Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006"

Transkript

1 Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006 Udført af Kursus- og konsulentafdelingen Danmarks Biblioteksskole

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Undersøgelsesmetode... 3 Hovedkonklusioner... 4 Overbygningsopgaver i den nuværende centralbiblioteksstruktur... 5 Den fremtidige struktur for overbygningsydelserne?... 7 Kompetenceudvikling i regionale netværk Nationale indsatsområder for kompetenceudvikling Nye digitale ydelser og formidlingen Andre områder af overbygningsfunktionen Liste over biblioteker, der medvirkede i interviewundersøgelsen Interviewguide:

3 Introduktion Ifølge aftale med Biblioteksstyrelsens politisk rådgivende udvalg PRU, gennemføres en årlig evaluering af centralbiblioteksreformen, som trådte i kraft i 2004 med indgåelse af de første 4-årige kontrakter for perioden Behovet for evaluering af den nugældende struktur er aktualiseret af kommunalreformen, der træder i kraft 1. januar Reformen giver anledning til at revurdere strukturen inden næste kontraktperiode fra Formålet med evalueringen er at konstatere om overbygningsfunktionen virker tilfredsstillende, og om der kan identificeres mangler og behov for løbende justering og samtidig overveje revurdering af strukturen for den kommende kontraktperiode under den nye kommunale struktur. Alle centralbiblioteker på niveau 1 og 2 gennemfører hvert år en tilfredshedsundersøgelse blandt alle folkebiblioteker i deres virkeområde Det mener vi om Centralbiblioteket via et standardiseret spørgeskema udarbejdet af Biblioteksstyrelsen. Danmarks Biblioteksskoles Konsulentafdeling fik af Biblioteksstyrelsen i 2005 til opgave at kvalificere tilfredshedsundersøgelsens datamateriale med en kvalitativ interviewundersøgelse på en række områder, der kunne være interessante for den aktuelle evaluering samt de fremtidige prioriteringer. Resultatet blev publiceret i en rapport i juni 2005, som kan hentes via Biblioteksstyrelsens hjemmeside. Den foreliggende interviewundersøgelse er udført af de samme konsulenter og interviewrammen er (hvor det er skønnet relevant) nogenlunde identisk med sidse års. Samtalerne har fokuseret på den samlede kvalitet af overbygningsydelserne: Samordningen i nyt betjeningsområde, samarbejde, mødestruktur, mv. Samarbejde på tværs af de nye betjeningsområder De særlige opgaver for niveau 3 centralbiblioteker. Har de udvalgte ydelser været indsatsen (og pengene) værd? Rådgivning og vejledning fra centralbibliotekerne? Kompetenceudvikling i netværk: Hvordan virker organiseringen og opgaveløsningen? Netbibliotekerne og formidling af nye digitale medier Den nationale kørselsordning I den foreliggende interviewundersøgelse er der endvidere fokuseret på: Hvilken centralbiblioteksstruktur vil der være behov for på længere sigt, når kommunalreformen er gennemført? Hvilke CB-overbygningsydelser vurderer bibliotekerne, at der vil være behov for i perioden ? 2

4 Undersøgelsesmetode Interviewundersøgelsen bygger på 10 strukturerede gruppeinterviews (i de fleste tilfælde med 2-4 deltagere pr. bibliotek). Deltagerkredsen var lederen samt typisk dennes stedfortræder, en udlånsleder og/ eller anden funktionsleder samt for centralbibliotekernes vedkommende en medarbejder med særlig indsigt i CB-opgaverne. Bibliotekerne, der deltog i interviewundersøgelsen blev udvalgt i samarbejde med Biblioteksstyrelsen (bilag 1). Bibliotekerne skulle repræsentere en spredning på regioner, niveauer og særlige overbygningsopgaver samt omfatte både centralbiblioteker og kundebiblioteker. Valget af netop de 10 biblioteker, der indgår i undersøgelsen, vil kunne kritiseres metodisk. I et amt eller i en region vil det ikke være muligt at pege på et enkelt bibliotek, der objektivt vil kunne siges at være repræsentativt for alle bibliotekers holdninger. Konsulenterne udarbejdede en struktureret interviewguide (bilag 2), som blev fremsendt til deltagerne på forhånd. Alle gruppeinterviews varede ca. 2 timer. Interviewene blev gennemført i perioden april - maj De udvalgte områder, omfattet af denne undersøgelse tager som nævnt udgangspunkt i den tilsvarende kvalitative tilfredshedsundersøgelse fra 2005 suppleret med temaer, der er relevante at overveje i forbindelse med strukturreformen. Den foreliggende rapport gør ikke krav på at være videnskabelig eller være repræsentativ fuldgyldig. Undersøgelsen er gennemført af konsulent Esben Fjord Nielsen og chefkonsulent Gitte Larsen, Danmarks Biblioteksskole. 3

5 Hovedkonklusioner På spørgsmålet om den fremtidige centralbiblioteksstruktur, kan man ud fra interviewundersøgelsen argumentere for, at antallet af overbygningsbiblioteker kunne mindskes, uden at kvaliteten i materialeforsyningen og andre ydelser forringes. Det er en entydig vurdering af, at niveau 3 bibliotekernes rolle har været mere symbolsk end reel. Der er ingen synlighed eller behov for de ydelser, der i dag benævnes som overbygning på særlige områder. Der er også fremover behov for en statslig overbygning hvad angår de fysiske materialer. Bibliotekernes egne kommunale bevillinger vil næppe kunne bære at skulle overtage centralbibliotekernes sikring af et bredt og kvalificeret materialetilbud, der modsvarer alle borgeres behov. Der udtrykkes tilfredshed med årlige udmeldinger af nationale indsatsområder for kompetenceudvikling. Indsatsområderne bør i de kommende år fokusere på at realisere den nationale udviklingsstrategi. Biblioteksstyrelsens engagement i formulering af nationale indsatsområder fremhæves som væsentlig. Der udtrykkes ønske om, at indsatsområderne gerne må være lidt avancerede snarere end at understøtte praktisk træning. Netbibliotekernes udvikling bør i fremtiden placeres et centralt sted, så tjenesterne bliver mere professionelle. Tiden er forbi, hvor amatører skal lave tjenester til nettet som en del af egen kompetenceudvikling. Den type opgaver bør ligge i professionelle centre. Der peges på behov for udvikling af en landsdækkende bibliotekernes hjemmeside (en portal) gerne med landsdækkende adgang for alle borgere til e-ressourcer (ens bibliotekstilbud til alle uanset bopælskommune). Behovet for udbygning af fælles licenser omfatter også fremvisning og formidling af film. Den nationale kørselsordning er en stor succes. Det bør dog tilstræbes at gøre 5 kørselsdage om ugen obligatoriske over hele landet. Kørselsdagene regionalt varierer i dag fra 2 til 5, hvilket er en barriere for sikring af dag til dag levering til alle brugere i landet. 4

6 Overbygningsopgaver i den nuværende centralbiblioteksstruktur Efter ændringen af CB-strukturen i 2004 varetager 10 centralbiblioteker brede overbygningsydelser. Grundydelserne: Materialeoverbygning, informationstjeneste, rådgivning & vejledning og samordning af opgaverne i deres betjeningsområde. Andre overbygningsydelser: Musik & multimedier i fast form, musik i elektronisk form, elektroniske tekstlicenser, netydelser (Netbiblioteker), koordinering af kompetenceudvikling og kørselsordning. Disse overbygningsydelser varetages på tværs af regionerne af udvalgte centralbiblioteker. Interviewundersøgelsen stillede i den anledning en række uddybende spørgsmål, som er sammenfattet i det følgende. Fungerer den nuværende CB-struktur tilfredsstillende? Det overordnende indtryk er, at den nuværende CB-struktur fungerer tilfredsstillende. De interviewede biblioteker, der er blevet berørt af strukturændringen i 2004 (Slagelse og Slangerup) er tilfredse med det nye CB-samarbejde. Kundebibliotekerne oplever generelt, at CB ernes rolle ikke er så central som tidligere. En bibliotekschef føler, at den nuværende CB-struktur fremstår lidt uklar. Det er f.eks. en ulempe at skulle bestille forskellige materialetyper i flere biblioteker på grund af strukturen og at spørgsmål til nye medier skal stilles til forskellige biblioteker. En bibliotekschef udtrykker, at strukturen fungerer tilfredsstillende, men at udviklingen ikke skabes via CB-funktionen i sig selv snarere af kombinationen af de største bibliotekers ressourcemæssige volume, tilskud fra staten og enkeltpersoner. Som en lidt mindre heldig effekt nævnes, at CB-tilskudet ikke er et incitament for effektivisering af interurbanlån (jo flere lån jo større bevilling). Kvaliteten af overbygningsydelserne efter at overbygningerne er blevet samlet på færre centralbiblioteker? Grundydelserne Overbygningen af materialesamlingerne i fast form fungerer tilfredsstillende. Der er ros til alle centralbibliotekerne for både at være hurtige til at ekspedere låneforespørgsler og for deres lydhørhed overfor ønsker til nyanskaffelser. Kun en enkelt har kommentarer om, at ventetiden på lydbøger er for lang (for Gentofte CB s vedkommende). 5

7 Det påpeges af alle interviewede, at Netpunkt.dk, hvor man kan se udlånsstatus for materialerne samt den nationale kørselsordning, har gjort antallet af overbygningssamlinger til et mindre væsentligt spørgsmål og at der i fremtiden sagtens kunne tænkes færre fysiske overbygningssamlinger. Bestillinger placeres ofte hos det første bibliotek, hvor materialet er hjemme og hvor det samtidig passer bedst i forhold til kørselsordningens køreplan. Dette udsagn bør sammenholdes med den faktuelle statistik for interurbanlån på landsplan. Biblioteksstatistikken har de sidste år vist, at det stadig er centralbibliotekerne, der leverer en stor del af materialerne (i 2004: 66,9%, i 2005 ca. 65,4% af internurbanlån). Fungerer samordningen af opgaverne i de nye betjeningsområder tilfredsstillende? (samarbejdet, mødestrukturen, mv.) Møder Strukturændringen har betydet, at de faglige møder arrangeret af centralbiblioteket har fået flere deltagere i nogle regioner synes det at være for mange (vil løse sig efter 2007). Bibliotekslederne nævner for de flestes vedkommende, at ledermøderne fungerer godt og at der bliver talt mere ledelse end tidligere. Ledermøderne arrangeret af Gentofte CB med deltagelse af svenske kolleger fremhæves som særligt inspirerende. At lederne opleverer, at deres indbyrdes møder i de seneste år er blevet mere kvalificerede, behøver i sig selv ikke at have noget at gøre med CB-strukturen. Der har siden implementeringen af Biblioteksloven i 2000 været gennemført en omfattende lederudviklingstiltag (f.eks. Forvalningshøjskolens diplomuddannelse i biblioteksledelse, Biblioteksskolens videreuddannelse i ledelse samt Masteruddannelserne). Møderne for andre medarbejdergrupper er derimod ikke altid optimale, da de deltagende biblioteker er for forskellige i størrelse til at der er tilstrækkelige emner af fælles interesse. Selv om dette vil ændres i 2007 er der noget, der tyder på, at mødeformerne kunne trænge til at blive fornyet. Møder, der traditionelt har været opdelt efter arbejdsområder kunne overvejes erstattet af tematiske workshops om aktuelle emner, så deltagerkredsen kunne variere. Råd og vejledning I lighed med tendensen i undersøgelsen i 2005 forholder det sig således, at de store folkebiblioteker at ikke anvender centralbibliotekernes rådgivningsydelser i nævneværdigt omfang. De finder generelt, at ydelserne er rettet mod de små biblioteker. De kontakter i stedet deres faglige netværk på landsplan og søger råd både hos kolleger, ITleverandører, kolleger i forvaltningen eller private sparringspartnere. 6

8 Århus Kommunes biblioteker har opgjort, at 46 % af amtets biblioteker har anvendt rådgivningsydelsen i 2005, som er baseret på et antal gratis timer (klippekortsystem) suppleret med betaling. Der er leveret rådgivning i forbindelse med udbud af bibliotekssystem og indførelse af selvbetjening. Gentofte CB rådgivningstilbud roses af kundebibliotekerne, der bemærker at udviklingsafdelingen er blevet meget professionel. Der udtrykkes tilfredshed med rådgivning til de mindre biblioteker om udformning af projektansøgninger i forbindelse med forberedelse af biblioteksfusioner. Bibliotekets jurist har også bidraget med gode råd vedr. indgåelse af indkøbsaftaler. Esbjerg CB tilbyder praktisk hjælp ude i bibliotekerne til at komme i gang med at anvende licensbelagte materialer. Er der områder hvor samarbejdet kunne udbygges / forbedres? Ligesom i undersøgelsen foretaget i 2005 udtrykkes ønske om at frontløberne blandt centralbibliotekerne i højere grad end nu bør være trendsættende for udviklingen af nye tiltag til gavn for alle regionens biblioteker - dvs. udviklingsprojekter til gavn for fællesskabet snarere end til profilering af bibliotekerne selv. Kundebibliotekerne savner videndeling og erfaringsformidling fra udviklingsprojekterne. Den fremtidige struktur for overbygningsydelserne? 6 centralbiblioteker (niveau3) varetager i dag en overbygning på særlige udvalgte områder (lydbøger på andre sprog end dansk, lokalhistoriske netværk, formidling af børnekulturelle kompetencer, etc.) De interviewede biblioteker blev bedt om at vurdere, om der også i fremtiden vil være behov for særlige CB-bevillinger til denne type overbygningsopgaver? Det er en enslydende vurdering, at niveau 3 bibliotekernes rolle har været mere symbolsk end reel. Der er ingen synlighed eller behov for de ydelser, der i dag benævnes som overbygning på særlige områder. Der ses intet behov for at placere en særlig materialeoverbygning hos et enkelt bibliotek. Det vurderes derimod som en ulempe, at overbygningsmaterialer som udenlandske lydbøger er placeret et sted, da materialerne derved ikke naturligt bliver indkøbt og indgår som naturlig del af de lokale materialesamlinger og derved ikke bliver eksponeret bredt ude i landet. 7

9 Kompetenceprojekterne om formidling af børnekulturelle kompetencer m.fl. havde alle interviewede glemt eksistensen af eller aldrig hørt om. Det må derfor anbefales, at sådanne kompetencecentre, hvis de skal fortsætte, bør have en forpligtigelse til at formidle og synliggøre deres ydelser. Kompetencecentre behøver ikke at være et CB. Nogle biblioteker, der måske kunne have en egeninteresse i nye opgaver, foreslår på trods af konstateringen om, at de særlige overbygningsopgaver har haft begrænset effekt, at relevante overbygningsprojekter med fordel placeres rundt i bibliotekerne (ikke nødvendigvis i et centralbibliotek) - men alle skal kunne byde ind på en opgave for en åremålsperiode. Flere nævner, at ordet centralbibliotek snarest bør droppes og erstattes af en anden betegnelse, der klarere signalerer samarbejdsfunktioner og netværkskoordinering end storebror. På spørgsmålet om den fremtidige centralbiblioteksstruktur, kan der ud fra interviewundersøgelsen argumenteres for, at antallet af overbygningsbiblioteker kunne mindskes, uden at kvaliteten i materialeforsyningen og andre ydelser forringes. Der er derimod ikke blandt de interviewede entydige bud på antallet. Forslagene rummer synspunkter om at fastholde status qvo og bygge videre på de 10 biblioteker, der i dag varetager de brede overbygningsfunktioner. Her tager argumentationen udgangspunkt i en prioritering af det fortsatte behov for CB'ernes fysiske materialeoverbygning ikke mindst for at sikre at de nødvendige eksemplarer af materialer, f.eks. til undervisningsbrug, er til rådighed indenfor en overskuelig geografisk radius. Endvidere synes nærhedsprincippet i forhold til geografiske afstande til møder at være en faktor, der her vejer positivt. Hvis antallet af overbygningsbiblioteker skæres ned, som nogle peger på, kunne de 10 biblioteker med fordel også i fremtiden fungere som knudepunkter i den nationale kørselsordning. Nogle af interviewpersonerne foreslår, at antallet af overbygningsbiblioteker kunne være 5 og følge de nye regioner. Dog ikke nødvendigvis, hvad angår materialeoverbygningsfunktionen. Her argumenteres for, at denne opdeling vil give mulighed for regionale aktiviteter for et bæredygtigt antal biblioteker (mødevirksomhed, kompetenceudvikling, rådgivning, mv.). Andre interviewede vurderer, at 1-2 overbygningssamlinger af de fysiske materialer vil være tilstrækkeligt, da den nationale kørselsordning hurtigt og effektivt kan fremskaffe materialer fra andre biblioteker. Flere nævnte, at man kunne overveje decideret materialesilo, som ikke nødvendigvis var et bibliotek og at driften måske kunne udliciteres til en privat partner. 8

10 Det fjerde bud på en fremtidige CB-struktur diskuterer, at der muligvis ikke er behov for CBere. Overbygningsopgaver (f.eks. koordinering og implementering af nationale strategiske indsatsområder) bør i stedet løses i netværk regionalt som en del af det nationale netværk for at sikre at regionale behov, kulturer m.v. tilgodeses i modsætning til tankerne om at placere et CB i hver region. Denne interviewundersøgelse giver, som belyst i de forrige afsnit, ikke nogen anbefaling af behovet for et bestemt antal overbygningsbiblioteker i fremtiden. Det står imidlertid klart, at der også fremover er behov for en statslig overbygning hvad angår de fysiske materialer. Bibliotekernes egne kommunale bevillinger vil næppe kunne bære at skulle overtage sikringen af et bredt og kvalificeret materialetilbud, der modsvarer alle borgeres behov. Hvilke CB-overbygningsydelser er der behov for i perioden ? Undersøgelsen giver et klart signal om, at statens fortsatte engagement i folkebibliotekerne bør sikres, men med mindre fokus på den fysiske materialeforsyning. Der er mange interessante bud på behov for overbygningsydelser i den kommende kontraktperiode Overbygningsbibliotekerne bør indenfor deres område tage ansvar for en række hidtil kendte funktioner, herunder: Være bindeleddet til Biblioteksstyrelsen og sætte nye tiltag i gang Sørge for materialelogistikken Tilrettelægge fælles mødevirksomhed Styrke udviklingen af nettjenester og anvendelse af e-licenser Sikre uddannelse, kompetenceudvikling og videndeling i netværk Varetage primusmotorrollen (faglig frontløber), herunder arbejde på foreningen mellem det fysiske og det digitale bibliotek samt koordinering mellem folke- og forskningsbiblioteker Flere interviewpersoner udtrykker ønske om, at overbygningsbibliotekerne skal kunne løfte mere avancerede opgaver i fremtiden og at der vil blive stillet krav om flere ekspertydelser. Som eksempler på avancerede opgaver nævnes: At kunne sikre professionel styring i ensartetheden i udviklingen af bibliotekerne i deres område At kunne løfte bibliotekerne op i den digitale superliga At kunne målrette og professionalisere indsatsen på udviklingssiden At kunne implementere professionel markedsføring At råde over ekspertise indenfor digitale medier 9

11 At styrke indsatsen indenfor administrativ rådgivning, f.eks. vejledning til ansøgninger, udbudsforretninger og håndtering af e-licenser At stimulere produktudvikling af biblioteksbegrebet At kunne kompetenceudvikle bibliotekerne i effektive formidlingsmetoder At kunne sikre udrulning af netydelserne (specielt licenser) i alle biblioteker Kompetenceudvikling i regionale netværk Koordinering af kompetenceudvikling er en CB-overbygningsydelse, der dels varetages af CB erne selv, men også varetages af 4 netværkskoordinatorer (i Vejle, Århus, Roskilde og Gentofte) på vegne af de 4 netværksområder, som folkebibliotekerne er inddelt i mht. fælles kompetenceudvikling. I dette års interviewundersøgelse er holdninger af den netværksbaserede kompetenceudvikling varierede. Det vurderes af flere, at statens udpegning af strategiske indsatsområder er fin. De kunne imidlertid nedfældes i den nationale udviklingsstrategi for biblioteker og der kunne knyttes passende puljemidler til indsatsområderne, som kan søges lokalt. Tiden er løbet fra, at alle skal kaste sig over et bestemt emne på et bestemt tidspunkt (dvs. når det passer netværkskoordinatorerne). Det er vigtigt med koordinering af kompetenceudviklingen, men det må gerne ske mere decentralt. Et bibliotek oplever, at den virkelighed, der var tanken bag projektet med netværkskoordinatorerne, ikke passer ind i bibliotekernes konkrete virkelighed og at forudsætningerne fra starten har været forkerte. De føler, at de får for lidt for de penge, der er afsat til kompetenceudvikling i regionale netværk. Til dette udsagn bør vel erindres om, at det samlede beløb, der er afsat til netværkskoordinatorene på landsplan udgør ca. 1 million kroner. Samme bibliotek giver udtryk for, at projektlederuddannelser er nyttige og fortsat bør prioriteres højt. Uddannelsen bør imidlertid forankres som en naturlig del af den lokale kompetenceopbygning, hvor alle medarbejdere lærer projektarbejde som en del af arbejdskulturen. Biblioteket har derfor valgt selv at tilrettelægge en projektlederuddannelse i stedet for at få nogle med på uddannelsen udbudt gennem netværket. En interviewgruppe i samme region foreslår, at de midler, der anvendes til netværkskoordinering i stedet kunne anvendes til udvikling af spændende undervisningsforløb i biblioteksinformationskompetence, som er målrettet alle biblioteker. 10

12 Det er en tendens, at de større biblioteker ikke finder det faglige niveau hos trænerne højt nok. Deres medarbejdere er selv på samme faglige niveau. ÅKB oplyser, at deres træneruddannelse ikke har været optimal, men at de uddannede projektledere har fået nyttige kompetencer. Generelt set, vurderer de, at deres netværkskoordinering af kompetenceudviklingen ikke fungerer godt. Det er for vanskeligt at planlægge et udbud af kurser, som koordinator vurderer, der er behov for og få bibliotekerne til at deltage, når kurserne bydes ud. Alt i alt kan man ud fra interviewene konkludere, at der både er fordele og ulemper forbundet med den nuværende organisering af kompetenceudviklingsydelsen. Nationale indsatsområder for kompetenceudvikling Der udtrykkes tilfredshed med årlige udmeldinger af nationale indsatsområder for kompetenceudvikling. Indsatsområderne bør i de kommende år fokusere på at realisere den nationale udviklingsstrategi. Biblioteksstyrelsens engagement i udstikning af rammerne for fremhæves som væsentlig. Der udtrykkes ønske om, at indsatsområderne gerne må være lidt langhårede snarere end at understøtte praktisk træning. Med hensyn til de sidste års temaer læringsrum for informationskompetence og digitale borgerservices finder bibliotekerne at de har ramt plet. Blot har dette års tema måske været udbudt lidt for tidligt i betragtning af, at bibliotekerne netop nu står midt i en fusionsproces. De interviewede biblioteker kom - som det vil fremgå af nedenstående - med mange forslag og ideer til, hvad der kunne blive nationale indsatsområder for kompetenceudvikling, f.eks. i 2007, hvis de kunne have indflydelse på valget: Styrket viden om RFIDs (chipteknologiens) muligheder Anvendelse af MP3-filer Udvikling af en landsdækkende bibliotekernes hjemmeside (en portal) gerne med landsdækkende adgang for alle borgere til e-ressourcer (ens bibliotekstilbud til alle uanset bopælskommune). Den nye bibliotekarrolle - hvordan skal bibliotekarerne agere i et netværksbaseret samfund? IT- bibliotekskørekort (et længere kompetencegivende kursus) Nye digitale ydelser og formidlingen Det er en generel vurdering, at formidling af de digitale ydelser ville have lettere vilkår, 11

13 hvis ressourcerne bliver registreret i Bibliotek.dk. For bogligt materiale gerne forsider, links og anmeldelser i en form, så ressourcebeskrivelsen med berigelser kan importeres og integreres i den lokale katalog. Der er behov for statslig støtte til at for e-ressourcerne integreret i Bibliotek.dk En interviewgruppe, der genkender, at formidling af elektroniske ressourcer er vanskelig, efterlyser bedre vejledningsmateriale (varedeklarationer). For e-licenser vil de gerne vide mere om hvilke målgrupper og biblioteksstørrelse mv. produkterne passer til. Med hensyn til opbygning af tilstrækkelige kompetencer til at formidle de nye digitale ydelser i eget bibliotek, placerer de interviewede biblioteker ansvaret hos dem selv. De udtrykker, at det er nødvendigt at bibliotekerne griber i egen barm, når det handler om at lære sig formidling af digitale ressourcer. Andre områder af overbygningsfunktionen Kørselsordningen Den nationale kørselsordning er en stor succes. Det bør dog tilstræbes at gøre antallet 5 kørselsdage om ugen obligatoriske over hele landet. Kørselsdagene indenfor regionen varierer i dag fra 2 til 5, hvilket er en barriere for sikring af dag til dag levering til alle brugere i landet. Et bibliotek beklager, at der er problemer med at få distribueret pjecer gennem kørselsordningen. Tekstlicenser Behovet for udbygning af fælles licenser omfatter også fremvisning og formidling af film Der er for mange barrierer knyttet til visningsrettigheder, karenstid, mv. Netbibliotekerne Det er flere bibliotekers vurdering, at netbibliotekerne bør revurderes. Har vi fortsat behov for alle tjenesterne? Er der andre ressourcer og værktøjer, der har overhalet bibliotekernes nettjenester? Der er enighed om, at der ikke er nogen fremtid i portaler med mindre de har et klart (og synligt) formidlingsaspekt. Flere peger på, at udviklingsopgaverne i fremtiden bør placeres et centralt sted, så tjenesterne bliver mere professionelle. Tiden er forbi, hvor amatører skal lave tjenester til nettet som en del af egen kompetenceudvikling. Den type opgaver bør ligge i 12

14 professionelle centre. Endvidere understreges behovet for at produkterne markedsføres professionelt af nogle, der har forstand på markedsføring, herunder de forskellige mediers fordele og ulemper samt differentiering af målgrupper. En gruppe foreslår, at der gennemføres et antal forskellige projekter, der handler om markedsføring af de samme tjenester med bistand fra fagfolk med forstand på test- og målemetoder, således at resultaterne fra de forskellige projekter kan sammenlignes. En interviewgruppe udtaler, at alt for meget af netbibliotekernes udviklingshistorie har været præget af maskulin magtkamp og konkurrence mellem bibliotekerne og mellem bibliotekerne og DBC og Bibioteksstyrelsen. En anden gruppe peger på, at en uafhængig professionel bestyrelse for netbibliotekerne kunne ophæve rivaliseringen og den indbyrdes konkurrence og træffe professionelle beslutninger. Alternativt kunne styringskonstruktionen være, at staten sidder for bordenden med en styregruppe. Det understreges, at det har en vigtig signalværdi, at staten er engageret i udviklingen af netbibliotekerne og at der er behov for en overbygning i forhold til netbibliotekerne. Andre bemærkninger Bibliotekerne ønsker, at der også i fremtiden skal være mulighed for at søge projektmidler fra Udviklingspuljen. De kunne tænke sig, at nogle puljemidler kan søges til rugbrødsprojekter, dvs. til af afprøve ideer, som måske allerede har fået tilskud i andre kommuner. Der er behov for midler, der ikke kræver for meget bureaukrati og rapportering. Der faldt en del bemærkninger om nyhedstyranniet der skal hele tiden findes på nye ideer og udviklingstiltag. Somme tider kunne der være behov for at afprøve allerede gennemførte projekter i andre biblioteker. Måske kunne en sådan benchmarking også give ny læring. 13

15 BILAG 1 Liste over biblioteker, der medvirkede i interviewundersøgelsen Interviewdato Bibliotek 25/4 Randers Bibliotek 26/4 Esbjerg Centralbibliotek 26/4 Kolding Bibliotek 5/5 Nyborg Bibliotek 10/5 Slangerup Bibliotek 10/5 Slagelse Centralbibliotek 11/5 Brøndby Bibliotek 15/5 Århus Kommunes Biblioteker 17/5 Næstved Bibliotek 18/5 Skanderborg Bibliotek 14

16 BILAG 2 Interviewguide: Interviewundersøgelse som led i evaluering af centralbiblioteksstrukturen 2006 Del A - Centralbiblioteksstrukturen og overbygningsydelserne generelt 10 centralbiblioteker varetager i dag brede overbygningsydelser. Grundydelserne: Materialeoverbygning, informationstjeneste, rådgivning & vejledning, samordning af opgaverne i deres betjeningsområde: Andre overbygningsydelser: Musik & multimedier i fast form, musik i elektronisk form, elektroniske tekstlicenser, netydelser (Netbiblioteker), koordinering af kompetenceudvikling, kørselsordning. Disse overbygningsydelser varetages på tværs af regionerne af udvalgte centralbiblioteker. Spørgsmål: Fungerer den nuværende CB-struktur tilfredsstillende? Hvordan vurderer I kvaliteten af overbygningsydelserne, som siden 2004 er blevet samlet på færre centralbiblioteker? Løser centralbibliotekerne de relevante opgaver? Er der opgaver, der har brug for at blive styrket? Fungerer samordningen af opgaverne i Jeres nye betjeningsområde tilfredsstillende? (samarbejdet, mødestrukturen, mv.) Fungerer samarbejdet på tværs af de nye betjeningsområder tilfredsstillende? Er der områder hvor samarbejdet kunne udbygges/forbedres? Del B Den fremtidige struktur for overbygningsydelserne? 6 centralbiblioteker (niveau3) varetager en i dag overbygning på særlige udvalgte områder (lydbøger på andre sprog end dansk, lokalhistoriske netværk, formidling af børnekulturelle kompetencer, etc.) Spørgsmål: Er der også i fremtiden behov for særlige CB-bevillinger til denne type overbygningsopgaver? 15

17 Den nuværende CB-struktur ligger fast ind til udgangen af 2007 (aftalt i resultatkontrakter). Herefter må det forudses, at der sker en tilpasning af CB-strukturen, så den matcher den kommunale og regionale struktur efter Spørgsmål: Hvilken centralbiblioteksstruktur vil der være behov for på længere sigt, når kommunalreformen er gennemført? Hvilke CB-overbygningsydelser vurderer I, at der vil være behov for i perioden ? Del C - Overbygningsydelsen Kompetenceudvikling Koordinering af kompetenceudvikling er en af CB-overbygningsydelserne. En del af dette arbejde er udlagt til en netværkskoordinator på hhv. Roskilde, Vejle, Gentofte og Århus Biblioteker. I 2005 var der udpeget flg. nationale indsatsområder for kompetenceudvikling: a) Biblioteket som læringsrum for informationskompetence. b) Videreudvikling af projektlederkompetencerne, herunder opkvalificering af de uddannede projektledere i 2006 er det nationale indsatsområde for kompetenceudvikling: - Digitale borgerservices Spørgsmål: Er de valgte indsatsområder for 2005 og 2006 de rette i forhold til udviklingsbehovene? Er det fortsat relevant med en national strategisk indsats på kompetenceudviklingsområdet? Er der på sigt behov for en stærkere prioritering af statslige kompetencemidler? Fungerer netværkskoordineringen af initiativer til støtte for kompetenceudvikling indenfor de nationale indsatsområder tilfredsstillende i Jeres område? 16

18 Del D- Nye digitale ydelser og formidlingen Et af de områder som sidste års tilfredshedsundersøgelse viste, at der var behov for en indsats indenfor, var formidlingen og markedsføringen af de nye digitale ydelser. Kunne koordinering af denne opgave varetages i Centralbibliotekerne eller er det en national opgave? Spørgsmål: Hvilke støttefunktioner er der behov for fra en overbygningsfunktion? Hvilke initiativer og opgaver kunne man forestille sig lå indenfor dette område? Del E - Andre områder af overbygningsfunktionen Kommentarer til andre områder Har I andre punkter omkring CB-strukturen, som I vil kommentere på? Det kunne være: o o o Kørselsordning Tekstlicenser Netbibliotekerne Spørgsmålene i denne interviewguide er tænkt som en struktur for gruppeinterviewet og som et forberedelespapir. Andre emner af relevans for den denne evaluering kan naturligvis tages op undervejs. Beregn ca. 1½-2 timer til interviewet 17

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 1 Beretning for Gentofte Centralbibliotek Gentofte Centralbiblioteks målsætning og ambition er, i et tæt samarbejde med brugerne, at fastholde centralbiblioteket

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Program 09.00-09.15 Mogenbrød, kaffe og te 09.15-12.00 Hvad er et biblioteks opgaver og kerneopgaver? - Historisk blik på hvad der har skabt de danske

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Danskernes Digitale Bibliotek den 2. december 2013 i Nyborg 1 Disposition 1. Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

- det er så myndigt af følges ad

- det er så myndigt af følges ad Borgerservicesamarbejdet - det er så myndigt af følges ad Mandag d. 7. april Skanderborg Mikkel Hartvig Haaning - Områdeleder - Lokalbiblioteker Historik - når vi flytter sammen 2006 > Borgerservice og

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT Kontaktudvalget for den digitale borger 24. september 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte telefon: 33 73 33 59 Møde den 27. august 2009 i Styrelsen

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotek for København Amt Virksomhedsregnskab for år 2000 1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2000 Indledning Gentofte bibliotekerne varetager

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Indholdsfortegnelse 1. Projektforslagets mål... 3 2. Målgruppe... 3 2.1 Målgruppebeskrivelse... 3 2.2 Kendskabsgrad hos målgruppen... 4 2.3

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 1. Beretning. Beskrivelse af centralbiblioteksvirksomheden. Gentofte Bibliotekerne varetager i henhold til Biblioteksloven 9, 10,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Deltagerbesvarelser af spørgeskemaundersøgelsen ved biblioteksledermødet 2010.

Deltagerbesvarelser af spørgeskemaundersøgelsen ved biblioteksledermødet 2010. Deltagerbesvarelser af spørgeskemaundersøgelsen ved biblioteksledermødet. Centralt materialeindkøb af e-ressourcer ( 5 er centralt materialeindkøb) Antal svar 1 1 1 3 5 Grad af fælles indsats Hvis det

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter!

Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter! Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter! 1 Dogmeregler for mit oplæg: Maks. 22 slides. Ikke nævne DDB. Kortene på bordet. Mere refleksion end konklusion. 2 Min faglige DNA: Uddannet bibliotekar. Kommunikationschef

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. Maj 2009 Notat Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger 1. Indledning Projektet Styrket

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere