IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk"

Transkript

1 IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i softwareudvikling- og teknologi (Software Development and Technology) Kandidatuddannelsen i softwareudvikling og teknologi godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 47. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 26. september 2008 behandlet IT- Universitetets anmodning om akkreditering og godkendelse af den eksisterende kandidatuddannelse i softwareudvikling og -teknologi. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. 10. november 2008 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har 27. oktober 2008 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt

2 4. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 6. november 2008 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til IT-Universitetet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Cand.it. i softwareudvikling og -teknologi Master of Science (MSc) in Information Technology (Software Development and Technology) Jf. uddannelsesbekendtgørelsen 20 og 47 stk. 3. Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Kandidatuddannelsen er indplaceret på heltidstakst 3. Aktivitetsgruppekoden er ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen. Universitetet kan se bort fra formuleringen: "Styrelsen har noteret sig, at IT-Universitetet ikke har fastsat en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for datalogi. Godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte punkter godkendes kandidatuddannelsen i softwareudvikling og -teknologi jf. 3 i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med 30. november 2014, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode. Adgangskrav Adgangskravet til uddannelsen er en afsluttet bacheloruddannelse. Den studerende skal desuden dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau, jf. 11 i Bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen).

3 Udvælgelseskriterier Universitetet er ansvarlig for at sikre: Udvælgelseskriterierne må jf. 31, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) alene være faglige. Udvælgelseskriterierne skal offentliggøres på universitetets hjemmeside. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). Uddannelsen er engelsksproget. Høring Idet universitets indstilling vedr. titel ikke er imødekommet, skal Akkrediteringsrådet høre, om universitetet ønsker at udbyde uddannelsen på de vilkår, der er anført i dette brev. Såfremt universitetet ikke ønsker at udbyde uddannelsen på de her anførte vilkår, skal dette meddeles ACE Denmark senest d. 17. november 2008 kl på mail ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2, indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det betyder, at der kan klages til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvis universitetet mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af universitetsuddannelser. Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt universitetet. En eventuel klage skal indsendes til: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Eller på

4 Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 4/4 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af indstillingsbrev til Universitets- og Bygningsstyrelsen af 27. oktober Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet til orientering samt Universitets- og Bygningsstyrelsen.

5 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet har d. 26. september 2008 akkrediteret de 37 eksisterende uddannelser, der er en del af pilotfasen. For disse uddannelser indstillede Akkrediteringsrådet d. 3. oktober 2008 følgende 5 punkter til afgørelse i Videnskabsministeren, Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), jf. 10 i akkrediteringsloven: 1. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering (taksameter), 2. uddannelsens titel, 3. specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser, 4. uddannelsens normerede studietid samt 5. eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. herefter: UBST-forhold. Ledelsessekretariatet 10. november 2008 Universiteterne modtog d. 8. oktober 2008 kopi af disse indstillinger. Universitets- og Bygningsstyrelsen meddelte ACE Denmark, at styrelsen ikke kunne træffe afgørelse om de ovennævnte forhold på det foreliggende grundlag. Styrelsen anser det for en nødvendighed at have oplysninger om de allerede godkendte forhold med eventuelle senere justeringer herunder bekendtgørelsesændringer til rådighed. ACE Denmark anmodede på den baggrund universiteterne om at indsende oplysninger vedr. de 5 ovennævnte UBST-forhold om - det p.t. godkendte - universitetets indstilling og - en begrundelse for eventuel forskel mellem det pt. godkendte og indstillingen. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jette Frederiksen Telefon E-post På baggrund af universiteternes oplysninger har Akkrediteringsrådet foretaget en ekstraordinær behandling af alle uddannelsernes UBST-forhold. Denne ekstraordinære behandling resulterede i fornyede indstillinger til Universitets- og Bygningsstyrelsen af 27. oktober Sagsnr Dok nr Side 1/1 Såfremt dette medfører spørgsmål eller behov for yderligere information Direktør Jette Frederiksen kontaktes på mail: eller telefonnummer: Med venlig hilsen Jette Frederiksen Direktør

6 Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Att. Ledelsessekretariatet Sendt pr. Vedr. anmodning om akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i softwareudvikling og -teknologi IT-Universitet har ansøgt om akkreditering og godkendelse af ovennævnte uddannelse jf. Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Uddannelsen er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet fredag d. 26. september Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperiodens varighed for uddannelsen. Denne vil fremgå af afgørelsesbrevet. Akkrediteringsrådet indstiller uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, normerede studietid samt evt. maksimumramme for tilgangen til afgørelse i Universitets- og Bygningsstyrelsen jf. 6, stk. 1 i Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Uddannelsens tilknytning til censorkorps er desuden anført. Akkrediteringsrådet har imødekommet universitetets indstillinger på alle de punkter, der vedrører akkrediteringslovens 10, stk. 2 (de 4 ovennævnte forhold). Universitetet har over for Akkrediteringsrådet bekræftet, at indstillingerne er i overensstemmelse med, hvad ministeriet aktuelt har godkendt for uddannelsen. Bekendtgørelsesforhold Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) Akkrediteringsrådet 27. oktober 2008 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post ark.dk Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon Telefax E-post Sagsnr. Dok nr. Side 1/1 Uddannelsens hovedområde Hovedvægten ligger inden for det naturvidenskabelige hovedområde. Sprog Uddannelsen udbydes på engelsk. Titel/Betegnelse Dansk: Cand.it. i softwareudvikling og -teknologi Engelsk: Master of Science in Information Technology, Software Development and Technology jf. 47 i uddannelsesbekendtgørelsen:

7 Uddannelsens normerede studietid Uddannelsen er fastsat til 120 ECTS. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Uddannelsen er indplaceret på heltidstakst 3. Eventuel fastsættelse af maksimumramme for tilgangen til uddannelsen Der er ikke fastsat maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for datalogi. Akkrediteringsrådet imødeser Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse jf. 7, stk. 1 i akkrediteringsbekendtgørelsen. Universitets- og Bygningsstyrelsen er velkommen til at kontakte fuldmægtig Trine Jensen på mail: eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Kopi af dette brev er sendt til: IT-Universitet

8 Akkrediteringsrapport Eksisterende uddannelse Universitet: IT-Universitetet Uddannelse: Kandidatuddannelse i softwareudvikling og -teknologi/software Development and Technology Akkrediteringspanelets medlemmer: Gunnar Hartvigsen, Professor, Computer Science, Universitet i Tromsø Carsten Hansen, Marketing Manager, RTX Telecom Niels Peter Meyn Milthers, studerende, datalogi, Københavns Universitet Akkrediteringsrapporten er udarbejdet på baggrund af det dokumentationsmateriale, universitetet har indsendt i forbindelse med akkreditering af uddannelsen. Desuden har akkrediteringspanelet haft et møde med repræsentanter for uddannelsen fredag den 30. maj, hvor udvalgte dele af dokumentationsmaterialet blev uddybet. Den faglige vurdering af uddannelsen er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser af 19. februar 2008 / revideret 8. april med hensyn til grundoplysninger og legalitetsforhold. Rapporten består af fire dele: - Grundoplysninger om uddannelsen - Resumé af den faglige vurdering - Faglig vurdering af uddannelsen - Oplysninger vedrørende uddannelsens legalitetsforhold Universitetet har udarbejdet grundoplysninger for uddannelsen. Akkrediteringspanelet har foretaget den faglige vurdering. Universitets- og Bygningsstyrelsen træffer afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav, uddannelsens normerede studietid og eventuelt adgangsbegrænsning. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen foretager kontrol af uddannelsens øvrige legalitetsforhold. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetet indsendte deres høringssvar den 18. august Universitets høringssvar er anført i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Sagsbehandlingen er afsluttet den 23. oktober

9 Grundoplysninger om uddannelsen Universitet IT-Universitetet i København Uddannelsens titel Cand.it. i softwareudvikling og -teknologi 1 Antal nye studerende opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Den samlede studenterbestand på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Antal fuldførte grader på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen) Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret 2007: 77 studerende 2007: 233 studerende 2007: IT-U kalder internt uddannelsen SDT. Denne betegnelse er derfor benyttet generelt i teksten

10 Resumé af den faglige vurdering Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 1: Behov for uddannelsen Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at der er en klar systematik i den måde, hvorpå dimittender og aftagere inddrages i udviklingen af uddannelsen. Metoden vurderes begrundet i forhold til formål, proces og resultater, og spørgsmålene i dimittend- og aftagerundersøgelserne er velbegrundende og relevante. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund heraf, at kriterium 1 er opfyldt tilfredsstillende. Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kandidaterne finder relevant beskæftigelse, og at dette er veldokumenteret i form af anvendelse af dimittendundersøgelser og lønstatistik. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at dimittendernes ledighedsprocent selv om den er lidt højere end på tilsvarende uddannelser ikke er mere end dobbelt så høj som på hovedområdet generelt, og at det er sandsynliggjort, at årsagen til den højere ledighed er, at der er tale om en ny kandidatuddannelse, som skulle finde sine ben på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund, at kriterium 2 er opfyldt tilfredsstillende. Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 3: Uddannelsens er forskningsbaseret - 3 -

11 Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at uddannelsen er forskningsbaseret, og at der er en solid faglig forskningsforankring, og at relationen til praksisfeltet er relevant og indgår i tilfredsstillende omfang. Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at uddannelsen giver de studerende viden, færdigheder og kompetencer baseret på teori, metode og forskning inden for det pågældende fagområde, og at karakterer anvendes til udvikling af uddannelsen i tilfredsstillende omfang. Endvidere vurderer, akkrediteringspanelet, at de studerende får kendskab til fagområdets videnskabelige teori og metode igennem en metodisk læsning og gennemgang af videnskabelige artikler på kurserne samt bliver i stand til at opstille og anvende nye analysemodeller i projektarbejdet. Dog med det forbehold, at der tilsyneladende ikke er en samlet plan for undervisning i videnskabsteori, hvorfor de studerendes kompetencer heri kan variere meget alt efter, hvilke undervisere/vejledere de har haft. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund heraf, at kriterium 3 er opfyldt tilfredsstillende. Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at uddannelsen er tilrettelagt af aktive forskere, og at en væsentlig andel af underviserne er VIP er. Herudover er det veldokumenteret, at forskningsbaseringen sikres i kurser, der varetages af DVIP er. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at kriterium 4 er opfyldt tilfredsstillende. Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende vurderingen af publikationens omfang men det er vel forsknings eval ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at forskningsområderne dækker uddannelsens faglige indhold, og at forskningsmiljøerne er tilstrækkelige i størrelse og deltager aktivt i internationalt samarbejde, samt at alle tre forskningsgrupper (PLS, CLA og SDG) er aktive

12 Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund heraf, at kriterium 5 er opfyldt tilfredsstillende. Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at det i dokumentationsrapporten er sandsynliggjort, at der er en god faglig progression i selve uddannelsen, og at en stejl læringskurve specielt mellem første og andet semester sikrer, at de studerende opnår kompetencer på kandidatniveau. Akkrediteringspanelet inddrager endvidere i sin vurdering af, at de studerende opnår kompetencer på kandidatniveau, at underviserne på mødet gav udtryk for, at ca. halvdelen af de ph.d.-studerende på ITU har en kandidatuddannelse fra ITU, samt at det på aftagermødet fremkom, at de studerende fra ITU har et højt fagligt niveau. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af mødet med de studerende og underviserne, at praksis bliver inddraget, hvor det er relevant blandt andet i form af gæsteundervisere fra erhvervslivet Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at kursusevalueringerne er systematiske og i tilfredsstillende grad bliver fulgt op. Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at frafaldet og gennemførselstiderne ikke giver anledning til særlig opmærksomhed set i forhold til hovedområdet som helhed. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende har gode muligheder for at tage en del af deres uddannelse i udlandet, og at det er de studerendes eget fravalg, der forårsager, at kun meget få studerende tager ud. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at de studerende oplever et internationalt studiemiljø, idet der er internationale studerende og forskere tilknyttet uddannelsen og undervisningen. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af ovenstående, at kriterium 6 er opfyldt tilfredsstillende. Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende - 5 -

13 Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at valget af pædagogisk og didaktiske metoder er velovervejede og understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte, og at valget af prøveformer er beskrevet. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at det er sandsynliggjort, at den enkelte underviser løbende deltager i pædagogiske efteruddannelsesaktiviteter. Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at uddannelsens fysiske forhold understøtter undervisningsformerne, men at anvendelsen af aftenundervisning forhindrer studerende med børn i at følge undervisningen. Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund, at kriterium 7 overordnet er opfyldt tilfredsstillende. Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at kvalitetssikringssystemet er systematisk på både institutions- og uddannelsesniveau, og at opfølgningen er dokumenteret og systematisk. På denne baggrund vurderer Akkrediteringspanelet overordnet, at kriterium 8 er opfyldt tilfredsstillende. Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at uddannelsen lever op til titlen cand.it. (som fastsat i Uddannelsesbekendtgørelsen 47), og at uddannelsens faglige profil lever op til læringsudbyttet. I vurderingen af dette målepunkt er der taget højde for, at den danske kvalifikationsramme endnu ikke er vedtaget. Når akkrediteringspanelet alligevel vurderer uddannelsen på baggrund af kvalifikationsrammen, er det, fordi universitet vurderes at have implementeret rammen

14 Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund, at kriterium 9 er opfyldt tilfredsstillende. Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Kriterium 10 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at uddannelsens læringsmål er i overensstemmelse med uddannelsens læringsudbytte, og at IT-universitetet systematisk og grundigt indhenter viden herom. Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund, at kriterium 10 er opfyldt tilfredsstillende

15 Faglig vurdering af uddannelsen Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Dokumentation Hvilken metode anvendes i den løbende dialog med aftagere, aftagerpaneler og alumner/dimittender? Dimittend- og aftagerundersøgelser IT-Universitetet gennemfører hvert andet år en spørgeskemabaseret dimittendundersøgelse blandt alle færdiguddannede kandidater (alumner), og cirka hvert fjerde år gennemføres en undersøgelse blandt de færdiguddannedes arbejdsgivere (aftagerne) på tværs af uddannelserne. Undersøgelser: Dimmitend 2004 Dimittend 2006 Antal udsendte Besvarelses % Antal spm. vedr: -læringsudbytte -relevans 3 3 (Dokumentationsrapporten, s. 2) Aftagere 2004 Aftagerpanel. IT-Universitetet har i perioden haft et ca. 25 personer stort aftagerpanel, som havde fire årlige møder med debat om og feedback på uddannelserne. I 2007 startede IT-Universitetet en intern proces vedrørende genetableringen af et aftagerpanel, som skal opfylde såvel universitetsloven som akkrediteringslovgivningen. (Dokumentationsrapporten, s. 3) Øvrige indikatorer. - IT-U finder at en klar indikator for relevansen og kvaliteten af uddannelserne findes i aftagervirksomhedernes konstant øgede interesse for at deltage i IT-Universitetets halvårlige lokale karrieremesse kaldet IT Match Making, hvor der er virksomhedspræsentationer for at skabe kontakt til IT-Universitetets dimittender og næsten-dimittender. - I IT-Universitetets strategiske ledelse indgår løbende dialogen om IT-Universitetets uddannelser med de fem eksterne bestyrelsesmedlemmer den foregår især ved bestyrelsens årlige strategiseminar, se kriterium

16 - IT-Universitetets eksterne lektorer og deltidsstuderende samt fuldtidsstuderende med relevante studiejob indgår ligeledes som en del af den løbende dialog med aftagerne. - IT-Universitetets forskere har tæt kontakt til aftagervirksomheder via deres forskningssamarbejder med praksisfeltet, se kriterium 3. - En generel tydelig indikator på såvel relevans som kvalitet af IT-Universitetets uddannelsestilbud er IT-Universitetets store andel af deltidsstuderende, som typisk anvender det lærte i deres job (Dokumentationsrapporten s.3) Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at dokumentationsrapporten (s. 2-3) sandsynliggør, at der er en klar systematik i den måde, hvorpå dimittender og aftagere inddrages i udviklingen af uddannelsen. Metoden vurderes begrundet i forhold til formål, proces og resultater, og spørgsmålene i dimittend- og aftagerundersøgelserne virker velbegrundende og relevante. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund heraf, at kriterium 1 er opfyldt tilfredsstillende. Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Dokumentation Hvad er ledighedsfrekvensen for nyuddannede? Hvis der ikke anvendes tal fra Videnskabsministeriet: Hvordan er tallene udarbejdet? Hvis ledighedsprocenten er mere end dobbelt så høj som på hovedområdet: Er der særlige forhold, som kan forklare ledighedsprocenten? Opsummering Der er ingen officielle oplysninger for DST 2 dimittender. Alle opgørelser bygger på IT-universitetets kandidater som helhed. Af interne dimittendundersøgelser i 2004 og 06 fremgår det at der er fuld beskæftigelse for dimittender fra DST. Ledighedsprocenter for nyuddannede Cand.it. på IT-U 12% 5% SDT på IT-U 0% 0% Kandidater nat.vid.* 18% 18% Kandidater mat. fys. 15% 13% kemi og datalogi* (Dokumentationsrapporten, s. 4) *Er baseret på UBST s nyeste oversigt over nyuddannedes ledighed 4-19 måneder efter fuldførelsen af deres kandidatuddan- 2 Kandidatuddannelsen i informationsteknologi (cand.it.) i Softwareudvikling og -teknologi - 9 -

17 nelse. IT-U forklarer den højere ledighed blandt IT-Universitetets kandidater end generelt blandt kandidaterne inden for matematik, fysik, kemi og datalogi ved, at IT-Universitetets kandidatuddannelse på daværende tidspunkt var helt ny og næsten ukendt på arbejdsmarkedet, hvorfor det måske var knap så nemt for de færdiguddannede at få job. (Dokumentationsrapporten, s. 4) Universitetet har i høringssvar af 18. august fremført: I skemaet stammer de to øverste rækker ledighedsprocenter fra IT-Universitetets dimittendundersøgelse, mens de to nederste rækker ledighedsprocenter stammer fra UBSTs ledighedsprocenter. I oversigten mangler de UBSTs ledighedsprocenter for IT- Universitetet, som der henvises til i opsummeringen Finder uddannelsens dimittender relevant beskæftigelse? Opsummering Af IT-U s dimittendundersøgelser fremgår det, at dimittenderne er ansat primært inden for systemudvikling og programmering, men at titlerne er mangfoldige. Dimittenderne er optaget i flere fagforeninger: DJØF, IDA og Dansk Magisterforening, hvor deres lønforhold oplyses i fælleskab med andre uddannelser. IT-Universitetets Alumneforening gennemførte i 2005 en undersøgelse af lønforhold for den daværende gruppe af færdiguddannede. Heraf fremgår det, at SDT-dimittenderne i gennemsnit tjener omkring kroner om måneden Denne gennemsnitsløn matcher i store træk organisationernes opgørelse af gennemsnitslønninger for privatansatte med ca. to års anciennitet. (Dokumentationsrapporten, s. 6) IT-Universitetets studerendes relevans for arbejdsmarkedet kan bl.a. måles ved at se på, om de studerende har jobs, mens de læser, og om et eventuelt studiejob er erhvervsrelevant. I IT- Universitetets dimittendundersøgelse fra 2006 indgik spørgsmål om sammenhængen mellem studier, praksiserfaring og job, herunder også om studiejob. Generelt har hovedparten af de SDTstuderende haft studiejobs (83%) og over 80% angiver, at deres job var studierelevant (Dokumentationsrapporten, s. 6) Hvor høj er andelen af bachelordimittender, der fortsætter i videre- For bacheloruddannelser Ikke relevant

18 uddannelse, beskæftigelse eller i ophold i udlandet? Hvor det er relevant: Er der særlige omstændigheder, som kan forklare, at mindre end 90 % af bachelordimittenderne fortsætter i videreuddannelse, beskæftigelse eller i ophold i udlandet? Ikke relevant Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af dokumentationsrapportens beskrivelse af jobtitler og lønforhold (s. 4-6), at kandidaterne finder relevant beskæftigelse, og at dette er veldokumenteret i form af anvendelse af dimittendundersøgelser og lønstatistik. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at dimittendernes ledighedsprocent selv om den er lidt højere end på tilsvarende uddannelser ikke er mere end dobbelt så høj som på hovedområdet generelt, og at det i dokumentationsrapporten (s.4) er sandsynliggjort, at årsagen til den højere ledighed er, at der er tale om en ny kandidatuddannelse, som skal finde sine ben på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet bemærker, at ledighedstallene for nyuddannede er faldende. Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund, at kriterium 2 er opfyldt tilfredsstillende

19 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Dokumentation Hvordan inddrages fagområdets teori, metode og forskningsresultater i uddannelsen? Opsummering IT-U sandsynliggør sammenhængen mellem forskning og uddannelsen, ved at vise sammenhængen mellem fag, undervisere og deres forskningsområder. 26 forskere har undervist på SDT-uddannelsens obligatoriske kurser og specialiseringskurser i den 3-årige periode Forskerne, der underviser på SDT-uddannelsen er helt overvejende tilknyttet tre af IT-Universitetets seks forskningsgrupper. De tre forskninggrupper er: PLS (Programmering, Logic and Sermantics), CLA (Computational Logic and Algorithms) og SDG (Software Development Group). (Dokumentationsrapporten, s. 7) I 2008 underviste 28 forskere på uddannelsen, hvoraf de 21 underviste inden for eget forskningsområde. (Dokumentationsrapporten, s. 9) I 2007 var 77 kurser. I 67 af kurserne blev benyttet forskningsartikler af egen produktion. Forskningsartiklerne er refereet forskningspublikationer der indgår i eksamenspensum. (Dokumentationsrapporten, s. 10) Hvor det er relevant: Hvordan finder interaktion mellem forskning og praksis på uddannelsens fagområder sted? Der er interaktion med praksis; i forbindelse med eksternt bevilgede forskningsprojekter, i forsknngsprojekter hvor der indgår praksisstudier i virksomheder og organisationer, og hvor enkelte forskere har taget ophold i virksomheder. (Dokumentationsrapporten, s. 10) Universitetet har i høringssvar af 18. august fremført: Da nogle forskere underviser på flere kurser, er de angivne optællinger midt på side 12: I 2008 underviste 17 forskere på uddannelsen, hvoraf 13 underviste helt inden for eget forskningsområde (Dokumentationsrapporten, s. 9) I 2007 var 79 kurser. På 69 af kurserne blev benyttet forskningsartikler fra fagområdet

20 3.2.1 Hvilke læringsmål for fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer og kompetencer har uddannelsen? SDT-uddannelsens læringsmål for almene akademiske kvalifikationer og kompetencer fremgår af studieordningen: 1: Formålet med Kandidatuddannelsen er at kandidaten kan formulere og løse komplekse problemer 19: Kandidaten kan samarbejde med andre, også i internationale projekter, og herunder bruge processer, der understøtter videndeling Hvordan indgår karaktergennemsnit eller eventuelt specialekarakterer som baggrund for eventuelle ændringer af didaktiske og pædagogiske metoder samt progression på uddannelsen med videre? Eventuelt: Indhentes de studerendes/dimittenders vurderinger af opnåede fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer og kompetencer via evalueringer eller på anden vis? Hvordan giver uddannelsen de studerende viden om videnskabelig teori og metode? Her ud over er de almene læringsmål desuden uddybet og konkretiseret i IT-Universitetets målbeskrivelse for kandidatspecialet Projekt and thesis goal descriptions, som er vedtaget af Studienævnet ITU: The overall goals of a project are: - To identify, define and delimit a problem - To identify and analyse relevant means for solving the problem - To report in a coherent and stringent way the problem (Dokumentationsrapporten, s. 10 f) Opsummering Specialekarakterernes gennemsnit ligger på 2005: 10, 2006 : 9,4 og 2007: 9,3 (13-skalaen), hvilket ikke har givet anledning til overvejelser om studieændringer på SDT-uddannelsen. (Dokumentationsrapporten, s. 11) Ved de halvårlige kursusevalueringer og dimittendundersøgelserne hvert andet år indgår de studerendes vurderinger. (Dokumentationsrapporten, s. 11) Ikke oplyst. Supplerende oplysninger fra besøget: Af mødet med underviserne fremgik, at de studerende får viden om videnskabelig teori og metode løbende i forbindelse med kursusundervisningen, igennem inddragelse og gennemgang af videnskabelige artikler, hvor kendskab til videnskabsteori er et specielt fokusområde. Dette finder sted primært efter første semester. På mødet med ledelsen fremgik, at undervisning i videnskabsteori er op til den enkelte vejleder/underviser. De studerende gav udtryk for, at de oplever at få kendskab til videnskabsteori igennem både kursernes gennemgang af viden

21 skabsteori i forbindelse med læsning af videnskabelige artikler og projektarbejdet primært på specialiseringerne. Universitetet har i høringssvar af 18. august 2008 fremført: Målepunktet er dokumenteret fra nederst på side 9 til midt på side 10 i dokumentationsrapporten (i udkastet til akkrediteringsrapport er angivet, at målepunkt ikke er dokumenteret). Dokumentationsrapporten har beskrivelsesmæssigt fokus på videnskabelig teori mens videnskabelig metode kun fremgår implicit i forbindelse med målet om at anvende forskningsartikler på alle IT-Universitetets kurser, idet forskningsartikler typisk omfatter såvel videnskabelig teori som videnskabelig metode. I tolkningen af målepunktet har IT-Universitetet sondret mellem videnskabelig teori og videnskabsteori. I uddannelsesbekendtgørelsen er der for bacheloruddannelserne krav om, at videnskabsteori skal indgå i de konstituerende fag. Dette eksplicitte krav om videnskabsteori findes ikke på kandidatuddannelserne. På SDT-uddannelsen integreres videnskabsteori efter behov på de enkelte kurser i forbindelse med den videnskabelige teoriundervisning, i den videnskabelige metodeundervisning i forbindelse med projektarbejde mm., som oplyst ved akkrediteringspanelets besøg. Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at det i dokumentationsrapporten (s. 7-11) er sandsynliggjort, at uddannelsen er forskningsbaseret, og at der er en solid faglig forskningsforankring. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at det er sandsynliggjort i dokumentationsrapporten, at relationen mellem forskning og praksisfeltet er relevant og indgår i tilfredsstillende omfang i uddannelsens fagområder. Akkrediteringspanelet vurderer, at dokumentationsmaterialet sandsynliggør, at uddannelsen giver de studerende viden, færdigheder og kompetencer baseret på teori, metode og forskning inden for det pågældende fagområde, og at karakterer anvendes til udvikling af uddannelsen i tilfredsstillende omfang. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af møderne med underviserne og de studerende, at de studerende bliver i stand til at mestre fagområdets videnskabelige teori og metoder på baggrund af gennemgang af videnskabelige artikler på kurserne, hvor videnskabsteori fremdrages som fokuspunkt i læsningen. Og at de på baggrund heraf er i stand til at vurdere og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder og redskaber, således at de kan opstille og anvende nye analysemodeller i forbindelse med projektarbejdet.. Dog med det forbehold, at der tilsyneladende ikke er en samlet plan for

22 undervisning i videnskabsteori, hvorfor de studerendes kompetencer heri kan variere meget alt efter, hvilke undervisere/vejledere de har haft. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund heraf, at kriterium 3 er opfyldt tilfredsstillende. Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Dokumentation Hvor stor en andel af uddannelsens tilrettelæggere er fastansat videnskabeligt personale (VIP) og hvor stor en andel af disse forsker inden for uddannelsens centrale fagområder? Hvor stor en andel af uddannelsens undervisere er fastansat videnskabeligt personale (VIP) og hvor stor andel af disse forsker inden for uddannelsens centrale fagområder? Hvordan sikrer uddannelsen forskningsbasering på de kurser, hvor undervisningen ikke varetages af fastansat videnskabeligt personale (VIP)? Opsummering Ved at sammenligne uddannelsens tilrettelæggere med VIPunderviserne samt dokumentationen for forskningsaktivitet fremgår det at alle, der deltager i tilrettelæggelsen af SDTuddannelsen, både er aktive forskere inden for det forskningsfagområde, der står bag uddannelsen, og at de alle er aktive undervisere på uddannelsen. Desuden har SDT-fagudvalget repræsentanter fra alle tre bagvedliggende forskningsgrupper. (Dokumentationsrapporten, s. 12) På baggrund af kursusbasens bemandingsdokumentation kan VIP-andelen af undervisningen på SDT-uddannelsens obligatoriske kurser og specialiseringer dokumenters meget præcist, se figur 4.3. Det ses, at VIP-andelen er 100 % på alle kurser på nær et specialiseringskursus, S1 i 2007 og Ud af de 33 SDTkurser i er 31 bemandet med VIP, hvilket betyder, at 94 % af undervisningen på SDT-uddannelsen gennemføres af VIPundervisere. (Dokumentationsrapporten, s. 14) Opsummering IT-U har 5 principper der sikrer forskningsbaseret undervisning også for DVIP-undervisning: 1. Gennem ansættelse af kvalificerede undervisere. 2. DVIP-undervisere foretager detailplanlægning sammen med linieleder og rådgives af denne. 3. Aktive forskere inddrages typisk som gæsteforelæsere. 4. Det tjekkes ved de studerendes halvårlige kursusevaluering. 5. Kravet om forskningsartikler på kurserne. (Dokumentationsrapporten, s. 15) Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at dokumentationsrapporten sandsynliggør, at uddannelsen er tilrettelagt af aktive forskere, og at en væsentlig andel af underviserne er VIP er. Herudover er det veldokumenteret, at forskningsbaseringen sikres i kurser, der varetages af DVIP er gennem 5 nedfældede principper (s. 15)

23 Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at kriterium 4 er opfyldt tilfredsstillende. Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Dokumentation Hvordan er kvaliteten af det/de forskningsmiljø(er), uddannelsen er knyttet til (dokumenteret ved relevante indikatorer for forskningsproduktion og -formidling)? Hvor mange VIP er er tilknyttet forskningsmiljøet/-miljøerne? Opsummering Langt de fleste undervisere på SDT kommer fra de tre forskningsområder PLS, CLA og SDG VIP årsværk Antal forskningspublikationer IT-U PLS CLA SDG Andre forskningsgrupper (Dokumentationsrapporten, s. 16) Antallet af publikationer pr. VIP er i gennemsnit 1-2 pr. år. Blandt andet fordi forskergruppen bag SDT-uddannelsen omfatter flere Ph.d.-studerende, og på grund af nyansættelser har godt 1/3 af forskerne ikke været ansat på IT-Universitetet i hele opgørelsesperioden , hvilket påvirker antallet af publikationer. Desuden er antallet af publikationer opgjort, således at en publikation kun tæller med en gang. (Dokumentationsrapporten, s. 16) Supplerende oplysninger fra besøget På mødet med underviserne fremgik, at der i dokumentationsrapporten var anvendt forkerte tal i opgørelsen af antal forskningspublikationer. Tallene for især PLS er for lave, idet PLS gruppen de seneste år er vokset. Egne oversigter viser, at publikationsraten de seneste 3 år er steget for PLS-gruppen, samt at SDG-gruppen har publiceret mere end fremgår af dokumentationsrapporten. Supplerende dokumentation eftersendes. Supplerende oplysninger sendt pr. mail d. 20/

24 5.1.2 Hvilket omfang har det internationale forskningssamarbejde ved institutionen med relevans for uddannelsen? Opsummering Med udgangspunkt i de forskere, som udgør det bagvedliggende forskningsfagområde for SDT-uddannelsen, er antallet af forskningspublikationer som disse forskere har udarbejdet i samarbejde med internationale forskere dokumenteret således: Antal forskningspublikationer PLS CLA SDG Andre (Dokumentationsrapporten, s. 17) IT-Universitetets forskere har i efteråret 2007 dokumenteret deres internationale forskningssamarbejdsparter i forbindelse med IT-Universitetets globaliseringsundersøgelse. Forskningsgrupperne har internationale kontakter på en række områder. I perioden er der tale om følgende: Editor på internationale tidsskrifter: 15 Medlemmer af internationale forskningskomiteer: 92 Arrangører af internationale konferencer: 13 Internationale talks: 15 (Dokumentationsrapporten, s. 18). Supplerende oplysninger sendt pr. mail d. 20/ Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at dokumentationsrapporten (s ) sandsynliggør, at forskningsområderne dækker uddannelsens faglige indhold, og at forskningsmiljøerne er tilstrækkelige i størrelse og deltager aktivt i internationalt samarbejde. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af møderne med underviserne og ledelsen, at alle tre forskningsgrupper (PLS, CLA og SDG) er aktive

25 Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund heraf, at kriterium 5 er opfyldt tilfredsstillende

26 Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Dokumentation Hvordan er uddannelsen struktureret? Herunder: - Hvilke moduler og fagelementer består uddannelsen af? - Hvad er deres indhold og ECTS-vægt? - Hvordan er de placeret på uddannelsen? Hvordan supplerer uddannelsens moduler og fagelementer hinanden, og hvordan bygger de oven på hinanden? Opsummering Kandidatuddannelsens opbygning: 4. sem Master s Thesis (30 ects) 3. sem Software architecture and security (m)(o4) 2. sem Performance and Test (m)(o3) 1. sem Objekt-Oriented programmering introduction (m)(o1) (m): Mandatory (Dokumentationsrapporten, s. 19) Specialisation module part 2 Specialisation module part 1 Optional module Optional module Modelling and Design (m)(o2) Kandidatuddannelsen indledes i første semester med to obligatoriske moduler (15 ects), som danner grundlag for såvel det efterfølgende semesters obligatoriske modul (15 ects) som specialiseringsmodul (7,5 ects) og tilsvarende på tredje semester Obligatorisk modul (7,5 ects) og specialiseringsmodul (15 ects). På både 2. og 3. semester er der et valgfritmodul (7,5 ects). Specialet ligger sidst i uddannelsen og bygger ovenpå de første tre semestre. Den faste struktur er valgt for at sikre progressionen gennem uddannelsen og en klar kompetenceprofil for dimittenderne. (Dokumentationsrapporten, s. 19) Hvordan indhenter uddannelsen de studerendes vurderinger af sammenhængen i uddannelsen? En analyse af fagenes sammenhæng viser, at kursusforudsætningerne lægger op til progression gennem uddannelsen. Ved kursusevalueringen, som gennemføres halvårligt......er der flere muligheder for at evaluere uddannelsens sammenhæng, herunder både de åbne evalueringspunkter under de enkelte kurser og åbne generelle evalueringspunkter af IT- Universitetet ITUniversitetets systematiske gennemførelse og opfølgning på kursusevalueringen sikrer både, at evalueringen

27 gennemføres, og at der følges op på eventuelle kritikpunkter. Som en tydelig konsekvens af dette kan nævnes, at det blandt andet var kursusevalueringen, hvor der var en række kommentarer om manglende sammenhæng og progression i uddannelserne, der var årsagen til, at der i blev iværksat en studiereform, som resulterede i den ovenfor beskrevne struktur og som er dokumenteret i den gældende studieordning for kandidatuddannelsen. (Dokumentationsrapporten, s. 20) Supplerende oplysninger fra besøget: På mødet med underviserne fremgik, at ca. halvdelen af de ph.d.-studerende på ITU har en kandidatuddannelse fra ITU. Underviserne udtrykte endvidere, at der er en stejl læringskurve især mellem første og andet semester for at sikre, at der finder en faglig progression sted, der ender med kompetencer på kandidatniveau. På mødet med underviserne blev der givet udtryk for, at kursusevalueringerne bliver anvendt som både midtvejs- og slutevalueringer. De studerende gav udtryk for, at de oplever at kursusevalueringerne bliver fulgt op, men at selve spørgeskemaet er for langt, og at det er svært at få tid til at svare på det midt i eksamens-/ projektperioden. De studerende gav endvidere udtryk for, at overgangen fra første til andet semester er hård, og at det faglige niveau på andet semester er meget højt. På mødet med ledelsen fremgik, at kursusevalueringerne bliver anvendt og giver god information, selvom svarprocenten er lav. På aftagermødet fremgik, at kandidaterne fra ITU generelt har et højt fagligt niveau, der svarer til niveauet på sammenlignelige kandidatuddannelser Hvordan er uddannelsens gennemførselstider? Hvor stort er frafaldet på uddannelsen? 2005 SDT IT-U KU AAU 2006 SDT IT-U KU AAU Normeret tid 18% 26% 9% 59% 17% 23% 17% 60% Normeret + 1. år Aktive Frafald 55% 62% 35% 69% 40% 50% 49% 74% 32% 26% 52% 15% 48% 39% 57% 11% 13% 13% 13% 15% 11% 11% 3% 15%

28 2007 SDT IT-U 26% 26% 49% 62% (Dokumentationsrapporten, s. 21) 42% 32% 9% 6% For IT-Universitetet ses et generelt faldende frafald og et drop i gennemførelsen i Droppet i gennemførelse kan henføres til et meget stort optag i af internationale studerende, hvoraf en del efterfølgende viste sig at være mindre kvalificerede og have problemer med at gennemføre blandt andet SDTstudiet, som er et internationalt tilrettelagt studium. IT- Universitetet tilrettede derfor allerede i 2004 dokumentationskravene for udenlandske ansøgere, hvilket kan ses at have en positiv effekt på gennemførelsen i 2007 både for IT- Universitetet som helhed og for SDT-uddannelsen. (Dokumentationsrapporten, s. 21) Hvordan er uddannelsens struktur og indhold afpasset uddannelsens adgangsforudsætninger? For at sikre sammenhæng med alle typer bacheloruddannelser er uddannelsen som udgangspunkt baseret på studerende uden it-udviklererfaring.... SDT-uddannelsen bygger på den studerendes generelle akademiske kvalifikationer og kompetencer.. (Dokumentationsrapporten, s. 21) Supplerende oplysninger fra besøget: På mødet med ledelsen fremgik, at ansøgerne sorteres og optages efter en konkret vurdering Hvis det vurderes at være relevant: Hvordan og i hvilket omfang arbejder uddannelsens fagområder sammen med praksisfeltet? Opsummering Uddannelsens samarbejde med praksisfeltet finder sted enten som den studerendes arbejde med øvelser eller projekter, hvor der sker en kobling mellem teori og praksis eller som et samarbejde med konkrete eksterne parter i virksomheder eller organisationer. Det til kommer gæstelærere, eksterne lektorer, virksomhedsbesøg og de studerendes studenterjob. Mange studerende gennemfører deres speciale i samarbejde med eksterne parter fra praksisfeltet. De studerende kan blandt andet anvende IT- Universitetets projektbørs, hvis de ønsker praksissamarbejde. I den halvårlige kursusevaluering, se kriterium 8, indgår to spørgsmål vedrørende omfanget af kursernes praksisrelatering. Helt overordnet ses det, at de studerende på alle kurser er delvis enige eller overvejende enige i at kursernes indhold er meget orienteret mod praksis. (Dokumentationsrapporten, s. 22) Supplerende oplysninger fra besøget: På mødet med de studerende fremgik, at praksis bliver inddraget

29 i projekterne i form af hands-on øvelser og i undervisningen i form af gæsteundervisere fra erhvervslivet Hvordan tilgodeser uddannelsen, at de studerende har mulighed for at deltage i et internationalt studiemiljø? Opsummering SDT har ca. 50 % internationale studerende og 35 % internationale undervisere. Alle studerende på IT-Universitetet har mulighed for at tage kurser ved udenlandske universiteter. Der er etableret udvekslingsaftaler under Erasmus med universiteter i 11 forskellige europæiske lande samt en udvekslingsaftale med University of North Carolina, USA. (Dokumentationsrapporten, s. 23) Supplerende oplysninger fra besøget: På mødet med de studerende blev der givet udtryk for, at de havde godt kendskab til mulighederne for at tage en del af uddannelsen i udlandet, men at det er svært at nå at tage ud, fordi det kan tage op til 1 år at planlægge, og uddannelsen varer 2 år. De studerende gav endvidere udtryk for, at de gerne ville følge specialiseringerne på ITU og ikke i udlandet. De studerende gav udtryk for, at de havde oplevelsen af et internationalt studiemiljø, idet der er mange internationale studerende og gæsteforskere/-undervisere. Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at det i dokumentationsrapporten er sandsynliggjort, at der er en god faglig progression i selve uddannelsen, og at en stejl læringskurve specielt mellem første og andet semester sikrer, at de studerende opnår kompetencer på kandidatniveau. Akkrediteringspanelet inddrager endvidere i sin vurdering af, at de studerende opnår kompetencer på kandidatniveau, at underviserne på mødet gav udtryk for, at ca. halvdelen af de ph.d.-studerende på ITU har en kandidatuddannelse fra ITU, samt at det på aftagermødet fremkom, at de studerende fra ITU har et højt fagligt niveau. Endvidere er Uddannelsesbekendtgørelsens 47 taget i betragtning, hvori det fremgår, at: På basis af den forudgående bacheloruddannelse skal kandidatuddannelsen give den studerende en individuel itfaglig profil. Stk. 2 Kandidatuddannelsen består af moduler inden for de teknisk-videnskabelige, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske områder. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af mødet med de studerende og underviserne, at praksis bliver inddraget, hvor det er relevant blandt andet i form af gæsteundervisere fra erhvervslivet Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af dokumentationsrapporten (s. 20) og møderne med de studerende og underviserne, at det er sandsynliggjort, at kursusevalueringerne er systematiske og i tilfredsstillende grad bliver fulgt op. Akkrediteringspanelet vurderer, at dokumentationsrapporten ikke dokumenterer, at optagelseskriterierne er objektive og tilgængelige for alle kommende studerende

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail til: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i fysik og andet fag Kombinationskandidatuddannelse

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Kandidatuddannelsen i fransk godkendes

Læs mere

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i kultur- og sprogmødestudier

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fysik Kandidatuddannelsen i fysik

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i software Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk Bacheloruddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i softwarekonstruktion Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i religionsvidenskab. Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr.

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i religion Bacheloruddannelsen i religion godkendes hermed

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST.

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i bæredygtig bioteknologi Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik-økonomi Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet 26. marts 2010 Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Bacheloruddannelsen i økonomi (herefter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

- Det er problematisk, at uddannelsen mangler en strategi for fornyelse af lærerstaben

- Det er problematisk, at uddannelsen mangler en strategi for fornyelse af lærerstaben Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i spansk sprog og kultur Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i koreastudier

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik. Bacheloruddannelsen i fysik

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere