Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej Randbøl Tlf Fax CVR EAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650"

Transkript

1 Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej Randbøl Tlf Fax CVR EAN

2 Trekantsområdet J.nr Den 9. marts 2009 Årsberetning for Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet og Driftsregion Syd, 2008 Indtil 1.januar 2008: Randbøl Statsskovdistrikt. FORORD... 4 DEL 1. LOVFORVALTNING... 5 SKOVLOVEN... 5 JAGTLOVEN... 5 Jagtprøver... 5 Konservatorbesøg... 5 Vildtplantning... 6 Tilskud til etablering af vådområder... 6 Dispensationer og henvendelser vedr. jagtloven og tilhørende bekendtgørelser... 6 Beredskabsplan for havpattedyr... 7 Reservater... 7 Birdstrike... 7 Forvaltningsplan for oddere... 7 DEL 2. LOKALENHED TREKANTSOMRÅDETS FORVALTNING AF STATENS AREALER... 8 NATURNÆR SKOVDRIFT... 8 CERTIFICERING... 8 FRASALG OG TILKØB... 9 HUGSTEN PÅ RANDBØL... 9 JULETRÆER OG PYNTEGRØNT ØKOLOGISK JULETRÆSPRODUKTION FRØPRODUKTION ØKONOMISK RESULTAT FOR DRIFTEN AF SKOV- OG NATURSTYRELSEN, TREKANTSOMRÅDET JAGTFORVALTNING PUBLIKUMSFACILITETER BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE OG ADMINISTRATION NATURPLEJE FORTIDSMINDEPLEJE NATURSKOLERNE NATURSKOLEN SØBALLEGAARD TØNBALLE NATURCENTER...18 NATURSTUEN STENDERUP STRAND NATURVEJLEDNING PÅ DISTRIKTET UD OVER NATURSKOLERNE SKOVENES BENYTTELSE TIL FRILUFTSLIV OG ØVELSER DISTRIKTETS SAMARBEJDSFORA

3 Brugerråd Jægerforum Randbøl Hede gruppen NATURFORVALTNINGSPROJEKTER Nyt liv i Uldum Kær Kolding Ådal projektet Ferup sø projektet Vejle Ådals projektet LIFE Svanemosen Skovrejsning ved Fredericia Parkprojektet ved Engelsholm Slot DEL 3. DRIFTSREGION SYDS OPGAVER MASKINSTATIONSDRIFTEN...27 Arbejdsopgaver og geografi Medarbejdere og maskiner Drift og økonomi Kvalitetsopfølgning på hugstarbejde Opmålings- og digitaliseringsprojekter SALG AF LØVTRÆ FRA STATSSKOVENE SALG AF NÅLETRÆ FRA STATSSKOVENE Savværkstræ Cellulose-, industri- og energitræ INDKØB, UDBUDSFORRETNINGER OG BENCHMARKING Udbud Indkøb Benchmarking DEL 4. PERSONALEFORHOLD ÆNDRINGER I PERSONALESTABEN Skovarbejdere og maskinførere Funktionærer Jubilæer EFTERUDDANNELSE, INTERN OG EKSTERN HJEMMESIDE

4 Forord I 2008 har vi to gange haft besøg af miljøminister Troels Lund Poulsen (V). Første gang var i august, hvor både minister, departementschef og Skov- og Naturstyrelsens direktion besøgte Uldum Kær, hvor vi er i gang med et af de såkaldte milliardprojekter i godt samarbejde med Hedensted kommune. Anden gang var den 7.december 2008, hvor ministeren igangsatte debatten om en landsdækkende naturkanon ved et arrangement i Engelsholm Skov. I juni kunne vi indvie et stort, nyt omløbsstryg ved Ferup sø i Kolding kommune. Her var det miljøpolitikeren MF Jørn Dohrmann (DF), der var hovedtaler sammen med viceborgmester og miljøudvalgsformanden fra Kolding kommune. I Vejle Ådalsprojektet fik vi sammen med Vejle kommune sat gang i det udførende arbejde i Kongens Kær. Der har således været stor aktivitet i alle naturprojekterne. Vores træproduktion i Trekantsområdet har været præget af krisen med dårlig afsætning og lave priser. Derfor er hugsten langt under normalen, og indtjeningen på dette område desværre også. Driftsregion Syd har i sær i den første halvdel af året haft en rigtig god periode. Men fra sommeren 2008 begyndte krisen at gøre sit indtog med vanskelige afsætningsforhold og faldende priser. Vi har i skrivende stund desværre ikke set slutningen på denne udvikling, men håber, at der vil komme gang i hjulene igen i andet halvår På de indre linjer har det især været gennemførelsen af en trivselsprojekt blandt enhedens funktionærer og skovarbejdere, der har været i fokus. Konsulentfirmaet Learning Partners har været tilknyttet projektet, som har bibragt en rigtig god og dokumenteret, positiv udvikling. Arbejdet har været bakket godt og aktivt op af en styregruppe, som både have repræsentation af 3 F, COII og Skov- og Naturstyrelsens personaleteam. Samlet set har projektet bidraget med øget arbejdsglæde og til at styrke en fælles virksomhedskultur. Dette og meget mere kan der læses om i denne 4. årsberetning fra Trekantsområdet. Gøddinggård, den 9.marts 2009 Ole Livbjerg Klitgaard Skovrider Inken Breum Larsen forstfuldmægtig 4

5 DEL 1. Lovforvaltning Skovloven Distriktet forvalter skovloven inden for skovlovskredsen, der udgøres af Hedensted, del af Horsens (gl. Horsens kommune), Vejle, Fredericia, Billund og Kolding kommuner. Kolding Kommune kom først med fra 1.marts Forvaltning af skovloven betyder, at distriktet behandler ansøgninger, der kræver afgørelser efter skovloven, fx tilladelse til at byggeri i fredskov, dispensationer til udstykning af sammenhængende fredskov, notering af fredskovspligt osv. Afgørelser truffet af distriktet efter skovloven kan af ansøger og visse foreninger påklages til Naturklagenævnet. Der har i 2008 været stor interesse for at bygge shelters og madpakkehuse i de offentlige skove, dvs. skove ejet af kommuner, menighedsråd, staten osv. Der etableres ofte bålpladser og skovlegepladser i forbindelse med disse anlæg, som skal give brugerne af skovene øgede muligheder for ophold og aktiviteter. Naturbeskyttelsesloven Kommunerne overtog pr. 1. januar 2007 forvaltningen af visse dele af naturbeskyttelsesloven, bl.a. dispensationer til ændringer af beskyttede naturtyper som heder, moser, søer mm. Distriktet har haft et godt samarbejde med flere af de nye sagsbehandlere i kommunerne, da nogle af de beskyttede naturtyper også ligger i fredskov, og ansøgninger skal behandles både af kommunen og distriktet. Ligeledes har der været gode kontakter til Miljøcentrene Ribe, Århus og Odense. Her drejer det sig især om dispensationer indenfor strandbeskyttelseslinien. Også her kan der være fredskov involveret. Jagtloven Jagtprøver Jagttegnsprøver er afholdt på jagtprøvebanen i Frederikshåb Plantage i månederne april, maj, juni og september. Jagttegnsaspiranter Antal i alt Bestået i % NB. Antal aspiranter er tilmeldte aspiranter. Bestået er aspiranter fra såvel 1. som 2. praktiske prøve. Såfremt man korrigerer tallene for ikke fremmødte aspiranter, vil beståelsesprocenten stige til ca.70 %. Hvert andet år afholdes der møde med områdets jagtprøvelærere, såfremt der er særligt relevant stof, der skal drøftes. Der er p.t. registreret 54 godkendte jagtprøvelærere inden for distriktet, men det er ikke alle, der underviser aspiranter hvert år. Konservatorbesøg I løbet af året aflægges der et besøg hos de fem konservatorer i området, og der udtages kopi-gennemslag af protokoller, der sendes ind til Skov- og Naturstyrelsen. I år er der yderli- 5

6 gere afholdt et besøg vedr. fuglehold sammen med den tilsynsførende fra Skov- og Naturstyrelsen i Haraldsgade. Vildtplantning Der er i årets løb behandlet mange telefoniske henvendelser og aflagt besøg vedr. vildtplantning og anden biotopforbedring samt givet rådgivning omkring vildtfodring m.m. Ansøgninger om vildtplanter Antal ansøgninger Antal planter stk Antal kr Tilskud til etablering af vådområder Udover de mange henvendelser om mulighederne er der konkret færdigbehandlet 26 ansøgninger. Vådområderne bliver samlet prioriteret af Skov- og Naturstyrelsen, Fyn. Tilskud til vådområder Antal ansøgninger stk Antal tilsagn og udbetalinger stk Udbetalt beløb pr. vådområde i kr Dispensationer og henvendelser vedr. jagtloven og tilhørende bekendtgørelser Vildtkonsulenten rådgiver og oplyser ved mange konkrete forespørgsler angående jagtloven og tilhørende bekendtgørelser. Distriktet er i visse tilfælde bemyndiget gennem lovgivningen til at kunne udstede dispensationer, når særlige forhold af erhvervsmæssig eller af anden karakter er opfyldt. Der er tale om ganske mange henvendelser og mundtlige svar samt en del konkrete ansøgninger vedr. regulering af råger, måger, skarver, gæs, duer, krager, ravne, fiskehejrer, gråænder, kronvildt, harer, kaniner, ræve og husmårer etc. Vildtart Antal dispensationer 2006 Antal dispensationer 2007 Antal dispensationer 2008 Fiskehejre Råge/rågeunger Sølvmåge, Stormmåge Krage/ Ravn/Allike Grågås Skarv Ringdue

7 Beredskabsplan for havpattedyr Beredskabsplanen gælder for hvaler, sæler og andre havpattedyr. Der har kun været ganske få ilanddrevne sæler og marsvin, men ingen konkrete olieforureninger inden for SNS- Trekantsområdet. Reservater Vejle Inderfjord, Horsens Nørrestrand, Endelave Vildtreservat samt Hejlsminde Nor Der har ikke været særlige tiltag, udover tilsyn med skiltning mv. En del skilte er skiftet ved Horsens Nørrestrand p.g.a. hærværk, samt almindelig ælde. Der har været kontakt til opsynsmænd i de to reservater Horsens Nørrestrand og Endelave. Reservatet Vejle Inderfjord har ikke tilknyttet en særskilt opsynsmand. Der er afholdt møde med brugerrådet for Hejlsminde Nor Vildtreservat og nye retningslinjer for bådehold er under udarbejdelse i samarbejde med Kolding kommune, der har administration af bådebroer m.m. Birdstrike Distriktet har en aftale med Billund Lufthavn om at vildtkonsulent Peter Bjerremand virker som birdstrike-konsulent på lufthavnen. Arbejdet indebærer rådgivning og besøg på lufthavnen samt udarbejdelse af en årsrapport hvert år i januar til Billund Lufthavn omkring forebyggelse af kollisioner mellem fly og fugle. Distriktet honoreres særskilt af lufthavnen for dette arbejde. Forvaltningsplan for oddere I 2008 har der været fem fund af død odder, heraf en i tilknytning til Vejle å system og øvrige i vandløb med tilknytning til Skjern åsystem Trafikdræbt Odder på hovedvejen Vejle-Billund ved Gødding Mølle 7

8 DEL 2. Lokalenhed Trekantsområdets forvaltning af statens arealer Naturnær skovdrift I sommer 2008 blev der udlagt skovudviklingstyper på Trekantsområdets arealer. Disse digitaliseres i Skov- og Naturstyrelsen i Haraldsgade, og indgår så i den videre planlægning på enhedens arealer. Skovudviklingstyper Langsigtet mål for udviklingen af de enkelte områder i skoven Bevoksningstype Skovbillede Træartssammensætning Foryngelse Fælles ramme for fremtidig skovdyrkning og planlægning Indlæg af kørespor fortsætter i alle de bevoksninger, hvor der ske hugstindgreb. Certificering I juni 2007 blev Randbøl distrikt i lighed med resten af de ha bevokset statsskov certificeret efter FSC og PEFC ordningerne. Hvad indebærer certificering Kravene til skovdriften kan f.eks. omhandle: Fremme af naturnær skovdrift Øget anvendelse af hjemmehørende træarter Beskyttelse af områder med særlig høj naturværdi Sikring af gamle træer og dødt ved i skoven Øget brug af naturlig foryngelse Mindre brug af renafdrifter Genopretning af vådområder i skoven Hensyn til fortidsminder Minimering af evt. miljømæssige belastninger Regler for anvendelse af gødning og sprøjtemidler Vilkår for ansatte og sikring af arbejdsmiljø Inddragelse af lokalsamfundet i driften af skoven 8

9 FSC/PFSC Audit Den 22. april 2008 havde Trekantsområdet besøg af NepCon, som skulle kontrollere (auditere), om certificeringskravene bliver overholdt. To auditører besøgte dels arealer og maskiner fra Driftsregion Syd såvel som de interviewede funktionærer på kontoret. Der blev bl.a. meget grundigt undersøgt, hvordan vi sikrer, at det træ vil sælger med certificeringsstempel også med sikkerhed kommer fra certificerede skovbevoksninger. Tilsyn med nøglebiotoper Enheden har opdelt arealerne i fem blokke af ca. 1500ha. pr. stk. Tilsynet er planlagt således, at der gennemgås én blok pr. år. For hver blok udarbejdes en oversigt over de naturtyper og nøglebiotoper som overvåges. Registreringen der er grundlaget for oversigterne stammer hovedsageligt fra gældende driftsplane, rødlister og naturskovsstrategien. Hvis der identificeres flere nøglebiotoper, rødlistearter m.v. vil de blive taget med på listen over nøglebiotoper der føres tilsyn med. I 2008 er der afholdt intern uddannelse af skovarbejdere i nøglebiotoper bl.a. med gennemgang af de forskellige typer af nøglebiotoper med særligt fokus på de typer som findes og muligvis kan findes på SNS Trekantsområdet. Der er ved årets gennem gang af arealerne ikke fundet beskadigede nøglebiotoper og enkelte tvivlsspørgsmål er efterfølgende afklaret med de arealansvarlige. Frasalg og tilkøb I 2008 har Trekantsområde frasolgt én ejendom: Reventlow Hedegård (1,5 ha), mellem Frederikshåb Plantage og Randbøl Hede. Enheden har erhvervet Matr.nr. 24c Vonsild by, Vonsild, 6,4 ha, til skovrejsning ved Hoppeshuse. Arealet ligger i sammenhæng med et område, hvor vi tidligere har etableret ny skov. Matr.nr. 12g Stubdrup by, Harte, 0,26 ha et lille skræntareal i Harte Skov ned mod Vester Nebel Å, der sammenbinder arealer, som vi ejer i forvejen. Matr. 1p, 1q, 1cg Pedersholm, Vejle Jorder, 1,3 ha i Vejle ådal ved Kongens Kær. Hugsten på Randbøl HUGST i m 3 fastmasse Bøg Eg Ask Ær (=Ahorn) Andre løvtræarter I alt løvtræ Rødgran Sitkagran Andre nåletræarter I alt nåletræ Skovdistriktet i alt

10 Trekantsområdets hugst i 2008 har været væsentlig lavere end planhugsten, som efter overførslen af ca ha fra det nedlagte Haderslev Statsskovdistrikt (2007), er på kubikmeter (m 3 ). Den mindre hugst i specielt bøg og nåletræ i 2008 skyldes dårlige afsætnings- og vejrforhold. En stor del af hugsten i bøg og nåletræ skulle have været udført i skovene ved Sdr. Stenderup, hvor jordbunden er ret leret og derfor vanskelig at køre på med de tunge maskiner, hvis ikke vejrforholdene er optimale. Juletræer og pyntegrønt Distriktets juletræs- og pyntegrøntareal er ikke omfattet af PEFC- og FSC-certificeringen, fordi certificeringen ikke tillader gødskning af skov, og det er problematisk at dyrke pyntegrønt- og juletræarterne uden tilførsel af gødning. Arealerne dyrkes dog meget ekstensivt og med et minimum at gødningstilførsel i produktionsperioden, og der fokuseres ligeledes på kun at dyrke de arealer, der er store, homogene og med et godt potentiale. Derfor er en lang række af distriktets pyntegrønt- og juletræsarealer udtaget af produktion i 2007 og medtaget i det certificerede areal som almindelige skovbevoksninger. Distriktet har i sæsonen 2008 solgt 98 % af denne produktion på roden og har derfor haft en lang række af entreprenører og opkøbere involveret i produktionen. Enhedens produktion af pyntegrønt og juletræer har i 2008 været præget af markedets mangel på NGR-juletræer og NGR-klippegrønt og et stabilt nobilismarked. Hvilket fremgår af nedenstående tabel Klippegrønt, nobilis kg kg kg Klippegrønt, nordmannsgran kg kg kg Juletræer, nordmannsgran stk stk 3555 stk * Juletræer nobilis 101 stk 468 stk 350 stk Torvetræer 3 stk 22 stk 45 stk * Denne produktion af nordmannsgran juletræer skal suppleres med den økologiske produktion på Tønballe som fremgår af næste afsnit. Også i 2008 var der mangel på nordmannsgrantræer i markedet, og derfor blev alle enhedens bevoksninger støvsuget for brugbare træer. Ligeledes blev der klippet en stor mængde NGR-klippegrønt som følge af gunstige afsætningsforhold. Priserne på begge produkter har haft stigende tendenser i Nobilis-markedet har været stabilt og enheden har klippet de planlagte bevoksninger med et forventet udbytte til følge. Enheden har ligeledes bestræbt sig på at øge andelen af salget af store juletræer til torve, rådhuse og virksomheder, hvilket også bar frugt i sæsonen. 10

11 Økologisk juletræsproduktion Enhedens økologiske juletræsproduktion på Tønballegård ved Snaptun nåede i 2007 et højdepunkt, og der er således i 2008 solgt markant færre økologiske juletræer. Grunden hertil er ganske enkelt, der i 2008 kun kunne høstes træer i salgbar størrelse i to kulturer. Markedet for juletræer har været positivt i 2008 med stigninger på salgsprisen til følge. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vores produktion er ved at ebbe ud og afsætningen dermed er faldende. Salget fordelt efter år År Antal økologiske juletræer De store udsving i salgstallet skyldes, at der i de foregående år har været et efterslæb af ikke solgte 3.sorterings træer som vi var heldige, at kunne sælge i det opadgående marked. Hele årets produktion blev solgt som økologiske træer. Foruden de 3000 træer solgt til eksport, kommer ca træer solgt lokalt i forbindelse med julemarkeder på Tønballegård og Brødsgaard. Det årlige økologikontrolbesøg fra Plantedirektoratet gik planmæssigt og produktionen er fortsat godkendt som økologisk. Frøproduktion Enheden har en lang række bevoksninger, som er kårede til frøproduktion. Frøet høstet på de træer indgår i den danske frøforsyning til planteskolerne. Der er desuden nye bevoksninger på skovrejsningsarealer og andre udvalgte steder i området, som er tænkt som fremtidige frøavlsbevoksninger. De gamle, veletablerede frøavlsbevoksninger findes fortrinsvis i Stenderupområdet og i skovene mellem Horsens og Vejle Fjord. Det er især eg og bøg, som leverer de store mængder frø og dermed også bidrager til distriktets indtjening. I 2008 var der en vældig god frøsætning i de kårede egebevoksninger i Stenderup Skovene og derfor indsamlede Enheden ved hjælp af ca. 100 private indsamlere ca kg agern. Der var potentiale til langt mere men Planteavlsstationen kunne ikke afsætte mere agern til planteskolerne der var ret tilbageholdende grundende den spirende finanskrise. Økonomisk resultat for driften af Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet I nedenstående tabel vises det økonomiske resultat for driften af enheden i 2008 og en sammenligning af netto med årene 2007, 2006 og

12 tal i 1000 kr indtægter udgifter netto netto Netto netto Træ og flis Pyntegrønt Juletræer Jagt Landbrug, fiskeri, grunde Anden erhvervsm. drift Skovkulturer bevoksningspleje vedligeholdelse af vej, vand kørsel, efteruddannelse mm Kontorhold Ejendomsskat mm forrentning og afskrivning Naturskoledrift Naturpleje publikumsfaciliteter I alt Bemærkninger til tabellen: I 2007 blev enhedens areal udvider fra ha til hektar ved tilførsel af statsskovene i Kolding Kommune. Det forklarer de store udsving mellem 2006 og Hovedparten af distriktets arealer er udlejet til jagt, bortset fra de gamle statsskove, hvor jagten er forbeholdt kongehuset. Hugst og udkørsel af træ belaster skovens veje. Sådan har det altid været. Men det meget våde vejr i skovningssæsonen bevirkede, at udgifterne til vejvedligeholdelse blev ekstra store i Distriktet betalte også ejendomsskat i årene 2005 og 2006, men det blev først fra 2007 posteret direkte i distriktets regnskab. I 2005 blev det besluttet, at statslige virksomheder også skulle indregne forrentning og afskrivning af bygninger og materiel for bl.a. at lette sammenligninger med private virksomheder. Afskrivning og forrentning posteres særskilt fra i Distriktets to naturskoler får deres indtægter dels fra skolernes brug af naturskolen (flerårige aftaler med kommunerne), dels fra andre kursister. Naturarealer på distriktet plejes i vidt omfang ved at bortforpagte arealerne til afgræsning. Andre arealer må plejes af distriktets personale ved rydning af trævækst, afbrænding og afslåning. Der har været en særlig stor indsats med rydning omkring Syvårssøerne i Frederikshåb plantage. Også i 2008 blev der ligesom i 2007 investeret kraftigt i publikumsfaciliteter, så som vej- og informationsskilte, hundeskove, bord, bænke og madpakkehuse. Regnskabstallene indeholder løn til skovarbejdere, men ikke funktionærlønninger. 12

13 Jagtforvaltning Randbøl Statsskovdistrikt udlejer følgende arealer til jagt: Tykhøj Krat Gyttegård Plantage Haltrup Hede Bankehave Skov Stagsrode Skov Sebberup Skov (2 lejemål) Tapsøre Skov Harte Skov Hoppeshuse Skov Fovslet Skov Trommersgård Skov Uddannelsesjagter: Der afholdes almindeligvis to jagter for nyuddannede jægere med ca. 30 deltagere på hver jagt. Der inviteres udelukkende jægere, der har bestået jagtprøven i samme år. En jagt holdes i distriktets østlige del, og en jagt i den vestlige del. I år har Bjerge Skov og Frederikshåb Plantage været benyttet. Repræsentationsjagter: Distriktet har afholdt syv repræsentationsjagter med i alt ca. 150 deltagere. Til jagterne har ét medlem fra ca. halvdelen af de i alt 65 lokale jagtforeninger der findes i vildtforvaltningsområdet været inviteret. Den anden halvdel af lokalforeningerne vil så modtage invitationer til repræsentationsjagter i Ligeledes har fem schweisshundefører deltaget i jagterne og været behjælpelig med eftersøgning af alt løbende vildt der er afgivet skud til. Der har været afholdt 1 kongejagt med HKH Prins Joachim som vært. Jagtudbytte på arealer, der ikke er udlejet: ÅR Råvildt Ræv Hare Fasan Sneppe Kronvildt Andet I alt 2005/ / /08* /09* * Sdr. Stenderup skovene inkl. Tallene for 2008/09 kommer snarest. Publikumsfaciliteter Det er glædeligt, at der er stor efterspørgsel efter publikumsfaciliteter, såvel gamle som nye. Foruden den almindelige vedligeholdelse af skilte, bomme m.v. er der i 2008 opsat mange nye borde/bænke-sæt og enkeltstående bænke rundt på arealerne. Desværre er der samtidig forsvundet (stjålet) flere af de nye borde/bænke-sæt i løbet af året. I det tidlige forår blev afsat en uge, hvor alle skovarbejdere i fællesskab gav publikumsfaciliteterne et løft forud for sæsonen. Samtidig blev taget et væsentligt skridt i forhold til at få registreret alle friluftsfaciliteterne digitalt til brug for overblik og planlægning af driften. I årets løb er der blevet arbejdet med kajakprojektet langs den jyske østkyst og omkring Fyn, hvor der skal etableres tilgængelige overnatningsfaciliteter med passende interval. Første fase af projektet har primært handlet om registrering og justering af eksisterende pladser. Tilsvarende er der udarbejdet projektoplæg til etableringen af nyt rekreativt støttepunkt ved Kirstinelyst. 13

14 Gennem efteråret er der blevet arbejdet med klargøring af areal og inventar til ny skovlegeplads i Gødding Skov, der skal erstatte den tidligere i Gødding Lilleskov. Legepladsen forventes indviet til Skovens Dag 3. maj Hundeskoven i Boller Overskov er blevet gjort færdig med hegn, skiltning og ny P-plads. Ved Ferup Sø er i forlængelse af naturgenopretningsprojektet etableret nye stianlæg og broer. Arbejdet med at færdiggøre de rekreative faciliteter fortsætter her i I Fårup Skov er etableret ny gangbro gennem askesumpen ud til udsigtsplatformen i kanten af søen Ved Boller Mølle giver en ny bro atter adgang over Klokkebæk. Sidst på året blev skovlen sat i jorden i Refstrup Skov i forbindelse med det første Grønne Partnerskabsprojekt, der blev ansøgt indenfor Trekantsområdet. Her står en række lokale foreninger bag opførelsen af et bålhus med tilhørende shelters i løbet af foråret I Tykhøj Krat er de tidligere ridestier atter blevet fundet frem og afmærket. Arbejdet med udskiftning af gamle vejskilte i metal i skovene og opsætning af nye vejskilte i Skov- og Naturstyrelsens fællesdesign er fortsat i 2008 med nye skilte i Frederikshåb Plantage. Naturskoven i Bjerge Skov har fået ny information i form af nye infotavler. I foråret 2008 kom en ny udgave af vandretursfolderen for Engelsholm Skov. Den er blevet revideret og udvidet til også at omfatte Gødding Skov. To nye foldere er udarbejdet i samarbejde med kommunerne: Rands Fjord sammen med Vejle og Fredericia samt Daugårdstrand i samarbejde med Vejle og Hedensted kommuner. Bygningsvedligeholdelse og administration Bygningsvedligeholdelsen er delvist regionaliseret, og det er nu SNS Kronjylland der har hovedansvaret for Skov- og Naturstyrelsens boliger i Jylland. Men der er stadig mange opgaver som løses lokalt. I 2008 er skovløberboligen Ustruphus istandsat med bl.a. nyt køkken til den nyansatte skovløber. Udlejningsboligen Skablundhus har fået nyt tag og forbedringer som følge deraf. Naturpleje I 2008 er der i Frederikshåb Plantage foretaget naturpleje på i alt ca. 56 ha. Der er foretaget rydning af uønsket træopvækst i indlandsklitterne, som ligger ved Store og Lille Rygbjerg. Videre er der fjernet nabobevoksninger af ringe bonitet (vækst), så heden har fået en større udstrækning til gavn for bl.a. natravnen og friluftslivet. 14

15 Plejeindsatsen på Randbøl Hede omfatter dels afbrænding og dels kreaturgræsning. Kreaturgræsning på heden foretages af to forpagter med henholdsvis Hereford og Skotsk højlandskvæg. Der bliver afgræsset på ca. 350 ha. I 2008 var det ikke muligt at foretage afbrænding, grundet vejrliget. Af andre plejetiltag blev der etableret ca. 3 ha med såkaldt barjord på tre forskellige lokaliteter. Bar jord skal primært sikre en større diversitet i insektlivet på heden. Arbejdet blev foretaget i august/september, og udført ved henholdsvis pløjning og fræsning. Rotation i afgræsningen er fortsat med frahegning af 15 ha, der nu fritages for græsning i ca. 5 år, hvorefter det igen indgår i græsning. Et areal på 14 ha, der blev fræset i 2004 blev udsat for intensiv græsning i en periode på 14 dage. Resultatet viser indtil videre en god lyngfremspiring. Efter planen skulle et større areal på 15 ha lyng afslås til tækkemateriale. Desværre blev arealet i sensommeren kraftigt angrebet af lyngens bladbille, og var derfor ikke anvendelig. Reetablerer arealet sig ikke i den kommende tid, vil det blive afbrændt. Et mindre areal på 4 ha er afslået med en lynghøster (se foto). Arealet var under kraftig tilgroning med gyvel. Det opsamlede materiale er kørt væk fra området og udspredt på brandlinier i Frederikshåb Plantage. Samtidigt blev der på entreprenørbasis udført den samme opgave på 7 ha privat areal med kraftig gyvelvækst. Efterfølgende har det vist, at gyvlen etablerer sig igen, men arealet er nu i en tilstand, hvor det dels kan afgræsses eller afbrændes. Lynghøster med monteret grenknuser Et areal langs Bøgvadvej, hvor der tidligere var plantage, er efter rydning blevet knust og indhegnet. Arealet vil i en periode blive afgræsset, hvorefter der forhåbentlig vil etablerer sig lyng. Langs Frederikshåbvej er et nyt kreaturhegn blevet opsat, og rabatten mellem vej og heden øget. Dette vil fremover indgå som en strækning af en ny ridesti på Randbøl Hede. Ved de gamle Böchers Forsøg, der er de først kendt plejeforsøg på en dansk hede, er felterne lokaliseret og markeret med nye egepæle. I samarbejde med Miljøcenter Ribe er der udarbejdet Natura 2000 planer, hvor Randbøl Hede indgår. Planer afventer i øjeblikket udtalelser fra kommunerne. 15

16 Skærsø Sammen med kommunerne Kolding, Vejen og Vejle er der nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med at sikre miljøtilstanden i Skærsø (syd for Egtved), som tidligere har været blandt Danmarks reneste søer. Der er udført forskellige konsulentopgaver, der skal forklare søens udvikling og der er udarbejdet forslag til metoder der forhåbentlig kan genoprette søens tilstand som en klarvandet sø (lobelie sø). Der arbejdes på tværs for at skabe økonomi til de nødvendige indgreb, herunder opkøb af arealer. Det er aftalt, at Trekantsområdet fremover står for den samlede pleje af stisystemet rundt om søen. Fortidsmindepleje Skovene rummer generelt mange fortidsminder, fordi gravhøje, hulveje, diger m.v. her i århundreder har ligget godt beskyttet og har undgået at blive fjernet i forbindelse med intensiv opdyrkning. Skovbrugets tiltagende mekanisering har imidlertid betydet, at det er blevet nødvendigt at sætte fokus på at sikre skovenes fortidsminder for fremtiden. Der sker derfor en løbende pleje af fortidsminderne på enheden, der dels skal sikre fortidsminderne for eftertiden og dels skal gøre udvalgte fortidsminder mere seværdige og tilgængelige for publikum. I 2008 er der gjort en særlig indsats på Firehøje, Kæltringehøj, St. Rygbjerg runestenen samt voldstederne Husvold, Skansen og Fovslet voldsted. En del af fortidsmindeplejen er udført i sammenhæng med den løbende hugst og endelig har sankere bidraget til fældningen af uønskede træer på fortidsminderne efter anvisninger fra skovarbejderne. Firehøje, ved Hærvejen syd for Gødding Skov Naturskolerne Efter ret vanskelige forhandlinger blev der i 2007 indgået en helt ny naturskoleaftale med Billund, Hedensted og Vejle Kommuner til afløsning af tidligere aftale med nogle af de kommuner, der indgår i de nye storkommuner. Det har været vanskeligt, fordi kommunerne har haft svært ved at kende deres nye økonomi tilstrækkeligt, såvel som ændringen indeholder en harmonisering i serviceniveau. En ekstra faktor har været et ønske fra Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland, om at indgå i aftalen med Naturcenter Koutrupgård. Det har af flere grunde været rimeligt at inddrage Koutrupgård, men det betyder også, at der er et lidt kompliceret samspil af interessenter. 16

17 I 2008 har den nye naturskoleaftale med tre kommuner (Hedensted, Billund og Vejle) og tre naturskoler (Tønballe, Søballegård og Koutrupgård) været fungerende, og de skoler, der nu har fået adgang til de tre naturskoler er begyndt at få erfaring med tilbuddet. Det synes at betyde flere besøg på naturskolerne. Kredsen af kommuner kan udvides, og især vil vi finde det ønskeligt, om der kunne indgås en supplerende aftale med Horsens Kommune. Der er taget kontakt til kommunen, men der er indtil nu ikke indgået nogen aftaler. Der henvises i øvrigt til den generelle og mere fyldige redegørelse i årsberetningen for 2007 samt til de to naturskolers beretning nedenfor. Naturskolen Søballegaard 1. januar 2008 trådte den nye aftale mellem kommunerne og SNS Trekantsområdet i kraft. Det har specielt været spændende og se, hvordan nye bruger ville tage imod tilbuddet, og ikke mindst, hvilken betydning fjernelsen af transporttilskud til naturskolen ville medføre. Indtil videre er bekymringerne gjort til skamme, da vi har haft et rigtigt godt besøgsår med et samlet besøgstal på besøgende. Besøgene fordeler sig således: Arrangementer 2008 Antal Voksne Børn I alt Åbne Arrangementer Skoleklasser Foreninger Familiegrupper Kurser voksne I alt: Der har gennem året været en meget fin fordeling af besøgene på vores forskellige besøgssteder Kighøj Engelsholm og Gyttegård. I Gyttegård Plantage vil der blive opsat en skurvogn med toilet, der kan anvendes som en midlertidig satellit, indtil det bliver muligt at bygge et madpakkehus eller indgå samarbejde med Grene Sande Lejren. 17

18 GetMoving på Naturskolen På Søballegård er der i slutningen af året, blevet opført et længe ventet redskabshus med carport. Det er nu muligt at få diverse redskaber og småmaskiner under tag og aflåst. Tønballe Naturcenter Naturcenteret har i 2008 haft et samlet besøgstal på gæster, hvilket svarer til de senere års gennemsnit. Det skal tilføjes at tallet nu opgøres efter faktureringsbilag og de indberetninger vi modtager fra skoleklasser der besøger naturskoleafdelingen. Det betyder at der mangler registrering på gæster som af en eller anden grund ikke er tilknyttet en af disse to kategorier. Besøgene fordeler sig på følgende måde: Besøgsopgørelse Tønballe Naturcenter 2008 ARRANGEMENTER ANTAL VOKSNE BØRN Åbne arrangementer Skoleklasser Foreninger Familiegrupper Kurser voksne I alt: Tal er inkl. besøg på naturskoleafd. i Bjerge Skov. Tal er opgjort via faktureringsbilag, hvad angår gæster udover naturskoleaftalen. 18

19 Vækstkurve, gæster Antal personer Efter et år (2007) med fald i antal gæster, pga. strukturreformen, har besøgstallet stabiliseret sig i Der har været pæn fremgang i antal besøg fra skoler i Vejle Kommune i efteråret Mod normalt besøg fra tidligere Børkop Kommune, spredes besøgene nu over flere af skolerne fra Vejle Kommune. Det vurderes, at der også vil være fremgang i 2009, idet skolernes arbejder på at indføre ny struktur efter kommunesammenlægningen. I august 2008 kom den dag, hvor gæst nr på Tønballe Naturcenter var på besøg. Det fejrede vi med stor lagkage, pølser mm. til alle dagens gæster. TV Syd ankom også til begivenheden. Og der opstod det fantastiske held, at en pige fra Søndre skole i Grindsted samme dag fandt en 20,2 mio. år gammel hajtand ved stranden, som således blev foreviget i tv samme aften. I august havde centeret igen besøg af skoleskibet Fulton i forbindelse med et humanitært projekt, gennemført af LIONS Danmark. I forbindelse med besøget af Fulton boede der 20 unge mennesker med sociale eller kriminelle problemer på naturcenteret, hvor de arbejdede med teambuilding og andre udfordringer. Det årlige juleværksted på naturcenteret satte besøgsrekord med ca. 400 gæster og ca. 70 solgte juletræer, samt snesevis af producerede juledekorationer, alene af naturmaterialer også lysene af bivoks, som børnene selv rullede i hånden. 5,2 cm. hajtand fra fortidshajen: Megalodum charcharodon. 19

20 Naturskoleafdeling i Bjerge skov Den nye naturskoleafdeling Bjerge Naturskole, har haft fremgang i 2008, efterhånden som det gode rygte spredes. På grund af det manglende undervisningsmateriale i Bjerge Naturskole, har naturskolen i 2008 hovedsagelig været udgangspunkt for udflugter for skoleklasser og foreninger i fritiden. Men det er også et ædelt formål, når faciliteterne kan trække flere mennesker ud i naturen. Der er håb for ekspansion i 2009, idet en nyansættelse af en skovløber i Bjerge Skov giver mulighed for flere besøg på naturskolen, og mulighed for at søge den hvilende bevilling på kr fra Friluftsrådet genoptaget. Naturstuen Stenderup Strand I Stenderup Midtskov har distriktet en lille ubemandet naturstue/økobase, hvor der er plads til ca. 40 personer. Naturstuen kan lejes af institutioner, organisationer og private, og den bliver flittigt benyttet i sommerhalvåret. Til besøget i naturstuen kan man leje en af områdets naturvejledere, og i sæsonen 2008 er der både lavet teambuilding, grævlingeture, træklatring, mountainbiketure, og andre arrangementer i forbindelse med udlejningen. År Besøgstal besøgsdage I 2008 havde naturstuen 4519 gæster fordelt på 97 dage, hvoraf nogle af gæsterne benyttede lejligheden til at overnatte i bålhuset/shelteret, der ligger i tilknytning til naturstuen. Dette er en fremgang på knapt 20 % hvilket må konstateres at være meget tilfredsstillende og en følge af øget kendskab lokalt samt en øget markedsføring. Naturvejledning på distriktet ud over naturskolerne Der har i 2008 været afholdt 18 offentlige ture med forskellige naturvejledere fra distriktet med deltagelse af i alt 1793 personer. Markedsføringen af de offentlige ture sker i et samarbejde med SNS Søhøjlandet og SNS Midtjylland samt kommunerne Horsens, Hedensted, Vejle, Fredericia og Kolding i form af web-siden med den tilhørende folder: Naturoplevelser. Foruden offentlige ture har der i 2008 været afholdt to ture i samarbejde med Jyske Vestkysten. På tur i klitterne i Frederikshåb Plantage 20

OVERVÅGNING OG EVALUERING

OVERVÅGNING OG EVALUERING OVERVÅGNING OG EVALUERING Skovdrift året rundt i Silkeborg Kommune er en kort oversigt og status over arbejdet i de kommunale skove. Sammen med folderen Information til skovgæster udgør materialet et offentligt

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab Regnskabsoversigt for privatskovbruget 25 Af forstkandidat Mikkel Holmstrup, Dansk Skovforening Underskuddet fra driften af de private skove var i 25 på 3 kr/ha eksklusiv andre indtægter, rentebetaling

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Formål med driftsplaner Omsætte Naturstyrelsens overordnede politikker og retningslinjer til arealdrift. Afvejning af ofte modsatrettede rammer og målsætninger

Læs mere

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Afdeling 1. September 2006 Søren W. Pedersen Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Udarbejdet af Anders Busse Nielsen og J. Bo Larsen Omlægningen

Læs mere

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Skov- og Naturstyrelsen Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Mødedeltagere: TN Tina Jensen, Høje-Taastrup Kommune VS Vibeke Heskjær, Høje-Taastrup Kommune JJ Jørgen Johansen,

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009

Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009 Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Storstrøm J.nr. SNS-217-00014 Ref. meska Den 9. november 2009 Referat af Brugerrådsmøde 22. oktober 2009. Mødedeltagere: Sven Jean Larsen

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 8. maj 2015 Spørgsmål og svar: 1. Spørgsmål: Vil det være tilladt at neddele alt materiale til biobrændsel? Svar: Nej materialet skal fjernes fra arealerne og udkøres

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

TM 44 Seminar om Hedepleje

TM 44 Seminar om Hedepleje TM 44 Seminar om Hedepleje Formål: Formålet er at udveksle erfaringer om forvaltning af indlandsheder - Dels de erfaringer der er gjort omkring metoder til genopretning i forbindelse med LIFE Hedeprojektet

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø Mødereferat Den 23. maj 2013 Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetid: Kl. 16 til 18 Mødested: Grøndalsvej 1, 8260 Viby J Mødelokale 064. Indgang i Grøn Bygning Deltagere:

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. De sidste delprojekter Kultur og Naturstien

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. De sidste delprojekter Kultur og Naturstien VokslevBladet Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk UDGAVE NR. 31 - SEPTEMBER 2012 VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december. De sidste delprojekter Kultur og Naturstien

Læs mere

Øst. Grøn driftsplan. Som skovejer kan du få stor nytte af en grøn driftsplan, der omfatter både skovens produktionsværdier

Øst. Grøn driftsplan. Som skovejer kan du få stor nytte af en grøn driftsplan, der omfatter både skovens produktionsværdier Øst August 2007 Indhold Tilskud til grøn driftsplan og skovdrift Grøn driftsplan Tilskud til foryngelse Tilskud til særlig drift Skovdyrkernes grønne driftsplaner i praksis Tilskud til grøn driftsplan

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Næstved Øvelsesplads Evaluering af drifts- og plejeplan 1996-2010 KoLOFON Titel Evaluering af Drifts- og plejeplan 1996-2010 for Næstved

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april 2011. Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011.

Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april 2011. Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Grønt Dialogforums medlemmer E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 7. april 2011 Referat fra møde i

Læs mere

Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer

Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer Øst Nr. 5 Februar 2007 De nye kommuner Skovrejsningsordningen 2007 Natura 2000 Grønne driftsplaner - også et godt udgangspunkt for eventuel certificering af skovdriften Stormskadeforsikring Biotopplaner

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

4 Enhedens udvikling - planens konsekvenser...1. 4 Enhedens udvikling - planens konsekvenser

4 Enhedens udvikling - planens konsekvenser...1. 4 Enhedens udvikling - planens konsekvenser 4 Enhedens udvikling - planens konsekvenser...1 4.1 Arealfordeling...2 4.2 Hugst og forråd...2 4.3 Naturområdernes udvikling...3 4.4 Publikumsfaciliteter...4 4.5 Landskabet plan og konsekvens...fejl! Bogmærke

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Salgsprospekt. Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup

Salgsprospekt. Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup Salgsprospekt For Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup Areal: 26,8 ha. Kontantpris: 2.700.000 kr. Præsentation Introduktion Rabeshøj Plantage en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 26,8

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen.

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen. Frivilligcentrets Styregruppe. Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune. Birthe Bjerg,

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Salgsprospekt. Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande

Salgsprospekt. Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande Salgsprospekt For Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande Areal: 20,4 ha. Kontantpris: 5.900.000 kr. Årligt nettoafkast 258.300 kr. svarende til 4,33 % p.a. Præsentation Introduktion Blåhøj

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder.

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder. BILAG 1: Aftale om samarbejde mellem Næstved Kommune og Miljøministeriet om etablering af 3 skov- og naturområder omkring Næstved, kaldet Vridsløse og Even Statsskove samt Rønnebæk Fælled 1. Aftalens omfang

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

Salgsprospekt. Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn

Salgsprospekt. Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn Salgsprospekt For Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn Areal: 48,6 ha. Kontantpris: 5.900.000 kr. Præsentation Introduktion Vejlegård Skov er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup.

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Notat. Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Af Hans Jørgen Degn, Degn s Naturconsult. Udarbejdet for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Driftsdivisionen, 2010. 1 Formål.

Læs mere