D A H R NYHEDSBREV NR. 28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D A H R NYHEDSBREV NR. 28"

Transkript

1 Dansk Selskab for Religionshistorie Danish Association for the History of Religions D A H R NYHEDSBREV NR. 28 Efterår 2002 Udgivet af Dansk Selskab for Religionshistorie i samarbejde med de religionsvidenskabelige institutter og centre ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Odense Redaktion: Mikael Aktor Indlæg og materiale sendes til Mikael Aktor, Center for Religionsstudier, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, eller pr. til: DAHRs hjemmeside: DAHR Nyhedsbrev 28, side 1

2 Nyt fra bestyrelsen Nationalt Bestyrelsen har ikke holdt møde siden det konstituerende møde ultimo januar. Det er dog ikke ensbetydende med, at intet er sket. Tværtimod. Mange af de på det nævnte møde trufne beslutninger er blevet ført ud i livet. Således har vi opdateret og udvidet hjemmesiden, herunder ekspertlisten og medlemsbibliografi, og flere af indlæggene fra årsmødet i 2001 er blevet publiceret i vores seneste Nyhedsbrev 27. Herudover har vi arbejdet med planlægning af vores lille jubilæumsarrangement, der som det fremgår andetsteds i dette nyhedsbrev løber af stablen fredag den 15. november i Odense. Også arbejdet med den planlagte forskningshistorie i to bind er fortsat, og det er hensigten at kunne præsentere medlemmer for en synopsis for de to bind på mødet i november. DAHR har i skrivende stund en beholdning på godt kr. Omkring 55 medlemmer har betalt indtil nu, dvs medlemmer har endnu ikke betalt. Der sendes rykkere ud i løbet af oktober. Internationalt Som man har kunnet se på opslagstavlen på vores hjemmeside, har der været afholdt ritual-konference samt møde i NORREL i Åbo i sommer. På trods af den sene og lidt problemomsuste udmelding af datoer for konferencen havde en del kolleger fra Danmark og de andre nordiske lande fundet vej til Åbo, og konferencens indlæg vil blive publiceret. NORRELs styrelse konstituerede sig for en kommende to-års periode med undertegnede som formand, og fra finsk side blev det bekræftet, at Temenos fra og med årsskiftet 2002/03 skifter redaktør. Fra da af varetages redaktionen af Nils G. Holm og Veikko Anttonen og et nyt editorial board indkaldes. Forinden er det dog planen, at de udeblevne numre af Temenos skal udkomme. Et ønske om at Norrel endnu en gang skulle tage spørgsmål om aktiv medvirken til en konference for ph.d.-/doktorandstuderende om ritualer op til overvejelse, er blevet udmøntet i en henvendelse fra undertegnede til forskerskolen i Århus v. Per Bilde mhp samarbejde om sådan. Forskerskolen har besvaret forespørgsel positivt, og Per Bilde og Tim Jensen vil i fællig og i samarbejde med de øvrige medlemmer af NORREL forsøge at arbejde frem mod en nordisk ph.d.- konference om ritualer i Hvad angår nordisk samarbejde kan det endvidere noteres, at en styregruppe med Knut W. Jakobsen i spidsen har fået bevilget penge til et møde med henblik på etablering af nordisk netværk for et komparativt studium af verdensreligioner i diaspora i Norden. Det er håbet, at allerede eksisterende forskning i dette kan drage nytte af netværket og vice versa. Et første møde afholdes i oktober. DAHR Nyhedsbrev 28, side 2

3 Det europæiske samarbejde i EASR-regi blev fortsat på konferencen i Paris i september om Monoteisme: Eksklusivitet, inklusivitet og dialog. Som tidligere nævnt er det en central del af EASRs målsætning at udbrede kendskabet til forskning i de forskellige medlemslande og at hylde en fortsat diversitet, ikke kun i sprog, men også i forskningstraditioner. Det valgte tema, men også de mange indlæg, de fleste på fransk, spansk og italiensk, demonstrerede med al tydelighed både fordele og ulemper ved denne strategi. Det blev klart, at en del af vore kolleger fortsat nødigt taler på engelsk, at en del andre kolleger omvendt ikke får meget ud af foredrag holdt på fx italiensk, at det sydlige Europas religionshistoriske nationale selskaber og traditioner fortsat er stærkt præget af de klassiske filologiskhistoriske traditioner med fokus på antikken, - og at et emne som det valgte derfor også tiltrak mange flere forskere fra disse lande, end fra Tyskland, England og de nordiske lande. Uanset at temaet var forsøgt strukket, så også nutidsaspekter og andre tilgange kunne inddrages. EASR holdt også generalforsamling i Paris, og et referat vil snarest muligt blive offentliggjort. Kort kan det siges, at EASR nu tæller 15 nationale selskaber, at der er planer om et elekronisk tidskrift, en bibliografisk database og en mediering af muligheder for lærerudveksling i Sokrates-regi. Den næste EASR konference afholdes af hensyn til koordinering med møde i IAHRs internationale kommitte i maj (8-11.) i Bergen (se annoncering af konferencen andetsteds), mens konferencen i 2004 afholdes i september i Santander i Spanien (med det foreløbige tema: Religion, Tolerance og Intolerance). I 2005 har det finske selskab tilbudt at være vært for EASR-konference, og den vil da af hensyn til IAHRs kongres i Japan, der (NB) holdes i marts samme år, igen være placeret i det tidlige efterår. Tema er endnu ikke bestemt. Endelig kan det nævnes at undertegnede under konferencen i Paris aftalte med præsidenten for DVRG, det tyske selskab for religionshistorie, at vi skulle holde kontakt med henblik på et muligt fælles arrangement, hvor udviklingen og udfordringerne i de to lande kunne gøres til genstand for fælles og forhåbentlig inspirerende drøftelse. På gensyn i Odense den 15. november. Tim Jensen Redaktionelt: DAHR på nettet DAHR's hjemmeside har flere funktioner. Først og fremmest er det foreningens hjemmeside og informationscentral. Dernæst rummer siderne også oplysninger vi godt vil informere bredere om. Da vi opfordrede jer til at indsende oplysninger om jer selv inklusiv links til bibliografi var det med henblik på sidste funktion. Men den primære funktion giver siderne et umiskendeligt præg af foreningshjemmeside som begrænser den udadrettede appel. Til gengæld bliver der linket til os på udvalgte steder, f.eks. fra (Kristeligt Dagblads religionsportal) og på andre sider på universiteterne, dvs. netop fra steder hvor brugernes fokus er sagligt og DAHR Nyhedsbrev 28, side 3

4 målrettet. Desuden er de moderne søgerobotter på nettet (f.eks. så effektive at en søgning på religionshistorie hurtigt vil føre til os. Alt i alt bliver vi faktisk brugt. Således er DAHR's hjemmesider blevet besøgt 268 gange i perioden 19. august til 1. oktober, og i det tal er kun besøg på hovedsiden, ikke på undersiderne, og kun den første gang i en session, dvs. hvis man vender tilbage til hovedsiden senere i samme session, tæller det ikke med. Derfor er det stadig en god idé at være repræsenteret på siderne med arbejdsoplysninger og bibliografi, og jeg opfordrer jer derfor til at vedligeholde de oplysninger I har indsendt. DAHR s Jubilæumsårsmøde november 2002, Syddansk Universitet, lokale U96 PROGRAM Ankomst og kaffe Tim Jensen: Fra religionshistorie til religionsstudier Per Bilde: Jesus-kulten: Fornyede undersøgelser af dens baggrund og indhold Armin W. Geertz: Person og livsfortælling: Perspektiver fra feltarbejde blandt de nordamerikanske indianere Drinks m.v Festmiddag i restauranten på SDU TILMELDING Af hensyn til aftale med SDU's kantine er tilmelding nødvendig. Festmiddagen vil koste 175 kr. ekskl. vin. Der vil muligvis blive tale om et tilskud fra DAHR. Der betales på stedet. Tilmelding: Gå til tilmeldingsformularen på DAHR s hjemmeside eller klik her! DAHR Nyhedsbrev 28, side 4

5 CHAOS symposium 2003 RELIGIONSSKIFT I NORDEN - FØR OG NU Tema Mennesker og samfund er i stadig forandring. Religioner opstår og forsvinder, forandrer og forandres i en stadig og kompliceret interaktion med andre religioner og kulturelle strømninger. Undertiden taler vi om egentlige religionsskift, men ud fra hvilke kriterier? Hvornår er det relevant eller opportunt - i en politisk, historisk, samfundsmæssig eller videnskabelig sammenhæng - at karakterisere en social og kulturel forandring som et religionsskifte? Hvilke kvalitative og kvantitative parametre er hensigtsmæssige? Hvori består samspillet mellem religionsskift på det individuelle og på det kollektive plan? På mikro- og makrosociologisk niveau? Hvilke teoretiske og metodiske problemer rejser studiet af religionsskift? CHAOS symposiet 2003 sætter fokus på religionsskift i Norden, men ikke kun på de to "store", der traditionelt siges at have fundet sted for ca og 500 år siden. Intentionen er at få senere og nutidige skift eller bevægelser i religion i Norden inkluderet, således at studier af religionskift i fortid og nutid kan befrugte hinanden og forfine vores historiske, komparative, teoretiske og metodologiske arbejde med religion, religion i bevægelse, religion i religionsmøde, religion i Norden og i de enkelte nordiske lande. Vi indkalder derfor indlæg, der bearbejder emneområdet fra vidt forskellige vinkler og med forskellige mål. TILMELDING Tilmelding med indlæg sendes senest 1. februar 2003 til Tim Jensen på Tilmelding af indlæg kan udelukkende ske per . Titel og max 5 linjers abstrakt skal sammen med navn, stillingsbetegnelse og eventuelt ansættelses- eller studiested fremgå af tilmeldingen. Tilmelding uden indlæg sendes senest 28. februar 2003 til samme adresse som ovenfor nævnt. For begge slags tilmelding gælder endvidere, at man af hensyn til det praktiske bedes meddele, om man deltager i hele symposiet eller kun i dele af det, ligesom det bedes meddelt, om man ønsker at deltage i symposiemiddagen fredag den 4. april, der finder sted i restauranten på SDU og beregnes at koste ca. kr. 150,- ekskl. drikkevarer. Et mindre gebyr til dækning af udgifter til kaffe må påregnes og opkræves på stedet. Frokost kan købes i universitetets kantine. Forespørgsler rettes til samme person og adresse, eller telefonisk på eller (privat) DAHR Nyhedsbrev 28, side 5

6 De religionsvidenskabelige foreninger Religionshistorisk Forening, Københavns Universitet, Program E september Cand. psych. Jørgen Lumbye: Religiøse oplevelser og psykedeliske stoffe 24. oktober Lektor Anders Holm Rasmussen, Institut for Historie, Københavns Universitet: Præsten i den oldgræske kult 14. november Ph.d.-stipendiat, Jesper Nielsen, Institut for Religionshistorie, Afdeling for Indianske Sprog og Kulturer: De syv huler og det talende kors. Eksempler på Maya-katolicisme i Guatemala og Mexico 5. december Ekstern lektor, cand. mag. Jesper Aagaard Petersen, Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet: Den kroniske trods? Satanisme som moderne religionsdannelse Foredragene arrangeres af Religionshistorisk Forening & Institut for Religinshistorie og finder sted Artillerivej 86, 2.sal, 2300 København S. Alle foredrag begynder kl DAHR Nyhedsbrev 28, side 6

7 RELIGIO Religionsvidenskabelig Foredragsforening ved Center for Religionsstudier, Syddansk Universitet. Program E2002 Tema: RELIGION I DANMARK Religion har bemægtiget sig en plads i den daglige debat der langt overstiger hvad man så for år siden. Det samme har spørgsmål om kulturel identitet - vores egen og de andres. Mange er ligefrem begyndt at tale om kulturkamp. Men inden tonen bliver for skinger er der god grund til at standse op og stille nogle saglige og kritiske spørgsmål. Det gør RELIGIO denne sæson med fire relevante arrangementer. Torsdag d.3. oktober, kl GODKENDELSE SOM TROSSAMFUND UDEN FOR FOLKEKIRKEN Armin Geertz, professor, dr.phil., Aarhus Universitet I 1998 nedsatte Kirkeministeriet et rådgivende udvalg vedr. trossamfund bestående af sagkyndige inden for religionshistorie, religionssociologi, teologi og retsvidenskab. Formålet med udvalget var iflg. udvalgets kommissorium at overtage den funktion som Kirkeministeriets rådgiver i sager om trossamfund uden for folkekirken, som hidtil er blevet varetaget af biskoppen over Københavns stift. Udvalget udsendte sine retningslinjer ca. et år senere og har siden udsendt en revideret udgave januar I foredraget bliver udvalgets retningslinjer og arbejde beskrevet med henblik på en principiel diskussion af godkendelsesproceduren. Armin Geertz er formand for udvalget og professor i religionsvidenskab. Onsdag d.30. oktober, kl HVOR FÅR DE DET DOG FRA? UNGE DANSKERES RELIGIØSE HOLDNINGER Peter B. Andersen, lektor, ph.d., Københavns Universitet 85 procent af danske lærerstuderende mente i 1997, at Danmark er funderet på kristne grundholdninger. Hvilket jo på den ene side er et faktuelt svar på, at kristendommen har været den dominerende religion i Danmark i meget lang tid, på den anden side en relativering af så mange andre grundholdninger man kunne have spurgt til. Foredraget vil forsøge at indkredse nogle af de holdninger der formidles i kristendoms- og religionsundervisningen i danske grundskoler og de gymnasiale uddannelser for at belyse hvor hvem får hvilke holdninger fra. Statistiske materiale fra undersøgelser af lærerstuderendes religiøse tro og praksis (P. B. Andersen, S. Johannessen, P. Lüchau, J. Ringsmose & M. Warmind), gymnasie og HF elever (Tim Jensen) og den danske befolkning (Værdiundersøgelsen, P. Gundelach et al.) vil blive inddraget. Lørdag d.9. november, kl EKSKURSION: TIL EFTERÅRSBLÓT MED FORN SIÐR Bemærk sted: Holufgård Museum, Hestehaven 201, 5220 Odense SØ. RELIGIO er inviteret til at overvære og/eller deltage i Forn Siðr s efterårsblót (dvs. efterårsoffer) i skoven ved Holufgård museum i nærheden af universitetet. DAHR Nyhedsbrev 28, side 7

8 Bemærk dag (lørdag) og tid (kl.15.30). Efter blótet er der fællesspisning (hestekød og andet vikingemad) og rig lejlighed til at stille spørgsmål og tale med medlemmerne af Forn Siðr om dansk asa-kult og asa-tro anno Forn Siðr er en paraplyorganisation for lokale blótgrupper der genopliver dyrkelsen af de nordiske guder. Eventuelle yderligere oplysninger om arrangementet vil fremgå af opslag og af RELIGIO s hjemmeside. Mandag d.9. december, kl DANSKER FØRST OG KRISTEN SÅ - OM DANSKHED OG KRISTENDOM Peter Lodberg, lic.theol., generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, tidligere lektor ved Aarhus Universitet Det hævdes ofte i den offentlige debat, at Danmark er en kristen nation, og at kristendommen er det bærende kulturgrundlag. Synspunktet kan skærpes, så det betones, at det hører til dansk identitet at være evangelisk-luthersk kristen, og at folkekirken vil miste sin opbakning i befolkningen, hvis den ophørte med at være dansk. Foredraget vil belyse de historiske og teologiske forudsætninger for identiteten mellem stat, nation, folk og kirke. Ikke mindst tolkningen og brugen af N.F.S. Grundtvig i efterkrigstidens danske teologi påkalder sig her opmærksomhed. Samtidig er det hensigten at overveje baggrunden for, at denne identitet så tydeligt træder frem i den nuværende politiske, religiøse og kulturelle diskussion herhjemme. Endelig skal det drøftes, hvad denne identitet betyder for diskussionen om multireligiøsitet og multikulturalitet i Danmark. Alle foredrag finder sted i: Studenterhuset, Munkemøllestræde 20, 5000 Odense C. Tlf men bemærk at ekskursionen foregår ved Holufgård Museum, Hestehaven 201, 5220 Odense SØ Yderligere oplysninger Mikael Aktor, Center for Religionsstudier, Syddansk Universitet. Tlf eller RELIGIO på nettet Religionsvidenskabelig Forening, Aarhus Universitet. Program E2002 Tirsdag den 1. oktober 2002, kl i mødelokale 1 i Studenternes Hus: Paneldiskussion med Morten Warmind og Jens Peter Schjødt: Georges Dumézils myteanalyse - pro et contra Scjødt: Da Georges Dumézil må anses for en af de helt store skikkelser i religionsforskningens historie, og da de fleste, der beskæftiger sig med et akademisk religionsstudium derfor vil kende grundelementerne i hans teorier om indoeuropæerne, vil oplægget ikke sigte mod nogen introduktion. Derimod skal der diskuteres nogle af de kritikpunkter, der har været rejst mod Dumézil, og DAHR Nyhedsbrev 28, side 8

9 betydningen af hans indsats i forhold til studiet af indoeuropæiske religioner vil blive vurderet. Warmind: En af de indiskutable forcer ved den mézilianske tilgang til studiet af indoeuropæiske religioner er den klare struktur og det overblik den giver. Ethvert forsøg på kritik af detaljer kan ikke undgå at virke pernittengrynet og det kan altid tilbagevises med henvisning til tilfældigheder eller historiske særheder, således at systemet som sådan kan bevares intakt. Derfor skal der i stedet forsøges et angreb på nogle af de fundamentale forudsætninger for strukturen. Tirsdag den 5. november 2002, kl i mødelokale 1, Studenternes Hus: Ph.d., amanuensis, Dorthe Refslund Christensen: Anne Larsen - tabu, askese og selvfortælling i en postmoderne kontekst Slanke- og antifedt-dronningen Anne Larsen er kendt fra foredrag, kogebøger, som ikon for supermarkedskæden Føtex og som den, der i TV skyller hakket oksekød under rindende vand. Dette foredrag sætter fokus på Anne Larsens retorik og selvforståelse. Med udgangspunkt i et religionsfænomenologisk begrebsapparat og på grundlag af teorier om det postmoderne - særligt den tyske sociolog Ulrich Beck og hans teorier om risikosamfundet - præsenteres en tolkning af Anne Larsen, som sætter hende i forhold til tidens popularisering og forbrug af videnskab, risikobevidsthed, forebyggelseskultur og kolonialisering af fremtiden. Tirsdag den 3. december 2002, kl i mødelokale 1, Studenternes Hus: Ph.d., adjunkt, Jesper Sørensen: Kognitionsforskning og religionsvidenskab Forskningen i menneskets kognitive evner og strukturer spiller en større og større rolle i religionsvidenskaben. Man kan måske sige, at kognitions-forskningen på visse måder har overtaget strukturalismens rolle som en ny generations teoretiske grundlag - et grundlag som man må tage stilling til, hvad enten man er enig eller ej. Men hvad er kognitionsforskning egentlig, og på hvilke måder er den relevant for religionsvidenskaben? Disse spørgsmål søges besvaret i dette foredrag gennem en oversigt over væsentlige problemstillinger i den generelle kognitionsforskning, samt gennem en kritisk gennemgang af aktuelle kognitive tilgange til religionsvidenskabelige emner. DAHR Nyhedsbrev 28, side 9

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Redigeret af Marie Vejrup Nielsen Hans Raun Iversen

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Dato for udgivelse: April 2011 Forfattere: Maria Lindorf og Iben Berg Hougaard med assistance fra Christiane Præstgaard

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Fagblad for Aktuar, Matematik, -Økonomi og Statistik 16. årgang, nr. 4, maj 2003

Fagblad for Aktuar, Matematik, -Økonomi og Statistik 16. årgang, nr. 4, maj 2003 Fagblad for Aktuar, Matematik, -Økonomi og Statistik 16. årgang, nr. 4, maj 2003 Indhold FAMØS udlover atter en præmie for den bedste opgavebesvarelse. Denne gang er præmien en bog fra Bogladen. Alle opgavebesvarelser

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 2.1. DIALOGCENTRET... 3 2.2. RUSLAND... 7 3. DISKURSANALYSE... 10 3.1. DISKURS-BEGREBET... 12 3.2. NORMAN FAIRCLOUGHS

Læs mere

Historiografisk afsnit

Historiografisk afsnit Historiografisk afsnit De institutionelle miljøer Bilag: Historiografisk analyse af de institutionelle miljøer 1. De institutionelle miljøer Afhandlingen bærer titlen: Sygeplejevidenskab - myte eller

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere