Ny organisations- og ledelsesstruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny organisations- og ledelsesstruktur"

Transkript

1 Dato: 13. december 2011 Brevid: Ny organisations- og ledelsesstruktur for sygehusvæsenet i Region Sjælland (fra 3 til 5 og fra 3 til 1) (Baggrundsnotat) 1. Indledning og baggrund Regionsrådet vedtog i marts 2010 en ny sygehusplan. Planen betyder en lang række ændringer i den nuværende sygehusstruktur ændringer som er så betydelige, at der vil være behov for at revurdere sygehusvæsenets organisation, således at organisering og arbejdstilrettelæggelse bedst muligt støtter op om sygehusplanen og de opgaver, der skal udføres. På baggrund heraf blev et arbejde om organisations- og ledelsesstruktur på det somatiske sygehusområde igangsat i efteråret Det blev aftalt, at det skulle behandles i forbindelse med budgettet for Regionsrådet drøftede organisations- og ledelsesprojektet første gang den 7. april 2011, hvor en række principper for det videre arbejde blev drøftet. Dette blev derefter drøftet i MED- Hovedudvalget og i den administrative ledelse. Sygehusudvalget drøftede den 14. juni 2011 oplæg til udviklingsmodel for organisation og ledelse af regionens sygehusvæsen. Den 20. juni 2011 afholdtes temamøde for Regionsrådet, hvor de konkretiserende principper og model for det fremtidige sygehusvæsen blev drøftet. MED-hovedudvalget overværede temamødet og drøftede efterfølgende det fremlagte oplæg. I forbindelse med budgetlægningen for 2012 (august 2011) fremlagde direktionen et oplæg til principper og rammer for den fremtidige organisering. Det fremgår af budgetaftalen: De forelagte principper om den fremtidige organisering og ledelse af det somatiske sygehusvæsen, danner udgangspunkt for udarbejdelsen af et konkret forslag om regionens samlede organisering, herunder hvilke opgaver der løses fælles og hvilke opgaver der løses lokalt. Med udgangspunkt i de fremlagte principper, sammenstiller nærværende notat de elementer, der knytter an til principperne, og som samlet danner grundlaget for en fremtidig model for organisations- og ledelsesstrukturen i fremtidens sygehusvæsen specifikt og i organisationen generelt. Side 1

2 Den fremtidige model for organisations- og ledelsesstruktur dækker det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen, hvilket udgør betegnelsen fra 3 til 5. Principperne vil i vidt omfang også gøre sig gældende for psykiatrien. Organiseringen af fælles løsninger, beslutningsstøtte og administration dækker hele organisationen, hvilket udgør betegnelsen fra 3 til 1. Region Sjælland er en organisation i stadig udvikling. En organisation, der tilpasses og udvikles, således at den til enhver tid kan modsvare de krav, der stilles, og er robust i forhold til de aktuelle og forestående udfordringer. Den fremtidige organisations- og ledelsesstruktur udvikles i en dynamisk proces, hvor organisationen løbende udvikles i overensstemmelse med Sygehusplanen og hvor der arbejdes med såvel decentrale som fælles elementer. Processerne gennemføres under hensyn til en fortsat sikker og effektiv behandling af patienterne. Det er vigtigt, at patienterne oplever, at patientforløbene er helhedsorienterede og sammenhængende, selv om der internt i sygehusvæsenet vil være fusions- og udviklingsprocesser i gang, på tværs af specialer og matrikler. Borgerne skal opleve Regions Sjællands sygehusvæsen som ét sammenhængende sygehusvæsen, selv om der udvikles, fusioneres og omstilles for at realisere sygehusplanen og fortsat udvikle organisationen. Side 2

3 2. Indhold Organisation- og ledelsesstrukturen i Region Sjællands sygehusvæsen skal løbende tilpasses de udfordringer og ledelsesmæssige opgaver og behov. Det gælder nu, dvs. på kort sigt, i en mellemfase fra og på længere sigt i tiden efter 2020, hvor hovedsygehuset i Køge er taget i brug. I dette notat præsenteres en grundmodel for organisation og ledelse, der forener hensynet til nær og synlig ledelse på sygehusene og ønsket om sammenhæng, samarbejde og fælles løsninger i sygehusvæsenet og fortsat effektivisering af de administrative og andre tværgående støttefunktioner. Modellen er formuleret med udgangspunkt i sygehusplanens rammer, og de behov den afstedkommer, erfaringer fra egen organisation og fra andre organisationer, de økonomiske vilkår samt ønsker og behov formuleret af organisationen. Der er tale om en model, hvor nærhed og sammenhæng og dermed lokale og fælles løsninger går hånd i hånd i en afbalanceret form i bestræbelserne på at sikre en fortsat positiv udvikling af regionens sygehusvæsen frem mod 2020 og i tiden derefter. Følgende hovedemner gennemgås: Principper for det sammenhængende sygehusvæsen i Region Sjælland Fremtidig ledelsesstruktur i sygehusvæsenet Strategi, fælles prioriteringer m.v Organisationsudvikling i faser Organisationsplan Fælles mål fælles løsninger Notatet er som nævnt baseret på en bred vifte af forskelligartet materiale og information, herunder samtaler med alle koncernledere. Baggrundsmateriale, kommissorier for udredningsarbejdet m.v. findes på intranettet ( /Organisationogledelse.aspx.). Side 3

4 3. Principper for det sammenhængende sygehusvæsen i Region Sjælland Sygehusvæsenet i Region Sjælland er én samlet organisation. Dermed skal alle patienter, samarbejdspartnere, ansatte m.fl. opleve sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb. Sygehusvæsenet er en integreret del af virksomheden Region Sjælland. Der er fastlagt nogle principper for det sammenhængende sygehusvæsen i Region Sjælland. Principperne understøtter alle ét sammenhængende sygehusvæsen i et sammenhængende sundhedsvæsen. Principper vedr. sammenhæng i sundhedsvæsenet: Sammenhængende patientforløb i fokus koordinering og videndeling Fokus på relationer til kommuner, praksis, private m.v. Der træffes fælles strategiske beslutninger Fælles standarder understøtter sammenhæng bl.a. kvalitet (DDKM) Principper vedr. ledelse og organisation: Organisationsdesignet understøtter ét sammenhængende sygehusvæsen Afdelingsledelserne er hjørnestenen i ledelsesstrukturen, med fokus på faglighed, kvalitet og personaleledelse Matriklen er omdrejningspunkt for driftsledelsen og den kliniske operationelle ledelse, vurderet ud fra volume m.m. Omkostningseffektivitet prioriteres Fælles og kendte styringsmodeller og -styringsredskaber Flad ledelsesstruktur, med fokus på span of control Principper vedr. faglighed: Kompetente medarbejdere fastholdes og rekrutteres Rum til og fokus på forskning, uddannelse og innovation Balance mellem abejdsdeling og samarbejde specialisering og videndeling Det er på baggrund af disse overordnede principper, at sygehusvæsenet skal virke og udvikles i de kommende år ligesom organisations- og ledelsesstrukturen skal understøtte principperne. Der er tale om en flerårig dynamisk proces, hvor opgaver og udfordringer udvikles i overensstemmelse med principperne. De konkrete udviklingsprocesser gennemføres under hensyntagen til fortsat opretholdelse af sikker drift og effektiv patientbehandling. Organiseringen af sygehusvæsenet omfatter: Organisationsdiagrammet - kasserne, Beslutningsstrukturer og samarbejdsorganer på tværs, (formelle mødestrukturer, kompetenceregler, driftsaftaler m.v.), og dels Aftaler, retningslinjer, standarder, mv. (fælles procedurer, retningslinier, forløbsbeskrivelser, kvalitetsmodeller) Systemer og informationsstøtte (ledelses- og rapporteringssystemer, IT-systemer m.v.) Side 4

5 Region Sjælland har ét sygehusvæsen samlet under én ledelse Regionsrådet på det politiske niveau og direktionen på det administrative niveau. Den ledelsesmæssige struktur i organisationen afspejler den bestyrelses -konstruktion, der ligger i den regionale styringsmodel, hvor den politiske beslutningskompetence entydigt er samlet i Regionsrådet. Der er 4 formelle ledelsesniveauer i sygehusvæsenet. Disse er Regionsrådet, direktionen (ledelsen for Region Sjællands sygehusvæsen), sygehusledelserne og afdelingsledelserne. På hvert niveau er der ansvar for økonomi og personale, ligesom der indgåes driftsaftaler mellem niveauerne (mellem Regionsråd/Direktion og Sygehusledelserne, samt mellem Sygehusledelsen og afdelingsledelserne). Figur 1: Ledelsesniveauer og ledelsesopgaver i sygehusvæsenet RR Direktion (strategisk ledelse) Sygehusledelser Drift og drifsplanlægning og udvikling Afdelingsledelser (operationel og patientrettet ledelse) Regionsrådet varetager den politiske ledelse af regionens sygehusvæsen og er dermed den øverste ledelse. Regionsrådet udstikker de overordnede politiske, økonomiske, planlægningsmæssige og strategiske rammer for sygehusvæsenets drift og udvikling. Det sker bl.a. ved vedtagelse af sygehusplaner m.v., budget, årlige driftsaftaler med sygehusledelserne og forskellige enkeltstående beslutninger. Direktionen har med reference til Regionsrådet ansvaret for hele regionens virke. Direktionens tre medlemmer fungerer som et team, som alle organisatoriske enheder i regionen refererer til samlet. Direktionen fastlægger selv sin arbejdsdeling og således, at hver især har særlige fokusområder. Direktionen er den øverste administrative ledelse af regionens sygehusvæsen. Direktionen udmønter Regionsrådets beslutninger og fastlægger rammerne for den samlede organisation og herunder for sygehusvæsenet. Direktionen beslutter, hvordan den overordnede strategi og politik udmøntes i forhold til sygehusene. Den strategiske ledelse er således forankret i direktionen, men udformes og udmøntes i samarbejde med sygehusledelserne. Det kan fx. være i forbindelse med beslutninger, principper og fælles løsninger, om opprioritering af Side 5

6 særlige indsatser, om tilrettelæggelse af forskningsindsatsen eller serviceopgaver, om implementering af uddannelsesaftaler m.v. Ledelsen af sygehusvæsenet sker via et antal forskellige styrings- og ledelsesredskaber: Opfølgninger på de indgåede driftsaftaler samt andre konkrete beslutninger. I driftsaftalerne fremgår, hvilke rammer og mål det enkelte sygehus er forpligtet på. Direktionen og sygehusledelserne samarbejder via et antal formaliserede styrings-, koordinerings-, og samarbejdsfora med tilhørende systemer og dels via det daglige samarbejde i organisationen. Anvendelse af videokonferencer vil indgå som element heri. Der holdes ugentligt sygehusmøder, hvor direktionen mødes med cheferne for hvert af de enkelte sygehuse (herunder psykiatrien) og chefer for relevante tværgående centre. Direktionen leder møderne. Dette vil være et formelt forum i forhold til spørgsmål af tværgående og strategisk karaktér, som vedrører det samlede sygehusvæsen, ligesom det vil være et forum, hvor der tages stilling til øvrige spørgsmål af relevans for den daglige drift af sygehusvæsenet. En gang om måneden holdes møde i et sundhedsforum, hvor alle medlemmer af sygehusledelserne (inklusive psykiatriledelsen) mødes med direktionen samt cheferne for de relevante tværgående centre. Der er endvidere løbende opfølgningsmøder mellem direktionen og det enkelte sygehus, bl.a. med opfølgning på de indgåede driftsaftaler. Ved behov for yderligere koordinering, afklaring m.v. afholdes bilaterale møder, med deltagelse af direktion og sygehus. Sygehusledelsen på det enkelte sygehus har ansvaret for drift (herunder budget), driftsplanlægning og udvikling af sygehuset med afsæt i de strategier, som fastlægges i samspil med bl.a. de øvrige sygehusledelser og direktionen. Sygehusledelserne består af en sygehusdirektør og 1 eller 2 vicedirektører, hvoraf mindst 1 har klinisk baggrund. Sygehusledelsen fastlægger selv sin arbejdsdeling og ét medlem af sygehusledelsen vil kunne tegne hele sygehusledelsen. Den samlede sygehusledelse skal sammen med den tilknyttede stab besidde de nødvendige faglige, kliniske, økonomiske og ledelsesmæssige kompetencer i forhold til udvikling og drift af et sygehus. Sygehusledelsen fastlægger selv sin arbejdsdeling og et medlem af sygehusledelsen vil kunne tegne hele sygehusledelsen. Sygehusledelsen har generel bred kompetence til at træffe beslutninger, der vedrører eget område og sikres et bredt ledelsesrum og lokalt ejerskab. Såfremt beslutninger vil have indflydelse på øvrige dele af organisationen eller har en generel karakter, der kan danne præcedens, skal sagen bringes frem til direktionen/sygehusmødet med henblik på videre afklaring og beslutningstagen. Mellem de somatiske sygehuse sikrer den enkelte sygehusledelse, at der koordineres indbyrdes i forhold til den daglige drift (driftsledelsesopgaver), samarbejde og planlægning, således, at sygehusvæsenet i Regions Sjælland udvikles efter samme principper og strategier. Sygehusledelsen følger op overfor afdelingsledelserne, bl.a. med afsæt i de ingåede driftsaftaler, og sikrer igen, at disse danner grundlaget for den overordnede driftsaftale, der Side 6

7 indgås via direktionen med Regionsrådet. Afdelingsledelsen er det bærende element i sygehusvæsenets kliniske ledelsesstruktur og en hjørnesten i ledelsen af de kliniske afdelinger. Afdelingsledelserne har det operationelle ledelsesansvar, der sikrer effektfuld behandling til patienterne. Ledelsesopgaven på afdelingsniveau er særdeles kompleks og med et betydeligt forkus på personaleledelse, faglig ledelse og patientforløb. Afdelingsledelsens patientrettede ledelsesopgaver er med til at skabe stærke kliniske profiler på både basisbehandling og de højt specialiserede områder. De kliniske afdelinger er som hovedregel knyttet op på de lægefaglige specialer, dog således at det løbende vurderes, om afdelingsstrukturen skal tilpasses. Eksempelvis er akutmodtagelserne organiseret på tværs af de lægefaglige specialer, fordi det sikrer de bedste patientforløb m.v. Afdelingsledelser kan således dække flere specialer, hvor bl.a. volumen og sammenhæng tilsiger det. Afdelingsledelsen skal altid have kompetencer, der sikrer, at opgaver omkring afdelingens patientforløb, faglighed, kvalitet, økonomi, personale, forskning, uddannelse, innovation og udvikling kan løses effektivt og hensigtsmæssigt. Det vil der være fokus på i forbindelse med kompetenceudvikling af de eksisterende ledelser og ved rekruttering af nye. På kliniske og tværgående afdelinger består afdelingsledelsen som hovedregel af 2 personer, hvoraf minimum 1 har klinisk baggrund. Afhængig af specialets karakter kan afdelingsledelsen dog bestå af 1-3 personer med fælles ledelsesansvar og med komplementære kompetencer. Ledelsen udøves i et ligeværdigt forpligtende samarbejde, hvor beslutningerne tilstræbes truffet i enighed. Hovedpraksis vil fortsat være, at en klinisk afdelingsledelse består af en lægefaglig og en sygeplejefaglig chef (eller anden relevant faglig baggrund afhængig af afdelingens profil), men man ønsker at have den tilstrækkelige fleksibilitet i konkrete tilfælde, hvor der vurderes at være et særligt behov for en anden sammensætning. Afdelingsledelsen kan delegere opgaver til bl.a. afsnitsledelser og specialeansvarlige overlæger m.fl. Dette gøres i vidt omfang. Afsnitsledelser, specialeansvalige overlæger m.fl. varetager den største del af de direkte patient- og personalerelaterede opgaver, men er ikke en del af den formelle ledelsesstruktur og har derfor heller ikke formel kompetence til at indgå driftsaftale, ansætte og afskedige m.v. Afdelingsledelsen har ansvaret for patientbehandlingen, og at den enkelte patients forløb er sammenhængende og tilfredsstillende, også hvor det omfatter kontakt med mange andre dele af sygehusvæsenet og sundhedsvæsenet. Hver afdeling er som udgangspunkt forankret på en matrikel, idet der i særlige tilfælde kan være afdelingsledelser, som har ansvar for afsnit på flere matrikler Strategi, fælles prioriteringer mv. Koordinering og fælles retning er en forudsætning for en samlet hensigtsmæssig og styret udvikling af sygehusvæsenet, i relation til både kvalitet, patientsikkerhed, optimal udnyttelse af ressourcerne/kapaciteten, effektiv styring mv. Derudover er det en forudsætning i forhold til samarbejdet omkring de fælles og administrative ressourcer som ikke kun er et anliggende for sygehusene, men for hele organisationen. Flere fælles løsninger betyder, at der i højere grad end i dag er behov for fælles prioriteringer på tværs af hele organisationen. Side 7

8 Konkret vil de tværgående strategier og politikker, der allerede er i organisationen i dag, blive mere detaljerede og styrende for de lokale forhold. Et eksempel herpå er personalepolitikken, der i dag definerer en ramme, som efterfølgende udfyldes lokalt. Fremadrettet vil personalepolitikken blive mere eksplicit og implementeringen i højere grad et fælles anliggende. Andre eksempler er beslutninger om prioritering af IT investeringer, retning og prioritering af forskningsindsatsen, kvalitetsstandarder og - retningslinjer m.v. Flere beslutninger skal fremover træffes i fællesskab i de formelle fora: sygehusmøderne, direktionen og koncernledelsen. Et højt vidensniveau, professionel mødeforberedelse og gennemsigtighed i beslutningerne (bl.a. via beslutningsreferater) vil skabe synlighed, klarhed og forståelse for prioriteringer på tværs af organisationen. I forhold til prioriteringer, der går på tværs af organisationen vil koncernledelseskredsen og direktionen være omdrejningspunktet, mens prioriteringer der omhandler udvikling og drift af det samlede sygehusvæsen forankres i sygehusmødekredsen og for det samlede sundhedsvæsen forankres i sundhedsforum. Den enkelte koncernleder vil have ansvaret for opgaver, der relaterer sig til den lokale drift herunder også strategiske. Dette gælder for alle enheder, såvel virksomhedsområder som tværgående centre. I den forbindelse skal enhedens ledelse sikre sig, at prioriteringer mv. er i overensstemmelse med de fælles strategier i regionen. I forhold til de enkelte enheder tager styring og opfølgning afsæt i driftsaftaler og opfølgningsmøder med direktionen. Ledelsen af et virksomhedsområde støttes af de fælles og administrative funktioner i de tværgående centre. I forbindelse med den daglige drift, fastlægges samarbejdet igennem drifts- og leveranceaftaler. Styring af leverancerne mellem de tværgående centre og virksomhederne bygger på partnerbegrebet, hvor leverancerne til de enkelte virksomhedsområder foregår på baggrund af indgåede drift- og leveranceaftaler, der fastlægger entydige og klare rammer for samarbejdet og hvor fleksibilitet, budgetsikkerhed og fokus på formål er (gensidig) styrende. Side 8

9 4. Organisationsudvikling i faser Med vedtagelse af Region Sjællands sygehusplan er der truffet beslutning om, hvordan regionens sygehuse skal udvikle sig de kommende år, og hvilke hovedformål de enkelte sygehuse skal dække (se gennemgang heraf i afsnit 5.1). Alle sygehuse står over for store udfordringer og de ledelsesmæssige opgaver og behov vil skifte på sygehusene nu på det korte sigt, i en mellemfase fra og på lidt længere sigt i tiden efter Organisationsmodellen med sine grundelementer bør bringes på plads nu, således at organisationen er i stand til at møde de udfordringer, gennemførelsen af sygehusplanens udrulning vil bringe. Der er en forventning om, at alle dele af organisationen understøtter et dynamisk og omstillingsparat sygehusvæsen, under behørig hensyntagen til en fortsat effektiv patientbehandling og sikker drift. Organisationen er dynamisk og skal løbende tilpasses de opgaver og den struktur, virksomheden varetager 1 Det gælder for de overordnede ledelsesniveauer, for de faglige ledelser og deres medarbejdere samt for de administrative støttefunktioner. Det er en fælles opgave der skal løses også selv om det foregår med udgangspunkt i forskellige dele af regionen. Centralt står det kliniske personale som drivkraft bag sygehusvæsenets fortsatte faglige og kvalitetsmæssige udvikling. Et personale, som samtidig står som garanter for at sikker og stabil drift opretholdes i en dynamisk og udviklingsorienteret organisation. Der er forskellige ledelsesmæssige behov på de forskellige matrikler på forskellige tidspunkter. 4.1 Sygehusene i et udviklingsperspektiv For alle regionens sygehuse gælder det, at der også i de kommende år vil være fokus på effektiv drift og fortsat udvikling af kvalitet og service. Udover de generelle opmærksomhedspunkter er der for hvert sygehus områder, der kræver et ekstraordinært ledelsesmæssigt fokus. Fokusområder betinget af sygehusplanens gennemførsel, særlige geografiske og rekrutteringsmæssige betingelser m.v. De særlige fokusområder for hvert sygehus gennemgås i det følgende. Sygehuset i Holbæk skal være akutsygehus for en befolkning på ca borgere i sygehusets geografiske opland. Der pågår et arbejde med ud- og ombygning af akutmodtagelsen, således at Akutafdelingen fremover rummer senge, diagnostiske faciliteter, modtagerum m.v. Der er ikke planlagt større bygning- eller anlægsarbejder for den kommende periode. Det ledelsesmæssige fokus på Holbæk Sygehus vil i de kommende år (med vægt på perioden ), udbygning af sygehusets akutprofil og fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og ledere, der matcher fremtidens behov. Sygehuset i Nykøbing F. skal være akutsygehus for en befolkning på ca borgere i sygehusets geografiske opland. 1 Budget 2011 Region Sjælland Side 9

10 Det ledelsesmæssige fokus på Nykøbing F. Sygehus vil i de kommende år (med vægt på perioden ) være på udbygning af sygehusets akutprofil og udvikling og konsolidering af sygehuset som selvstændigt sygehus. Rekruttering og fastholdelse af personale med de rette kompetencer vil være i fokus. Derudover skal der i Nykøbing Falster dedikeres ledelsesmæssige ressource i forhold til den vedtagne ombygning af sygehuset fra Der er afsat i alt 225 mio.kr. (heraf 1,5 mio. kr. i 2012 til at påbegynde projekteringen). Endelig vil der være et særligt fokus på den sundhedsprofil befolkningen i optageområdet har. Sygehuset i Slagelse skal først og fremmest være akutsygehus for en befolkning på ca borgere i sygehusets geografiske opland. Der pågår i de kommende år betydelig omflytning af aktivitet og afdelinger mellem Slagelse og Næstved. På Slagelse Sygehus planlægges endvidere byggeri af ny akutmodtagelse mv., ligesom der planlægges omfattende ombygning og renovering af gammel bygningsmasse. Det ledelsesmæssige fokus på Slagelse Sygehus vil i de kommende år være en betydelige fortsat udveksling af såvel personale som aktiviteter mellem Slagelse og Næstved, udbygning af sygehusets akutprofil og fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og ledere, der matcher fremtidens behov. Ny og ombygning på sygehuset vil også være en omfattende ledelsesopgave, som tidsmæssigt kommer til at foregår i mellemfasen. Sygehuset i Næstved skal, når sygehusplanen er fuldt implementeret (sammen med sygehuset i Roskilde) varetage en betydelig andel af regionens samlede aktivitet inden for elektiv sammedagsbehandling. I perioden frem til hovedsygehuset i Køge står klar, skal Næstved Sygehus fortsat udnytte sin kapacitet til patientbehandling og indgå i tæt samarbejde med Slagelse om at sikre både specialiserede og akutte funktioner for området. Samtidig skal sygehuset udvikles i forhold til de specialer og funktioner, der er på sygehuset samt samarbejdet om brystkræftbehandlingen, hvor screening og kirurgi er placeret i Ringsted og strålebehandling og kemoterapi i Næstved. Det samlede patienforløb styrkes, blandt andet ved udbygningen af strålebehandlingen i Næstved med en 3. stråleaccelerator, der tages i brug ultimo Sidst i perioden skal der arbejdes med at forberede sygehusets overgang til at blive et elektivt sygehuse samt forberede overflytning af funktioner til Køge Sygehus. Det ledelsesmæssige fokus på Næstved Sygehus vil i de kommende år være, dels være på den fortsatte udvikling af såvel den elektive som akutet aktivitet, dels den betydelige udveksling af såvel personale som aktiviteter mellem Næstved og Slagelse. Endvidere vil der være fokus på udbygning af sygehusets særlige profil for elektiv ortopædkirurgi incl. udbygning af garantiklinik i Ringsted og på fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og ledere, der matcher fremtidens behov. Sygehuset i Roskilde skal når sygehusplanen er fuldt implementeret (sammen med sygehuset i Næstved) varetage en betydelig andel af regionens samlede aktivitet inden for elektiv sammedagsbehandling. I perioden frem til hovedsygehuset i Køge står klar, skal Roskilde Sygehus fortsat udnytte sin kapacitet til patientbehandling og indgå i tæt samarbejde med Køge om at sikre både specialiserede og akutte funktioner for området. Det ledelsesmæssige fokus på Roskilde Sygehus vil i perioden frem til 2020 være på dels den fortsatte udvikling af såvel den elektive som akut aktivitet, dels på at forberede og udbygge de elektive funktioner på sygehuset og endelig at udbygge de regionale funktioner gennem indflytning af aktivitet fra regionens øvrige sygehuse eller hjemtagning fra Hovedstaden. I Side 10

11 slutningen af perioden vil der være fokus på at forberede overflytning af væsentlige områder til Køge Sygehus, når byggeriet står færdigt. Sygehuset i Køge skal være hovedsygehus i Region Sjælland og varetage den specialiserede behandling for alle regionens borgere. På sygehuset vil alle specialer, der varetages i Region Sjælland, være til stede. En konsekvens heraf er, at sygehuset vil kunne varetage behandlinger med en betydelig kompleksitet og behandlingsmæssig tyngde. Køge Sygehus vil fungere som universitetssygehus med forsknings- og undervisningsaktiviteter på et højt niveau, samt have supporterende forpligtigelser i forhold til regionens øvrige sygehuse. Det ledelsesmæssige fokus i Køge vil i de kommende år være på at forberede Køge fagligt, personalemæssigt m.v. på at blive regionens hovedsygehus og dermed på at overflytte opgaver m.v. fra Næstved, Slagelse og ikke mindst Roskilde. Samtidig skal sygehusdriften fortsætte (så vidt muligt) uændret og integration og sammenhæng til det nye hus sikres. Byggeopgaven på Køge Sygehus bliver meget omfattende. Der forudsættes derfor selvstændig stillingtagen til byggeorganisationen, herunder hvorledes byggeriet ledelsesmæssigt, funktionelt og driftsmæssigt bedst muligt kobles med det nuværende Køge Sygehus. Der forventes forelagt forslag for Regionsrådet herom i løbet af 1. kvartal Side 11

12 5. Organisationsplan Organisations- og ledelsesstrukturen skal på én og samme gang understøtte de aktiviteter, der foregår på regionens sygehusmatrikler og samtidig sikre sammenhæng og koordinering mellem sygehusene og effektivitet i de administrative og øvrige funktioner, der løses fælles. Direktionen anbefaler i sit oplæg til Regionsrådet, at den fremtidige organisering i Region Sjællands sygehusvæsen, i overensstemmelse med sygehusplanens 4 akutsygehuse, vil bestå af følgende 5 sygehuse, pr. 1. januar 2013: Holbæk Sygehus Nykøbing F. Sygehus Næstved - Slagelse sygehus (inkl. Ringsted og Garantiklinik) Roskilde Køge Sygehus Psykiatrien Denne organisationsplan og de fremlagte principper for organiseringen følger den tråd, der blev lagt ud fra Region Sjællands start, hvor overskrifterne bl.a. var ét sammenhængende virke, og løbende omstilling og udvikling, og fokus på driften. 5.1 Baggrund for den valgte model Organiationsplanens fundament og principper kan sammenskrives i overskriften fra 3 til 5, og fra 3 til 1. Begrundelserne er: Tilpasning af organisationsstrukturen til sygehusplanen med 4 akutsygehuse samt psykiatrien. Behov for matrikelnært ledelsesfokus med dedikering af ledelseskraft og løsning af de specifikke forhold på de enkelte sygehuse. Fastholdelse af afdelingsledelserne som hjørnestenen i ledelsesstrukturen Overskuelighed i ledelsespandet mellem sygehusledelser og afdelingsledelser. Behov for at skabe en stærkere koordineret og fælles tilgang til sygehusenes produktion af ydelser. Behov for fortsat yderligere at effektivisere driften og samle spidskompetencer- og viden. Med forslaget skræddersys organisationsdesignet til den virkelighed, der tegner sig i perioden frem til På samme måde som sygehusvæsenet med to sygehusenheder var målrettet sikker drift og harmonisering af de tidligere tre amters sygehuse fra 2008 til i dag. De tre amters sygehuse var således indrettet til at betjene egne borgere med både akutte og specialiserede funktioner, hvilket betød at regionen som udgangspunkt havde mange mindre akutte funktioner og en forholdsvis lav specialiseringsgrad. Side 12

13 Sundhedsstyrelsens krav til patientunderlag for såvel akutte funktioner ( indb.) som specialiserede funktioner ( og indb.) samt krav til specialefordeling og samarbejde mellem specialer indebar en planlægning med 4 akutsygehuse og samling ét eller to steder af specialiserede funktioner. I transformationsfasen fra amtsligt til regionalt sygehusvæsen blev der derfor etableret 2 sygehusledelser, som hver kunne opbygge 2 akutsygehuse og ét specialsygehus ved - indenfor eget ledelsesrum i henholdsvis Nord og Syd - at flytte funktioner, personale og økonomi, samtidig med at der til stadighed var stort fokus på produktion, medarbejderne, de fysiske forudsætninger og den samlede økonomi for sygehuset. Den hidtidige organisationsstruktur med to sygehuse har vist sig at være meget nyttig i henseende til etablering af de akutte sygehuse og til gennemførsel af specialeplanen. Nu står regionens sygehusvæsen overfor en ny fase, hvor der skal realiseres store byggerier, akutsygehuse skal konsolideres i Holbæk og Nykøbing Falster, i Slagelse skal akutsygehuset udbygges for at rumme kvinder og børn, selvforsyningsgraden i regionens sygehusvæsen skal øges ved hjemtag af især specialiserede funktioner og fremtidens sygehusvæsen anno 2020 forberedes Der bliver i de kommende år tale om et mere differentieret opgavesæt med behov for særligt ledelsesmæssigt fokus på de enkelte sygehuse. 5.2 Overvejelser i forbindelse med ny organisationsplan Som det fremgår ovenfor bliver der for sygehusledelserne i de kommende år tale om et mere differentieret opgavesæt med behov for særligt fokus på de enkelte sygehuse, hvilket gør det helt nødvendigt at forholde sig til den eksisterende sygehusledelsesstruktur. Organisationen skal tilpasses den virkelighed, der tegner sig i perioden frem til På samme måde som sygehusvæsenet med to sygehusenheder var målrettet sikker drift og harmonisering af de tidligere tre amters sygehuse fra 2008 til i dag. Denne tilpasning og de heraf afledte overvejelser om ny organisationsform, herunder antallet af sygehusledelser 2, 4 eller 6 - i perioden uddybes nedenfor Overvejelser i forhold til 2 somatiske sygehusledelser En organisationsform med 2 somatiske sygehusledelser vil som ovenfor beskrevet fortsat skulle drive sygehus på mange matrikler og med mange afdelinger på et tidspunkt, hvor der skal realiseres store somatiske sygehusbyggerier i regionen. Det er også sammenfaldende med at sygehusene i Holbæk og Nykøbing Falster vil være fuldt etableret med egentlige akutafdelinger med egne senge, diagnostiske faciliteter m.v., og med alle de specialer, der skal fungere på de to akutsygehuse også efter Begge sygehuse vil endvidere stå overfor særlige rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer, der forudsætter matrikelnær og dedikeret ledelseskraft. På Nykøbing F. Sygehus vil der endvidere allerede fra 2012 skulle være fokus på ombygning af sygehuset. Det vurderes som en meget vanskelig opgave for 2 sygehusledelser at fastholde og understøt- Side 13

14 te det momentum, der er opnået på disse sygehuse, samtidig med at samme sygehusledelser også skal varetage de nye udfordringer med øget hjemtagning og specialisering samt store sygehusbyggerier i henholdsvis Næstved/Slagelse og Roskilde/Køge. Det er her vurderingen, at en konstruktion med kun 2 sygehusledelser vil være sårbar over for de forestående opgaver og kun i begrænset omfang kunne løse alle de særegne lokale opgaver på alle 6 sygehuse i årene frem mod Overvejelser i forhold til 4 somatiske sygehusledelser Administrationen lægger i sin anbefaling af 4 sygehusledelser til grund at der etableres egne sygehusledelser i Nykøbing og Holbæk, og de to sygehuse derfor udskilles pr. 1. januar 2013 fra de nuværende sygehuse Sygehus Nord og Sygehus Syd, og at der for henholdsvis Næstved/Slagelse og Roskilde/Køge etableres selvstændige sygehusledelser. Denne model sikrer det nødvendige fokus på ledelsesopgaven på de enkelte matrikler, men tager samtidig hensyn til den indbyrdes sammenhæng og specialemæssige afhængighed, der er etableret i de to parsygehuse og de kommende års bevægelser i specialefordeling internet i det enkelte parsygehus. Herudover sikrer en samlet ledelse af parsygehuset også kontinuitet i en lang række udviklingstiltag og initiativer, som skal videreføres i den videre udvikling af parsygehuset. Der vil i det enkelte parsygehus i de kommende år være en indre dynamik i med stor udveksling i patientydelser og med en flydende omflytning og udvikling af funktioner mellem henholdsvis Næstved/Slagelse og Roskilde/Køge. Eksempelvis er der mellem Næstved og Slagelse etableret en klar opgavefordeling på både det ortopædkirurgiske og på det kirurgiske område. En opgavefordeling, der betyder at akutte tilstande betjenes i Slagelse og elektive tilstande i Næstved; men vel at mærke organiseret under afdelingsledelser, der dække begge matrikler, og hvor personalet kan anvendes fleksibelt. I den kommende periode vil der skulle ske en flytning af gynækologi/obstetrik samt børneafdeling fra Næstved til Slagelse, når der er bygget faciliteter hertil. En flytning, der vil kunne foregå ganske smidigt, når afsender og modtager er dele af samme organisation. Den ledelsesmæssige tilknytning af Ringsted til Næstved-Slagelse sikrer den nødvendige sammenhæng i brystkræftbehandlingen frem mod 2020 samt udviklingen af den elektive kirurgiske aktivitet. Mellem Roskilde og Køge er der gennem årene også udviklet en høj grad af opgave- og funktionsdelinger, der medvirker til høj kvalitet og produktivitet. Det gælder f.eks. inden for kirurgien, hvor cancer-kirurgien foregår i Roskilde og den godartede kirurgi foregår i Køge under samme afdelingsledelse. Klinisk biokemiske prøver er fordelt mellem de to sygehus, ligesom der også er etableret opgavefordeling i billeddiagnostikken afhængig af tilgængeligt apparatur. For begge par-sygehuse gælder endvidere, at den tilsigtede fortsatte udvikling i specialiseringsgrad tilsiger at en række specialer og funktioner samles indenfor samme sygehusledelse, både for at sikre den nødvendige faglighed, forskning og uddannelse af patienthensyn, men også for at kunne leve op til de krav, der stilles fra de centrale sundhedsmyndigheder for at kunne varetage denne type specialiserede funktioner. Side 14

15 Der er tale om en model, der viderefører det bedste fra den nuværende organisering og samtidig tilfører udviklingsorienterede elementer til de dele af organisationen, der har brug for særligt ledelsesmæssigt fokus. Hermed kombinerer den valgte struktur på den ene side udviklingselementet og på den anden side det kendte, stabile og robuste Overvejelser i forhold til 6 somatiske sygehusledelser Det har endelig været overvejet, hvorvidt den bedste fremdrift for regionens sygehusvæsen kunne opnås med etablering af én sygehusledelse på hver matrikel. Hvad angår sygehusene i Holbæk og Nykøbing F. bør der som ovenfor beskrevet etableres selvstændig sygehusledelse, da de to sygehuse nu er etableret med egentlige akutafdelinger med egne senge, diagnostiske faciliteter m.v., og med alle de specialer der skal fungere på de to akutsygehuse også efter 2020, og da det er vigtigt at fastholde og understøtte det momentum, der på den måde er opnået på disse sygehuse. På de 4 andre sygehuse vil den endelige struktur først være på plads i 2020 og der vil i mellemperioden være tale om at sygehusene parvis komplementerer hinanden, og at ingen af sygehusene vil kunne "klare sig selv" i den daglige håndtering af patienterne. Som det er beskrevet ovenfor vil den tilsigtede fortsatte udvikling i specialiseringsgrad forudsætte at en række specialer og funktioner samles indenfor samme ledelse. Der vil derfor være stor risiko for at den sammenhæng og indbyrdes komplementaritet, der er mellem Næstved/Slagelse og Roskilde/Køge (som beskrevet under benævnelsen parsygehuse ) og den nødvendige kontinuitet i videreførelse af fælles funktioner, ikke vil kunne håndteres lige så effektivt og fremadrettet, som tilfældet vil være med egentlige parsygehuse med fælles ledelse for de to matrikler. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt med sygehusledelse på hver matrikel, idet det vurderes at en forudsætning for at opnå den ønskede fremdrift bedst kan sikres ved en sygehusledelse for Næstved/Slagelse (inkl. Ringsted), en sygehusledelse for Roskilde/Køge, en sygehusledelse for Holbæk samt en sygehusledelse for Nykøbing F Andre overvejelser i forhold til ny organisationsplan Det vil være naturligt allerede nu at gøre sig overvejelser om, hvordan to kommende specialsygehuse i Næstved og Roskilde i 2020 skal relateres til det kommende hovedsygehus i Køge. Der er i dette oplæg ikke udarbejdet en beskrivelse af den kommende ledelsesmodel for de to specialsygehuse, om det vil være mest fordelagtigt med egen ledelse, fælles ledelse for de to sygehuse, tilknytning til Køge eller helt andre ledelsesmodeller. Denne problemstilling vil blive drøftet senere i processen frem mod Det er således vurderingen, at modellen - som fremlægges nedenfor - bedst tilgodeser de principper og hensyn, der er lagt til grund for udvikling af organisationen; her ikke mindst tilpasning til sygehusplanen, matrikelnært ledelsesfokus og reduktion i sygehusledelsernes ledelsesspan. Ledelsen af hvert af de 5 sygehuse vil omfatte sygehusledelsen (støttet af en stab) og afdelingsledelserne. Ledelsesspandet for sygehusledelserne på de somatiske sygehuse i forhold til afdelingsledelserne reduceres fra ca. 40 til mellem ca. 15 og 30 afdelingsledelser med direkte reference til en sygehusledelse. Side 15

16 Opgaver indenfor fælles og tværgående administration og beslutningsstøtte for sygehusene vil endelig blive samlet i tværgående centre i endnu højere grad end i dag. Regionens Ledelsesgrundlag og Referenceramme for Ledelse udgør det indholdsmæssige afsæt for ledelse i regionen, herunder også på sygehusene. Samarbejdet mellem de fem sygehuse vil foregå enten direkte mellem de involverede sygehuse eller via direktionen ved spørgsmål af strategisk eller anden principiel overordnet karakter Ændringer i organisationsdiagrammet De to dimensioner i grundstrukturen i organisationsdiagrammet videreføres med betegnelserne virksomhedsområder og tværgående centre. De somatiske sygehusenheder udvides fra to til fire med betegnelserne Holbæk Sygehus, Nykøbing-Falster Sygehus, Næstved-Slagelse Sygehus og Roskilde-Køge Sygehus. Der blev i oktober oprettet en pressestab i Ledelsessekretariatet. De øvrige kommunikationsopgaver flyttes nu samlet til Ledelsessekretariatet, hvor de indgår som en kommunikationsstab for at styrke den samlede kommunikation og pressedækning. Figur 2: Organisationsdiagram Regionsråd Forretningsudvalg Formand Direktion Ledelsessekretariat Operative enheder Næstved/Slagelse Roskilde/Køge Nykøbing F. Holbæk Psykiatrien Socialområdet Sygehusapoteket Præhospitalt Center Primær Sundhed Regional Udvikling Koncern Økonomi Kvalitet og Udvikling Koncern HR Koncern IT Koncernservice Tværgående enheder Side 16

17 6. Fælles mål fælles løsninger Koordinering og fælles retning er en forudsætning for en samlet hensigtsmæssig og styret udvikling af sygehusvæsenet i relation til både kvalitet, patientsikkerhed, optimal udnyttelse af ressourcerne/kapaciteten, effektiv styring, modne til konkurrenceudsættelse mv. Det er også en forudsætning af sygehusledelserne og ledelserne for de øvrige enheder er i stand til at løse opgaver omkring effektivitet, budgetoverholdelse og kvalitet, hvilket forudsætter rettidig adgang til både viden og administrative ressourcer. Samarbejdet omkring de fælles og administrative ressourcer er et anliggende, der berører hele organisationen. Fra starten, da Region Sjælland blev dannet, blev organisationen formet med en betydelig grad af samling af disse opgaver i fælles funktioner for hele regionen. En yderligere samling betyder endnu mere fælles prioritering på tværs af hele organisationen. Alle afdelinger og sygehuse er i dag forpligtede til at følge en række standarder, systemer, politikker m.v., der understøtter det sammenhængende sundhedsvæsen. For både afdelingsledelser og sygehusledelser gælder, at de skal have tilstrækkelig adgang til fælles administrative ressourcer og løsninger, herunder ensartet og anvendelig ledelsesinformation og beslutningsstøtte. På denne måde får hver enhed ikke behov for selv at opbygge større administrative funktioner, udover det administrative apparat, der er nødvendigt for at understøtte ledelsesopgaven på det enkelte sygehus. Det vurderes løbende, hvor og hvordan de administrative og øvrige støttefunktioner bedst løses under hensyntagen til principperne herunder princippet om omkostningseffektivitet. Den fremtidige organisatoriske forankring tager afsæt i, at: løsningen understøtter ét sammenhængende sygehusvæsen opgaver skal løses fælles hvor det giver mening ved fælles løsninger tages der afsæt i en styringsmodel, hvor ansvaret for løsningen af opgaven er placeret ét sted, og hvor alle involverede enheder har indflydelse på prioritering m.v. På baggrund af beslutningen om den overordnede fremtidige organisering indenfor sygehusvæsenet er der gennemført en analyse på tre hovedområder med henblik på at vurdere, hvor og hvordan disse opgaver skal løses fremadrettet: Administrative opgaver Serviceopgaver Kvalitets- og planlægningsmæssige opgaver 6.1. Organisatorisk ramme og principper Samling af opgaver i fælles organisatoriske enheder forudsætter klarhed over opgavesnit, samarbejdsflader og beslutningsprocesser. Der arbejdes med følgende organisatorisk ramme for løsning af fælles løsninger: Fælles drift- og vidensfunktioner der servicerer alle enheder i virksomheden. Organiseres i et centralt tværgående center. Side 17

18 Et partnerskab i forhold til udførelsen af drifts-, og ledelsesstøtteopgaver i den lokale enhed og som bindeled mellem den lokale enhed og de fælles funktioner, hvor der i de enkelte sygehusledelsers stabe er den nødvendige ledelsesmæssige understøttelse af personale med lokalt kendskab. Partnertankegangen er væsentlig som bindeled mellem de lokale ledelser og ekspert- og vidensfunktionerne og er tænkt som den daglige kontakt mellem virksomhedsområder og tværgående centre. Partnerfunktionen er således væsentlig både i forhold til at støtte de lokale ledelser indenfor områder, der ikke leveres fra fælles centre og en rolle i at give input til de fælles løsninger, der leveres fra de fælles centre. I forbindelse med etablering af de fælles løsninger med tværgående driftscentre, lokalt placerede partnere m.v. arbejdes der med følgende forudsætninger (kodeks for virksomhedskulturen i Region Sjælland): Der er en rød tråd i regionens styringsmodel fra én fælles strategi til enhedernes driftsaftaler Regionen er én virksomhed, én arbejdsgiver og ét ansættelsesområde. Ledelsesgrundlaget er frisk-værdierne: Fornyelse og Resultater gennem Indlevelse, Sammenhæng og Klarhed. Projektmodellen anvendes aktivt, når politikker og strategier udvikles. Ekspert- og vidensfunktioner kendes på service og faglighed, der gør dem til det foretrukne valg Centre drives som servicevirksomheder med en servicekultur, der giver reel og oplevet service og kvalitet Mulighederne i fælles IT-understøttelse udnyttes fuldt ud Implementeringsopgaverne prioriteres Samarbejdet mellem de tværgående centre og virksomhedsområderne om leverancer skal ses som et partnerskab, hvor leverancerne til de enkelte virksomhedsområder foregår på baggrund af indgåede aftaler, der sætter entydige og klare rammer for samarbejdet og hvor fleksibilitet, budgetsikkerhed og fokus på formål er (gensidigt) styrende. Partnerskabet mellem interne enheder i den samlede virksomhed Region Sjælland adskiller sig bl.a. fra den traditionelle kontrakt mellem en ekstern leverandør og kunden ved ikke i samme grad at bygge på løbende udskrivning af fakturaer. Da aftalekonceptet forventes at få virkning for flere områder gennemføres fælles udviklingsarbejde om aftalekonceptet med henblik på fælles koncept (hvor det giver mening), dialogformer og opfølgningsmetoder. Ved andre funktioner som f.eks. fælles supporterende funktioner og emneorienterede netværk sikres samarbejdet med afsæt i regionens projektmodel med klare styregrupper m.v. For begge funktionstyper gælder, at der skal sikres fælles ledelsesmæssigt fokus på aktuelle projekter, beskrivelse af årets væsentligste aktiviteter, herunder præcisering af mål, tidsplan ansvarsfordeling og ressourceallokering (årshjul/årskontrakt) og opfølgning på årets aktiviteter og opfølgning på nøgletal indskrives i årshjul. De relevante driftsfunktioner og ekspert- og vidensfunktioner samles indtil videre organisatorisk, idet der hurtigst muligt herefter tages stilling til indenfor hvilke opgavetyper, det også kan være hensigtsmæssigt at samle personale, der er tilknyttet opgaverne geografisk. Væsentligt for løsningen er, at der skabes fælles mål og arbejdes efter fælles standarder Proces, økonomi m.v. Planlægning og implementering af den nye organisationsstruktur en række organisatoriske Side 18

19 tiltag, herunder ændringeraf jobs kontoplan, udskillelse af budgetter, tilpasning af faglige vejledninger, tilpasning af MED-struktur, konkretisering af kompetenceregler, til tilpasning af IT-systemer m.v. Til planlægning og implementering heraf afsættes 2012 og med fuld implementering pr. 1. januar Der er tale om en udgiftsneutral model for såvidt angår bemandingen af direktion, sygehusledelser og afdelingsledelser. Enkelte økonomiske ændringer i forhold til i dag kan forekomme afhængig af, hvordan organisations- og ledelsesstruktur udmøntes i praksis, herunder hvilke profiler, der tilknyttes de fire sygehuse. Bemanding af sygehusledelserne søges bragt på plads hurtigt, når organisationen er besluttet. I henseende til de fælles løsninger gennemføres der som beskrevet et planlægnings- og implementeringsarbejde, så snart den overordnede organisationsmodel er afklaret; herunder iværksættelse af de nøvnedige personalemæssige tiltag. Der vurderes at være et rationaliseringspotentiale i forbindelse med, at flere opgaver fremover løses fælles. Rationaliseringsgevinsterne vil blive udmøntet i forbindelse med budget Side 19

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F.

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F. Januar 2012 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F. Sygehus Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: 28. februar 2012 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 25. september 2013 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektør til Roskilde og Køge sygehuse Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget 2.

Læs mere

Sygehusdirektør til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland

Sygehusdirektør til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland Sygehusdirektør til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland 2 Sygehusdirektør Situationen Stillingen som sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted (NSR) sygehuse skal besættes i

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE...

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... 4 1.1 REGIONENS HOVEDOPGAVER... 4 1.2 REGION SJÆLLANDS VISION... 4 1.3 DE GRUNDLÆGGENDE ORGANISATORISKE

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation

9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation 9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation Indledning På Regionsrådets møde d. 20. december 2007 vedtog Regionsrådet en

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Procesplan for fusion af Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors

Procesplan for fusion af Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors Procesplan for fusion af Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors 1. Baggrund: Regionsrådet besluttede i december 2015 at fusionere Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel. Nærværende dokument beskriver en

Læs mere

Klinikchef. Klinikchefen er garant for:

Klinikchef. Klinikchefen er garant for: Funktionsbeskrivelse Klinikchef Stillingsbetegnelse: Klinikchef Målsætning: Klinikchefen er øverste ansvarlig for klinikken, og er dermed ansvarlig for den samlede kvalitet og drift i klinikken. Klinikchefen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Strategi og Udvikling Anders Bjældager anbja@slagelse.dk 11. februar 2011 Baggrund Overordnet er der politisk enighed om, at Slagelse Kommune

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Punkt 7 - bilag 11 NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Indledning Der har i Region Sjælland været arbejdet med serviceassistenter og det interne serviceområde i relation til sygehusene i flere sammenhænge.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Stillings- og personprofil. Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Stillings- og personprofil. Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Stillings- og personprofil Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Maj 2016 Opdragsgiver Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Adresse Herlufsvænge 14A 4700 Næstved (arbejdssted) Stilling Økonomichef

Læs mere

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At

Læs mere

Strategi og reorganisering

Strategi og reorganisering Strategi og reorganisering Informationsmøder september og oktober 2013 1 www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgen s reorganisering 2013-2016 Program 09.30 10.00 Ankomst og morgenmad 10.00 11.00 Velkomst

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Bilag 1. Survey, ledere

Bilag 1. Survey, ledere Bilag 1. Survey, ledere Region Nordjylland Ledere med personaleansvar i det somatiske sygehusvæsen Base 473 Respondentfiltre Inkluder respondent status: Fuldført MUUSMANN/4IMPROVE har nedbrudt resultaterne

Læs mere

Administrerende Sygehusdirektør

Administrerende Sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende Sygehusdirektør Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark September 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

ToplederCamp d. 5. april 2011

ToplederCamp d. 5. april 2011 ToplederCamp d. 5. april 2011 GRIB LEDELSESRUMMET Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen v/jens Andersen Ledelsesrummet I forhold til den politiske ledelse: Balancen mellem Regionsrådet, der som bestyrelse

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indhold 1. Indledning... 3 2. Om Region Sjælland, Koncern Økonomi... 3 3. Vigtige opgavefelter... 6 4. Den ideelle kandidat... 7 5. Ansættelsesforhold...

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro Psykiatri og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien

Læs mere

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 8. marts 2010 TID TIL STRATEGISK TÆNKNING OG HANDLING - efter høringsrunden Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 19. februar 2010 sluttede høringsperioden vedr. vores

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Afdeling: Råds og direktionssekretariatet Udarbejdet af: Jane Kraglund E mail: jak@rsyd.dk Dato: 18. november 2015 Telefon: 28993240

Afdeling: Råds og direktionssekretariatet Udarbejdet af: Jane Kraglund E mail: jak@rsyd.dk Dato: 18. november 2015 Telefon: 28993240 Afdeling: Råds og direktionssekretariatet Udarbejdet af: Jane Kraglund E mail: jak@rsyd.dk Dato: 18. november 2015 Telefon: 28993240 Notat Den administrative organisering i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater:

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: 18. marts 2009 Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: Introduktion til sundhedsområdet 1 Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet i bred forstand.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere