Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013"

Transkript

1 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi Status

2 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris, Berlin og San Francisco, fotograferet af elever og lærere på studierejser og på besøg hos kontaktskoler. Street art vises i skoletiden i D-gangen kontinuerligt via en projektor. 2

3 Indholdsfortegnelse * 1 Intro til Mål og strategi Status 4 2 Nøgleområder Videreudvikling af studieretningsgymnasiet Undervisningsmiljø 8 3 Øvrige særlige indsatsområder Sprog og sprogundervisning Internationalisering Det sociale liv på skolen Kompetenceudvikling Fastholdelse og støtte Naturvidenskab 38 4 Evaluering og kvalitetssikring 58 5 Fysiske rammer 60 3

4 1. Introduktion til Mål og strategi Status Hermed foreligger Mål og strategi for Silkeborg Gymnasium. Da der efterhånden er tale om et ganske omfattende materiale, har vi valgt at opdele planen i to særskilte hæfter - en status for skoleåret og mål og planer for Statusdelen rummer bl.a. en afrapportering af nøgleområderne for perioden * Videreudvikling af studieretningsgymnasiet * Undervisningsmiljø Men områderne vil fortsat være vigtige indsatsområder og indgår således i de nye planer. Statusdelen rummer endvidere afrapportering af 6 øvrige særlige indsatsområder, nemlig: * Sprog og sprogundervisning. * Internationalisering * Det sociale liv på skolen * Kompetenceudvikling * Fastholdelse og støtte * Naturvidenskab 4

5 2. Nøgleområder Videreudvikling af studieretningsgymnasiet Et af hovedformålene med gymnasiereformen fra 2005 var at etablere et gymnasieforløb, der er præget af samspil mellem fagene dels for at optimere elevernes faglige udbytte, og dels for at skabe sammenhæng i en skolehverdag, der ellers kan forekomme fragmenteret. I forbindelse med reformen blev der skabt tre ny arenaer for samspil mellem fagene; almen studieforberedelse (AT), almen sprogforståelse (AP) samt naturvidenskabeligt grundforløb (NV), og hidtil har ressourcerne primært været fokuseret på at få etableret fagligt samspil inden for disse nye områder. I det forløbne skoleår er indsatsen i forhold til det øvrige samspil mellem fagene i studieretningerne forstærket - herunder toning af alle de obligatoriske fag (fællesfagene), så fx også dansk- og historieundervisningen afspejler studieretningen. Status for skoleåret Studieretningssamarbejde og elevmedbestemmelse Der er de seneste to skoleår i samtlige 1g-klasser gennemført særlige møder mellem eleverne og lærerne i studieretningsfag samt i dansk, historie og engelsk. Møderne har haft til formål at udvikle studieretningssamarbejdet og samtidig medvirke til øget elevmedbestemmelse. Tilbagemeldingen er, at eleverne og flertallet af lærerne oplever, at møderne er relevante. Studieretningssamarbejde og gymnasiefremmede En gruppe lærere har med ministeriel støtte udviklet og afprøvet forløb med vægt på studieretningssamarbejde og gymnasiefremmede elever. Gruppen har udvekslet erfaringer med andre gymnasier og deltaget i et forskningsprojekt under Københavns Universitet om gymnasiefremmede. Det ministerielle projekt blev afsluttet i efteråret 2012, og der er i foråret 2013 nedsat en gruppe, der skal udtænke, hvorledes erfaringerne fra netværksarbejdet kan udvikles til en fortsat indsats i forhold til elever, der har brug for særlig støtte i forhold til et studieliv på gymnasiet. Toning af (fælles)fag Udviklingsgrupper i fagene dansk, engelsk, historie, oldtidskundskab og religion har tidligere udviklet idéer til de respektive faggrupper med henblik på at udbrede toning af fagene. Der har i skoleåret været nedsat tilsvarende udviklingsgrupper i samfundsfag, biologi og fysik, hvorved der har været fokus på toning i alle de fag, som alle elever har. Studieretningssamarbejde og profilering af studieretninger Der har i det forløbne skoleår været fokus på gennemførelse af mere 5

6 studieretningssamarbejde, og på en tydeliggørelse af profilerne for de enkelte studieretninger. Der er nedsat en projektgruppe, der fungerer som katalysator for udviklingen, og som sparer med andre gymnasier samt forskere fra Syddansk Universitet om udvikling af studieretningssamarbejdet. Projektgruppens arbejde støttes af Ministeriet for Børn og Undervisning. Projektgruppen har bl.a. analyseret profilerne for de enkelte studieretninger og har gennemført interviews med elever fra samtlige studieretninger, som kan indgå i et forestående arbejde med at lave beskrivelser af de enkelte studieretninger. Der har været følgende mindstekrav til toning af studieretninger samt til omfanget og karakteren af studieretningssamarbejde: 1 Mindst to studieretningsprofilerende samarbejder pr. semester. - Forløbene skal samlet være på mindst 10 lektioner - Mindstekravene gælder for 4 semestre pr. studieretning (fra forårssemesteret i 1g til efterårssemesteret i 3g) - Forløbene skal være tværfaglige eller fagintegrerende 2 Fællesfag skal tone i forhold til studieretningen mindst én gang pr. semester (hvis faget ikke indgår i ovennævnte samarbejde) Der er i forlængelse af ovenstående samarbejder etableret et system til videndeling mellem lærerne om studieretningssamarbejde. Erfaringsopsamling fra andre gymnasier Der er bl.a. blevet indhentet erfaringer fra andre gymnasier vedrørende studieretningssamarbejde, innovation, talentarbejde, sammenhæng i uddannelseskæden mv. gennem ovennævnte netværkssamarbejde om studieretningssamarbejde og ved at pædagogisk udvalg har besøgt fire gymnasier i København. Skriftlighed Udviklingen af skriftlighed har i det forløbne skoleår primært foregået i regi 6

7 af det ministerielt støttede projekt FUSG på Silkeborg Gymnasium (Fortsat Udvikling af Skriftlighed på Gymnasiet). En projektgruppe har bl.a. arbejdet med følgende indsatsområder: * Implementering af progressionsplan. Der er blevet implementeret en ny progressionsplan vedrørende udvikling af elevernes skriftlige kompetencer. Dette indebærer bl.a., at 1g-klasserne har skrevet dansk-historieopgave. Desuden er progressionsplanen blevet revideret bl.a. med henblik på forkortelse af grundforløbet. * Udvikling af handybags, der har til formål at fremme udbredelsen af ny skriftlighed. Afvikling af elevtid på skolen Alle elever i 1g og 2g har fortsat fået indlagt skrivelektioner i skemaet, hvor elever afvikler elevtid på skolen med tilstedeværelse af læreren som vejleder i skriveprocessen. Det har for 3g-hold været muligt at ønske skrivelektioner. Lektieudviklingsprojekt - LUP Idéerne fra LUP, der blev afviklet i skoleårene , er formidlet bl.a. via Håndbogen i form at et punkt kaldet Lektiesamtaler og et ark med inspiration til forskellige foki vedr. lektier, som kan anvendes i den daglige lektiegivning og i forbindelse med lektiesamtalen. Sammenhæng i uddannelseskæden Med henblik på at øge gymnasielæreres viden om, hvordan eleverne arbejder i grundskolen, og hvilke kompetencer eleverne erhverver i grundskolen, samt med henblik på at øge grundskolelærernes viden om gymnasiet, er der i samarbejde med Silkeborg Kommune indledt et projekt, hvor dansklærere fra gymnasiet og grundskolen overværer hinandens undervisning, afdækker overgangsproblemer i dansk samt udvikler materialer til brug ved overgangen til gymnasiet. Der er ansøgt om, at projektet bliver tilknyttet et forskningsprojekt i regi af Ministeriet for Børn og Undervisning. Se også afsnittet om sprog og sprogundervisning. 7

8 Akademiet for Talentfulde Unge Silkeborg Gymnasium har i samarbejde med en række gymnasier udviklet Akademi for Talentfulde Unge i Region Midt. Det er et talentakademi, som tilbyder særlige forløb for talentfulde elever. Tilbuddene dækker alle faglige hovedområder. Silkeborg Gymnasium har nu 10 1g-elever og 4 2g-elever, der er optaget på akademiet. De offentlige foredrag, som har været afholdt af lærere fra Silkeborg Gymnasium, har hver haft deltagelse af elever fra akademiet, idet de unge talenter er kommet til Silkeborg fra store dele af Region Midt. Science Talent College Silkeborg Gymnasium har fået optaget 5 elever på Science Talent College, som er et to-årigt forløb (forår 2012-forår 2014) for elever, der er særligt dygtige til matematik og naturvidenskab. Optagelse på Science Talent College betyder bl.a. deltagelse i 8 camps på 3-4 dage, som afvikles på det naturvidenskabelige talentcenter i Sorø. Science Talent College-aktiviteterne er i afviklet planmæssigt, og eleverne fra Silkeborg Gymnasium er meget begejstrede for projektet Undervisningsmiljø Der er både i 2010 og i 2011 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium med deltagelse af 85 % af eleverne. Besvarelserne vedrørende det sociale miljø tegner overordnet et positivt billede af Silkeborg Gymnasium, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at 96 % af eleverne giver udtryk for, at de for det meste har det godt i klassen, og ved at 93 % af eleverne mener, at der er en positiv social kontakt mellem lærere og elever. Undersøgelsen peger dog også på en række udfordringer, idet nogle elever oplever en hård omgangstone, og at man kunne være bedre til at støtte 8

9 hinanden. Desuden er omkring 1/3 af eleverne ikke tilfredse med de sociale aktiviteter på skolen. Status for skoleåret Undervisningsmiljøvurdering Der er i december 2012 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium. Samtlige elever i 2g og 3g har haft mulighed for at deltage i evalueringen, og undersøgelsen har 777 respondenter svarende til 88 % af de 883 mulige. Besvarelserne i januar 2012 tegner overordnet det samme positive billede af Silkeborg Gymnasium som de forudgående undersøgelser. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at 95 % af eleverne giver udtryk for, at de for det meste har det godt i klassen, og at 97 % af eleverne oplever, at lærerne viser respekt over for eleverne. I forhold til klasser med særlige udfordringer har skolen støttet sociale aktiviteter iværksat af team/klasselærer. 3. Øvrige særlige indsatsområder 3.1. Sprog og sprogundervisning Sprog og sprogundervisning har i perioden været et af Silkeborg Gymnasiums nøgleområder. Status for skoleåret Sproggruppen Sproggruppen, som nu er en veletableret institution på Silkeborg Gymnasium, rummer repræsentanter for såvel de moderne som de klassiske sprog. Sproggruppen har været aktiv på en række centrale områder i det forgangne skoleår. Den har dels haft ansvaret for, i samarbejde med ledelsen, at udvikle, igangsætte og forestå den praktiske gennemførelse af initiativer inden for området sprog og sprogundervisning, bla. Sprogdagene jf. nedenfor. Sprogdagene Sprogdagene blev afviklet i uge 41. Målgruppen var i år primært 2g-elever (bortset fra kinesisk), som inddrog 9

10 både 1g- og 2g-elever, og engelsk som afholdt foredrag for 3g engelsk A- niveau). Hvert fremmedsprog fik tildelt en lektion til afholdelse af en "sprog- og kulturseance" i auditoriet. De medvirkende fremmedsprog var i år engelsk, tysk, spansk, kinesisk, fransk samt latin/ græsk. Faggrupperne planlagde selv indholdet af lektionen (ud fra et fastlagt budget), og det endelige program blev følgende: * Engelsk Jesper Trier Gissel fra Nørgaards Højskole fortalte om Shakespeare. * Fransk To rigtige franskmænd Maëlle og Pierre underviste og underholdt med frankofoni-spil, klichéer og ord-auktion. * Kinesisk Foredragsholder fra organisationen Morning Tears; en organisation der driver centre, som hjælper kinesiske børn, hvis forældre sidder i fængsel eller er blevet henrettet. * Græsk/latin Tidligere docent ved AU Ole Thomsen talte om den antikke komedie og dens efterliv. * Tysk Torben Steno med foredraget "Mit elskede Tyskland! Tyskland er, uanset om vi vil det eller ej, en del af vores kulturarv. Vi minder meget mere om dem end vi tror. Denne problematik var det centrale i Stenos foredrag. * Spansk Hans Erik Rasmussen fortalte om den danske koloni i Argentina. Omkring år 1900 rejste danskere til Argentina. Knap halvdelen blev og skabte en koloni med skoler, klubber og kirker. 10

11 Sprogzonen kom - som altid - på besøg og underholdt og underviste 1geleverne som optakt til AP-eksamen i slutningen af grundforløbet. Sprogkonkurrencer * Juvenes Translatores I skoleåret var Silkeborg Gymnasium for tredje år i træk blandt de 13 danske gymnasier, som ved lodtrækning blev udvalgt til deltagelse i EUs oversættelseskonkurrence, Juvenes Translatores. Desværre faldt vores skoles deltagelse i konkurrencen på, at ingen 1gelever blev indstillet til konkurrencen af deres sproglærere. I det kommende skoleår vil den ansvarlige for Juvenes Translatores gøre en ekstra indsats for at få sprogkollegerne til at tilmelde elever til konkurrencen. Silkeborg Gymnasiums sprogelever har klaret sig godt i konkurrencen i de sidste par år. Ingen har endnu vundet konkurrencen, men flere elever har modtaget et diplom for at være blandt de 10 % bedste oversættere i konkurrencen. * Franskkonkurrencer. På fransk-hjemmesiden på EMU'en har interesserede franskelever mulighed for at deltage i forskellige konkurrencer, som f.eks. oversættelse, fristil, billedbeskrivelse, faktatjek af forskellige kulturelle franske fænomener. En repræsentant for faggruppen i fransk har stået for information af franskeleverne om denne mulighed. Den sproglige udfordring To gange om året er der mulighed for at deltage i skolens sprogkonkurrence. Her stilles der en sproglig udfordring, hvor eleverne dyster i en kreativ opgave inden for dansk eller fremmedsprog. I år, har eleverne bl.a. skullet lave et indlæg om, hvorfor det er vigtigt at lære et fremmedsprog; her i foråret, har de skullet oversætte deres yndlings 11

12 udenlandske sang eller yndlings udenlandske digt fra fremmedsprog til dansk, så de havde mulighed for at dele sangen / digtet med alle deres venner. Vinderen i de to konkurrencer blev præmieret, og deres arbejde blev lagt ud på skolens hjemmeside. Ekskursioner Alle ansøgninger til ekskursioner er blevet imødekommet. Der har ikke været ekstraordinært stort felt af ansøgninger fra fremmedsprogene. D-gangen som sprogfløj Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har fået til opgave rent visuelt og fysisk at profilere sprog og sprogundervisningen gennem indretning af D-gangen som en særlig sproggang. Arbejdsgruppen er i løbet af skoleåret kommet lagt i sit arbejde. Kunstneren Mormor har således malet et værk direkte på væggen, en gruppe fra Teknisk Skole i Silkeborg, skilte- og bygningsmalerne, har skabt et værk fyldt med ord repræsenterende forskellige sprog 12

13 og fra en projektor vises kontinuerligt street-art fra forskellige storbyer i verden, fortograferet af vore egne lærerer og elever som fx her fra San Francisco Udsmykningen af D-gangen fortsætter i det kommende skoleår. Se Mål og planer Efteruddannelsesprojekt Sprogundervisning og it Sproggruppen og ledelsen er fortsat i gang med drøftelser af, hvorledes sproglærerne kan opkvalificeres inden for området undervisning og it. Drøftelserne har ikke resulteret i konkrete samlede og mere overordnede efteruddannelsesinitiativer i dette skoleår, men det er et område, som fortsat er højt prioriteret blandt sproglærerne, hvoraf nogle har deltaget i kurser inden for området udbudt af eksterne kususudbydere. Det har således i år været lagt ud til de enkelte faggrupper at arrangere kurser, der mere fagspecifikt har kunnet opkvalificere den enkelte lærer i forhold til anvendelsen af moderne medier og it i undervisning i netop deres fag. Pædagogisk dag for sproglærerne ved Silkeborg Gymnasium Med henblik på at evaluere indsatsområdet Sprog og sprogundervisningen afholdt Sproggruppen i februar måned pædagogisk dag for sproglærerne ved Silkeborg Gymnasium. 13

14 Dagens fokus var bla. forslag til fremtidige sprogprojekter med udgangspunkt i erfaringerne fra de sidste 3 års arbejde med sprog som indsatsområde. Blandt programpunkterne var * Evaluering af sprogdagene hidtil og visioner for fremtidige sprogdage. * Fokus på Almen sprogforståelse faglighed og pædagogik. * Foredrag ved Rune Lykkeberg om temaet Sprog, medier og spin. * Fernisering på D-gangen 68 lærere deltog i arrangementet fremmedsprogs- og dansklærere. Det besluttedes at arbejde for at en pædagogisk dag for sproglærere bliver en årlig tilbagevendende begivenhed. Samarbejde med grundskolen Det var planen i indeværende skoleår, at sproggruppen ville realisere planerne om at afholde et stormøde med fremmedsprogslærere fra Silkeborg Gymnasium samt kommunens grundskoler. Formålet med dagen skulle være erfaringsudveksling om elevernes sproginteresse og bevidsthed bla. med fokus på overgangen fra folkeskole til Gymnasium. I lyset af vedtagelsen af projektet Sprog Bygger Bro, som er bevilget af Region midt, og hvor Silkeborg Gymnasium er en del af projektledelsen, er det besluttet, at ovennævnte samarbejde kommer til at ske i regié af Sprog bygger bro idet indholdet i dette projekt svarer til de oprindelige tanker bag ovennævnte samarbejdsinitiativ. Samarbejde inden for tyskfaget De gode erfaringer fra samarbejdet mellem gymnasiets og folkeskolens 14

15 tysklærere med henblik på at kaste lys på overgangsproblematikkerne i faget tysk fra grundskole til gymnasium arbejdes der videre med i tyskfaggruppen på gymnasiet. I skoleåret har fire tysklærere fra Silkeborg Gymnasium været på besøg på Hvinningdal Skole henholdsvis Langsø Skolen for at se nogle tysktimer og høre om erfaringer med tyskundervisningen i folkeskolen. Tysklærere fra de to folkeskoler kom på genbesøg på SG og overværede undervisning på forskellige niveauer. Kinesisk på A-niveau Der har også i dette skoleår været interesse i at læse kinesisk på A-niveau. I skoleåret startede 33 nye 1g ere med kinesisk som sprog 2, og eleverne blev fordelt på 2 hold. SG Master Class Sprog Det er besluttet at igangsætte projekt SG Master Class Sprog. Ligesom der findes tilbud til særligt talentfulde elever inden for de naturvidenskabelige fag, er det gennem projektet SG Master Class Sprog besluttet at give de samme muligheder for talentpleje inden for sprog. Master Class Sprog er en platform for talenter inden for sprogene engelsk, spansk, tysk og fransk, som har til formål at styrke elevernes faglige og metodiske refleksionsniveau inden for feltet. For den enkelte elev vil deltagelse i projektet betyde, at eleven med sin særlige indsats vil få mulighed for at blive en af de bedste, fordi potentialet stimuleres. Master Class Sprog vil det første år have talestrategier og mundtlig sprogfærdighed som tema. I et samarbejde med Århus Universitet skal skræddersys et forløb til det enkelte sprogfag, hvor eleverne præsenteres for såvel teoretiske som praktiske strategier til at optimere deres kommunikative kompetencer i mundtlig sprogfærdighed. Kurserne sigter mod, at eleverne senere skal have mulighed for et ophold af op til en uges varighed i det pågældende land, hvor eleven indkvarteres privat og følger undervisning på et lokalt gymnasium. Fire sproglærere styrer projektet som i dette skoleår er i planlægningsfasen. 15

16 Sprogfag og sprogundervisning på hjemmesiden Sprog og sprogundervisning har også i dette skoleår haft en markant profil på skolens hjemmeside. Området har fået en selvstændig kolonne på hjemmesidens forside, hvor en række underpunkter optræder. Den web-ansvarlige repræsentant for sproggruppen har fulgt op på denne sprogkolonne i løbet af året, bla gennem løbende kontakt med de enkelte sprogfag (bl.a. op til faggruppemøder) og ved at minde om sprogfagenes mulighed for at bidrage med materiale til et eller flere af de temaer som præsenteres på hjemmesiden. Sprog Bygger Bro, Region midt har i 2012 bevilget et større beløb til udvikling og igangsættelse af projektet Sprog bygger bro I et samarbejde mellem Silkeborg Gymnasium, Risskov Gymnasium, Viborg Gymnasium og HF, Viborg Katedralskole, Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium og Uddannelsescenter Holstebro er blevet nedsat en projektgruppe, som over en 3-årig periode har til opgave at udvikle undervisningsformer og undervisningsmaterialer på de merkantile uddannelser samt en model for brobygningssamarbejder mellem grundskole og det gymnasiale niveau. Projektet indskriver sig i den nationale, uddannelsesmæssige debat om fremmedsprog som en nødvendig, men overset, kompetence. Siden gymnasiereformen 2005 har antallet af elever med mere end ét fremmedsprog været markant dalende. Det er en bekymrende udvikling i et lille land som Danmark, der skal kunne begå sig globalt - både kulturelt og økonomisk - og denne bekymring deles af både erhvervslivet og de sprogfaglige organisationer. Med projektet ønsker ovennævnte skoler at sætte fokus på fremmedsprogene tysk, fransk, spansk og engelsk og disses betydning for, at unge mennesker kan agere kompetent i en global virkelighed. Der skal arbejdes med en 16

17 model, der kan skabe sammenhæng mellem de kompetencer, eleverne opnår på de forskellige skoleniveauer og som dermed samlet vil styrke deres sproglige kompetencer og kulturforståelse, således at de på et kvalificeret grundlag vil kunne træffe videre uddannelsesmæssige valg, hvad enten de vælger at fortsætte med en teoretisk uddannelse eller de vælger at engagere sig i erhvervslivet. To lærere for Silkeborg Gymnasium er med i projektgruppen, og de udgør samtidig projektledelsen. Projektet løber fra 1. matrts april Sprogcamp I week-end en d januar blev afholdt en såkaldt Sprogcamp på Hjørring Gymnasium for 130 elever fra hele landet, som har lyst og talent for at bringe deres sprogkundskaber op på et nyt niveau. Sprogcampens formål er at styrke interessen for fremmedsprog, og temaet/opgaverne var i år markedsføring af produkter for en række firmaer 17

18 - fx rejser, cremer sofware mv. Silkeborg Gymnasium stillede med 15 elever, som sammen med elever fra andre gymnasier og på forskellige sprog dystede sammen og mod hinanden inden for forskellige konkurrencer, og på de vindende hold i hhv. fransk, kinesisk og klassiske sprog, var elever fra vores skole repræsenteret, ligesom vores kinesisk-elever vandt en specialkonkurrence ved siden af hovedkonkurrencerne Internationalisering Den internationale dimension i undervisningen og internationalisering har været et nøgleområde på Silkeborg Gymnasium i perioden , og internationalisering har også i skoleåret været et centralt indsatsområde. Status for skoleåret International arbejdsgruppe Den internationale arbejdsgruppe, som blev etableret i sidste skoleår, har i indeværende skoleår fortsat sit virke. Gruppen består af 5 lærere med hvert deres arbejdsområde, samt den uddannelseschef, som er tilknyttet gruppen. Internationale studieretninger 1. Den samfundsfagligt tonede studieretning Interessen for den internationale studieretning, som blev udbudt i 18

19 skoleårene , og med studieretningsfagene Engelsk (A), Samfundsfag (A), Naturgeografi (B) og Matematik (B) har været så stor, at den også er blevet oprettet i skoleåret På baggrund af de senere års erfaringer med denne studieretning må vi efterhånden betragte den som etableret på Silkeborg Gymnasium. 2. Den supersproglige studieretning Silkeborg Gymnasiums satsning på det internationale område kom i skoleåret og konkret til udtryk i, at eleverne fik tilbud om optagelse på en international studieretning med en sproglig dimension en såkaldt Supersproglig international studieretning. Tilslutningen var så stor, at studieretningen blev oprettet, og den er også blevet oprettet i skoleåret Tilsvarende den samfundsfagligt tonede studieretning må vi betragte den supersproglige studieretning som etableret på Silkeborg Gymnasium. Bridges through History with Maths De 7 europæiske gymnasier, som for 3 år siden etablerede et samarbejde om projektet Bridges through History with Maths, og hvor Silkeborg Gymnasium deltager, har i dette skoleår afsluttet Comenius-projektet. Kontaktskoler og kontaktskolenet Det har været en målsætning for skolen at få etableret et net af kontaktskoler både i Europa og globalt. Den internationale arbejdsgruppe har i dette skoleår arbejdet videre med disse planer. Målsætningen er at opsøge og opdyrke kontakter til gymnasiale uddannelser i udlandet. 19

20 En kontaktliste er blevet udarbejdet. Den ligger på hjemmesiden og den udbygges løbende, når nye kontakter kommer til. Gymnasiesamarbejde om internationalisering På initiativ fra Silkeborg Gymnasium er der etableret et mininetværk bestående af Silkeborg Gymnasium, Egå Gymnasium, Risskov Gymnasium og Marselisborg Gymnasium. Netværket har som målsætning at sætte fokus på erfaringsudveksling, gensidig inspiration og samarbejde om konkrete projekter i relation til internationaliseringsbestræbelserne på den enkelte institution. Netværket har afholdt møder, hvor bla. udvekslingsordninger, studierejser, studieophold i udlandet, opdyrkning og vedligeholdelse af internationale kontaktnet mv. har været på dagsordenen. Internationalisering på hjemmebane Region Midt har i foråret 2013 godkendt udviklingsprojektet "Internationalisering på hjemmebane". Silkeborg Gymnasium deltager i dette projekt sammen med Egå Gymnasium, Herning Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Viborg Katedralskole. Fokus i projektet er at inddrage det internationale i undervisningen - uden at elever og lærere behøver rent fysisk at forlade landet. Der skal arbejdes med at udvikle og afvikle virtuelle tværfaglige undervisningsforløb. Der skal inddrages viden, undervisere og elever fra andre lande. Der skal arbejdes med, hvordan denne type undervisning bedst fungerer. Skal vores elever være online samtidig med udenlandske elever, eller er det mere optimalt at udarbejde fx screencast, som eleverne i udlandet kan se, når det passer ind i deres skema? Mange pædagogiske modeller skal afprøves i denne sammenhæng. Projektet løber fra 1. marts 2013 til 1. april Udvekslingsprojekt med Convitto Nazionale Umberto I i Torino. Samarbejdet med Convitto Nazionale Umberto I i Torino er af forskellige praktiske grunder ikke som planlagt blevet videreført i , men 20

21 Silkebog Gymnasium har fået henvendelse fra skolen i Torino med henblik på genoptagelse af samarbejdet. Samarbejde med Shijiazhuang No.1 High School i Kina. Der arbejdes fortsat på, at få en gruppe elever og lærere og repræsentanter for ledelsen fra Shijiazhuang No.1 High School i Kina på besøg i Silkeborg. Når det forhåbentlig lykkes i efteråret 2013, vil det blive drøftet, hvorledes den samarbejdsaftale, som blev underskrevet i marts 2011, konkret vil kunne udmøntes i forskellige former for udveksling, studiebesøg mv. mellem de to gymnasier. Kinesisk på skemaet Region MIDT godkendte i april måned 2011 projektet Kina på skemaet. I efteråret 2011 blev nedsat en projektgruppe med repræsentanter for gymnasiet, grundskolen og Silkeborg Erhvervsråd. I skoleåret har gruppen arbejdet videre med udvikling af faget Kina på skemaet i grundskoleregi. Omkring 30 elever har fulgt faget, og de forskellige lektioner er dels blevet afholdt på lokale folkeskoler, dels på gymnasiet. 21

22 Faget Kinesisk områdestudium et valgfag på c-niveau i gymnasiet fik desværre ikke tilslutning nok til at det kunne oprettes. Faget udbydes igen i skoleåret Samarbejde om kinesisk sprog, kultur og samfundsforhold i kommunalt regi Det var planerne, og vi havde forventet, at sidste års studietur, med deltagelse fra Silkeborg kommunes skoleafdeling, to folkeskoler, Silkeborg Gymnasium og Erhverv Silkeborg til Beijing og til Shíjiāzhuāng i provinsen Hébêi i Kina, hvor der blev indgået hensigtsaftaler med Shíjiāzhuāng kommune og Shíjiāzhuāng Foreign Language School, havde resulteret i et besøg fra Kina i Silkeborg. Det er imidlertid indtil videre ikke lykkedes at få arrangeret et sådant besøg, men der arbejdes i videre på sagen. Studierejser og Almen studieforberedelse. De traditionelle studierejser i 2g indgår hver især i et AT-forløb med dertil knyttede lektioner. I studierejserne deltager 2 lærere som regel er det lærere, som underviser i studieretningsfagene. Dette giver studierejserne en særlig faglig profil og er samtidig med til at udbygge det tværvidenskabelige samarbejde mellem fagene. Den kobling mellem AT og studierejser er blevet videreført i skoleåret International konference på intranettet Et element i det internationale udvalgs arbejdsområder er at vedligeholde og udvikle en international konference på skolens intranet. Via denne konference formidles information om internationale aktiviteter, henvendelser fra skoler i andre lande vedr. samarbejde, nyhedsbreve fra Comenius etc. Konferencen skal fungere som et ressourcested for de lærere som søger inspiration til internationalt samarbejde og/eller til at tilføre deres undervisning en international dimension. En repræsentant for den internationale arbejdsgruppe bestyrer konferencen. 22

23 Skolens hjemmeside Information om Silkeborg Gymnasium kan nu findes på hjemmesiden på særlige sider på hhv. engelsk, tysk, fransk og spansk. Samarbejde med skoler i San Francisco-området I marts 2013 besøgte en delegation fra Silkeborg Gymnasium bestående af ledelses- og lærerrepræsentanter 2 high-schools i Palo Alto syd for San Francisco, hhv. The Woodside Priory School og Mento Atherton High Scool. Besøgene havde til formål at etablere kontakt med henblik på et fremtidigt samarbejde mellem Silkeborg Gymnasium og de to skoler, bla. med henblik på elev- og lærerudveksling. Allerede i skoleåret er der arrangeret besøg: Vores supersproglige studieretning skal indkvarteres hos elever og forældre fra The Woodside Priory School, og de skal med deres værtselever gå i skole nogle dage på det amerikanske gymnasium. Samarbejde med Long Road Sixth form College I november 2012 afholdt ledelsen på Silkeborg Gymnasium et ledelsesseminar i Cambridge, og knyttede ved den lejlighed kontakt til Long Road Sixth form College for at drøfte mulighederne for et fremtidig samarbejde mellem vore to skoler. I marts 2013 var der genbesøg i Silkeborg, og det blev besluttet at etablere et sådant samarbejde, hvis konkrete udformning vil tage form i det kommende skoleår. 23

24 3.3. Det sociale liv på skolen Status for skoleåret Tværgående elevaktiviteter * Fællesarrangementer Fællesarrangementerne, som afholdes på tværs af klasser og årgange, tilrettelægges, så eleverne herigennem tilbydes information, oplevelser etc. som ligger ud over den skemalagte undervisning. I skoleåret er afholdt følgende fællesarrangementer: * Malene Charlotte Larsen: De sociale medier og dig. Sociale netværkssider såsom Facebook og Twitter har gennem de seneste år oplevet en eksplosiv vækst, ikke mindst blandt de unge. Men hvilke konsekvenser har de sociale medier for de unges identitetsdannelse? Og for de sociale fællesskaber, de unge indgår i? Disse spørgsmål var i fokus i dette foredrag af kommunikationsforskeren Malene Charlotte Larsen fra Aalborg Universitet. Det var et foredrag, som dels blev afholdt for 1g- og 2g-eleverne, dels for interesserede forældre om aftenen. Foredraget blev afholdt med økonomisk støtte fra Forældreforeningen. * Mads Holm Iversen: Fra Mao til money I dette multimedieforedrag tog Kina-eksperten Mads Holm Iversen eleverne med på en hæsblæsende rejse gennem tiden - fra Mao's kommunistiske Kina og videre gennem de politiske og økonomiske reformer, der har gjort Kina til verdensmester i økonomisk vækst. Foredraget var særdeles afvekslende, og de historiske hovedlinjer blev krydret med personlige beretninger, musiske indslag samt fotografier og video fra det kinesiske hverdagsliv i provinsen såvel som i storbyen. 24

25 * Clement Kjersgaard: Det amerikanske præsidentvalg Som optakt til præsidentvalgsaftenen den følgende uge gæstede en særdeles veloplagt Clement Kjersgaard Silkeborg Gymnasium for at optegne hovedlinjerne i den amerikanske valgkamp. Engagementet var højt, spørgelysten blandt eleverne var stor, og Kjersgaards profeti var klar: Obama ville genvinde præsidentposten! * Præsidentvalgsaften Romney eller Obama? Det var det store spørgsmål, da ca. 200 elever mødtes til præsidentvalgsaften i et festklædt D- auditorium. Aftenen indledtes med fællesspisning (amerikansk menu fra kantinen) og amerikansk musik, hvorefter programmet stod på amerikanske quizzer, konkurrencer og liveopdateringer fra valget, ligesom der var mulighed for at hygge sig med et spil poker i Las Vegas-hjørnet. * Pia Olsen Dyhr: Det dansk-kinesiske forhold Handelsminister Pia Olsen Dyhr besøgte Silkeborg Kommune for at blive orienteret om den lokale Kina-satsning Kina på skemaet og holdt i den forbindelse et oplæg for gymnasiets kinesisk- og samfundsfagselever. Oplægget havde fokus på 25

26 Danmarks samarbejde med Kina erhvervsmæssigt og politisk, og spørgelysten var stor blandt eleverne, som fik udfordret deres syn på international politik og på Kina som en økonomisk og politisk sværvægter. * Sund sex 16+ Foredrag om sund sex for 1g erne. Arrangementet tog i høj grad afsæt i elevernes egne spørgsmål. * Jens Arentzen Der blev ikke talt meget "Matador, da en af stjernerne fra samme serie på fascinerende vis stillede sit liv til skue for eleverne. Skuespilleren Jens Arentzen var blevet indbudt og betalt af Forældreforeningen på Silkeborg Gymnasium til at fortælle om skæve unge eksistenser og deres reaktioner og forsvarsmekanismer. Et stærkt og indlevende foredrag. * Formiddagssamlinger Formiddagssamlingerne er i det forløbne skoleår blevet afviklet efter den nye model, hvor der veksles mellem information, underholdning, konkurrencer og musikalske indslag. Formiddagssamlingerne er blevet populære blandt eleverne, bla, fordi eleverne i formiddagssamlingsudvalget i stor udstrækning er med til at planlægge og afvikle de mange aktiviteter. * Musical Årets store musicaloplevelse var den legendariske musical HAIR som blev til i et kreativt samarbejde mellem lærere og elever. HAIR er historien om det umiddelbare bekymringsfrie årti, hvor hippierne sang om fri kærlighed, stoffer og den ubegrænsede verden, mens virkeligheden banker på i form af Vietnamkrigen og samfundet omkring dem. 26

27 Silkeborg Gymnasiums udgave af HAIR blev helt ny og med en fantastisk scenografi, som arbejdede med videoprojektioner og masser af store optrin. HAIR blev opført i april måned og mere end 150 elever deltog enten som sangere, skuespillere, musikere, scenefolk, videoproducenter mv. * Sprogugen Sprogugen har gennem de senere år etableret sig som en institution på Silkeborg Gymnasium. Sprogugen er omtalt i kapitlet Sprog og sprogundervisning * Julekoncert og forårskoncert Årlige tilbagevendende begivenheder er jule- og forårskoncerterne, hvor eleverne fra musikstudieretningerne og andre interesserede elever laver koncert, og udfolder sig på forskellig måde musikalsk. I indeværende skoleår er der afviklet hhv. julekoncert og forårskoncert. Interessen for disse koncerter er stor både blandt elever, lærere og forældre, og koncerterne, som er åbne for øvrige interesserede fra byen, var også i år et stort tilløbsstykke. 27

28 * Café Skrymer Café-Skrymer-udvalget har i det forløbne år arbejdet med at lade de 4 årlige fredagsarrangementer have en lidt intim café-stemning over sig i på forhånd definerede temaer, og det er man kommet godt i gang med. Café-Skrymer-udvalget har i forlængelse af de planer afholdt 4 tema- Skrymer, nemlig Stand Up, Jul, Halloween og Bordkapring. * Gymnasiefesterne Gymnasiefesterne har de sidste år været et tilbagevendende tema både i aktivitetsudvalget og i elevrådet. Skolen bliver i de kommende år så stor, at det næppe vil kunne lade sig gøre at afvikle alle de årlige skolefester efter den velkendte model, hvor alle skolens elever i princippet deltager / kan deltage i festerne. I dette skoleår er det lykkedes at skabe mere plads ved at Hal 1 og Hal2 er blevet inddraget som stilleområde, og det overvejes om også Hal3 og hal 4 skal inddrages. Der er i år afholdt 3 store fester inkl. den såkaldte Gallafest, som er for alle både elever og lærere. Ved Gallafesten er der fællesspisning for elever og lærere, og der er forskellige former for underholdning i løbet af aftenen. * Temadag: Det gode gymnasieliv Tirsdag d. 2. oktober afholdtes en temadag for alle skolens elever under overskriften Det gode gymnasieliv. Elevrådet og gymnasiets ledelse havde bedt om inspiration til, hvordan livet som gymnasieelev på Silkeborg Gymnasium vil kunne blive endnu bedre. Eleverne blev bedt om at udarbejde et idékatalog med fem gode ideer til Det gode gymnasieliv. Idéerne skulle forklares og begrundes og de skulle være konstruktive og fremadrettede. 28

29 Blandt de temaer, som eleverne kunne drøfte var bla.: * Det fysiske miljø (udearealer, undervisningslokaler, fællesområder). * Elevindflydelse, herunder elevrådet. * Gymnasiefester. * Modtagelsen af 1g erne. * Det sociale miljø i frikvartererne. * Skrymer-cafeer. * Fællesarrangementer (foredrag og lign.) for hele - eller dele af gymnasiet. * Formiddagssamlinger. * Frivillige faglige aktiviteter. * Sidste skoledag. De tre bedste idéer (med begrundelser) på hver årgang blev præmieret, og mængden af indkomne forslag var overvældende, så temadagen var en stor succes. Efterfølgende er de mange forslag blevet bearbejdet og nye initiativer på skolen er igangsat i forlængelse af det se Mål og planer

30 * Fakultetsarrangementer Der eksperimenters i disse år med alternativer til de store fællesfester. Musikeleverne afholder en fest hvortil kun musikstudieretningerne har adgang, og mediefag afholder den såkaldte osgar -fest, hvor de forskellige arbejdsgrupper i mediefag præsenteres deres produktioner, og der er præmieuddeling mv. Et nyt skud på stammen af alternative fester er fakultetsfesten for sprog og naturvidenskab i april måned, hvor forfatteren Jan Sonnergaard og stjerneforskeren Anja Andersen holdt foredrag inden fællesspisning og dans. Det er tanken, at fakultetsfesterne fremover skal have en mere fremtrædende plads (jf. Mål og planer ). * Aktiviteter efter skoletid Frivillig undervisning efter skoletid er rettet mod elever, som har særlige interesser på udvalgte områder. Der har i dette skoleår været tilbudt frivillig undervisning i fagene idræt, musik, mediefag og billedkunst. * SGOOP! Et ny skoleavis SGOOP! har set dagens lys i dette skoleår. Avisen, som har to lærere som tovholdere, udgives af en redaktion bestående af en gruppe elever som dels selv skriver artikler, dels indhenter artikler fra andre af skolens elever. SGOOP! henvender sig både til elever og lærere og andre ansatte, og det er et godt initiativ som er medvirkende til at opbygge fælles viden på skolen, styrke debatten og kommunikationen eleverne imellem og mellem eleverne og de forskellige personalegrupper. 30

31 3.4. Kompetenceudvikling Status for skoleåret I lighed med de seneste skoleår har vi også prioriteret intern kompetenceudvikling højt i dette skoleår for at fremme videndeling og samarbejde blandt lærerne. Som et resultat heraf har der været udbudt en række interne efteruddannelseskurser, som lærerne i endnu højere grad end tidligere år har deltaget i. Den samlede arbejdstid til efteruddannelse er således steget med 58 % fra skoleåret til dette skoleår. Fordelingen mellem intern og ekstern efteruddannelse fremgår af figuren nedenfor. Intern efteruddannelse Den interne pædagogiske kompetenceudvikling har været prioriteret højt både i skolens mange udviklingsprojekter og i efteruddannelsesregi. Som det fremgår af figuren nedenfor har en stor del af den interne efteruddannelse således været med et pædagogisk sigte (1433 timer ud af 2942 timer svarende til 48%). Som eksempel på intern pædagogisk efteruddannelse kan nævnes: 31

32 * Læreren som vejleder - professionalisering af den nye vejlederrolle i de gymnasiale uddannelser Med 2005-reformen er læringsrummet ændret i retning af, at der er mere selvstændigt elevarbejde. Derved bliver vejledning af elever en vigtig del af den almindelige undervisningspraksis. For at kvalificere vejledningen af elever afholdtes et internt kursus i efteråret, som 25 lærere deltog i. Formålet med kurset var at give lærerne redskaber, der kan understøtte arbejdet med at udvikle en praksis, hvor læreren underviser, er sparringspartner og coach. Herigennem skulle kurset bidrage til udvikling af vejledningskoncepter, der er velfungerende ift. elever, og som opleves som professionelle også af lærerne selv. I forlængelse af kurset udviklede en gruppe af lærere en mere formaliseret ramme for vejledning af efterårets 3g-elever i forbindelse med deres studieretningsprojekt. * Pædagogisk kursus for nyansatte I lighed med skoleåret afholdtes et tredages seminar for nyansatte lærere uden pædagogikum i september. Målet med seminaret var at give de nye lærere en grundlæggende indførelse i gymnasiedidaktik og -pædagogik. Seminaret tog udgangspunkt i lærernes praksis og var bygget op om en række workshops, hvor kursisterne præsenteredes for didaktisk og pædagogisk tænkning. Gennem sparring med andre lærere blev teorien omsat til egen undervisningspraksis, idet hovedfokus lå på planlægning og gennemførelse af den enkelte time og det enkelte forløb. De to kursusledere på Silkeborg Gymnasium, Lasse Wikman og Tina Bové Riisgaard, stod for såvel planlægningen af som undervisningen på kurset. 32

33 * Supervisionsprojekt Vi fortsatte supervisionsprojektet fra skoleåret , og 18 lærere har således været en del af projektet i dette skoleår. Projektet har Ph.d. Lene Bager fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier som ekstern konsulent. * Undervisningsdifferentiering Kursets formål var at give deltagerne en bred palet af redskaber til at tilrettelægge og gennemføre undervisningsdifferentiering i klasserummet. Hvor UVD traditionelt set overvejende er udsprunget af ønsket om at støtte fagligt svagere elever ( løfte bunden ), er det i dag i lige så høj grad båret af ønsket om at udfordre de stærkeste elever ( talentpleje, Master Class mm). Med andre ord balancerer nutidens undervisningsdifferentiering mellem på den ene side ønsket om at samle holdet/klassen om et fælles fagligt indhold, på den anden side ambitionen om at understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. * Klasserumsledelse Formålet med kurset var at præsentere viden om klasse- og læringsledelse i et praksisnært perspektiv. Kurset skelnede mellem en klasseledelse, der tager sit udgangspunkt i adfærdsregulering, og en klasseledelse, der tager sit udgangspunkt i tilrettelæggelse og muliggørelse af læreprocesser i undervisningen. * Projektlederuddannelse I skoleåret introducerede vi en projektlederuddannelse for 16 lærere på skolen. Der var stor efterspørgsel efter at gentage uddannelsen, så 33

34 også i dette skoleår er den organisatoriske forståelse blevet udviklet og udfordret blandt en gruppe af lærere gennem en projektlederuddannelse. Helt konkret deltog 16 lærere, 2 uddannelseschefer og en kontormedarbejder i forløbet. * Faggruppeture For at styrke samarbejdet mellem lærerne har vi prioriteret efteruddannelse i de forskellige faggrupper højt. For engelskgruppen har der fx været afholdt et 2 dages eksternatkursus med fokus på skriftlighed; danskgruppen har været tre dage i Lysebu ved Oslo, hvor man ud over at arbejde med dansk-norsk litteratur også har haft elevernes udvikling af skriftlige kompetencer som omdrejningspunkt. For andre faggrupper har der været afholdt studieture til udlandet. Tyskgruppen har således været i Wien for at lade sig inspirere af omgivelserne og for at dele viden med hinanden. * Efteruddannelse for studievejlederne Skolens studievejledere har deltaget i et kursusforløb om Støtte til sårbare unge i uddannelse. Gennem forløbet har studievejlederne opnået viden og konkrete værktøjer, der har styrket deres arbejde med at støtte de sårbare elevers trivsel i undervisningen og i fællesskabet. * Øvrige kurser Der har ud over de tidligere nævnte kurser været afholdt en række mindre kurser, bl.a.: - Dialogblomster - en arbejdsform der træner aktiv lytning og filosofisk samtale 34

35 - Kognitiv mesterlære - træning af projektarbejdsformen - Informationssøgning - Brug af animationsteknik i undervisningen - Gearskifte - fra frikvarter til opmærksomhed - Moodlekursus - Diverse kurser udbudt af datavejlederne I sammenligning med de seneste skoleår har en større del af den interne efteruddannelse været af kategorien andet. I skoleåret har den løbende teamlæreruddannelse nemlig været rettet mod at skabe en større organisatorisk indsigt i forhold til afvikling af de mange forskellige møder, der afholdes i løbet af et skoleår. Helt konkret har teamlærernes efteruddannelse haft mødeledelse som omdrejningspunkt, og med et mål om at effektivisere møderne på skolen, er tamlærerne blevet udfordret og inspireret i forhold til måden, hvorpå vi afholder møder. Ekstern efteruddannelse Lærernes eksterne efteruddannelse har dels været den mere traditionelle efteruddannelse af faglig art og dels efteruddannelse med et pædagogisk sigte. Fordelingen mellem kurser med fokus på faglighed, pædagogik eller andet ses nedenfor. Fordelingen mellem de tre grupperinger svarer til fordelingen i skoleåret Ekstern efteruddannelse fordelt på faglig, pædagogisk og anden efteruddanlse 436 timer 24 timer 1342 timer Faglig Pædagogisk Andet 35

36 3.5 Fastholdelse og støtte Den overordnede målsætning på nationalt niveau er, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Silkeborg Gymnasium kan bidrage dertil ved at fokusere på elevtrivsel og tidlig opmærksomhed i forbindelse med faglige problemer samt forsømmelser. Status for skoleåret Læsevejledning Læsevejlederne har med assistance fra tre dansklærere gennemført screeninger og læsekurser i alle 1g-klasser. På den ene side viser tests, at mange elever får et godt udbytte af læsekurset, men på den anden side viser grundforløbsevalueringen, at mange elever ikke er tilfredse med udbyttet. Læsevejlederne har i op til eksamensperioden udbudt et skriveog stavekursus. Dele af læsevejledernes indsats har i været en del af et samarbejds- projekt med andre ungdomsuddannelsesinstitutioner i Silkeborg og Viborg, idet der gennem projektet Hold Fast er opnået finansiel støtte hos Socialfonden til udvikling af og opfølgning på læsescreeningen. Matematikvanskeligheder Der er gennemført et særligt forløb for elever med alvorlige vanskeligheder i matematik (dyskalkuli), hvor de trænes i håndtering af tal og symboler. Indslusningssamtaler Samtlige ansøgere blev gennemgået med henblik på at finde 1g-elever, der kunne forventes at få særlige udfordringer mht. gymnasieforløbet (fx pga. af lave karakterer i grundskolen). Studievejlederne har tidligt på skoleåret gennemført samtaler med disse elever. 36

37 Team og trivsel Der har i fortsat være fokus på, at teamlærerne har en opsøgende rolle i forhold til elever, som udviser bekymrende adfærd. Formålet har været at sikre et samarbejde mellem team, klassens øvrige lærere og studievejlederen om en tidlig indgriben. Indsatsen er lykkedes i varierende grad, men der er skabt grundlag for videreudvikling af indsatsen i det kommende skoleår. Fravær En analyse har vist, at der er en sammenhæng mellem frafald og fravær (særligt skriftligt fravær, dvs. manglende aflevering af opgaver). Der har i været fokus på tidlig og effektiv indgriben i forhold til fravær. Fraværskonsekvenser I skoleåret er der sket en opstramning, så højt fravær forårsaget af pjæk og forsømmelighed får tydelige negative konsekvenser for eleverne: Begrænsninger mht. deltagelse i festudvalg, i musical, i teater, i skolesport etc. Desuden er der indført obligatorisk skrivefængsel om lørdagen for elever, der er forsømmelige mht. skriftlige afleveringer. Skriveværksted Der har været afholdt skriveværksted, hvortil elever med et større skriftligt fravær har mødepligt. Skriveværkstedet er som sanktion i foråret blevet erstattet af ovennævnte skrivefængsel. Skriveværksted har været et tilbud i studiemodulet, hvor elever kunne få støtte af dansklærere. Den frivillige søgning til skriveværkstedet har været begrænset. Lektiecafé I er lektiecafétilbuddet blevet videreudviklet, idet der i studiemodulet er udbudt hjælp i adskillige fag. Langt flest elever søger fortsat lektiehjælp i matematik. Coaching Ni af skolens lærere har gennemgået en coachinguddannelse og deltager i et coachingprojekt støttet af Region Midt. Regionsprojektet er afsluttet og afrapporteret i begyndelsen af skoleåret 37

38 , men 6 coaches har fortsat gennemført samtaler med enkeltelever med det formål at sikre elevtrivsel og hensigtsmæssig adfærd i forhold til lektielæsning, fravær mv. Tutorer for 1g-klasser Til hver 1g-klasse har været knyttet to ældre elever som tutorer. For at fremme forståelsen for gymnasietilværelsen og kommunikationen på tværs af årgangene har det været tilstræbt fortsat at give tutorerne en tydelig rolle fx på første skoledag og i forbindelse med hytteturen i begyndelsen af grundforløbet. Tutorernes rolle er bl.a. blevet styrket i ved mere systematisk at sikre et tidligt møde mellem team og tutorer for de enkelte klasser. Psykologbistand Elever med særlige vanskeligheder har efter henvisning fra en studievejleder fået psykologbistand. Omfanget af psykologbistand er i indeværende år steget Naturvidenskab Det naturvidenskabelige projekt Det naturvidenskabelige Projekts overordnede vision er at få teknik og naturvidenskab mere centralt placeret i unge menneskers bevidsthed. På langt sigt ønskes, at Danmarks kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi styrkes. Projektets mål er at øge interessen for naturvidenskab blandt børn og unge i Silkeborgområdet. Endvidere er det et mål at højne kvaliteten og at styrke tilbuddene til de dygtigste elever. Under projektet er der iværksat en række aktiviteter og delprojekter med henblik på at gøre undervisningen mere relevant og interessant for eleverne, så elevernes udbytte af undervisningen bliver større, og sådan at de i højere grad vælger at beskæftige sig med de naturvidenskabelige fag i og efter gymnasiet. Vi ser det som et vigtigt element, at der foregår et samarbejde mellem gymnasiet og grundskolen med henblik på at lette overgangen mellem grundskole og gymnasium, og at der samarbejdes med virksomheder og 38

39 museer for at gøre undervisningen mere relevant og interessant for eleverne. Der har i det forløbne år været afviklet en lang række aktiviteter med henblik på at styrke og udvikle undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Det drejer sig bla. om følgende: Status for skoleåret Statusbeskrivelsen vil koncentrere sig om følgende hovedområder: Besøg af elever fra 6.klasserne i Silkeborg Kommune Matematiknetværket i Silkeborg De Danske Science Gymnasier, DASG Master Class Fysik Kemi Master Class Matematik Master Class Biologi Phimurerne Konkurrencetræning Galleri-N Innovation Georg Mohr-konkurrencen DM i Science Foredragsrække Silkeborg Science Netværk Biologi OL Geografioplympiade Studiekredse Science-dag på Silkeborg gymnasium. ScienceTalent College Cansat Besøg af elever fra 6.klasserne i Silkeborg Kommune I uge 39 er der Naturvidenskabsfestival over hele landet, med mange forskellige arrangementer inden for naturvidenskab. På Silkeborg Gymnasium har vi siden 2007 fejret Naturvidenskabsfestivallen ved at invitere alle elever fra 6. klasse i Silkeborg Kommune til at besøge gymnasiet. I 2012 var der således i alt 728 folkeskoleelever fra 19 forskellige skoler på besøg tirsdag, onsdag eller torsdag i uge 39. Den nu tilbagevendende begivenhed, Besøg af elever fra 6. klasse, er et led i bestræbelserne på at øge interessen for naturvidenskab og matematik hos eleverne i Silkeborgområdet. I alle de år, arrangementet har været gennemført, er det sket ud fra den samme grundmodel. Eleverne deltager i fire forskellige workshops, hvor de prøver kræfter med forskellige grene inden for naturvidenskaben. 39

40 Elever fra gymnasiet deltager i den faglige formidling, og de fungerer som guider for 6.klasserne gennem hele dagen. I formiddagspausen står gymnasieelever som har valgt kemi på A-niveau for et lille kemishow. Matematiknetværket i Silkeborg Formålet med Matematiknetværket i Silkeborg er at medvirke til at styrke børn og unges matematikkompetencer ved at skabe øget sammenhæng mellem grundskolen og de gymnasiale uddannelser. * Organisation Matematiknetværket har følgende organisation: * Matematiklærerdag Der blev i november 2012 gennemført en matematiklærerdag på Silkeborg Gymnasium. Målgruppen var matematiklærere i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Programmet for dagen var todelt: I første del fik man mulighed for at overvære en matematiklektion i 1g på gymnasieniveau (STX og HTX). I anden del var der mulighed for at diskutere indtrykkene af undervisningen, man havde overværet. Desuden blev der givet oplæg om brug af IT i ungdomsuddannelserne. Der var ca. 25 deltagere til arrangementet. Der blev efter mødet udtrykt stor tilfredshed med arrangementet. Matematiklærerdagen bliver gentaget i efteråret * Diagnostisk test Netværksgruppen har udviklet en fælles diagnostisk test til anvendelse på de gymnasiale uddannelser i begyndelsen af første år på ungdomsuddannelserne. Testen er gennemført på samtlige 1g - klasser på Silkeborg Gymnasium i august 2012, og en analyse af besvarelserne danner grundlag for anbefalinger til grundskolen mht. kompetencer og faglige stofområder, som med fordel kan udvikles yderligere for de elever, der sigter mod en gymnasial uddannelse. 40

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Resultatlønskontrakt 2015-16. for. rektor Erik Olesen

Silkeborg Gymnasium. Resultatlønskontrakt 2015-16. for. rektor Erik Olesen 1 Silkeborg Gymnasium Resultatlønskontrakt 2015-16 for rektor Erik Olesen 09.06. 2015 1. Grundlag og rammer Ministeriet for Børn og Undervisning har ved skrivelse af 27.juni 2013 bemyndiget bestyrelserne

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Mål og strategi Status 2013-2014

Mål og strategi Status 2013-2014 Mål og strategi Status 2013-2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Intro til Mål og strategi - status 2013-2014... 3 2. Indsatsområder... 4 2.1 Videreudvikling af studieretningsgymnasiet... 4 2.2 Undervisningsmiljø...

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

GLOBALISERING STRATEGI OG HANDLEPLANER. Viby Gymnasium

GLOBALISERING STRATEGI OG HANDLEPLANER. Viby Gymnasium GLOBALISERING STRATEGI OG HANDLEPLANER Viby Gymnasium Februar 2014 Globaliseringsstrategi og Handleplaner 1 Indhold 1. Globaliseringsarbejdet på Viby Gymnasium... 3 2. International talentudveksling...

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole

Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole Kirsten Baltzer, Ph.D., baltzer@dpu.dk Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV Enhedsskole

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Forår 15 Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014 2015 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere