Forretningsudvalgets møde den 18. september Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning."

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag

2 Kollektiv trafik og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Ansøgning til Trafikstyrelsen om tilskud til energieffektive transportløsninger 2012, projektbeskrivelse. Region Hovedstaden d. 15. august 2012.

3 Ansøgning om tilskud til energieffektive transportløsninger 2012, projektbeskrivelse 1. Projekttitel Kollektiv trafik og delebiler en samlet mobilitetsløsning. 2. Resumé Der er for mange biler på vejene i Danmark og i særdeleshed i hovedstadsregionen. Det giver store udfordringer i forhold til både fremkommelighed, støj, miljømæssige påvirkninger og CO2 udledning. Der er således behov for bæredygtige løsninger, der samtidig kan begrænse kørte kilometre i bil, forøge den kollektive trafik og antallet af cyklister, samt øge mobiliteten. Udenlandske erfaringer viser, at én delebil reducerer antallet af almindelige personbiler med 4-8. Udenlandske erfaringer viser endvidere, at medlemmer af delebilsordninger forøger deres brug af kollektiv trafik med %. Der er således store potentialer i at udbrede antallet af delebiler og sammentænke delebiler med de kollektive trafiktilbud. Projektet gennemføres som et konkret forsøgsprojekt over 1,5 år, hvor der opsættes delebiler langs én konkret buslinie, 350 S, og hvor der samtidig introduceres et mobility-pass. Med et mobility-pass får du et gratis medlemskab hos LetsGo (LetsGo er en delebilordning der administreres af Delebilfonden), hvis du i forvejen har et periodekort til den kollektive trafik. Hvis du ikke har et periodekort til den kollektive trafik får du et medlemskab til halv pris hos LetsGo, samt et gratis Rejsekort med eksempelvis 475 kr. sat ind på kontoen. Det udvidede mobilitetstilbud kommunikeres til borgerne i enkle formuleringer a la Få en bil med, når du køber periodekort. Samtidig gennemføres en række informationsinitiativer der skal skabe synlighed omkring og interesse for det udvidede mobilitetsalternativ. Projektet ejes og ledes af Region Hovedstaden og gennemføres i samarbejde med Delebilfonden og Movia. I projektet vil effekten af de forskellige initiativer blive testet, med det formål at identificere metoder, der både kan øge antallet af delebilbrugere og antallet af passagerer i den kollektive trafik. Projektet vil blive evalueret med udgangspunkt i en vurdering af effekten i forhold til at øge antallet af delebilbrugere og udviklingen i deltagernes brug af kollektiv trafik. Undervejs og ved projektets afslutning afrapporteres om projektets resultater og der gives anbefalinger til, hvordan samspillet mellem kollektiv trafik og delebiler kan udvikles. Der afholdes et seminar og etableres følgegruppe, hvor analyser og konklusioner præsenteres for kommuner, Trafikselskaber, pendlerforeninger, delebilsordninger og øvrige interessenter.

4 3. Baggrund Et af de sværeste steder at reducere udledningen af CO2 har vist sig at være transportsektoren og i særdeleshed den private biltrafik. Langt de fleste initiativer, der iværksættes har fokus på teknologiske løsninger, der skal gøre bilerne mere klimavenlige, og det er begrænset, hvad der tages af initiativer til at ændre borgernes transportvaner. Udbredelse af delebiler i kombination med kollektiv transport er en alternativ mulighed som succesfuldt har været afprøvet i andre europæiske lande. Samtidig vurderes udbredelse af delebiler at være en af de billigste måder at reducere udslippet af CO2 fra transportsektoren 1. Udenlandske undersøgelser peger på, at én delebil reducerer antallet af privatbiler med 4-8, hvorved der frigøres store arealer i form af byrum og vej. En forøgelse af antallet af delebilbrugere er således en effektiv måde at minimere transportens trængsels- og miljøeffekter. Samtidig peger undersøgelser på, at medlemmer af delebilordninger øger deres forbrug af kollektiv transport med et sted mellem ca %. Herudover sikrer delebilsalternativet en fastholdelse af ikke-bilejere i et transportmønster præget af cyklisme og kollektiv transport, hvis de tilslutter sig en delebilsordning. Der er således markante synergieffekter i et tæt samarbejde mellem kollektive trafikselskaber og delebiloperatører. Den kollektive transports indbyggede begrænsning er den begrænsede individuelle mobilitetsfleksibilitet og frihed. En sammentænkning af kollektiv transport med individuelle former som cyklisme og delebilisme, styrker værdien af den kollektive transport og har potentiale til at tiltrække flere brugere. Erfaringer fra udlandet viser samtidig en stærkt stigende medlemstilgang for delebiloperatører, når samarbejde med de kollektive trafikselskaber indgås. Et succesfuld virkemiddel har i denne sammenhæng været introduktion af kombi-kort, der samtidig giver rabat på delebilmedlemskab og den kollektive trafik. For ikke at forvirre begreberne i forhold til det danske rejsekort har vi i dette projekt valgt at kalde kortet for et mobility-pass. Det er vurderingen, at der i forhold til trængsel og CO2-begrænsning er så store potentialer i samspillet mellem kollektiv trafik og delebiler, at der er behov for en fokuseret og målrettet indsats, der tester effekten af at sammentænke delebilsordninger med den kollektive trafik. Der har i Danmark været enkelte men begrænsede initiativer, hvor et samarbejde mellem kollektiv transport og delebiler har været afprøvet. I regí af Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og i samarbejde med delebiloperatører i Københavnsområdet har der været gennemført to begrænsede fælles kampagner i 2005 og Kampagnerne rummede dog ikke forsøg på at sammentænke delebilmedlemskabet og billet/pendlerkort til den kollektive trafik. Konklusionerne fra projektet vil efterfølgende kunne indgå i større strategiske satsninger og samarbejder mellem de kollektive trafikudbydere og delebiloperatørerne. 1 Klimastrategi Tiltag i transportsektoren. Sammenfatningsnotat 10 sept. 2010, COWI. Udarbejdet for Region Hovedstaden.

5 Det vurderes, at potentialet for antallet af delebilbrugere i Danmark er ca i 2020, hvis de rette rammebetingelser er til stede. Omkring halvdelen af dette potentiale må forventes at skulle realiseres i hovedstadsregionen. 4. Formål Projektets har til formål at reducere transportens miljøeffekter, herunder CO2-udledning, trængsel, støj mv. ved at øge antallet af delebiler og brugere af den kollektive trafik. Projektet gennemføres som et demonstrationsprojekt, der fokuserer på at skabe sammenhæng mellem forskellige transportformer og skabe et mobilitetsalternativ til den privatejede bil, bestående af kollektiv trafik og delebiler. Helt konkret skaber projektet viden og læring om initiativer, der kan være med til at øge antallet af delebilbrugere og passagerer i den kollektive trafik, ligesom projektet har til formål at udbrede denne viden til områdets centrale aktører, delebiloperatører, trafikselskaber og offentlige myndigheder m.fl. 5. Projektets indhold I projektet, der gennemføres som demonstrationsprojekt, opsættes delebiler langs Movias busrute 350s samtidig med at der udstedes et mobility-pass, der giver rabat på den kollektive trafik og indmeldelse i en delebilordning. Målet er at forøge antallet af passagerer i den kollektive trafik og reducere kørslen i privatejede biler med henblik på at reducere udledningen af CO2, trængsel og øvrige miljøeffekter af biltrafik. Hele forløbet understøttes af dataindsamling og analyse af testbrugernes adfærd og motivation. Ved projektets afslutning vil der for første gang være etableret viden i Danmark om potentialet for at kombinere og fremme delebilisme og kollektiv trafik i de større byområder. Der gennemføres en omfattende informationsindsats langs rute 350s i forhold til at introducere mobility-pass til borgerne i området. Der er foretaget en geografisk afgrænsning for at kunne fokusere informationsindsatsen, samt lette og forbedre kvaliteten af den efterfølgende analyse af initiativets effekt. Bus 350s kører tur/retur ruten Dragør, Tårnby, Amagerbro, City, Nørrebro, Brønshøj/Husum, Herlev, Skovlunde, Ballerup. Der opsættes delebiler langs de dele af 350s-ruten, som ikke allerede er dækket af delebiler. Udover de dele af København hvor LetsGo allerede i dag har biler, stilles minimum en-to biler i Dragør, Tårnby, Husum, Herlev, Skovlunde og Ballerup. Det præcise antal afhænger af ordningens succes, det vil sige, hvor mange deltagere, der melder sig. Et mobility-pass udvikles og udstedes til interesserede pendlere i den kollektive trafik, cyklister, bilister, m.fl. Der budgetteres med i alt 1000 stk. mobility-pass. Planen er, at et mobility-pass giver:

6 1) fuld rabat på indmeldelse i en delebilordning (LetsGo, som administreres af Delebilfonden) ved køb eller fremvisning af et periodekort, eller alternativt 2) indmeldelse i delebilordningen til halv pris samt et rejsekort, hvorpå den tilsvarende værdi er indsat. Det betyder, at det kan kommunikeres, at man ved køb af et periodekort til den kollektive transport samtidig får adgang til bil via et delebilmedlemskab. I praksis forventes det, at udstedelse af mobility-pass foretages i forbindelse med indmeldelse i LetsGo, hvor medlemmer i forvejen skal registreres med kørekort mv. Her vil det være muligt online at udstede kort, mv. Formidling og pressearbejde: Projektet succes er især afhængig af at det lykkes at kommunikere og formidle det nye mobility-pass på en måde der tiltaler et bredt segment af borgerne i den geografiske afgrænsning. Der er derfor i projektet i særlig grad lagt vægt på at sikre god og omfattende kommunikation til borgerne samt omtale af det nye mobility-pass i medierne. Formidlingen omkring det nye mobility-pass, og muligheden for at kombinere delebiler og kollektiv trafik, skabes ved at iværksætte en informationsindsats i udvalgte busser, ved delebilstationer, omtale på relevante hjemmesider, facebook og pendlerorganisationer. Der gøres en særlig indsats for i projektets tidlige fase at få lokale og landsdækkende medier til at dække det nye mobilitetsalternativ ved at promovere den umiddelbart modsætningsfyldte historie Kør i bus og få bil. Det vil i de kommende måneder blive forsøgt at få de berørte kommuner involveret i projektet og samtidig udnytte deres kommunikationskanaler til borgerne. F.eks. kommunens kommunikation til tilflyttere, nybagte forældre mv. Målgruppe: Transportvalg, specielt køb af egen bil, er et stort valg, som binder den enkelte til denne transportform i en årrække. Det vil derfor i projektet blive arbejdet på at ramme borgerne på de tidspunkter, hvor de er i færd med at ændre deres transportvaner, det kan være i situationer, når man får børn, flytter eller får nyt job. Projektets målgruppe er: Pendlere og cyklister, som kan forventes på et senere tidspunkt at købe egen bil. Familier, der er i besiddelse af en bil, men hvor bil nr. to overvejes indkøbt årige. Som i denne alder er godt repræsenteret som cyklister og brugere af kollektiv trafik, men som i samme periode oftest mistes som følge af køb af bil. Ansatte i virksomheder langs rute 350S. Inddragelse af kommunerne langs 350s:

7 De berørte kommuner vil i den kommende måned blive inviteres til at deltage i projektet og projektets styregruppe. Dette med henblik på sikre opbakning til projektet, samt at gennemføre informationskampagner til borgerne og sikre gode delebilpladser i tæt, synlig tilknytning til busstoppesteder, samt vejudstyr ved delebilpladser og busstoppesteder, der kan formidle mulighederne i projektperioden. Inddragelse af øvrige interessenter: Der etableres en følgegruppe bestående af relevante interessenter og aktører i transportsektoren, herunder kollektive trafikudbydere og andre delebilsaktører. Formålet med følgegruppen er formidling af viden og sparring. Analyser: Projektet indeholder følgende analyser; En foranalyse i form af en fokusgruppeanalyse samt en analyse af de internationale erfaringer med kombikort (mobility-pass) med henblik på at få viden om, hvilke elementer i introduktionen af kortet, der virkede godt og mindre godt i udlandet. Denne viden vil blive benyttet i den endelige udformning af projektets mobility-pass, samt den tilhørende informationsindsats, ligesom den vil indgå i projektets endelige afrapportering. Fokusgruppeanalyse gennemføres med henblik på at udvikle mobilitypass så det får størst mulig effekt samt med henblik på at sikre en effektiv kommunikation af det nye kort til målgrupperne. Løbende opsamling af mobilitetsdata på de borgere, der benytter sig af det nye mobility-pass dels deres nye og dels deres tidligere mobilitetsmønstre. Formålet er at evaluere konsekvenserne for kollektiv transport, trængsel, klima og miljø af de ændrede mobilitetsvalg, der følger af at benytte delebil. Løbende kvantitativ evaluering af effekten af de forskellige tiltag i forhold til at skabe flere brugere af mobility-pass, herunder indhentning af data på, hvilke segmenter, der vælger at benytte tilbuddet. Opsamling af viden gennem kvalitative interviews med køberne af mobility-pass, delebilbrugere, hvor det forsøges afdækket, hvad der har været udslagsgivende for købet, og hvordan det forventes at påvirke den fremtidige mobilitetsadfærd. Spørgsmål der bl.a. søges afklaret i analyserne: - Hvilke segmenter flyttes, hvilke tiltag/ hvilken informationsindsats virker? - Hvordan påvirkes det daglige mobilitetsvalg efter et delebilmedlemskab? - Hvad er de økonomiske konsekvenser for delebiloperatører og kollektive trafikselskaber? - Hvad er de samfundsøkonomiske, miljømæssige og trængselsmæssige konsekvenser?

8 Undervejs og ved projektets afslutning afrapporteres om projektets resultater. Der afholdes ved projektets afslutning et seminar hvor analyser og konklusioner præsenteres for kommuner, trafikselskaber, pendlerforeninger, delebiloperatører og øvrige interessenter. Milepæle og succeskriterier: Succeskriterier ved projektafslutning: mobility-pass er udstedt, og der er etableret delebilsordninger langs hele 350S ruten. - Forsøgspersonerne i projektet har øget deres forbrug af kollektive trafik med 15%. - Viden og læring etableret om hvordan delebiler og kollektiv transport kan sammentænkes i form af fælles produkter. Rapport med erfaringer og anbefalinger er udarbejdet. - Projektets viden og læring er givet videre til relevante aktører via rapport, følgegruppe og seminar. - Der har været minimum 20 omtaler i lokal og landsdækkende medier. Milepæle og succeskriterier i projektets faser: Fase 1: Opstartfase. Dec marts International erfaringsopsamling med mobility-pass (kombi-kort). - Endelig specificering af indhold i mobility-pass. - Omtale i skrevne og/eller elektroniske medier. - Overordnet fastlæggelse af projektets informations- og kommunikationsplan. - Konkretisering af informations- og kommunikationsindsatsen i projektets fase 2. Succeskriterier per 31 marts 2013: - Internationale erfaringer er indhentet. - Plan og retningslinjer for det videre projekt ligger fast.

9 - Der har været omtale i lokale og/eller landsdækkende medier. - Projekts styre- og følgegruppe er etableret. Fase 2: Udstedelse af mobility-pass del I. April 2013-Sept Udstedelse af mobility-pass. - Informations og kommunikationsindsats. - Omtale i skrevne og/eller elektroniske medier. - Indhentning af analysedata og løbende evaluering af indsats og resultater. - På baggrund af de indhentede data og de løbende erfaringer konkretiseres informations- og kommunikationsindsatsen i projektets fase 3. Succeskriterier per 30. september 2013: mobility-pass er udstedt. - Informations- og kommunikationsindsatsen for projektets fase 3 ligger fast. - Der har været omtale i lokale og/eller landsdækkende medier. Fase 3: Udstedelse af mobility-pass del II. Okt marts Udstedelse af mobility-pass. - Informations- og kommunikationsindsats. - Omtale i skrevne og/eller elektroniske medier. - Indhentning af analysedata og løbende evaluering af indsats og resultater. - Planlægning af seminar. Succeskriterier per 31. marts 2014: mobility-pass er udstedt. - Omtale i skrevne og/eller elektroniske medier.

10 Fase 4: Afslutnings- og afrapporteringsfase. April 2014-juni Udarbejdelse af rapport. - Afholdelse af seminar. 6. Forventet CO 2 -besparelse Målet med projektet er, at 1000 personer køber et mobility-pass og dermed, udover at de vil være brugere af den kollektive transport, bliver delebilmedlemmer. En del af disse nye delebilmedlemmer vil skifte fra bilejerskab, eller vil undgå eller udskyde et eventuelt bilkøb, og derved reducere deres nuværende og fremtidige udledning af CO2 i markant grad. En del af de nye medlemmer vil ikke tidligere eller i begrænset omfang tidligere have kørt i bil, og de øger deres udledning af CO2 en smule. Delebiler har generelt en afvænnende effekt. De fleste medlemmer af en delebilordning reducerer deres bilforbrug over tid. Det skyldes, at man som delebilbilist betaler hver gang man skal bruge bilen og man sparer således meget, når man som delebilist vælger cyklen i stedet, ligesom man vil vurdere, om det økonomisk bedre kan betale sig at tage den kollektive trafik. Samtidig skal delebilister reservere bilen og hente bilen på nærmeste delebilplads, før man kan køre i den. Det reducerer impuls-ture markant. Som bilejer er størstedelen af omkostningerne faste, og det er dermed billigt, samt nemt, at køre en ekstra tur. Man vil derfor være tilbøjelig til at fravælge såvel cykel som kollektiv transport. Det vurderes på baggrund af internationale undersøgelser at hver ny delebilbruger reducerer sit udslip af CO2 med ca. 0,78 tons per år. Opgørelserne er dog behæftet med en vis usikkerhed, da der ikke er taget udgangspunkt i danske forhold, og da det generelt er svært at vurdere effekten af adfærdsændringer, især når disse involverer en ikke effektueret adfærd, som for eksempel at man ved et delebilmedlemskab undgår eller udskyder tidspunktet, hvor medlemmet køber egen bil. Indeholdt i beregningen er heller ikke skiftet til elbiler, hvor det kan forventes, at der i delebilordninger vil være en markant højere grad af elbiler end i den generelle bilflåde 2. Reduktion i CO2 udslip ved fuld målopfyldelse af projektet er således 1000 købere af mobilitypass * 0,78 tons per år = 780 tons CO2 per år. Det vurderes på baggrund af erfaringer fra andre europæiske lande og den generelle vækst i delebiler internationalt, at Danmark har potentiale på delebilbrugere. Potentiale i 2020: x 0,78 tons/år= tons/co2. 2 Bilag:Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter

11 7. Øvrige effekter af projektet Delebiler reducerer trængsel og sparer plads og udgifter til p-pladser Som tidligere beskrevet viser diverse undersøgelser, at én delebil reducerer antallet af privatbiler med 4-8, hvorved der frigøres store arealer i form af byrum og vej. En forøgelse af antallet af delebilbrugere er således en effektiv måde at minimere transportens trængsels- og miljøeffekter. Ved et fuldt effektueret potentiale på medlemmer i Danmark vil der være en reduktion af bilparken med mellem biler. I projektet vil projektdeltagerne, der erhverver sig mobility-pass, blive spurgt om, hvorvidt de har/havde bil i forvejen eller har/havde forventninger om at erhverve bil. 8. Viden og erfaringer der opnås i projektet I en række europæiske lande har man gode erfaringer med at knytte kollektiv transport sammen med delebilisme i form af fælles produkter. I Danmark er der pt. ingen erfaring med dette. Det er i det hele taget begrænset, hvad der er af erfaringer med at kombinere forskellige transportformer i sammenhængende mobilitetsløsninger, der kan konkurrere med privatbilen. Det bedste danske eksempel er måske DSB S-tog s succesfulde satsning på at koble cykel og S-tog tæt sammen. Den kollektive transports akilleshæl er den manglende fleksibilitet og geografiske dækning og her tilfører delebilen sektoren en dimension, som på sigt kan være med til at sikre flere passagerer og reducere antallet af kørte kilometre i bil. Den viden og de erfaringer, der vil blive genereret i projektet vil være afgørende for, at der i fremtiden vil kunne udvikles en sammenhængende og miljøvenlig mobilitetsløsning, der kombinerer den kollektive transports miljø- og pladsmæssige fordele, cyklens sundheds- og miljøfordele, men begrænsede rækkevidde, med bilens fleksibilitet. 9. Projektorganisering Projektejer og leder: Region Hovedstaden Projektets styregruppe: Movia, Delebilfonden, Region Hovedstaden og Trafikstyrelsen. Herudover vil vi hurtigst muligt invitere de kommuner (Dragør, Tårnby, København, Herlev, Ballerup), hvor projektet er til stede (350S rute), til at deltage i styregruppen. Dette gøres for at involvere kommunerne i projektet og sikre ejerskab og forankring af projektets og dets erfaringer i de kommunale organisationer. Når kommunerne endnu ikke er inviteret skyldes det tidspres i forhold til at få projektet formuleret. Projektets følgegruppe: Der etableres en følgegruppe, hvor øvrige kollektive trafikselskaber, delebiloperatører og eventuelt andre interessenter inviteres til at deltage. Følgegruppen etableres med henblik på løbende at kvalificere projektet samt at sikre vidensformidling af projektets resultater. Der afholdes tre følgegruppemøder. Ét i forbindelse med projektets

12 opstart og to i løbet af projektets implementeringsfase. Følgegruppen inviteres til at deltage på det afsluttende seminar. Ansvarsområder. Ansvarsområder er markeret med a projektdeltagelse, bidragsydere er markeret med b Projektledelse, herunder økonomistyring og løbende afrapportering til TS Afholdelse af styregruppe- og følgegruppemøder, samt seminar. Kontakt til involverede kommuner og interessenter i følgegruppen. Region H Movia Delebilfonden a Analyse af udenlandske erfaringer. b a Udvikling af mobility-pass, herunder b b a fokusgruppeanalyse. Drift og opsætning af biler b a Informations-, kommunikations- og presseindsats. a b b Kontakt til mobility-pass brugere. b a Indhentning af information af brugeres b a kørselsmønstre efter køb af mobility-pass. Analyse kørselsdata, brugernes tidligere og a b B nuværende mobilitetsmønstre og informationsstrategierne effekt. Udarbejdelse af slutrapport. a a a Region Hovedstaden ansætter en projektleder med base på regionsgården i Hillerød. Der tilstræbes at finde en person, der har flere års projektledererfaring. Personen vil skulle have en kommunikativ baggrund, med flere års erfaring i informationsarbejde. Herudover vil det blive vægtet at personen har kendskab til og indblik i transportområdet. Forudsætninger: Delebilfonden: Delebilfonden administrerer LetsGo, en delebilsordning, som vokser og er i sund udvikling. LetsGo har biler i København, Aarhus og Greve. Fonden er den eneste større professionelle danske delebilorganisation, der alene er fokuseret på at drive og udvikle delebilisme. Fonden er almennyttig, med formålet om at udbrede delebilisme og grøn transport, overskud i driften anvendes til at udbrede.

13 Delebilfonden har tidligere modtaget støtte og være deltager i lignende projekter, der har modtaget støtte, og har således erfaring med projektstyring, -administration og rapportering og gennemførelse af analyser på området. Region Hovedstaden: Region Hovedstaden har ansvar for sundhed/hospitaler og for regional udvikling. Inden for det regionale udviklingsområde har regionen opgaver inden for det kollektive transportområde som indkøber af trafik hos Movia og som medejer af Movia. Region Hovedstaden finansierer de regionale buslinjer samt lokalbanerne. Region Hovedstaden udvikler tværgående regionale udviklingsstrategier og igangsætter og støtter regionale udviklingsprojekter inden for bl.a. klima, miljø, infrastruktur og transport. Region Hovedstaden har cirka 1,7 mio. indbyggere svarende til cirka 30 % af Danmarks befolkning, men dækker kun 6 % af Danmarks areal og er den mest befolkningstætte region i landet. Der ligger 29 kommuner inden for Region Hovedstadens geografi. Der er høj erhvervsaktivitet i regionen, hvor 40 % af landets BNP genereres. Region Hovedstaden har med den store befolkningstæthed og erhvervsaktivitet en særlig udfordring på transportområdet f.eks. trafikal trængsel, miljø og klimapåvirkninger. Movia: Movia er Danmarks største trafikselskab med cirka 213 millioner passagerer om året, 570 buslinjer og otte lokalbanestrækninger. Movia står for planlægningen af bus-, flex- og lokalbanetrafikken i Østdanmark. Movia er som trafikselskab en særlig, lovbestemt offentlig virksomhed beslægtet med et kommunalt fællesskab. Movia betjener og finansieres af Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 45 kommuner i de to regioner efter lovbestemte regler. 10. Tidsplan Projektfase 1: Opstartfase. Dec marts Projektfase 2: Udstedelse af mobility-pass del I. April 2013-Sept Projektfase 3: Udstedelse af mobility-pass del II. Okt marts Projektfase 4: Afslutnings- og afrapporteringsfase. April 2014 juni Der afrapporteres som afslutning på hver projektfase. Der søges om udbetaling af rater for hvert kvartal. Succeskriterier, aktiviteter og leverancer fremgår af punkt Videndeling og formidling af projektet I forbindelse med hver projektfase vil vi afrapportere til Trafikstyrelsen om projektets fremdrift, de projektelementer, der er gennemført i den forløbne fase og resultaterne heraf, herunder hvordan resultaterne forholder sig til succeskriterierne.

14 Formidling og kommunikation til borgere og mulige brugere af mobility-pass er en central del af projektet og derfor beskrevet under punkt 5, projektets indhold. Med henblik på at opnå så stor synlighed som muligt omkring mobility-pass vil der løbende gennem projektet blive arbejdet på at skaffe presseomtale af dette i lokale og landsdækkende medier. Som tidligere beskrevet etableres en følgegruppe bestående af relevante interessenter og aktører i transportsektoren, herunder kollektive trafikudbydere og andre delebilaktører med henblik på den etablerede viden til branchen. Afrapportering: Projektforløb, analyseresultater, erfaringer og projektresultater vil blive samlet i en rapport, som vil blive præsenteret i et seminar for kommuner, regioner, delebilaktører, trafikselskaber og borgere. Som konklusion på seminaret vil et politiker- og ekspertpanel debattere med deltagerne om delebilisme koblet med kollektiv trafik er et godt bud på et effektivt og økonomisk transporttilbud til borgerne. Rapporten og seminar vil ligeledes blive tilgængelige online. 12. Projektets finansiering Detaljeret budget er vedlagt som bilag.

15 BUDGETSKABELON FOR FORSØGSORDNING MED ENERGIEFFEKTIVE TRANSPORTLØSNINGER - TIL ANSØGERS DETALJEREDE BUDGET Inden udarbejdelse af skema læses regnskabsinstruks for forsøgsordning med energieffektive transportløsninger samt ansøgningsmateriale på under"grøn Transport". Dato: 15. aug Ansøger: Region Hovedstaden Projekttitel: Kollektiv trafik og delebiler - en samlet mobilitetsløsning Samlet budget Projektbudget som vedlægges ansøgningen I alt I alt I alt Moms 1. rate 2. rate 3. rate 4. rate 5. rate 6. & Sidste Rate Dec Dec Feb. Dec Dec Mar. Tidsperiode: Feb Feb Apr.-Jun Jul.-Sep Okt.-Dec Jan.-Mar Apr.-Jun Ansøgt tilskud Projektets medfinansiering Projektets Inkl./Ekskl. Ansøgt rate Ansøgt rate Ansøgt rate Ansøgt rate Ansøgt rate Ansøgt rate samlede budget Hovedaktivitet 1 Omkostningstype Projektmobilisering 184t á 300 kr/t Ekskl Hovedaktivitet 1 -Analyse Analyse af mobility-pass i drift udenfor DK Rejseomk Fokusgrupper Analysebureau Projektledelse fokusgrupper 20t á 300 kr/t Ekskl Udvikling af entry og exit spørgeskema 22t á 300 kr/t Ekskl Udvikling af entry og exit spørgeskema Analysebureau Spørgeskemaundersøgelse Analysebureau Ekskl. Analyse, Rapport & Kørselsmønstre 240t á 300 kr/t Ekskl Hovedaktivitet 1 -Subtotal Analyse 106t á 300 kr/t Ekskl Hovedaktivitet 2 -Produkt- & kommunikationsudvikling Detaljeret Kommunikationsplan 12t á 300 kr/t Ekskl Koncept og indholdsudvikling af vejudstyr, infomateriel -projektledelse 12t á 300 kr/t Ekskl Koncept og indholdsudvikling af projektrekrutteringsmateriale til nuværende delebilister og materiale til bilerne Kommunikationsbur eau Ekskl Produktion af kommunikationsmateriale Trykkeri mv Ekskl Hovedaktivitet 2 -Subtotal Produkt- & kommunikationsudvikling Ekskl Hovedaktivitet 3 -Demonstrationsprojekt, lancering & drift Lancering af projekt overfor offentlighed PR & info Ekskl. Indmeldelse af forsøgsdeltagere 160t á 300 kr/t Ekskl Opsætning og drift af nye delbil stationer 600t á 250 kr/t Ekskl Tab på leasede aktiver, Biler i nye områder, underskud (10 små stationcars) Delebilfonden Ekskl. Indtjeningstab, Rabatordning -indmeldelse -delebiler Delebilfonden Ekskl Tilskud periodekort/rejsekor t Ekskl Rabatordning -Periodekort bus/tog/metro Afslutning af driftsprojekt, rapportering af driftsmæssige komplikationer 100t á 300 kr/t Ekskl. Hovedaktivitet 3 -Subtotal Demonstrationsprojekt, lancering & drift 700t á 300 kr/t Ekskl Hovedaktivitet 4 -Seminar og øvrig vidensdeling - i alt Seminar og vidensdeling Lokaler, keynotetaler, forplejning Ekskl Seminar og øvrig vidensdeling 240t á 300 kr/t Ekskl Følgegruppemøder Forplejning og aktivitet Hovedaktivitet 4 -Seminar og vidensdeling -i alt Ekskl Hovedaktivitet 5 -Administration & Projektledelse Overordnet Projektledelse & Koordinering 2880t a 300, Ekskl Overordnet ledelse & Administration 60t á 500 kr/t Ekskl Revisor Ekstern revisor Ekskl Styregruppemøder 54t á 300 kr/t Ekskl Hovedaktivitet 5 -Administration i alt Ekskl I alt Procentandel 45% 55% 100% - Min. 25 % Kommentarer til budgettet: Tilføj eventuelle kommentarer her Ved ansøgning bekræfter ansøger at der er midler til den del af projektet der medfinansieres, samt at tilskudsudbetaling, der vedrører moms, ikke kan refunderes fra andre instanser.

16 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 15 Emne: Region Hovedstadens innovationspolitik 2020, høringsforslag 1 bilag

17 Region Hovedstaden Høringsforslag Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1

18 INDHOLDSFORTEGNELSE REGION HOVEDSTADENS INNOVATIONSPOLITIK HVAD ER INNOVATION? 4 FORSKELLIGE FORMER FOR INNOVATION 5 INNOVATION I REGION HOVEDSTADEN 6 ET STÆRKT AFSÆT 6 DEN BRÆNDENDE PLATFORM 8 LØSNINGER DER SKABER VÆRDI FOR ALLE 8 VISION OG STRATEGISKE MÅL 9 RAMMER OG INDSATSOMRÅDER 9 IMPLEMENTERING AF INNOVATIONSPOLITIKKEN 11 HANDLINGSPLAN FOR INNOVATIONSPOLITIKKEN HANDLING BAG ORDENE 14 RAMMER FOR INNOVATION 15 LEDELSE OG ORGANISATIONSMODELLER 15 INNOVATIONSKOMPETENCER OG -KULTUR 18 STØTTE TIL INNOVATION 22 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 27 PATIENTBEHANDLING OG -FORLØB 27 TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE 29 TEKNOLOGI, BYGGERI OG GRØN VÆKST 32 SAMARBEJDER MED ERHVERVSLIV OG VIDENINSTITUTIONER 35 ANBEFALINGER TIL STATEN OG ANDRE AKTØRER 39 NATIONAL LOVGIVNING OG INCITAMENTSTRUKTUR 39 INNOVATIVT OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDE 40 INNOVATIVE GRUND- OG EFTERUDDANNELSER 40 2

19 REGION HOVEDSTADENS INNOVATIONSPOLITIK Region Hovedstaden skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen og samtidig bidrage til at skabe vækst og udvikling i regionen. Innovation og samarbejde med eksterne aktører om udvikling af nye løsninger skal være en naturlig del af dagligdagen for ledere og medarbejdere på regionens hospitaler, virksomheder og stabe. Behovet for innovation er kommet højt på dagsordenen på alle niveauer i det danske samfund. Med denne innovationspolitik ønsker Region Hovedstaden at tage ansvar og skabe løsninger på et meget væsentligt område for det danske samfund. Dermed kan innovationspolitikken også ses som et bidrag til den satsning på innovation, som regeringen har dagsordensat med den nationale innovationsstrategi. Innovationspolitikken understøtter de ambitiøse mål og visioner, som regionsrådet har sat sig i regionens øvrige politikker for udvikling af sundhedsvæsenet og hovedstadsregionen. Der tages hensyn til de muligheder og rammer, der er sat for regionen. Der er mange parter, der har interesse i et samarbejde om at sætte innovation på dagsordenen i Region Hovedstaden. Innovationspolitikken er udviklet i tæt dialog og med input fra ledere og medarbejdere i sundhedsvæsenet, patienter, erhvervslivet, kommuner, videninstitutioner og andre interessenter som et fælles produkt på tværs af alle samarbejdspartnere i og omkring sundhedsvæsenet. 3

20 HVAD ER INNOVATION? Innovation handler om at omforme en god idé til værdi øget kvalitet, patientsikkerhed og produktivitet på hospitalerne, øget patienttilfredshed og sundhed, eller øget omsætning og markedsposition for private virksomheder. Grundlaget for innovation er den gode idé og lysten hos ledere og medarbejdere til at udvikle nye løsninger til gavn for patienten, de pårørende og hele sundhedsvæsenet. Den gode idé er dog kun starten på en innovativ indsats. Ideer føres igennem en aktiv prioritering, udvikling og afprøvning, indtil man står med en innovativ løsning, som kan implementeres og/eller kommercialiseres. Innovation kan resultere i nye produkter og processer, og i bedre brugeroplevelser, services, effektiviseringer og nye måder at organisere sig på. Med innovationspolitikken og den tilhørende handlingsplan er der nu lagt en plan for, hvordan det skal ske. REGION HOVEDSTADEN DEFINERER INNOVATION SOM DET, DER ER: Nyt på grundlag af ny viden og behov skabes nye ideer og nye metoder gennem utraditionelle samarbejder. Ideerne vurderes at have et nyt potentiale. Ideer kan være drevet af forskning, brugerbehov, medarbejdernes daglige praksis, teknologiudvikling eller en strategisk satsning på et særligt område for eksempel et politisk ønske om at sætte patienten i centrum. I denne fase indgås samarbejder på tværs, og ideerne screenes, vurderes og prioriteres. Nyttigt gennem udvikling og afprøvning dokumenteres det, eventuelt i en forretningsmodel, at ideen er innovativ og vil være gavnlig for sundhedsvæsenet, borgerne og / eller samfundet. Gennem udvikling og afprøvning af modeller eller prototyper påvises innovationen at kunne omsættes i praksis og skabe ny værdi, som for eksempel øget produktivitet, kvalitet og patientsikkerhed på hospitalerne, eller øget patienttilfredshed. I denne fase er det afgørende at involvere beslutningstagere, så der sikres mulighed for implementering og udbredelse. Nyttiggjort innovation lykkes ved at blive realiseret gennem implementering og udbredelse til gavn for sundhedsvæsenet, borgerne og samfundet. 1 4

MILJØ- OG GRØN VÆKST UDVALGET PROJEKT OM KOLLEKTIV TRAFIK OG DELEBILER SOM EN SAMLET MOBILITETSLØSNING.

MILJØ- OG GRØN VÆKST UDVALGET PROJEKT OM KOLLEKTIV TRAFIK OG DELEBILER SOM EN SAMLET MOBILITETSLØSNING. August 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKST UDVALGET SAG NR. 1 PROJEKT OM KOLLEKTIV TRAFIK OG DELEBILER SOM EN SAMLET MOBILITETSLØSNING. SAGSFREMSTILLING Baggrund Regionsrådet har i april 2012 vedtaget en regional

Læs mere

Kollektiv trafik og delebiler en samlet mobilitetsløsning.

Kollektiv trafik og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Kollektiv trafik og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Ansøgning til Trafikstyrelsen om tilskud til energieffektive transportløsninger 2013, projektbeskrivelse. Region Hovedstaden d. 9. december 2013.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 11. december 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 11. december 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 11. december 2012 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden Endeligt udkast med ændringer fra høring Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Busser og delebiler Vigtigt projekt for Region Hovedstaden Led i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler 1. Projekttitel Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler 2. Resumé Alle hospitaler har et stort

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Region Hovedstaden. Høringsforslag. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Høringsforslag. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Høringsforslag Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 indholdsfortegnelse REGION HOVEDSTADENS INNOVATIONSPOLITIK Hvad er innovation? 2 Forskellige former

Læs mere

El-delebiler på hospitaler. Ansøgning til Trafikstyrelsen om tilskud til energieffektive transportløsninger 2013, projektbeskrivelse.

El-delebiler på hospitaler. Ansøgning til Trafikstyrelsen om tilskud til energieffektive transportløsninger 2013, projektbeskrivelse. El-delebiler på hospitaler Ansøgning til Trafikstyrelsen om tilskud til energieffektive transportløsninger 2013, projektbeskrivelse. 1 1. Projekttitel El-delebiler på hospitaler 2. Resumé I projektet opsættes

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE Udviklings- og forsøgsprojekt: SMART MOBILITET Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT 1. Hvorfor er konkurrencen igangsat? Som en del af en koncernfælles strategiske indsats styrkelse af innovation og forskning gennemfører Center for

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012.

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012. Projektbeskrivelse Til: Rådgivning Storkøbenhavn, Rådgivning Sjælland og Rådgivning Nordsjælland Kopi til: Direktionen Sagsnummer Sagsbehandler CBO Direkte 36 13 16 86 Fax - CBO@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Slutrapport: Kollektiv transport og delebiler - en samlet mobilitetsløsning

Slutrapport: Kollektiv transport og delebiler - en samlet mobilitetsløsning Slutrapport: Kollektiv transport og delebiler - en samlet mobilitetsløsning Projekt gennemført fra 1.1.14-30.6.15 med midler fra Trafikstyrelsen, Region Hovedstaden, Delebilfonden LetsGo og Movia. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

eller. Byggeprojekter som løftestang for innovation og vækst Netværksdage august, Nyborg

eller. Byggeprojekter som løftestang for innovation og vækst Netværksdage august, Nyborg Byggeprojekter som løftestang for innovation og vækst eller. Netværksdage 2014 27. august, Nyborg Peter Kyhl Senior chefkonsulent Ansvarlig for innovation Nyt Hospital Nordsjælland Morten Rasmussen Innovationskonsulent

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: 31. august Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse. 2. Resumé

Notat. Til: Kopi til: 31. august Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse. 2. Resumé Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. august 2010 1. Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Kravspecifikation Tillægsmoduler til Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram Diplom i Ledelse

Kravspecifikation Tillægsmoduler til Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram Diplom i Ledelse Kravspecifikation Tillægsmoduler til Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram Diplom i Ledelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Præsentation af Region Hovedstaden 3. Præsentation af Region Hovedstadens

Læs mere

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder Prince2 Projektgrundlag Notat til: Trafikstyrelsen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. februar 2010

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere