Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2006 Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af 1. Resume På baggrund af et beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om, at samtlige magistratsafdelinger udvikler en konkret og handlingsorienteret målrettet alle de lokale uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder, som fagligt arbejder inden for det samme felt som den pågældende magistrat, og byrådsdebatten om beslutningsforslaget indeholder indstillingen følgende hovedpunkter: 1. Kortlægning af eksisterende samarbejdsprojekter mellem magistratsafdelingerne og uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder Århus Kommune er medio 2005 engageret i 132 udviklingsprojekter med deltagelse af uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og private virksomheder. Projekterne spænder meget vidt i omfang og indhold. Alle magistratsafdelinger deltager inden for eget ansvarsområde i adskillige samarbejdsprojekter. Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8100 Århus C Sagsnummer M0/2005/00314 Sagsbehandler Erling G. Rasmussen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte En stor del af byens uddannelsesinstitutioner deltager i samarbejdsprojekter med Århus Kommune. Der er dog en klar overvægt i forhold til universitetsniveauet, hvor specielt Aarhus Universitet er samarbejdspartner i et stort antal projekter. Herudover samarbejdes der også med mange private virksomheder. 2. En oplistning af de mest centrale samarbejdspartnere Byens største uddannelsesinstitution, Aarhus Universitet, er også den mest centrale samarbejdspartner for magistratsafdelingerne. Herudover samarbejdes der i stort omfang med uddannelsesinstitutioner inden for den enkelte magistratsafdelings eget ansvarsområde. Det

2 samme gør sig gældende i forhold til private virksomheder, hvor samarbejdspartnerne afspejler den enkelte magistratsafdelings opgavefelt. 3. Handlingsplan for udvikling af magistratsafdelingernes samarbejde med uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder Det generelle indtryk fra magistratsafdelingernes tilbagemeldinger er, at man ikke på nuværende tidspunkt finder grundlag for at udarbejde en særskilt handlingsplan for udvikling af samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder. Der henvises bl.a. til magistratsreformens omflytning af forvaltningsområder og eksisterende planer for samarbejde med eksterne videninstitutioner. 2. Tidligere beslutninger Der er ikke tidligere beslutninger i sagen. 3. Beskrivelse af indstilling 3.1 Baggrund Byrådet behandlede den 2. marts 2005 et beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om, at samtlige magistratsafdelinger udvikler en konkret og handlingsorienteret målrettet alle de lokale uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder, som fagligt arbejder inden for det samme felt som den pågældende magistrat. Der blev i byrådsdebatten peget på, at beslutningsforslaget er i overensstemmelse med det initiativ i strategien for udvikling af Århus som uddannelsesby, der sigter mod udvikling af nye samarbejdsmodeller om forsknings- og udviklingsprojekter. Formålet hermed er at udnytte den faglige viden på byens uddannelses- og forskningsinstitutioner til løsning af konkrete opgaver inden for områder, som har betydning for den kommunale opgavevaretagelse, eksempelvis i form af Ph.d.- projekter og forskningsprofessorater. Samtidig skal de nye samarbejdsmodeller være med til at udvikle samarbejdet mellem uddannelses- og forskningsinstitutionerne, erhvervslivet og kommunen. Der blev i byrådsdebatten også peget på, at der allerede er gang i mange forskellige projekter, hvor repræsentanter for Århus Kommune deltager i netværk med repræsentanter for uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og private virksomheder. Der var i Byrådet enighed om, at den eksisterende strategi er tilstrækkelig som overordnet målsætning. Der blev dog givet udtryk for, at strategien bør suppleres med en handlingsplan for hver magistrats- Side 2 af 10

3 afdeling, som viser, hvordan man konkret vil leve op til strategien om at udvikle samarbejdet med de lokale uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder. På den baggrund har Borgmesterens Afdeling den 29. april anmodet magistratsafdelingerne om følgende oplysninger: 1. En kortlægning af eksisterende samarbejdsprojekter mellem magistratsafdelingen og lokale/regionale uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og/eller virksomheder. Der registreres projekter, som sigter mod videndeling og udvikling af nye eller forbedrede produkter/serviceydelser/arbejdsmetoder/uddannelser o.l. For hvert projekt anføres projektnavn, projektindhold - forventet resultat (kort beskrevet), budget - herunder kommunens eventuelle bidrag, samt øvrige relevante oplysninger. 2. En oplistning af de mest centrale (strategiske) samarbejdspartnere. 3. Et forslag til handlingsplan for udvikling af magistratsafdelingens samarbejde med uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder. 3.2 Kortlægning af eksisterende samarbejdsprojekter mellem magistratsafdelingerne og uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder Det fremgår af magistratsafdelingernes oplysninger, at Århus Kommune medio 2005 er engageret i 132 udviklingsprojekter med deltagelse af uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og private virksomheder. En oversigt over alle projekterne er vedlagt som bilag 1. Projekterne spænder meget vidt i omfang og indhold. Variationen dækker over meget omfattende, længerevarende og dyre projekter med adskillige delprojekter (f.eks. ISIS Katrinebjerg) til mere afgrænsede projekter med et beskedent budget (f.eks. bekæmpelse af bjørneklo). En stor del af byens uddannelsesinstitutioner deltager i samarbejdsprojekter med Århus Kommune. Der er dog en klar overvægt i forhold til universitetsniveauet, hvor specielt Aarhus Universitet er samarbejdspartner i et stort antal projekter. Der samarbejdes også med mange private virksomheder, specielt inden for it, fødevarer, biomedico og konsulentbranchen. Side 3 af 10

4 Samarbejdsprojekternes fordeling på de enkelte magistratsafdelinger fremgår af nedenstående tabel. Antal samarbejdsprojekter Borgmesterens Afdeling 40 Magistratens 1. Afdeling 20 Magistratens 2. Afdeling 15 Magistratens 3. Afdeling 19 Magistratens 4. Afdeling 33 Magistratens 5. Afdeling 5 I alt 132 Det forholdsvis store antal projekter i Borgmesterens Afdeling afspejler Erhvervsafdelingens placering i denne magistratsafdeling. Erhvervsafdelingen er på Århus Kommunes vegne partner i mange erhvervsudviklingsprojekter, som støttes af kommunen i en etableringsfase. En betydelig del af disse projekter har deres udspring i erhvervshandlingsplanerne. Det kan sammenfattende konstateres, at der generelt i magistratsafdelingerne er en stor åbenhed over for at samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder om udviklingsprojekter. Følgende bemærkning fra Magistratens 1. Afdeling dækker magistratsafdelingernes holdning ganske godt: Der lægges megen vægt på samarbejdet med uddannelses- og forskningsinstitutioner samt virksomheder. Der er en betydelig fokus på samarbejdet med en bred vifte af institutioner fra korte til lange videregående uddannelser. 3.3 Centrale (strategiske) samarbejdspartnere Fordelt på magistratsafdelinger er de mest centrale samarbejdspartnere følgende: Borgmesterens Afdeling Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus og Ingeniørhøjskolen i Århus Aktører i IT-Vækstcenter Katrinebjerg Teknologisk Institut Århus Købmandsskole, Aarhus tekniske Skole, VUC Århus Studenterhus Århus Der henvises i øvrigt til bilag 1. Magistratens 1. Afdeling Side 4 af 10

5 Sundhedssektoren: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Dagtilbudssektoren: Pædagogseminarierne, lærerseminarierne, Jysk Center for Videregående Uddannelse, Danmarks Pædagogiske Universitet og Århus Amts udviklingsafdeling. Familieafdelingen: Den Sociale Højskole i Aarhus. Magistratens 2. Afdeling Der henvises til bilag 1. Magistratens 3. Afdeling Social- og Sundhedsskolen, Sygeplejeskolen, Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen Aarhus Universitet It-firmaer, f.eks. IBM Arbejdsmiljøinstituttet Private samarbejdspartnere, f.eks. Falck Healthcare Magistratens 4. Afdeling Biblioteksvæsenet: ISIS Katrinebjerg Statsbiblioteket Lokale interessenter i Århus Vest Skolevæsenet: Aarhus Universitet Århus Dag- og Aftenseminarium Fritids- og Kulturforvaltningen: Jysk Center for Videregående Uddannelse, Aarhus Universitet, Idrætssamvirket, Peter Sabroe Seminariet og Århus Dag- og Aftenseminarium Århus Filmværksted Århus Købmandsskole, Aarhus tekniske Skole, Marselisborg Gymnasium og eliteklubberne Symfoniorkesteret: Det Jyske Musikkonservatorium, Århus Dag- og Aftenseminarium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Side 5 af 10

6 Børneteatret Filuren Musikhuset: Det Jyske Musikkonservatorium og Børneteatret Filuren Magistratens 5. Afdeling Der henvises til bilag 1. Samarbejdspartnernes strategiske betydning for magistratsafdelingen Det fremgår direkte eller indirekte af magistratsafdelingernes oplysninger, at samarbejdet med eksterne partnere betragtes som nyttigt i flere henseender. For det første bidrager samarbejdspartnerne med inspiration og forståelse for de ting, der rører sig uden for Århus Kommunes eget afgrænsede myndigheds- og/eller fagområde. For det andet giver samarbejdet mulighed for videndeling med institutioner og virksomheder, som har en alternativ indgangsvinkel, og som kan medvirke til at udvide horisonter. Via samarbejdet med universitetsinstitutioner får kommunens medarbejdere adgang til den seneste forskningsbaserede viden inden for de områder, der samarbejdes om. For det tredje opnås der via samarbejdsprojekterne et nyttigt netværk, som kan bruges når der er behov for at trække på forskellige faglige kompetencer, som ikke findes i den kommunale organisation. For det fjerde kan samarbejdspartnerne virke formidlende i forhold til den øvrige omverden. Samarbejdspartnerne kan således indirekte medvirke til profilering og markedsføring af Århus Kommune. 3.4 Handlingsplan for udvikling af magistratsafdelingernes samarbejde med uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder Borgmesterens Afdeling Som det fremgår af bilag 1 er Borgmesterens Afdeling involveret i en lang række samarbejdsprojekter med uddannelses- og videninstitutioner samt virksomheder. En betydelig andel af projekterne tager udgangspunkt i kommunens erhvervshandlingsplaner. Erhvervshandlingsplanen er således i vidt omfang styrende for Borgmesterens Afdelings engagement i netværk og samarbejdsprojekter med institutioner og virksomheder. Afdelingen finder derfor ikke be- Side 6 af 10

7 hov for en selvstændig handlingsplan for udvikling af samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder. Udover samarbejdsprojekter, som udspringer af erhvervshandlingsplanen, deltager Borgmesterens Afdeling i adskillige projekter, som kommer i stand efter forslag fra lokale aktører eller fra kommunens side. Udgangspunktet er, at kommunen er parat til at indgå i samarbejdsprojekter, som fremmer erhvervsudviklingen i Århus og/eller den kommunale opgaveløsning uanset om projekterne er omtalt i kommunale handlingsplaner eller ej. Det afgørende er derfor, at der hos kommunen er en åben holdning til at gribe chancen, når der fremkommer spændende og perspektivrige projektforslag, som kræver et samarbejde mellem videninstitutioner/virksomheder og Århus Kommune. Magistratens 1. Afdeling Samarbejdet med uddannelses- og forskningsinstitutioner samt virksomheder er i Magistratens 1. Afdeling forankret i driftsafdelingerne. Denne decentrale forankring finder Magistratens 1. Afdeling er det bedste grundlag for det fremtidige samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner samt virksomheder. Der er derfor ikke planer om at lave en handlingsplan for hele magistratsafdelingen. I lyset af den foranstående magistratsreform ville en anden konklusion næppe heller være hensigtsmæssig på nuværende tidspunkt. Magistratens 2. Afdeling Magistratens 2. Afdeling foreslår, at udarbejdelse af en handlingsplan for samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder indtil videre stilles i bero, idet de fremadrettede perspektiver bør drøftes og overvejes i forhold til de nye forvaltninger, der bliver resultatet af organisationsændringen for den nye afdeling Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i konsekvens af vedtagelse af magistratsreformen. Magistratens 3. Afdeling Den overordnede handlingsplan for Magistratens 3. Afdeling er at videreudvikle samarbejdet med relevante aktører på videnområdet. Planen indbefatter flere niveauer: I udførerleddet skal der fokuseres på de personlige og sociale kvalifikationer, samt på kulturforståelse hos plejepersonalet og sosu- Side 7 af 10

8 gruppeledere. Afdelingen vil derfor fortsætte og udvikle samarbejdet med Social- og Sundhedsskolen, Sygeplejeskolen og Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen m.fl. På ledelsesniveau vil der blive sat ind med initiativer, som kan udvikle de ledelsesmæssige kompetencer, så ledelsen kan understøtte personalet i forhold til de fortløbende krav. Der er derfor indgået et samarbejde med Center for Ledelse. Herudover igangsættes i efteråret 2005 en ny projektlederuddannelse. På vidensudviklingsniveau fastholder og udbygger Magistratens 3. Afdeling løbende kontakten til Universitetet, både i form af samarbejdsprojekter og i forhold til praktikanter fra Universitetet. Formålet er bl.a. at hente inspiration fra den forskning, der finder sted inden for afdelingens arbejdsområde. Magistratens 4. Afdeling Som det fremgår af bilag 1, er der i Magistratens 4. Afdeling betydeligt fokus på at udvikle og deltage i netværkssamarbejder mellem forvaltningerne og lokale/regionale uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og/eller virksomheder, hvor projekterne sigter mod videndeling og udvikling af nye eller forbedrede produkter/serviceydelser/ arbejdsmetoder/uddannelser og lign. På den baggrund er der ikke udarbejdet en handlingsplan med konkrete mål og en tidsplan. Magistratens 4. Afdeling ønsker dog at fastholde og eventuelt øge ovennævnte fokus, og vil på baggrund heraf lade det indgå som en fast overvejelse, hvorvidt det kan være relevant at udvikle og/eller indgå i et netværkssamarbejde med lokale/regionale uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder, i forbindelse med igangsættelse af udviklingsprojekter. Endvidere forventer Magistratens 4. Afdeling, at den kommende ændring af Magistratsafdelingerne med dertil hørende opgaveporteføljer kan give grundlag for udvikling af nye netværkssamarbejder. Magistratens 5. Afdeling Det forekommer ikke relevant at opstille et forslag til handlingsplan for udvikling af den nuværende Magistratens 5. Afdelings samarbejde med uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder, idet afdelingens sagsområder i forbindelse med magistratsreformen og strukturreformen sammenlægges med andre magistratsafdelinger eller overføres til Staten. Side 8 af 10

9 Magistratsafdelingernes generelle holdning til forslaget om udarbejdelse af handlingsplan for udvikling af samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder Det generelle indtryk fra magistratsafdelingernes tilbagemeldinger er, at man ikke finder grundlag for at udarbejde en særskilt handlingsplan for udvikling af samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder. Ud fra forskellige konkrete forhold, herunder magistratsreformen, argumenteres der for, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for en særskilt handlingsplan for samarbejde med videninstitutioner mv. Kun Magistratens 3. Afdeling har formuleret en særlig handlingsplan på området. Det generelle indtryk er også, at alle magistratsafdelinger uanset strategi eller ej - er aktivt engageret i samarbejdsprojekter med eksterne aktører inden for afdelingernes egne arbejdsområder. Magistratsafdelingerne lægger stor vægt på at samarbejde med eksterne videninstitutioner om målrettede opgaveløsninger, hvor kommunen ikke selv råder over den nødvendige ekspertise og/eller ekstern deltagelse i projektet vurderes som vigtigt. 4. Økonomiske konsekvenser Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser, idet kommunens medfinansiering af samarbejdsprojekterne finansieres inden for gældende budgetter. 5. Miljømæssige konsekvenser Indstillingen har ikke miljømæssige konsekvenser. 6. Konsekvenser i forhold til mål Indstillingen er i overensstemmelse med strategien for udvikling af Århus som uddannelsesby fra juni Indstillingen er også i overensstemmelse med erhvervshandlingsplanen Vækst i Århus IV, som forudsætter, at der etableres et samarbejde mellem Århus Kommune og uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder med henblik på gennemførelse af erhvervshandlingsplanens initiativer. 7. Beslutningspunkter På baggrund af ovenstående indstilles det, At 1) Byrådet tager til efterretning, at alle magistratsafdelinger lægger vægt på at samarbejde med uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder om udvikling af nye opgaveløsninger, og Side 9 af 10

10 at alle magistratsafdelinger deltager aktivt i sådanne samarbejdsprojekter, At 2) magistratsafdelingerne efter magistratsreformens gennemførelse fortsat - og i stigende omfang - indgår aktivt i samarbejdsprojekter med eksterne videninstitutioner og virksomheder, At 3) Økonomiudvalget i 2008 orienteres om status for udviklingen i magistratsafdelingernes eksterne samarbejdsprojekter. Nicolai Wammen / Niels Vad Sørensen Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Samarbejdsprojekter mellem Århus Kommunes magistratsafdelinger og uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer og virksomheder medio 2005 (vedlagt til alle/+elektronisk) Side 10 af 10

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2286 Jour. nr.: M0 2005/01511 Ref.:

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere