Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter"

Transkript

1 Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Biomasse til fremtidens råvareefterspørgsel Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: 1 Visionen er at udvikle viden og teknologier, som sikrer, at de forskellige biomasser anvendes, hvor de giver størst mulig værdi. I fremtidens biobaserede økonomi skal fødevarer, foder, materialer og energi produceres uden fossile kulstofressourcer. Det giver et behov for forskning, udvikling og implementering af nye løsninger, som sikrer intelligent styring af biomassestrømmene og et gennemsigtigt marked for effektiv handel med biomasser. Denne indsats er afgørende for at sikre, at de forskellige biomasser anvendes til de formål, hvor værdien er størst. Aktivitetsplanen fokuserer på at understøtte det kommende paradigmeskifte i samfund og industri, hvor fokus er ændret fra bioenergi til bioraffinering. Udnyttelse af biomasse til energiformål vil fortsat spille en stor rolle, men skal i stigende grad ses som en del af en mere helhedsorienteret udnyttelse af biomassen. Enkeltkomponenter i de forskellige biomasser skal udnyttes som råvarer til en bred vifte af højværdiprodukter, og i langt de fleste tilfælde vil der være en delmængde af biomassen, som kan nyttiggøres til energiproduktion. Bioraffinering skal i denne sammenhæng forstås bredt, så det omfatter integrerede og kombinerede processer, der konverterer og udskiller fraktioner af biomasse, der er værdifulde i relation til foder, fødevarer, kemikalier, biomaterialer, brændstoffer, el og varme. Figur 1. Overblik over den biobaserede værdikæde. Den stiplede linje omkranser de dele af værdikæden, som er i fokus i denne aktivitetsplan. Antallet af bioraffinaderier i Danmark er i vækst og der er et stort potentiale for udvikling og udbygning af hele sektoren 1. Aktiviteterne i denne aktivitetsplan fokuserer på de biologiske trin i de nye biomassestrømme fra jord til produkt og tilbage til jord (se figur 1) og leverer værktøjerne til at styre og dokumentere de biologiske processer. Biomasse omfatter i denne aktivitetsplan både plantebiomasse og restfraktioner fra bioraffinering, foder- og fødevareproduktion samt madspild. Formålet med aktiviteten er via teknologiske serviceydelser at sikre et transparent marked for højkvalitetsbiomasse, samt demonstrere og udvikle nye teknologier og 1 Biorefining Alliance, 2012: Danmark i et globalt biobaseret samfund. Vil vi være kunder eller producenter?

2 koncepter til forhøjelse af værdien i den biobaserede værdikæde. Med indholdet i denne aktivitetsplan udvikles følgende teknologiske serviceydelser: 1. Udvikling og test af teknologier til høst, transport, fraktionering og lagring af biomasse. Der tilbydes test af lagringsteknologier i både laboratorie- og pilotskala. Testen skal bl.a. kunne vise teknologiernes effektivitet mht. lagerstabilitet og minimering af uønskede emissioner under lagring. Disse serviceydelser er rettet mod de led i værdikæden, som sikrer, at biomassen når frem til bioraffinerings- eller bioenergianlægget i rette kvalitet (se figur 1). 2. Fjernovervågning af biogasanlæg. Der tilbydes en basispakke med overvågning af primære styrings-parametre. Som supplement til basispakken tilbydes benchmarking, rådgivning og registreringer tilpasset det enkelte anlægs behov, eksisterende registreringssystemer og sensorer. Denne serviceydelse vil kunne øge effektiviteten og driftssikkerheden på biogasanlæggene og dermed løfte hele biogassektoren til et højere niveau. 3. Deklaration af biomasse og gødningsprodukter i biomasseværdikæden. Der tilbydes deklaration af biomasser ud fra indholdsstoffer og egenskaber med henblik på specificerede anvendelser. Desuden tilbydes deklaration af specificerede gødningsprodukter eller jordforbedringsmidler fra biogasanlæg, pyrolyse-, forgasnings- og forbrændingsanlæg, hvilket fremmer tilbageførsel af næringsstoffer fra energianlæggene til dyrkningssystemet, så grundlaget for biomasseproduktion opretholdes (se figur 1). AgroTech har via resultatkontraktsaktiviteten Den Grønne Energi opbygget kompetencer inden for dyrkning af biomasser til energiformål og via resultatkontraktsaktiviteten Fødevarernes Klimaperformance opbygget kompetencer inden for livscyklusvurdering. Sideløbende er AnalysePlatformen opbygget under resultatkontraktsaktiviteten Grøn Test, hvorved der er skabt den basale infrastruktur til effektivt at kunne opsamle, analysere og præsentere data og derigennem udvikle de ønskede dokumentations- og monitorerings-værktøjer. AgroTech har i fællesskab med FORCE Technology og Teknologisk Institut koordineret aktiviteterne. Ydelserne er formuleret på baggrund af business cases, som AgroTechs salgs- og marketingsteam har valideret bl.a. via en behovsafklaring hos målgruppen. I Danmark kendes ikke til andre aktører med lignende ydelser inden for planteområdet. Alle ydelserne forventes at blive tilbudt senest med udgangen Aktivitetsplanens indhold Aktivitetsplanen er en del af AgroTechs strategiske fokusområde inden for biomasse og bioeffektivitet. Aktivitetsplanen samler ydelserne inden for de biologiske processer i biomassestrømmene, herunder produktion, høst, transport, fraktionering og lagring af biomasser, udnyttelse af energiafgrøder og restbiomasse i biogasanlæg, samt recirkulering af næringsstoffer og kulstof til opretholdelse af et frugtbart dyrkningssystem. De væsentligste aktivitetsområder er: 1. Opbygning af udviklings- og testcenter for høst, transport, fraktionering og lagring af biomasse af særlig høj kvalitet/værdi. For at leve op til bioraffinaderiernes og energiproducenternes krav til biomasse er det afgørende, at biomassen kan leveres i rette mængde, fraktionering og kvalitet på det rette tidspunkt. Her spiller udvikling af nye høst- og lagringsteknologier en central rolle for at kunne undgå tab eller uønskede ændringer i biomasseegenskaberne. 2

3 Som led i denne aktivitet etableres testfaciliteter, og der udvikles metoder til at afprøve teknologier til høst, transport, fraktionering og lagring af biomasse. Disse serviceydelser er primært målrettet virksomheder, der udvikler og forhandler teknologier til disse dele af værdikæden. Faciliteterne udvikles, så de fleksibelt kan indgå i såvel den hurtige laboratoriebaserede screening, som de meget driftsnære pilotskala test for forskellige typer af biomasse og teknologier. Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: 1. Metodefastlæggelse for måling af nøgle-egenskaber ved biomasser. 2. Opbygning af test-faciliteter og udvikling af metoder til dokumentation af teknologiernes evne til optimering af biomassekvaliteten gennem processen med høst, transport, fraktionering og lagring. 3. Udvikling af metode til at måle uønskede emissioner, fx under lagring af biomasse. 4. Demonstration af testfaciliteter og metoder gennem konkrete cases. 2. Fjernovervågning af biogasanlæg Det er almindeligt kendt, at både danske og udenlandske biogasanlæg sjældent formår at udnytte energipotentialet i de anvendte biomasser optimalt. Nøglen til at øge effektiviteten og dermed energiproduktionen på biogasanlæg er at forbedre overvågningen og styringen af den biologiske proces. Som led i denne aktivitet udvikles derfor et nyt system til online fjernovervågning af biogasanlæg. Systemet indsamler relevante driftsdata fra biogasanlæg i en central database og udnytter dem til effektive styringsværktøjer til gavn for det enkelte biogasanlæg og for biogasbranchen som helhed. Dermed opnås grundlaget for overvågning, styring og benchmarking samt rådgivning og videreudvikling af teknologier og koncepter, der kan øge driftssikkerheden og effektiviteten. Alle data kan tilgås online af driftslederen, som dermed får mulighed for selv at trække de relevante informationer efter behov. Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: 1. Identifikation af optimale monitorerings-metoder baseret på nyeste erfaringer og viden i Danmark og i udlandet. 2. Udvikling af model for løbende vurdering af stabilitet og effektivitet af biogasproduktionen. 3. Udvikling af brugergrænseflader til virksomhederne, så de kan tilgå deres resultater og lave en række dataanalyser, uden selv at skulle beherske de avancerede underliggende metoder og store datamængder. 4. Udvikling af rådgivningskoncept for effektiv biogasproduktion på basis af de nye biomassestrømme. 5. Udarbejdelse af en online demo-platform for de udviklede værktøjer og demonstration af disse. 3. Deklaration af biomasse og gødningsprodukter i biomasseværdikæden Som led i denne aktivitet udvikles en deklarationsordning målrettet landbrugets nuværende og kommende biomasser, som fx græs, majs, roer, pil og forskellige afgrøderester. Deklarationen af biomasse skal give potentielle købere uvildig dokumentation for indholdsstoffer og egenskaber med henblik på forud definerede anvendelser af biomassen til foder, fødevarer og pharma. I relation hertil følges og gives indspil til de danske og internationale initiativer til udvikling af bæredygtighedskriterier for biomasse. Deklarationen af gødningsprodukter skal sikre aftagere af disse produkter bedre viden om indhold af såvel ønskede som uønskede stoffer og egenskaber, herunder gødningsværdi. Målet er at fremme recirkuleringen af næringsstoffer ved at bidrage til, at gødningsprodukter og jordforbedringsmidler fra 3

4 bioenergianlæggene anvendes, hvor værdien er størst samt at sikre dyrkningssystemerne mod forurening med tungmetaller og andre uønskede stoffer. Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: 1. Analyse af hvilke nøgleegenskaber, der skal indgå i deklarationen af forskellige typer af biomasser, gødningsprodukter og jordforbedringsmidler. 2. Udvikling af metode til deklaration af biomasser, gødningsprodukter og jordforbedringsmidler samt anbefalinger til håndtering heraf. 3. Demonstration af deklarationsordningen gennem konkrete cases. 4. Afklaring af mulighed for standardiseret biomassedeklaration i Danmark og på EU-niveau. Forankring i AgroTech Den daglige ledelse af aktivitetsplanen vil blive varetaget af projektchef Thorkild Q. Frandsen, som har gennemført DIEUs projektleder-uddannelse (modul 1, 2 og 3). Der nedsættes en programorganisation med en programleder, som i det daglige fungerer som styregruppe. Programejer er direktøren, mens centercheferne udgør programmets bestyrelse. Programleder skal sikre værdirealisering af projektleverancer, koordination på tværs af aktivitetsplanerne og kommunikation såvel internt som til RTI. AgroTechs salgs- og marketingteam vil i projektperioden løbende sikre, at udviklingen af de teknologiske serviceydelser følger målgruppens behov og tilbydes på markedet. Aktivitetsplanen vil blive ledet efter en AgroTech tilpasset PRINCE II projektmodel. Formål og målgruppe Aktiviteterne i denne plan vil understøtte de danske virksomheder, som udvikler og forhandler teknologier til den biobaserede værdikæde, samt producenter af biomasse. Desuden vil aktiviteterne på et mere overordnet plan lette omstillingen til den biobaserede økonomi og til at indfri de konkrete politiske nationale og internationale mål på biomasseområdet. Erhvervsmæssig rationale De udviklede ydelser giver danske virksomheder nye muligheder for forretning på bæredygtig, højkvalitetsbiomasse i det biobaserede samfund. Ved at sikre producenterne af biomasse uvildig dokumentation af deres produkter opnås et transparent marked med fokus på kvalitet og bæredygtighed frem for blot den laveste pris. Samtidig sikrer adgangen til effektive styringsredskaber, at virksomhederne kan leve op til de strenge kvalitetskrav og dermed gøre sig gældende i den internationale konkurrence. Aktiviteten understøtter den fortsatte udvikling af de danske virksomheder i den biobaserede værdikæde og bidrager til at udbygge Danmarks styrkeposition inden for intelligent udnyttelse af biomasse. Dermed øges mulighederne for eksport af teknologi og know-how inden for bioressourceområdet. Det erhvervsmæssige behov og potentiale med aktiviteterne i denne plan understøttes af flere af de virksomheder, der har kommenteret på projektidéen på Bedre Innovation.dk. Eksempelvis peger både Dangrønt Products og DLG Energi på at deklarering af biomasse i forhold til indhold, dyrkningssystem og bæredygtighed vil skærpe konkurrenceevnen over for importeret biomasse. Virksomheden Forstmiljø, der bl.a. arbejder med poppel, ser et stort behov for udvikling af teknologier og systemløsninger til rationel dyrkning og håndtering af biomasse, herunder etablering af biomassekulturer, høst og udnyttelse af de resulterende produkter. Den biobaserede industri omfatter mange forskellige brancher og en bred vifte af 4

5 virksomheder. I rapporten + 10 mio. tons planen er en række scenarier for en markant forøgelse af biomasseproduktion i Danmark analyseret og beskrevet. Ifølge rapporten vil der skabes mellem og nye arbejdspladser, hvis den ekstra biomasse anvendes i en dansk bioraffinaderisektor, og der vil være potentiale for en afledt produktion på mellem 14 og 26 milliarder kr. 2 Der er ikke identificeret udenlandske leverandører af systemer til online fjernovervågning af biogasanlæg med de anvendelsesmuligheder, som er beskrevet i denne aktivitetsplan. Udviklingen af fjernovervågningssystemet til biogasanlæg vil derfor give danske teknologileverandører konkurrencemæssige fordele og forbedre mulighederne for international afsætning af produkterne. Overvågningssystemerne vil desuden kunne eksporteres til fx Tyskland og Sverige, hvor udbredelsen af decentrale biogasanlæg er stor med mere end anlæg. Samfundsmæssig rationale Energiaftalen fra den 22. marts 2012 viser bred politisk opbakning til verdens mest ambitiøse omstilling til grøn energi. Ifølge aftalen skal vedvarende energi dække mindst 35 pct. af forbruget i 2020, og det langsigtede mål er at gøre Danmarks energiforsyning fri af fossile brændsler i Biomasse spiller en hovedrolle i fremtidens energiforsyning både som erstatning for kul, olie og gas i kraftvarmeværkerne og som råvare til grønne brændstoffer, samt afledte værdistrømme til brug i foder og fødevarer. Denne RK-aktivitet bidrager med kompetenceopbygning og ydelser, som sikrer, at de ambitiøse målsætninger kan indfries. Landbrugsbaseret biogasproduktion er bl.a. af Klimakommissionen identificeret som et af de billigste redskaber til reduktion af drivhusgasudledningen. Biogas er samtidig en energiproduktion, som giver sikkerhed og fleksibilitet i den fremtidige energiforsyning, der i høj grad er baseret på vindkraft. Desuden har biogas en række positive effekter på miljø, recirkulering af vigtige næringsstoffer (fx fosfor) og beskæftigelse i landområderne. Udbredelse af landbrugsbaserede biogasanlæg er højt prioriteret af både den tidligere regering (jf. Grøn Vækst-initiativet) og den nuværende regering (jf. Vores Energi-initiativet). Energiaftalen fra den 22. marts 2012 indebærer også markant forbedrede rammebetingelser for biogasproduktion, men for at realisere visionerne om en mangedobling af biogasproduktionen er der et udtalt behov for at gøre biogasanlæggene mere driftssikre og mere effektive. Produktionen af bioenergi skal ikke ske på bekostning af miljøet eller produktionen af foder, fødevarer eller højværdi-biomasse, da det vil give meget kortsigtede løsninger. De udviklede ydelser løser denne udfordring på to måder: (i) ved at tænke dokumenteret bæredygtighed ind i produktionen, så det gøres til en direkte konkurrenceparameter, og (ii) ved at tænke værdiforøgelse af særlige fraktioner af biomasse med henblik på anvendelse til foder-, føde- og pharma-industrien. Behovet for viden- og kompetenceopbygning inden for biomasse-området er understreget i FORSK2020-kataloget, ikke mindst i afsnittet Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter og i afsnittet Fremtidens energiteknologier og -systemer 4. 2 Gylling et al, 2012: + 10 Mio. tons planen. Muligheder for en øget dansk produktion af bæredygtig biomasse til bioraffinaderier. 3 Energistyrelsen, 2012: Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik FORSK2020 Strategiske forskningshorisonter, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

6 EU har understreget behovet for vidensopbygning og innovation i relation til biomasse i et White Paper fra den 13. februar EU har yderligere etableret en række initiativer, såkaldte Flagships, der skal skabe en policy-ramme for en smart, bæredygtig og inkluderende vækst i EU 6, der bevæger EU frem mod at være fossiltfrit energimæssigt. Målgruppe De kompetencer og teknologiske serviceydelser, der udvikles som led i denne aktivitet, retter sig mod en række virksomheder repræsenterende forskellige led i den biobaserede værdikæde. Overordnet vil optimeringen af biomasseproduktionskæden ske i tæt samarbejde med centrale aktører som fx Videncentret for Landbrug, teknologileverandører og energiproducenter (fx DONG). Idet markedet langt fra er fuldt udviklet og en del af løsningen til omlægning til det biobaserede samfund, forventes målgruppen at udvikle og udvide sig. Fx ses, at flere kraftværker i dag omlægges til biobaserede værker, og der forventes etableret nye biogasanlæg frem mod 2020 som følge af Energiaftalen fra den 22. marts Målgruppen kan inddeles i fire segmenter. Producenter og forhandlere af biomasse (ca virksomheder). Aktiviteterne inden for deklaration af biomasse vil konkret vise sig som højere salgspriser og øget afsætningssikkerhed for virksomhederne: Hovedparten af virksomhederne i dette segment omfatter jordbrugere med et areal over 20 hektar. Hertil kommer forhandlere af biomasse som fx DLG, Danish Agro, HedeDanmark mv. Teknologileverandører (ca. 200). Serviceydelserne inden for udvikling og test af teknologier til høst, transport, fraktionering og lagring af biomasse er målrettet virksomheder, der udvikler, producerer og forhandler sådanne teknologier. Dette segment tæller bl.a.: Leverandører af udstyr til høst og håndtering af græsser, f.eks. Kverneland. Leverandører af teknologier til lagring af roer, fx KWS. Bioraffineringsanlæg og aftagere af biomasse (ca. 300). Kravene til deklarationsordningerne skal fastlægges i tæt dialog med bioraffinaderierne og slutaftagere af biomasseprodukterne, da det i sidste ende er disse virksomheder, der styrer efterspørgslen. Aftagerne af biomassen bliver således centrale interessenter, da de bedst kan definere hvilke indholdsstoffer og egenskaber, der er optimale i forhold til forarbejdningen af biomassen og fremstillingen af slutprodukterne. Dette segment omfatter bl.a.: Bioethanol og biodieselfabrikker, fx MEC, Hveiti, Emmelev. Kartoffelmelsfabrikkerne, fx Karup Kartoffelmelfabrik. Proteinfabrikker, fx CP Kelco. Biogasanlæg (ca. 100): Fjernovervågningen af biogasanlæg er rettet mod ejere af 5 European Commission, 2012: Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe European Commission, 2010: EUROPE 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth (17 June 2010) - 6

7 eksisterende og kommende biogasanlæg. Ved at etablere online fjernovervågning bliver det muligt at optimere produktionen af biogas og gødning, forebygge procesnedbrud og samtidig lette den daglige driftsledelse. En del af kompetenceopbygningen inden for online fjernovervågning vil desuden komme biogasteknologileverandører til gavn i udviklingen af nye produkter. Dette segment omfatter bl.a.: Biogasfællesanlæg, fx Baanlev Biogas, Ribe Biogas, Linkogas. Gårdbiogasanlæg, fx Grøngas, Brdr. Thorsen Biogas. Biogasanlæg på rensningsanlæg, fx Fredericia Spildevand Biogasanlæg. Biogasteknologileverandører, fx Combigas, Xergi, Bigadan, BWSC. Dertil kommer en stor biogasindustri i Tyskland (>6.000 biogasanlæg) og Sverige (>300 biogasanlæg), der vil kunne blive en direkte kundegruppe for AgroTech. Nationale og internationale samarbejdspartnere I udviklingen af systemet til online fjernovervågning af biogasanlæg planlægges et samarbejde med Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Teknologisk Institut, som har arbejdet med forskellige sensorer til biogasanlæg. Desuden vil AgroTech gøre brug af sit omfattende netværk blandt forskere, rådgivere og teknologileverandører inden for biogas i Danmark og internationalt. Det udenlandske netværk tæller bl.a. det tyske Biogas Center of Competence (IBBK), KTBL i Tyskland samt kontakter på flere universiteter i fx Tyskland, Østrig og Spanien. AgroTech har bidraget til udredningsarbejdet igangsat af Biorefining Alliance, der er et samarbejde mellem DONG Energy, Haldor Topsø, Novozymes og Landbrug & Fødevarer. Aktiviteterne i denne RK-aktivitet vil være komplementære til aktiviteterne igangsat af Biorefining Alliance, herunder arbejdet i SPIR- Bio-Value. AgroTech følger med i de danske og internationale initiativer for udvikling af bæredygtighedskriterier og giver indspil til arbejdet med udvikling af en standardiseret biomassedeklaration i et tæt samarbejde med bl.a. Dansk Standard, som har omfattende viden og erfaring fra udvikling og vedligeholdelse af certificeringssystemer i internationalt regi (CEN, ISO, mv.). Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Medfinansiering af andre FoU-projekter Resultatkontraktmidler forventes anvendt til medfinansiering af et projekt under EU s 7. Rammeprogram vedrørende deklarering af biomasse (2 mio. kr.). Hertil kommer kr. til medfinansiering af et EUDP-projekt vedrørende vurdering af askepiller som gødnings- og jordforbedringsmiddel. Relaterede FoU-projekter Denne resultatkontraktaktivitet bygger ovenpå og supplerer flere projekter, som AgroTech er involveret i. Eksempelvis kan nævnes det 3-årige KASK Interreg projekt BioM - Bæredygtig Bioenergi. Et andet eksempel er GUDP projektet Drænvand til proteinfoder og bioenergi - Dyrkningssystemer til vandplanter baseret på drænvand. AgroTech forventer at blive en del af SPIR ansøgningen Bio-Value, der blev indsendt den 10. september 2012, hvor denne aktivitetsplan vil være komplementær til aktiviteterne i SPIR-platformen. GTS koordinering I forbindelse med udarbejdelsen af denne aktivitetsplan har AgroTech haft dialog både FORCE Technology og Teknologisk Institut for at sikre koordinering med 7

8 disse institutters planlagte resultatkontraktaktiviteter. Koordineringen sikrer, at der er en passende afgrænsning mellem institutternes aktiviteter, således at opbygning af parallelle kompetencer undgås, samtidig med at synergimulighederne identificeres og udnyttes. Grænsefladerne mellem de tre institutters resultatkontraktsaktiviteter defineres bl.a. ved at fokusere på forskellige biomassetyper og ved at fokusere på forskellige led i den biobaserede værdikæde. GTS-koordineringen er afgørende for at kunne optimere den samlede værdikæde og et vist kompetencemæssigt overlap er hensigtsmæssigt. Således skal det enkelte GTS-institut have et indgående kendskab til de dele af kæden, som ligger forud for instituttets egne fokusområder, ligesom instituttet også skal kende til de led i værdikæden, som ligger i forlængelse af egne aktiviteter. AgroTechs resultatkontraktsaktivitet er primært rettet mod de første led i værdikæden, herunder produktion af biomasse, høst, logistik og lagring for de dele af processen der foregår ved primærproducenten. AgroTech fokuserer i denne del af værdikæden på terrestrisk biomasse i form af afgrøder og forskellige typer af restbiomasse. Således indgår der fx ingen aktiviteter inden for algeproduktion i denne aktivitetsplan. AgroTech har i denne aktivitetsplan aktiviteter, som er målrettet den sidste del af værdikæden, herunder udnyttelse af plantebiomasse og diverse restfraktioner til bioenergi og recirkulering af næringsstoffer. Inden for bioenergiproduktionen fokuserer AgroTech på biogasanlæg. I denne aktivitetsplan indgår således ingen aktiviteter vedrørende udvikling af biomasseforbrændingsanlæg. Specifikt for området Fjernovervågning af biogasanlæg gælder, at der med denne aktivitetsplan bygges ovenpå det arbejde indenfor processtyring og sensorer til biogasanlæg, som Teknologisk Institut har gennemført i RK-perioden fra Et effektivt fjernovervågningssystem forudsætter et omfattende og pålideligt datagrundlag og til sikring heraf ved brug af nyeste viden om sensorer og onlineregistreringssystemer sørger AgroTech for koordinering med Teknologisk Institut. Der afholdes et møde i 2013 med deltagelse af relevante medarbejdere i AgroTech og i Teknologisk Institut og desuden samarbejdes om biogasaktiviteterne under Innovationsnetværket for Biomasse, INBIOM. AgroTech og FORCE Technology har planlagt et samarbejde om både videnspredningsaktiviteter, men også om de faglige udviklingsaktiviteter. Det drejer sig fx om inddragelse af bæredygtighed i vurderingen af forgasningsteknologier ud fra deres evne til at bevare næringsstoffer som fx fosfor. Formidlings- og spredningseffekt: Til formidling og spredning af resultaterne anvendes bl.a. Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) og Innovationsnetværket for Miljøteknologi (Inno-MT), hvor AgroTech er aktiv partner samt Innovationsnetværket VE-Net. Disse tre netværk omfatter en stor del af virksomhederne inden for biomasse og vedvarende energi. Via artikler på hjemmesiderne, nyhedsbreve, seminarer, workshops og studieture har både INBIOM, VE-Net og Inno-MT stor gennemslagskraft i biomasse-branchen. Til formidling specifikt målrettet landmænd og deres rådgivere samarbejdes med Videncentret for Landbrug omkring artikler på webportalen og omkring gennemførelse af arrangementer (seminarer, workshops, mv.). De udviklede værktøjer vil desuden søgt formidlet og solgt til primærproducenterne via de lokale landbrugscentre. For hele projektperioden forventes følgende formidlingsaktiviteter: 8

9 Præsentation af resultater på mindst 3 konferencer, seminarer eller lignende. Et demonstrationsprojekt inden for biomasse- eller gødningsdeklaration. To demonstrationsprojekter inden for test af teknologi til høst, transport eller lagring af biomasse. Et demonstrationsprojekt inden for online fjernovervågning af biogasanlæg. Publicering af mindst 5 populærvidenskabelige artikler. Besøg på mindst 2 udstillinger eller messer. I tabellen herunder er vist AgroTechs forventede omsætning på baggrund af de udviklede teknologiske serviceydelser i denne aktivitetsplan. Service Test af teknologier til høst, logistik og lagring Fjernovervågning af biogasanlæg Deklaration af biomasse og gødningsprodukter Total Effektmål Som følge af de gennemførte aktiviteter forventes det indenfor projektperioden, at: Resultaterne bliver kommunikeret gennem AgroTechs nyhedsbreve og Landbrugsinfo til mindst 100 danske og udenlandske aktører i biomasseværdikæden. Ligeledes kommunikeres via innovationsnetværket INBIOM til modtagere. Salg af ydelser til mindst 30 danske kunder inden for biomasseområdet. Mindst 200 danske virksomheder på seminarer, demonstrationer el. lign. Milepæle år 1 Milepælsnr. og beskrivelse Type Metoder til at måle nøgleegenskaber ved biomasse Kompetenceopbygning fastlagt og beskrevet Metoder til at måle uønskede emissioner under biomasselagring udviklet og beskrevet a Monitoreringssystemer til biogasanlæg beskrevet. Kompetenceopbygning b IT-infrastruktur til effektivt at overføre, kvalitetssikre og lagre data i AnalysePlatformen implementeret Parametre til deklaration af biomasser, gødnings- og Kompetenceopbygning jordforbedringsmidler defineret. Kommunikationsplan udarbejdet og iværksat. Resultater præsenteret på mindst 1 seminar, workshop eller lignende for mindst 20 danske virksomheder. 1 populærvidenskabelig artikel publiceret. 2 årlige koordineringsmøder med TI afholdt Nummereringen af milepælene relaterer sig til år, aktivitets- og delaktivitetsnummer og kobler sig til beskrivelsen af aktivitetsplanens indhold. 9

10 Milepæle år Test-faciliteter for teknologier til høst, transport eller fraktionering af biomasse etableret Demonstrationsprojekt for biomasselagring igangsat Model for løbende vurdering af stabilitet og effektivitet af biogasanlæg udviklet Rådgivningskoncept for effektiv biogas produktion udviklet Ét demonstrationsprojekt indenfor fjernovervågning af biogasanlæg iværksat Metode for deklaration af gødning fra biogasanlæg udviklet. 2 populærvidenskabelige artikler publiceret. Resultater præsenteret på mindst 1 konference, seminar el. lignende for mindst 20 danske virksomheder Besøg på mindst 1 udstilling eller messe gennemført. Kompetenceopbygning 2 årlige koordineringsmøder med TI afholdt Milepæle år 3 Afholdelse af seminarer, demonstrationer el. lign med mindst 100 danske deltagere Ét demonstrationsprojekt inden for høst eller fraktionering af biomasse igangsat Brugergrænseflade for fjernovervågning af biogas i AnalysePlatformen udviklet Ét demonstrationsprojekt inden for biomasse- eller gødningsdeklaration iværksat. 2 populærvidenskabelige artikler publiceret. Resultat præsenteret på mindst 1 international konference, seminar el. lignende. Seminarer, demonstrationer el. lign. med mindst 100 danske deltagere afholdt. For den samlede periode er resultaterne kommunikeret gennem nyhedsbreve til mindst 700 danske og udenlandske aktører i biomasseværdikæden. Ydelser solgt til mindst 30 danske kunder inden for biomasseområdet gennem hele projektperioden. Besøg på mindst 1 konference, udstilling eller messe gennemført. 2 årlige koordineringsmøder med TI afholdt, samt en fælles temadag i samarbejde med innovationsnetværket INBIOM Kompetenceopbygning Titel ved præsentation på BedreInnovati- Biomasse til fremtidens råvareefterspørgsel. Biomonitorering. 10

11 on.dk 11

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Produktion i Danmark Indhold

Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark... 1 1. Visionen for indsatsen... 3 2. Det teknologiske/forretningsmæssige fokus i indsatsen... 4 3. Definition af målgruppe... 5 4. Målsætningerne for

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

GTS Performanceregnskab

GTS Performanceregnskab GTS Performanceregnskab 28 GTS Performanceregnskab 28 29 Indhold 1 Omsætning og overskud skaber ny viden s. 4 28 var et godt år for GTS-institutterne. Både omsætning og overskud steg mærkbart i forhold

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere