Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010"

Transkript

1 Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 2. udgave, 2010

2 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers grund- og efteruddannelse AMU-uddannelser Tematisk opdelt efter faglige områder/kompetencer 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 10 Kirkens kulturelle og sociale funktion 11 Arbejdsplanlægning og organisation 12 Samarbejde og kommunikation 13 Borger- og brugerkontakt 14 Klokkeringning, varme- og ventilationsteknik 16 Rengøring og vedligeholdelse af kirken 18 Kirkegården etablering og pleje 26 Indkøb og mindre regnskab 27 Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald 28 Personregistrering og forvaltning 31 Sekretær for menighedsrådet 32 Regnskabsfører for menighedsrådet 34 Administration 38 Fremmedsprog og interkulturel kompetence 39 Psykisk arbejdsmiljø 40 Andre relevante AMU-tilbud 40 Anerkendelse af realkompetencer og IKV Individuel kompetencevurdering i AMU 42 DO-IT Det offentlige IT-kompetencebevis 44 Grundlæggende it-uddannelser 47 Øvrige it-uddannelser 50 Personlig udvikling 52 Ledelse 59 Principper for grund- og efteruddannelse af kirkefunktionærer 61 Kom godt i gang med AMU 67 Om AMU og SCKK 69 Kompetencefonden 70 Information om andre muligheder for efter- og videreuddannelse af voksne 84 SVU Statens Voksenuddannelsesstøtte 87 VEU-godtgørelse 90 Skoler

3 Den folkekirkelige arbejdsplads er i konstant forandring. Kravene til folkekirkens medarbejdere ændrer sig hele tiden, nye opgaver kommer til og arbejdsgange ændres. Det er derfor vigtigt, at der konstant er fokus på, at medarbejderne er i besiddelse af de kompetencer, der kræves, for at arbejdsopgaverne kan løses på en tilfredsstillende måde. Formålet med dette uddannelseskatalog er at beskrive den grundlæggende kirkefunktionæruddannelse, som er obligatorisk for en række af folke kirkens ansatte, samt rækken af valgfrie uddannelsestilbud, som kan give den ansatte viden og kompetence inden for områder, som er relevante i forhold til nuværende jobfunktioner, eller som kan være med til at kvalificere medarbejderen til at påtage sig nye opgaver. Fokus på kompetenceudvikling Kataloget henvender sig både til folkekirkens medarbejdere og arbejds givere, altså menighedsrådene, som her kan finde inspiration, der kan danne udgangspunkt for medarbejdsudviklingssamtalen. God læselyst. Folkekirkens brancheudvalg i SCKK

4 Folkekirkens brancheudvalg i SCKK Folkekirkens brancheudvalg i SCKK Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling er ansvarlig for at udvikle, kvalitetssikre og markedsføre AMU-uddannelser til folkekirkens medarbejdere. Desuden medvirker brancheudvalget ved udmøntningen af overenskomstens aftaler om kompetenceudvikling og kan herunder udvikle ideer til forsøgs- og udviklingsprojekter mv. Brancheudvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer i folkekirken. Brancheudvalget har følgende sammensætning: Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, Danmarks Kirketjenerforening, Danmarks Kordegneforening, FAKK Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, 3F, FPO Foreningen af Præliminære Organister og Dansk Kirkemusiker Forening. Om uddannelseskataloget Uddannelseskataloget henvender sig til alle i folkekirken både medarbejdere og medlemmer af menighedsrådene. Uddannelseskataloget er særlig relevant i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen (MUS) og kan bruges både under planlægningen, gennemførelsen og opfølgningen. Kataloget kan bruges af både den enkelte medarbejder og af kontaktpersonen. Det øvrige menighedsråd kan benytte kataloget i planlægningen af medarbejdernes efteruddannelse. Kataloget er særlig relevant for de kirkefunktionærer, som arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er udviklet til, men alle kirkefunktionærer kan benytte sig af uddannelserne. Der gælder dog andre vilkår, hvis man har en uddannelse, som i niveau ligger ud over en erhvervsuddannelse. 4

5 Kataloget indledes med en grafisk oversigt over de AMU-uddannelser, som indgår i kirkefunktionærernes grund- og efteruddannelse. Enkelte af uddannelserne udbydes i sammenhæng under en fælles titel. Se AMU-Fyns hjemmeside: Derefter følger en oversigt over de AMUuddannelser, som er særlig relevante for kirkefunktionærer. Uddannelserne er opdelt efter faglige områder/kompetencer. For hver uddannelse er angivet titel, varighed, kursusnummer og uddannelsens mål. Efter uddannelsesoversigten beskrives de principper for grund- og efteruddannelse af kirkefunktionærer, som brancheudvalget har lagt vægt på (side 59). Katalogets sidste del giver praktisk information om AMU og deltager vilkår særligt for kirkefunktionærer samt Kompetencefonden efterfulgt af et afsnit med information om andre uddannelsesmuligheder, der findes i det offentlige efter- og videreuddannelsessystem i øvrigt (side 70-89). Hvem kan deltage? Alle i beskæftigelse kan deltage i en AMUuddannelse mod en mindre deltagerbetaling. AMUuddannelserne er udviklet til ikke-faglærte, faglærte og etatsuddannede på niveau hermed. Tilhører man denne gruppe, får man som hovedregel tilskud til kost, logi og transport. Desuden får arbejdsgiveren lønrefusion svarende til højeste dagpengesats. Kirketjenere, kordegne, gravere, gravermedhjælpere, præste- og provstisekretærer, kontorassistenter, gartnere og gartneriarbejdere tilhører typisk denne gruppe. Sognemedhjælpere, honorarlønnede kirkemusikere og kirkegårdsledere kan tilhøre denne gruppe afhængig af deres uddannelsesbaggrund. Organister, som har bestået præliminær orgeleksamen, tilhører ikke denne gruppe, da uddannelsen er indplaceret som en kort videregående uddannelse. Læs mere om deltagervilkår og målgrupper for uddannelserne på side

6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærernes grund- og efteruddannelse Obligatorisk grunduddannelse for kirketjenere, gravere og kordegne * For gravere Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald (3 dage) Fælles for alle Samarbejde, kommunikation og faglig etik (5 dage) ** Medvirken ved gudstjeneste / kirkelige handlinger (4 dage) Klargøring til gudstjeneste / kirkelige handlinger (2 dage) Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken (2 dage) For kirketjenere Periode- og grundrengøring (3 dage) Fælles for kirketjenere / gravere Præventiv konservering af kirkens udstyr (2 dage) Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar (3 dage) Manuel betjening af kirkens tekniske installationer (2 dage) Tilsyn med kirkebygninger og inventar (2 dage) * Uddannelserne er også tilrettelagt for gravermedhjælpere m.fl. ** Uddannelsen er ikke en AMU-uddannelse For kordegne Betjening af menighedsrådet (3 dage) Forvaltningsret i sagsbehandlingen (2 dage) Håndtering af data i virksomhedens it-systemer (2 dage) 6 Brug af PC på arbejdspladsen (3 dage) Grundlæggende principper for personregistrering (2 dage)

7 For gravere/gravermedhjælpere/gartnere/gartneriarbejdere Se»Kirkegården etablering og pleje«for flere uddannelser Efteruddannelse for kirkefunktionærer (udvalgte AMU-uddannelser) Granddækning på kirkegårdsanlæg (2 dage) Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg (15 dage) Periode- og grundrengøring (3 dage) ** Fælles for alle Indkøb, kortsalg m.v. i kirken (3 dage) Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald (3 dage) * Rundvisning i kirke og på kirkegård (2 dage) Medvirken ved kirkens kulturelle og sociale ydelser (4 dage) Håndtering af den problemfyldte brugerkontakt (5 dage) Den professionelle betjening i kirken (5 dage) Fælles for kirketjenere / gravere/gravermedhjælpere Renholdelse af kirkens omgivelser (5 dage) Betjening/styring af de automatiske anlæg i kirken (5 dage)*** Manuel betjening af kirkeklokker (2 dage) For kordegne m.fl Se»Administration«for flere uddannelser Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (3 dage) Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd (5 dage) Digital fomidling af borgerservice (2 dage) * Obligatorisk grunduddannelse for gravere ** Obligatorisk grunduddannelse for kirketjenere *** Uddannelsen består af 2 uddannelser af 3 dages varighed målrettet hhv. halv- og helautomatisk anlæg, som gennemført i sammenhæng kan afkortes til i alt 5 dage Digital forvaltning (3 dage) Notat og referatteknik (3 dage)

8 Obligatorisk efteruddannelse for kordegne afhængig af jobfunktion AMUuddannelser Lønregnskab Lønberegning og lønrapportering (2 dage) Tematisk opdelt efter faglige områder/kompetencer Regnskabsfører for menighedsrådet Regnskabsfører for de kirkelige kasser (3 dage) Opstilling og analyse af årsregnskabet (2 dage) Likviditets- og balancebudgettering (2 dage) Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (2 dage) Daglig registrering i et økonimistyringsprogram (2 dage) Personregistrering særlige opgaver Verificering (1 dag) Personregistrering, særlige opgaver (4 dage)

9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Uddannelserne udbydes af AMU-Fyn. Klargøring til gudstjeneste/ kirkelige handlinger 2 dage Kursusnummer Medvirken ved gudstjeneste/ kirkelige handlinger 4 dage Kursusnummer Deltageren kan i samarbejde med andre klargøre til gudstjenester, kirkelige handlinger o.l., så de kan gennemføres i overensstemmelse med de stillede krav og forventninger, foretage relevant kirkeudsmykning (blomster, lys o.l. bl.a. i forhold til kirkeårets liturgiske farver), opstille inventar, klargøre tekniske anlæg mv. samt foretage klokkeringning efter gældende regler og lokal historie. Deltageren kan udføre mindre administrative opgaver i forbindelse med forberedelse af gudstjeneste og kirkelige handlinger og har viden om forebyggelse af brand og arbejdsmiljø. Deltageren kan efter den fungerende præsts anvisning medvirke ved gudstjeneste, kirkelige handlinger og aktiviteter, herunder læse ind- og udgangsbøn og bistå ved dåb og nadver. Deltageren kan modtage kirkegængere og rådgive og vejlede om retningslinjer, normer, ritualer mm. samt forholde sig korrekt ved ulykker og ved pludselig sygdom og ildebefindende hos kirkegængere. Deltageren har viden om gudstjenestens liturgi og opbygning, herunder præsters mulighed for anvendelse af forskellig liturgi, om kirkelige handlingers indhold og forløb og om kirkemusikkens betydning. 9

10 Kirkens kulturelle og sociale funktion Uddannelserne udbydes af AMU-Fyn. Medvirken v/kirkens kulturelle og sociale ydelser 4 dage Kursusnummer Deltageren kan indgå i kirkeligt børne-, ungdoms- og ældrearbejde samt i kulturelle og sociale aktiviteter, herunder forholde sig til medfølgende ændringer i kirkefunktionærens arbejdsbetingelser. Deltageren kan medvirke i udviklingen af kirkens kulturelle og sociale ydelser ud fra viden om kirken som kulturbærer og på baggrund af kendskab til sognets beboersammensætning erhvervet ud fra sogneanalyser o.l. Rundvisning i kirke og på kirkegård 2 dage Kursusnummer Deltageren kan tilrettelægge, arrangere og gennemføre guidede ture i kirke og på kirkegårde for konfirmander, skoleklasser, foreninger, turister m.fl. Deltageren kan i den forbindelse søge og formidle information af kultur- og lokalhistorisk interesse. 10

11 Arbejdsplanlægning og organisation Uddannelsen udbydes af AMU-Fyn. Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken 2 dage Kursusnummer Deltageren kan planlægge, tilrettelægge og gennemføre praktiske opgaver i forbindelse med kirketjeneste og graveropgaver under hensyn til gældende regler og instrukser for de pågældende kirkelige handlinger. Deltageren har kendskab til regelgrundlaget for udførelsen af praktiske opgaver i kirken, herunder for rollefordelingen mellem de folkevalgte og de ansatte. 11

12 Samarbejde og kommunikation Uddannelsen udbydes af konsulentfirmaet LEVA v/eva-mai Henningsen og Leif Jensen. Uddannelsen er ikke en AMU-uddannelse. Den giver ikke ret til godtgørelse. Der skal betales for undervisning, ophold og forplejning. Uddannelsen indgår i grunduddannelsen for gravere, kirketjenere og kordegne. Samarbejde, kommunikation og faglig etik 5 dage (NB: Ikke AMU-uddannelse) Deltagerne kan i samarbejdsrelationer og kommunikation med kirkens øvrige personale og brugere anvende erhvervet viden og forståelse for de kræfter, der øver indflydelse på menneskers tanker, følelser og handlinger. Deltageren kan agere konstruktivt ud fra en viden om egne reaktionsmønstre. Deltageren kan udføre jobfunktionen i overensstemmelse med faglige etiske normer samt medvirke til udarbejdelse af retningslinjer herfor. Deltageren kan anvende systematisk problemløsning som arbejdsredskab. 12

13 Borger- og brugerkontakt Uddannelserne udbydes af AMU-Fyn. Den professionelle betjening af kirkens brugere 5 dage Kursusnummer Håndtering af den problemfyldte brugerkontakt 5 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage en professionel betjening af kirkens brugere i forhold til brugerens specifikke situation (dåb, bryllup, begravelse, gudstjeneste, mv.). Deltageren har viden om forskellige reaktionsmønstre og adfærdsformer i de situationer og handlinger, der foregår i kirken. Deltageren kan desuden foretage en professionel og etisk korrekt betjening af borgere med et andet religiøst tilhørsforhold. Deltageren kan sammen med kirkens øvrige personale og på en etisk forsvarlig måde gribe ind, hvis gudstjeneste, kirkelig handling eller anden aktivitet i kirken, dens lokaler eller omgivelser forstyrres af uorden og uro, eller hvis regler og vedtægter overskrides. Deltageren kan håndtere uligevægtige og berusede personer samt på baggrund af viden om adfærds- og reaktionsmønstre hos psykisk syge, misbrugere, handicappede, demente m.fl. agere hensigtsmæssigt i en konkret situation. Deltagen kan beskrive og efterbearbejde et hændelsesforløb over for kontaktperson, menighedsråd og andre. 13

14 Klokkeringning, varme- og ventilationsteknik mv. 14 Uddannelserne udbydes af AMU-Fyn. Manuel klokkeringning 2 dage Kursusnummer Deltageren kan gennemføre manuel klokkeringning på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde efter gældende vejledninger, har kendskab til manuelle klokkeringningsanlægs opbygning og tekniske forudsætninger og kan komme med forslag til arbejdspladsens indretning. Deltageren kan udføre manuel klokkeringning jf. nationale og lokale ringetraditioner/bestemmelser og håndtere ringningen på en måde, som er fysisk skånsom over for klokken. Deltageren har indsigt i den kulturhistorie, som opretholder manuel klokkeringning, og har forståelse for klokkernes bevaringsmæssige værdi. Manuel betjening af kirkens tekniske installationer 2 dage Kursusnummer Deltageren kan med baggrund i overvejelser om kirkens energiforbrug betjene og indregulere manuelle varme-, ventilations- og luftbehandlingsanlæg under hensyntagen til bevaring af kirkens interiør. Deltageren kan desuden betjene tyveri- og brandalarmer samt håndtere el-materiel sikkerhedsmæssigt korrekt.

15 Betjening/styring af de automatiske anlæg i kirken 3 dage Kursusnummer 4569 Deltageren kan betjene/styre kirkens automatiske anlæg til varme, ventilation og el efter de gældende regler og med henblik på sikring af det optimale indeklima, herunder hensynet til brugerne og til bevaringsværdige værdier. Deltageren kan gennem planlægning sikre den bedste ressourceudnyttelse på området og kan dokumentere forbruget i forbindelse hermed. Deltageren kan desuden betjene klokkeringningsanlæg og andre tekniske installationer i kirken. (Uddannelsen kan gennemføres i forhold til både halv- og fuldautomatiske anlæg. Samlet kan den gennemføres på 5 dage). 15

16 Rengøring og vedligeholdelse af kirken 16 Uddannelserne udbydes af AMU-Fyn. Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar 3 dage Kursusnummer Deltageren kan i det daglige behandle og vedligeholde kirkens interiør og faste inventar professionelt forsvarligt og på en sådan måde, at historiske og kulturelle værdier ikke beskadiges. Deltageren kan i den forbindelse følge gældende regler og vejledninger, fastlægge et bevarings- og brugsmæssigt acceptabelt niveau for den almindelige renholdelse af kirken samt vælge og anvende rengøringsmidler og -udstyr velegnet til behandling af de specifikke overflader, der findes på kirkeinteriør og -inventar. I jobfunktionen indgår opbevaring, vedligeholdelse og bevarelse af kirkens sølvtøj. Periode- og grundrengøring 3 dage Kursusnummer Deltageren kan planlægge og udføre de mest almindeligt forekommende periode- og grundrengøringsopgaver med hensigtsmæssige metoder på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og under hensyntagen til det interne og eksterne miljø. Der lægges særlig vægt på, at deltageren kan vælge og anvende egnede rengøringsmidler til de mest almindelige overflader og overfladebehandlinger samt anvende relevante maskiner og udstyr på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og samtidig rationel måde.

17 Præventiv konservering af kirkens udstyr 2 dage Tilsyn med kirkebygninger og inventar 2 dage Renholdelse af kirkens omgivelser 5 dage Kursusnummer Kursusnummer Kursusnummer Deltageren kan vedligeholde altertavle, prædikestol, epitafier, ligsten og kirkestiler (messehagler og -skjorter, gobeliner, brudetæppe og antipendium) præventivt konserverende og efter gældende regler/vejledninger samt vurdere kirketekstilers egenskaber og sårbarhed for at fastslå, om renholdelsen skal foretages af deltageren selv eller en specialist. Deltager har kendskab til restaurering af kirkeligt udstyr og inventar, opbygning af bladguldsoverflader og vedligeholdelse af messehagler af guldbrokade. Deltageren kan føre tilsyn med vedligeholdelsestilstanden af kirkebygninger, kirkesal mv. specielt med henblik på skader på murværk, kalkmalerier, klokker, interiør og inventar samt råd og svamp i bygningsværk samt identificere rengøringsskader og skader på kalkmalerier forårsaget af miljømæssige påvirkninger, medvirke ved synsforretninger og foranstalte, at mindre vedligeholdelsesarbejder udføres. Deltageren har viden om kirkebygninger, deres inventar og omgivelser samt om bevarelse af historiske og kulturelle værdier. Deltageren kan renholde kirkeplads, fortovsarealer, græsplæner, monumenter, mindesten og mindre anlæg, som ikke er kirkegårde; foretage snerydning, glatføre- og algebekæmpelse, græsslåning, klipning af hække og miljørigtig ukrudtsbekæmpelse. Deltageren kan betjene og vedligeholde arbejdsmaskiner/redskaber og anvende personlige værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger. Deltageren har viden om etik, love og regler ved vedligeholdelse af gravsten, monumenter og mindesten. 17

18 Kirkegården etablering og pleje 18 Uddannelserne udbydes af AMU-Fyn, AMU Nordjylland, Mercantec, Jordbrugets uddannelsescenter Århus, AMU Syd, Selandia CEU, Roskilde Tekniske Skole og Københavns Tekniske Skole. Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg 15 dage Kursusnummer Deltageren kan skitsere, planlægge og udføre almindelige forekommende opgaver i forbindelse med etablering og pleje af anlæg på kirkegårde ved hjælp af de mest almindelige forekommende værktøjer og maskiner. Deltageren kan modtage og kvalitetskontrollere gran og pyntegrønt samt udføre grandækning og pyntning af forskellige typer af gravsteder. Deltageren kan udarbejde forslag til og udføre ændringer i bestående og almindeligt forekommende anlæg af gravsteder. Grandækning på kirkegårdsanlæg 2 dage Kursusnummer Deltageren kan selvstændigt modtage og kvalitetskontrollere gran og pyntegrønt samt udvælge materialer til den enkelte pyntningsopgave. Deltageren kan selvstændigt udføre grandækning og pyntning af forskellige gravstedstyper.

19 Renholdelse af kirkens omgivelser 5 dage Plantevækst og etablering af grønne anlæg 15 dage Etablering af mindre anlæg med fliser og planter 20 dage Kursusnummer Kursusnummer Kursusnummer Deltageren kan renholde kirkeplads, fortovsarealer, græsplæner, monumenter, mindesten og mindre anlæg, som ikke er kirkegårde; foretage snerydning, glatføre- og algebekæmpelse, græsslåning, klipning af hække, lettere beskæring og miljørigtig ukrudtsbekæmpelse. Deltageren kan betjene og vedligeholde arbejdsmaskiner/redskaber og anvende personlige værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger. Deltageren har viden om etik, love og regler ved vedligeholdelse af gravsten, monumenter og mindesten. (Uddannelsen udbydes kun af AMU-Fyn). Deltageren kan skitsere, planlægge og udføre anlæggelsen af et grønt område, hvori der indgår prydplanter og græsplæne ved hjælp af de nødvendige værktøjer og redskaber samt maskiner til bearbejdning af muldoverfladen. Deltageren kan over for brugerne af anlægget i hovedtræk redegøre for den valgte løsning samt give vejledning i pleje af området fra udførelsen og 2 år frem. Deltageren kan alene eller i samarbejde med andre etablere mindre anlæg, der indeholder fliser og planter, og udføre dette efter gældende normer og krav til sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Deltageren kan anvende og konstruere tegningsmaterialer, beskrive en simpel plejeplan samt udføre almindelige arbejdsopgaver som nivellering, beregning, afsætning, komprimering, valg og nedlægning af befæstelsen til formålet, stentilhugning, jordtilberedning og plantning ved hjælp af de nødvendige maskiner og redskaber samt kontrollere arbejdets udførelse. 19

20 Planteliv, økologi og miljølære 15 dage Kursusnummer Deltageren kan i samarbejde med andre foretage indsamling, bearbejdning og forelæggelse af informationer om planternes opbygning, livsfunktioner, vækst og udvikling samt krav til jordbunds- og gødningsforhold mhp. medvirken ved hensigtsmæssig dyrkning, pasning og pleje af planter inden for gartnerområdet under samtidig hensyntagen til miljømæssige forhold. Deltageren kan i samarbejde med andre vha. regning og matematik foretage beregninger ud fra jordbundsanalyser af tilførslen af mængder af gødningsstoffer.

21 Ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse 5 dage Kursusnummer Deltageren kan opdele ukrudt i let- og svært bekæmpelige slægter og arter, herunder beskrive disse planters voksemåder og vækst samt angive og anvende ukrudtsforebyggende metoder og udføre ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af det nødvendige udstyr og på en hensigtsmæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde både på befæstede arealer og i beplantninger. Pleje af grønne områder 10 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage almindelige forekommende pleje- og vedligeholdelsesopgaver inden for vækstperioden i veldefinerede grønne anlæg indeholdende bede, græs, belægninger og udstyr under hensyntagen til anlæggets idé og formål og i henhold til gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige regler. Pleje af grønne områder, sommerbeskæring 5 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage almindelige forekommende beskærings-, udtyndings- og opbindingsopgaver især på vedplanter i sommertilstand under samtidig iagttagelse af de arbejdsmiljøog sikkerhedsmæssige forhold derved. 21

22 22 Pleje af grønne områder, vinterbeskæring 5 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage almindelige forekommende beskærings-, udtyndings- og opbindingsopgaver især på vedplanter i vintertilstand under samtidig iagttagelse af de arbejdsmiljøog sikkerhedsmæssige forhold derved. Træer og buske om sommeren 15 dage Kursusnummer Deltageren kan identificere almindeligt forekommende planter i sommertilstand, herunder genkende planternes habitus og karakteristiske vækstform med henblik på at vælge, rådgive og vejlede i beplantningsforhold bl.a. under hensyntagen til planternes krav til vækstvilkår og forholdene i øvrigt. Deltageren kan udarbejde og anvende plejeprogrammer for grønne områder, herunder udføre plejearbejde i vækstperioden i beplantninger fra 2-10 år efter etableringsfasen samt foretage plantning af enkelte større træer i befæstede arealer. Vurdering af risikotræer 5 dage Kursusnummer Deltageren kender træets biologi, forsvarsmekanismer og livscyklus og kan læse træets signaler visuelt og mekanisk og vurdere, genkende og udpege træer, der udgør en risiko for sine omgivelser, bl.a. pga. potentielle biologiske og mekaniske trusler som vednedbrydende svampe mm. Via viden om biologiske og mekaniske skadebilleder kan deltageren vælge den mest hensigtsmæssige handling. Deltageren kan foretage en forsvarlig beskæring, har kendskab til anvendelsen af elektronisk råddetektor og kan anvende skadebilleder som dokumentation for beslutninger om træets behandling.

23 Græspleje og analyser 5 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage en nærmere analyse af et græsareal og på baggrund heraf beskrive problemstillinger samt udarbejde løsningsforslag til afhjælpning af problemerne. Deltageren kan udarbejde et plejeprogram for et ekstensivt dyrket græsareal. Anvendelse af stauder i grønne anlæg 5 dage Kursusnummer Deltageren kan identificere, beskrive og gruppere forskellige typer af bunddækkestauder, store prydstauder, vildstauder, bregner og prydgræsser. Deltageren kan udarbejde et forslag til et mindre grønt anlæg med hovedvægten lagt på anvendelse af stauder som vigtige elementer under hensyntagen til vækstbetingelser, jordbunds- og plejeforhold, struktur og farver samt udarbejde eksempler på staudebede med uafbrudte blomstringsforløb. Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg 5 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage registrering og opmåling af et eksisterende mindre anlæg, der indeholder både befæstede arealer og planter, og på denne baggrund udarbejde forskellige typer af plan- og snittegninger ved hjælp af tegningsmaterialer samt efter gældende regler på området, herunder fortolke og anvende tegninger i forbindelse med udførelsen af det praktiske arbejde. 23

24 Design af grønne anlæg 10 dage Kursusnummer Deltageren kan designe og tegne forskellige forslag til indretning og beplantning af nye grønne anlæg bl.a. med inspiration fra havekunstens historie. Deltageren kan designe og tegne forslag til ændringer af eksisterende grønne anlæg på baggrund af opmåling af et eksisterende grønt anlæg under hensyntagen til bygningers placering og deres anvendelse. Deltageren kan forelægge og begrunde de valgte forslag til nye beplantninger og ændringer i eksisterende grønne anlæg. Ressourceberegninger ved pleje af grønne anlæg 1 dag Kursusnummer Deltageren kan udarbejde og beregne overslag over brugen af materialer, maskin- og mandskabstimer ved almindeligt forekommende pleje- og vedligeholdelsesopgaver. Deltageren kan udarbejde og beregne overslag over mindre omlægninger af enkelte elementer i nærmere givne grønne anlæg samt opstille forskelle mellem en plejeaftales standardplejeopgaver og ekstra plejeopgaver. Anlæg i betonsten, lige linier 15 dage Kursusnummer Deltageren kan planlægge, udføre og kvalitetsbedømme anlægsgartneropgaver lagt/ opført i betonvarer, hvori der indgår belægninger, trapper og mure i lige linier i henhold til de til enhver tid gældende normer for det pågældende arbejde samt under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø. 24

25 Anlæg i betonsten, buede linier 15 dage Kursusnummer Deltageren kan planlægge, udføre og kvalitetsbedømme anlægsgartneropgaver, herunder også konstruere geometriske figurer samt bruge dem i praksis i anlæg, der lægges/opføres i betonvarer, træ, klinker og natursten, hvori der indgår belægninger, trapper og mure i buede linier i henhold til de til enhver tid gældende normer for det pågældende arbejde samt under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø. Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner 10 dage Kursusnummer Deltageren kan ved hjælp af instruktionsmateriale foretage eftersyn, almindelig vedligeholdelse og udføre mindre reparationer af mindre gartnermaskiner og deres ekstraudstyr. Deltageren kan indstille og betjene mindre gartnermaskiner og det tilhørende udstyr på en arbejds- og sikkerhedsmæssig korrekt måde, herunder foretage en nøje vurdering heraf. Betjening og vedligeholdelse af større gartnermaskiner 10 dage Kursusnummer Deltageren kan ved hjælp af instruktionsmateriale foretage eftersyn, almindelig vedligeholdelse og udføre mindre reparationer af større gartnermaskiner og det tilhørende udstyr. 25

26 Indkøb og mindre regnskab Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave, gartnerområdet 5 dage Kursusnummer Deltageren kan betjene, vedligeholde og udføre arbejde med motorkædesave og håndredskaber på en faglig og sikkerhedsmæssig korrekt måde. Deltageren fra gartnerområdet kan vedligeholde, betjene og anvende motorkædesave og håndredskaber til fjernelse af vegetation i mindre træagtige bevoksninger på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Uddannelsen udbydes af AMU- Fyn og er målrettet gravere og kirketjenere. Indkøb, kortsalg mv. i kirken 3 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage indkøb til kirke og kirkegård i samspil med menighedsråd, brugergrupper m.fl. og kan i den forbindelse koordinere, forhandle og kontrollere indkøb, herunder opstille/anvende kriterier for valg af leverandør. Deltageren kan forestå salg af brochurer, kort og lignende til kirketurister o.a. Deltageren kan i tilknytning til salg og indkøb føre mindre regnskab og protokol. 26

27 Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald Uddannelsen udbydes af AMU-Fyn. Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald 3 dage Kursusnummer Deltageren kan give en professionel og etisk korrekt betjening af borgerne i forbindelse med dødsfald, valg af gravsted, kirkelig handling og urnenedsættelse og kender procedurer/regler om jordpåkastelse, kistemateriale og håndtering af kister. Deltageren har viden om de juridiske og administrative procedurer (protokolføring) ved dødsfald, herunder viden om, hvem der juridisk bestemmer over afdøde. 27

28 Personregistrering og forvaltning 28 Uddannelserne udbydes af AMU-Fyn. Uddannelserne inden for IT og forvaltning er målrettet kordegne. Grundlæggende principper for personregistrering 2 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage almindelig personregistrering i den danske grundregistrering, er i den forbindelse fortrolig med retslige forhold omkring civile og kirkelige registreringer og har forståelse for sognets myndighedsopgave og samspil med øvrige myndigheder. Deltageren kan gennemføre den nødvendige sagsbehandling i forbindelse med både personlige og digitale anmeldelser og kan vejlede borgeren om procedurer og almindelige regelsæt. Brug af PC på arbejdspladsen 3 dage Kursusnummer Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra lokale drev og netværksdrev samt anvende et installeret antivirusprogram. Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Den Administrative Medarbejder... 4 Udvidet Skriftlig Kommunikation... 7 Grafisk Præsentation... 9 Kvalitet

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112 AMU VASK JULI 2006 Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F VARENR. 6112 AMU-VASK AMU- arbejdsmarkedsuddannelserne - tilbyder en række faglige kurser til de ansatte i vaskeribranchen.

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere