D A H R NYHEDSBREV NR. 28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D A H R NYHEDSBREV NR. 28"

Transkript

1 Dansk Selskab for Religionshistorie Danish Association for the History of Religions D A H R NYHEDSBREV NR. 28 Efterår 2002 Udgivet af Dansk Selskab for Religionshistorie i samarbejde med de religionsvidenskabelige institutter og centre ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Odense Redaktion: Mikael Aktor Indlæg og materiale sendes til Mikael Aktor, Center for Religionsstudier, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, eller pr. til: DAHRs hjemmeside: DAHR Nyhedsbrev 28, side 1

2 Nyt fra bestyrelsen Nationalt Bestyrelsen har ikke holdt møde siden det konstituerende møde ultimo januar. Det er dog ikke ensbetydende med, at intet er sket. Tværtimod. Mange af de på det nævnte møde trufne beslutninger er blevet ført ud i livet. Således har vi opdateret og udvidet hjemmesiden, herunder ekspertlisten og medlemsbibliografi, og flere af indlæggene fra årsmødet i 2001 er blevet publiceret i vores seneste Nyhedsbrev 27. Herudover har vi arbejdet med planlægning af vores lille jubilæumsarrangement, der som det fremgår andetsteds i dette nyhedsbrev løber af stablen fredag den 15. november i Odense. Også arbejdet med den planlagte forskningshistorie i to bind er fortsat, og det er hensigten at kunne præsentere medlemmer for en synopsis for de to bind på mødet i november. DAHR har i skrivende stund en beholdning på godt kr. Omkring 55 medlemmer har betalt indtil nu, dvs medlemmer har endnu ikke betalt. Der sendes rykkere ud i løbet af oktober. Internationalt Som man har kunnet se på opslagstavlen på vores hjemmeside, har der været afholdt ritual-konference samt møde i NORREL i Åbo i sommer. På trods af den sene og lidt problemomsuste udmelding af datoer for konferencen havde en del kolleger fra Danmark og de andre nordiske lande fundet vej til Åbo, og konferencens indlæg vil blive publiceret. NORRELs styrelse konstituerede sig for en kommende to-års periode med undertegnede som formand, og fra finsk side blev det bekræftet, at Temenos fra og med årsskiftet 2002/03 skifter redaktør. Fra da af varetages redaktionen af Nils G. Holm og Veikko Anttonen og et nyt editorial board indkaldes. Forinden er det dog planen, at de udeblevne numre af Temenos skal udkomme. Et ønske om at Norrel endnu en gang skulle tage spørgsmål om aktiv medvirken til en konference for ph.d.-/doktorandstuderende om ritualer op til overvejelse, er blevet udmøntet i en henvendelse fra undertegnede til forskerskolen i Århus v. Per Bilde mhp samarbejde om sådan. Forskerskolen har besvaret forespørgsel positivt, og Per Bilde og Tim Jensen vil i fællig og i samarbejde med de øvrige medlemmer af NORREL forsøge at arbejde frem mod en nordisk ph.d.- konference om ritualer i Hvad angår nordisk samarbejde kan det endvidere noteres, at en styregruppe med Knut W. Jakobsen i spidsen har fået bevilget penge til et møde med henblik på etablering af nordisk netværk for et komparativt studium af verdensreligioner i diaspora i Norden. Det er håbet, at allerede eksisterende forskning i dette kan drage nytte af netværket og vice versa. Et første møde afholdes i oktober. DAHR Nyhedsbrev 28, side 2

3 Det europæiske samarbejde i EASR-regi blev fortsat på konferencen i Paris i september om Monoteisme: Eksklusivitet, inklusivitet og dialog. Som tidligere nævnt er det en central del af EASRs målsætning at udbrede kendskabet til forskning i de forskellige medlemslande og at hylde en fortsat diversitet, ikke kun i sprog, men også i forskningstraditioner. Det valgte tema, men også de mange indlæg, de fleste på fransk, spansk og italiensk, demonstrerede med al tydelighed både fordele og ulemper ved denne strategi. Det blev klart, at en del af vore kolleger fortsat nødigt taler på engelsk, at en del andre kolleger omvendt ikke får meget ud af foredrag holdt på fx italiensk, at det sydlige Europas religionshistoriske nationale selskaber og traditioner fortsat er stærkt præget af de klassiske filologiskhistoriske traditioner med fokus på antikken, - og at et emne som det valgte derfor også tiltrak mange flere forskere fra disse lande, end fra Tyskland, England og de nordiske lande. Uanset at temaet var forsøgt strukket, så også nutidsaspekter og andre tilgange kunne inddrages. EASR holdt også generalforsamling i Paris, og et referat vil snarest muligt blive offentliggjort. Kort kan det siges, at EASR nu tæller 15 nationale selskaber, at der er planer om et elekronisk tidskrift, en bibliografisk database og en mediering af muligheder for lærerudveksling i Sokrates-regi. Den næste EASR konference afholdes af hensyn til koordinering med møde i IAHRs internationale kommitte i maj (8-11.) i Bergen (se annoncering af konferencen andetsteds), mens konferencen i 2004 afholdes i september i Santander i Spanien (med det foreløbige tema: Religion, Tolerance og Intolerance). I 2005 har det finske selskab tilbudt at være vært for EASR-konference, og den vil da af hensyn til IAHRs kongres i Japan, der (NB) holdes i marts samme år, igen være placeret i det tidlige efterår. Tema er endnu ikke bestemt. Endelig kan det nævnes at undertegnede under konferencen i Paris aftalte med præsidenten for DVRG, det tyske selskab for religionshistorie, at vi skulle holde kontakt med henblik på et muligt fælles arrangement, hvor udviklingen og udfordringerne i de to lande kunne gøres til genstand for fælles og forhåbentlig inspirerende drøftelse. På gensyn i Odense den 15. november. Tim Jensen Redaktionelt: DAHR på nettet DAHR's hjemmeside har flere funktioner. Først og fremmest er det foreningens hjemmeside og informationscentral. Dernæst rummer siderne også oplysninger vi godt vil informere bredere om. Da vi opfordrede jer til at indsende oplysninger om jer selv inklusiv links til bibliografi var det med henblik på sidste funktion. Men den primære funktion giver siderne et umiskendeligt præg af foreningshjemmeside som begrænser den udadrettede appel. Til gengæld bliver der linket til os på udvalgte steder, f.eks. fra (Kristeligt Dagblads religionsportal) og på andre sider på universiteterne, dvs. netop fra steder hvor brugernes fokus er sagligt og DAHR Nyhedsbrev 28, side 3

4 målrettet. Desuden er de moderne søgerobotter på nettet (f.eks. så effektive at en søgning på religionshistorie hurtigt vil føre til os. Alt i alt bliver vi faktisk brugt. Således er DAHR's hjemmesider blevet besøgt 268 gange i perioden 19. august til 1. oktober, og i det tal er kun besøg på hovedsiden, ikke på undersiderne, og kun den første gang i en session, dvs. hvis man vender tilbage til hovedsiden senere i samme session, tæller det ikke med. Derfor er det stadig en god idé at være repræsenteret på siderne med arbejdsoplysninger og bibliografi, og jeg opfordrer jer derfor til at vedligeholde de oplysninger I har indsendt. DAHR s Jubilæumsårsmøde november 2002, Syddansk Universitet, lokale U96 PROGRAM Ankomst og kaffe Tim Jensen: Fra religionshistorie til religionsstudier Per Bilde: Jesus-kulten: Fornyede undersøgelser af dens baggrund og indhold Armin W. Geertz: Person og livsfortælling: Perspektiver fra feltarbejde blandt de nordamerikanske indianere Drinks m.v Festmiddag i restauranten på SDU TILMELDING Af hensyn til aftale med SDU's kantine er tilmelding nødvendig. Festmiddagen vil koste 175 kr. ekskl. vin. Der vil muligvis blive tale om et tilskud fra DAHR. Der betales på stedet. Tilmelding: Gå til tilmeldingsformularen på DAHR s hjemmeside eller klik her! DAHR Nyhedsbrev 28, side 4

5 CHAOS symposium 2003 RELIGIONSSKIFT I NORDEN - FØR OG NU Tema Mennesker og samfund er i stadig forandring. Religioner opstår og forsvinder, forandrer og forandres i en stadig og kompliceret interaktion med andre religioner og kulturelle strømninger. Undertiden taler vi om egentlige religionsskift, men ud fra hvilke kriterier? Hvornår er det relevant eller opportunt - i en politisk, historisk, samfundsmæssig eller videnskabelig sammenhæng - at karakterisere en social og kulturel forandring som et religionsskifte? Hvilke kvalitative og kvantitative parametre er hensigtsmæssige? Hvori består samspillet mellem religionsskift på det individuelle og på det kollektive plan? På mikro- og makrosociologisk niveau? Hvilke teoretiske og metodiske problemer rejser studiet af religionsskift? CHAOS symposiet 2003 sætter fokus på religionsskift i Norden, men ikke kun på de to "store", der traditionelt siges at have fundet sted for ca og 500 år siden. Intentionen er at få senere og nutidige skift eller bevægelser i religion i Norden inkluderet, således at studier af religionskift i fortid og nutid kan befrugte hinanden og forfine vores historiske, komparative, teoretiske og metodologiske arbejde med religion, religion i bevægelse, religion i religionsmøde, religion i Norden og i de enkelte nordiske lande. Vi indkalder derfor indlæg, der bearbejder emneområdet fra vidt forskellige vinkler og med forskellige mål. TILMELDING Tilmelding med indlæg sendes senest 1. februar 2003 til Tim Jensen på Tilmelding af indlæg kan udelukkende ske per . Titel og max 5 linjers abstrakt skal sammen med navn, stillingsbetegnelse og eventuelt ansættelses- eller studiested fremgå af tilmeldingen. Tilmelding uden indlæg sendes senest 28. februar 2003 til samme adresse som ovenfor nævnt. For begge slags tilmelding gælder endvidere, at man af hensyn til det praktiske bedes meddele, om man deltager i hele symposiet eller kun i dele af det, ligesom det bedes meddelt, om man ønsker at deltage i symposiemiddagen fredag den 4. april, der finder sted i restauranten på SDU og beregnes at koste ca. kr. 150,- ekskl. drikkevarer. Et mindre gebyr til dækning af udgifter til kaffe må påregnes og opkræves på stedet. Frokost kan købes i universitetets kantine. Forespørgsler rettes til samme person og adresse, eller telefonisk på eller (privat) DAHR Nyhedsbrev 28, side 5

6 De religionsvidenskabelige foreninger Religionshistorisk Forening, Københavns Universitet, Program E september Cand. psych. Jørgen Lumbye: Religiøse oplevelser og psykedeliske stoffe 24. oktober Lektor Anders Holm Rasmussen, Institut for Historie, Københavns Universitet: Præsten i den oldgræske kult 14. november Ph.d.-stipendiat, Jesper Nielsen, Institut for Religionshistorie, Afdeling for Indianske Sprog og Kulturer: De syv huler og det talende kors. Eksempler på Maya-katolicisme i Guatemala og Mexico 5. december Ekstern lektor, cand. mag. Jesper Aagaard Petersen, Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet: Den kroniske trods? Satanisme som moderne religionsdannelse Foredragene arrangeres af Religionshistorisk Forening & Institut for Religinshistorie og finder sted Artillerivej 86, 2.sal, 2300 København S. Alle foredrag begynder kl DAHR Nyhedsbrev 28, side 6

7 RELIGIO Religionsvidenskabelig Foredragsforening ved Center for Religionsstudier, Syddansk Universitet. Program E2002 Tema: RELIGION I DANMARK Religion har bemægtiget sig en plads i den daglige debat der langt overstiger hvad man så for år siden. Det samme har spørgsmål om kulturel identitet - vores egen og de andres. Mange er ligefrem begyndt at tale om kulturkamp. Men inden tonen bliver for skinger er der god grund til at standse op og stille nogle saglige og kritiske spørgsmål. Det gør RELIGIO denne sæson med fire relevante arrangementer. Torsdag d.3. oktober, kl GODKENDELSE SOM TROSSAMFUND UDEN FOR FOLKEKIRKEN Armin Geertz, professor, dr.phil., Aarhus Universitet I 1998 nedsatte Kirkeministeriet et rådgivende udvalg vedr. trossamfund bestående af sagkyndige inden for religionshistorie, religionssociologi, teologi og retsvidenskab. Formålet med udvalget var iflg. udvalgets kommissorium at overtage den funktion som Kirkeministeriets rådgiver i sager om trossamfund uden for folkekirken, som hidtil er blevet varetaget af biskoppen over Københavns stift. Udvalget udsendte sine retningslinjer ca. et år senere og har siden udsendt en revideret udgave januar I foredraget bliver udvalgets retningslinjer og arbejde beskrevet med henblik på en principiel diskussion af godkendelsesproceduren. Armin Geertz er formand for udvalget og professor i religionsvidenskab. Onsdag d.30. oktober, kl HVOR FÅR DE DET DOG FRA? UNGE DANSKERES RELIGIØSE HOLDNINGER Peter B. Andersen, lektor, ph.d., Københavns Universitet 85 procent af danske lærerstuderende mente i 1997, at Danmark er funderet på kristne grundholdninger. Hvilket jo på den ene side er et faktuelt svar på, at kristendommen har været den dominerende religion i Danmark i meget lang tid, på den anden side en relativering af så mange andre grundholdninger man kunne have spurgt til. Foredraget vil forsøge at indkredse nogle af de holdninger der formidles i kristendoms- og religionsundervisningen i danske grundskoler og de gymnasiale uddannelser for at belyse hvor hvem får hvilke holdninger fra. Statistiske materiale fra undersøgelser af lærerstuderendes religiøse tro og praksis (P. B. Andersen, S. Johannessen, P. Lüchau, J. Ringsmose & M. Warmind), gymnasie og HF elever (Tim Jensen) og den danske befolkning (Værdiundersøgelsen, P. Gundelach et al.) vil blive inddraget. Lørdag d.9. november, kl EKSKURSION: TIL EFTERÅRSBLÓT MED FORN SIÐR Bemærk sted: Holufgård Museum, Hestehaven 201, 5220 Odense SØ. RELIGIO er inviteret til at overvære og/eller deltage i Forn Siðr s efterårsblót (dvs. efterårsoffer) i skoven ved Holufgård museum i nærheden af universitetet. DAHR Nyhedsbrev 28, side 7

8 Bemærk dag (lørdag) og tid (kl.15.30). Efter blótet er der fællesspisning (hestekød og andet vikingemad) og rig lejlighed til at stille spørgsmål og tale med medlemmerne af Forn Siðr om dansk asa-kult og asa-tro anno Forn Siðr er en paraplyorganisation for lokale blótgrupper der genopliver dyrkelsen af de nordiske guder. Eventuelle yderligere oplysninger om arrangementet vil fremgå af opslag og af RELIGIO s hjemmeside. Mandag d.9. december, kl DANSKER FØRST OG KRISTEN SÅ - OM DANSKHED OG KRISTENDOM Peter Lodberg, lic.theol., generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, tidligere lektor ved Aarhus Universitet Det hævdes ofte i den offentlige debat, at Danmark er en kristen nation, og at kristendommen er det bærende kulturgrundlag. Synspunktet kan skærpes, så det betones, at det hører til dansk identitet at være evangelisk-luthersk kristen, og at folkekirken vil miste sin opbakning i befolkningen, hvis den ophørte med at være dansk. Foredraget vil belyse de historiske og teologiske forudsætninger for identiteten mellem stat, nation, folk og kirke. Ikke mindst tolkningen og brugen af N.F.S. Grundtvig i efterkrigstidens danske teologi påkalder sig her opmærksomhed. Samtidig er det hensigten at overveje baggrunden for, at denne identitet så tydeligt træder frem i den nuværende politiske, religiøse og kulturelle diskussion herhjemme. Endelig skal det drøftes, hvad denne identitet betyder for diskussionen om multireligiøsitet og multikulturalitet i Danmark. Alle foredrag finder sted i: Studenterhuset, Munkemøllestræde 20, 5000 Odense C. Tlf men bemærk at ekskursionen foregår ved Holufgård Museum, Hestehaven 201, 5220 Odense SØ Yderligere oplysninger Mikael Aktor, Center for Religionsstudier, Syddansk Universitet. Tlf eller RELIGIO på nettet Religionsvidenskabelig Forening, Aarhus Universitet. Program E2002 Tirsdag den 1. oktober 2002, kl i mødelokale 1 i Studenternes Hus: Paneldiskussion med Morten Warmind og Jens Peter Schjødt: Georges Dumézils myteanalyse - pro et contra Scjødt: Da Georges Dumézil må anses for en af de helt store skikkelser i religionsforskningens historie, og da de fleste, der beskæftiger sig med et akademisk religionsstudium derfor vil kende grundelementerne i hans teorier om indoeuropæerne, vil oplægget ikke sigte mod nogen introduktion. Derimod skal der diskuteres nogle af de kritikpunkter, der har været rejst mod Dumézil, og DAHR Nyhedsbrev 28, side 8

9 betydningen af hans indsats i forhold til studiet af indoeuropæiske religioner vil blive vurderet. Warmind: En af de indiskutable forcer ved den mézilianske tilgang til studiet af indoeuropæiske religioner er den klare struktur og det overblik den giver. Ethvert forsøg på kritik af detaljer kan ikke undgå at virke pernittengrynet og det kan altid tilbagevises med henvisning til tilfældigheder eller historiske særheder, således at systemet som sådan kan bevares intakt. Derfor skal der i stedet forsøges et angreb på nogle af de fundamentale forudsætninger for strukturen. Tirsdag den 5. november 2002, kl i mødelokale 1, Studenternes Hus: Ph.d., amanuensis, Dorthe Refslund Christensen: Anne Larsen - tabu, askese og selvfortælling i en postmoderne kontekst Slanke- og antifedt-dronningen Anne Larsen er kendt fra foredrag, kogebøger, som ikon for supermarkedskæden Føtex og som den, der i TV skyller hakket oksekød under rindende vand. Dette foredrag sætter fokus på Anne Larsens retorik og selvforståelse. Med udgangspunkt i et religionsfænomenologisk begrebsapparat og på grundlag af teorier om det postmoderne - særligt den tyske sociolog Ulrich Beck og hans teorier om risikosamfundet - præsenteres en tolkning af Anne Larsen, som sætter hende i forhold til tidens popularisering og forbrug af videnskab, risikobevidsthed, forebyggelseskultur og kolonialisering af fremtiden. Tirsdag den 3. december 2002, kl i mødelokale 1, Studenternes Hus: Ph.d., adjunkt, Jesper Sørensen: Kognitionsforskning og religionsvidenskab Forskningen i menneskets kognitive evner og strukturer spiller en større og større rolle i religionsvidenskaben. Man kan måske sige, at kognitions-forskningen på visse måder har overtaget strukturalismens rolle som en ny generations teoretiske grundlag - et grundlag som man må tage stilling til, hvad enten man er enig eller ej. Men hvad er kognitionsforskning egentlig, og på hvilke måder er den relevant for religionsvidenskaben? Disse spørgsmål søges besvaret i dette foredrag gennem en oversigt over væsentlige problemstillinger i den generelle kognitionsforskning, samt gennem en kritisk gennemgang af aktuelle kognitive tilgange til religionsvidenskabelige emner. DAHR Nyhedsbrev 28, side 9

Formandsberetning 1999-2001

Formandsberetning 1999-2001 Formandsberetning 1999-2001 Efter selskabets generalforsamling på Diakonissestiftelsens kursuscenter fredag den 5. november 1999 (referat i Nyhedsbrev nr. 25, efterår 2000) konstituerede den valgte bestyrelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther

dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther grun US dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther Arrangeret af Styringsgruppen for Forskningsnetværket, Grundtvig

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Konference den 27.-28. oktober 2005, Hotel Nyborg Strand

Konference den 27.-28. oktober 2005, Hotel Nyborg Strand 1 of 8 3/21/2012 9:09 PM Nr. 2. 8. Årgang September 2005 ISSN 1604-0228 www.dpsa.dk Indhold Invitation & Program for årsmøde 2005: Medier, eksperter og politologien Indkaldelse til generalforsamling Forslag

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Forum: Centermedlemmer Møde afholdt: Onsdag d. 8. oktober 2008 Sted: Sociologisk Institut, Mødelokale 16.1.62 Referent: Anne-Lise Schulze Andersen

Forum: Centermedlemmer Møde afholdt: Onsdag d. 8. oktober 2008 Sted: Sociologisk Institut, Mødelokale 16.1.62 Referent: Anne-Lise Schulze Andersen M Ø D E R E F E R A T Forum: Centermedlemmer Møde afholdt: Onsdag d. 8. oktober 2008 Sted: Sociologisk Institut, Mødelokale 16.1.62 Referent: Anne-Lise Schulze Andersen Dato: 19. oktober 2008 Til stede:

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier)

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier) Lektor Kommunikation, Journalistik og Social Forandring Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Magt, Medier og Kommunikation Postaddresse: Universitetsvej 1 40.3 DK4000 Roskilde

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

i lyst og nød 15.-21. august 2010

i lyst og nød 15.-21. august 2010 Det danske sprog i lyst og nød 15.-21. august 2010 Det danske sprog i lyst og nød 15.-21. august 2010 Kursusbeskrivelse Rødding Højskole slår dørerne op for en uge med fokus på det danske sprog. Vores

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Fascisme Racisme Egoisme Religion Had Krig Fred Kærlighed Adskillelse Fællesskab Samfund

Fascisme Racisme Egoisme Religion Had Krig Fred Kærlighed Adskillelse Fællesskab Samfund 2 0 1 4 FUNDAMENTALISME Fascisme Racisme Egoisme Religion Had Krig Fred Kærlighed Adskillelse Fællesskab Samfund U g e 2 5 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

D A H R NYHEDSBREV NR. 27

D A H R NYHEDSBREV NR. 27 Dansk Selskab for Religionshistorie Danish Association for the History of Religions D A H R NYHEDSBREV NR. 27 Forår 2002 Udgivet af Dansk Selskab for Religionshistorie i samarbejde med de religionsvidenskabelige

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 3 Indbydelse TIL PLANLOVSDAGE 2013 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø-

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Indbydelse til konference om Øresundsbyerne 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Hermed åbner vi for tilmeldinger til den dansk-svenske konference:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Torsdag den 8. november kl. 9.30 til 16.00 på Gerlev Idrætshøjskole. De seneste år er opmærksomheden mod og interessen for leg - og især de fysiske

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Religionshistorie. Studieleder: ekstern lektor, ph.d. Søren Christian Lassen

Religionshistorie. Studieleder: ekstern lektor, ph.d. Søren Christian Lassen Religionshistorie Studieleder: ekstern lektor, ph.d. Søren Christian Lassen Religionernes betydning Religioner har efter alt at dømme været en del af menneskets kultur siden forhistorisk tid, og det er

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2012-2013 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C (HFE)

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Storvildt i dansk natur?

Storvildt i dansk natur? Storvildt i dansk natur? Om samspillet mellem store planteædere og vegetationen i nordvesteuropæisk natur. Konference om den nordvesteuropæiske naturs indhold og udseende under indflydelse af store planteædere

Læs mere

Materialebasen. Giv relevante elever adgang til digitale tekster. Version: August 2012

Materialebasen. Giv relevante elever adgang til digitale tekster. Version: August 2012 Materialebasen Giv relevante elever adgang til digitale tekster Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Materialebasen?...4 Hvad kan teksterne?...4 De formelle krav...5 Få adgang som lærer...5

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

25.februar: Generalforsamling.

25.februar: Generalforsamling. Viborg med.jan.1997 Kære Dantemedlem. Først naturligvis godt nytår og alt sådan noget. Nu er julekrybben gemt væk igen, og livet vil gå videre, som om intet er hændt, og det er der jo ret beset heller

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE Af Anne Bang, Svendborg Gymnasium ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL KAPITEL 1 SIDE 19: CICEROS PENTAGRAM Skriv en kort tekst til skolens hjemmeside om religion

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 12-06- 15 Mødedato: Emne: 11. juni 2015 Kl. 18:30-22:15 Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anders Brammer (AB) Anne Lundsmark (AL) Bjarne Brændeskov (BB) Ditte Bjarnild

Læs mere

Børnekonferencen 2015

Børnekonferencen 2015 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 49 Offentligt Børnekonferencen 2015 Ida Schwartz Rasmus Alenkær Gry Rambusch Steen Wackerhausen Benny Andersen Thomas Adelskov Vibe Klarup Voetmann

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

2. udgave. Grundbogen til. e I Ion. Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave.

2. udgave. Grundbogen til. e I Ion. Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave. 2. udgave Grundbogen til e I Ion Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave SYSTIME m INDHOLD Forord 7 _ BRILLE KURSUS 11 Religion i det senmoderne

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Translatørforeningen KURSUSKATALOG EFTERÅR 2013 Translatørforeningen og kursusudvalget har hermed fornøjelsen af at præsentere kursuskataloget for efteråret 2013. På de næste sider kan du læse om kurserne,

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

Økonomi i øjenhøjde? KLIK på dit område, og læs mere!

Økonomi i øjenhøjde? KLIK på dit område, og læs mere! Til alle skoler Danmarks Matematiklærerforening, og Finansrådet inviterer til fagdage om planlægning af Pengeugen 2015 og information om nye læremidler til økonomi.? Fagdagene afholdes i januar og februar

Læs mere