Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen"

Transkript

1 Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 6 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 10 4 Vurdering af de enkelte kriterier 13

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen UCC s udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog på Frederiksberg. EVA indstiller udbudsstedet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier for relevans og kvalitet er opfyldt. (Se en kort oversigt over kriteriernes vurdering nedenfor. Den detaljerede vurdering af de enkelte kriterier findes i kapitel 4). Indstillingen bygger desuden på en vurdering af antallet af problemer og deres karakter, om problemerne er forbundne, og i hvilken grad institutionen har iværksat tiltag med henblik på at løse problemerne. Ekspertpanelet og EVA vurderer, at Professionshøjskolen UCC s udbud af uddannelsen til pædagog på Frederiksberg samlet set lever op til kriterierne for relevans og kvalitet. Uddannelsens videngrundlag, som dels er baseret på en tæt tilknytning til professionen og dels er udviklingsbaseret i relation til profession og relevant forskning, er dækkende i forhold til uddannelsens opgave og formål. Fx har udbudsstedet et veletableret samarbejde med Københavns Kommune. Udbudsstedets undervisergruppe er velkvalificeret, og gennem undervisernes løbende deltagelse i Erasmus-programmer, udviklingsprojekter og konferencer sikrer udbudsstedet, at underviserne løbende kompetenceudvikles og ajourføres fagligt, og at undervisningen og uddannelsen samlet set er baseret på ny viden fra professionen samt forsøgs-, udviklings- og forskningsviden fra både nationale og internationale kilder. Udbudsstedet har en systematisk og god tilgang til kvalitetsarbejdet, som kommer til udtryk i tilrettelæggelsen og kvalitetssikringen af uddannelsen generelt, men særligt afspejles i udbudsstedets inddragelse af interne interessenter fx gennem Fællesrådet og arrangering af temadage, som er fælles evalueringsfora for både studerende, undervisere og ledelse. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets dimittender har tilfredsstillende beskæftigelsestal, og at de i tilfredsstillende grad når målene for læringsudbytte. Ekspertpanelet har dog identificeret et problem på uddannelsen med hensyn til udbudsstedets dimittendkontakt. Udbudsstedet har udelukkende kontakt til sine dimittender gennem en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i Undersøgelsen havde en lav svarprocent, og der er ikke i gangsat tiltag for at hæve svarprocenten fremover. Udbudsstedets eneste opfølgning på undersøgelsen implicerede udelukkende de internationale studerende. Udbudsstedet har en uformel kontakt til dimittender, fx når underviserne er praktikvejledere, men følger ikke systematisk op på denne kontakt, og udbudsstedet har ingen planer om at igangsætte andre former for mere systematiseret dimittendkontakt. Ekspertpanelet vurderer samlet set, at kontakten til dimittenderne er utilstrækkelig til at opfylde kravet om løbende kontakt med udbuddets dimittender og herigennem sikre udbudsstedets relevans. Det er ekspertpanelets vurdering, at problemet med dimittendkontakten ikke er så stort, at det bør have betydning for den samlede indstilling til positiv akkreditering. Udbudsstedet har en god kontakt til aftagerfeltet, hvorigennem det er muligt at opnå viden, som kan være med til at sikre 4

5 uddannelsens relevans. Uddannelsen er derfor ikke uden kilder til viden om uddannelsens relevans, selvom dimittendkontakten er mangelfuld. Ekspertpanelet indstiller derfor udbudsstedet til positiv akkreditering. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet delvist opfylder kriteriet om: Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2), fordi udbudsstedets kontakt med dimittenderne og opfølgningen på kontakten ikke er tilstrækkelig til, at denne gruppe kan være med at sikre udbuddets relevans. Mere information Ekspertpanelets vurderinger af, om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 5

6 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University Collge Capital s eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog på Frederiksberg. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Se sidst i dette afsnit, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en institutions udbud af en uddannelse uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af, at alle de steder, institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af, om et udbudssted lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består dels af professionshøjskolens skriftlige redegørelse og bilag og dels af de oplysninger, som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for, hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af pædagoguddannelsen. De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale, der er opgjort ens på alle udbudsstederne. Der gælder samme vejledende grænseværdier for alle steder, hvor uddannelsen udbydes. Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold, som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 6

7 Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte, som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, BEK nr. 616 af 01/06/2012. Organisering Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav, EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Ophelia Achton, cand.scient. i biologi, master i naturfagenes didaktik, master i børne- og ungdomskultur. Lektor og international koordinator ved Pædagoguddannelsen Peter Sabroe, VIA University College og programmedarbejder i programmet VIA OUT under Videncenter for Didaktik ved VIA University College. Medlem af institutionens internationale råd og kvalitetsudvalg og medlem af fusionsudvalget i forbindelse med sammenlægning af de to pædagoguddannelser i Aarhus. Erfaring med forsøgs- og udviklingsarbejde, bl.a. en undersøgelse af pædagoguddannelsens naturfagsundervisning. Forfatter til en række publikationer om natur, læring og pædagogik. Gitte Orlowitz, cand.mag. i samfundsfag og dansk, Master of Public Administration med en afhandling om evaluering på pædagoguddannelsen. Studieleder ved Pædagoguddannelsen i Aalborg på University College Nordjylland. Tidligere specialkonsulent i Region Nordjylland inden for områderne uddannelse og kompetenceudvikling; har bl.a. udviklet og været projektleder på en række store uddannelsesprojekter under regionens uddannelsespulje og Vækstforum Nordjylland, og tidligere lektor og studiekoordinator ved Pædagoguddannelsen i Hjørring. Erfaring med bl.a. uddannelsesplanlægning, evaluering, studievejledning og udviklingsarbejde. Jane Skallebæk, studerende ved Pædagoguddannelsen i Jelling, University College Lillebælt, specialiseringen mennesker med nedsat funktionsevne, linjefaget værksted, natur og teknik. Medlem af de studerendes råd og aktiv i Pædagogstuderendes Landssammenslutning. Claus Svold, cand.scient.pol. Direktør for Børn & Unge i Vejle Kommune med ansvar for bl.a. dagtilbud og familieområdet. Samarbejder med University College Lillebælt om opbygningen af en traineeuddannelse på Pædagoguddannelsen i Jelling. Udpeget af uddannelsesministeren til ph.d.-råd på skoleområdet. Tidligere børne- og kulturdirektør i Vejle Kommune med ansvar for bl.a. dagtilbud og tidligere medlem af bestyrelsen for Jelling Seminarium. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Kirstine Fabricius fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Christel Sølvhjelm har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) 7

8 Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra april 2012, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende oplysninger ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 8

9 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 9

10 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens redegørelse. Adresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Pædagoguddannelsen Frøbel Grundtvigsvej Frederiksberg C Studiets struktur Pædagoguddannelsen Frøbel udbyder professionsbacheloruddannelsen til pædagog. Uddannelsen er reguleret af bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Denne bekendtgørelse er i akkrediteringsredegørelsen benævnt bekendtgørelsen. Pædagoguddannelsen Frøbel er bygget op om tre moduler, der skal understøtte såvel progression som ambitionen om at skabe stærk forbindelse mellem praktikuddannelsen og læringsaktiviteterne på uddannelsesinstitutionen. Modulerne har hver deres indholdsmæssige fokus og formulerede mål, der matcher med bekendtgørelsens målbestemmelser for de tre praktikker. Derudover har bekendtgørelsens formulerede intention om gradvist øget kompleksitet været med til af forme modulerne, så de udtrykker en bevægelse fra det relationelle over det institutionelle til det professionelle. Endelig er bekendtgørelsens bestemmelse af, hvornår de studerende skal prøves i hvilke fag, og faglige discipliner med til at styre den faglige tematik i de tre moduler. 10

11 De centrale fagområder Pædagoguddannelsens fagområder er udstukket af bekendtgørelsen (jf. bekendtgørelsens 3, stk. 1, 5, stk. 1, og 6, stk. 1 og 2). På pædagoguddannelsen Frøbel udbydes alle de tre linjefag, som de studerende skal vælge et af. Uddannelsens grundlæggende fag og faglige elementer er: Pædagogik, svarende til 43 ECTS-point Dansk, kultur og kommunikation, svarende til 28 ECTS-point Individ, institution og samfund, svarende til 18 ECTS-point. Linjefag, som de studerende skal vælge et af, svarende til 30 ECTS-point: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik. Praktikuddannelse svarende til 74 ECTS point. Specialisering inden for et af følgende arbejds- eller funktionsområder, svarende til 5 ECTS-point udover elementer fra pædagogik, linjefag og praktikuddannelse i alt 35 ECTS-point Børn og unge Mennesker med nedsat funktionsevne Mennesker med sociale problemer. Bachelorprojekt svarende til 12 ECTS point. Tværprofessionelt element svarende til 8 ECTS-point, som sammensættes af elementer fra de grundlæggende fag og faglige elementer. 11

12 Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet Antal indskrevne studerende aktuelt: Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende 1/ / / / / / Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 42 Antal årsværk 38 De centrale praktiksteder De studerende kommer i praktik i offentlige institutioner. Meget få kommer i praktik i private organisationer med eller uden driftsoverenskomst med kommunen. Disse få pladser er praktikpladser oprettet som en udmøntning af en særlig puljeordning. Denne ordning bortfalder sandsynligvis ved udgangen af De studerende kommer i praktik på de praktikpladser, som kommunerne efter en nærmere aftalt fordelingsnøgle mellem de implicerede kommuner i hovedstadsregionen stiller til rådighed for de pædagogstuderende. Praktikstederne omfatter: Dagtilbud for børn og unge (vuggestuer, børnehaver, herunder udflytterbørnehaver, SFO er) Børnehaveklasser Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov, herunder mennesker med sociale problemer (døgninstitutioner for børn og unge, døgninstitutioner for voksne med fysisk og psykiske handicaps samt dagtilbud for samme grupper) Praktikstederne dækker muligheden for, at de studerende kan specialisere sig i overensstemmelse med de specialiseringer, der fremgår af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. De studerende kan specialisere sig inden for: Børn og unge Mennesker med nedsat funktionsevne Mennesker med sociale problemer. 12

13 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer, at 3 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 11 %, som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes, at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra professionsbacheloruddannelsen til pædagog er baseret på data fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Uddannelsesstatistikkens Elevregister og Danmarks Statistiks Institutionsregister for Uddannelsesinstitutioner,

14 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet, at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet har løbende kontakt til et dækkende felt af aftagere, hvorfra udbuddet indhenter relevant viden, som anvendes til at sikre udbuddets relevans. Men da udbuddets kontakt med dimittenderne og opfølgningen på kontakten ikke er tilstrækkelig til, at denne gruppe kan være med til at sikre udbuddets relevans, er kriteriet samlet set kun delvist opfyldt. Uddybning Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet har løbende kontakt til et bredt felt af aftagere. Ekspertpanelet vurderer, at kontaktfladen er dækkende for udbuddets aftagerfelt, som omfatter pædagogiske tilbud inden for uddannelsens tre specialiseringsområder, fx dagtilbud for børn, døgntilbud for mennesker med funktionsnedsættelser og behandlingstilbud for mennesker med sociale problemer. Institutionen redegør for en række samarbejder og mødefora, hvorigennem udbudsstedet har kontakt med aftagerfeltet. Eksempelvis har underviserne kontakt til aftagerne gennem deres funktion som praktiklærere, fx når de er på praktikbesøg, gennem afholdelse af praktikvejlederuddannelsen og af temadage for praktikvejledere og gennem anvendelse af gæstelærere. Desuden redegør institutionen for, at uddannelsesledelsen på udbudsstedet har holdt et todages fagligt seminar med aftagere som deltagere, hvilket bl.a. har været med til at sikre, at udbudsstedet får viden fra aftagere til at sikre udbudsstedets relevans. Institutionen redegør desuden for aftagerkontakten i regi af UCC. Her er der bl.a. etableret et uddannelsesudvalg, et praktikpladsforum samt et praktiksamarbejde i form af et fælles forum mellem UCC og Gribskov Kommune. Institutionen redegør for, at udbudsstedet har deltaget i en temadag i regi af dette forum. Det fremgik af interviewet med ledelsen under besøget, at udbudsstedet på baggrund af viden fra aftagerne bl.a. har prioriteret sprogstimulering som tema i undervisningen og derfor har sendt underviserne på kursus i sprogstimulering. Ekspertpanelet vurderer det som en svaghed, at der ifølge redegørelsen udelukkende er kontakt til udbuddets dimittender gennem en spørgeskemaundersøgelse, og at der ikke følges tilstrækkeligt op på denne undersøgelse. Dimittendundersøgelsen blev gennemført i 2012 og havde en 14

15 svarprocent på 14, hvilket ekspertpanelet ikke vurderer som dækkende. Det fremgik af interviewet med ledelsen under besøget, at der ikke er iværksat tiltag for at hæve svarprocenten for de kommende dimittendundersøgelser. Det fremgik desuden, at den eneste systematiske opfølgning, der er foretaget af undersøgelsen, omhandler de internationale studerende. Ledelsen fortalte under besøget, at der er en uformel kontakt til dimittenderne, når de som praktikvejledere følger praktikvejlederkurser på udbudsstedet, men at udbudsstedet ikke systematisk samler op på denne kontakt. Det fremgik desuden af interviewet med ledelsen, at udbudsstedet ikke har planer om at igangsætte andre former for mere systematiseret dimittendkontakt. Ekspertpanelet vurderer dette som utilstrækkeligt til at opfylde kriteriets krav om løbende kontakt med udbuddets dimittender for at sikre udbudsstedets relevans. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, interview med ledelsen under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag K1 A1 Ledighedsgrad på landsplan Bilag K2 B1 Skematisk oversigt over kontakt til aftagerne og dimittender Bilag K2 B2 Strategisk Partnerskabsaftale med København kommune Bilag K2 B3 Kommissorium for udviklingsgruppen Bilag K2 B4 Referat fra møde med Gribskov kommune Bilag K2 B5 referat fra møde i PFF Bilag K2 B6 Program for pædagogisk dag i Hillerød Bilag K2 B7 Vedtægt for UCC 16 Bilag K2 B8 Et eksempel, dagsorden fra uddannelsesudvalgs møde Bilag K2 B4 Program for den arbejdende konference Bilag K2 B4 citater fra artikel tag Bourdieu med i børnehaven artikel på UCC s hjemmeside 24/ Bilag K2 B5 Dagsordner for møder med Grib Skov kommune Bilag K2 B6 Kommissorium for Praktikpladsforum Bilag K2 B7 Mødereferat fra møde i Praktikpladsforum Bilag K2 B8 Uddannelsesudvalget mødeindkaldelse/kommissorium Bilag K2 B9 Beskrivelse af praktikvejlederuddannelsen Bilag K2 B10 Praktikvejlederdage på Frøbel Bilag K2 B11 Om etisk råd på UCC's Hjemmeside Bilag K2 B12 Program for møde Rødvig 2011 Bilag K2 D1 Dimittend undersøgelsen Frøbel 2012 Bilag K2 D2 Notat vedrørende dimittendundersøgelsen Bilag K2 E1 Allonge om samarbejdet Bilag K2 E2 valuering af bachelorforløbet Bilag K2 E3 Eksempel på opdrag Bilag K2 E4 Indkaldelse til informationsmøde. 15

16 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere løbende tilegner sig relevant viden om centrale tendenser inden for beskæftigelsesområdet gennem forskellige aktiviteter. Institutionen redegør eksempelvis for, at alle underviserne på udbudsstedet er studievejledere for studerende i praktik, og de derved får ny viden om erhvervet og professionen gennem besøg på praktiksteder i Danmark og i enkelte tilfælde også i udlandet. Underviserne får ligeledes viden gennem deres konsulentarbejde i forbindelse med udviklingsprojekter og gennem efter- og videreuddannelse af pædagoger. Fx har en underviser holdt et kommunikationskursus for pædagoger i Københavns Kommune, og andre undervisere har gennemført rekvireret undervisning i pædagogiske institutioner. Én underviser har fx undervist i pædagogiske læreplaner i daginstitutioner, og en anden har gennemført en pædagogisk dag i en daginstitution med anerkendende pædagogik som tema. Institutionen redegør for, at underviserne på udbudsstedet får viden fra erhvervet og professionen gennem brug af gæstelærere fra praksisfeltet. Disse rekvireres bl.a. i forbindelse med det tværprofessionelle element og i specialiseringsmodulet, og herigennem får underviserne og de studerende faglig indsigt i specifikke temaer inden for det pædagogiske felt og holdes opdateret om centrale tendenser i professionen. Institutionen redegør for, at udbudsstedet som en del af undervisningen samarbejder med professionen, og at underviserne på denne måde får opdateret viden. Dette foregår, når undervisere og studerende gennemfører projekter for børn på eller uden for institutioner. Fx planlagde og gennemførte studerende som led i undervisningen linjefaget værksted, natur og teknik i 2011 en naturvidenskabsfestival for børn i Zoo. Samme år tilrettelagde og gennemførte de studerende som led i undervisningen i linjefaget sundhed, krop og bevægelse en sundhedsfestival samt en kulturfestival for institutioner i lokalområdet. Udbudsstedets undervisere får desuden viden om aktuelle debatter i profession gennem en undervisers plads i BUPL s etiske råd. I kraft af denne kontakt har undervisere fx holdt oplæg på BUPL s temadag 11. september 2011 om perspektiver og stil i den aktuelle debat om hippiepædagogik. 16

17 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3 og følgende bilag: Bilag K2 B10 Praktikvejlederdage på Frøbel Bilag K3 B1 Rammeaftale Bilag K3 B2 Udviklingsdag om anerkendende pædagogik, institutionen Godthåb Bilag K3 B3 Program for udviklingsdag om inklusion Bilag K3 B4 Landsseminar for undervisere i faget IIS Bilag K3 B5 Program for konference Pædagogik og Profession i tiden. 17

18 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at underviserne på udbudsstedet løbende får tilstrækkelig viden om forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant og dækkende for udbudsstedets beskæftigelsesområder. Institutionen redegør for, at udbudsstedets undervisere får viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde gennem forskellige aktiviteter og projekter. Fx er fem undervisere fra udbudsstedet tilknyttet projektet Klynger i udvikling i Københavns Kommune, og to undervisere har deltaget i BUPL s arrangementer om pædagogers etik. Institutionen redegør for, at udbudsstedet i 2012 har i gangsat fem lokale udviklingsprojekter, hvor undervisere fra udbudsstedet får og generer viden om forsøgs- og udviklingsarbejde, fx et globaliseringsprojekt, der bl.a. omhandler det kulturelle aspekt i pædagoguddannelsen og den pædagogiske profession. Udbudsstedets undervisere får gennem udarbejdelse af artikler og kapitler til antologier viden om forsøgs- og udviklingsarbejde som følge af den omfattende research, der er forbundet med dette arbejde. Eksempler herpå er artiklen Om det tværprofessionelle i en antologi om faget individ, institution og samfund og en artikel til bogen Sproget i spil og leg. Pædagogisk arbejde med børn og unge. Udbudsstedets undervisere indhenter desuden viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde gennem deltagelse i konferencer. Bl.a. deltog to af udbudsstedets undervisere på Den arbejdende konference med fokus på at igangsætte pædagogiske udviklingsprojekter i institutioner. Under institutionsbesøget gav underviserne udtryk for, at undervisergruppen deltager i en lang række konferencer både i Danmark og i udlandet, hvilket giver dem aktuel og relevant viden om forsøgs- og udviklingsarbejde i professionen. Det fremgik af interviewet med ledelsen under institutionsbesøget, at ledelsen deltager i et landsdækkende ledelsesforum, og at den herigennem får viden om udviklingstendenser, senest fx gennem oplæg fra UCL om innovationspædagogik. Udbudsstedets ledelse er desuden repræsenteret i samarbejdet om udvikling af forsøgs- og udviklingsprojekter, der udgøres af partnerskabsaftalen mellem UCC og Københavns Kommune. 18

19 Institutionen redegør for, at underviserne får den nyeste viden om forsøgs- og udviklingsarbejde gennem deres deltagelse i UCC s årlige konference Genvej til viden, der omhandler UCC s udviklingsprojekter. Det fremgik at interviewet med underviserne under besøget, at de får viden om forsøgs- og udviklingsarbejde gennem fx tidsskrifter, som udbudsstedets bibliotek giver adgang til. Institutionen redegør for, at biblioteket giver elektronisk adgang til en række elektronisk tidsskrifter, e-bøger, opslagsværker og fagligt relevante databaser, og at underviserne desuden får UCC magasin og UCC s nyhedsbreve med information om aktuelle udviklingsprojekter. Udbudsstedets undervisere videndeler om forsøgs- og udviklingsprojekter på de årlige medarbejderseminarer og medarbejderdage samt løbende i fagteams. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4, 8 og 11, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøget, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag K4 A1 Samlet metode Bilag K4 A2 Kommentarer til forslag til semestrenes metodeelementer Bilag K4 A3 Studieordning for UCCs tværprofessionelle element Bilag K4 A4 oversigt over tværmodulerne Bilag K4 A5 Projekt klynger i udvikling Bilag K4 A6 Roadshow om pædagogers etik. Bilag K4 A7 Roadshow om pædagogers etik arrangement på Frøbel Bilag K4 A8 Program for den Arbejdende Konference Bilag K4 A9 Kursusplan Inspirationsnetværk Bilag K4 A10 Formål med kurset. 19

20 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere løbende tilegner sig opdateret viden fra relevante forskningsfelter. Institutionen redegør for, at udbudsstedet selv bidrager med viden til forskningsområdet, og at der desuden tilgår udbudsstedet viden ad forskellige kanaler. Udbudsstedet undervisere deltager i flere af UCC s forskningsprojekter. Her arbejder underviserne bl.a. med et projekt om at udvikle naturfaget og naturfagsdidaktik i professionen. Et andet projekt har som fokus at producere viden om muligheder og begrænsninger om etniske minoritetsunges deltagelse i skoler og fritidsklubber. Institutionen redegør endvidere for, at udbudsstedets undervisere tilegner sig viden fra konferencer. Fx deltog flere af undervisere i konferencen Genvej til viden, hvor en af udbudsstedets undervisere præsenterede resultater fra et delprojekt under forskningsprojektet Bridging the gap between theory and practice in professional education programmes. Projektet er et samarbejde mellem UCC, Aarhus Universitet institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), KORA og Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet. Det fremgik desuden af interviewet med ledelsen under besøget, at underviserne tilegner sig viden om udviklingsbasering i relation til forskningsviden gennem hyppig anvendelse af gæstelærere, ofte forskere fra Aarhus Universitet institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Institutionen redegør desuden for, at udbudsstedet anvender gæstelærere fra udenlandske universiteter. Udbudsstedets undervisere tilegner sig viden om udviklingsbasering i relation til forskningsviden gennem Erasmus-ophold. I 2011 var syv undervisere fra udbudsstedet på besøg forskellige steder i Europa. En del af opholdet består i, at underviserne holder forelæsninger på et universitet i det pågældende land og inddrager ny viden om forelæsningens tema. Både ledelsen og underviserne udtrykte desuden under interviewene under besøget, at udbudsstedets undervisere i høj grad læser tidsskrifter, artikler og bøger, der giver dem viden om ny og relevant forskning. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 5 og 8, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøget, og følgende bilag: 20

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere