Faglige Resultater 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige Resultater 2010"

Transkript

1 Faglige Resultater 2010 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET

2 Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima- og Energiministeriet Faglige resultater 2010 Redaktion: Jens Stockmarr Særudgivelse Omslag: Peter Warna Moors Repro: GEUS Tryk af tekst og omslag: GEUS Oplag: 700 Marts 2011 ISBN: ISSN: X Rapporten har været forelagt GEUS bestyrelse den 22. marts De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Øster Voldgade 10, 1350 København K. Telefon: Telefax: E-post:

3 Indhold INDLEDNING...5 PROGRAMOMRÅDE 1 DATABANKER OG FORMIDLING...7 Databanker... 7 Formidling... 9 Informationsteknologi Internationale opgaver Aktiviteter og resultater PROGRAMOMRÅDE 2 VANDRESSOURCER...13 Ferskvandets kredsløb Grundvandskortlægning Grundvandsforurening og beskyttelse af afhængige økosystemer Internationale opgaver Aktiviteter og resultater PROGRAMOMRÅDE 3 ENERGIRÅSTOFFER...27 Kulbrinteressourcer i Nordsøen Nordatlanten og Arktis Kontinentalundersøgelser Anden brug af undergrunden Internationale opgaver Aktiviteter og resultater PROGRAMOMRÅDE 4 MINERALSKE RÅSTOFFER...35 Grønland Danmark Anvendt mineralogi Internationale opgaver Aktiviteter og resultater PROGRAMOMRÅDE 5 NATUR OG KLIMA...43 Maringeologi Glaciologi og palæoklima Geologisk kortlægning og landskabernes udvikling Internationale opgaver Aktiviteter og resultater ORGANISATIONS- OG PERSONALEUDVIKLING...49 ÅRETS RESULTATER I TAL...55 Strategiske indsatsområder Resultatindikatorer GEUS bidrag til Klima- og Energiministeriets og Miljøministeriets strategiske mål GEUS ORGANISATION

4 4

5 Indledning De Nationale Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en uafhængig forskningsinstitution under Klima- og Energiministeriet. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder. GEUS skal drive forskning indtil højeste internationale niveau om forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier. GEUS skal endvidere foretage kortlægning, overvågning, dataindsamling, dataforvaltning og formidling om de nævnte forhold. Der gælder særlige regler for indhold og omfang af årsrapporter (se Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 3. november 2010), og det er derfor ikke muligt at rapportere GEUS faglige aktiviteter i årsrapporten. Det er imidlertid GEUS opfattelse, at der er behov for en kortfattet gennemgang og vurdering af årets faglige resultater som et selvstændigt supplement til den økonomiske gennemgang af institutionen præsenteret i Årsrapport Regnskabsåret Den faglige gennemgang følger strukturen i Arbejdsprogram 2010 og giver en oversigt over GEUS faglige aktiviteter på de enkelte programområder med særlig vægt på en vurdering af de opnåede resultater. GEUS er en forskningsinstitution i Klima- og Energiministeriet, men GEUS har også en betydelig del af sine opgaver i tilknytning til Miljøministeriet. Der er derfor redegjort for GEUS bidrag til de to ministeriers overordnede strategiske mål for GEUS Faglige resultater 2010 rapporterer hermed tredje år i GEUS resultatkontrakt med Klima- og Energiministeriet. 5

6 6

7 Programområde 1 Databanker og Formidling Målsætningen for programområdet er (1) at organisere GEUS datasamlinger således, at de kan udnyttes af potentielle interessenter, (2) at formidle geofaglig viden til forskningsverdenen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed samt (3) at bidrage til en generel forståelse af de geologiske forhold der er af betydning for udviklingen i samfundet. Programområdet er opdelt i følgende 3 delprogramområder: Databanker på miljø-, natur-, energi- og råstofområdet, Formidling, samt Informationsteknologi. Databanker Databankopgaven omfatter drift af arkiver og prøvemagasiner, drift og udvikling af databaser og tilhørende programmel samt GIS og er rettet mod både interne og eksterne brugere af geologisk information og data. Strategisk indsatsområde 1.1 Ekstern adgang til GEUS databaser Formål: At videreudbygge de eksterne faciliteter til visning og download af data fra GEUS databaser således, at flere data bliver tilgængelige, og således, at adgangen til stadighed lever op til brugernes behov. Dermed kan data udnyttes optimalt af alle relevante brugergrupper og i alle relevante sammenhænge. Derudover er det formålet at rationalisere arbejdsprocesserne vedrørende GEUS levering af data. Overordnede strategiske mål Klima- og Energiministeriets mål: Sikre en effektiv leverance af services og ydelser, der giver høj tilfredshed blandt brugerne. Miljøministeriets koncernmål: Det Moderne Miljøministerium ( ). Aktiviteter og resultater Bidrag til implementeringen af INSPIRE-direktivet gennem deltagelse i den tematiske arbejdsgruppe for geologi og mineralske råstoffer samt i EuroGeoSurveys INSPIRE Expert Group. Deltagelse i det EU-finansierede projekt OneGeology-Europe (harmonisering og tilgængeliggørelse af geologiske kort), der blev præsenteret i Miljøagenturet i september 2010, hvor der blev indgået en ny samarbejdsaftale, og afsluttet ved en konference i oktober 2010 i Paris. GEUS har deltaget i de to EU-finansierede projekt GeoSeas (harmonisering og tilgængeliggørelse af maringeologiske og -geofysiske data) og EuroGeoSource (harmonisering og tilgængeliggørelse af data om energi- og mineralske ressourcer). 7

8 Der er sket harmonisering af det geologiske kort i 1: over Grønland. Kortet forventes gjort tilgængeligt for OneGeology-portalen i WMS- og WFS-tjenester for data fra Jupiter-databasen er udviklet til støtte for Miljøcentrenes opgaver på vandområdet. Videreudvikling af GERDA-databasen til støtte for Miljøcentrenes opgaver i forbindelse med grundvandskortlægningen. Databasen kan nu blandt andet håndtere flere alternative tolkninger af de samme måledata. GEUS modeldatabase er videreudviklet, så boringers indtag kobles til model-lag. Dette vil blandt andet gøre det muligt at lave landsdækkende udtræk fra DK-modellen. Jupiter-databasen er videreudviklet til blandt andet bedre at understøtte sagsbehandling vedrørende vandindvindingstilladelser. Der er udviklet web-adgang til ikke-fortrolige råstofdata. Der er udviklet web-adgang til kort og data fra Sydvestgrønland. Der er udviklet GIS-faciliteter til projekter i Nordøstgrønland og Baffin Bay. Til sidstnævnte er der udviklet web-adgang til data og kort. Der er udviklet web-baserede faciliteter til redigering af data om grønlandske mineralforekomster samt om intrusioners økonomiske potentiale. GEUS programmel til digital dataopsamling under feltarbejde er videreudviklet, så det blandt andet er blevet muligt efterfølgende at redigere data over internettet. Der er sket videreudbygning af database og web-faciliteter for PROMICE-projektet (overvågning af Grønlands indlandsis), så systemet nu mere fleksibelt kan håndtere forskellige instrumenttyper. Målopfyldelse GEUS havde planlagt at etablere en række interaktive faciliteter på et relanceret web-site, men denne relancering blev ikke igangsat som følge af indefrysning af midler. Der blev derfor ikke udviklet en ny adgang til GEUS datasamlinger og til GEUS publikationer på pdf-form, ligesom GEUS elektroniske handelssystem ikke blev videreudviklet i væsentligt omfang. Derfor betragtes målene for Strategisk indsatsområde 1.1 som delvis opfyldte. Øvrige aktiviteter og resultater Jupiter databasen er udvidet med muligheder for at indlæse flere alternative geologiske beskrivelser. Database og andre støttesystemer til Kontinentalsokkelprojektet er videreudviklet. GEUS databaser for geologiske prøver er blevet videreudviklet, så Titan-databasen nu er koblet på. 8

9 Der er gennemført en omfattende aktivitet med henblik på at indsamle ældre seismiske data. Det udestår at bede selskaberne om indsendelse af de af selskabernes surveys, der er vurderet som værende enestående, hvilket kun udgør få procent. Scanning af borearkivets materiale er foretaget, så der nu kun udestår materiale fra ét af de 14 tidligere amter. Formidling Formidlingen omfatter publicering af GEUS viden i nationale og internationale tidsskrifter, og præsentation af aktiviteter og resultater i nyhedsbreve til erhvervsliv og andre interessenter samt formidling af geologiske nyheder til den brede offentlighed og skolerne gennem arrangementer og i elektroniske og trykte medier. Strategisk indsatsområde 1.2 Udvikling af GEUS web og Geocenter Danmark formidling Formål: At øge synligheden af og bevidstheden om aktiviteterne i GEUS og Geocenter Danmark i offentligheden og markedsføre geologi for at tiltrække flere studerende til faget. Overordnede strategiske mål Klima- og Energiministeriets mål: Sikre en effektiv leverance af services og ydelser, der giver høj tilfredshed blandt brugerne. Aktiviteter og resultater Udrulning af Geocenter Danmarks ekstranet afventer en opgradering af postsystemet på Institut for Geografi og Geologi (IGG) ved Københavns Universitet. GEUS del af opgaven er gennemført. Detaljeret projektbeskrivelse for relanceringen af GEUS hjemmeside er udarbejdet. Påbegyndelse af relancering og omlægning af GEUS hjemmeside er udskudt som følge af indefrysning af midler. Der søges dog allokeret midler til igangsættelse i GEUS hjemmeside er løbende blevet opdateret med oplysninger om aktiviteter, publikationer og data. Blandt andet er materialet til skolerne på GEUS hjemmeside blevet udvidet med en ny udgave af Viden om Grundvand, Isskolen et webbaseret undervisningsprogram om gletschere, indlandsis, klimaændringer og havniveauændringer samt Viden om Den Dynamiske Jord - en kvik guide til jordskælv. 9

10 Målopfyldelse Postsystemet ved Institut for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet er ikke som forventet blevet opgraderet i GEUS del af opgaven er dog gennemført. Igangsætningen af relancering og omlægningen af GEUS hjemmeside er sat i stå som følge af indefrysningen af midler. Målene for strategisk indsatsområde 1.2 betragtes derfor som delvis opfyldte. Øvrige aktiviteter og resultater Institutionsrapporter: Der er publiceret fem institutionsrapporter, omfattende Faglige resultater 2009, Årsrapport Regnskabsåret 2009, Årsberetning 2009 (engelsk og dansk version) og Arbejdsprogram Nyhedsbreve: Der er udgivet 3 numre af nyhedsbrevet MINEX og ét nummer af Vand & Data. Bulletinserie: GEUS videnskabelige serie: Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin er udkommet i to numre, heriblandt oversigtspublikationen Review of Survey activities GEUS har i samarbejde med Geocenter Danmark udgivet fire numre af det populærvidenskabelige blad Geoviden. GEUS har i årets løb bidraget til følgende arrangementer for offentligheden: Forskningens Døgn, Kulturnatten og Dansk Naturvidenskabsfestival. Informationsteknologi IT omfatter i denne sammenhæng løbende drift, udbygning og vedligeholdelse af GEUS teknologiske infrastruktur i form af netværk, servere, arbejdspladsudstyr, standardprogrammel m.v. Der er ikke formuleret et strategisk indsatsområde for delprogramområdet. Aktiviteter og resultater Yderligere nogle virtuelle servere er installeret, og der er indkøbt og installeret nye, kraftigere fysiske servere til at afvikle de stadigt flere virtuelle servere på. Der er ingen, eller kun nogle få, fysiske servere tilbage, som kan virtualiseres. En analyse af GEUS backup-system og -behov blev koblet sammen med et ønske om at udvide baggrundslageret for at skaffe plads til op mod 100 TB geofysiske data fra gamle magnetbånd. Analysen, der også omfattede økonomien i en outsourcet løsning, resulterede i december 2009, i en beslutning om at anskaffe et helt nyt lager- og (diskbaseret) backup-system, der kunne bygges ovenpå det eksisterende Storage Area Network. Dette system er blevet anskaffet, men på grund af tekniske problemer under installationen er det ikke fuldt ud taget i brug i

11 Det måtte opgives at få Microsofts antivirus-programmel til at fungere i GEUS installation. Der blev derfor besluttet at forlænge brugen af McAfee. Et nyt intranet er sat i produktion og har forbedret og den interne kommunikation og videndeling. Der er ikke fundet en tilfredsstillende løsning på tilbagevendende problemer med telefonforbindelsen mellem Øster Voldgade 10 og afdelingerne i Århus og Rødovre. Ultimo 2010 har GEUS indgået en SKI-rammeaftale med TDC, hvilket indebærer muligheden for helt at overgå til mobiltelefoni i Århus og Rødovre. GEUS hjemme-arbejdspladser kører fra 2010 i GEUS eget regi. Der er øget brug af løsninger hvor brugerne kommer i forbindelse med GEUS net via deres private internet-forbindelse. Citrix er ikke som planlagt udskiftet med Microsoft Terminal Server. edag3-aktiviteterne blev gennemført med en mindre forsinkelse. Internationale opgaver Aktiviteter og resultater Yemen. Mining Investment Promotion Consultantcy. I 2010 afsluttedes arbejdet med et kursus i administration og vedligeholdelse af den database og hjemmeside GEUS har udviklet for Geological Survey of Yemen (GSMRB). 11

12 12

13 Programområde 2 Vandressourcer Målsætningen for programområdet er at tilvejebringe det nødvendige videngrundlag for en bæredygtig vandressourceforvaltning samt at opfylde de forpligtelser, som GEUS har i medfør af lovgivningen og som fagdatacenter. Indsatsen rettes mod vandets kredsløb, vandressourcens størrelse, kvalitet og kortlægning, beskyttelse af grundvand og afhængige økosystemer, transport og omsætning af miljøfremmede stoffer i vandmiljøet, samt effekter af klimaændringer på vandressourcernes kvantitet og kvalitet. Indsatsen er fordelt på tre delprogramområder: Ferskvandets kredsløb, Vandressourcekortlægning og Grundvandsforurening og beskyttelse af afhængige økosystemer. Ferskvandets kredsløb Strategisk indsatsområde Geologiske og hydrologiske processer og modellering Formål: Geologiske og hydrologiske processer samt modellering af ferskvandets kredsløb. Der lægges vægt på relevans i forhold til myndigheder og vandforsyninger. Overordnede strategiske mål Klima- og Energiministeriets mål: Sikre at den nødvendige klima- og energifaglige viden er til stede i forhold til energiforlig, COP15 og sektorpolitikker. Miljøministeriets koncernmål: Grøn Vækst. Miljøministeriets koncernmål: Sundt vand nu, i hverdagen og i fremtiden ( ). Aktiviteter og resultater Der er i 2010 foretaget en mindre opdatering af den nationale vandressourcemodel (DK-modellen) med hensyn til vandløbsopsætning og højdemodellen, samt en revurdering af den hydrostratigrafiske model for Jylland. Herudover har modellen været basis for en vurdering af vandbalance på national skala, der har resulteret i justerede anbefalinger til anvendelse af klimadata i forbindelse med modellering. Endvidere er der udført indledende analyser til konceptudvikling af repræsentation af drænede områder samt anvendelse af modellen i overvågningen til vurdering af pejlestationsnettet og tolkning af data. I projektet HOBE (Hydrologisk observatorium) er der opsat en integreret hydrologisk model for oplandet til Ringkøbing Fjord, som er anvendt til analyse af (1) hvilken effekt opløsning og korrektion af nedbør har for modellens resultater, (2) anvendeligheden af nye radar data til beskrivelse af den rumlige og tidslige variation i nedbør til modellen og (3) hvordan nye remote sensing data (temperatur) kan udnyttes til at 13

14 forbedre modellens evne til at beskrive rumlige mønstre i hydrologiske variable. Desuden er grundvandsudstrømningen fra Skjern Å oplandet til Ringkøbing Fjord undersøgt ved anvendelse af SkyTEM data for saltvandsfordelingen under fjorden samt hydrologiske og kemiske data indsamlet under feltkampagner. En densitetsmodel, som beskriver grænsefladen mellem salt og fersk vand og fluksen af grundvand til fjorden, er under opbygning. Projektet er finansieret af Velux-fonden. CLEAR, som omhandler sørestaurering, har fokus på at studere næringsstoffers tilstrømning fra opland til søsystemer, herunder hvorledes vandbalancen kan forbedres for grundvandsfødte søer ved at anvende whole lake approach i data indsamlingen ( ). Der er opnået en forbedret vandbalancebestemmelse af de grundvandsfødte Hampen Sø og Vængsø. Resultaterne er fremlagt ved flere danske og internationale konferencer og er publiceret i tre internationale artikler. En ph.d.- kandidat er blevet uddannet. Grundvandstilstrømningens betydning for udbredelsen og funktionen af udvalgte nøglearter af vandplanter er emnet for et nyt samarbejds-ph.d.-projekt mellem Ferskvandsbiologisk Laboratorium (FBL), Biologisk Institut ved Københavns Universitet (hovedvejleder), GEUS og Institut for Geografi og Geologi (IGG) ved Københavns Universitet. I projektet undersøges udvekslingen mellem grundvand og overfladevand, der udgør en af hovedtransportruterne for stoffer mellem de terrestriske og akvatiske miljøer, hvorfor et styrket samarbejde mellem biologi, hydrologi og geologi er nødvendig, hvis disse mål skal nås, og det ferskvandsøkologiske videnfelt styrkes. Projektet vil udfordre hidtidig praksis og behandle søer som åbne systemer ved at koble feltmæssige og metodiske fysiske/biologiske undersøgelser af planter i sedimentet (mikroskala) og grundvandet (makroskala, randzonen) men også relatere disse til selve oplandet (arealanvendelse, næringsstoffer). NICA (Nitratreduktion i geologisk heterogene oplande) er et nyt 4-årigt forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd, der har til formål at udvikle værktøjer til bestemmelse af nitratreduktionen i undergrunden mellem rodzonen og vandløb. Projektet skal bidrage til mere omkostningseffektive og målrettede vandforvaltningsstrategier på oplandsskala ved identifikation af robuste landbrugsarealer, hvor kun en begrænset mængde af den udvaskede nitrat når frem til vandløbet. I 2010 er der udviklet nyt geofysisk udstyr, gennemført feltprogram i oplandet til Lillebæk samt opstillet en første udgave af en hydrologisk model til beskrivelse af strømning og nitrattransport i Lillebæk oplandet. Følgende aktiviteter relaterer sig både til dette indsatsområde og til indsatsområde 5.2 Klimaændringer, effekter og overvågning: Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning (KFT): Grundvandsmodellering. Der er foretaget en vandbalancesikring af DK model Sjælland. Dynamisk korrigeret nedbør, afgrødespecifikke parametre og skovfordampning er analyseret ved følsomhedsanalyser og invers kalibrering (PEST - Model-Independent Parameter Estimation and Uncertainty Analysis). Data fra 16 globale og regionale klimamodeller 14

15 er anvendt til beregning af månedlige bias korrektionsfaktorer for nedbør, temperatur og fordampning. Der er gennemført 2 testkørsler for Sjælland af ændret vandbalance og grundvandstand i forhold til reference-perioden (Basin Characterisation Model (BCM) og ARPEGE (Action de Recherche Petite Echelle Grande Echelle) fra ENSEMBLE data). Testkørsler viser fald i grundvandstanden på størrelsesordenen en meter mange steder på Sjælland og reduktion af minimumsafstrømningen på % i forhold til nu. Begge testkørsler repræsenterer scenarier lidt i den tørre ende med reduceret grundvandsdannelse som følge af forøget fordampning og/eller reduceret nedbør. I HYACINTS er betydningen af usikkerhedskilder i henholdsvis klimamodeller og hydrologiske modeller, herunder specielt geologiske tolkninger, blevet undersøgt med henblik på at vurdere usikkerheder på prædiktioner af hydrologiske forhold i et fremtidigt klima. Som et led i koblingen af DMI s regionale klimamodel HIRHAM og GEUS DK-model er et avanceret fordampningsmodul (MIKE SHE SVAT) blevet implementeret i DK-modellen. Horsens fjord/kimono-projektet omhandler styring af risikoen for klimagenererede oversvømmelser fra punktkildeforureninger i kystzonen med blandt andet kort over forurenede grunde, etablering af grundvandsovervågningsnet og modellering af vandstande i grundvand og overfladevand i Horsens by området. En regional integreret hydrologisk model er opstillet og kalibreret for Horsens fjord oplandet. Der er simuleret ændrede vandbalancer og grundvandsstande for oplandet ud fra data for nedbør, temperatur, fordampning og havstigning for et fremtidigt klima. Der er etableret et forskningssamarbejdsprojekt mellem GEUS og Vejdirektoratet, hvor der i 2010 er foretaget en undersøgelse af, hvorledes grundvandsforhold under et fremtidigt klima kan påvirke dimensioneringen af motorvejsstrækningen gennem Silkeborg. De foreløbige aktiviteter har omfattet opstilling af en grundvandsmodel på baggrund af eksisterende feltdata og nye feltdata, der er indsamlet efter identifikation af yderligere behov. Modelbaserede analyser har omfattet, hvordan et ændret klima i år 2100 kan forventes at påvirke grundvandsforholdene og dimensioneringen af motorvejen. Desuden er der foretaget analyser af grundvandsforholdene i anlægsfasen til støtte for rådgiver på projekteringsfasen. I BaltCICA udvikles der i udvalgte områder geologiske og hydrologiske modeller til adaptiv og bæredygtig vandforvaltning i et ændret klima. Modellerne anvendes blandt andet til vurdering af effekterne af forskellige klimascenarier på ferskvandets kredsløb ( ). Effekterne af klimaændringer på fremtidige muligheder for vandindvinding fra Tissø, risiko for saltvandsindtrængning gennem vandløb til Tissø og øget udvaskning af næringsstoffer til Tissø og kystvande er blevet undersøgt. Resultaterne er blevet præsenteret i en indsendt artikel og som konferencebidrag. Feltarbejde i forbindelse med undersøgelser af saltvandsindtrængning på Sydfalster er udført og beskrevet tidligere på året i lokalpressen (Lolland-Falsters Folketidende). 15

16 Målopfyldelse Målene for strategisk indsatsområde 2.1 betragtes som opfyldte. Øvrige aktiviteter og resultater I 2010 har GEUS deltaget i Koordineringsenheden for Forskning i klimatilpasning og i det regi udarbejdet en rapport med en kort beskrivelse af væsentlige data til sårbarhedskortlægning i forbindelse med oversvømmelsesrisici under et fremtidigt ændret klima. GEUS har været fast medlem af miljøcentrenes kompetencenetværk for hydrologi, der er et netværk til sikring af kompetenceoverførelse indenfor hydrologiske problemstillinger i miljøcentrene. GEUS har deltaget i Arbejdsgruppe om markvanding nedsat af de statslige miljøcentre. Gruppen har haft til formål at belyse mulighederne for udvikling af en forbedret metode til beregning af vandløbspåvirkningen forårsaget af grundvandsindvinding til afgrødevanding, der kan anvendes i anden vandplansperiode. GEUS har bistået Miljøcenter Roskilde i forbindelse med centrets opdatering af delmodel for det nordøstlige Sjælland. Opgaverne har omfattet indarbejdelse af lokale modeller i DK-modellen samt faglig sparring under modelanvendelse udført af ekstern rådgiver. Miljøcenter Roskilde har endvidere igangsat en samlet kvalitetssikring af den geologiske model for Sjælland, hvor GEUS optræder som faglig sparringspartner. GEUS har deltaget i Vandpanelet, der er et samarbejdsorgan for Naturstyrelsen (tidligere By- og Landskabsstyrelsen) og vandværkerne. Fremover er GEUS ikke medlem af panelet men kan indkaldes med ressourcepersoner. GEUS har rådgivet myndigheder og vandforsyninger om geologisk og hydrogeologisk modellering. GEUS deltager i et nyt strategisk partnerskab under navnet Vand i byer sammen med 75 partnere fra virksomheder, forskningsinstitutioner og kommuner, der er gået sammen om at udvikle innovative løsninger, der kan håndtere problemerne med de stigende nedbørsmængder i byerne og derved tage hul på mulighederne indenfor klimatilpasning. Vand i byer er finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation og partnernes egenfinansiering. I samarbejde med Miljøcenter Århus har GEUS i 2010 opstillet Egebjerg Geologisk model for Hovedgaard kortlægningsområde. Det var på forhånd kendt, at området indeholder et komplekst netværk af begravede dale, og modellen er derfor udført som en kombineret lag-voxelmodel, der på effektiv vis gør det muligt at opløse denne type geologi i stor detalje. I projektet er der med succes udviklet og anvendt et koncept for kombineret lag-voxelmodellering. Projektet har desuden bidraget med udvikling og test af adskillige tillægsmoduler til GeoScene3D. Projektet indgår også som en del af 16

17 GEUS har formandskabet i Forskningsplatformen Vand (FP-V), der har til formål at skabe et forum for videndeling og samarbejde mellem forskningsinstitutioner og brugere af forskning og uddannelse, herunder myndigheder, virksomheder og forsyningsselskaber. GEUS har formandskabet for Danish Water Forum (DWF), som er et netværk af danske vand-organisationer, der har det formål at fremme dansk vandsektorekspertise, -viden og -samarbejde. DWF omfatter industri, vandforsyninger, konsulenter, forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder og NGO er. Der afholdes løbende kurser og formidling for vandressourcemyndigheder. Der er afholdt et kursus (i EVA-regi) med titlen Anvendt grundvandsmodellering, som er udviklet i samarbejde mellem GEUS og KU, og som har været afholdt ca. hvert andet år siden år I EU-interreg projekterne Cliwat og BaltCICA er der udført borehulslogging til bl.a. kortlægning af fersk-/saltvandsgrænsen på en række lokaliteter i Danmark, Tyskland og Holland. I to danske forskningsprojekter er der foretaget borehulslogging til karakterisering af Alunskifer på Bornholm og Danienkalk på Vestsjælland. Der er udført borehulslogging i forbindelse med projekter indenfor kildepladsrenovering, grundvandskortlægning og grundvandskøling. Grundvandskortlægning Strategisk indsatsområde 2.2 Grundvandskortlægning Formål: Videreudvikling af metoder til løsningen af grundvandskortlægnings- og planlægningsopgaver i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nuværende og fremtidige indvindingsoplande for vandværker udenfor OSD. Resultaterne udmøntes gennem implementering og standardisering af et ensartet beslutningsgrundlag for miljøcentrenes arbejde med kortlægning og kommunernes udarbejdelse af indsatsplaner. Overordnede strategiske mål Miljøministeriets koncernmål: Sundt vand nu, i hverdagen og i fremtiden ( ). Aktiviteter og resultater I 2010 har GEUS bistået Naturstyrelsen med faglig rådgivning og koordinering af udvikling af vejledninger for grundvandskortlægningen. Naturstyrelsen har formandskabet for Styregruppen for Grundvandskortlægning, som GEUS er medlem af. 17

18 Naturstyrelsen har oprettet et projektsekretariat med deltagelse af GEUS til støtte for styregruppen. GEUS bistår som fagdatacenter Naturstyrelsen med at udvikle redskaber og fagligt grundlag med henblik på, at kortlægningen sker på en ensartet måde i hele landet. GEUS er bygherrerådgiver for Naturstyrelsen, idet institutionens rolle i grundvandskortlægningen blandt andet er: at udvikle og fastholde standarder for kortlægning og data. at drive kompetence-netværk for Naturstyrelsen og kursusarbejde rettet mod miljøcentrenes medarbejdere og deres rådgivere. at kvalitetssikre, opdatere og drive de databaser, der anvendes i kortlægningen af miljøcentrene, og som kan anvendes af kommuner, regioner og andre brugere. at sikre implementering af nye metoder i kortlægningen. at sikre at opstilling af geologiske og hydrogeologiske modeller sker i henhold til fælles retningslinier, herunder med reference DK-modellen. Der er opnået følgende resultater i 2010 for grundvandskortlægningen: Udarbejdelse af årsrapport med faglige resultater af grundvandskortlægningen Igangsat arbejde med opsamling af GIS-data samt kontrol af, om alle kortlægningens data er indberettet til Jupiter og rapport- og modeldatabasen. Påbegyndt arbejdet med etablering af værktøj til digital beregning af indtagenes beliggenhed i indtagsmodeller samt etablering af en nøgletabel, der muliggør kobling af oplysninger om grundvandsforekomst/grundvandsmagasiner, grundvandskemi og boringsudbygning. Bidraget til etablering af værktøjer til automatiseret dataudtræk fra Jupiter (WFS/WMS) til produktion af korttemaer til brug for Trin 1-kortlægninger. Igangsat projekt til opsamling af korttema med grundvandsmagasiner. 3D geologisk model for Miocænet er opstillet og rapporteret. Geo-vejledning for geofysiske målinger i boringer (logging) er rapporteret. Geo-vejledning for dynamiske og stationære oplandsberegninger udført med tre semisyntetiske modellerer er rapporteret. Geo-vejledning for usikkerheder på indvindings- og grundvandsdannende oplande er rapporteret. Geo-vejledning for hydrologisk modellering til grundvandskortlægning er rapporteret; Arbejdet med GEO vejledning om kortlægning af kalkmagasiner er videreført. Arbejdet med Geo-vejledning for dæklag / sårbarhed er udsat efter ønske af Naturstyrelsen. Hjemmesiden er videreudviklet til informationsudveksling. 18

19 Arbejdet med nye retningslinjer for og vejledninger i gennemførelse, tolkning, bearbejdning og arkivering af geofysiske målinger er udarbejdet sammen med Aarhus Universitet og i samarbejde med Naturstyrelsen og konsulentfirmaer. Der er foretaget omfattende ændringer og udvidelser i den nationale geofysiske database GERDA. Der er nu blandt andet mulighed for at lagre flere forskellige alternative tolkningsmodeller for samme måledata, og indberetningen af seismik er blevet optimeret. Sideløbende er udtræksfaciliteterne fra GERDA blevet opdateret og effektiviseret. Databasens omfattende indhold har sideløbende gennemgået et grundigt kvalitetscheck med tilhørende opfølgning. Den geofysiske metode SkyTEM er i 2010 videre udviklet med særlig fokus på kortlægning af overfladenære strukturer, samt videreudvikling af tilhørende tolkningsmetodik og -software (Århus Workbench m.m.) er fortsat i Endvidere er der afholdt en række møder/kurser/ temadage for miljøcentermedarbejdere og medarbejdere i de rådgivende konsulentfirmaer. Målopfyldelse Målene i strategisk indsatsområde 2.2 betragtes som opfyldte. Øvrige aktiviteter og resultater i 2010 I 2010 er der arbejdet videre på Geocenter-projektet Kompleks ( ), der omhandler kortlægning og modellering af komplekse geologiske i strukturer. Undersøgelsesområdet på omtrent 100 km 2 er beliggende ved Ølgod i Vestjylland. I 2010 blev 15 linjekilometer georadar indsamlet og processeret, mens allerede indsamlede seismik og SkyTEM data fra 2009 blev færdigprocesseret og underlagt begyndende geologiske tolkninger. I den forbindelse blev der udarbejdet og indsendt en videnskabelig artikel omhandlede samtolkningen af SkyTEM og seismik data. Udvikling af GIS-temaer til rapportering af grundvandskortlægningen. Deltagelse i Naturstyrelsens projektsekretariat for grundvandskortlægning. GEUS har deltaget i temadag for grundvandskortlægning for alle medarbejdere i miljøcentrene. Arbejdet med udvikling af metodikker for 3D geologisk modellering ved inddragelse af geofysiske data. Arbejdet med udvikling af digitale værktøjer og database til 3D digital geologisk modellering. 19

20 Grundvandsforurening og beskyttelse af afhængige økosystemer Strategisk indsatsområde 2.3 Beskyttelse af grundvand og afhængige økosystemer Formål: Transport, mobilisering og omsætning af miljøfremmede stoffer i grundvand og i det hydrologiske kredsløb, herunder udviklingen af modeller af relevans for myndigheders zoneringsarbejde. Overordnede strategiske mål Miljøministeriets koncernmål: Grøn Vækst. Miljøministeriets koncernmål: Sundt vand nu, i hverdagen og i fremtiden ( ). Aktiviteter og resultater Via Grøn Vækst er Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP) nu sikre kontraktligt frem til udgangen af Samarbejdspartnerne er fortsat Miljøstyrelsen samt Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser begge Århus Universitet. Den 9. årlige VAP-resultatrapport med tilhørende pressemeddelelse er publiceret. I forhold til de nye økonomiske rammer for VAP-projektet er der udformet en ny moniteringsstrategi, som tilgodeser de øgede udgifter til pesticid-analyser. Næste års dyrkningsplaner og analyseprogram er fastlagt herudfra. Projektet PRECIOUS har til formål at kvantificere effekten af klimaændringer på udvaskningen af pesticider fra rodzonen og udbredelsen i grundvand. Der er defineret fremtidige scenarier for afgrøderotationer, landbrugspraksis og pesticidanvendelse for udvalgte landbrugstyper under fremtidige klimaændringer. Der er gennemført beregninger for fremtidigt klima og areal/pesticid anvendelse for fem udvalgte modelstoffer for rodzonen ved hjælp af MACRO og MIKE SHE/MIKE 11. Aktiviteterne i 2010 har været koncentreret om modelsimuleringer med henblik på beskrivelse, analyse og fortolkning af resultater af udvaskning fra rodzonen og oplandsmodelleringen for to LOOP oplande, herunder vurdering af konceptuelle udfordringer. Modelkoncept og foreløbige resultater er blevet præsenteret på en række fagmøder i ind- og udland. GEUS forestår fagdatacenteropgaverne på grundvandsområdet i forbindelse med NOVANA. GEUS har udarbejdet årsrapport 2010 for den landsdækkende grundvandsovervågning og deltaget i revisionen af NOVAVA-programmet. GEUS bidrag til årlig LOOP rapport om grundvand; GEUS har deltaget i projekt om faglig vurdering af grundvandsboringer og pejleboringer i LOOP. 20

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand

Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand Heidi Christiansen Barlebo GEUS Vintermøde, ATV Fonden for Jord og Grundvand, Vingsted, 4. - 6. marts 2013 Dansk-asiatisk samarbejde før 2000 Emner

Læs mere

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974 Firma: HydroInform Navn: Nationalitet: JACOB GUDBJERG Dansk Fødselsår: 1974 Profession: Civilingeniør, Ph.D. SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER: Jacob Gudbjerg har over 10 års erfaring som softwareudvikler og softwarearkitekt

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Faglige resultater 2011 Redaktion: Jens Stockmarr Særudgivelse Omslag: Peter Warna-Moors

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Velkomst og introduktion til NiCA

Velkomst og introduktion til NiCA NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Velkomst og introduktion til NiCA Jens Christian Refsgaard Professor, leder af NiCA De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Formål og program

Læs mere

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog Den geologiske baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet De Nationale Geologiske

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Disposition Definition på områder Baggrund for udpegninger tidligere

Læs mere

Kapitel 1. Sammenfatning

Kapitel 1. Sammenfatning Kapitel 1. Sammenfatning Opgørelse af den udnyttelige drikkevandsressource i Danmark med udgangspunkt i modelsimulering af det hydrologiske kredsløb baseret på den nationale vandressourcemodel (DK-model)

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Nitrat retentionskortlægningen

Nitrat retentionskortlægningen Natur & Miljø 2014, Odense kongrescenter 20.-21. maj 2014 Nitrat retentionskortlægningen Baggrund Metodik Særlige udfordringer Skala Produkter GEUS, Aarhus Universitet (DCE og DCA) og DHI Seniorforsker,

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland

Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland PhD studerende Morten Andreas Dahl Larsen (afsluttes i forsommeren 2013) KU (Karsten Høgh Jensen) GEUS (Jens Christian

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004 Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet Arbejdsprogram 2004 Redaktion: Per Kalvig

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006 Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet Arbejdsprogram 2006 Redaktion: Jens Stockmarr

Læs mere

Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1

Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2006/16 Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1 Kortlægning af Danienkalk-Skrivekridt grænsen samt forkastninger i denne

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Videreudvikling af matematisk vandressourcemodelsystem

Videreudvikling af matematisk vandressourcemodelsystem Videreudvikling af matematisk vandressourcemodelsystem December 2000 Videreudvikling af matematisk vandressourcemodelsystem December 2000 Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 Afd.

Læs mere

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne 6 Bag om drikkevandet Foto: GEUS Den nye opgørelse af vor drikkevandsressource, som blev offentliggjort tidligere på året, har næsten halveret den tilgængelige mængde drikkevand. Artiklen går bag om tallene

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Faglige Resultater 2014

Faglige Resultater 2014 Faglige Resultater 2014 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder Klaus Hinsby, GEUS GRUNDVANDSDATERING Grundvandets alder i et givet punkt = grundvandets opholdstid under jordoverfladen siden infiltrationen Fra Kazemi

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Richard Thomsen GEUS, Afd. for Grundvandskortlægning Margrethe Kristensen (Afd. for Grundvandskortlægning)

Richard Thomsen GEUS, Afd. for Grundvandskortlægning Margrethe Kristensen (Afd. for Grundvandskortlægning) Projektbeskrivelse Projektnavn: Vejledning til geologisk modelopstilling. Projektperiode: 01.04.2007 31.12.2007 Projektejer + institutions ejer: Projektleder: Richard Thomsen, Afd. for Grundvandskortlægning

Læs mere

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Møde med Offshore Center Danmark Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Oversigt 1. Grønland i tal 2. Kort præsentation af Nunaoil A/S 3. Licenssystemet 4. Olie- og gassektoren i Grønland 5. Olieefterforskning

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

VVM og mulighederne i digital planlægning

VVM og mulighederne i digital planlægning VVM og mulighederne i digital planlægning Ole Gregor Landinspektør, var tidligere udviklingskonsulent i Viborg amt Arbejder nu med plantilsyn og VVM på Miljøcenter Århus, Miljøministeriet Der er ikke er

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Hans Jørgen Henriksen og Jens Christian Refsgaard, GEUS Kapitel 9 Sammenfatning af behov for viden, overvågning og dataadgang 1 9.1

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Geologi i europæisk perspektiv

Geologi i europæisk perspektiv Geologi i europæisk perspektiv GEUS vært for EGS årsmøde Geologer fra de europæiske lande har i mange år arbejdet sammen, for at kunne levere en bedre viden om geologi, råstoffer og miljø til institutioner

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet RESULTATKONTRAKT 2004 2007 mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Miljøministeriet DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET Udgivet af Danmarks og Grønlands

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter Tekniske drøftelser mellem Brønderslev / Frederikshavn Kommuner og Total / Nordsøfonden / Energistyrelsen på møde afholdt fredag den 16. marts 2012 i Brønderslev Formålet med mødet med de tekniske direktorater

Læs mere

Fra boringsdatabasen "JUPITER" til DK- grund

Fra boringsdatabasen JUPITER til DK- grund Fra boringsdatabasen "JUPITER" til DK- grund Hans Jørgen Henriksen Danmarks forsyningssituation med ferskvand er enestående, den er baseret på grundvand med hele 99%. Vi har i Danmark en decentral forsyningsstruktur,

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Eksempler på klimasikring baseret på arbejdet i tre oplande under vinterafstrømninger og sommer ekstremhændelser

Eksempler på klimasikring baseret på arbejdet i tre oplande under vinterafstrømninger og sommer ekstremhændelser Eksempler på klimasikring baseret på arbejdet i tre oplande under vinterafstrømninger og sommer ekstremhændelser Case Bygholm-Hansted å Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen, GEUS Dette projekt medfinansieres

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Følgegruppemøde 19-03-2012, GEUS, Århus De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Temadag 1. februar 2012

Temadag 1. februar 2012 Temadag 1. februar 2012 Energianlæg - en trussel for grundvandet? 05-02-2012 1 Karsten Juul Geolog Siden 1991: Vandforsyning Siden 1997: Grundvandskortlægning Siden 2008: Energianlæg baseret på grundvand

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Faglige Resultater 2006

Faglige Resultater 2006 Faglige Resultater 2006 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet Faglige resultater 2006 Redaktion:

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET

DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2014 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION 2 3.1 Formålet med NOVA... 3 3.2 Beskrivelse af den Nationale Vandressource Model... 4 3.2.1 Formål med den nationale vandressource

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

RESSOURCER OG KLIMA. vand energi råstoffer natur ÅRSBERETNING 2008

RESSOURCER OG KLIMA. vand energi råstoffer natur ÅRSBERETNING 2008 RESSOURCER OG KLIMA vand energi råstoffer natur ÅRSBERETNING 2008 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET Startskud til Geocenter Danmark - ny professor

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Hydrologisk modellering af North China Plain

Hydrologisk modellering af North China Plain HYACINT Afsluttende seminar 20. marts 2013 Hydrologisk modellering af North China Plain Michael Kristensen mikr@alectia.com North China Plain (NCP) Total areal: 142,000 km 2 ~3 x DK Befolkningstal: ~130

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning G E U S Grundvandskortlægning Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning Introduktion Nærværende inspirationspapir er tænkt som oplæg til udarbejdelse af udbudsmateriale for trin 1 af grundvandskortlægningen.

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Vand til markvanding. Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Vand til markvanding. Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Vand til markvanding Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Emner Markvanding i Danmark Markvandingsbehov i 25 år Økonomi i markvanding Vandføring i vandløb Fremtidig regulering 2... Markvanding i

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Grundvandets tilstand, klimaændringer og Vandplaner. Groundwater status, climate change and river basin management plans

Grundvandets tilstand, klimaændringer og Vandplaner. Groundwater status, climate change and river basin management plans 1 Grundvandets tilstand, klimaændringer og Vandplaner Introduktion til ATV/IAH tema-dag 2013: Groundwater status, climate change and river basin management plans Geological Survey Klaus of Denmark Hinsby,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Byer i Vandbalance. FIF-møde den 13. juni 2012. Rørcentret

Byer i Vandbalance. FIF-møde den 13. juni 2012. Rørcentret Byer i Vandbalance FIF-møde den 13. juni 2012 Byer i Vandbalance 10.00-10.30 10.30-10.40 10.40-11.00 11.00-11.10 11.10-11.25 11.10-11.30 11.30-11.44 11.45-12.00 12.00-12.40 12.40-12.50 12.50-14.10 14.10-14.20

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00067 Ref. sahhe/hvb Den 26. januar 2015 Høringsnotat vedrørende lovforslag om grundvandskortlægning

Læs mere