Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

2 Årsrapport 2012

3 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed 7 Aktivitetsberetning Resultat 2012 og iværksatte tiltag 8 8 Anlæg Byggeri 8 9 International 9 Offshore Projektudvikling Stålbroer 11 Datter- og fælles ledede virksomheder 11 Strategisk udvikling 13 Videnressourcer, organisation og ledelse 16 Kunder 16 Processer, metodeudvikling og nye produkter 16 Medarbejdere 16 Ændrede ledelsesforhold 17 Samfundsansvar 18 Forebyggelse af ulykker Miljø Fremtidens arbejdskraft 19 Regnskabsberetning 20 Regnskabsgennemgang 20 Resultatopgørelse 20 Balance 21 Kapital, likviditet, finansiel stilling 22 Ordrebeholdning 23 Køb af aktiviteter 23 Realiseret i forhold til forventninger 23 Forventninger til Risikostyring 26 Virksomhedsledelse 28 Regnskabsaflæggelsesprocessen 28 PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning 31 Den uafhængige revisors erklæringer 32 Direktion 33 Bestyrelse 34 REGNSKAB Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 37 Balance 38 Pengestrømsopgørelse 40 Egenkapitalopgørelse, moderselskab 41 Egenkapitalopgørelse, koncern 42 Noter 43 ØVRIGE OPLYSNINGER Hoved- og nøgletal for koncernen EUR 85 3

4 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen MT Højgaard-koncernen er en af Nordens førende inden for byggeri og anlæg. Koncernen har størrelsen, erfaringen og kompetencerne til at løse alt fra mindre byggeog anlægsprojekter til meget store og komplekse projekter. Vi er organiseret i virksomheden MT Højgaard og en gruppe specialiserede dattervirksomheder. Vi leverer ydelser på baggrund af stærke kompetencer, der sammen med vores geografiske tilstedeværelse, erfaring og styrke til at håndtere særlige projekter giver koncernen et solidt fundament såvel i Danmark som i udlandet. Vores historie starter lige efter første verdenskrig, hvor de to virksomheder Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz blev dannet. I 2001 slår de deres virksomheder sammen, og MT Højgaard-koncernen er en realitet. Vi opererer på relevante markeder geografisk og kompetencemæssigt, og vi har internationale samarbejdsrelationer, som muliggør relevante konsortiedannelser og samarbejder. Vores gode omdømme bygger på tilfredse kunder opnået ved fokus på kvalitet og leveringssikkerhed. 4

5 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING Hovedpunkter Ledelses beretning Et stærkt utilfredsstillende resultat på -512 mio. kr. før skat Koncernens dattervirksomheder bidrager samlet set positivt til koncernens resultat Den dårlige performance skyldes svag lønsomhed på kontrakter indgået primært før 2012, omkostninger til restrukturering og fratrædelser samt betydelige hensættelser på tidligere afleverede projekter Geografisk fokusering så vi fremadrettet kun igangsætter nye projekter inden for vores kerneaktiviteter i Danmark, Norge, Grønland, Maldiverne og Qatar, mens forretningsområderne Stålbroer og Offshore også igangsætter nye projekter i det øvrige Nordvesteuropa ligesom den delejede virksomhed Seth primært agerer i Portugal, Azorerne og Afrika Styrkelse af risikostyring, øget krav til lønsomhed, effektivisering af processer samt tilpasning af MT Højgaard med 150 funktionærstillinger Ny adm. koncerndirektør samt styrkelse af ledelsen med effekt i 2013 Koncernens ejere forøgede i februar 2013 aktiekapitalen med 300 mio. kr. ved kontant indbetaling, hvilket styrkede likviditeten og kapitalgrundlaget Ny strategi for koncernen forventes godkendt i andet halvår af Langsigtet finansiel ambition er fortsat en resultatgrad på 5% Resultat for 2012 Omsætningen er på 9,7 mia. kr., og resultatgraden (før skat-margin) er på -5,3%, hvilket er på niveau med den senest udmeldte forventning på omkring -5% Resultat før skat er et underskud på 512 mio. kr. mod et underskud på 335 mio. kr. i 2011 Egenkapitalen udgør 771 mio. kr. i forhold til mio. kr. i I februar 2013 er kontant indskudt 300 mio. kr. i ny kapital. Proforma egenkapitalandelen pr. den 31. december 2012 udgør herefter 24,2% mod 22,8% i 2011 Pengestrømme fra driftsaktiviteterne udgør -142 mio. kr. mod -268 mio. kr. i 2011 Der stilles ikke forslag om udbytte Forventninger til 2013 For 2013 forventer vi en omsætning i niveauet 7 mia. kr. Nedgangen i forhold til 2012 er i overensstemmelse med de forstærkede krav til lønsomhed Vi forventer et lille positivt resultat før skat i 2013, hvilket er en markant forbedring i forhold til 2011 og Resultatet kan blive påvirket af udfaldet på større tvistsager i såvel positiv som negativ retning. Resultatforventningen er påvirket af en svag lønsomhed på ordrebeholdningen Ordrebeholdningen udgør ved indgangen til ,0 mia. kr., hvoraf 4,9 mia. kr. er til udførelse i det kommende år 5

6 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING Hovedtal og nøgletal for koncernen Ledelses beretning Beløb i mio. kr Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster og resultat i associerede virksomheder Resultat før skat Årets resultat Balance Aktiekapital Egenkapital Balancesum Nettorentebærende indestående/gæld (+/-) Investeret kapital Pengestrømme Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investeringsaktivitet* Nettoinvestering ekskl. værdipapirer Nettoinvestering i værdipapirer Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt * Heraf i materielle aktiver (brutto) Nøgletal Bruttomargin, pct. 6,9 8,1 6,5 0,9-0,6 Overskudsgrad (EBIT-margin), pct. 2,9 3,2 1,1-3,6-5,2 Resultatgrad (før skat-margin), pct. 3,2 3,4 1,2-3,6-5,3 Afkast af investeret kapital (ROIC), pct. 30,7 30,7 8,7-25,7-44,9 Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC efter skat), pct. 22,1 22,2 5,2-20,0-44,9 Egenkapitalforrentning (ROE), pct. 19,4 14,6 3,8-18,0-49,7 Egenkapitalandel, pct. 27,3 29,2 34,5 22,8 17,4 Proforma egenkapitalandel, pct. ** ,2 Foreslået udbytte, mio. kr Øvrige informationer Ordrebeholdning, ultimo Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010, bortset fra nøgletallet markeret med **. De anvendte nøgletal er defineret i note 1. ** Proforma egenkapitalandel pr. 31. december 2012 er inklusive kontant kapitaltilførsel på 300 mio. kr. foretaget i februar 2013 og er omtalt nærmere på side 21. 6

7 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING Fokus på lønsomhed Resultatet før skat er et underskud på 512 mio. kr. mod et underskud på 335 mio. kr. i Det er et stærkt utilfredsstillende resultat, som er præget af dårlig performance i MT Højgaard, mens dattervirksomhederne samlet set bidrager positivt til koncernens resultat. Som følge af det forringede resultat har vores to ejere forøget koncernens egenkapital med 300 mio. kr. i februar Vi har i slutningen af året gennemgået porteføljen af igangværende projekter. Det har medført hensættelser til såvel igangværende og tidligere afsluttede projekter i samtlige forretningsområder i MT Højgaard. Herudover har udviklingen i fjerde kvartal på flere tidligere kontraherede projekter medført betydelige nedskrivninger. Konsekvensen heraf er et væsentligt ringere resultat end forventet. Der er nu indført klarere og strammere kontrolmekanismer for den økonomiske opfølgning på virksomhedens projekter. Ligesom der i november er indført tiltag, der forbedrer risikovurderingen af de projekter, vi byder på. Disse tiltag skal bidrage til at nå koncernens mål om en resultatgrad på 5%. Styrket organisation Den dårlige performance i MT Højgaard medførte i oktober måned en tilpasning af virksomheden med 150 funktionærstillinger. Vi har i forlængelse af denne tilpasning ændret organisationen i MT Højgaard, så der er etableret klare ansvarsområder og mål, som fremover skal opfyldes, og som skal medvirke til stringent og grundig tilgang til og styring af projekterne. 5 mia. kr. i OPP-projekter i kommuner, regioner og staten inden for de kommende år. Vi er en koncern med stærke kompetencer, vilje og lyst til at udvikle sig. Forudsætningerne er på plads med kompetente medarbejdere, der arbejder hårdt og loyalt. En for branchen lav ulykkesfrekvens samt kunder, som udtrykker tilfredshed i vores kundemålinger. Historisk har vi vist vores værd utallige gange via blandt andet anlæg af væsentlig infrastruktur, totaløkonomisk byggeri og som leverandør af offshore-fundamenter til vindmølleparker. Sammen med de nye tiltag vi i øjeblikket indfører, har vi derfor en solid platform for at opbygge en sund og stærk koncern. Vi forventer en omsætning i 2013 på ca. 7 mia. kr. og et lille positivt resultat, idet vi også i 2013 har en del ordrer med meget lav eller ingen indtjening i ordreporteføljen. Resultatet kan blive påvirket af udfaldet på større tvistsager i såvel positiv som negativ retning. Torben Biilmann Adm. koncerndirektør Det betyder også, at MT Højgaard fremadrettet er organiseret med en stærk kompetenceplatform i Danmark, og at vi har fokuseret vores forretning, så vi fremadrettet kun er fast til stede i Danmark, Norge, Grønland, Qatar og Maldiverne samt på udvalgte stålbro- og offshoreprojekter i Nordvesteuropa. Det er markeder, vi har god erfaring med, og som vi ser optimistisk på. Områder i fokus Vi har en ambition om at være en af de førende inden for digitalisering af byggeri og anlæg og på den måde optimere projekterne og sikre det bedste metodegrundlag til glæde for både kunden, samarbejdspartnere og os selv. Vi har derfor i 2012 styrket vores indsats gennem kompetenceudvikling og nye værktøjer blandt andet BIM (Building Information Modeling), så vi er gearet til den efterspørgsel, vi oplever, der er i markedet, og til at give kundernes projekter den bedste totaløkonomi. I 2013 har vi fokus på at få systematiseret vores VDC-indsats (Virtual Design Construction), så den giver mest mulig værdi. Vi deler samfundets stigende interesse for Offentligt- Privat Partnerskab (OPP). Blandt de mange fordele er en fælles interesse i en høj kvalitet og overblik over omkostningerne mange år frem i tiden. Vi har deltaget i OPP-samarbejde med DEAS i mange år, og i 2012 har vi udvidet dette erfarne team med tre af landets største pensionskasser. Sammen er vi klar til at investere op til 7

8 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING Aktivitetsberetning Resultat 2012 og iværksatte tiltag Resultatet for 2012 blev betydeligt ringere end forventet. Den primære årsag er en stærkt utilfredsstillende indtjening i MT Højgaard, hvor samtlige seks af virksomhedens forretningsområder performede langt under forventning, hvorimod vores dattervirksomheder samlet set levede op til forventningerne og bidrog positivt til indtjeningen. Den utilfredsstillende indtjening i MT Højgaard skyldes primært svag lønsomhed på tidligere kontraherede projekter, omkostninger til restrukturering og fratrædelser samt betydelige hensættelser på tidligere afleverede projekter. Vi har i årets løb iværksat en række tiltag med henblik på at styrke indtjeningen i MT Højgaard. Tiltagene har blandt andet omfattet ændringer i ledelsen, styrkelse af risikostyring, øgede krav til lønsomhed og effektivisering af processer - særligt vedrørende tilbudsgivning, indkøb og projektstyring. Disse processer og krav er yderligere skærpet i november, efter at den nye adm. koncerndirektør er tiltrådt. Geografisk har vi fokuseret forretningen og udfører fremadrettet vores kernekompetencer fra fire lokationer beliggende i Grønland, Norge, Qatar og Maldiverne. Forretningsområderne Offshores og Stålbroers geografiske markedsdækning er afgrænset til Nordvesteuropa. Vi har desuden gennemført besparelser på en række områder med henblik på at øge konkurrenceevnen, hvilket resulterede i, at vi i oktober tilpassede MT Højgaard med 150 funktionærstillinger i såvel projektorganisationen som stabsfunktionerne. I forlængelse af denne tilpasning er organisationen ændret, så der er etableret klare ansvarsområder og mål. De gennemførte tiltag og stramninger har medført en del engangsomkostninger, som påvirker resultatet for 2012 negativt. De iværksatte tiltag i løbet af 2012 på risikostyring og krav til nye ordrer, der blev yderligere skærpet i november 2012, får primært først virkning i løbet af de kommende år, da ordreporteføljen næsten svarer til et års produktion. Koncernen har i 2012 realiseret en omsætning på mio. kr., hvilket er 428 mio. kr. mere end i Omsætningsfordelingen er vist i følgende oversigt. Omsætning - mio. kr Anlæg Byggeri International Offshore Projektudvikling Stålbroer Datter- og fælles ledede virksomheder Elimineringer/øvrige MT Højgaard-koncern Anlæg Forretningsområdet Anlæg varetager anlægsprojekter med specialkompetencer inden for broer, veje, tunneller, kloak- og afvandingsarbejder og havne- og vandbygningsarbejder i Danmark. Indtjeningsmæssigt levede forretningsområdet ikke op til forventningerne i Det skyldes, at vi ikke har kunnet tjene det forventede på en række tidligere kontraherede projekter, som har vist sig at være mere komplicerede end antaget. Vi forventer, at det danske anlægsmarkeds størrelse er på knap 39 mia. kr. Heraf er projekter for ca mia. kr. relevante for os. Det danske anlægsmarked er fortsat presset, om end vi ser en lille stigning fra 2012 til Anlægsmarkedet er bedre omkring hovedstadsområdet end i det øvrige Danmark. Vi oplever, at der begynder at være offentlige investeringer inden for anlægsområdet, og at den kommende Femern-forbindelse giver projekter i form af relaterede infrastrukturopgaver. Vi har i 2012 blandt andet vundet første etape af en række broer i forbindelse med København Ringstedbanen. Dette var første udbud af en række, og vi gearer os til at komme i betragtning til nogle af de kommende etaper. I Vestdanmark ser vi fortsat en række store motorvejsprojekter, som udbydes de kommende år, og som vi ønsker at komme i betragtning til at løse. Vi arbejder indtil slutningen af 2013 fortsat på udbygning af en tre kilometer lang strækning af den østjyske motorvej fra fire til seks spor ud for Vejle. Anlæg oplever et stigende aktivitetsniveau inden for skybrudssikring i de store kommuner. I 2012 var der anlægsarbejde i Danmark inden for spildevandsanlæg for 3,3 mia. kr. Dette tal, forventer vi, vil øges til 6 mia. kr. i Heraf er projekter i udbud for ca. 3 mia. kr. relevante for os. Det øgede antal projekter har givet anledning til en aktivitetsforøgelse i Vi har i den forbindelse en styrke i forhold til andre aktører ved at være 8

9 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING specialiseret inden for både jord- og kloakarbejde samt vandbygning, som er væsentlige kompetencer ved denne type projekter. Vi forventer at få del i lignende projekter i Vi forventer et lavere aktivitetsniveau i 2013, men et bedre resultat end i Byggeri Forretningsområdet Byggeri beskæftiger sig med byggeog renoveringsprojekter i Danmark. Kompetencerne dækker alt fra bolig-, erhvervs- og institutionsbyggeri til renovering, tømrer- og betonopgaver. Byggeri levede i 2012 ikke op til forventningerne. Det skyldes dels, at planlagte projekter af bygherren er blevet igangsat senere end forventet, dels at vi har været nødsaget til at nedskrive en række af vores tidligere kontraherede projekter på grund af blandt andet kalkulationsfejl og mangelfuld styring af egenproduktion, samt at vi har haft betydelige hensættelser til garantiarbejder. Vi har i 2012 lukket kontorer i Åbenrå, Svendborg, Horsens, Silkeborg og Slagelse. Lukningen af kontorerne skyldes vores fokuserede indsats for at sikre større ensartethed i projekterne på tværs af organisationen samtidig med, at de færre kontorer vil spare os for en række administrative omkostninger. Det samlede danske byggemarked inklusive renovering har de seneste år ligget stabilt på lidt over 100 mia. kr. dog med en svag stigning. Ud af disse er projekter for omkring 49 mia. kr. relevante for os. Vi har de seneste år set en stigning i antallet af især renoveringsprojekter, men også en lille stigning i boligbyggeri. Ud af det samlede renoveringsmarked på ca. 55 mia. kr. er projekter til i alt ca. 25 mia. kr. relevante for os, mens det for boligbyggeri gælder, at projekter for ca. 1,5 mia. kr. ud af ca. 9 mia. kr. er interessante for os. Renoveringsmarkedet er nu større end det samlede marked for nybyggeri. Vi forventer, at denne udvikling fortsætter, idet flere generationers byggeri nu er renoveringsmodent. På nybygningsområdet forventer vi, at efterspørgslen vil være på et lavt niveau eller lidt faldende i årene fremover som følge af den svage udvikling i dansk økonomi. Porteføljen af projekter består i dag af ca. 2/3 renoveringsprojekter og 1/3 nybygprojekter. Renoveringsprojekterne består dels af betonrenoveringer, dels klassiske bygningsrenoveringer. Vi har i 2012 vundet flere store renoveringsprojekter, blandt andet renoveringen af 544 rækkehuse i Albertslund, 22 boligblokke i Ladegårdsparken i Holbæk, 18 boligblokke i Egedalsvænge i Kokkedal, forsvarsværkerne på Vestvolden og Dronning Alexandrines Bro. Digitaliserede samarbejder med alle involverede har hjulpet os til at aflevere byggeprojekter i høj kvalitet. Med digitaliserede byggeprocesser evaluerer vi løbende kvaliteten af vores arbejde ned til mindste detalje. Digitalt byggeri har betydelige fordele for både kunderne og os som byggerivirksomhed, da det blandt andet optimerer tidsforbruget, planlægningen og forbruget af materialer, og dermed gavner både effektiviteten og kvaliteten. Desuden kan digitale værktøjer som blandt andet BIM medvirke til at visualisere, simulere og analysere projektet til glæde for både kunde, slutbruger og forretningsområdet. Vi har i 2012 optimeret vores kompetencer på området, så vi er gearet til fremtidige digitale projekter. BIM er også et krav i de kommende sygehusbyggerier. Vi vandt det første udbudte projekt, en entreprise på Det Nye Universitetshospital i Aarhus, som skal afleveres i Flere hospitalsbyggerier bliver udbudt i 2013, hvilke vi håber at få andele i. Et andet vigtigt digitaliseringsområde er afleveringsfasen. Her har vi i 2012 implementeret et elektronisk styringssystem, der er medvirkende årsag til en væsentlig reduktion i antallet af mangler ved afleveringen. Flere byggerier er til kundernes store tilfredshed afleveret helt uden mangler. Geografisk set er den højeste aktivitet i hovedstadsområdet specielt inden for nybygning af store kontorejendomme og renovering af boligkomplekser. Omkring Aarhus ser vi desuden investeringer i domiciler, skoler og sygehuse. Vi har i 2012 lanceret et nyt lavenergikoncept kaldet Intellifarm til slagtesvinestalde. Konceptet vandt i 2012 årets Agromek-pris i kategorien Husdyr og svin. Vi forventer, at aktivitetsniveauet bliver lavere i 2013, mens resultatet forventes væsentligt bedre i International Forretningsområdet International har etableret sig i fire udvalgte lande: Grønland, Norge, Qatar og Maldiverne. Vi har tillige anlægsaktiviteter i en række andre lande, som endnu ikke er afsluttet. Forretningsområderne Offshore og Stålbroer er også til stede uden for Danmark. Deres aktiviteter indgår i disse forretningsområder. Vi har i 2012 fokuseret vores internationale aktiviteter og valgt kun at være til stede i få lande. Nedskrivning af projekter herunder de tidligere omtalte svenske broer samt omkostninger i forbindelse med lukning af udenlandske kontorer har medført, at forretningsområdet leverer et resultat lavere end forventet. Vores primære fokus i Grønland er på mineaktiviteter, hvor vi i 2012 og de forrige år har udført en række forstudier til mineetablering for mineselskaberne. Vi har gennem mange år opbygget stærke kompetencer og et tæt samarbejde med vores kunder, hvilket konstant videreudvikles og plejes. Vi forventer, at de mange forstudier i de kommende år vil resultere i direkte mineetableringer, og at vi kan få projekter i relation til disse. Indsatsen i Grønland er i 2012 styrket gennem en sam- 9

10 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING menlægning af byggeri- og mineaktiviteter i Grønland, da man hermed i højere grad kan udnytte viden og ressourcer hensigtsmæssigt. Vi forventer i Grønland i 2013 et højere aktivitetsniveau og resultat end i På det norske byggemarked forventer vi en positiv udvikling de kommende år inden for nybygning af skoler og boliger. Vi har etableret kontor i Oslo og udfører byggeprojekter her og i omegnen. Det samlede byggemarked i dette område ligger på omkring 40 mia. kr., hvoraf de 20 mia. kr. af markedet er relevant for os. I Norge er der fokus på bæredygtighedscertificering af huse, ligesom nordmændene er langt fremme i anvendelsen af BIM. Vi har de seneste år opbygget betydelige kompetencer inden for begge disse områder. I 2012 har vi afleveret det første byggeprojekt i Norge i form af et kommunecenter i Hurum. Vi har derudover vundet tre nye projekter i Norge, som skal opføres i Vi forventer fortsat kontrolleret vækst i I Qatar er anlægsaktiviteterne stærkt stigende som følge af, at BNP-væksten pt. er på over 15% per år. Qatar står foran en væsentlig udvikling inden for blandt andet infrastruktur og vandbyg fx havneanlæg, vandreservoirer og betonprojekter mange projekter fremskyndes på grund af VM i fodbold, som skal afholdes i Qatar i Vi har gode erfaringer med denne type projekter. I 2012 vandt vi et mindre projekt i Qatar, og vi har en forventning om at udbygge porteføljen af projekter i Vi har været i Maldiverne i 13 år, hvor vores projekter indtil 2012 primært har været for det offentlige og udviklingsfonde fx DANIDA. Projekterne har primært været havne- og kystsikring. I 2012 har vi vundet det første projekt for en privat bygherre i form af en bro mellem to øer for en resortejer. Dette projekt, forventer vi, afføder nye projekter fra erhvervskunder. Blandt andet har dette projekt medvirket til, at vi i Maldiverne opnår et bedre resultat end forventet. I 2013 udbydes flere offentlige havneprojekter samt projekter finansieret af fonde. Nogle af disse har vi en klar forventning om at blive valgt til at anlægge grundet meget solid erfaring med denne type projekter. Vi forventer samlet set i International et lavere aktivitetsniveau i 2013 end i 2012, men et betydeligt bedre resultat. Offshore Forretningsområdet Offshore designer, leverer og installerer fundamenter til havvindmøller ud for Nordvesteuropas kyster. Vi er den leverandør i verden, som har leveret flest offshore-fundamenter via de 12 havmølleparker, som vi hidtil har leveret fundamenter til - i alt 631 fundamenter. Gennemførelsen af de eksisterende projekter er forløbet bedre end forventet. Vi er dog påvirket af væsentlige omkostninger på tidligere afleverede projekter, der betyder, at det samlede resultat blev negativt. I 2012 afsluttede vi installationen af fundamenter både til Lincs Wind Farm ud for Englands kyst samt til Anholt Havmøllepark ud for Anholt i Danmark. I alt var der tale om færdiggørelsen af installationen af 186 fundamenter svarende til 670 MW grøn energi. I 2013 har vi på nuværende tidspunkt ingen nye projekter i ordrebogen. Dette skyldes blandt andet, at vi havde påregnet at påbegynde et projekt i 2013, som fra bygherres side er blevet udskudt. Desuden har der i 2011 og 2012 generelt været en nedgang i antallet af udbudte projekter grundet energipolitiske beslutninger i det nordeuropæiske marked. Markedspotentialet i 2013 forventes at udvikle sig positivt med flere udbud af såvel engelske som tyske projekter. Vi forventer desuden, at flere af de tidligere udbud vil komme i udbud igen. Det skyldes, at markedet i 2012 er begyndt at skifte til større turbiner. Vi forventer i 2013 et væsentligt lavere aktivitetsniveau, og fortsat et negativt resultat. Projektudvikling Forretningsområdet Projektudvikling udvikler og gennemfører ejendomsprojekter inden for bolig, erhverv og retail i Danmark. Projekterne spænder fra mindre tæt/lav boligbebyggelse til nye byområder med integrerede boliger, kontorer, institutioner, butikker og infrastrukturanlæg. Vi udvikler både projekter selvstændigt og i samarbejde med grundejere, bygherrer og investorer. Resultatet lever ikke op til forventningerne, da vi ikke har realiseret en række planlagte salg af eksisterende projekter/grunde. Vi har i 2012 afleveret Karlslunde Stationscenter og Nuuk Center samt solgt de resterende 36 lejligheder i boligprojektet Frederikskaj i Københavns Sydhavn. I 2013 vil fokus være på vores nuværende grunde i forhold til enten at gennemføre udviklingsprojekter eller sælge dem. Dette gælder fx en række grunde i Københavns Sydhavn, hvor interessen er intensiveret i forbindelse med Aalborg Universitets udflytning til Teglholmen og planerne om at fremskynde udbygningen af Metroen til Sydhavnen. I Jylland vil indsatsen koncentrere sig om udvikling af vores erhvervsgrunde i Risskov og Skanderborg samt en erhvervs-/boliggrund på Horsensvej i Vejle. Fremadrettet er vores Offentligt-Privat Partnerskabaktiviteter (OPP) placeret i Projektudvikling. Vi forventer en øget OPP-aktivitet ikke mindst set i lyset af, at vi i 2012 har indgået en samarbejdsaftale med DEAS og tre pensionsselskaber. Vi ser meget positivt på de fremtidige muligheder inden for OPP og perspektiverne i den indgåede aftale, da fordelene for de offentlige kunder er mange, blandt andet i form af høj kvalitet af produkterne og kendte udgifter til drift og vedligeholdelse mange år frem i tiden. 10

11 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING Vi forventer et lavere aktivitetsniveau i Projektudvikling i 2013 end i 2012, men et væsentligt bedre resultat. Stålbroer Forretningsområdet Stålbroer bygger alle former for broer i stål, blandt andet hængebroer, skråstagsbroer og bevægelige broer, primært i Nordeuropa. Vi har som regel 2-3 større projekter i vores portefølje og en række mindre projekter. Resultatet i 2012 er præget af en række uforudsete problemstillinger på projekter, hvilket har medført nedskrivninger, og at forretningsområdet ikke lever op til forventningerne. Vi har indsnævret vores tilstedeværelse og er fremadrettet primært i Nordeuropa. I 2012 har vi ophængt brosektionerne på Hardangerbroen i Norge, og afslutningsarbejdet er i gang. Broen åbner for trafik i Ligeledes har vi arbejdet på Odins Bro ved Odense. Både Hardangerbroen og Odins Bro vil være forretningsområdets primære projekter i Vi har i 2012 haft uforudsete forsinkelser ved fremstillingen og monteringen af den ny broklap på Jernbanebroen over Limfjorden. Broen, der blev leveret fra vores leverandør i Polen, viste sig at være fejlbehæftet og krævede omfattende reparationer. Vi oplever en interesse for kabelophængte broer på det norske marked, hvilket vi kompetencemæssigt har stor erfaring med. Vi forventer, at dette vil føre til udbud i de kommende år, og vi følger udviklingen tæt med henblik på fortsat at få del i dette marked. Vi forventer et aktivitetsniveau i Stålbroer, der er en anelse lavere i 2013, men at resultatet bliver betydelig bedre end i Datter- og fælles ledede virksomheder Koncernens dattervirksomheder omfatter Ajos A/S, Enemærke og Petersen A/S, Lindpro A/S, Scandi Byg A/S og de fælles ledede virksomheder Greenland Contractors I/S og Seth S.A. Ajos A/S Ajos er en af Danmarks største udlejere af materiel til byggebranchen. Vi yder desuden rådgivning inden for byggepladsindretning og udlejer pavilloner. Vi har primært fokus på aktiviteter, der er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet, og som derfor kræver særlige faglige kompetencer og et højt serviceniveau. Ajos lever resultatmæssigt op til vores forventninger i I løbet af året har vi styrket vores position og specialiseret os yderligere inden for produktkategorierne kraner, hejs, arbejdsplatforme, kontor- og mandskabsfaciliteter, byggestrøm og belysning samt pavilloner. Samtidig har vi frasolgt teleskoplæssere, da denne produktkategori ikke længere er en del af Ajos strategi. Målet for 2012 har overordnet set været at tilpasse forretningen i forhold til projekter, der kræver både moderne udstyr og høje faglige kompetencer. I forlængelse af Ajos strategi er byggestrøm og byggepladsindretning blevet udskilt til særskilte forretningsområder, da projekter knyttet til disse to områder adskiller sig fra projekter relateret til anden udlejning af materiel. Markedet for udlejning af materiel og pavilloner har i 2012 været præget af et uændret aktivitetsniveau, og der har fortsat været et stort pres på udlejningspriserne. Derimod har året budt på flere udbud af byggepladsindretninger som selvstændig entreprise. Vi forventer, at markedet for udlejning af materiel til mindre projekter bliver mindre i 2013, men samtidig er forventningen til udlejning af pavilloner og byggepladsindretningsentrepriser mere positiv. Vi forventer derfor et aktivitetsniveau og resultat svarende til Enemærke og Petersen A/S Enemærke og Petersen udfører nybyggeri, renovering, restaurering og bygningsvedligehold koncentreret inden for boligsektoren og den offentlige sektor overalt på Sjælland og på det østjyske marked. Et grundlæggende element i vores løsning af byggeprojekter er egenproduktion. Resultatet i 2012 er i niveau med det forventede. Efter at vi i 2011 oplevede en større andel af nybygprojekter end traditionelt, så afspejler ordrerne igen den normale sammensætning af projekter med en høj andel af renoveringsprojekter og en mindre del af nybyg, hvilket ligeledes er en afspejling af fordelingen i markedet. Vi har blandt andet i 2012 vundet en stor EU-licitation på renovering af 57 boligblokke med lejligheder i Vapnagaard i Helsingør. Ordren på 530 mio. kr. er vores største nogensinde. Projektet er estimeret til at forløbe over de næste tre år og sikrer arbejde til omkring 100 medarbejdere i perioden. Vi har styrket vores position i det østjyske. Strategien er fortsat at vinde større markedsandele på dette marked, hvor flere renoveringsprojekter er i sigte. Dattervirksomheden E&P Service har ligeledes styrket sin markedsposition. E&P Service udfører vedligeholdelsesarbejde for blandt andet store ejendomsselskaber og institutioner. Vi forventer at få del i det øgede antal renoveringsprojekter og derfor at øge aktivitetsniveauet og resultatet i Lindpro A/S Lindpro er en af Danmarks største elinstallatørvirksomheder med afdelinger over hele landet og en dattervirksomhed i Grønland. Aktiviteterne spænder bredt fra Danmarks største el-entrepriser til mindre serviceopgaver. Vi har el-tekniske kompetencer inden for 11

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Resultat for 2013 5 Forventninger til 2014 5 Hovedtal og

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Hovedpunkter. Finansielle resultater i første kvartal 2015. Forventninger fastholdes. Omsætning Mellem 7,0 og 7,5 mia. kr.

Hovedpunkter. Finansielle resultater i første kvartal 2015. Forventninger fastholdes. Omsætning Mellem 7,0 og 7,5 mia. kr. MT Højgaard-koncernen Delårsrapport for 1.kvartal 2 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Finansielle resultater i første kvartal 2 Stigende ordreindgang 1.262 Baseret

Læs mere

Hovedpunkter 3. Ledelsens påtegning 21. Hovedtal og nøgletal for koncernen 4. Den uafhængige revisors erklæringer 22. Synlige resultater 5

Hovedpunkter 3. Ledelsens påtegning 21. Hovedtal og nøgletal for koncernen 4. Den uafhængige revisors erklæringer 22. Synlige resultater 5 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2014 Hovedpunkter 3 Hovedtal og nøgletal for koncernen 4 Synlige resultater 5 Strategisk udvikling 6 Krav og mål 6 Koncernens strategiramme 6 Fokusområder 8 Koncernens

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere