2013 nye veje for vandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 nye veje for vandet"

Transkript

1 2013 nye veje for vandet

2 Herning Vand holding A/S Hoved- & nøgletal tkr Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat aktiver i alt inv. i materielle anlægsaktiver overdækning egenkapital Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm til investeringsaktiviteten Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletal for er nøgletal for den samlede aktivitet i koncernen under Herning Vand A/S (før koncernomdannelsen). I 2013 er koncernen etableret ved tilførsel af aktivitet til Herning Vand A/S og Herning Rens A/S. Nøgletal for 2013 omfatter koncernen.

3 Indhold Forord 04 Vi sikrer sundt vand 06 Fakta kort fortalt 07 Eksistensgrundlag Ledelsesberetning 08 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 10 Forventninger til fremtiden Usikkerhed ved indregning og måling 12 Fokusområde 1: Udvikling af selskabet 13 Fokusområde 2: Udvikling af medarbejdere 14 Fokusområde 3: Udvikling af samarbejder og gode løsninger 15 Bemærkelsesværdigt i 2013 kort fortalt 16 Strategi Bæredygtig pris Årsregnskab 20 Anvendt regnskabspraksis 26 Resultatopgørelse 27 Balance 29 Pengestrømsopgørelse 30 Noter 37 Den uafhængige revisors erklæringer 38 Ledelsespåtegning 39 Selskabsoplysninger Indhold

4 01 tryghed for sundhed Vi sikrer, at det vand du drikker er rent - og sundt. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

5 Forord Vi sikrer sundt vand 05 Hver eneste dag bruger du vand og hver eneste dag er du med til at sende spildevand ud i kloaksystemet. Hverdagsting, som mange af os ikke tænker nærmere over. Herning Vand har i 2013 færdiggjort en strategi for perioden frem til I dette arbejde har vi haft særligt fokus på, at aktiverne i selskabet er skabt via indbetalinger fra vore kunder gennem mere end 100 år. Det giver os en stor ydmyghed i vores forvaltning af de værdier, som tidligere generationer har opbygget. Det er væsentligt for os at sikre, at vi ikke efterlader en regning til eftertiden, men derimod sikrer, at de kommende generationer, som os, har sundt og rent vand til rådighed til en fornuftig pris. Via rettidig omhu og planlægning vil vi sikre nuværende og kommende generationer sundt vand til en bæredygtig pris, hvor hver generation betaler sin andel af prisen til vore samlede aktiver. Dette sker bl.a. gennem en fokuseret indsats for effektiviseringer og udviklinger af synergier, nytænkning af opgaveløsningerne samt samarbejder med andre selskaber. det er væsentligt for os at sikre, at vi ikke efterlader en regning til eftertiden Niels Møller Jensen Adm. direktør Forord Vi sikrer rent vand

6 Fakta Kort fortalt % HOLDING. Herning Vand A/S blev i 2013 omdannet til Herning Vand Holding A/S med to datterselskaber: Herning Rens A/S og Herning Vand A/S Ejerforhold. Herning Vand Holding A/S er 100 % ejet af Herning Kommune km Spildevandshåndtering. Fra ca ejendomme ledes spildevandet via ca. 180 pumpestationer gennem km spildevandsledninger til 14 renseanlæg. Vandforsyning. De tre vandværker i og omkring Herning leverer årligt ca. 3,4 mio m 3 vand gennem 650 km vandledninger til ca kunder. 129 mio 55 Omsætning. Koncernen omsætter for 129 mio. kr. årligt Ansatte. Herning Vand Holding A/S havde 31/ ansatte, der svarer til 53 årsværk, da flere er ansat på deltid eller i flexjob. Forord Fakta

7 Herning Vand Eksistensgrundlag 07 Tryghed for sundhed Vi sikrer, at det vand, du drikker, er rent og sundt. Hvorfor er vi til? Vi sikrer sundt vand Tryghed for levering Vi sikrer, at du altid har rent vand i hanen, og at du kan komme af med dit spildevand. En livsnødvendig opgave Vi løser en vital opgave har du været et sted, hvor vandforsyningen ikke fungerer, så ved du, hvad urent eller manglende vand betyder for sundheden. Vision Herning Vand efterlader ingen regning til eftertiden. Mission Vi sikrer sundt vand Tryghed for levering. Vi sikrer, at du altid har rent vand i hanen, og at du kan komme af med dit spildevand. Tryghed for sundhed Vi sikrer, at det vand du drikker, er rent - og sundt. Værdier Ansvarlighed Helhed Troværdighed Samarbejde Forord Eksistensgrundlag

8 02 herning vands vision Herning Vand vil ikke efterlade en regning til eftertiden. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

9 Ledelsesberetning 09 koncernens hovedaktiviteter Herning Vand forsyner kunderne med rent vand og renser spildevandet. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernen har i 2013 færdiggjort sin strategi for perioden Overordnet arbejder vi hen imod, at vi i 2020 skal have reduceret den bæredygtige pris med 20 procent i forhold til 2012-prisen. Med den bæredygtige pris mener vi, at kunderne hele tiden får den rigtige kvalitet og service til en pris, der samtidigt sikrer, at aktiverne bevarer deres værdier og bliver betalt på balanceret vis henover generationerne. Hoved- og nøgletal for koncernen viser en vigende omsætning i forhold til tidligere år. Dette skyldes primært naturlige udsving i opkrævede tilslutningsbidrag og vejafvandingsbidrag og vedrører således ikke de forbrugsafregnede indtægter. Pengestrømmen viser, at investeringsaktiviteten trækker på likviditeten. Koncernen vil som følge heraf optage langfristede lån i 2014 til finansiering af denne aktivitet. Vi skiftede i 2013 leverandør på afregningssystemet. Det har vist sig at være en vanskelig opgave at sikre korrekt overførsel af det tidligere system hos EnergiMidt til den nuværende leverandør KMD. Der er i samarbejde med KMD opstillet en plan, som skal sikre genopretning af leverancen. Afregningsleverandøren opkræver og afstemmer en række afgifter hos vore kunder. koncernen har i 2013 færdiggjort sin strategi for perioden Herning Vand har i 2013 været udfordret af sammenfaldende omstændigheder, herunder langtidssygdom og udskiftning af medarbejdere i administrationen, store besværligheder ved skift til ny leverandør på afregning samt indsats for at opsplitte selskabet i en ny koncernstruktur. Vi har i konsekvens heraf vedgået et bødeforlæg fra SKAT grundet fejl i indberetning af moms og afgifter. Selskabet har foretaget de fornødne tiltag for at sikre, at dette ikke gentager sig. Ledelsesberetning

10 De ovennævnte forhold har medført øgede omkostninger til administration i Forventninger til fremtiden Herning Vand forventer at skulle fastholde et øget investeringsniveau jf. virksomhedens strategi for Via udarbejdelse af en 40 års investeringsplan forventes finansieringen af et øget investeringsniveau fastlagt i løbet af Omsætningen vedrørende forbrugsafregnede indtægter forventes i 2014 at være på niveau med Usikkerhed ved indregning og måling Opgørelsen af skat i årsregnskabet og koncernregnskabet er baseret på koncernens vurdering af skattemæssige indgangsværdier på de materielle anlægsaktiver svarende til branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiverne. Disse værdier ligger over de regnskabsmæssige. SKAT har i en række afgørelser afvist disse værdier som skattemæssige indgangsværdier. SKAT er således af den opfattelse, at de skattemæssige indgangsværdier er betydeligt lavere end de af branchens anvendte indgangsværdier. Koncernen har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. Det er SKAT s vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end de regnskabsmæssige. Koncernen har påklaget SKAT s afgørelse til Landskatteretten, da ledelsen vurderer, at det er sandsynligt, at sagen vil falde ud til koncernens fordel. Koncernen har som følge heraf ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT s værdiansættelsesprincipper. Såfremt sagen ved endelig upåanket afgørelse ved Landsskatteretten eller domstolene falder ud til SKAT s fordel, medfører dette, at der skal indregnes en hensat udskudt skat på ca. 375 mio. kr. for koncernen, en hensat udskudt skat på mindre end 1 mio. kr. for selskabet og en skyldig skat på 0 mio. kr. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

11 11 Likviditetssammendrag 2013 tkr. spildev. budget vand budget ialt budget Afregnet Tilslutningsb Anden omsætning netto omsætning Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af ord. primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter Resultat af primær drift Andre finansielle indtægter Resultat før skat Investeringer resultat / træk på opsparing Ledelsesberetning

12 Fokusområde 1: Udvikling af selskabet Strategi for Herning Vands bestyrelse vedtog d. 25. september 2013 en ny strategi for selskabet for perioden Målet for 2020 er at reducere den bæredygtige pris med 20 % samtidig med, at Herning Vand har en solid position i forhold til strukturudviklingen i branchen. Målopfyldelsen foregår i praksis ved at identificere fokusområder, adfærdsmål og delmål hvert år i hele strategiperioden - både på virksomheds- og afdelingsniveau. Bæredygtig pris Kort fortalt er den bæredygtige pris, en pris som sikrer den rigtige kvalitet og den rette service uden at skabe en regning til eftertiden. (Begrebet er illustreret side 18-19). Datterselskab til hospitalsspildevand Herning Vand blev i 2013 omdannet til tre selskaber. Herning Vand A/S er omdannet til Herning Vand Holding A/S, hvor administration ligger. Derudover er der dannet to datterselskaber, Herning Rens A/S, der udelukkende håndterer rensning af spildevand, og Herning Vand A/S, der håndterer vand og spildevand. Den nye selskabskonstruktion bevirker, at vi gennem Herning Rens A/S kan tilbyde det justerede betalingsprincip for spildevandsrensning, således at storforbrugere kan tilslutte sig direkte til renseanlægget og alene betale for belastningen heraf. Forbrugerne har valgt Bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber er trådt i kraft og forbrugerne i Herning Vand har valgt to repræsentanter, der begge indtræder i bestyrelsen for Herning Rens A/S og Herning Vand A/S. Der var 267 forbrugere, der stemte ved valget. Ny betalingsvedtægt Som følge af statens indførelse af trappemodellen, hvor virksomheder med et stort vandforbrug får rabat på spildevandshåndteringen, har Herning Vand vedtaget en ny betalingsvedtægt i Betalingsvedtægten indeholder en ændret byrdefordeling, idet virksomheder med et vandforbrug under 500 m3 om året samt private forbrugere nu betaler den højeste m 3 -pris. Den lovbestemte prisstruktur indeholder tre trin og har til formål at skabe mere konkurrencedygtige vilkår for de mest vandforbrugende virksomheder. Helhedsplan Siden vand- og spildevand blev samlet i 2009/2010 har administrationen været placeret på Herning Renseanlæg på Ålykkevej 5 i Herning. Herning Renseanlæg var oprindeligt placeret uden for byen, men i takt med at Herning by er vokset, er adressen blevet en del af bybilledet. herning vand blev i 2013 omdannet til tre selskaber Behovet for mere tidssvarende og tilstrækkelige rammer er sammenfattet i en helhedsplan. Helhedsplanen skal sikre, at fremtidig udvikling af såvel funktionsanlæg som bygningsmasse foregår efter en klar plan, der understøtter Herning Vands udviklingspotentiale, funktionsbehov samt relationer til kunder og omgivelser. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

13 13 Fokusområde 2: Udvikling af medarbejdere Et fokusområde i 2013 har været at skabe en stærk teamvinderkultur, hvor medarbejderne i Herning Vand arbejder på at gøre hinanden bedre. Videndeling, workshops og kursus for projektlederne er nogle af redskaberne i arbejdet. I arbejdet med helhedsplanen har alle medarbejdere været inddraget for at indsamle erfaringer, viden og behov. Visualiseringen af strategien er ligeledes skabt på baggrund af input fra medarbejderne. Projektlederuddannelse 20 projektledere har i 2013 deltaget i et kursusforløb, hvor bl.a. ledelse, læringsstile, kommunikation og konflikthåndtering var i fokus. Forløbet har styrket det professionelle arbejde med projekter og understøttet det tværgående projektarbejde. Med den fælles uddannelse og fælles projektmodel har vi fået et fælles sprog og etableret netværk på tværs af afdelinger. Vandmiljøprisen Spildevandteknisk Forening afholdt 31. maj 2013 årsmøde i Herning med Herning Vand som medarrangør. På Landskuepladsen udstillede 144 virksomheder, hvorefter der var generalforsamling og gallafest i Kongrescentret. Vandmiljøprisen, der hvert år bliver uddelt på årsmødet, gik til afdelingsleder i produktion Jan Ravn. Han modtog bl.a. prisen for sit og sine medarbejderes store engagement i optimering af slamhåndtering og energiudnyttelse. ISO Siden marts 2013 har vores medarbejdere arbejdet på at blive fødevarecertificeret efter ISO standarden. ISO er en systematisk kvalitetssikring i vandforsyningen, hvor alle risici analyseres og vurderes nøje. I hvert led af vandbearbejdningsprocessen har vi set på, hvad der kan gå galt, de mulige årsager hertil og den sandsynlige effekt heraf. Vandforsyningen havde i forvejen effektive styringsmekanismer, men certificeringen sikrer i højere grad, at styringen løbende vurderes og justeres. Certifikatet blev udstedt i februar Ledelsesberetning

14 Fokusområde 3: Udvikling af samarbejder og gode løsninger Herning Vand samarbejder bredt for at finde løsninger, der udnytter ressourcerne optimalt. Vi bliver derved udfordret og udvikler os til gavn for vore kunder. Højt prioriteret er samarbejdet med vore leverandører. Gennem interviews med udvalgte entreprenører har vi fået konstruktiv feedback på måden, vi gennemfører projekter. Derudover holder vi løbende dialogmøder med entreprenører, kloakmestre og rådgivervirksomheder. Borgermøder I samarbejde med Herning Kommune har vi i 2013 afholdt adskillige borgermøder, hvor vi informerer og går i dialog med de af vore kunder, der skal separere på egen grund. Omdrejningspunktet på disse møder er den praktiske og økonomiske betydning af kloakfornyelsen for den enkelte grundejer. Målet for Carbon 20 blev nået Med udgangen af 2013 var målet for Carbon 20-aftalen nået. Det er lykkedes os at reducere vores CO2-udledning med ca. 25 % i perioden Reduktionen er langt hen ad vejen lykkedes gennem samarbejde og videndeling med leverandører og andre forsyninger. Energioptimeringen har givet lyst til yderligere forbedringer og målet er nu, at Herning Renseanlæg er energineutralt inden udgangen af Medicinrester i spildevand I et samarbejde med RegionMidtjylland, Herning Kommune og DNV Gødstrups rådgiver CuraVita, har rensning af spildevand for medicinrester været i fokus i Herning Vand i Arbejdet har omfattet en stor workshop, temadage og to studieprojekter. Derudover er vi i samarbejde med Aarhus Vand, Teknologisk Institut, DTU og Krüger med i et udviklingsprojekt, der ser på muligheden for kombination af to kendte renseteknologier i en løsning kaldet HYBAS. Struvitanlæg Struvit-partnerskabet resulterede i november 2013 i åbningen af det første fuldskala struvit-anlæg på Aaby renseanlæg i Aarhus, der i sin nuværende drift fjerner 30 % af fosforen fra rejektvandet. I 2013 har vi gennem to studieprojekter fået indblik i afsætningsmulighederne for det gødningspotentielle struvit og fået udarbejdet en cost-benefit analyse, der skal danne baggrund for beslutningen om Herning Vand skal investere i et struvit-anlæg på Herning Renseanlæg i I Herning Kommune er der fyrtårne, der viser vejen til at vende miljøomkostninger til indtjening. Et eksempel er Herning Vand, hvor et renseanlæg ikke bare er en omkostning. Det er en mulighed for både at gavne sundheden og miljøet og samtidigt tjene penge. Michael E. Goodsite Herning Vand A/S Årsrapport 2013

15 bemærkelsesværdigt i 2013 kort fortalt 15 3 selskaber 267 stemmer Ny selskabsstruktur. I 2013 er selskabsformen ændret til et holdingselskab med to datterselskaber. Valg. Der var 267 personer, der stemte ved valget af forbrugerrepræsentanter. Index 92 ISO Medarbejdertilfredshed. På en skala fra opnåede Herning Vand A/S indextal 92 på spørgsmålet Jeg efterlever Herning Vands værdier. Fødevarecertificering. Herning Vand A/S gennemførte i 2013 en fødevarecertificering efter ISO standarden. Betalingsvedtægt Vandmiljøprisen Trappemodel. Med indførelse af trappemodellen er fordelingsbyrden ændret, så vore mindst forbrugende kunder betaler den højeste m 3 -pris. Hæder. Ved Spildevandsteknisk Forenings årsmøde i Herning gik Vandmiljøprisen til Jan Ravn, afdelingsleder i Produktion. Ledelsesberetning

16 w w w Herning Vand A/S Årsrapport 2013

17 17 w w w w Ledelsesberetning

18 Vi skaber balance mellem kvalitet, service og pris Herning Vand A/S Årsrapport 2013

19 bæredygtig pris 19 Kvalitet + Service = Pris Bæredygtig PRIS? Hv. besluttet ejerstrategi Hv. besluttet ejerstrategi Hv. besluttet ejerstrategi NUVÆRENDE PRIS? Lovpligtig Lovpligtig Lovpligtig Den bæredygtige pris er den pris, som sikrer den rigtige kvalitet og den rette service uden at skabe en regning for eftertiden. Hos Herning Vand er vi underlagt en række lovpligtige forhold. Dertil har vi nogle parametre, vi kan arbejde med for at skabe den rette balance mellem kvalitet, service og pris. Vi har høje krav til kvalitet og service, og derfor arbejder vi målrettet med effektiviseringer, der skal gøre det muligt at indfri vores 2020 målsætning om, at den pris kunden betaler i 2020 er 20 % lavere end den bæredygtige pris i Ledelsesberetning

20 03 Tryghed for sundhed Vi sikrer, at det vand, du drikker, er rent og sundt. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

21 Årsregnskab anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Herning Vand Holding A/S for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (mellemstore). Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Koncerndannelse Pr. 1. januar 2013 stiftede Herning Vand dattervirksomhederne Herning Vand A/S og Herning Rens A/S ved tilførsel af aktivitet for derefter at skifte navn til Herning Vand Holding A/S. Tilførslen er regnskabsmæssigt behandlet efter sammenlægningsmetoden. Dette medførte, at resultatopgørelse, balance og noter blev tilpasset, som om selskaberne altid havde eksisteret fra og med den tidligste regnskabsperiode, der indgår i årsrapporten. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Herning Vand Holding A/S samt dattervirksomheder, hvori Herning Vand Holding A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver og forpligtelser. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter vand- og afledningsafgifter, fast afgift, tilslutningsbidrag, vejbidrag m.v. og indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Årets regulering af overdækning er reguleret i nettoomsætningen. Nettoomsætning korrigeres ved årlig indregning af en historisk overdækning, som er opgjort af Forsyningssekretariatet. Indregningen af den historiske overdækning er udtryk for en retroaktiv prisreguleringsmekanisme vedrørende omsætningen før 1. januar 2011 og er således ikke en likviditetsmæssig realiseret omsætning inden for året. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens produktion af vand, rensning af spildevand, drift og vedligeholdelse af indvindingsområder, pumpestationer og brønde m.v., SRO-anlæg, personaleomkostninger, afskrivninger på produktionsanlæg/pumpestatio- Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

22 ner/renseanlæg/vandbehandling m.v., miljø, forskning og udvikling. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af vand og spildevand. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, målere, personaleomkostninger og afskrivning på distributionsaktiver. Omkostningerne ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en distributionsomkostning. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til medarbejdere i administrationen, kundeadministration og information, administrativ it, revision, kontorhold, afskrivninger vedrørende aktiver, der benyttes til administration, inkassobehandling og tab på kunder. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktiviteter. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/ tab. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat. Gevinst/tab ved salg af kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i andre driftsindtægter/-omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og amortisering af finansielle forpligtelser. Skat af ordinært resultat Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Såfremt dattervirksomheder er skattepligtige, indgår de i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat herunder som følge af ændring i skattesats indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Segmentoplysninger Segmentoplysninger opgøres i henhold til vandforsyningsloven og lov om betalingsregler for spildevand, og omfatter omsætningen fordelt på de tre forsyningsområder. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

23 Balancen Materielle anlægsaktiver Produktionsanlæg udgøres af indvindingsanlæg, boringer, rensningsanlæg, bassiner og tekniske anlæg. Distributionsanlæg udgøres af spildevandsledninger, vandledninger, pumpestationer, knuder og stikledninger m.v. Produktions- og distributionsanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Netaktiver Forsinkelsesbassiner og pumpestationer Øvrige tekniske anlæg Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmidler og inventar It Der afskrives ikke på grunde år år år 5-30 år 5-30 år 5-15 år 3 år Anlæg under udførelse udgøres af anlæg, der på balancedagen endnu ikke er klar til at tages i brug. Anlæg under udførelse afskrives ikke. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Værdiforringelse af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, udover det som udtryk kes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i dattervirksomheder måles til virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder vises som reserve for nettoopskriv-ning efter den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi. Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Finansielle anlægsaktiver Øvrige finansielle anlægsaktiver indregnes til kostpris og måles til dagsværdi. 23 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

24 Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris. Såfremt nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til den lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. Likvider Likvider indeholder indestående i banker og måles til dagsværdi. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Overdækning Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb de reguleringsmæssige omkostninger, indregnes forskellen i balancen som en forpligtelse. Årets regulering af overdækning indregnes i nettoomsætningen. pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrøm til investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm til finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser indeholder periodiserede indtægter vedrørende efterfølgende perioder. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

25 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 25

26 Resultatopgørelse KONCERN MODERVIRKSOMHED tkr. Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Afskrivninger relateret til produktionen Distributionsomkostninger Afskrivninger relateret til distributionen Bruttoresultat Administrationsomkostninger 3, Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift Andel af resultat i dattervirksomhed efter skat Andel af resultat i associerede selskaber efter skat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger årets Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført resultat Årsregnskab Resultatopgørelse

27 Balance Aktiver 27 KONCERN MODERVIRKSOMHED tkr. Note Materielle anlægsaktiver 7 Grunde og bygninger Tekniske anlæg, driftsmateriel og inventar Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver under udførelse Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos Herning Kommune Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varelager Tilgodehavender Kort del af langfristet tilgodehavende hos Herning Kom Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender fra salg hos Herning Kommune Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Årsregnskab Balance

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016 Finn Mortensen Huse ApS Ove Jensens Alle 35 8700 Horsens CVR-nr. 21 51 41 79 Årsrapport 5. maj 2015-4. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09 2016

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Bertelsen Biler A/S Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr

Bertelsen Biler A/S Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr. 53 62 69 12 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.15-30.06.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 25.11.16 Steen Bertelsen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Panbo Huse A/S Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle Årsrapport for 2014/15 CVR-nr. 24 28 56 18 Årsrapporten

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Compfitt Global Net A/S CVR-nr

Compfitt Global Net A/S CVR-nr Compfitt Global Net A/S CVR-nr. 33 25 30 44 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2015. Knud Herman Hermansen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Skolevej 4A, Haarby A/S CVR-nr

Skolevej 4A, Haarby A/S CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Skolevej 4A, Haarby A/S CVR-nr. 31 05 52 96 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14 apoere revision STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BMI Innovation ApS Metalgangen 15 2690 Karlslunde (CVR-nr. 25 48 71 76) Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Brahmin Holding ApS CVR-nr

Brahmin Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 34 05 65 36 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.05.15 Klaus Glendorf Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s

Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s CVR-nr. 32 76 79 66 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr. 32 56 05 71 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.02.16 Rasmus Elmann Ingerslev Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Hulgaard ApS. Birkemose Allé 41, 6000 Kolding. Årsrapport for. 1. januar december 2014

Hulgaard ApS. Birkemose Allé 41, 6000 Kolding. Årsrapport for. 1. januar december 2014 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Hulgaard ApS Birkemose Allé 41, 6000 Kolding Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 31 18

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup

Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup CVR-nr. 32 31 81 50 Årsrapport 1. januar - 31.

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

Jammerbugt Forsyning A/S. Årsrapport 2012. CVR-nr. 32 65 75 40 901930 12002 / 2047795_1

Jammerbugt Forsyning A/S. Årsrapport 2012. CVR-nr. 32 65 75 40 901930 12002 / 2047795_1 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andrews Invest ApS Smedeholm 12, 2730 Herlev CVR-nr

Andrews Invest ApS Smedeholm 12, 2730 Herlev CVR-nr Smedeholm 12, 2730 Herlev CVR-nr. 31 93 62 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.09.16 Andrew John O'Brien Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Tojax Invest A/S Drejervej 18, 8920 Randers NV

Tojax Invest A/S Drejervej 18, 8920 Randers NV Tojax Invest A/S Drejervej 18, 8920 Randers NV CVR-nr. 30 50 25 74 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. februar

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere