Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej Randbøl Tlf Fax CVR EAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650"

Transkript

1 Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej Randbøl Tlf Fax CVR EAN

2 Trekantsområdet J.nr Den 9. marts 2009 Årsberetning for Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet og Driftsregion Syd, 2008 Indtil 1.januar 2008: Randbøl Statsskovdistrikt. FORORD... 4 DEL 1. LOVFORVALTNING... 5 SKOVLOVEN... 5 JAGTLOVEN... 5 Jagtprøver... 5 Konservatorbesøg... 5 Vildtplantning... 6 Tilskud til etablering af vådområder... 6 Dispensationer og henvendelser vedr. jagtloven og tilhørende bekendtgørelser... 6 Beredskabsplan for havpattedyr... 7 Reservater... 7 Birdstrike... 7 Forvaltningsplan for oddere... 7 DEL 2. LOKALENHED TREKANTSOMRÅDETS FORVALTNING AF STATENS AREALER... 8 NATURNÆR SKOVDRIFT... 8 CERTIFICERING... 8 FRASALG OG TILKØB... 9 HUGSTEN PÅ RANDBØL... 9 JULETRÆER OG PYNTEGRØNT ØKOLOGISK JULETRÆSPRODUKTION FRØPRODUKTION ØKONOMISK RESULTAT FOR DRIFTEN AF SKOV- OG NATURSTYRELSEN, TREKANTSOMRÅDET JAGTFORVALTNING PUBLIKUMSFACILITETER BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE OG ADMINISTRATION NATURPLEJE FORTIDSMINDEPLEJE NATURSKOLERNE NATURSKOLEN SØBALLEGAARD TØNBALLE NATURCENTER...18 NATURSTUEN STENDERUP STRAND NATURVEJLEDNING PÅ DISTRIKTET UD OVER NATURSKOLERNE SKOVENES BENYTTELSE TIL FRILUFTSLIV OG ØVELSER DISTRIKTETS SAMARBEJDSFORA

3 Brugerråd Jægerforum Randbøl Hede gruppen NATURFORVALTNINGSPROJEKTER Nyt liv i Uldum Kær Kolding Ådal projektet Ferup sø projektet Vejle Ådals projektet LIFE Svanemosen Skovrejsning ved Fredericia Parkprojektet ved Engelsholm Slot DEL 3. DRIFTSREGION SYDS OPGAVER MASKINSTATIONSDRIFTEN...27 Arbejdsopgaver og geografi Medarbejdere og maskiner Drift og økonomi Kvalitetsopfølgning på hugstarbejde Opmålings- og digitaliseringsprojekter SALG AF LØVTRÆ FRA STATSSKOVENE SALG AF NÅLETRÆ FRA STATSSKOVENE Savværkstræ Cellulose-, industri- og energitræ INDKØB, UDBUDSFORRETNINGER OG BENCHMARKING Udbud Indkøb Benchmarking DEL 4. PERSONALEFORHOLD ÆNDRINGER I PERSONALESTABEN Skovarbejdere og maskinførere Funktionærer Jubilæer EFTERUDDANNELSE, INTERN OG EKSTERN HJEMMESIDE

4 Forord I 2008 har vi to gange haft besøg af miljøminister Troels Lund Poulsen (V). Første gang var i august, hvor både minister, departementschef og Skov- og Naturstyrelsens direktion besøgte Uldum Kær, hvor vi er i gang med et af de såkaldte milliardprojekter i godt samarbejde med Hedensted kommune. Anden gang var den 7.december 2008, hvor ministeren igangsatte debatten om en landsdækkende naturkanon ved et arrangement i Engelsholm Skov. I juni kunne vi indvie et stort, nyt omløbsstryg ved Ferup sø i Kolding kommune. Her var det miljøpolitikeren MF Jørn Dohrmann (DF), der var hovedtaler sammen med viceborgmester og miljøudvalgsformanden fra Kolding kommune. I Vejle Ådalsprojektet fik vi sammen med Vejle kommune sat gang i det udførende arbejde i Kongens Kær. Der har således været stor aktivitet i alle naturprojekterne. Vores træproduktion i Trekantsområdet har været præget af krisen med dårlig afsætning og lave priser. Derfor er hugsten langt under normalen, og indtjeningen på dette område desværre også. Driftsregion Syd har i sær i den første halvdel af året haft en rigtig god periode. Men fra sommeren 2008 begyndte krisen at gøre sit indtog med vanskelige afsætningsforhold og faldende priser. Vi har i skrivende stund desværre ikke set slutningen på denne udvikling, men håber, at der vil komme gang i hjulene igen i andet halvår På de indre linjer har det især været gennemførelsen af en trivselsprojekt blandt enhedens funktionærer og skovarbejdere, der har været i fokus. Konsulentfirmaet Learning Partners har været tilknyttet projektet, som har bibragt en rigtig god og dokumenteret, positiv udvikling. Arbejdet har været bakket godt og aktivt op af en styregruppe, som både have repræsentation af 3 F, COII og Skov- og Naturstyrelsens personaleteam. Samlet set har projektet bidraget med øget arbejdsglæde og til at styrke en fælles virksomhedskultur. Dette og meget mere kan der læses om i denne 4. årsberetning fra Trekantsområdet. Gøddinggård, den 9.marts 2009 Ole Livbjerg Klitgaard Skovrider Inken Breum Larsen forstfuldmægtig 4

5 DEL 1. Lovforvaltning Skovloven Distriktet forvalter skovloven inden for skovlovskredsen, der udgøres af Hedensted, del af Horsens (gl. Horsens kommune), Vejle, Fredericia, Billund og Kolding kommuner. Kolding Kommune kom først med fra 1.marts Forvaltning af skovloven betyder, at distriktet behandler ansøgninger, der kræver afgørelser efter skovloven, fx tilladelse til at byggeri i fredskov, dispensationer til udstykning af sammenhængende fredskov, notering af fredskovspligt osv. Afgørelser truffet af distriktet efter skovloven kan af ansøger og visse foreninger påklages til Naturklagenævnet. Der har i 2008 været stor interesse for at bygge shelters og madpakkehuse i de offentlige skove, dvs. skove ejet af kommuner, menighedsråd, staten osv. Der etableres ofte bålpladser og skovlegepladser i forbindelse med disse anlæg, som skal give brugerne af skovene øgede muligheder for ophold og aktiviteter. Naturbeskyttelsesloven Kommunerne overtog pr. 1. januar 2007 forvaltningen af visse dele af naturbeskyttelsesloven, bl.a. dispensationer til ændringer af beskyttede naturtyper som heder, moser, søer mm. Distriktet har haft et godt samarbejde med flere af de nye sagsbehandlere i kommunerne, da nogle af de beskyttede naturtyper også ligger i fredskov, og ansøgninger skal behandles både af kommunen og distriktet. Ligeledes har der været gode kontakter til Miljøcentrene Ribe, Århus og Odense. Her drejer det sig især om dispensationer indenfor strandbeskyttelseslinien. Også her kan der være fredskov involveret. Jagtloven Jagtprøver Jagttegnsprøver er afholdt på jagtprøvebanen i Frederikshåb Plantage i månederne april, maj, juni og september. Jagttegnsaspiranter Antal i alt Bestået i % NB. Antal aspiranter er tilmeldte aspiranter. Bestået er aspiranter fra såvel 1. som 2. praktiske prøve. Såfremt man korrigerer tallene for ikke fremmødte aspiranter, vil beståelsesprocenten stige til ca.70 %. Hvert andet år afholdes der møde med områdets jagtprøvelærere, såfremt der er særligt relevant stof, der skal drøftes. Der er p.t. registreret 54 godkendte jagtprøvelærere inden for distriktet, men det er ikke alle, der underviser aspiranter hvert år. Konservatorbesøg I løbet af året aflægges der et besøg hos de fem konservatorer i området, og der udtages kopi-gennemslag af protokoller, der sendes ind til Skov- og Naturstyrelsen. I år er der yderli- 5

6 gere afholdt et besøg vedr. fuglehold sammen med den tilsynsførende fra Skov- og Naturstyrelsen i Haraldsgade. Vildtplantning Der er i årets løb behandlet mange telefoniske henvendelser og aflagt besøg vedr. vildtplantning og anden biotopforbedring samt givet rådgivning omkring vildtfodring m.m. Ansøgninger om vildtplanter Antal ansøgninger Antal planter stk Antal kr Tilskud til etablering af vådområder Udover de mange henvendelser om mulighederne er der konkret færdigbehandlet 26 ansøgninger. Vådområderne bliver samlet prioriteret af Skov- og Naturstyrelsen, Fyn. Tilskud til vådområder Antal ansøgninger stk Antal tilsagn og udbetalinger stk Udbetalt beløb pr. vådområde i kr Dispensationer og henvendelser vedr. jagtloven og tilhørende bekendtgørelser Vildtkonsulenten rådgiver og oplyser ved mange konkrete forespørgsler angående jagtloven og tilhørende bekendtgørelser. Distriktet er i visse tilfælde bemyndiget gennem lovgivningen til at kunne udstede dispensationer, når særlige forhold af erhvervsmæssig eller af anden karakter er opfyldt. Der er tale om ganske mange henvendelser og mundtlige svar samt en del konkrete ansøgninger vedr. regulering af råger, måger, skarver, gæs, duer, krager, ravne, fiskehejrer, gråænder, kronvildt, harer, kaniner, ræve og husmårer etc. Vildtart Antal dispensationer 2006 Antal dispensationer 2007 Antal dispensationer 2008 Fiskehejre Råge/rågeunger Sølvmåge, Stormmåge Krage/ Ravn/Allike Grågås Skarv Ringdue

7 Beredskabsplan for havpattedyr Beredskabsplanen gælder for hvaler, sæler og andre havpattedyr. Der har kun været ganske få ilanddrevne sæler og marsvin, men ingen konkrete olieforureninger inden for SNS- Trekantsområdet. Reservater Vejle Inderfjord, Horsens Nørrestrand, Endelave Vildtreservat samt Hejlsminde Nor Der har ikke været særlige tiltag, udover tilsyn med skiltning mv. En del skilte er skiftet ved Horsens Nørrestrand p.g.a. hærværk, samt almindelig ælde. Der har været kontakt til opsynsmænd i de to reservater Horsens Nørrestrand og Endelave. Reservatet Vejle Inderfjord har ikke tilknyttet en særskilt opsynsmand. Der er afholdt møde med brugerrådet for Hejlsminde Nor Vildtreservat og nye retningslinjer for bådehold er under udarbejdelse i samarbejde med Kolding kommune, der har administration af bådebroer m.m. Birdstrike Distriktet har en aftale med Billund Lufthavn om at vildtkonsulent Peter Bjerremand virker som birdstrike-konsulent på lufthavnen. Arbejdet indebærer rådgivning og besøg på lufthavnen samt udarbejdelse af en årsrapport hvert år i januar til Billund Lufthavn omkring forebyggelse af kollisioner mellem fly og fugle. Distriktet honoreres særskilt af lufthavnen for dette arbejde. Forvaltningsplan for oddere I 2008 har der været fem fund af død odder, heraf en i tilknytning til Vejle å system og øvrige i vandløb med tilknytning til Skjern åsystem Trafikdræbt Odder på hovedvejen Vejle-Billund ved Gødding Mølle 7

8 DEL 2. Lokalenhed Trekantsområdets forvaltning af statens arealer Naturnær skovdrift I sommer 2008 blev der udlagt skovudviklingstyper på Trekantsområdets arealer. Disse digitaliseres i Skov- og Naturstyrelsen i Haraldsgade, og indgår så i den videre planlægning på enhedens arealer. Skovudviklingstyper Langsigtet mål for udviklingen af de enkelte områder i skoven Bevoksningstype Skovbillede Træartssammensætning Foryngelse Fælles ramme for fremtidig skovdyrkning og planlægning Indlæg af kørespor fortsætter i alle de bevoksninger, hvor der ske hugstindgreb. Certificering I juni 2007 blev Randbøl distrikt i lighed med resten af de ha bevokset statsskov certificeret efter FSC og PEFC ordningerne. Hvad indebærer certificering Kravene til skovdriften kan f.eks. omhandle: Fremme af naturnær skovdrift Øget anvendelse af hjemmehørende træarter Beskyttelse af områder med særlig høj naturværdi Sikring af gamle træer og dødt ved i skoven Øget brug af naturlig foryngelse Mindre brug af renafdrifter Genopretning af vådområder i skoven Hensyn til fortidsminder Minimering af evt. miljømæssige belastninger Regler for anvendelse af gødning og sprøjtemidler Vilkår for ansatte og sikring af arbejdsmiljø Inddragelse af lokalsamfundet i driften af skoven 8

9 FSC/PFSC Audit Den 22. april 2008 havde Trekantsområdet besøg af NepCon, som skulle kontrollere (auditere), om certificeringskravene bliver overholdt. To auditører besøgte dels arealer og maskiner fra Driftsregion Syd såvel som de interviewede funktionærer på kontoret. Der blev bl.a. meget grundigt undersøgt, hvordan vi sikrer, at det træ vil sælger med certificeringsstempel også med sikkerhed kommer fra certificerede skovbevoksninger. Tilsyn med nøglebiotoper Enheden har opdelt arealerne i fem blokke af ca. 1500ha. pr. stk. Tilsynet er planlagt således, at der gennemgås én blok pr. år. For hver blok udarbejdes en oversigt over de naturtyper og nøglebiotoper som overvåges. Registreringen der er grundlaget for oversigterne stammer hovedsageligt fra gældende driftsplane, rødlister og naturskovsstrategien. Hvis der identificeres flere nøglebiotoper, rødlistearter m.v. vil de blive taget med på listen over nøglebiotoper der føres tilsyn med. I 2008 er der afholdt intern uddannelse af skovarbejdere i nøglebiotoper bl.a. med gennemgang af de forskellige typer af nøglebiotoper med særligt fokus på de typer som findes og muligvis kan findes på SNS Trekantsområdet. Der er ved årets gennem gang af arealerne ikke fundet beskadigede nøglebiotoper og enkelte tvivlsspørgsmål er efterfølgende afklaret med de arealansvarlige. Frasalg og tilkøb I 2008 har Trekantsområde frasolgt én ejendom: Reventlow Hedegård (1,5 ha), mellem Frederikshåb Plantage og Randbøl Hede. Enheden har erhvervet Matr.nr. 24c Vonsild by, Vonsild, 6,4 ha, til skovrejsning ved Hoppeshuse. Arealet ligger i sammenhæng med et område, hvor vi tidligere har etableret ny skov. Matr.nr. 12g Stubdrup by, Harte, 0,26 ha et lille skræntareal i Harte Skov ned mod Vester Nebel Å, der sammenbinder arealer, som vi ejer i forvejen. Matr. 1p, 1q, 1cg Pedersholm, Vejle Jorder, 1,3 ha i Vejle ådal ved Kongens Kær. Hugsten på Randbøl HUGST i m 3 fastmasse Bøg Eg Ask Ær (=Ahorn) Andre løvtræarter I alt løvtræ Rødgran Sitkagran Andre nåletræarter I alt nåletræ Skovdistriktet i alt

10 Trekantsområdets hugst i 2008 har været væsentlig lavere end planhugsten, som efter overførslen af ca ha fra det nedlagte Haderslev Statsskovdistrikt (2007), er på kubikmeter (m 3 ). Den mindre hugst i specielt bøg og nåletræ i 2008 skyldes dårlige afsætnings- og vejrforhold. En stor del af hugsten i bøg og nåletræ skulle have været udført i skovene ved Sdr. Stenderup, hvor jordbunden er ret leret og derfor vanskelig at køre på med de tunge maskiner, hvis ikke vejrforholdene er optimale. Juletræer og pyntegrønt Distriktets juletræs- og pyntegrøntareal er ikke omfattet af PEFC- og FSC-certificeringen, fordi certificeringen ikke tillader gødskning af skov, og det er problematisk at dyrke pyntegrønt- og juletræarterne uden tilførsel af gødning. Arealerne dyrkes dog meget ekstensivt og med et minimum at gødningstilførsel i produktionsperioden, og der fokuseres ligeledes på kun at dyrke de arealer, der er store, homogene og med et godt potentiale. Derfor er en lang række af distriktets pyntegrønt- og juletræsarealer udtaget af produktion i 2007 og medtaget i det certificerede areal som almindelige skovbevoksninger. Distriktet har i sæsonen 2008 solgt 98 % af denne produktion på roden og har derfor haft en lang række af entreprenører og opkøbere involveret i produktionen. Enhedens produktion af pyntegrønt og juletræer har i 2008 været præget af markedets mangel på NGR-juletræer og NGR-klippegrønt og et stabilt nobilismarked. Hvilket fremgår af nedenstående tabel Klippegrønt, nobilis kg kg kg Klippegrønt, nordmannsgran kg kg kg Juletræer, nordmannsgran stk stk 3555 stk * Juletræer nobilis 101 stk 468 stk 350 stk Torvetræer 3 stk 22 stk 45 stk * Denne produktion af nordmannsgran juletræer skal suppleres med den økologiske produktion på Tønballe som fremgår af næste afsnit. Også i 2008 var der mangel på nordmannsgrantræer i markedet, og derfor blev alle enhedens bevoksninger støvsuget for brugbare træer. Ligeledes blev der klippet en stor mængde NGR-klippegrønt som følge af gunstige afsætningsforhold. Priserne på begge produkter har haft stigende tendenser i Nobilis-markedet har været stabilt og enheden har klippet de planlagte bevoksninger med et forventet udbytte til følge. Enheden har ligeledes bestræbt sig på at øge andelen af salget af store juletræer til torve, rådhuse og virksomheder, hvilket også bar frugt i sæsonen. 10

11 Økologisk juletræsproduktion Enhedens økologiske juletræsproduktion på Tønballegård ved Snaptun nåede i 2007 et højdepunkt, og der er således i 2008 solgt markant færre økologiske juletræer. Grunden hertil er ganske enkelt, der i 2008 kun kunne høstes træer i salgbar størrelse i to kulturer. Markedet for juletræer har været positivt i 2008 med stigninger på salgsprisen til følge. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vores produktion er ved at ebbe ud og afsætningen dermed er faldende. Salget fordelt efter år År Antal økologiske juletræer De store udsving i salgstallet skyldes, at der i de foregående år har været et efterslæb af ikke solgte 3.sorterings træer som vi var heldige, at kunne sælge i det opadgående marked. Hele årets produktion blev solgt som økologiske træer. Foruden de 3000 træer solgt til eksport, kommer ca træer solgt lokalt i forbindelse med julemarkeder på Tønballegård og Brødsgaard. Det årlige økologikontrolbesøg fra Plantedirektoratet gik planmæssigt og produktionen er fortsat godkendt som økologisk. Frøproduktion Enheden har en lang række bevoksninger, som er kårede til frøproduktion. Frøet høstet på de træer indgår i den danske frøforsyning til planteskolerne. Der er desuden nye bevoksninger på skovrejsningsarealer og andre udvalgte steder i området, som er tænkt som fremtidige frøavlsbevoksninger. De gamle, veletablerede frøavlsbevoksninger findes fortrinsvis i Stenderupområdet og i skovene mellem Horsens og Vejle Fjord. Det er især eg og bøg, som leverer de store mængder frø og dermed også bidrager til distriktets indtjening. I 2008 var der en vældig god frøsætning i de kårede egebevoksninger i Stenderup Skovene og derfor indsamlede Enheden ved hjælp af ca. 100 private indsamlere ca kg agern. Der var potentiale til langt mere men Planteavlsstationen kunne ikke afsætte mere agern til planteskolerne der var ret tilbageholdende grundende den spirende finanskrise. Økonomisk resultat for driften af Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet I nedenstående tabel vises det økonomiske resultat for driften af enheden i 2008 og en sammenligning af netto med årene 2007, 2006 og

12 tal i 1000 kr indtægter udgifter netto netto Netto netto Træ og flis Pyntegrønt Juletræer Jagt Landbrug, fiskeri, grunde Anden erhvervsm. drift Skovkulturer bevoksningspleje vedligeholdelse af vej, vand kørsel, efteruddannelse mm Kontorhold Ejendomsskat mm forrentning og afskrivning Naturskoledrift Naturpleje publikumsfaciliteter I alt Bemærkninger til tabellen: I 2007 blev enhedens areal udvider fra ha til hektar ved tilførsel af statsskovene i Kolding Kommune. Det forklarer de store udsving mellem 2006 og Hovedparten af distriktets arealer er udlejet til jagt, bortset fra de gamle statsskove, hvor jagten er forbeholdt kongehuset. Hugst og udkørsel af træ belaster skovens veje. Sådan har det altid været. Men det meget våde vejr i skovningssæsonen bevirkede, at udgifterne til vejvedligeholdelse blev ekstra store i Distriktet betalte også ejendomsskat i årene 2005 og 2006, men det blev først fra 2007 posteret direkte i distriktets regnskab. I 2005 blev det besluttet, at statslige virksomheder også skulle indregne forrentning og afskrivning af bygninger og materiel for bl.a. at lette sammenligninger med private virksomheder. Afskrivning og forrentning posteres særskilt fra i Distriktets to naturskoler får deres indtægter dels fra skolernes brug af naturskolen (flerårige aftaler med kommunerne), dels fra andre kursister. Naturarealer på distriktet plejes i vidt omfang ved at bortforpagte arealerne til afgræsning. Andre arealer må plejes af distriktets personale ved rydning af trævækst, afbrænding og afslåning. Der har været en særlig stor indsats med rydning omkring Syvårssøerne i Frederikshåb plantage. Også i 2008 blev der ligesom i 2007 investeret kraftigt i publikumsfaciliteter, så som vej- og informationsskilte, hundeskove, bord, bænke og madpakkehuse. Regnskabstallene indeholder løn til skovarbejdere, men ikke funktionærlønninger. 12

13 Jagtforvaltning Randbøl Statsskovdistrikt udlejer følgende arealer til jagt: Tykhøj Krat Gyttegård Plantage Haltrup Hede Bankehave Skov Stagsrode Skov Sebberup Skov (2 lejemål) Tapsøre Skov Harte Skov Hoppeshuse Skov Fovslet Skov Trommersgård Skov Uddannelsesjagter: Der afholdes almindeligvis to jagter for nyuddannede jægere med ca. 30 deltagere på hver jagt. Der inviteres udelukkende jægere, der har bestået jagtprøven i samme år. En jagt holdes i distriktets østlige del, og en jagt i den vestlige del. I år har Bjerge Skov og Frederikshåb Plantage været benyttet. Repræsentationsjagter: Distriktet har afholdt syv repræsentationsjagter med i alt ca. 150 deltagere. Til jagterne har ét medlem fra ca. halvdelen af de i alt 65 lokale jagtforeninger der findes i vildtforvaltningsområdet været inviteret. Den anden halvdel af lokalforeningerne vil så modtage invitationer til repræsentationsjagter i Ligeledes har fem schweisshundefører deltaget i jagterne og været behjælpelig med eftersøgning af alt løbende vildt der er afgivet skud til. Der har været afholdt 1 kongejagt med HKH Prins Joachim som vært. Jagtudbytte på arealer, der ikke er udlejet: ÅR Råvildt Ræv Hare Fasan Sneppe Kronvildt Andet I alt 2005/ / /08* /09* * Sdr. Stenderup skovene inkl. Tallene for 2008/09 kommer snarest. Publikumsfaciliteter Det er glædeligt, at der er stor efterspørgsel efter publikumsfaciliteter, såvel gamle som nye. Foruden den almindelige vedligeholdelse af skilte, bomme m.v. er der i 2008 opsat mange nye borde/bænke-sæt og enkeltstående bænke rundt på arealerne. Desværre er der samtidig forsvundet (stjålet) flere af de nye borde/bænke-sæt i løbet af året. I det tidlige forår blev afsat en uge, hvor alle skovarbejdere i fællesskab gav publikumsfaciliteterne et løft forud for sæsonen. Samtidig blev taget et væsentligt skridt i forhold til at få registreret alle friluftsfaciliteterne digitalt til brug for overblik og planlægning af driften. I årets løb er der blevet arbejdet med kajakprojektet langs den jyske østkyst og omkring Fyn, hvor der skal etableres tilgængelige overnatningsfaciliteter med passende interval. Første fase af projektet har primært handlet om registrering og justering af eksisterende pladser. Tilsvarende er der udarbejdet projektoplæg til etableringen af nyt rekreativt støttepunkt ved Kirstinelyst. 13

14 Gennem efteråret er der blevet arbejdet med klargøring af areal og inventar til ny skovlegeplads i Gødding Skov, der skal erstatte den tidligere i Gødding Lilleskov. Legepladsen forventes indviet til Skovens Dag 3. maj Hundeskoven i Boller Overskov er blevet gjort færdig med hegn, skiltning og ny P-plads. Ved Ferup Sø er i forlængelse af naturgenopretningsprojektet etableret nye stianlæg og broer. Arbejdet med at færdiggøre de rekreative faciliteter fortsætter her i I Fårup Skov er etableret ny gangbro gennem askesumpen ud til udsigtsplatformen i kanten af søen Ved Boller Mølle giver en ny bro atter adgang over Klokkebæk. Sidst på året blev skovlen sat i jorden i Refstrup Skov i forbindelse med det første Grønne Partnerskabsprojekt, der blev ansøgt indenfor Trekantsområdet. Her står en række lokale foreninger bag opførelsen af et bålhus med tilhørende shelters i løbet af foråret I Tykhøj Krat er de tidligere ridestier atter blevet fundet frem og afmærket. Arbejdet med udskiftning af gamle vejskilte i metal i skovene og opsætning af nye vejskilte i Skov- og Naturstyrelsens fællesdesign er fortsat i 2008 med nye skilte i Frederikshåb Plantage. Naturskoven i Bjerge Skov har fået ny information i form af nye infotavler. I foråret 2008 kom en ny udgave af vandretursfolderen for Engelsholm Skov. Den er blevet revideret og udvidet til også at omfatte Gødding Skov. To nye foldere er udarbejdet i samarbejde med kommunerne: Rands Fjord sammen med Vejle og Fredericia samt Daugårdstrand i samarbejde med Vejle og Hedensted kommuner. Bygningsvedligeholdelse og administration Bygningsvedligeholdelsen er delvist regionaliseret, og det er nu SNS Kronjylland der har hovedansvaret for Skov- og Naturstyrelsens boliger i Jylland. Men der er stadig mange opgaver som løses lokalt. I 2008 er skovløberboligen Ustruphus istandsat med bl.a. nyt køkken til den nyansatte skovløber. Udlejningsboligen Skablundhus har fået nyt tag og forbedringer som følge deraf. Naturpleje I 2008 er der i Frederikshåb Plantage foretaget naturpleje på i alt ca. 56 ha. Der er foretaget rydning af uønsket træopvækst i indlandsklitterne, som ligger ved Store og Lille Rygbjerg. Videre er der fjernet nabobevoksninger af ringe bonitet (vækst), så heden har fået en større udstrækning til gavn for bl.a. natravnen og friluftslivet. 14

15 Plejeindsatsen på Randbøl Hede omfatter dels afbrænding og dels kreaturgræsning. Kreaturgræsning på heden foretages af to forpagter med henholdsvis Hereford og Skotsk højlandskvæg. Der bliver afgræsset på ca. 350 ha. I 2008 var det ikke muligt at foretage afbrænding, grundet vejrliget. Af andre plejetiltag blev der etableret ca. 3 ha med såkaldt barjord på tre forskellige lokaliteter. Bar jord skal primært sikre en større diversitet i insektlivet på heden. Arbejdet blev foretaget i august/september, og udført ved henholdsvis pløjning og fræsning. Rotation i afgræsningen er fortsat med frahegning af 15 ha, der nu fritages for græsning i ca. 5 år, hvorefter det igen indgår i græsning. Et areal på 14 ha, der blev fræset i 2004 blev udsat for intensiv græsning i en periode på 14 dage. Resultatet viser indtil videre en god lyngfremspiring. Efter planen skulle et større areal på 15 ha lyng afslås til tækkemateriale. Desværre blev arealet i sensommeren kraftigt angrebet af lyngens bladbille, og var derfor ikke anvendelig. Reetablerer arealet sig ikke i den kommende tid, vil det blive afbrændt. Et mindre areal på 4 ha er afslået med en lynghøster (se foto). Arealet var under kraftig tilgroning med gyvel. Det opsamlede materiale er kørt væk fra området og udspredt på brandlinier i Frederikshåb Plantage. Samtidigt blev der på entreprenørbasis udført den samme opgave på 7 ha privat areal med kraftig gyvelvækst. Efterfølgende har det vist, at gyvlen etablerer sig igen, men arealet er nu i en tilstand, hvor det dels kan afgræsses eller afbrændes. Lynghøster med monteret grenknuser Et areal langs Bøgvadvej, hvor der tidligere var plantage, er efter rydning blevet knust og indhegnet. Arealet vil i en periode blive afgræsset, hvorefter der forhåbentlig vil etablerer sig lyng. Langs Frederikshåbvej er et nyt kreaturhegn blevet opsat, og rabatten mellem vej og heden øget. Dette vil fremover indgå som en strækning af en ny ridesti på Randbøl Hede. Ved de gamle Böchers Forsøg, der er de først kendt plejeforsøg på en dansk hede, er felterne lokaliseret og markeret med nye egepæle. I samarbejde med Miljøcenter Ribe er der udarbejdet Natura 2000 planer, hvor Randbøl Hede indgår. Planer afventer i øjeblikket udtalelser fra kommunerne. 15

16 Skærsø Sammen med kommunerne Kolding, Vejen og Vejle er der nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med at sikre miljøtilstanden i Skærsø (syd for Egtved), som tidligere har været blandt Danmarks reneste søer. Der er udført forskellige konsulentopgaver, der skal forklare søens udvikling og der er udarbejdet forslag til metoder der forhåbentlig kan genoprette søens tilstand som en klarvandet sø (lobelie sø). Der arbejdes på tværs for at skabe økonomi til de nødvendige indgreb, herunder opkøb af arealer. Det er aftalt, at Trekantsområdet fremover står for den samlede pleje af stisystemet rundt om søen. Fortidsmindepleje Skovene rummer generelt mange fortidsminder, fordi gravhøje, hulveje, diger m.v. her i århundreder har ligget godt beskyttet og har undgået at blive fjernet i forbindelse med intensiv opdyrkning. Skovbrugets tiltagende mekanisering har imidlertid betydet, at det er blevet nødvendigt at sætte fokus på at sikre skovenes fortidsminder for fremtiden. Der sker derfor en løbende pleje af fortidsminderne på enheden, der dels skal sikre fortidsminderne for eftertiden og dels skal gøre udvalgte fortidsminder mere seværdige og tilgængelige for publikum. I 2008 er der gjort en særlig indsats på Firehøje, Kæltringehøj, St. Rygbjerg runestenen samt voldstederne Husvold, Skansen og Fovslet voldsted. En del af fortidsmindeplejen er udført i sammenhæng med den løbende hugst og endelig har sankere bidraget til fældningen af uønskede træer på fortidsminderne efter anvisninger fra skovarbejderne. Firehøje, ved Hærvejen syd for Gødding Skov Naturskolerne Efter ret vanskelige forhandlinger blev der i 2007 indgået en helt ny naturskoleaftale med Billund, Hedensted og Vejle Kommuner til afløsning af tidligere aftale med nogle af de kommuner, der indgår i de nye storkommuner. Det har været vanskeligt, fordi kommunerne har haft svært ved at kende deres nye økonomi tilstrækkeligt, såvel som ændringen indeholder en harmonisering i serviceniveau. En ekstra faktor har været et ønske fra Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland, om at indgå i aftalen med Naturcenter Koutrupgård. Det har af flere grunde været rimeligt at inddrage Koutrupgård, men det betyder også, at der er et lidt kompliceret samspil af interessenter. 16

17 I 2008 har den nye naturskoleaftale med tre kommuner (Hedensted, Billund og Vejle) og tre naturskoler (Tønballe, Søballegård og Koutrupgård) været fungerende, og de skoler, der nu har fået adgang til de tre naturskoler er begyndt at få erfaring med tilbuddet. Det synes at betyde flere besøg på naturskolerne. Kredsen af kommuner kan udvides, og især vil vi finde det ønskeligt, om der kunne indgås en supplerende aftale med Horsens Kommune. Der er taget kontakt til kommunen, men der er indtil nu ikke indgået nogen aftaler. Der henvises i øvrigt til den generelle og mere fyldige redegørelse i årsberetningen for 2007 samt til de to naturskolers beretning nedenfor. Naturskolen Søballegaard 1. januar 2008 trådte den nye aftale mellem kommunerne og SNS Trekantsområdet i kraft. Det har specielt været spændende og se, hvordan nye bruger ville tage imod tilbuddet, og ikke mindst, hvilken betydning fjernelsen af transporttilskud til naturskolen ville medføre. Indtil videre er bekymringerne gjort til skamme, da vi har haft et rigtigt godt besøgsår med et samlet besøgstal på besøgende. Besøgene fordeler sig således: Arrangementer 2008 Antal Voksne Børn I alt Åbne Arrangementer Skoleklasser Foreninger Familiegrupper Kurser voksne I alt: Der har gennem året været en meget fin fordeling af besøgene på vores forskellige besøgssteder Kighøj Engelsholm og Gyttegård. I Gyttegård Plantage vil der blive opsat en skurvogn med toilet, der kan anvendes som en midlertidig satellit, indtil det bliver muligt at bygge et madpakkehus eller indgå samarbejde med Grene Sande Lejren. 17

18 GetMoving på Naturskolen På Søballegård er der i slutningen af året, blevet opført et længe ventet redskabshus med carport. Det er nu muligt at få diverse redskaber og småmaskiner under tag og aflåst. Tønballe Naturcenter Naturcenteret har i 2008 haft et samlet besøgstal på gæster, hvilket svarer til de senere års gennemsnit. Det skal tilføjes at tallet nu opgøres efter faktureringsbilag og de indberetninger vi modtager fra skoleklasser der besøger naturskoleafdelingen. Det betyder at der mangler registrering på gæster som af en eller anden grund ikke er tilknyttet en af disse to kategorier. Besøgene fordeler sig på følgende måde: Besøgsopgørelse Tønballe Naturcenter 2008 ARRANGEMENTER ANTAL VOKSNE BØRN Åbne arrangementer Skoleklasser Foreninger Familiegrupper Kurser voksne I alt: Tal er inkl. besøg på naturskoleafd. i Bjerge Skov. Tal er opgjort via faktureringsbilag, hvad angår gæster udover naturskoleaftalen. 18

19 Vækstkurve, gæster Antal personer Efter et år (2007) med fald i antal gæster, pga. strukturreformen, har besøgstallet stabiliseret sig i Der har været pæn fremgang i antal besøg fra skoler i Vejle Kommune i efteråret Mod normalt besøg fra tidligere Børkop Kommune, spredes besøgene nu over flere af skolerne fra Vejle Kommune. Det vurderes, at der også vil være fremgang i 2009, idet skolernes arbejder på at indføre ny struktur efter kommunesammenlægningen. I august 2008 kom den dag, hvor gæst nr på Tønballe Naturcenter var på besøg. Det fejrede vi med stor lagkage, pølser mm. til alle dagens gæster. TV Syd ankom også til begivenheden. Og der opstod det fantastiske held, at en pige fra Søndre skole i Grindsted samme dag fandt en 20,2 mio. år gammel hajtand ved stranden, som således blev foreviget i tv samme aften. I august havde centeret igen besøg af skoleskibet Fulton i forbindelse med et humanitært projekt, gennemført af LIONS Danmark. I forbindelse med besøget af Fulton boede der 20 unge mennesker med sociale eller kriminelle problemer på naturcenteret, hvor de arbejdede med teambuilding og andre udfordringer. Det årlige juleværksted på naturcenteret satte besøgsrekord med ca. 400 gæster og ca. 70 solgte juletræer, samt snesevis af producerede juledekorationer, alene af naturmaterialer også lysene af bivoks, som børnene selv rullede i hånden. 5,2 cm. hajtand fra fortidshajen: Megalodum charcharodon. 19

20 Naturskoleafdeling i Bjerge skov Den nye naturskoleafdeling Bjerge Naturskole, har haft fremgang i 2008, efterhånden som det gode rygte spredes. På grund af det manglende undervisningsmateriale i Bjerge Naturskole, har naturskolen i 2008 hovedsagelig været udgangspunkt for udflugter for skoleklasser og foreninger i fritiden. Men det er også et ædelt formål, når faciliteterne kan trække flere mennesker ud i naturen. Der er håb for ekspansion i 2009, idet en nyansættelse af en skovløber i Bjerge Skov giver mulighed for flere besøg på naturskolen, og mulighed for at søge den hvilende bevilling på kr fra Friluftsrådet genoptaget. Naturstuen Stenderup Strand I Stenderup Midtskov har distriktet en lille ubemandet naturstue/økobase, hvor der er plads til ca. 40 personer. Naturstuen kan lejes af institutioner, organisationer og private, og den bliver flittigt benyttet i sommerhalvåret. Til besøget i naturstuen kan man leje en af områdets naturvejledere, og i sæsonen 2008 er der både lavet teambuilding, grævlingeture, træklatring, mountainbiketure, og andre arrangementer i forbindelse med udlejningen. År Besøgstal besøgsdage I 2008 havde naturstuen 4519 gæster fordelt på 97 dage, hvoraf nogle af gæsterne benyttede lejligheden til at overnatte i bålhuset/shelteret, der ligger i tilknytning til naturstuen. Dette er en fremgang på knapt 20 % hvilket må konstateres at være meget tilfredsstillende og en følge af øget kendskab lokalt samt en øget markedsføring. Naturvejledning på distriktet ud over naturskolerne Der har i 2008 været afholdt 18 offentlige ture med forskellige naturvejledere fra distriktet med deltagelse af i alt 1793 personer. Markedsføringen af de offentlige ture sker i et samarbejde med SNS Søhøjlandet og SNS Midtjylland samt kommunerne Horsens, Hedensted, Vejle, Fredericia og Kolding i form af web-siden med den tilhørende folder: Naturoplevelser. Foruden offentlige ture har der i 2008 været afholdt to ture i samarbejde med Jyske Vestkysten. På tur i klitterne i Frederikshåb Plantage 20

FSC skovcertificering

FSC skovcertificering FSC skovcertificering Offentligt resume af årlig overvågning Fredericia Kommune 1. OVERVÅGNING OG EVALUERING Som et led i FSC-certificeringen af Fredericia Kommune har PEFC/FSC ansvarlig i kommunen Carsten

Læs mere

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode, for de kommunale repræsentanter gælder udpegningen for en valgperiode.

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode, for de kommunale repræsentanter gælder udpegningen for en valgperiode. Falster Statsskovdistrikt Landsdelscenter Storstrøm J.nr. Ref. Juni 2007 Nyt brugerråd efter kommunalreformen Brugerrådets sammensætning Efter kommunalreformen er det nødvendigt at ændre sammensætningen

Læs mere

Certificering af Aalborg Kommunes skove.

Certificering af Aalborg Kommunes skove. Punkt 12. Certificering af Aalborg Kommunes skove. 2012-1258. Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering sag om certificering af de kommunalt ejede skove i Aalborg

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Emne: Observationer ifm. Skovning i Naturstyrelsen Sønderjyllands skove på Als.

Emne: Observationer ifm. Skovning i Naturstyrelsen Sønderjyllands skove på Als. DN Sønderborg Afdeling Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440v Augustenborg Telefon: 74884242, 61341931, e-mail: a-andersen@mail.dk Naturstyrelsen Sønderjylland Feldstedvej 14 6300 Gråsten Dato:

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv?

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Søren Præstholm Specialkonsulent, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, IGN Frank Søndergaard Jensen Professor, Forskergruppen

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen. Skov- og Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi sætter naturen og fremtidens Danmarkskort på dagsordenen.

Skov- og Naturstyrelsen. Skov- og Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi sætter naturen og fremtidens Danmarkskort på dagsordenen. Skov- og Naturstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi sætter naturen og fremtidens Danmarkskort på dagsordenen. Miljøministeriets organisation Ministeren Departementet Miljøstyrelsen

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Dette er stormfaldsplanen for Stråsøkomplekset i Vestjylland. Stråsøkomplekset er et stort sammenhængende naturområde på ca. 5.200 ha. Udover Stråsø Plantage består området

Læs mere

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Afdeling 1. September 2006 Søren W. Pedersen Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Udarbejdet af Anders Busse Nielsen og J. Bo Larsen Omlægningen

Læs mere

Certificering af statsskovene

Certificering af statsskovene Certificering af Hidtidige forløb Ult. 04: Ministeren beslutter, at skal certificeres KR og FU udvalgt som forsøgsdistrikter. Aftale indgås s med NEPCon om både b FSC- og PEFC-certificering Maj 06: Evaluering

Læs mere

OVERVÅGNING OG EVALUERING

OVERVÅGNING OG EVALUERING OVERVÅGNING OG EVALUERING Skovdrift året rundt i Silkeborg Kommune er en kort oversigt og status over arbejdet i de kommunale skove. Sammen med folderen Information til skovgæster udgør materialet et offentligt

Læs mere

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at Nyd din skov og dyrk den med Skovdyrkerne Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at renovere dine læhegn med overskud øge din ejendoms herlighedsværdi

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning Rådhus

Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning Rådhus Mødedeltagerne SKOV- OG NATURSTYRELSEN Midtjylland J.nr. SNS-4332-003337/00334 Ref. jepsc Den 30. april 2009 Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Lisbjerg Skov Status 2005

Lisbjerg Skov Status 2005 Bilag 2 Eksempel på status og skovudviklingsplan for Lisbjerg Skov og Havreballe Skov Lisbjerg Skov Status 2005 Bevoksede er (ha) (%) Ubevoksede er (ha) (%) Bøg 45,43 29,16 Krat, hegn 1,19 0,76 Eg 52,01

Læs mere

Naturnær skovdrift i statsskovene

Naturnær skovdrift i statsskovene Naturnær skovdrift i statsskovene Hvad, Hvordan og Hvornår 2005 Titel: Naturnær skovdrift i statsskovene Hvad, Hvordan og Hvornår Udgivet af: Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Fotos: Lars Gejl/Scanpix,

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

FSC og PEFC CERTIFICERING. Frederikshavn Kommune Center for Park og Vej. Overvågning og evaluering

FSC og PEFC CERTIFICERING. Frederikshavn Kommune Center for Park og Vej. Overvågning og evaluering FSC og PEFC CERTIFICERING Frederikshavn Kommune Center for Park og Vej Overvågning og evaluering Maj 2016 Udarbejdet af: Frederikshavn Kommune Center for Park og Vej Søren Hoff Brøndum I samarbejde med

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen RANDBØL STATSSKOVDISTRIKT JAGT OG VILDTFORVALTNING PÅ RANDBØL STATSSKOVDISTRIKT

Skov- og Naturstyrelsen RANDBØL STATSSKOVDISTRIKT JAGT OG VILDTFORVALTNING PÅ RANDBØL STATSSKOVDISTRIKT Skov- og Naturstyrelsen RANDBØL STATSSKOVDISTRIKT September 2006 J.nr. 2001-2620/RA Ref. PB JAGT OG VILDTFORVALTNING PÅ RANDBØL STATSSKOVDISTRIKT Indhold 1. Jagt- og vildtforvaltningsadministrationen (den

Læs mere

Sundby Sø (Areal nr. 24)

Sundby Sø (Areal nr. 24) Sundby Sø (Areal nr. 24) 1 Beskrivelse Umiddelbart nordvest for Vildsund finder man de afvandede arealer i Sundby Sø og Tagkær Landvindingslag. Her er det besluttet at gennemføre et naturprojekt, der skal

Læs mere

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council Fortolkning af den danske FSC-skovstandard Der er, og vil altid være, tilfælde, hvor der kræves en fortolkning af og klarhed om kravene under selv den bedste standard. Hos FSC Danmark er der udpeget en

Læs mere

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd.

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd. Notat 27. januar 2011 Dok. nr. 5998875 Sags id. 863351 Teknik og Miljømyndighed Natur og Miljø Dan Raahauge BERETNING FOR GRØNT RÅD 2009-2010 T 54676426 Grønt Råd blev oprettet af Byrådet i 2007. Grønt

Læs mere

Den Særlige Vand og Naturindsats

Den Særlige Vand og Naturindsats Den Særlige Vand og Naturindsats Miljømilliarden Politisk aftale mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti DEN af 3. SÆRLIGE november VAND 2006 OG NATURINDSATS Forord For at bidrage

Læs mere

Naturplan Granhøjgaard marts 2012

Naturplan Granhøjgaard marts 2012 1 Naturplan Granhøjgaard marts 2012 Jørgen & Kirsten Andersen Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Rydning af

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Naturvisioner for Bøtø Plantage

Naturvisioner for Bøtø Plantage Naturvisioner for Bøtø Plantage 1 Indledning... 3 Almindelig beskrivelse... 3 Status og skovkort... 3 Offentlige reguleringer... 4 Natura 2000... 4 Naturbeskyttelseslovens 3... 4 Nøglebiotoper... 4 Bevaring

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Formål med driftsplaner Omsætte Naturstyrelsens overordnede politikker og retningslinjer til arealdrift. Afvejning af ofte modsatrettede rammer og målsætninger

Læs mere

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte.

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte. Gitte Elgaard Mejlby Engevej 1 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-2394 E-mail std@esbjergkommune.dk Tilladelse

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

DU ER MED TIL AT BESTEMME

DU ER MED TIL AT BESTEMME DU ER MED TIL AT BESTEMME Nationalpark Mols Bjerge forventes indviet tidligst i sommeren 2009. Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Formålet med en nationalpark er at bevare,

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Notat. Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 27. februar Natur og Miljø. Den 23. februar 2012.

Notat. Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 27. februar Natur og Miljø. Den 23. februar 2012. Notat Emne: Til: Kopi til: Skovenes økonomi Teknisk Udvalg Claus Nickelsen Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 27. februar 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 23. februar 2012

Læs mere

Skovvision for Mariagerfjord Kommune. - skovene som rekreative naturområder

Skovvision for Mariagerfjord Kommune. - skovene som rekreative naturområder Skovvision for Mariagerfjord Kommune - skovene som rekreative naturområder Mariagerfjord Kommune betragter de kommunale skove som en værdifuld ressource, der gennem en langsigtet drift og administration

Læs mere

Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54)

Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54) Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hanstholmknuden er Jyllands nordvestligste forbjerg. Arealerne ved Hanstholm Kystskrænt består af forland og klitslette op mod stejle, nordvendte

Læs mere

Frisenvold Laksegård, Stevnstrup Enge og Midtbæk Enge - areal nr. 212

Frisenvold Laksegård, Stevnstrup Enge og Midtbæk Enge - areal nr. 212 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser side 1 Frisenvold Laksegård, Stevnstrup Enge og Midtbæk Enge - areal nr. 212 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Der er i denne Driftsplan kun planlagt

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for Dueodde Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2016

Læs mere

Offentligt møde LIFE Helnæs

Offentligt møde LIFE Helnæs Offentligt møde LIFE Helnæs Dagsorden 1. Velkomst og indledning v/skovrider Søren Strandgaard, Naturstyrelsen Fyn 2. Indlæg fra landbruget v/ Niels Rasmussen, Formand for Centrovice 3. Gennemgang af LIFE

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning, afbrænding og hegning

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning, afbrænding og hegning Lærke Helene Becker Naturstyrelsen Trekantsområdet Førstballevej 2 7183 Randbøl lbeck@nst.dk Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dispensation efter

Læs mere

Tilladelse til ophævelse af fredskovspligt i forbindelse med etablering af regnvandsbassin

Tilladelse til ophævelse af fredskovspligt i forbindelse med etablering af regnvandsbassin Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Att. Jesper Purhus Park Alle 160 2605 Brøndby E-mail jpu@brondby.dk Hovedstaden J.nr. NST-321-03741 Ref. JKC Dato 20. november 2012 Tilladelse til ophævelse af fredskovspligt

Læs mere

Dato: 1. september 2014. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal

Dato: 1. september 2014. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal Du har søgt om dispensation til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal på din ejendom matr. nr. 1 t,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Driftsplan for de statslige arealer i Vendsyssel... 2 Handleplan for bekæmpelse af Bjørneklo... 3 Status

Læs mere

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet.

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. Et naturforvaltningsprojekt, i samarbejde mellem Skov og Naturstyrelsen og Ny Vejle kommune, omfattende 20-25 delprojekter.

Læs mere

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab Regnskabsoversigt for privatskovbruget 25 Af forstkandidat Mikkel Holmstrup, Dansk Skovforening Underskuddet fra driften af de private skove var i 25 på 3 kr/ha eksklusiv andre indtægter, rentebetaling

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012

Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012 Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012 Vedr: Afregistrering af beskyttet natur på matrikel Barde By, Vorgod 3c samt matrikel Barde

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Til medlemmerne af brugerrådet ved Silkeborg Statsskovdistrikt. J.nr. SN 2001-210 Ref. LBH

Til medlemmerne af brugerrådet ved Silkeborg Statsskovdistrikt. J.nr. SN 2001-210 Ref. LBH Til medlemmerne af brugerrådet ved Silkeborg Statsskovdistrikt SKOV- OG NATURSTYRELSEN SILKEBORG STATSSKOVDISTRIKT LANDSDELSCENTER MIDTJYLLAND J.nr. SN 2001-210 Ref. LBH Referat af brugerrådsmøde den 27.

Læs mere

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013 Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé 8 4800 Nykøbing F. Att. Janus Storland Høhne Tlf. 99 68 44 68 vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Fårup Klit (skov nr. 76)

Fårup Klit (skov nr. 76) Fårup Klit (skov nr. 76) Beskrivelse Generelt Fårup Klit kaldes lokalt for læplantagerne. Administrativt kalder vi de sammenhængende områder for sti 100. Skoven er et smalt bånd af træbevoksning, der strækker

Læs mere

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det Grønne Råd Onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Meddelelser og orientering A. Status for Naturplaner 2016-2021

Læs mere

3 MYNDIGHED OG VANDPROJEKTER. Pia Boisen Hansen

3 MYNDIGHED OG VANDPROJEKTER. Pia Boisen Hansen 3 MYNDIGHED OG VANDPROJEKTER Pia Boisen Hansen DISPOSITION Baggrund Forhistorie og udvikling Alling Ådal projekt og eksempler Kastbjerg Ådal projekt og eksempler Gode råd BAGGRUND Biolog, Randers Kommune

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Skov- og Naturstyrelsen Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Mødedeltagere: TN Tina Jensen, Høje-Taastrup Kommune VS Vibeke Heskjær, Høje-Taastrup Kommune JJ Jørgen Johansen,

Læs mere

Tilladelse til trætopbane i fredskov på Munkerup, matr. nr. 108 bd m.fl. Rø, Bornholms Regionskommune

Tilladelse til trætopbane i fredskov på Munkerup, matr. nr. 108 bd m.fl. Rø, Bornholms Regionskommune Tor Madsen Brommegaard Brommevej 19 3760 Gudhjem Bornholm J.nr. NST-321-02882 Ref. JIGNO Den 1. april 2011 mail@brommegaard.dk Tilladelse til trætopbane i fredskov på Munkerup, matr. nr. 108 bd m.fl. Rø,

Læs mere

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning Frederik Kolmorgen Søndergaard Ledreborg Alle 18 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Ringsted, 17-07-2014 Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Emne: Indsigelse i forbindelse med nabo-orientering omkring RIKA s ønske om

Læs mere

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999.

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999. Udgave nr. 5 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Økonomikontoret J.nr. SN 2001-0323-0008 Ref. ARD/GJE/OEJ Vejledning om medfinansiering af offentlig skovtilplantning Den 11. oktober 2005 Indledning: EU-kommissionen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturprojekt i Ejby Mose afgræsning og naturgenopretning for vildt og natur

Naturprojekt i Ejby Mose afgræsning og naturgenopretning for vildt og natur Naturprojekt i Ejby Mose afgræsning og naturgenopretning for vildt og natur Ejby Mose er et af de største sammenhængende moseområder på Fyn og projektområdet strækker sig over 230 ha. Området er domineret

Læs mere

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet.

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet. 1.7 Friluftsliv 1.7.1 Rekreativ anvendelse og friluftsfaciliteter Arealerne under Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland rummer mange arealer af stor friluftsmæssig betydning og distriktets arealer er derfor

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 8. maj 2015 Spørgsmål og svar: 1. Spørgsmål: Vil det være tilladt at neddele alt materiale til biobrændsel? Svar: Nej materialet skal fjernes fra arealerne og udkøres

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

Referat fra Grønt Råds møde den 20. marts 2014 Mødet bliver afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning fra kl. 15-17 i lokale E 2.40.

Referat fra Grønt Råds møde den 20. marts 2014 Mødet bliver afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning fra kl. 15-17 i lokale E 2.40. TEKNIK OG MILJØ Til Grønt Råds medlemmer og suppleanter Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8144 ngolh@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 00.00.00-P19-560-06

Læs mere

Fremtiden for skovenes biodiversitet set i lyset af Naturplan Danmark og det nationale skovprogram

Fremtiden for skovenes biodiversitet set i lyset af Naturplan Danmark og det nationale skovprogram Fremtiden for skovenes biodiversitet set i lyset af Naturplan Danmark og det nationale skovprogram Lidt skovhistorie Den tamme skov Status for beskyttelse Fremtiden Jacob Heilmann-Clausen Natur- og Miljøkonferencen

Læs mere

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 2.marts 2010 Friluftsrådet i Vendsyssel

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 2.marts 2010 Friluftsrådet i Vendsyssel Beretning til Kredsrepræsentationen d. 2.marts 2010 Friluftsrådet i Vendsyssel Denne beretning vil begynde med den arbejdsopgave, som der er lagt flest arbejdstimer i. Fire kredsbestyrelsesmedlemmer har

Læs mere

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35)

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Vangså hede er en vidstrakt klithede-slette, beliggende mellem Tvorup Plantage

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1.

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1. Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatområde H197 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner.

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner. N O T A T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Naturområdet J.nr. SN 2001-320-0012 Ref. ELA Praksis for tilladelse til anlæg af golfbaner i fredskov Den 28. november 2005 Der har efter den tidligere skovlov været en

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse og rydde mose Dato: 12. november 2014

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse og rydde mose Dato: 12. november 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse og rydde mose Dato: 12. november 2014 Du har søgt om dispensation til at afgræsse og rydde på din ejendom matr. nr. 12e, Fugdal By, Hejnsvig. Ejendommen

Læs mere

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Claus Lind Christensen (Formand DJ) Knud

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Projektets navn Evt. projektnr. Del af projektprogram Baggrund Odense Fjord-samarbejdet Odense Fjord med Kertinge Nor rummer store naturværdier, hvoraf

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Formål... 2 Ansøgt beløb... 3 Lille Vildmosecentret...

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse Natura 2000 handleplaner - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013-2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer

Læs mere

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Karlstrup, Karlslunde og Engstrup Moser Orienteringsmøde 14. april 2015 Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Henrik Lynghus, lyn@niras.dk - NIRAS Karlstrup Mose vand- og naturprojekt

Læs mere

Plejeplan for Lille Norge syd

Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplanen er udarbejdet for en femårig periode (2008-2013) Plejeplanen skal sikre, at arealet plejes i henhold til fredningens formål Miljø- og naturafdelingen, Teknik-

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere