2013 nye veje for vandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 nye veje for vandet"

Transkript

1 2013 nye veje for vandet

2 Herning Vand holding A/S Hoved- & nøgletal tkr Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat aktiver i alt inv. i materielle anlægsaktiver overdækning egenkapital Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm til investeringsaktiviteten Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletal for er nøgletal for den samlede aktivitet i koncernen under Herning Vand A/S (før koncernomdannelsen). I 2013 er koncernen etableret ved tilførsel af aktivitet til Herning Vand A/S og Herning Rens A/S. Nøgletal for 2013 omfatter koncernen.

3 Indhold Forord 04 Vi sikrer sundt vand 06 Fakta kort fortalt 07 Eksistensgrundlag Ledelsesberetning 08 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 10 Forventninger til fremtiden Usikkerhed ved indregning og måling 12 Fokusområde 1: Udvikling af selskabet 13 Fokusområde 2: Udvikling af medarbejdere 14 Fokusområde 3: Udvikling af samarbejder og gode løsninger 15 Bemærkelsesværdigt i 2013 kort fortalt 16 Strategi Bæredygtig pris Årsregnskab 20 Anvendt regnskabspraksis 26 Resultatopgørelse 27 Balance 29 Pengestrømsopgørelse 30 Noter 37 Den uafhængige revisors erklæringer 38 Ledelsespåtegning 39 Selskabsoplysninger Indhold

4 01 tryghed for sundhed Vi sikrer, at det vand du drikker er rent - og sundt. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

5 Forord Vi sikrer sundt vand 05 Hver eneste dag bruger du vand og hver eneste dag er du med til at sende spildevand ud i kloaksystemet. Hverdagsting, som mange af os ikke tænker nærmere over. Herning Vand har i 2013 færdiggjort en strategi for perioden frem til I dette arbejde har vi haft særligt fokus på, at aktiverne i selskabet er skabt via indbetalinger fra vore kunder gennem mere end 100 år. Det giver os en stor ydmyghed i vores forvaltning af de værdier, som tidligere generationer har opbygget. Det er væsentligt for os at sikre, at vi ikke efterlader en regning til eftertiden, men derimod sikrer, at de kommende generationer, som os, har sundt og rent vand til rådighed til en fornuftig pris. Via rettidig omhu og planlægning vil vi sikre nuværende og kommende generationer sundt vand til en bæredygtig pris, hvor hver generation betaler sin andel af prisen til vore samlede aktiver. Dette sker bl.a. gennem en fokuseret indsats for effektiviseringer og udviklinger af synergier, nytænkning af opgaveløsningerne samt samarbejder med andre selskaber. det er væsentligt for os at sikre, at vi ikke efterlader en regning til eftertiden Niels Møller Jensen Adm. direktør Forord Vi sikrer rent vand

6 Fakta Kort fortalt % HOLDING. Herning Vand A/S blev i 2013 omdannet til Herning Vand Holding A/S med to datterselskaber: Herning Rens A/S og Herning Vand A/S Ejerforhold. Herning Vand Holding A/S er 100 % ejet af Herning Kommune km Spildevandshåndtering. Fra ca ejendomme ledes spildevandet via ca. 180 pumpestationer gennem km spildevandsledninger til 14 renseanlæg. Vandforsyning. De tre vandværker i og omkring Herning leverer årligt ca. 3,4 mio m 3 vand gennem 650 km vandledninger til ca kunder. 129 mio 55 Omsætning. Koncernen omsætter for 129 mio. kr. årligt Ansatte. Herning Vand Holding A/S havde 31/ ansatte, der svarer til 53 årsværk, da flere er ansat på deltid eller i flexjob. Forord Fakta

7 Herning Vand Eksistensgrundlag 07 Tryghed for sundhed Vi sikrer, at det vand, du drikker, er rent og sundt. Hvorfor er vi til? Vi sikrer sundt vand Tryghed for levering Vi sikrer, at du altid har rent vand i hanen, og at du kan komme af med dit spildevand. En livsnødvendig opgave Vi løser en vital opgave har du været et sted, hvor vandforsyningen ikke fungerer, så ved du, hvad urent eller manglende vand betyder for sundheden. Vision Herning Vand efterlader ingen regning til eftertiden. Mission Vi sikrer sundt vand Tryghed for levering. Vi sikrer, at du altid har rent vand i hanen, og at du kan komme af med dit spildevand. Tryghed for sundhed Vi sikrer, at det vand du drikker, er rent - og sundt. Værdier Ansvarlighed Helhed Troværdighed Samarbejde Forord Eksistensgrundlag

8 02 herning vands vision Herning Vand vil ikke efterlade en regning til eftertiden. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

9 Ledelsesberetning 09 koncernens hovedaktiviteter Herning Vand forsyner kunderne med rent vand og renser spildevandet. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernen har i 2013 færdiggjort sin strategi for perioden Overordnet arbejder vi hen imod, at vi i 2020 skal have reduceret den bæredygtige pris med 20 procent i forhold til 2012-prisen. Med den bæredygtige pris mener vi, at kunderne hele tiden får den rigtige kvalitet og service til en pris, der samtidigt sikrer, at aktiverne bevarer deres værdier og bliver betalt på balanceret vis henover generationerne. Hoved- og nøgletal for koncernen viser en vigende omsætning i forhold til tidligere år. Dette skyldes primært naturlige udsving i opkrævede tilslutningsbidrag og vejafvandingsbidrag og vedrører således ikke de forbrugsafregnede indtægter. Pengestrømmen viser, at investeringsaktiviteten trækker på likviditeten. Koncernen vil som følge heraf optage langfristede lån i 2014 til finansiering af denne aktivitet. Vi skiftede i 2013 leverandør på afregningssystemet. Det har vist sig at være en vanskelig opgave at sikre korrekt overførsel af det tidligere system hos EnergiMidt til den nuværende leverandør KMD. Der er i samarbejde med KMD opstillet en plan, som skal sikre genopretning af leverancen. Afregningsleverandøren opkræver og afstemmer en række afgifter hos vore kunder. koncernen har i 2013 færdiggjort sin strategi for perioden Herning Vand har i 2013 været udfordret af sammenfaldende omstændigheder, herunder langtidssygdom og udskiftning af medarbejdere i administrationen, store besværligheder ved skift til ny leverandør på afregning samt indsats for at opsplitte selskabet i en ny koncernstruktur. Vi har i konsekvens heraf vedgået et bødeforlæg fra SKAT grundet fejl i indberetning af moms og afgifter. Selskabet har foretaget de fornødne tiltag for at sikre, at dette ikke gentager sig. Ledelsesberetning

10 De ovennævnte forhold har medført øgede omkostninger til administration i Forventninger til fremtiden Herning Vand forventer at skulle fastholde et øget investeringsniveau jf. virksomhedens strategi for Via udarbejdelse af en 40 års investeringsplan forventes finansieringen af et øget investeringsniveau fastlagt i løbet af Omsætningen vedrørende forbrugsafregnede indtægter forventes i 2014 at være på niveau med Usikkerhed ved indregning og måling Opgørelsen af skat i årsregnskabet og koncernregnskabet er baseret på koncernens vurdering af skattemæssige indgangsværdier på de materielle anlægsaktiver svarende til branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiverne. Disse værdier ligger over de regnskabsmæssige. SKAT har i en række afgørelser afvist disse værdier som skattemæssige indgangsværdier. SKAT er således af den opfattelse, at de skattemæssige indgangsværdier er betydeligt lavere end de af branchens anvendte indgangsværdier. Koncernen har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. Det er SKAT s vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end de regnskabsmæssige. Koncernen har påklaget SKAT s afgørelse til Landskatteretten, da ledelsen vurderer, at det er sandsynligt, at sagen vil falde ud til koncernens fordel. Koncernen har som følge heraf ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT s værdiansættelsesprincipper. Såfremt sagen ved endelig upåanket afgørelse ved Landsskatteretten eller domstolene falder ud til SKAT s fordel, medfører dette, at der skal indregnes en hensat udskudt skat på ca. 375 mio. kr. for koncernen, en hensat udskudt skat på mindre end 1 mio. kr. for selskabet og en skyldig skat på 0 mio. kr. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

11 11 Likviditetssammendrag 2013 tkr. spildev. budget vand budget ialt budget Afregnet Tilslutningsb Anden omsætning netto omsætning Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af ord. primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter Resultat af primær drift Andre finansielle indtægter Resultat før skat Investeringer resultat / træk på opsparing Ledelsesberetning

12 Fokusområde 1: Udvikling af selskabet Strategi for Herning Vands bestyrelse vedtog d. 25. september 2013 en ny strategi for selskabet for perioden Målet for 2020 er at reducere den bæredygtige pris med 20 % samtidig med, at Herning Vand har en solid position i forhold til strukturudviklingen i branchen. Målopfyldelsen foregår i praksis ved at identificere fokusområder, adfærdsmål og delmål hvert år i hele strategiperioden - både på virksomheds- og afdelingsniveau. Bæredygtig pris Kort fortalt er den bæredygtige pris, en pris som sikrer den rigtige kvalitet og den rette service uden at skabe en regning til eftertiden. (Begrebet er illustreret side 18-19). Datterselskab til hospitalsspildevand Herning Vand blev i 2013 omdannet til tre selskaber. Herning Vand A/S er omdannet til Herning Vand Holding A/S, hvor administration ligger. Derudover er der dannet to datterselskaber, Herning Rens A/S, der udelukkende håndterer rensning af spildevand, og Herning Vand A/S, der håndterer vand og spildevand. Den nye selskabskonstruktion bevirker, at vi gennem Herning Rens A/S kan tilbyde det justerede betalingsprincip for spildevandsrensning, således at storforbrugere kan tilslutte sig direkte til renseanlægget og alene betale for belastningen heraf. Forbrugerne har valgt Bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber er trådt i kraft og forbrugerne i Herning Vand har valgt to repræsentanter, der begge indtræder i bestyrelsen for Herning Rens A/S og Herning Vand A/S. Der var 267 forbrugere, der stemte ved valget. Ny betalingsvedtægt Som følge af statens indførelse af trappemodellen, hvor virksomheder med et stort vandforbrug får rabat på spildevandshåndteringen, har Herning Vand vedtaget en ny betalingsvedtægt i Betalingsvedtægten indeholder en ændret byrdefordeling, idet virksomheder med et vandforbrug under 500 m3 om året samt private forbrugere nu betaler den højeste m 3 -pris. Den lovbestemte prisstruktur indeholder tre trin og har til formål at skabe mere konkurrencedygtige vilkår for de mest vandforbrugende virksomheder. Helhedsplan Siden vand- og spildevand blev samlet i 2009/2010 har administrationen været placeret på Herning Renseanlæg på Ålykkevej 5 i Herning. Herning Renseanlæg var oprindeligt placeret uden for byen, men i takt med at Herning by er vokset, er adressen blevet en del af bybilledet. herning vand blev i 2013 omdannet til tre selskaber Behovet for mere tidssvarende og tilstrækkelige rammer er sammenfattet i en helhedsplan. Helhedsplanen skal sikre, at fremtidig udvikling af såvel funktionsanlæg som bygningsmasse foregår efter en klar plan, der understøtter Herning Vands udviklingspotentiale, funktionsbehov samt relationer til kunder og omgivelser. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

13 13 Fokusområde 2: Udvikling af medarbejdere Et fokusområde i 2013 har været at skabe en stærk teamvinderkultur, hvor medarbejderne i Herning Vand arbejder på at gøre hinanden bedre. Videndeling, workshops og kursus for projektlederne er nogle af redskaberne i arbejdet. I arbejdet med helhedsplanen har alle medarbejdere været inddraget for at indsamle erfaringer, viden og behov. Visualiseringen af strategien er ligeledes skabt på baggrund af input fra medarbejderne. Projektlederuddannelse 20 projektledere har i 2013 deltaget i et kursusforløb, hvor bl.a. ledelse, læringsstile, kommunikation og konflikthåndtering var i fokus. Forløbet har styrket det professionelle arbejde med projekter og understøttet det tværgående projektarbejde. Med den fælles uddannelse og fælles projektmodel har vi fået et fælles sprog og etableret netværk på tværs af afdelinger. Vandmiljøprisen Spildevandteknisk Forening afholdt 31. maj 2013 årsmøde i Herning med Herning Vand som medarrangør. På Landskuepladsen udstillede 144 virksomheder, hvorefter der var generalforsamling og gallafest i Kongrescentret. Vandmiljøprisen, der hvert år bliver uddelt på årsmødet, gik til afdelingsleder i produktion Jan Ravn. Han modtog bl.a. prisen for sit og sine medarbejderes store engagement i optimering af slamhåndtering og energiudnyttelse. ISO Siden marts 2013 har vores medarbejdere arbejdet på at blive fødevarecertificeret efter ISO standarden. ISO er en systematisk kvalitetssikring i vandforsyningen, hvor alle risici analyseres og vurderes nøje. I hvert led af vandbearbejdningsprocessen har vi set på, hvad der kan gå galt, de mulige årsager hertil og den sandsynlige effekt heraf. Vandforsyningen havde i forvejen effektive styringsmekanismer, men certificeringen sikrer i højere grad, at styringen løbende vurderes og justeres. Certifikatet blev udstedt i februar Ledelsesberetning

14 Fokusområde 3: Udvikling af samarbejder og gode løsninger Herning Vand samarbejder bredt for at finde løsninger, der udnytter ressourcerne optimalt. Vi bliver derved udfordret og udvikler os til gavn for vore kunder. Højt prioriteret er samarbejdet med vore leverandører. Gennem interviews med udvalgte entreprenører har vi fået konstruktiv feedback på måden, vi gennemfører projekter. Derudover holder vi løbende dialogmøder med entreprenører, kloakmestre og rådgivervirksomheder. Borgermøder I samarbejde med Herning Kommune har vi i 2013 afholdt adskillige borgermøder, hvor vi informerer og går i dialog med de af vore kunder, der skal separere på egen grund. Omdrejningspunktet på disse møder er den praktiske og økonomiske betydning af kloakfornyelsen for den enkelte grundejer. Målet for Carbon 20 blev nået Med udgangen af 2013 var målet for Carbon 20-aftalen nået. Det er lykkedes os at reducere vores CO2-udledning med ca. 25 % i perioden Reduktionen er langt hen ad vejen lykkedes gennem samarbejde og videndeling med leverandører og andre forsyninger. Energioptimeringen har givet lyst til yderligere forbedringer og målet er nu, at Herning Renseanlæg er energineutralt inden udgangen af Medicinrester i spildevand I et samarbejde med RegionMidtjylland, Herning Kommune og DNV Gødstrups rådgiver CuraVita, har rensning af spildevand for medicinrester været i fokus i Herning Vand i Arbejdet har omfattet en stor workshop, temadage og to studieprojekter. Derudover er vi i samarbejde med Aarhus Vand, Teknologisk Institut, DTU og Krüger med i et udviklingsprojekt, der ser på muligheden for kombination af to kendte renseteknologier i en løsning kaldet HYBAS. Struvitanlæg Struvit-partnerskabet resulterede i november 2013 i åbningen af det første fuldskala struvit-anlæg på Aaby renseanlæg i Aarhus, der i sin nuværende drift fjerner 30 % af fosforen fra rejektvandet. I 2013 har vi gennem to studieprojekter fået indblik i afsætningsmulighederne for det gødningspotentielle struvit og fået udarbejdet en cost-benefit analyse, der skal danne baggrund for beslutningen om Herning Vand skal investere i et struvit-anlæg på Herning Renseanlæg i I Herning Kommune er der fyrtårne, der viser vejen til at vende miljøomkostninger til indtjening. Et eksempel er Herning Vand, hvor et renseanlæg ikke bare er en omkostning. Det er en mulighed for både at gavne sundheden og miljøet og samtidigt tjene penge. Michael E. Goodsite Herning Vand A/S Årsrapport 2013

15 bemærkelsesværdigt i 2013 kort fortalt 15 3 selskaber 267 stemmer Ny selskabsstruktur. I 2013 er selskabsformen ændret til et holdingselskab med to datterselskaber. Valg. Der var 267 personer, der stemte ved valget af forbrugerrepræsentanter. Index 92 ISO Medarbejdertilfredshed. På en skala fra opnåede Herning Vand A/S indextal 92 på spørgsmålet Jeg efterlever Herning Vands værdier. Fødevarecertificering. Herning Vand A/S gennemførte i 2013 en fødevarecertificering efter ISO standarden. Betalingsvedtægt Vandmiljøprisen Trappemodel. Med indførelse af trappemodellen er fordelingsbyrden ændret, så vore mindst forbrugende kunder betaler den højeste m 3 -pris. Hæder. Ved Spildevandsteknisk Forenings årsmøde i Herning gik Vandmiljøprisen til Jan Ravn, afdelingsleder i Produktion. Ledelsesberetning

16 w w w Herning Vand A/S Årsrapport 2013

17 17 w w w w Ledelsesberetning

18 Vi skaber balance mellem kvalitet, service og pris Herning Vand A/S Årsrapport 2013

19 bæredygtig pris 19 Kvalitet + Service = Pris Bæredygtig PRIS? Hv. besluttet ejerstrategi Hv. besluttet ejerstrategi Hv. besluttet ejerstrategi NUVÆRENDE PRIS? Lovpligtig Lovpligtig Lovpligtig Den bæredygtige pris er den pris, som sikrer den rigtige kvalitet og den rette service uden at skabe en regning for eftertiden. Hos Herning Vand er vi underlagt en række lovpligtige forhold. Dertil har vi nogle parametre, vi kan arbejde med for at skabe den rette balance mellem kvalitet, service og pris. Vi har høje krav til kvalitet og service, og derfor arbejder vi målrettet med effektiviseringer, der skal gøre det muligt at indfri vores 2020 målsætning om, at den pris kunden betaler i 2020 er 20 % lavere end den bæredygtige pris i Ledelsesberetning

20 03 Tryghed for sundhed Vi sikrer, at det vand, du drikker, er rent og sundt. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

21 Årsregnskab anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Herning Vand Holding A/S for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (mellemstore). Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Koncerndannelse Pr. 1. januar 2013 stiftede Herning Vand dattervirksomhederne Herning Vand A/S og Herning Rens A/S ved tilførsel af aktivitet for derefter at skifte navn til Herning Vand Holding A/S. Tilførslen er regnskabsmæssigt behandlet efter sammenlægningsmetoden. Dette medførte, at resultatopgørelse, balance og noter blev tilpasset, som om selskaberne altid havde eksisteret fra og med den tidligste regnskabsperiode, der indgår i årsrapporten. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Herning Vand Holding A/S samt dattervirksomheder, hvori Herning Vand Holding A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver og forpligtelser. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter vand- og afledningsafgifter, fast afgift, tilslutningsbidrag, vejbidrag m.v. og indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Årets regulering af overdækning er reguleret i nettoomsætningen. Nettoomsætning korrigeres ved årlig indregning af en historisk overdækning, som er opgjort af Forsyningssekretariatet. Indregningen af den historiske overdækning er udtryk for en retroaktiv prisreguleringsmekanisme vedrørende omsætningen før 1. januar 2011 og er således ikke en likviditetsmæssig realiseret omsætning inden for året. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens produktion af vand, rensning af spildevand, drift og vedligeholdelse af indvindingsområder, pumpestationer og brønde m.v., SRO-anlæg, personaleomkostninger, afskrivninger på produktionsanlæg/pumpestatio- Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

22 ner/renseanlæg/vandbehandling m.v., miljø, forskning og udvikling. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af vand og spildevand. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, målere, personaleomkostninger og afskrivning på distributionsaktiver. Omkostningerne ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en distributionsomkostning. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til medarbejdere i administrationen, kundeadministration og information, administrativ it, revision, kontorhold, afskrivninger vedrørende aktiver, der benyttes til administration, inkassobehandling og tab på kunder. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktiviteter. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/ tab. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat. Gevinst/tab ved salg af kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i andre driftsindtægter/-omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og amortisering af finansielle forpligtelser. Skat af ordinært resultat Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Såfremt dattervirksomheder er skattepligtige, indgår de i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat herunder som følge af ændring i skattesats indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Segmentoplysninger Segmentoplysninger opgøres i henhold til vandforsyningsloven og lov om betalingsregler for spildevand, og omfatter omsætningen fordelt på de tre forsyningsområder. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

23 Balancen Materielle anlægsaktiver Produktionsanlæg udgøres af indvindingsanlæg, boringer, rensningsanlæg, bassiner og tekniske anlæg. Distributionsanlæg udgøres af spildevandsledninger, vandledninger, pumpestationer, knuder og stikledninger m.v. Produktions- og distributionsanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Netaktiver Forsinkelsesbassiner og pumpestationer Øvrige tekniske anlæg Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmidler og inventar It Der afskrives ikke på grunde år år år 5-30 år 5-30 år 5-15 år 3 år Anlæg under udførelse udgøres af anlæg, der på balancedagen endnu ikke er klar til at tages i brug. Anlæg under udførelse afskrives ikke. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Værdiforringelse af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, udover det som udtryk kes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i dattervirksomheder måles til virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder vises som reserve for nettoopskriv-ning efter den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi. Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Finansielle anlægsaktiver Øvrige finansielle anlægsaktiver indregnes til kostpris og måles til dagsværdi. 23 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

24 Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris. Såfremt nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til den lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. Likvider Likvider indeholder indestående i banker og måles til dagsværdi. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Overdækning Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb de reguleringsmæssige omkostninger, indregnes forskellen i balancen som en forpligtelse. Årets regulering af overdækning indregnes i nettoomsætningen. pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrøm til investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm til finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser indeholder periodiserede indtægter vedrørende efterfølgende perioder. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

25 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 25

26 Resultatopgørelse KONCERN MODERVIRKSOMHED tkr. Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Afskrivninger relateret til produktionen Distributionsomkostninger Afskrivninger relateret til distributionen Bruttoresultat Administrationsomkostninger 3, Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift Andel af resultat i dattervirksomhed efter skat Andel af resultat i associerede selskaber efter skat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger årets Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført resultat Årsregnskab Resultatopgørelse

27 Balance Aktiver 27 KONCERN MODERVIRKSOMHED tkr. Note Materielle anlægsaktiver 7 Grunde og bygninger Tekniske anlæg, driftsmateriel og inventar Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver under udførelse Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos Herning Kommune Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varelager Tilgodehavender Kort del af langfristet tilgodehavende hos Herning Kom Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender fra salg hos Herning Kommune Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Årsregnskab Balance

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere