2013 nye veje for vandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 nye veje for vandet"

Transkript

1 2013 nye veje for vandet

2 Herning Vand holding A/S Hoved- & nøgletal tkr Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat aktiver i alt inv. i materielle anlægsaktiver overdækning egenkapital Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm til investeringsaktiviteten Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletal for er nøgletal for den samlede aktivitet i koncernen under Herning Vand A/S (før koncernomdannelsen). I 2013 er koncernen etableret ved tilførsel af aktivitet til Herning Vand A/S og Herning Rens A/S. Nøgletal for 2013 omfatter koncernen.

3 Indhold Forord 04 Vi sikrer sundt vand 06 Fakta kort fortalt 07 Eksistensgrundlag Ledelsesberetning 08 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 10 Forventninger til fremtiden Usikkerhed ved indregning og måling 12 Fokusområde 1: Udvikling af selskabet 13 Fokusområde 2: Udvikling af medarbejdere 14 Fokusområde 3: Udvikling af samarbejder og gode løsninger 15 Bemærkelsesværdigt i 2013 kort fortalt 16 Strategi Bæredygtig pris Årsregnskab 20 Anvendt regnskabspraksis 26 Resultatopgørelse 27 Balance 29 Pengestrømsopgørelse 30 Noter 37 Den uafhængige revisors erklæringer 38 Ledelsespåtegning 39 Selskabsoplysninger Indhold

4 01 tryghed for sundhed Vi sikrer, at det vand du drikker er rent - og sundt. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

5 Forord Vi sikrer sundt vand 05 Hver eneste dag bruger du vand og hver eneste dag er du med til at sende spildevand ud i kloaksystemet. Hverdagsting, som mange af os ikke tænker nærmere over. Herning Vand har i 2013 færdiggjort en strategi for perioden frem til I dette arbejde har vi haft særligt fokus på, at aktiverne i selskabet er skabt via indbetalinger fra vore kunder gennem mere end 100 år. Det giver os en stor ydmyghed i vores forvaltning af de værdier, som tidligere generationer har opbygget. Det er væsentligt for os at sikre, at vi ikke efterlader en regning til eftertiden, men derimod sikrer, at de kommende generationer, som os, har sundt og rent vand til rådighed til en fornuftig pris. Via rettidig omhu og planlægning vil vi sikre nuværende og kommende generationer sundt vand til en bæredygtig pris, hvor hver generation betaler sin andel af prisen til vore samlede aktiver. Dette sker bl.a. gennem en fokuseret indsats for effektiviseringer og udviklinger af synergier, nytænkning af opgaveløsningerne samt samarbejder med andre selskaber. det er væsentligt for os at sikre, at vi ikke efterlader en regning til eftertiden Niels Møller Jensen Adm. direktør Forord Vi sikrer rent vand

6 Fakta Kort fortalt % HOLDING. Herning Vand A/S blev i 2013 omdannet til Herning Vand Holding A/S med to datterselskaber: Herning Rens A/S og Herning Vand A/S Ejerforhold. Herning Vand Holding A/S er 100 % ejet af Herning Kommune km Spildevandshåndtering. Fra ca ejendomme ledes spildevandet via ca. 180 pumpestationer gennem km spildevandsledninger til 14 renseanlæg. Vandforsyning. De tre vandværker i og omkring Herning leverer årligt ca. 3,4 mio m 3 vand gennem 650 km vandledninger til ca kunder. 129 mio 55 Omsætning. Koncernen omsætter for 129 mio. kr. årligt Ansatte. Herning Vand Holding A/S havde 31/ ansatte, der svarer til 53 årsværk, da flere er ansat på deltid eller i flexjob. Forord Fakta

7 Herning Vand Eksistensgrundlag 07 Tryghed for sundhed Vi sikrer, at det vand, du drikker, er rent og sundt. Hvorfor er vi til? Vi sikrer sundt vand Tryghed for levering Vi sikrer, at du altid har rent vand i hanen, og at du kan komme af med dit spildevand. En livsnødvendig opgave Vi løser en vital opgave har du været et sted, hvor vandforsyningen ikke fungerer, så ved du, hvad urent eller manglende vand betyder for sundheden. Vision Herning Vand efterlader ingen regning til eftertiden. Mission Vi sikrer sundt vand Tryghed for levering. Vi sikrer, at du altid har rent vand i hanen, og at du kan komme af med dit spildevand. Tryghed for sundhed Vi sikrer, at det vand du drikker, er rent - og sundt. Værdier Ansvarlighed Helhed Troværdighed Samarbejde Forord Eksistensgrundlag

8 02 herning vands vision Herning Vand vil ikke efterlade en regning til eftertiden. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

9 Ledelsesberetning 09 koncernens hovedaktiviteter Herning Vand forsyner kunderne med rent vand og renser spildevandet. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernen har i 2013 færdiggjort sin strategi for perioden Overordnet arbejder vi hen imod, at vi i 2020 skal have reduceret den bæredygtige pris med 20 procent i forhold til 2012-prisen. Med den bæredygtige pris mener vi, at kunderne hele tiden får den rigtige kvalitet og service til en pris, der samtidigt sikrer, at aktiverne bevarer deres værdier og bliver betalt på balanceret vis henover generationerne. Hoved- og nøgletal for koncernen viser en vigende omsætning i forhold til tidligere år. Dette skyldes primært naturlige udsving i opkrævede tilslutningsbidrag og vejafvandingsbidrag og vedrører således ikke de forbrugsafregnede indtægter. Pengestrømmen viser, at investeringsaktiviteten trækker på likviditeten. Koncernen vil som følge heraf optage langfristede lån i 2014 til finansiering af denne aktivitet. Vi skiftede i 2013 leverandør på afregningssystemet. Det har vist sig at være en vanskelig opgave at sikre korrekt overførsel af det tidligere system hos EnergiMidt til den nuværende leverandør KMD. Der er i samarbejde med KMD opstillet en plan, som skal sikre genopretning af leverancen. Afregningsleverandøren opkræver og afstemmer en række afgifter hos vore kunder. koncernen har i 2013 færdiggjort sin strategi for perioden Herning Vand har i 2013 været udfordret af sammenfaldende omstændigheder, herunder langtidssygdom og udskiftning af medarbejdere i administrationen, store besværligheder ved skift til ny leverandør på afregning samt indsats for at opsplitte selskabet i en ny koncernstruktur. Vi har i konsekvens heraf vedgået et bødeforlæg fra SKAT grundet fejl i indberetning af moms og afgifter. Selskabet har foretaget de fornødne tiltag for at sikre, at dette ikke gentager sig. Ledelsesberetning

10 De ovennævnte forhold har medført øgede omkostninger til administration i Forventninger til fremtiden Herning Vand forventer at skulle fastholde et øget investeringsniveau jf. virksomhedens strategi for Via udarbejdelse af en 40 års investeringsplan forventes finansieringen af et øget investeringsniveau fastlagt i løbet af Omsætningen vedrørende forbrugsafregnede indtægter forventes i 2014 at være på niveau med Usikkerhed ved indregning og måling Opgørelsen af skat i årsregnskabet og koncernregnskabet er baseret på koncernens vurdering af skattemæssige indgangsværdier på de materielle anlægsaktiver svarende til branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiverne. Disse værdier ligger over de regnskabsmæssige. SKAT har i en række afgørelser afvist disse værdier som skattemæssige indgangsværdier. SKAT er således af den opfattelse, at de skattemæssige indgangsværdier er betydeligt lavere end de af branchens anvendte indgangsværdier. Koncernen har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. Det er SKAT s vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end de regnskabsmæssige. Koncernen har påklaget SKAT s afgørelse til Landskatteretten, da ledelsen vurderer, at det er sandsynligt, at sagen vil falde ud til koncernens fordel. Koncernen har som følge heraf ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT s værdiansættelsesprincipper. Såfremt sagen ved endelig upåanket afgørelse ved Landsskatteretten eller domstolene falder ud til SKAT s fordel, medfører dette, at der skal indregnes en hensat udskudt skat på ca. 375 mio. kr. for koncernen, en hensat udskudt skat på mindre end 1 mio. kr. for selskabet og en skyldig skat på 0 mio. kr. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

11 11 Likviditetssammendrag 2013 tkr. spildev. budget vand budget ialt budget Afregnet Tilslutningsb Anden omsætning netto omsætning Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af ord. primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter Resultat af primær drift Andre finansielle indtægter Resultat før skat Investeringer resultat / træk på opsparing Ledelsesberetning

12 Fokusområde 1: Udvikling af selskabet Strategi for Herning Vands bestyrelse vedtog d. 25. september 2013 en ny strategi for selskabet for perioden Målet for 2020 er at reducere den bæredygtige pris med 20 % samtidig med, at Herning Vand har en solid position i forhold til strukturudviklingen i branchen. Målopfyldelsen foregår i praksis ved at identificere fokusområder, adfærdsmål og delmål hvert år i hele strategiperioden - både på virksomheds- og afdelingsniveau. Bæredygtig pris Kort fortalt er den bæredygtige pris, en pris som sikrer den rigtige kvalitet og den rette service uden at skabe en regning til eftertiden. (Begrebet er illustreret side 18-19). Datterselskab til hospitalsspildevand Herning Vand blev i 2013 omdannet til tre selskaber. Herning Vand A/S er omdannet til Herning Vand Holding A/S, hvor administration ligger. Derudover er der dannet to datterselskaber, Herning Rens A/S, der udelukkende håndterer rensning af spildevand, og Herning Vand A/S, der håndterer vand og spildevand. Den nye selskabskonstruktion bevirker, at vi gennem Herning Rens A/S kan tilbyde det justerede betalingsprincip for spildevandsrensning, således at storforbrugere kan tilslutte sig direkte til renseanlægget og alene betale for belastningen heraf. Forbrugerne har valgt Bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber er trådt i kraft og forbrugerne i Herning Vand har valgt to repræsentanter, der begge indtræder i bestyrelsen for Herning Rens A/S og Herning Vand A/S. Der var 267 forbrugere, der stemte ved valget. Ny betalingsvedtægt Som følge af statens indførelse af trappemodellen, hvor virksomheder med et stort vandforbrug får rabat på spildevandshåndteringen, har Herning Vand vedtaget en ny betalingsvedtægt i Betalingsvedtægten indeholder en ændret byrdefordeling, idet virksomheder med et vandforbrug under 500 m3 om året samt private forbrugere nu betaler den højeste m 3 -pris. Den lovbestemte prisstruktur indeholder tre trin og har til formål at skabe mere konkurrencedygtige vilkår for de mest vandforbrugende virksomheder. Helhedsplan Siden vand- og spildevand blev samlet i 2009/2010 har administrationen været placeret på Herning Renseanlæg på Ålykkevej 5 i Herning. Herning Renseanlæg var oprindeligt placeret uden for byen, men i takt med at Herning by er vokset, er adressen blevet en del af bybilledet. herning vand blev i 2013 omdannet til tre selskaber Behovet for mere tidssvarende og tilstrækkelige rammer er sammenfattet i en helhedsplan. Helhedsplanen skal sikre, at fremtidig udvikling af såvel funktionsanlæg som bygningsmasse foregår efter en klar plan, der understøtter Herning Vands udviklingspotentiale, funktionsbehov samt relationer til kunder og omgivelser. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

13 13 Fokusområde 2: Udvikling af medarbejdere Et fokusområde i 2013 har været at skabe en stærk teamvinderkultur, hvor medarbejderne i Herning Vand arbejder på at gøre hinanden bedre. Videndeling, workshops og kursus for projektlederne er nogle af redskaberne i arbejdet. I arbejdet med helhedsplanen har alle medarbejdere været inddraget for at indsamle erfaringer, viden og behov. Visualiseringen af strategien er ligeledes skabt på baggrund af input fra medarbejderne. Projektlederuddannelse 20 projektledere har i 2013 deltaget i et kursusforløb, hvor bl.a. ledelse, læringsstile, kommunikation og konflikthåndtering var i fokus. Forløbet har styrket det professionelle arbejde med projekter og understøttet det tværgående projektarbejde. Med den fælles uddannelse og fælles projektmodel har vi fået et fælles sprog og etableret netværk på tværs af afdelinger. Vandmiljøprisen Spildevandteknisk Forening afholdt 31. maj 2013 årsmøde i Herning med Herning Vand som medarrangør. På Landskuepladsen udstillede 144 virksomheder, hvorefter der var generalforsamling og gallafest i Kongrescentret. Vandmiljøprisen, der hvert år bliver uddelt på årsmødet, gik til afdelingsleder i produktion Jan Ravn. Han modtog bl.a. prisen for sit og sine medarbejderes store engagement i optimering af slamhåndtering og energiudnyttelse. ISO Siden marts 2013 har vores medarbejdere arbejdet på at blive fødevarecertificeret efter ISO standarden. ISO er en systematisk kvalitetssikring i vandforsyningen, hvor alle risici analyseres og vurderes nøje. I hvert led af vandbearbejdningsprocessen har vi set på, hvad der kan gå galt, de mulige årsager hertil og den sandsynlige effekt heraf. Vandforsyningen havde i forvejen effektive styringsmekanismer, men certificeringen sikrer i højere grad, at styringen løbende vurderes og justeres. Certifikatet blev udstedt i februar Ledelsesberetning

14 Fokusområde 3: Udvikling af samarbejder og gode løsninger Herning Vand samarbejder bredt for at finde løsninger, der udnytter ressourcerne optimalt. Vi bliver derved udfordret og udvikler os til gavn for vore kunder. Højt prioriteret er samarbejdet med vore leverandører. Gennem interviews med udvalgte entreprenører har vi fået konstruktiv feedback på måden, vi gennemfører projekter. Derudover holder vi løbende dialogmøder med entreprenører, kloakmestre og rådgivervirksomheder. Borgermøder I samarbejde med Herning Kommune har vi i 2013 afholdt adskillige borgermøder, hvor vi informerer og går i dialog med de af vore kunder, der skal separere på egen grund. Omdrejningspunktet på disse møder er den praktiske og økonomiske betydning af kloakfornyelsen for den enkelte grundejer. Målet for Carbon 20 blev nået Med udgangen af 2013 var målet for Carbon 20-aftalen nået. Det er lykkedes os at reducere vores CO2-udledning med ca. 25 % i perioden Reduktionen er langt hen ad vejen lykkedes gennem samarbejde og videndeling med leverandører og andre forsyninger. Energioptimeringen har givet lyst til yderligere forbedringer og målet er nu, at Herning Renseanlæg er energineutralt inden udgangen af Medicinrester i spildevand I et samarbejde med RegionMidtjylland, Herning Kommune og DNV Gødstrups rådgiver CuraVita, har rensning af spildevand for medicinrester været i fokus i Herning Vand i Arbejdet har omfattet en stor workshop, temadage og to studieprojekter. Derudover er vi i samarbejde med Aarhus Vand, Teknologisk Institut, DTU og Krüger med i et udviklingsprojekt, der ser på muligheden for kombination af to kendte renseteknologier i en løsning kaldet HYBAS. Struvitanlæg Struvit-partnerskabet resulterede i november 2013 i åbningen af det første fuldskala struvit-anlæg på Aaby renseanlæg i Aarhus, der i sin nuværende drift fjerner 30 % af fosforen fra rejektvandet. I 2013 har vi gennem to studieprojekter fået indblik i afsætningsmulighederne for det gødningspotentielle struvit og fået udarbejdet en cost-benefit analyse, der skal danne baggrund for beslutningen om Herning Vand skal investere i et struvit-anlæg på Herning Renseanlæg i I Herning Kommune er der fyrtårne, der viser vejen til at vende miljøomkostninger til indtjening. Et eksempel er Herning Vand, hvor et renseanlæg ikke bare er en omkostning. Det er en mulighed for både at gavne sundheden og miljøet og samtidigt tjene penge. Michael E. Goodsite Herning Vand A/S Årsrapport 2013

15 bemærkelsesværdigt i 2013 kort fortalt 15 3 selskaber 267 stemmer Ny selskabsstruktur. I 2013 er selskabsformen ændret til et holdingselskab med to datterselskaber. Valg. Der var 267 personer, der stemte ved valget af forbrugerrepræsentanter. Index 92 ISO Medarbejdertilfredshed. På en skala fra opnåede Herning Vand A/S indextal 92 på spørgsmålet Jeg efterlever Herning Vands værdier. Fødevarecertificering. Herning Vand A/S gennemførte i 2013 en fødevarecertificering efter ISO standarden. Betalingsvedtægt Vandmiljøprisen Trappemodel. Med indførelse af trappemodellen er fordelingsbyrden ændret, så vore mindst forbrugende kunder betaler den højeste m 3 -pris. Hæder. Ved Spildevandsteknisk Forenings årsmøde i Herning gik Vandmiljøprisen til Jan Ravn, afdelingsleder i Produktion. Ledelsesberetning

16 w w w Herning Vand A/S Årsrapport 2013

17 17 w w w w Ledelsesberetning

18 Vi skaber balance mellem kvalitet, service og pris Herning Vand A/S Årsrapport 2013

19 bæredygtig pris 19 Kvalitet + Service = Pris Bæredygtig PRIS? Hv. besluttet ejerstrategi Hv. besluttet ejerstrategi Hv. besluttet ejerstrategi NUVÆRENDE PRIS? Lovpligtig Lovpligtig Lovpligtig Den bæredygtige pris er den pris, som sikrer den rigtige kvalitet og den rette service uden at skabe en regning for eftertiden. Hos Herning Vand er vi underlagt en række lovpligtige forhold. Dertil har vi nogle parametre, vi kan arbejde med for at skabe den rette balance mellem kvalitet, service og pris. Vi har høje krav til kvalitet og service, og derfor arbejder vi målrettet med effektiviseringer, der skal gøre det muligt at indfri vores 2020 målsætning om, at den pris kunden betaler i 2020 er 20 % lavere end den bæredygtige pris i Ledelsesberetning

20 03 Tryghed for sundhed Vi sikrer, at det vand, du drikker, er rent og sundt. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

21 Årsregnskab anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Herning Vand Holding A/S for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (mellemstore). Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Koncerndannelse Pr. 1. januar 2013 stiftede Herning Vand dattervirksomhederne Herning Vand A/S og Herning Rens A/S ved tilførsel af aktivitet for derefter at skifte navn til Herning Vand Holding A/S. Tilførslen er regnskabsmæssigt behandlet efter sammenlægningsmetoden. Dette medførte, at resultatopgørelse, balance og noter blev tilpasset, som om selskaberne altid havde eksisteret fra og med den tidligste regnskabsperiode, der indgår i årsrapporten. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Herning Vand Holding A/S samt dattervirksomheder, hvori Herning Vand Holding A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver og forpligtelser. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter vand- og afledningsafgifter, fast afgift, tilslutningsbidrag, vejbidrag m.v. og indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Årets regulering af overdækning er reguleret i nettoomsætningen. Nettoomsætning korrigeres ved årlig indregning af en historisk overdækning, som er opgjort af Forsyningssekretariatet. Indregningen af den historiske overdækning er udtryk for en retroaktiv prisreguleringsmekanisme vedrørende omsætningen før 1. januar 2011 og er således ikke en likviditetsmæssig realiseret omsætning inden for året. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens produktion af vand, rensning af spildevand, drift og vedligeholdelse af indvindingsområder, pumpestationer og brønde m.v., SRO-anlæg, personaleomkostninger, afskrivninger på produktionsanlæg/pumpestatio- Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

22 ner/renseanlæg/vandbehandling m.v., miljø, forskning og udvikling. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af vand og spildevand. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, målere, personaleomkostninger og afskrivning på distributionsaktiver. Omkostningerne ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en distributionsomkostning. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til medarbejdere i administrationen, kundeadministration og information, administrativ it, revision, kontorhold, afskrivninger vedrørende aktiver, der benyttes til administration, inkassobehandling og tab på kunder. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktiviteter. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/ tab. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat. Gevinst/tab ved salg af kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i andre driftsindtægter/-omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og amortisering af finansielle forpligtelser. Skat af ordinært resultat Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Såfremt dattervirksomheder er skattepligtige, indgår de i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat herunder som følge af ændring i skattesats indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Segmentoplysninger Segmentoplysninger opgøres i henhold til vandforsyningsloven og lov om betalingsregler for spildevand, og omfatter omsætningen fordelt på de tre forsyningsområder. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

23 Balancen Materielle anlægsaktiver Produktionsanlæg udgøres af indvindingsanlæg, boringer, rensningsanlæg, bassiner og tekniske anlæg. Distributionsanlæg udgøres af spildevandsledninger, vandledninger, pumpestationer, knuder og stikledninger m.v. Produktions- og distributionsanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Netaktiver Forsinkelsesbassiner og pumpestationer Øvrige tekniske anlæg Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmidler og inventar It Der afskrives ikke på grunde år år år 5-30 år 5-30 år 5-15 år 3 år Anlæg under udførelse udgøres af anlæg, der på balancedagen endnu ikke er klar til at tages i brug. Anlæg under udførelse afskrives ikke. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Værdiforringelse af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, udover det som udtryk kes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i dattervirksomheder måles til virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder vises som reserve for nettoopskriv-ning efter den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi. Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Finansielle anlægsaktiver Øvrige finansielle anlægsaktiver indregnes til kostpris og måles til dagsværdi. 23 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

24 Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris. Såfremt nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til den lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. Likvider Likvider indeholder indestående i banker og måles til dagsværdi. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Overdækning Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb de reguleringsmæssige omkostninger, indregnes forskellen i balancen som en forpligtelse. Årets regulering af overdækning indregnes i nettoomsætningen. pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrøm til investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm til finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser indeholder periodiserede indtægter vedrørende efterfølgende perioder. Herning Vand A/S Årsrapport 2013

25 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 25

26 Resultatopgørelse KONCERN MODERVIRKSOMHED tkr. Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Afskrivninger relateret til produktionen Distributionsomkostninger Afskrivninger relateret til distributionen Bruttoresultat Administrationsomkostninger 3, Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift Andel af resultat i dattervirksomhed efter skat Andel af resultat i associerede selskaber efter skat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger årets Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført resultat Årsregnskab Resultatopgørelse

27 Balance Aktiver 27 KONCERN MODERVIRKSOMHED tkr. Note Materielle anlægsaktiver 7 Grunde og bygninger Tekniske anlæg, driftsmateriel og inventar Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver under udførelse Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos Herning Kommune Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varelager Tilgodehavender Kort del af langfristet tilgodehavende hos Herning Kom Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender fra salg hos Herning Kommune Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Årsregnskab Balance

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Brahmin Holding ApS CVR-nr

Brahmin Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 34 05 65 36 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.05.15 Klaus Glendorf Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s

Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s CVR-nr. 32 76 79 66 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Jammerbugt Forsyning A/S. Årsrapport 2012. CVR-nr. 32 65 75 40 901930 12002 / 2047795_1

Jammerbugt Forsyning A/S. Årsrapport 2012. CVR-nr. 32 65 75 40 901930 12002 / 2047795_1 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Tojax Invest A/S Drejervej 18, 8920 Randers NV

Tojax Invest A/S Drejervej 18, 8920 Randers NV Tojax Invest A/S Drejervej 18, 8920 Randers NV CVR-nr. 30 50 25 74 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. februar

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hals Golfbane A/S CVR-nr

Hals Golfbane A/S CVR-nr CVR-nr. 17 37 33 31 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr. 28 67 94 24 Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. februar 2013. Christian

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016 Jørgen

Læs mere

The Vikinghouse ApS CVR-nr

The Vikinghouse ApS CVR-nr CVR-nr. 29 01 02 69 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.04.13 Jonathan Farrelly Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis 2-Biz Company A/S CVR-nr. 27 49 21 85 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. oktober Michael Friis dirigent 20 14 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 69 10 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/6 2014 Hans Gade Kock Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CONSTANTINSBORG A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CONSTANTINSBORG A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CONSTANTINSBORG A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Søren From Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

e/provas Haderslev Forsyningsservice a/s Arsrapport 2010 Til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

e/provas Haderslev Forsyningsservice a/s Arsrapport 2010 Til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Arsrapport 2010 Til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Arsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den _--=--_----::...;----.,,"=...=-- 20-.d. CVR-nr. 32767966 900920 10001

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere