Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006"

Transkript

1 Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006 Udført af Kursus- og konsulentafdelingen Danmarks Biblioteksskole

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Undersøgelsesmetode... 3 Hovedkonklusioner... 4 Overbygningsopgaver i den nuværende centralbiblioteksstruktur... 5 Den fremtidige struktur for overbygningsydelserne?... 7 Kompetenceudvikling i regionale netværk Nationale indsatsområder for kompetenceudvikling Nye digitale ydelser og formidlingen Andre områder af overbygningsfunktionen Liste over biblioteker, der medvirkede i interviewundersøgelsen Interviewguide:

3 Introduktion Ifølge aftale med Biblioteksstyrelsens politisk rådgivende udvalg PRU, gennemføres en årlig evaluering af centralbiblioteksreformen, som trådte i kraft i 2004 med indgåelse af de første 4-årige kontrakter for perioden Behovet for evaluering af den nugældende struktur er aktualiseret af kommunalreformen, der træder i kraft 1. januar Reformen giver anledning til at revurdere strukturen inden næste kontraktperiode fra Formålet med evalueringen er at konstatere om overbygningsfunktionen virker tilfredsstillende, og om der kan identificeres mangler og behov for løbende justering og samtidig overveje revurdering af strukturen for den kommende kontraktperiode under den nye kommunale struktur. Alle centralbiblioteker på niveau 1 og 2 gennemfører hvert år en tilfredshedsundersøgelse blandt alle folkebiblioteker i deres virkeområde Det mener vi om Centralbiblioteket via et standardiseret spørgeskema udarbejdet af Biblioteksstyrelsen. Danmarks Biblioteksskoles Konsulentafdeling fik af Biblioteksstyrelsen i 2005 til opgave at kvalificere tilfredshedsundersøgelsens datamateriale med en kvalitativ interviewundersøgelse på en række områder, der kunne være interessante for den aktuelle evaluering samt de fremtidige prioriteringer. Resultatet blev publiceret i en rapport i juni 2005, som kan hentes via Biblioteksstyrelsens hjemmeside. Den foreliggende interviewundersøgelse er udført af de samme konsulenter og interviewrammen er (hvor det er skønnet relevant) nogenlunde identisk med sidse års. Samtalerne har fokuseret på den samlede kvalitet af overbygningsydelserne: Samordningen i nyt betjeningsområde, samarbejde, mødestruktur, mv. Samarbejde på tværs af de nye betjeningsområder De særlige opgaver for niveau 3 centralbiblioteker. Har de udvalgte ydelser været indsatsen (og pengene) værd? Rådgivning og vejledning fra centralbibliotekerne? Kompetenceudvikling i netværk: Hvordan virker organiseringen og opgaveløsningen? Netbibliotekerne og formidling af nye digitale medier Den nationale kørselsordning I den foreliggende interviewundersøgelse er der endvidere fokuseret på: Hvilken centralbiblioteksstruktur vil der være behov for på længere sigt, når kommunalreformen er gennemført? Hvilke CB-overbygningsydelser vurderer bibliotekerne, at der vil være behov for i perioden ? 2

4 Undersøgelsesmetode Interviewundersøgelsen bygger på 10 strukturerede gruppeinterviews (i de fleste tilfælde med 2-4 deltagere pr. bibliotek). Deltagerkredsen var lederen samt typisk dennes stedfortræder, en udlånsleder og/ eller anden funktionsleder samt for centralbibliotekernes vedkommende en medarbejder med særlig indsigt i CB-opgaverne. Bibliotekerne, der deltog i interviewundersøgelsen blev udvalgt i samarbejde med Biblioteksstyrelsen (bilag 1). Bibliotekerne skulle repræsentere en spredning på regioner, niveauer og særlige overbygningsopgaver samt omfatte både centralbiblioteker og kundebiblioteker. Valget af netop de 10 biblioteker, der indgår i undersøgelsen, vil kunne kritiseres metodisk. I et amt eller i en region vil det ikke være muligt at pege på et enkelt bibliotek, der objektivt vil kunne siges at være repræsentativt for alle bibliotekers holdninger. Konsulenterne udarbejdede en struktureret interviewguide (bilag 2), som blev fremsendt til deltagerne på forhånd. Alle gruppeinterviews varede ca. 2 timer. Interviewene blev gennemført i perioden april - maj De udvalgte områder, omfattet af denne undersøgelse tager som nævnt udgangspunkt i den tilsvarende kvalitative tilfredshedsundersøgelse fra 2005 suppleret med temaer, der er relevante at overveje i forbindelse med strukturreformen. Den foreliggende rapport gør ikke krav på at være videnskabelig eller være repræsentativ fuldgyldig. Undersøgelsen er gennemført af konsulent Esben Fjord Nielsen og chefkonsulent Gitte Larsen, Danmarks Biblioteksskole. 3

5 Hovedkonklusioner På spørgsmålet om den fremtidige centralbiblioteksstruktur, kan man ud fra interviewundersøgelsen argumentere for, at antallet af overbygningsbiblioteker kunne mindskes, uden at kvaliteten i materialeforsyningen og andre ydelser forringes. Det er en entydig vurdering af, at niveau 3 bibliotekernes rolle har været mere symbolsk end reel. Der er ingen synlighed eller behov for de ydelser, der i dag benævnes som overbygning på særlige områder. Der er også fremover behov for en statslig overbygning hvad angår de fysiske materialer. Bibliotekernes egne kommunale bevillinger vil næppe kunne bære at skulle overtage centralbibliotekernes sikring af et bredt og kvalificeret materialetilbud, der modsvarer alle borgeres behov. Der udtrykkes tilfredshed med årlige udmeldinger af nationale indsatsområder for kompetenceudvikling. Indsatsområderne bør i de kommende år fokusere på at realisere den nationale udviklingsstrategi. Biblioteksstyrelsens engagement i formulering af nationale indsatsområder fremhæves som væsentlig. Der udtrykkes ønske om, at indsatsområderne gerne må være lidt avancerede snarere end at understøtte praktisk træning. Netbibliotekernes udvikling bør i fremtiden placeres et centralt sted, så tjenesterne bliver mere professionelle. Tiden er forbi, hvor amatører skal lave tjenester til nettet som en del af egen kompetenceudvikling. Den type opgaver bør ligge i professionelle centre. Der peges på behov for udvikling af en landsdækkende bibliotekernes hjemmeside (en portal) gerne med landsdækkende adgang for alle borgere til e-ressourcer (ens bibliotekstilbud til alle uanset bopælskommune). Behovet for udbygning af fælles licenser omfatter også fremvisning og formidling af film. Den nationale kørselsordning er en stor succes. Det bør dog tilstræbes at gøre 5 kørselsdage om ugen obligatoriske over hele landet. Kørselsdagene regionalt varierer i dag fra 2 til 5, hvilket er en barriere for sikring af dag til dag levering til alle brugere i landet. 4

6 Overbygningsopgaver i den nuværende centralbiblioteksstruktur Efter ændringen af CB-strukturen i 2004 varetager 10 centralbiblioteker brede overbygningsydelser. Grundydelserne: Materialeoverbygning, informationstjeneste, rådgivning & vejledning og samordning af opgaverne i deres betjeningsområde. Andre overbygningsydelser: Musik & multimedier i fast form, musik i elektronisk form, elektroniske tekstlicenser, netydelser (Netbiblioteker), koordinering af kompetenceudvikling og kørselsordning. Disse overbygningsydelser varetages på tværs af regionerne af udvalgte centralbiblioteker. Interviewundersøgelsen stillede i den anledning en række uddybende spørgsmål, som er sammenfattet i det følgende. Fungerer den nuværende CB-struktur tilfredsstillende? Det overordnende indtryk er, at den nuværende CB-struktur fungerer tilfredsstillende. De interviewede biblioteker, der er blevet berørt af strukturændringen i 2004 (Slagelse og Slangerup) er tilfredse med det nye CB-samarbejde. Kundebibliotekerne oplever generelt, at CB ernes rolle ikke er så central som tidligere. En bibliotekschef føler, at den nuværende CB-struktur fremstår lidt uklar. Det er f.eks. en ulempe at skulle bestille forskellige materialetyper i flere biblioteker på grund af strukturen og at spørgsmål til nye medier skal stilles til forskellige biblioteker. En bibliotekschef udtrykker, at strukturen fungerer tilfredsstillende, men at udviklingen ikke skabes via CB-funktionen i sig selv snarere af kombinationen af de største bibliotekers ressourcemæssige volume, tilskud fra staten og enkeltpersoner. Som en lidt mindre heldig effekt nævnes, at CB-tilskudet ikke er et incitament for effektivisering af interurbanlån (jo flere lån jo større bevilling). Kvaliteten af overbygningsydelserne efter at overbygningerne er blevet samlet på færre centralbiblioteker? Grundydelserne Overbygningen af materialesamlingerne i fast form fungerer tilfredsstillende. Der er ros til alle centralbibliotekerne for både at være hurtige til at ekspedere låneforespørgsler og for deres lydhørhed overfor ønsker til nyanskaffelser. Kun en enkelt har kommentarer om, at ventetiden på lydbøger er for lang (for Gentofte CB s vedkommende). 5

7 Det påpeges af alle interviewede, at Netpunkt.dk, hvor man kan se udlånsstatus for materialerne samt den nationale kørselsordning, har gjort antallet af overbygningssamlinger til et mindre væsentligt spørgsmål og at der i fremtiden sagtens kunne tænkes færre fysiske overbygningssamlinger. Bestillinger placeres ofte hos det første bibliotek, hvor materialet er hjemme og hvor det samtidig passer bedst i forhold til kørselsordningens køreplan. Dette udsagn bør sammenholdes med den faktuelle statistik for interurbanlån på landsplan. Biblioteksstatistikken har de sidste år vist, at det stadig er centralbibliotekerne, der leverer en stor del af materialerne (i 2004: 66,9%, i 2005 ca. 65,4% af internurbanlån). Fungerer samordningen af opgaverne i de nye betjeningsområder tilfredsstillende? (samarbejdet, mødestrukturen, mv.) Møder Strukturændringen har betydet, at de faglige møder arrangeret af centralbiblioteket har fået flere deltagere i nogle regioner synes det at være for mange (vil løse sig efter 2007). Bibliotekslederne nævner for de flestes vedkommende, at ledermøderne fungerer godt og at der bliver talt mere ledelse end tidligere. Ledermøderne arrangeret af Gentofte CB med deltagelse af svenske kolleger fremhæves som særligt inspirerende. At lederne opleverer, at deres indbyrdes møder i de seneste år er blevet mere kvalificerede, behøver i sig selv ikke at have noget at gøre med CB-strukturen. Der har siden implementeringen af Biblioteksloven i 2000 været gennemført en omfattende lederudviklingstiltag (f.eks. Forvalningshøjskolens diplomuddannelse i biblioteksledelse, Biblioteksskolens videreuddannelse i ledelse samt Masteruddannelserne). Møderne for andre medarbejdergrupper er derimod ikke altid optimale, da de deltagende biblioteker er for forskellige i størrelse til at der er tilstrækkelige emner af fælles interesse. Selv om dette vil ændres i 2007 er der noget, der tyder på, at mødeformerne kunne trænge til at blive fornyet. Møder, der traditionelt har været opdelt efter arbejdsområder kunne overvejes erstattet af tematiske workshops om aktuelle emner, så deltagerkredsen kunne variere. Råd og vejledning I lighed med tendensen i undersøgelsen i 2005 forholder det sig således, at de store folkebiblioteker at ikke anvender centralbibliotekernes rådgivningsydelser i nævneværdigt omfang. De finder generelt, at ydelserne er rettet mod de små biblioteker. De kontakter i stedet deres faglige netværk på landsplan og søger råd både hos kolleger, ITleverandører, kolleger i forvaltningen eller private sparringspartnere. 6

8 Århus Kommunes biblioteker har opgjort, at 46 % af amtets biblioteker har anvendt rådgivningsydelsen i 2005, som er baseret på et antal gratis timer (klippekortsystem) suppleret med betaling. Der er leveret rådgivning i forbindelse med udbud af bibliotekssystem og indførelse af selvbetjening. Gentofte CB rådgivningstilbud roses af kundebibliotekerne, der bemærker at udviklingsafdelingen er blevet meget professionel. Der udtrykkes tilfredshed med rådgivning til de mindre biblioteker om udformning af projektansøgninger i forbindelse med forberedelse af biblioteksfusioner. Bibliotekets jurist har også bidraget med gode råd vedr. indgåelse af indkøbsaftaler. Esbjerg CB tilbyder praktisk hjælp ude i bibliotekerne til at komme i gang med at anvende licensbelagte materialer. Er der områder hvor samarbejdet kunne udbygges / forbedres? Ligesom i undersøgelsen foretaget i 2005 udtrykkes ønske om at frontløberne blandt centralbibliotekerne i højere grad end nu bør være trendsættende for udviklingen af nye tiltag til gavn for alle regionens biblioteker - dvs. udviklingsprojekter til gavn for fællesskabet snarere end til profilering af bibliotekerne selv. Kundebibliotekerne savner videndeling og erfaringsformidling fra udviklingsprojekterne. Den fremtidige struktur for overbygningsydelserne? 6 centralbiblioteker (niveau3) varetager i dag en overbygning på særlige udvalgte områder (lydbøger på andre sprog end dansk, lokalhistoriske netværk, formidling af børnekulturelle kompetencer, etc.) De interviewede biblioteker blev bedt om at vurdere, om der også i fremtiden vil være behov for særlige CB-bevillinger til denne type overbygningsopgaver? Det er en enslydende vurdering, at niveau 3 bibliotekernes rolle har været mere symbolsk end reel. Der er ingen synlighed eller behov for de ydelser, der i dag benævnes som overbygning på særlige områder. Der ses intet behov for at placere en særlig materialeoverbygning hos et enkelt bibliotek. Det vurderes derimod som en ulempe, at overbygningsmaterialer som udenlandske lydbøger er placeret et sted, da materialerne derved ikke naturligt bliver indkøbt og indgår som naturlig del af de lokale materialesamlinger og derved ikke bliver eksponeret bredt ude i landet. 7

9 Kompetenceprojekterne om formidling af børnekulturelle kompetencer m.fl. havde alle interviewede glemt eksistensen af eller aldrig hørt om. Det må derfor anbefales, at sådanne kompetencecentre, hvis de skal fortsætte, bør have en forpligtigelse til at formidle og synliggøre deres ydelser. Kompetencecentre behøver ikke at være et CB. Nogle biblioteker, der måske kunne have en egeninteresse i nye opgaver, foreslår på trods af konstateringen om, at de særlige overbygningsopgaver har haft begrænset effekt, at relevante overbygningsprojekter med fordel placeres rundt i bibliotekerne (ikke nødvendigvis i et centralbibliotek) - men alle skal kunne byde ind på en opgave for en åremålsperiode. Flere nævner, at ordet centralbibliotek snarest bør droppes og erstattes af en anden betegnelse, der klarere signalerer samarbejdsfunktioner og netværkskoordinering end storebror. På spørgsmålet om den fremtidige centralbiblioteksstruktur, kan der ud fra interviewundersøgelsen argumenteres for, at antallet af overbygningsbiblioteker kunne mindskes, uden at kvaliteten i materialeforsyningen og andre ydelser forringes. Der er derimod ikke blandt de interviewede entydige bud på antallet. Forslagene rummer synspunkter om at fastholde status qvo og bygge videre på de 10 biblioteker, der i dag varetager de brede overbygningsfunktioner. Her tager argumentationen udgangspunkt i en prioritering af det fortsatte behov for CB'ernes fysiske materialeoverbygning ikke mindst for at sikre at de nødvendige eksemplarer af materialer, f.eks. til undervisningsbrug, er til rådighed indenfor en overskuelig geografisk radius. Endvidere synes nærhedsprincippet i forhold til geografiske afstande til møder at være en faktor, der her vejer positivt. Hvis antallet af overbygningsbiblioteker skæres ned, som nogle peger på, kunne de 10 biblioteker med fordel også i fremtiden fungere som knudepunkter i den nationale kørselsordning. Nogle af interviewpersonerne foreslår, at antallet af overbygningsbiblioteker kunne være 5 og følge de nye regioner. Dog ikke nødvendigvis, hvad angår materialeoverbygningsfunktionen. Her argumenteres for, at denne opdeling vil give mulighed for regionale aktiviteter for et bæredygtigt antal biblioteker (mødevirksomhed, kompetenceudvikling, rådgivning, mv.). Andre interviewede vurderer, at 1-2 overbygningssamlinger af de fysiske materialer vil være tilstrækkeligt, da den nationale kørselsordning hurtigt og effektivt kan fremskaffe materialer fra andre biblioteker. Flere nævnte, at man kunne overveje decideret materialesilo, som ikke nødvendigvis var et bibliotek og at driften måske kunne udliciteres til en privat partner. 8

10 Det fjerde bud på en fremtidige CB-struktur diskuterer, at der muligvis ikke er behov for CBere. Overbygningsopgaver (f.eks. koordinering og implementering af nationale strategiske indsatsområder) bør i stedet løses i netværk regionalt som en del af det nationale netværk for at sikre at regionale behov, kulturer m.v. tilgodeses i modsætning til tankerne om at placere et CB i hver region. Denne interviewundersøgelse giver, som belyst i de forrige afsnit, ikke nogen anbefaling af behovet for et bestemt antal overbygningsbiblioteker i fremtiden. Det står imidlertid klart, at der også fremover er behov for en statslig overbygning hvad angår de fysiske materialer. Bibliotekernes egne kommunale bevillinger vil næppe kunne bære at skulle overtage sikringen af et bredt og kvalificeret materialetilbud, der modsvarer alle borgeres behov. Hvilke CB-overbygningsydelser er der behov for i perioden ? Undersøgelsen giver et klart signal om, at statens fortsatte engagement i folkebibliotekerne bør sikres, men med mindre fokus på den fysiske materialeforsyning. Der er mange interessante bud på behov for overbygningsydelser i den kommende kontraktperiode Overbygningsbibliotekerne bør indenfor deres område tage ansvar for en række hidtil kendte funktioner, herunder: Være bindeleddet til Biblioteksstyrelsen og sætte nye tiltag i gang Sørge for materialelogistikken Tilrettelægge fælles mødevirksomhed Styrke udviklingen af nettjenester og anvendelse af e-licenser Sikre uddannelse, kompetenceudvikling og videndeling i netværk Varetage primusmotorrollen (faglig frontløber), herunder arbejde på foreningen mellem det fysiske og det digitale bibliotek samt koordinering mellem folke- og forskningsbiblioteker Flere interviewpersoner udtrykker ønske om, at overbygningsbibliotekerne skal kunne løfte mere avancerede opgaver i fremtiden og at der vil blive stillet krav om flere ekspertydelser. Som eksempler på avancerede opgaver nævnes: At kunne sikre professionel styring i ensartetheden i udviklingen af bibliotekerne i deres område At kunne løfte bibliotekerne op i den digitale superliga At kunne målrette og professionalisere indsatsen på udviklingssiden At kunne implementere professionel markedsføring At råde over ekspertise indenfor digitale medier 9

11 At styrke indsatsen indenfor administrativ rådgivning, f.eks. vejledning til ansøgninger, udbudsforretninger og håndtering af e-licenser At stimulere produktudvikling af biblioteksbegrebet At kunne kompetenceudvikle bibliotekerne i effektive formidlingsmetoder At kunne sikre udrulning af netydelserne (specielt licenser) i alle biblioteker Kompetenceudvikling i regionale netværk Koordinering af kompetenceudvikling er en CB-overbygningsydelse, der dels varetages af CB erne selv, men også varetages af 4 netværkskoordinatorer (i Vejle, Århus, Roskilde og Gentofte) på vegne af de 4 netværksområder, som folkebibliotekerne er inddelt i mht. fælles kompetenceudvikling. I dette års interviewundersøgelse er holdninger af den netværksbaserede kompetenceudvikling varierede. Det vurderes af flere, at statens udpegning af strategiske indsatsområder er fin. De kunne imidlertid nedfældes i den nationale udviklingsstrategi for biblioteker og der kunne knyttes passende puljemidler til indsatsområderne, som kan søges lokalt. Tiden er løbet fra, at alle skal kaste sig over et bestemt emne på et bestemt tidspunkt (dvs. når det passer netværkskoordinatorerne). Det er vigtigt med koordinering af kompetenceudviklingen, men det må gerne ske mere decentralt. Et bibliotek oplever, at den virkelighed, der var tanken bag projektet med netværkskoordinatorerne, ikke passer ind i bibliotekernes konkrete virkelighed og at forudsætningerne fra starten har været forkerte. De føler, at de får for lidt for de penge, der er afsat til kompetenceudvikling i regionale netværk. Til dette udsagn bør vel erindres om, at det samlede beløb, der er afsat til netværkskoordinatorene på landsplan udgør ca. 1 million kroner. Samme bibliotek giver udtryk for, at projektlederuddannelser er nyttige og fortsat bør prioriteres højt. Uddannelsen bør imidlertid forankres som en naturlig del af den lokale kompetenceopbygning, hvor alle medarbejdere lærer projektarbejde som en del af arbejdskulturen. Biblioteket har derfor valgt selv at tilrettelægge en projektlederuddannelse i stedet for at få nogle med på uddannelsen udbudt gennem netværket. En interviewgruppe i samme region foreslår, at de midler, der anvendes til netværkskoordinering i stedet kunne anvendes til udvikling af spændende undervisningsforløb i biblioteksinformationskompetence, som er målrettet alle biblioteker. 10

12 Det er en tendens, at de større biblioteker ikke finder det faglige niveau hos trænerne højt nok. Deres medarbejdere er selv på samme faglige niveau. ÅKB oplyser, at deres træneruddannelse ikke har været optimal, men at de uddannede projektledere har fået nyttige kompetencer. Generelt set, vurderer de, at deres netværkskoordinering af kompetenceudviklingen ikke fungerer godt. Det er for vanskeligt at planlægge et udbud af kurser, som koordinator vurderer, der er behov for og få bibliotekerne til at deltage, når kurserne bydes ud. Alt i alt kan man ud fra interviewene konkludere, at der både er fordele og ulemper forbundet med den nuværende organisering af kompetenceudviklingsydelsen. Nationale indsatsområder for kompetenceudvikling Der udtrykkes tilfredshed med årlige udmeldinger af nationale indsatsområder for kompetenceudvikling. Indsatsområderne bør i de kommende år fokusere på at realisere den nationale udviklingsstrategi. Biblioteksstyrelsens engagement i udstikning af rammerne for fremhæves som væsentlig. Der udtrykkes ønske om, at indsatsområderne gerne må være lidt langhårede snarere end at understøtte praktisk træning. Med hensyn til de sidste års temaer læringsrum for informationskompetence og digitale borgerservices finder bibliotekerne at de har ramt plet. Blot har dette års tema måske været udbudt lidt for tidligt i betragtning af, at bibliotekerne netop nu står midt i en fusionsproces. De interviewede biblioteker kom - som det vil fremgå af nedenstående - med mange forslag og ideer til, hvad der kunne blive nationale indsatsområder for kompetenceudvikling, f.eks. i 2007, hvis de kunne have indflydelse på valget: Styrket viden om RFIDs (chipteknologiens) muligheder Anvendelse af MP3-filer Udvikling af en landsdækkende bibliotekernes hjemmeside (en portal) gerne med landsdækkende adgang for alle borgere til e-ressourcer (ens bibliotekstilbud til alle uanset bopælskommune). Den nye bibliotekarrolle - hvordan skal bibliotekarerne agere i et netværksbaseret samfund? IT- bibliotekskørekort (et længere kompetencegivende kursus) Nye digitale ydelser og formidlingen Det er en generel vurdering, at formidling af de digitale ydelser ville have lettere vilkår, 11

13 hvis ressourcerne bliver registreret i Bibliotek.dk. For bogligt materiale gerne forsider, links og anmeldelser i en form, så ressourcebeskrivelsen med berigelser kan importeres og integreres i den lokale katalog. Der er behov for statslig støtte til at for e-ressourcerne integreret i Bibliotek.dk En interviewgruppe, der genkender, at formidling af elektroniske ressourcer er vanskelig, efterlyser bedre vejledningsmateriale (varedeklarationer). For e-licenser vil de gerne vide mere om hvilke målgrupper og biblioteksstørrelse mv. produkterne passer til. Med hensyn til opbygning af tilstrækkelige kompetencer til at formidle de nye digitale ydelser i eget bibliotek, placerer de interviewede biblioteker ansvaret hos dem selv. De udtrykker, at det er nødvendigt at bibliotekerne griber i egen barm, når det handler om at lære sig formidling af digitale ressourcer. Andre områder af overbygningsfunktionen Kørselsordningen Den nationale kørselsordning er en stor succes. Det bør dog tilstræbes at gøre antallet 5 kørselsdage om ugen obligatoriske over hele landet. Kørselsdagene indenfor regionen varierer i dag fra 2 til 5, hvilket er en barriere for sikring af dag til dag levering til alle brugere i landet. Et bibliotek beklager, at der er problemer med at få distribueret pjecer gennem kørselsordningen. Tekstlicenser Behovet for udbygning af fælles licenser omfatter også fremvisning og formidling af film Der er for mange barrierer knyttet til visningsrettigheder, karenstid, mv. Netbibliotekerne Det er flere bibliotekers vurdering, at netbibliotekerne bør revurderes. Har vi fortsat behov for alle tjenesterne? Er der andre ressourcer og værktøjer, der har overhalet bibliotekernes nettjenester? Der er enighed om, at der ikke er nogen fremtid i portaler med mindre de har et klart (og synligt) formidlingsaspekt. Flere peger på, at udviklingsopgaverne i fremtiden bør placeres et centralt sted, så tjenesterne bliver mere professionelle. Tiden er forbi, hvor amatører skal lave tjenester til nettet som en del af egen kompetenceudvikling. Den type opgaver bør ligge i 12

14 professionelle centre. Endvidere understreges behovet for at produkterne markedsføres professionelt af nogle, der har forstand på markedsføring, herunder de forskellige mediers fordele og ulemper samt differentiering af målgrupper. En gruppe foreslår, at der gennemføres et antal forskellige projekter, der handler om markedsføring af de samme tjenester med bistand fra fagfolk med forstand på test- og målemetoder, således at resultaterne fra de forskellige projekter kan sammenlignes. En interviewgruppe udtaler, at alt for meget af netbibliotekernes udviklingshistorie har været præget af maskulin magtkamp og konkurrence mellem bibliotekerne og mellem bibliotekerne og DBC og Bibioteksstyrelsen. En anden gruppe peger på, at en uafhængig professionel bestyrelse for netbibliotekerne kunne ophæve rivaliseringen og den indbyrdes konkurrence og træffe professionelle beslutninger. Alternativt kunne styringskonstruktionen være, at staten sidder for bordenden med en styregruppe. Det understreges, at det har en vigtig signalværdi, at staten er engageret i udviklingen af netbibliotekerne og at der er behov for en overbygning i forhold til netbibliotekerne. Andre bemærkninger Bibliotekerne ønsker, at der også i fremtiden skal være mulighed for at søge projektmidler fra Udviklingspuljen. De kunne tænke sig, at nogle puljemidler kan søges til rugbrødsprojekter, dvs. til af afprøve ideer, som måske allerede har fået tilskud i andre kommuner. Der er behov for midler, der ikke kræver for meget bureaukrati og rapportering. Der faldt en del bemærkninger om nyhedstyranniet der skal hele tiden findes på nye ideer og udviklingstiltag. Somme tider kunne der være behov for at afprøve allerede gennemførte projekter i andre biblioteker. Måske kunne en sådan benchmarking også give ny læring. 13

15 BILAG 1 Liste over biblioteker, der medvirkede i interviewundersøgelsen Interviewdato Bibliotek 25/4 Randers Bibliotek 26/4 Esbjerg Centralbibliotek 26/4 Kolding Bibliotek 5/5 Nyborg Bibliotek 10/5 Slangerup Bibliotek 10/5 Slagelse Centralbibliotek 11/5 Brøndby Bibliotek 15/5 Århus Kommunes Biblioteker 17/5 Næstved Bibliotek 18/5 Skanderborg Bibliotek 14

16 BILAG 2 Interviewguide: Interviewundersøgelse som led i evaluering af centralbiblioteksstrukturen 2006 Del A - Centralbiblioteksstrukturen og overbygningsydelserne generelt 10 centralbiblioteker varetager i dag brede overbygningsydelser. Grundydelserne: Materialeoverbygning, informationstjeneste, rådgivning & vejledning, samordning af opgaverne i deres betjeningsområde: Andre overbygningsydelser: Musik & multimedier i fast form, musik i elektronisk form, elektroniske tekstlicenser, netydelser (Netbiblioteker), koordinering af kompetenceudvikling, kørselsordning. Disse overbygningsydelser varetages på tværs af regionerne af udvalgte centralbiblioteker. Spørgsmål: Fungerer den nuværende CB-struktur tilfredsstillende? Hvordan vurderer I kvaliteten af overbygningsydelserne, som siden 2004 er blevet samlet på færre centralbiblioteker? Løser centralbibliotekerne de relevante opgaver? Er der opgaver, der har brug for at blive styrket? Fungerer samordningen af opgaverne i Jeres nye betjeningsområde tilfredsstillende? (samarbejdet, mødestrukturen, mv.) Fungerer samarbejdet på tværs af de nye betjeningsområder tilfredsstillende? Er der områder hvor samarbejdet kunne udbygges/forbedres? Del B Den fremtidige struktur for overbygningsydelserne? 6 centralbiblioteker (niveau3) varetager en i dag overbygning på særlige udvalgte områder (lydbøger på andre sprog end dansk, lokalhistoriske netværk, formidling af børnekulturelle kompetencer, etc.) Spørgsmål: Er der også i fremtiden behov for særlige CB-bevillinger til denne type overbygningsopgaver? 15

17 Den nuværende CB-struktur ligger fast ind til udgangen af 2007 (aftalt i resultatkontrakter). Herefter må det forudses, at der sker en tilpasning af CB-strukturen, så den matcher den kommunale og regionale struktur efter Spørgsmål: Hvilken centralbiblioteksstruktur vil der være behov for på længere sigt, når kommunalreformen er gennemført? Hvilke CB-overbygningsydelser vurderer I, at der vil være behov for i perioden ? Del C - Overbygningsydelsen Kompetenceudvikling Koordinering af kompetenceudvikling er en af CB-overbygningsydelserne. En del af dette arbejde er udlagt til en netværkskoordinator på hhv. Roskilde, Vejle, Gentofte og Århus Biblioteker. I 2005 var der udpeget flg. nationale indsatsområder for kompetenceudvikling: a) Biblioteket som læringsrum for informationskompetence. b) Videreudvikling af projektlederkompetencerne, herunder opkvalificering af de uddannede projektledere i 2006 er det nationale indsatsområde for kompetenceudvikling: - Digitale borgerservices Spørgsmål: Er de valgte indsatsområder for 2005 og 2006 de rette i forhold til udviklingsbehovene? Er det fortsat relevant med en national strategisk indsats på kompetenceudviklingsområdet? Er der på sigt behov for en stærkere prioritering af statslige kompetencemidler? Fungerer netværkskoordineringen af initiativer til støtte for kompetenceudvikling indenfor de nationale indsatsområder tilfredsstillende i Jeres område? 16

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Mod betaling. Carl Gustav Johannsen

Mod betaling. Carl Gustav Johannsen Mod betaling Carl Gustav Johannsen 1 Mod betaling Carl Gustav Johannsen København, september 2003 Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: 33 73 33 73 Telefax: 33 73 33 72 E-post: bs@bs.dk

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde - Afsluttende rapport Januar 2012 Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Redigeret af Søren Carøe og David

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere