Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004"

Transkript

1 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek

2 Beretning for Gentofte Centralbibliotek Gentofte Centralbiblioteks målsætning og ambition er, i et tæt samarbejde med brugerne, at fastholde centralbiblioteket som videns- og informationscenter, være katalysator for kompetenceudviklingen i regionen og være i front med udviklingen af nye tjenester, ydelser og samarbejdsformer. Disse mål er nået i et tæt samarbejde med regionens biblioteker, og centralbiblioteksvirksomheden har i 2004 haft øget aktivitet på stort set alle områder. Fra 2004 er centralbiblioteksstrukturen ændret således, at Gentofte er centralbibliotek for 37 kommuner i Københavns og Frederiksborg amter. Grundydelserne omfatter Materialeoverbygning, Informationstjeneste, Råd og Vejledning samt Samordning af biblioteksvirksomheden. Derudover varetager Gentofte, i samarbejde med andre biblioteker, en række centralbiblioteksopgaver for hele landet: Spørg Olivia Musikbibliotek.dk Bibliotekernes Musiktoolbox Bibliotekernes Netmusik Elektroniske tekstlicenser Kompetenceudvikling af bibliotekspersonalet Kørselsordning. Materialeoverbygning og materialelevering. Centralbibliotekets udlån til regionens biblioteker er steget fra i 2003 til i 2004, svarende til en stigning på 70%. På direkte opfordring fra regionens biblioteker har Centralbiblioteket indkøbt 180 titler, primært udenlandske, hvor hovedvægten ligger på edb-bøger, hobby og medicin. Centralbiblioteket varetager endvidere indkøbet af udenlandske bøger til bibliotekerne i Ledøje- Smørum, Ishøj, Karlebo Værløse, Frederiksværk og Dragør. Læsekredssamlingen, som startede i 2003, voksede i 2004 til 35 titler. Samlingen har i 2004 haft i udlån, og specielt de helt nye titler er meget efterspurgte. Centralbiblioteket har i 2004 haft fokus på en hurtig levering af bestilte materialer og arbejder fortsat med at optimere denne arbejdsproces. Informationstjeneste. For at imødekomme bibliotekernes behov for rådgivning og materialelevering på informationsområdet, har centralbiblioteket etableret en hotline, således at folkebibliotekerne i området kan få direkte kontakt med en bibliotekar i hele centralbibliotekets åbningstid. Denne Hotline er bemandet på hverdage fra kl og på lørdage fra kl Der føres logbog over de biblioteker, der henvender sig samt over de stillede spørgsmål. 2

3 Der har i 2004 været i alt 539 henvendelser. Informationstjenestens kvalitet har været drøftet på et erfa-gruppemøde, hvor regionens biblioteker udtrykte tilfredshed med servicen. Råd og vejledning. Centralbiblioteket har ydet individuel vejledning og sparring til bibliotekerne på biblioteksfaglige spørgsmål, bibliotekspolitiske emner, IT samt forsøgs- og udviklingsprojekter. Desuden har centralbiblioteket i tæt samarbejde med bibliotekerne i regionen gennemført målrettede undervisnings-, kursus- og formidlingsaktiviteter. Samordning af folkebibliotekssamarbejdet. Der har været afholdt otte Biblioteksledermøder samt et to-dages internat i Skåne. Temaerne på biblioteksledermøderne har været Aktuelle ledelsesmæssige udfordringer som f.eks. Forandringsledelse samt Bibliotekerne og strukturreformen Nye biblioteksformer og biblioteksopgaver som f.eks. Kombibiblioteker, Læringscentre og Borgerservice Faglige temaer og fælles udviklingsområder som f.eks. Elektroniske materialevalgssystemer, Unge og bibliotekerne samt fremtidens børnebibliotek Centralbibliotekets ydelser som f.eks. Interurbanlån, Kørsel, Konsulentopgaver vedrørende biblioteksmetoder og arbejdsgangsanalyser m.v Kursusvirksomhed samt særlige indsatsområder f.eks. Biblioteksbetjening af etniske minoriteter og Bibliotekernes Netmusik. Netværks- og erfa-grupperne har ligeledes arbejdet med mange forskellige aspekter af biblioteksvirksomheden. I 2004 bestod den faglige mødestruktur, udover Biblioteksledermøderne, af Netværksgruppen for børne- og ungeområdet Netværksgruppen for udlånsekspeditionsområdet Netværksgruppen for voksenbiblioteksområdet Erfagruppen for Biblioteksbetjening af etniske minoriteter Erfagruppen for Infomationskompetence Erfagruppen for Materiale- og Dokumentlevering Erfagruppen for Musikbiblioteksbetjening Netværks- og erfa-grupperne har i 2004 afholdt i alt 23 møder, og grupperne har arbejdet med mange forskellige aspekter af biblioteksvirksomheden. Det gælder temaer af fælles faglig interesse, nye medier og betjeningsformer samt centralbibliotekets ydelser og udvikling. 3

4 Der har desuden været nedsat to ad hoc grupper med specifikke opgaver: Ad hoc gruppen for materialevalgssystemer. Gruppens opgave har været at udarbejde en kort sammenlignende analyse af de eksisterende elektroniske materialevalgssystemer i relation til forskellige former for organisering af materialevalget. Arbejdet resulterede blandt andet i en workshop med 80 deltagere, hvor de aktuelle leverandører på markedet var til stede. Ad hoc gruppen for unge Gruppens opgave har været at undersøge den nuværende biblioteksbetjening af unge, samt at komme med ideer og forslag til nye vinkler på biblioteksbetjening, blandt andet med udgangspunkt i de unges kultur. Resultatet er blevet en rapport med status og anvisninger Bibliotekerne og de unge vil de os og vil vi dem? Endvidere er der afholdt en workshop med 50 deltagere og rapporten er blevet præsenteret på et arrangement i Biblioteksforeningen for Storkøbenhavn.. Ad hocgrupperne har i alt holdt 9 møder. Fremtidens børnebibliotek På biblioteksledermødet den 3. september 2004 blev det besluttet at iværksætte et fælles regionalt projekt om Fremtidens Børnebibliotek. 12 biblioteker og i alt 20 projektdeltagere tilmeldte sig på tre områder med overskrifterne: Børnebiblioteket som lokalt omdrejningspunkt. Kvalitetsudvikling af børnebibliotekets faglige formidling Virtuel formidling og det fysiske bibliotek Projekterne skal igangsætte en forandringsdialog om fremtidens børnebibliotek i regionens børnebiblioteker være med til at danne billeder på fremtiden og motivere til forsøg og eksperimenter i fremtidens børnebibliotek udnytte regionens netværk i en konkret udviklingsopgave arbejde med fælles projektmodning i forhold til konkrete udviklingsprojekter i de enkelte biblioteker. Efter et fælles startsseminar med fremtidsforsker Jesper Bo Jensen skal projektgrupperne planlægge og gennemføre arbejdet i 1. halvdel af Kursusvirksomhed Centralbiblioteket har i 2004 haft en omfattende kursusvirksomhed (se vedlagte fortegnelse). Gennem kursuskataloget BIB*LAB udbydes der kurser og temadage to gange om året til bibliotekerne i regionen. Underviserne på kurserne er fagfolk, der har gennemgået en pædagogisk træneruddannelse, mens temadagene i udpræget grad også har eksterne oplægsholdere. 4

5 En væsentlig del af kurserne er faglige, som for eksempel Lov og ret, Statistik, Licenser, Offentlig Information, Internetkommunikation med børn, Grundkursus i børnebiblioteksarbejde, Jazz og On-line musik. En anden del af kurserne er rettet mod bibliotekerne arbejdsmetoder og nye roller, som blandt andet Grundlæggende undervisningskursus, Introduktion til projektarbejde og Præsentationsteknik. Temadage og workshops er idéudviklet i og på tværs af netværks- og erfa-grupperne. Som eksempler på årets temamøder kan nævnes Mød forlagene og hør om de nye børnebøger, Biblioteksindretning, Informationskompetence, Uroproblemer og konflikthåndtering samt Musikmaterialevalg. Gentofte Centralbibliotek har i samarbejde med de øvrige centralbiblioteker i Østdanmark afholdt Kontaktmøde Øst med temaet Hvad har de gang i? fokus på brugernes adfærd med mere end 100 deltagere. Der har i alt været 1361 deltagere til centralbibliotekets kurser og temadage. Konsulentydelser Centralbiblioteket har gennemført en række konsulentydelser med fokus på kortlægning og udvikling af arbejdsgange i bibliotekerne. Først og fremmest i form af tre benchbibprojekter, hvor de involverede biblioteker metodisk arbejder med analyser, sammenligning, læring og forandring af arbejdsgange. Automatisering af kassationer: Heri deltog tre medarbejdere fra Helsingør Bibliotek og tre medarbejderefra Gentofte Bibliotekerne. Projektet blev indledt den 11. marts 2004, og rapporten afleveretden 30. juni Materialets vej fra valg til hylde: Heri deltog i alt seks medarbejdere fra Allerød Biblioteker, Hørsholm Bibliotek og Nivå Bibliotek. Projektet blev indledt den 25. august2004, og rapporten blev afleveret den 7. december Fremfindingsprocedurer: Heri deltog i alt otte medarbejdere fra Fredensborg-HumlebækBiblioteker, Gentofte Bibliotekerne, Hillerød Bibliotek og VærløseBibliotekerne. Projektet blev indledt den 14. september 2004, og det sidstemøde blev afholdt den 14. december Alle rapporter kan ses på Driftsafvikling af bibliotekssystemer. Gentofte Centralbibliotek driftsafvikler bibliotekssystemet DDE-libra for syv kommuner i regionen samt hjemmesider for fire kommuner. EU-udbud For 34 kommuner i regionen har Centralbiblioteket i 2004 gennemført et fælles EU-udbud af ikkeboglige materialer. 5

6 Konsulenten for biblioteksbetjening af etniske minoriteter Konsulent i netværksområde 1 er en af fire konsulenter i Danmark, der skal sætte fokus på og understøtte bibliotekernes roller og aktiviteter i forhold til biblioteksbetjeningen af etniske minoriteter. Konsulenterne, der samarbejder med Indvandrerbiblioteket, har i 2004 dels udfyldt en række regionale opgave, og dels en række opgaver på tværs af landet. Ud over de regionale indsatsområder har konsulenten gennemført et supervisionsprojekt med 12 deltagere fra bibliotekerne i Nivå, Ishøj, Tingbjerg og Biblioteket på Ørnevej samt afviklet kurser og temadage inden for området. Musik i elektronisk form Gentofte Centralbibliotek har, i samarbejde med Herning, Odense, Århus, København og Frederiksberg, forpligtelsen til at sikre Folkebibliotekerne adgang til elektronisk musiklicenser. De seks Centralbiblioteker har i samarbejde med Statsbiblioteket og Biblioteksstyrelsen organiseret sig i Bibliotekskonsortiet for formidling af Digital Musik. Konsortiet har indgået aftale med Phonofile om vilkår for formidling af elektronisk musik gennem bibliotekerne til borgerne. I Gentoftes centralbiblioteksområde har 22 kommuner ud af 37 købt Konsortiets tilbud. Elektroniske tekstlicenser Gentofte Centralbibliotek har, i samarbejde med Roskilde og Århus, forpligtelsen til at sikre folkebibliotekerne i Danmark adgang til elektroniske tekstlicenser, der kan videreformidles til brugerne. Rådgivning og vejledning samt varetagelse af referencespørgsmål indgår i forpligtelsen. Opgaven har omfattet tegning af licenser samt en løbende udvikling af formidlingen. Opgaven er varetaget i et tæt samarbejde med de øvrige centralbiblioteker i Danmark samt med Statsbiblioteket og Det Elektroniske Forskningsbibliotek. Med udgangen af 2004 var der indgået aftale om 35 licenser på fortrinsvis danske og engelske Derudover er ni nye produkter under overvejelse. Spørg Olivia Brugerne har taget Olivia til sig. I 2004 modtog Olivia mails det er flere end i Derudover er Olivia gennemsnitligt i dialog med 50 børn om dagen. Antallet af deltagende biblioteker er i samme periode steget fra 33 til 41, sådan at der nu er 87 bibliotekarer bag Olivia. I det forgangne år har Olivia profileret sig som aktiv læser og formidler af skønlitteratur, idet hun anmelder og går i dialog om de bøger, hun har valgt at læse i løbet af året. Som noget nyt inviterer Olivia nu også eksperter ind i spørgetjenesten. 6

7 Musikbibliotek dk I 2004 er der foretaget et gennemgribende redesign og nyudvikling af siden. Musikbibliotek.dk s profil er skærpet, således at brugerne møder en hjemmeside, hvor det både er muligt at søge efter materialer, omtaler, anmeldelser og anbefalinger, dybdeborende temaer og inspirerende nyheder Bibliotekernes MusikToolbox Toolbox en er et virtuelt arbejdsredskab for folkebibliotekernes musikbibliotekarer. Og i Toolboxens andet år, er den for alvor blevet taget i brug som et dagligt arbejdsredskab. På baggrund af et samarbejde mellem Dansk BiblioteksCenter (DBC) og Musikoverbygningsbibliotekerne (MOB) har materialevalget, det vil sige køb af fonogrammer, kunnet foretages direkte gennem Musikbibliotekarernes Toolbox. I 2004 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Toolbox en, DanskBibiblioteksCenter og MusikOverbygningsBibliotekerne om tilgængeliggørelse af G-fortegnelses-data i Toolbox en. Fra august 2004 har Musik- OverbygningsBibliotekerne tildelt ratings på alle titler. En del af titlerne har tillige fået vejledende kommentarer. Forsøget fortsætter indtil 1. april Ved udgangen af året er der over 600 tilmeldte brugere mod 248 ved projektets start. Koordinering af kompetenceudvikling I samarbejde med centralbibliotekerne i Århus, Vejle og Roskilde varetager Gentofte, på landsplan, koordinationen af initiativer for kompetenceudvikling i de fire netværk inden for nationale indsatsområder og som aftales med Biblioteksstyrelsen. Årets indsatsområderne har været: Musikformidling fra Nettet med særligt henblik på Phonofile. Der er uddannet trænere til at undervise i forbindelse med udrulningen af Bibliotekernes Netmusik. Trænerne har gennemført følgende aktiviteter i centralbiblioteksområdet: to informationsmøder om Bibliotekernes Netmusik i centralbiblioteksområdet med i alt 44 deltagere fire kurser i august 2004 med i alt 53 deltagere Biblioteket som læringsrum for informationskompetence I efteråret 2004 er der gennemført to workshops med fokus på informationskompetence: Biblioteksmedarbejderen som informationsspecialist med 56 deltagere Biblioteksmedarbejderen som underviser med 52 deltagere Projektleder2 Projektleder2 er udviklet som en fortsættelse af den grundlæggende projektlederuddannelse, der har været tilbudt bibliotekerne i Der er gennemført tre forløb med i alt 123 deltagere med følgende emner: Coaching, Aktivitets- og ressourcestyring samt Evaluering som metode. I tilknytning til disse workshops er der gennemført fire læringscirkler to i Vestdanmark og to i Østdanmark. 7

8 Kørselsordningen Gentofte varetager den regionale kørselsordning for alle kommuner i centralbiblioteksområdet, og indgår endvidere som knudepunkt i den nationale kørselsordning. Centralbibliotekets opgave er både at sikre udbringning og afhentning af biblioteksmaterialer på den nationale rute og sortering af materialer til både den regionale og den nationale rute. Der køres fem dage om ugen til alle 37 hovedbiblioteker i regionen. De to af dagene er finansieret gennem centralbibliotekstilskuddet, og de tre dage er ekstra kørselsdage tilkøbt af kommunerne. Kørslen i regionen er udliciteret til Hvidovre Vognmandsforretning. Vurdering af årets faglige resultat Det er centralbibliotekets vurdering, at vi er kommet godt fra start i det første år som centralbibliotek for Københavns Amt og Frederiksborg Amt. Der er foretaget en ændring af materialevalgspolitikken, så centralbiblioteket er i stand til at honorere både den øgede efterspørgsel men også den ændrede titel efterspørgsel. Der har i 2004 været fokus på materialeleveringen, da tilfredsheden på dette punkt ikke svarer til tilfredsheden med titeludbuddet. Centralbiblioteket har ændret arbejdsprocesser og deltaget i benchbibprojekt med henblik på at effektivisere fremfindingsprocessen og dermed sikre en hurtigere materialelevering. Der arbejdes tillige med kvartalsvise statistikker til at dokumentere, hvor hurtigt reserveringer bliver fremfundet og effektueret. Materialeleveringstiden er blevet forbedret i løbet af 2004, og det vil være et område, der fortsat vil være i fokus i Samordning af folkebibliotekssamarbejdet i form af Biblioteksledermøder og faglige netværk fungerer godt i den nye struktur. Der er stor deltagelse i alle de nævnte udvalg ligesom der er stor deltagelse i udviklingsarbejder i netværk i de to amter. Kurser og temadage har været et centralt indsatsområde i 2004, og i alt har der været deltagere i centralbibliotekets kurser og temadage. Der er medarbejdere i de to regioner, så det svarer til, at hver medarbejder i gennemsnit har deltaget i mindst et kursus eller en temadag. Samlet set er der inden for alle overbygningsområderne opnået et godt resultat i det forløbne år. En vurdering som Tilfredshedsundersøgelsen tillige understøtter. Lone Gladbo Kulturdirektør 8

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Børnene skal ha lyst til os Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek 1 Indholdsfortegnelse Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Baggrund for projektet 3 Netværk på tværs Erfaringer

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2002

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2002 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2002 2002 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2002 København 2003 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2002 Redaktion: Charlotte Cathrine Pedersen, Annette Schneider,

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

Kommunikation og samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere

Kommunikation og samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere Kommunikation og samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere SpecialUndervisningsNetværkets benchlearningprojekt 2010 Afsluttende rapport 1 Resumé Projektets mål er udvikling af kommunikation og samarbejde

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER

DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER Efterår 2008 Danmarks Biblioteksskole Birketinget 6, 2300 København S Frederik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg tlf. 32 58 60 66 tlf. 98 15 79 22 fax 32 84 02 01 fax 98 15 10

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR Praksis og perspektiver April 2003 FORORD Kvalitetsudvikling har høj prioritet blandt regeringens mål for den offentlige sektors fornyelse. En løbende kvalitetsudvikling

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere