EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN FORTBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN FORTBO"

Transkript

1 EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN FORTBO Velkomst folder

2 Kontakt til varmemester Varmemesteren kan kontaktes som nedenfor anført: Alle hverdage i tiden 07:00 15:00 dog fredag til kl. 12:30 Ved akutte behov såsom f.eks vandskader, indbrud mv. kan varmemesteren kontaktes døgnet rundt. Henrik Kirkestrup Rødovrevej 309, kælder Tlf.: Mob.:

3 August 2013 Kære beboere i Fortbo, Hermed fremsendes en helt ny informationsfolder til samtlige beboere i Fortbo. Folderen er udarbejdet af foreningens nye varmemester Henrik, og afspejler en stor del af de emner, der i det daglige giver anledning til spørgsmål og desværre også misforståelser. Med udsendelse af folderen håber bestyrelsen på at sætte fokus på mange af de forhold, der ved en fornuftig håndtering kan medvirke til at gøre Fortbo til et attraktivt sted at bo for alle. Husorden, vedligeholdelse, vaskeri og især de nye skrappe regler for affaldssortering står for tiden øverst på listen over forhold, der trænger til forbedring. Folderen er trykt i 200 eksemplarer, og vil blive revideret med passende mellemrum, og folderen vil i sin aktuelle version henligge på Fortbos hjemmeside. Det er bestyrelsens håb at folderen må blive vel modtaget, og naturligvis først og fremmest at den må blive til gavn for foreningens beboere. Med venlig hilsen p.b.v. Allan Kirkestrup Formand 3

4 E/F Fortbo har egen hjemmeside og egen Facebook profil. På disse sider vil information til beboerne blive lagt ud, således beboerne hurtigst muligt kan blive informeret om div. oplysninger fra viceværten eller bestyrelsen. Det er muligt at tilmelde sig nyt således beboer kan modtage en , så snart der er nyt. Herudover ligger foreningens vedtægter, takstblade, reglementer, regnskaber, referater fra afholdte generalforsamlinger mv. og billedgalleri gennem tiderne. Besøg hjemmesiden på: Besøg infosiden via Facebook på: Fælles faciliteter E/F Fortbo har en række fællesfaciliteter heraf kan nævnes: Legeplads Legepladsen er opstillet i år 2013 og er til fri benyttelse for foreningens beboer. Legepladsen er beliggende på det store grønne område. Område er hegnet ind og nøgle skal derfor anvendes for at komme ind og ligeledes for at komme ud. Området ved legepladsen kan benyttes til private festarrangementer, f.eks. ved opstilling af festtelt og grill. Viceværten skal orienteres inden da. Grønne arealer Vi har mange små og større grønne områder i vores forening. Disse områder holdes vedlige af vores vicevært. 4

5 Gratis parkering på ejendommen Vores parkeringsarealer er asfalteret, med undtagelse af den ved siden af miljøgården. Parkeringspladsen er til beboerne og deres gæster. Varebiler mv. skal parkere på grusarealet. Vaskeri Foreningen har et moderne vaskeri med nye maskiner. Vaskeriet ligger ved nr og ca. halvdelen af beboerne benytter vaskeriet. Vaskeriet består af 4 vaskemaskiner, hvoraf de 2 er bestillingsmaskiner. Herudover er der 1 stk. centrifuge, 2 stk. tørretumblere og 1 stk. presserulle. Aflåst cykelkælder I hver blok, forefindes der i kælderen aflåste rum til cykler. Cykler skal så vidt det er muligt parkeres i cykelkælderen, eller eget kælderrum. 5

6 TAKSTBLAD for Ejerlejlighedsforeningen FORTBO Gældende fra 14. marts Indskud, nye medlemmer kr. 700,00 Gebyr ved for sen indbetaling kr. 100,00 Rykkergebyr kr. 50,00 Gebyr for gentagne overtrædelser af foreningens Ordensreglement kr. 200,00 Omkostninger i forbindelse hermed efter regning Ejerpantebrev, størrelse: Fordelingstal 10: kr ,00 Fordelingstal 20: kr ,00 Fordelingstal 24: kr ,00 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Ordensreglement Godkendt af ejerforeningen og fremlagt for beboerne i FORTBO. 25

26 1. Formål og gyldighed 1.1 Dette ordensreglement har til formål at sikre bevarelse af Ejerforeningen Fortbo s arealer og bygninger som et attraktivt, vel vedligeholdt og beboervenligt område, samt at sikre efterlevelse af regler omfattet af dette reglement. 1.2 Ordensreglementet gælder for de til enhver tid værende medlemmer af Ejerforeningen Fortbo (herefter benævnt Foreningen ). 1.3 Medlemmerne er forpligtede til at respektere det til enhver tid gældende ordensreglement, således som det foreligger vedtaget af Foreningens generalforsamling., jf. pkt. 8.1 i vedtægterne for Foreningen. 1.4 Under medlemmernes pligter henhører også en forpligtelse til at sikre, at ordensreglementets bestemmelser overholdes af medlemmer af medlemmets husstand, gæster, logerende, lejere og i øvrigt af alle andre personer end medlemmets selv, der befinder sig på Foreningens område. 1.5 Ethvert pålæg af ordensmæssig karakter fra bestyrelsen eller dennes stedfortræder skal ufravigeligt efterkommes. 2. Benyttelse og vedligeholdelse 2.1 Medlemmerne må ikke benytte deres ejendomme og de til disse hørende bestanddele, mv. (herefter i fællesskab benævnt ejendom(me)(ne) ) til oplagsplads eller lignende, ligesom der på ejendommene ikke må henstilles kassable eller havarerede effekter. Ejendommene må endvidere ikke frembyde et ubehageligt skue eller være til gene for andre medlemmer eller deres ejendomme. 2.2 Det er ikke tilladt at henstille effekter på ejendommens fællesarealer, når placeringen har karakter af opbevaring eller lignende. Det påhviler medlemmerne at renholde deres ejendomme eller lejede lokaler m.v. 2.3 Leg og boldspil henvises til de indrettede legepladser og må ikke finde sted på trapper, i kældergange, opgange, elevatortårne eller på steder, hvor det er til gene for andre. Boldspil op ad mure, døre o.l. er ikke tilladt. 2.4 Anvendelse af grill på altaner er ikke tilladt. 2.5 Blomsterkasser anbragt på altanerne må kun placeres indenfor rækværker eller murværk. Det er ikke tilladt at opsætte parabol noget sted på ejendommen. 2.6 Beboerne skal udvise forsigtighed, når dem ubekendte personer beder om adgang gennem hoveddørene. 26 2

27 3. Cykler og barnevogne 3.1 Cykler og knallerter må ikke henstilles i nedgange til kældre og elevatortårne, på svalegange og i opgange, men henvises til de eksisterende cykelstativer og de dertil indrettede kælderrum. Ulovligt hensatte effekter fjernes uden varsel. 3.2 Barnevogne kan undtagelsesvis henstilles under trappen i opgangene og i elevatortårnene såfremt disse henstilles uden gener for andre. 4. Færdsel og parkering på fællesarealer 4.1 Parkering er kun tilladt indenfor de afmærkede felter. Parkering er ikke tilladt langs bygningerne ved græsrabatten overfor parkeringspladserne, ud for opgange og elevatortårne. Parkering mellem bygningerne er kun tilladt for personbiler. 4.2 Cykel- og knallertkørsel er forbudt på fortovene. 5. Støj m.v. 5.1 Brug af radio, båndoptager, pladespiller, TV o.l. samt enhver form for støjende adfærd må kun finde sted såfremt dette ikke er til gene for de omkringboende, og må i øvrigt ikke forekomme for åbne vinduer. 5.2 Uanset arten af støjkilden skal medlemmerne sikre, at der ikke forekommer støjniveauer, der må anses for at være til gene for andre medlemmer. Dette gælder også for installation og anvendelse af vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler. 5.3 Der må ikke forekomme støj perioden mellem kl og kl Støjende håndværk, herunder boring med maskine må kun forekomme i følgende tidsrum: Hverdage: fra kl til kl Lørdage: Søn- og helligdage: Døre, vinduer og trappeopgange 6.1 Dørene til opgange, kælderrum og elevatortårne skal være låst hele døgnet. Alle døre der er forsynet med dørlukker, skal være lukkede, og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten eller lignende. Pulterrum og kælderrum skal være aflåsede, også selv om de ikke benyttes. 6.2 Fodtøj og andre effekter må ikke efterlades på trapper og svalegange. 27 3

28 7. Affald 7.1 Affald skal anbringes i henhold til Rødovre kommunes regulativ. Der skelnes mellem dagrenovation, storskrald, glasemballage, papiraffald og problemaffald. 7.2 Dagrenovation ( naturligt forekommende affald fra husholdninger ) anbringes i de opstillede affaldscontainere, eller ved benyttelse af affaldsskakterne. Affaldet skal være forsvarligt emballeret således at unødvendig tilsmudsning af skaktlåg, vægge og affaldscontainere unsgås. Eventuel tilsmudsning rengøres for skadevolderens regning. Endvidere skal skarpe og stikkende genstande emballeres rimeligt Storskrald (Kasserede indbogenstande, større affaldsgenstande, møbler m.v.) kan henstilles i containerrummet. Større mængder dog efter aftale med varmemesteren. 7.3 Glasemballage ( glasflasker og husholdningsglas og skår herfra ) anbringes tømt og evt. skyllet i den særlige container i containerrummet. Elektriske pærer og planglas betragtes som dagrenovation. 7.4 Papiraffald ( kasserede aviser blade, tryksager, kuverter, skrivepapir, indbundne bøger, papmateriale og selvkopierende papir afleveres i pap- og avisrum i containerrummet Problemaffald ( olie- og kemikalieaffald, byggeaffald, affald som kan indebære fare for miljø og personer) afleveres på genbrugsstation eller efter aftale med varmemesteren. 7.7 Intet affald må hensættes på trapper eller fællesarealer. Affaldsbeholdere må ikke overfyldes ( skal kunne lukkes) 8. Husdyr 8.1 Husdyr er tilladt. Husdyr må ikke ved lugt, støj, forurening eller på anden måde være til gene for de øvrige beboere. Hunde og katte skal altid føres i snor på området. Eventuelle efterladenskaber skal straks fjernes. 8.2 Forekommer der gentagne, berettigede klager over et husdyr, kan den givne tilladelse tilbagekaldes, og husdyret kan kræves fjernet med i måneds varsel. 9. Vaskekælder 9.1 Vaskekælderen må kun benyttes i tidsrummet: Kl kl

29 Dog er det tilladt at anvende tørretumblerne indtil kl Ophold i vaskekælderen efter kl er ikke tilladt. 9.2 De maskiner der hører under vasketursordningen må kun benyttes af den der har sikret sig vasketur. Såfremt vasketuren ikke er påbegyndt senest 15 minutter efter vasketurens start, kan andre beboere anvende vasketuren indtil næste vasketurs start. 9.3 Turlås skal fjernes ved vasketurens afslutning og må ikke sidde permanent. Overtrædelse vil medføre fjernelse af låsen. Egne låse må ikke benyttes. 9.4 Vaskerummet skal efter endt benyttelse efterlades rydeligt og rengjort. Eventuelle skader eller manglende oprydning skal straks meddeles ejendomskontoret 10. Værksted 10.1 Værkstedet kan benyttes af såvel ejere som lejere. Alle der benytter værkstedet skal efterlade dette ryddet og rengjort. Teknisker installationer må ikke røres. Værkstedet må benyttes i tidsrummet: kl til kl Støjende arbejde dog kun: kl til kl Varmemester og ejendomskontor 11.1 Ejendomskontoret findes i kælderen under opgangen i nr Ejendomsfunktionæren træffes på dette kontor alle hverdage mellem kl og kl Kontoret kan endvidere benyttes til modtagelse og aflevering af meddelelser til ejerforeningens bestyrelsen. 12. Sanktioner 12.1 Ved overtrædelse af bestemmelser i nærværende ordensreglement, kan Foreningen henstille eller pålægge det pågældende medlem til inden for en efter forholdet afpasset fastsat frist, der som udgangspunkt ikke vil være længere end 2 uger, at ophøre med den ulovlige/uberettigede adfærd/tilstand Ved overtrædelse af pkt skal fristen for ophør af adfærden/tilstanden fastsættes af bestyrelsen individuelt. 29 5

30 12.3 Såfremt medlemmet ikke efterkommer Foreningens henvendelse, skal Foreningen være berettiget til at forfølge Foreningens interesser på en efter forholdet afpasset valgt fremgangsmåde. Herunder skal Foreningen være berettiget til at pålægge medlemmet til Foreningen at betale de gebyrer, der til enhver tid af generalforsamlingen måtte være fastsat for overtrædelserne. Gebyret fastsættes i forbindelse med godkendelse af nærværende ordensreglement generelt til kr. 100,- ved gentagne overtrædelser, for overtrædelse af stk. 2.5 dog kr. 500,00 pr. påbegyndt måned indtil det ulovlige forhold ophører Såfremt et medlem på trods af Foreningens pålæg eller henstillinger eller opkrævning af gebyrer opretholder den ulovlige/uberettigede adfærd/tilstand, er Foreningen for medlemmets regning og uden forudgående retsskridt berettiget til at iværksætte ethvert nødvendigt skridt med henblik på at få bragt forholdet i orden. Herunder kan krav om fraflytning komme til anvendelse Meddelelser til medlemmerne skal være skriftlige og fremsendelse skal ske pr. anbefalet brev til medlemmets privatadresse. 13 Godkendelse 13.1 Nærværende ordensreglement afløser alle tidligere ordensregler Nærværende ordensreglement er vedtaget på ejerforeningen Fortbo`s generalforsamling d Såfremt der i ejendommen er lejere, som har valgt beboerrepræsentant, skal foreningen overholde lejelovens 67, stk. 2, som lyder: I ejendomme der er opdelt i ejerlejligheder, og i ejendomme der ejes af andelsboligforeninger, skal samtlige beboere indkaldes til det beboermøde, der træffer afgørelse om ordensregler/husorden. Samtlige beboere indkaldes således til afstemning om nærværende ordensregler, samlet eller hver for sig Nærværende ordensreglement er godkendt af ejere og fremlagt for beboerforeningen. 30 6

31 31

32 32

33 Ejerlejlighedsforeningen FORTBO Rødovrevej A 2610 Ejerlejlighedsforeningen Rødovre FORTBO Rødovrevej A 2610 Rødovre Reglement for husdyrhold Reglement for husdyrhold 1. Udenfor privat område (lejlighed) skal hunde føres i snor. Hunde må ikke overlades til personer (børn), der ikke har den fornødne 1. kontrol Udenfor over privat dyret. område (lejlighed) skal hunde føres i snor. Hunde må ikke overlades til personer (børn), der ikke har den fornødne kontrol over dyret. 2. Bebyggelsens fællesarealer, herunder legepladser og sandkasser, må ikke forurenes af husdyr. Sker det at et husdyr forurener skal ejeren omgående og 2. uden Bebyggelsens påkrav fjerne fællesarealer, forureningen. herunder legepladser og sandkasser, må ikke forurenes af husdyr. Sker det at et husdyr forurener skal ejeren omgående og 3. uden Husdyr påkrav må ikke fjerne være forureningen. til gene de omkringboende, bl. a. ved hyppig eller langvarig gøen og/eller piben/hylen og må endvidere ikke hindre, at personer 3. Husdyr i lovligt ærinde må ikke får være adgang til gene til ejendommens for de omkringboende, arealer. bl. a. ved hyppig eller langvarig gøen og/eller piben/hylen og må endvidere ikke hindre, at personer 4. i Der lovligt må maksimalt ærinde får holdes adgang 2 til husdyr ejendommens pr. lejemål. arealer. Det kan alene gives tilladelse til hold af husdyr, der ifølge miljøvedtægten må holdes indenfor byzone. 4. Der må maksimalt holdes 2 husdyr pr. lejemål. Det kan alene gives tilladelse Bestående til hold af husdyr, lovligt registrerede der ifølge miljøvedtægten husdyr udover må 2 husdyr holdes nedbringes indenfor byzone. ved naturlig afgang. Genanskaffelse ud over 2 husdyr må ikke finde sted. Hvalpe Bestående og killingekuld lovligt ud registrerede over 2 stk. husdyr husdyr skal udover være 2 husdyr fjernet fra nedbringes beboelsen ved inden 15 naturlig uger fra afgang. fødslen. Genanskaffelse ud over 2 husdyr må ikke finde sted. Hvalpe og killingekuld ud over 2 stk. husdyr skal være fjernet fra beboelsen inden uger Beboere fra fødslen. i ejerlejlighedsforeningen Fortbo s område må ikke holde hund, der kan betegnes som muskelhund (kamphund). Ej heller er det tilladt at få besøg 5. Beboere af muskelhunde i ejerlejlighedsforeningen (kamphunde). Fortbo s område må ikke holde hund, der kan betegnes som muskelhund (kamphund). Ej heller er det tilladt at få besøg Beboere, af muskelhunde som allerede (kamphunde). ejer en hund som ovenstående, må beholde hunden i resten af dennes levetid under forudsætning af, at den er registreret i foreningens Beboere, som oversigt allerede over ejer dyrehold, en hund som og at ovenstående, den stedse føres må beholde i kort snor hunden uden i for boligens resten af område. dennes levetid Hvis der under opstår forudsætning tvivl om at af, hunden at den kan er registreret betegnes som i kamphund, foreningens er oversigt det ejeren, over dyrehold, der skal fremvise og at den lovlig stedse dokumentation føres i kort snor for, uden at det for ikke boligens er en område. kamphund Hvis eller der opstår muskelhund. tvivl om Racer, at hunden som kommer kan betegnes ind under som betegnelsen kamphund, er muskelhund det ejeren, eller der skal kamphund fremvise kan lovlig blandt dokumentation andet være: for, at det ikke er en kamphund eller muskelhund. Racer, som kommer ind under Små betegnelsen muskelhunde muskelhund (kamphunde): eller kamphund Alano, Alapa kan Blue blandt Bulldog, andet være: Amerikanske Pitbull/Staffordshire-Terrier, Bullterrier/Miniature Bullterrier, Dogue Brasileiro, Små muskelhunde Guatemalan (kamphunde): Bull Terrier, Alano, Gull Alapa terr, Blue Irish Bulldog, Staffordshire Amerikanske Terrier, Pitbull/Staffordshire-Terrier, Perro de Presa Mallirquien, Staffordshire Bullterrier/Miniature Bullterrier. Bullterrier, Dogue Brasileiro, Guatemalan Bull Terrier, Gull terr, Irish Staffordshire Terrier, Perro Store de muskelhunde Presa Mallirquien, (kamphunde): Staffordshire Amerikansk Bullterrier. Bulldog, Bandog, Boerboel, Bullmastif, Bully Kutta, Cane Corso, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Store Fila Brasileiro, muskelhunde nepolitan (kamphunde): Mastiff, Perro Amerikansk de Presa Bulldog, Canario, Bandog, Rottweiler, Boerboel, Tosa- Bullmastif, Inu. Bully Kutta, Cane Corso, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, nepolitan Mastiff, Perro de Presa Canario, Rottweiler, Tosa- Inu. Endvidere enhver krydsning med ovenstående racer. Endvidere enhver krydsning med ovenstående racer. E/F Fortbo reglement for husdyrhold, vedtaget på ordinær GF den 23. marts 2010 Side 1 af 2 33 E/F Fortbo reglement for husdyrhold, vedtaget på ordinær GF den 23. marts 2010 Side 1 af 2

34 6. Såfremt de ovennævnte bestemmelser ikke overholdes, kan tilladelse til husdyrhold inddrages af ejerlejlighedsforeningen, dog kun med bestyrelsens 6. Såfremt godkendelse. de ovennævnte bestemmelser ikke overholdes, kan tilladelse til husdyrhold inddrages af ejerlejlighedsforeningen, dog kun med bestyrelsens godkendelse. Undertegnede erklærer sig herved indforstået med at overholde nærværende betingelser for tilladelse til husdyrhold. Undertegnede erklærer sig herved indforstået med at overholde nærværende betingelser Navn: for tilladelse til husdyrhold. Navn: Adresse: Adresse: Husdyrets race: Husdyrets race: alder: Husdyrets Forsikringsselskab: alder: Forsikringsselskab: Police nr.: Police Dato: nr.: Dato: Underskrift: Underskrift: Nærværende tilladelse er meddelt af varmemester(bestyrelse: Nærværende tilladelse er meddelt af varmemester(bestyrelse: Navn: Navn: E/F Fortbo reglement for husdyrhold, vedtaget på ordinær GF den 23. marts 2010 Side 2 af 2 34 E/F Fortbo reglement for husdyrhold, vedtaget på ordinær GF den 23. marts 2010 Side 2 af 2

35 Klar besked om affald AffAldshåndbog

36 Vær med til At skabe genbrug der gavner! Umiddelbart er skrald noget, de fleste af os tænker på at komme af med. Helst så nemt som muligt. Og sådan skal det være! Dog giver det god mening at tænke på, hvad der sker med affaldet, når det er væk fra vores hverdag. For affald rummer værdifulde ressourcer. I Rødovre Kommune sætter vi her i 2013 turbo på at genbruge affaldets ressourcer. Vi vil ganske enkelt være foregangskommune og vores affaldssystem skal bidrage til, at vi for alvor kan skabe genbrug der gavner. flere beholdere enklere sortering! I Rødovre Kommune mener vi det, når vi siger, det også skal være nemt for dig som borger at komme af med affaldet. Derfor gør vi det muligt for dig at sortere i plast, papir, glas, metal, bio og restaffald direkte på din bopæl. Skraldemanden henter dit sorterede affald i beholderne og som storskrald. Selv om du får flere beholdere, der bliver hentet på forskellige dage, vil der komme 100 færre skraldebiler forbi din husstand om året. Skraldebilerne er opdelt i to kamre, og det affald, de henter hos dig, bliver derfor ikke blandet sammen. Vi hjælper dig på vej! Har du spørgsmål til affaldsordningen, opfordrer vi dig til at tjekke vores hjemmeside rk.dk/affald her kan du få svar hele døgnet! Flere steder her i Affaldshåndbogen står der, henvend dig til Teknisk Forvaltning. Du er meget velkommen til at sende os en mail med din bestilling eller forespørgsel. Det samme gælder, hvis du ikke finder svar på et spørgsmål på rk.dk/affald. Skriv til eller brug selvbetjeningsløsningen. Vi hjælper dig gerne på vej, fordi vi ønsker, at alle borgere skal have mulighed for at bidrage til at udnytte ressourcerne til glæde for de fremtidige generationer. Rødovre Kommune Teknisk Forvaltning brug bioposer sammen med biospanden! Alle borgere i Rødovre Kommune modtager en biospand og bioposer til at have i køkkenet. Poserne er biologisk nedbrydelige, og det er vigtigt, at det kun er dem, du benytter, når du smider bioaffald i din bioaffaldsbeholder. 36

37 etageejendomme & boligselskaber nye beholdere seks typer affald 22 bioaffald og restaffald 23 Plast, papir, glas og metal 24 storskrald og haveaffald 26 farligt affald

38 nye beholdere seks typer AffAld I Rødovre Kommune gør vi en indsats for, at vi alle kan være med til at skabe genbrug der gavner. For affald er en ressource når du sorterer rigtigt. Derfor skal du fremover sortere dit almindelige husholdningsaffald i restaffald, bioaffald, glas, metal, papir og plastik. Glas: Vi presser dit indsamlede glas i bilen, så der ikke er hele glas og fl asker. Glaskårene bliver sorteret og vasket på et behandlingsanlæg. Herefter sælger vi dem til en produktionsvirksomhed, som smelter glasset om til fx konservesglas. Har din ejendom ikke en affaldsgård, har I sandsynligvis beholdere opstillet på centrale steder på ejendommen de såkaldte affaldsøer. sorter i seks typer affald! Med beholdere til plastik og bioaffald kan du fremover sortere både plastik og bioaffald fra dit almindelige affald. Der vil også være flere beholdere tæt på din bolig til papir, glas og metal, så vi kan genbruge affaldet og udnytte ressourcerne. Papir: Vi sender dit papir til en behandlingsvirksomhed, som sorterer det i over 60 forskellige grupper. Papiret bliver renset for bl.a. tryksværte, så det er rent igen. Herefter bliver det presset til store papirballer, solgt til produktionsvirksomheder og lavet til nyt papir. De blander helt nye fi bre med genbrugsfi bre for at lave nyt papir. Aviser er lavet af 100 % genbrugspapir. 38

39 bioaffald og restaffald For at gøre det lettere for dig at sortere bioaffald får du en lille biospand med poser til, som du kan have i dit køkken. Det er nogle særlige poser, som bliver nedbrudt biologisk. Brug derfor ikke plastikposer eller papirposer. Husk at slå knude på bioposen inden du smider den ud, så undgår du, at affaldet lugter. hvad må jeg komme i restaffald? Her skal du smide alle de ting, som er til rest, når du har sorteret affald i de andre beholdere. Det er også her, du skal smide ting i, hvis du er i tvivl om, hvor de skal hen. Så gør du nemlig ikke noget forkert. hvad må jeg lægge i biospanden? Bioaffald er primært madaffald både tilberedt og ikke tilberedt. Det gælder også kød og ben. Nogle ting er ikke madaffald, men du må stadig godt smide dem i spanden. du får 100 bioposer to gange årligt Har du brug for flere poser, kan du kontakte din vicevært eller henvende dig på genbrugsstationen. restaffald Mælke- og juicekartoner Pizzabakker Beskidte konservesdåser Fedtet og snavset papir og pap Husdyraffald Beskidt plastikemballage fra mad Bleer, vatpinde og engangsklude Tekstiler, såsom karklude Cigaretskod bioaffald Madaffald, råt og tilberedt Ris, pasta og morgenmadsprodukter Kød, fi sk og ben Brød og kager Æg og æggeskaller Nødder og nøddeskaller Kaffegrums og -fi lter Brugt køkkenrulle Afskårne blomster Frugt Grøntsager Tebreve Sovs Fedt Pålæg Jeres bio og restaffaldsbeholder bliver tømt, samtidig mindst én gang om ugen og i nogle boligselskaber oftere. har din ejendom skakt? I nogle ejendomme skal du smide dit restaffald i skakten. Spørg din vicevært, hvis du er i tvivl. 39

40 PlAst, PAPir, glas og metal Du skal sortere dit affald i plast, papir, glas og metal. Der kan være affald, du ikke kan skille ad, som eksempelvis håndværktøj af metal med plastikhåndtag. Hvor hører det til? Reglen er, at du altid skal se på, hvad der er mest af i dette tilfælde metal. hvor rent skal det være? Det er vigtigt, at tingene er nogenlunde rene. Derfor kan det være nødvendigt, at du skyller dem. Hvis de ikke bliver rene af at blive skyllet med koldt vand, skal du smide dem til restaffald, fordi den miljøgavnlige effekt forsvinder, hvis du bruger meget varmt vand og sæbe. Der må godt være rester af stearin i fyrfadsholdere og rester af balsam eller ketchup i en plastflaske. En rettesnor er, om du tror affaldet vil komme til at lugte. Hvis ja, er det ikke rent nok, og så er det bedre at smide til restaffald. Plast, du godt må lægge i din beholder: Bokse og bakker af hård plast Emballage fra mad Plastlåg Plastikfl asker Plastbeholdere Plastbøtter Plastdunke Plastikfolie og husholdningsfi lm Plastikposer Tandbørster Blød plast som folie og husholdningsfi lm fylder meget i beholderen og kan være svær at få ud. Pak det eventuelt i en plastikpose, inden du smider det i beholderen. Metal: Vi kører dit metal til en behandlingsvirksomhed, som sorterer det. Afhængig af type bliver metallet omsmeltet til metalbarer og solgt til produktionsvirksomheder. På den måde kan din gamle køkkensaks blive til din nye bil. Plastik: Vi sender dit plastik til en behandlingsvirksomhed, som sorterer plasten yderligere. Den bliver vasket, så den er klar til at blive brugt igen. Den behandlede plast bliver solgt til produktionsvirksomheder, som bruger den til at fremstille alt fra legetøj til kontormøbler. 40

41 glas, du godt må lægge i din beholder: Glasemballage fra madvarer Konservesglas Syltetøjsglas Vinfl asker drikkeglas og ildfast glas Mange drikkeglas er behandlet, så de tåler varme. Det betyder, at man ikke kan genbruge dem. Du må derfor ikke blande varmefaste drikke glas og ildfast glas med glasemballage. Gør du det, kan vi ikke genbruge alt glasset. Papir, du godt må lægge i din beholder: Aviser Blade Breve Kontorpapir Kuverter med og uden rude Reklamer og kataloger Tegneserier Bøger uden ryg: Hiv ryggen og omslaget af indbundne bøger. Smid siderne i papirbeholderen og ryggen og omslaget til restaffald. metal, du godt må lægge i din beholder: Bestik Foliebakker Fyrfadslysholdere Kapsler Konservesdåser fra fx majs eller tomater Køkkensakse (også selvom de har plastikhåndtag) Metallåg fra fx glas Stanniol Øl- og sodavandsdåser uden pant 41

42 storskrald og haveaffald Din affaldsgård har beholdere til de forskellige slags storskrald, så du let kan sortere det rigtigt. Det varierer fra boligselskab til boligselskab, hvordan affaldsgårdene præcist er indrettet. Hvis der mangler en beholder til en bestemt type storskrald, skal du følge din ejendoms retningslinjer på området. Du kan også køre storskrald på genbrugsstationen. skil det ad Hvis de ting, du afleverer til storskrald, er sat sammen af forskellige materialer (fx et træbord med metalben), skal du skille det ad. På den måde holder vi de forskellige typer affald adskilt, så de kan blive genbrugt. sorter dit storskrald Sorter dit storskrald i de typer, du ser her på siden. Er du i tvivl, så tjek sorteringsvejledningen bagest i bogen. sanitet og byggeaffald Sanitet og byggeaffald er ikke storskrald. Du skal aflevere det på genbrugsstationen. Det gælder fx toiletter og håndvaske samt mursten og beton. har din ejendom ingen affaldsgård? Så kan du aflevere storskrald og haveaffald på samme måde som villaejere (side 14 15). forbrændingsegnet op til 1 x 1 x 0,5 meter Møbler, fl amingo, vådt eller snavset papir og pap, skumgummi, gulvtæpper og cykeldæk. batterier Afl ever alle typer mindre batterier i batteribeholderen eller miljøskab. Keramik og porcelæn Keramik, ildfaste fade, porcelæn og små spejle. Ikke fl iser og beton. 42

43 møbler med fjedre og springmadrasser Springmadrasser, boxmadrasser samt sofaer og lænestole med fjedre. Ikke skumgummimadrasser, som skal til forbrændingsegnet affald. træmøbler uden fjedre op til 3 meter Her kan du også stille havemøbler i plast. Hvis din ejendom har en stor container til forbrændingsegnet affald, skal du smide træ- og plastmøbler i denne container. elektronik og hårde hvidevarer Alle de ting, der bruger strøm. Husk at tømme hårde hvidevarer for mad, is, vand og andet indhold. Pap og karton Rent og tørt pap. Papkasser skal være sammenfoldede, inden du lægger dem i papcontaineren, så er der plads til mere. stort jern og metal Maks. 2 meter x 1 meter. Sæt tydeligt mærkat på cykler og lignende genstande, så skralde manden ikke er i tvivl om, at det er storskrald. haveaffald Grene, hæk- og græs afklip, plantedele uden jord og nedfaldsfrugt. Grene må være maks.. 1 meter i længden og 10 cm i diameter. Hvis I ikke har en container, skal grene være bundtet eller i papirsæk. 43

44 farligt AffAld farligt affald Nogle af de produkter, du bruger i hjemmet, er så skadelige, at selv små mængder kan ødelægge naturen og miljøet. Derfor kalder vi det farligt affald. hvad er farligt affald? Batterier og akkumulatorer Energisparepærer og lysstofrør Emballage fra farligt affald Fyrværkeri Insekt og plantegifte Kemikalierester Kviksølvtermometre Maling og lak Olierester Plantegødning Spraydåser hvordan afleverer jeg farligt affald? Farligt affald skal du aflevere i din ejendoms miljøskab eller på genbrugsstationen på Valhøjs Allé 182. Der er to undtagelser: Ulovligt fyrværkeri skal du melde til politiet, der vil tage stilling til, hvordan det bliver afleveret Medicinrester kan du aflevere på genbrugsstationen eller på apoteket Det er din vicevært, som har en nøgle til dit miljøskab, og det er ham, der kan forklare dig, hvordan du bedst afleverer det i lige præcis din ejendom. Du skal opbevare dit farlige affald tørt i lukkede emballager og utilgængeligt for børn, indtil du afleverer det. Hvis du ikke længere har originalemballagen, skal du pakke det farlige affald i ny emballage (fx glas med tætsluttende låg) og tydeligt skrive udenpå, hvad der er i. Du må aldrig blande to slags farligt affald i samme beholder. Du risikerer i værste fald, at blandingen eksploderer. spraydåser Deodorantspray, hårfarve/hårlak og andre spraydåser er farligt affald, fordi de kan risikere at brænde eller eksplodere, hvis de får direkte sollys, høj varme (over 50 C) eller tryk. 44

45 fællesinformation genbrugsstationen 34 sorteringsliste

46 genbrugsstationen Noget af dit affald skal du aflevere på genbrugs stationen. Det er fx farligt affald, byggeaffald, spejle og vinduer. Du kan også aflevere affald til storskrald, hvis du ikke kan vente på næste afhentning. hvor ligger genbrugsstationen? Genbrugsstationen ligger på Valhøjs Allé 182 i Rødovre. hvornår er den åben? Alle dage fra Genbrugsstationen er lukket 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar. regler Klare sække Afleverer du affald i sække, skal det være klare plastiksække. Husk, at affaldet skal være sorteret. jord Du må maksimalt aflevere 1m 3 ren jord. totalvægt for køretøjer Tilladt totalvægt for køretøjer på genbrugsstationen er 3500 kg med tilhørende trailer

47 bygge- og anlægsaffald Du kan aflevere mindre mængder byggeog anlægsaffald samt trykimprægneret træ på genbrugsstationen. Du skal sortere byggeaffaldet i forurenet og ikke forurenet affald og være opmærksom på, om der kan være PCB i affaldet. Henvend dig til pladspersonalet, hvis du er i tvivl, da det er vigtigt, at affaldet kommer i de rigtige containere. Vær opmærksom på, at når du udskifter termoruder eller renoverer og nedriver materialer fra perioden , gælder der særlige regler. Er der tale om mere end 10 m 2 af bygningen, eller har du mere en 1 ton byggeaffald, skal du få undersøgt, om der er anvendt PCB holdigt materiale i bygningen. Kontakt Teknisk Forvaltning for at få et screenings skema, som du skal bruge ved renovering og nedrivning og et anmeldeskema til byggeaffald. Skemaerne forklarer, hvad du skal være opmærksom på. Klunsning Er ikke tilladt! farligt affald Du kan aflevere mindre mængder til personalet. Hvis det er muligt, skal du aflevere det i original emballagen eller en tilsvarende emballage. Du kan også aflevere medicinrester på genbrugsstationen. sorter hjemmefra Da der kan være mange besøgende på genbrugsstationen, er det vigtigt, at du sorterer dit affald hjemmefra. Det gør det hurtigt og nemt for alle. Både skiltning og personale på pladsen viser dig, hvor du skal aflevere de forskellige typer affald

48 sorteringsliste Restaffald Bioaffald Beholder til glas Beholder til metal Beholder til papir Beholder til plast Haveaffald Storskrald Genbrugsstation Farligt affald Batteribeholder Afdækningsplast (rent) Afløbsrens Akkumulatorer Akvarier Armatur Asbest Askebægerfyld Aske fra brændeovne Autoruder Aviser Badebolde (PVC) Badedyr (PVC) Bambus Barbermaskine Barberskraber Barnevogne Batterier * Benzin Bestik (metal, rent) Bestik (plast, rent) Beton Bilbatterier Bildele Bind/tamponer Blade fra potteplanter Bleer Blomster (afskårne) Blyanter Bobleplast Bremsevæske Brændeovne Brød Buske Bygningsaffald Bøger (uden ryg og omslag) Bølgepap Cellofan CD er CD covere * Villaejere kan lægge batterier i en klar pose på låget 48

49 Restaffald Bioaffald Beholder til glas Beholder til metal Beholder til papir Beholder til plast Haveaffald Storskrald Genbrugsstation Farligt affald Batteribeholder Chartek Cigaretpakker Cigaretskodder Computere/pc er Cremetuber og bøtter Cykeldæk Cykelfælge Cykler** Cykellygter (uden batteri) Dampspærre (plast) DVD cover DVD skiver Drikkeglas (ikke varmefast) Drikkeglas (varmefast, krystal) Dunke Dyner Dyreaffald Dæk Dåser (rent metal) Dåser (snavset metal) El artikler Elpærer (glødepærer) Elpærer (lavenergi) Emballageplast (fra skiveskåret pålæg mv.) Emhætter Eternit Europaller (ikke imprægnerede)** Fedt (madfedt) Fjernsyn Fladskærme Flamingo Flasker (glas) Fliser Fluesmækkere Foliebakker Fotokemikalier Foto og printerpapir Frugter Frysere ** Markér tydeligt, at det er til storskrald 49

50 Restaffald Bioaffald Beholder til glas Beholder til metal Beholder til papir Beholder til plast Haveaffald Storskrald Genbrugsstation Farligt affald Batteribeholder Fyrfadslysholdere Fyrværkeri Fælge (uden dæk) Føntørrere Gavepapir Gift Gipsplader Glasbeholdere Glas (lamineret/hærdet, autoruder) Glasuld Glasvæv Glødepærer Grene (maks. 1m lang og 10cm i diameter) Grill (stål) Grus Gryder Græs Grøntsager Gulvtæpper (maks. 15kg pr. rulle) Gummistøvler (gummi) Gummistøvler (PVC) Halogenpære Haveaffald (maks. 1m) Havebassiner (PVC) Havemøbler (træ) Havemøbler (plast) Haveslanger (PVC) Hegn (trykimprægneret) Hundelorte Husholdningsfilm (rent) Hækafklip Hængsler fra skabe Højtalere Håndvaske Hårde hvidevarer Hårshampoo og balsam emballage Ildfaste fade mv. Imprægneret træ Insektgift 50

51 Restaffald Bioaffald Beholder til glas Beholder til metal Beholder til papir Beholder til plast Haveaffald Storskrald Genbrugsstation Farligt affald Batteribeholder Jern Jord (ren jord) Kaffefiltre Kameraer Kanyler Kapsler (metal) Karton Kattegrus Kemikalier Keramik Klapvogne Klaverer (opdelt så jernet kommer for sig selv) Klimaanlæg Klædeskabe Kogeplader Komfurer Kontorstole Kopper (keramik, varmefast) Korkpropper Kosmetik Konservesglas Konservesdåser Kufferter Kuglepenne Kunstgødning Kuverter (også med ruder) Kviste Kød Kødbakker Kølervæske Køleskabe Lak Lamper Lavenergi/sparepærer Leca LED pærer Ledninger Legetøj (elektrisk) Lim 51

52 Restaffald Bioaffald Beholder til glas Beholder til metal Beholder til papir Beholder til plast Haveaffald Storskrald Genbrugsstation Farligt affald Batteribeholder Linoleum Lommeregnere Lysstofrør Læsket kalk Låg fra emballageglas Madlavningsolieflasker (alt efter om det er plast/glas) Madrasser (med fjedre) Madrasser (uden fjedre) Madrester Maling (dåser og spande) Marmor Medicin*** Medicinglas (tomme) Metal Metalbøjler Metalknager Metallåg Metalrammer (billedrammer) Mindre autodele (skiver, bolte mv.) Mindre cykeldele Mikrobølgeovne Mineraluld Mobiltelefoner Murbrokker Mursten Mælkekartoner o.l. Møbler (med fjedre) Møbler (uden fjedre) Mørtel Natursten Nedfaldsfrugt Nedløbsrør (zink) Nedløbsrør (plast) Olier (mineralsk) Olietanke (halverede og rengjorte) Opløsningsmidler Opvaskemaskiner Ovne *** Kan også afleveres på apotek 52

53 Restaffald Bioaffald Beholder til glas Beholder til metal Beholder til papir Beholder til plast Haveaffald Storskrald Genbrugsstation Farligt affald Batteribeholder Pap (rent) Pap (snavset) Papir (rent) Papir (selvkopierende) Papir (snavset) Parabolbokse Pillebøtter (tomt, plast) Pillebøtter (tomt, metal) Pizzabakker Plantedele Plast Plastbøtter Plastdunke og flasker (tomme) Plastemballage fra grøntsager Plastemballage fra blepakke, køkken og toiletrullepakke Plastflasker Plastfolie fra fx CD er og DVD er Plastlegetøj (ikke elektrisk) Plastposer Plast udstiks fra piller Plæneklippere**** Porcelæn Postkort Potteplanter (uden potte) Printere Puder Pulverslukkere PVC Radiatorer Radioer Regntøj (uden PVC) Reklamer Reoler Ringbind Scannere Senge Silikone Sko (uden lys) **** Skal være tømt for olie 53

54 Restaffald Bioaffald Beholder til glas Beholder til metal Beholder til papir Beholder til plast Haveaffald Storskrald Genbrugsstation Farligt affald Batteribeholder Skruer Skumgummi Skumplast Smørefedt Sofabord Sofaer (med fjedre) Sofaer (uden fjedre) Solarierør Sparepærer Spejle (under 0,5m x 0,5m) Spejle (over 0,5m x 0,5m) Spildolie Spraydåser (hårlak, deodorant mv.) Sprit Sprøjtemidler Spånplader Stanniol Stegepander Sten Strygejern Strøelse fra kæledyr Støvsuger Surfbrætter Syltetøjsglas Symaskiner Sæber (koncentrerede rengøringsmidler) Søm Tagpap Tagrender (zink) Tagrender (plast) Tallerkener Tandpastatuber (plast) Tapet Tebreve Tegl Tekstiler Telefonbøger Telefoner Termokander 54

55 Restaffald Bioaffald Beholder til glas Beholder til metal Beholder til papir Beholder til plast Haveaffald Storskrald Genbrugsstation Farligt affald Batteribeholder Termometre (med kviksølv) Termoruder Terpentin Toiletter Sprøjter (rengjorte og uden kanyler) Tromler (rengjorte og halverede) Træbeskyttelse Træ/brædder (ikke trykimprægnerede og op til 3m) Træ/brædder (over 3m) Trærødder Træstammer TV Tæpper Tøj og sko til genbrug Tørretumblere Ugeblade/tidsskrifter Ukrudt Urtepotter (keramik, uden jord) Urtepotter (plast, uden jord) Vandhane Vandslanger (PVC) Vandvarmere (uden asbestbeklædning) Vaser Vaskemaskiner Video, DVD og CD afspillere Vinflasker Vinduesglas Vinyl Voksduge Værktøj (elektrisk) Værktøj (ikke elektrisk) Æggebakker Øl og sodavandsdåser 55

56 Kontakt bestyrelsen: Formand: Allan Kirkestrup Tlf.: Mail: Produktion: Kailow Graphic August 2013

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen. Fortbo. Ordensreglement

Ejerlejlighedsforeningen. Fortbo. Ordensreglement Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Ordensreglement 1. Formål og gyldighed 1.1 Dette ordensreglement har til formål at sikre bevarelse af Ejerforeningen Fortbo s arealer og bygninger som et attraktivt, vel

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2016

SORTERINGS- GUIDEN 2016 SORTERINGS- GUIDEN 2016 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

Klar besked om affald. Affaldshåndbog 2013

Klar besked om affald. Affaldshåndbog 2013 Klar besked om affald Affaldshåndbog 2013 Vær med til At skabe genbrug der gavner! Umiddelbart er skrald noget, de fleste af os tænker på at komme af med. Helst så nemt som muligt. Og sådan skal det være!

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS

SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Alle husstande skal sortere deres dagrenovation i mindst 6 forskellige affaldstyper:

Alle husstande skal sortere deres dagrenovation i mindst 6 forskellige affaldstyper: Dagrenovation I Rødovre Kommune ser vi affald som ressourcer og derfor skal det være nemt for borgerne at sortere og bortskaffe affald, så det kan genanvendes til nye produkter, i stedet for at gå til

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014)

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014) Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, Juli 2014 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005)

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod Skilt fraktion/typer uønsket Procedure Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester aske Aske G2 Sod aviser, ugeblade, reklamer Aviser Ikke bøger G3 Ugeblade Reklamer ikke telefonbøger

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus

Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus I en ejendom med mange beboere er vi alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting og det er derfor naturligt at opstille visse

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE I MARTS 1998 REV. 25. FEBRUAR 2014 1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt på de til ejendommen

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 29. MARTS 1999 REV. DEN 18. OKTOBER 2013 1. Trapper og kældergange Al færdsel på trapperne og i kældergangene

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

SORTERER DU OGSÅ? HVERT KG TÆLLER

SORTERER DU OGSÅ? HVERT KG TÆLLER AFFALDSGUIDE INDHOLD Hvert kg tæller Kom godt i gang med at sortere madaffald Gode råd om madaffald Mere sortering mere genbrug Sorteringsguide Hvor rent skal det være? Storskrald og haveaffald 1-2-3 så

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det.

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. Alt affald er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. 2 ENDNU MERE GENBRUG I dag afleverer vi i Slagelse

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

August Sådan sorterer du

August Sådan sorterer du August 2016 Sådan sorterer du Farven er din nøgle Først finder du den zone, affaldet hører til, derefter finder du det piktogram, affaldet har. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge en

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

1.1 Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. (Se regler for råderet).

1.1 Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. (Se regler for råderet). FORORD De generelle regler om lejernes benyttelse af lejligheder og lokaler i ejendommen findes i lejekontrakten samt i lejeloven. Ordensreglementet ophæver ikke disse regler, men skal ses som et supplement

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2017 sommerhuse 2 3 Har du spørgsmål om dit affald? AFFALD THY HAR SVARET I august 2016 lancerede vi appen Affald Thy. Med Affald Thy på din smartphone har du alle oplysninger om dit affald lige ved hånden.

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres.

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres. Husorden Indledning Nærværende husorden har gyldighed som et tillæg til huslejekontrakten og er udformet i beboernes og selskabets interesse med henblik på at opretholde rolige og ordentlige forhold i

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 5713-4 Veksølund. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Spilleregler for affaldssortering

Spilleregler for affaldssortering Spilleregler for affaldssortering Gældende fra 4. april 2016 Velkommen på holdet Vi har brug for et stærkt hold når sorteringen skal løftes til næste niveau Dit affald skal sorteres, da det indeholder

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald How to sort your garbage Sorteringspjece A5.indd 1 09-06-2016 08:33:41 Bioaffald bliver til kompost, strøm og varme Vi laver din families årlige bioaffald til 18,4 kwh strøm

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

NY AFFALDS- SORTERING

NY AFFALDS- SORTERING NY AFFALDS- SORTERING KLAR TIL SORTERING! I Aarhus skal vi sortere vores affald mere, end vi allerede gør. Meget mere affald kan nemlig genanvendes, så vi sparer på naturens ressourcer. Derfor indfører

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Kirsebærplantagen er sammen med tre andre boligområder udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE GODKENDT NOVEMBER 1996 REV. 30. APRIL 2014 Velkommen til afdeling 141 Afdelingen har selvfølgelig en husorden, den er ment som en hjælp

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget Ordensreglement for Boligforeningen Møllevænget Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2011 Boligforeningen Møllevænget skiller sig ud fra andre bebyggelser Vi vil fremhæve, at man kommer langt med et godt

Læs mere

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK mer SMÅT ELEKTRONIK Vejledning I dette dokument kan du hente piktogramfiler til brug i kommunikationsmateriale som fx brochurer, plakater o. lign. merne til kommunikationsmaterialer kan hentes til frit

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 830 ENGELHOLM ALLE VEDTAGET PÅ ORDINÆRE BOERMØDER: 5/3/02, 3/9/02 & 10/3/05 1. Færdsel på trapper, brug af elevator samt færdsel på de til

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG 2016 1 INDHOLD Kære borger 3 Affaldsportal 4 Adgangsvejen 6 Dagrenovation 7 Papir og aviser 8 Pap 9 Glas 10 Metal 11 Haveaffald 12 Elektronik / hårdehvidvarer

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB AFDELING ØSTERBY UNDER ADMINISTRATION AF DAB GENERELLE REGLER

ORDENSREGLEMENT FOR TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB AFDELING ØSTERBY UNDER ADMINISTRATION AF DAB GENERELLE REGLER ORDENSREGLEMENT FOR TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB AFDELING ØSTERBY UNDER ADMINISTRATION AF DAB GENERELLE REGLER ANTENNER BAD OG TOILET MASKINER Tilslutning af fællesantenneanlæggene må kun ske med

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Affaldsguide for Glostrup. Få styr på dine affaldsordninger

Affaldsguide for Glostrup. Få styr på dine affaldsordninger Affaldsguide for Glostrup Få styr på dine affaldsordninger Vi sender affaldet i omløb Glostrup skal være grønnere. Det gør vi bl.a. ved at genanvende vores affald. Med en omtanke i hverdagen kan du gøre

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Familiens affaldshæfte

Familiens affaldshæfte Familiens affaldshæfte Februar 2011 til beboerne i Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster Torv og Gillesager 2-8 Dette hæfte skal hjælpe dig med at komme af med dit affald på den rigtige måde. I hæftet her

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere