EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet"

Transkript

1 Statusrapport 2005 EPJ-Observatoriet MEDIQ Aalborg Universitet

2 EPJ-Observatoriet Statusrapport 2005 Søren Vingtoft, Morten Bruun-Rasmussen, Knut Bernstein, Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr EPJ-Observatoriet oktober 2005

3 EPJ-Observatoriet Statusrapport 2005 EPJ-Observatoriet Uddrag og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse Rapporten er udarbejdet af: MEDIQ (Søren Vingtoft, Morten Bruun-Rasmussen, Knut Bernstein) Østerled København Ø Tlf: Web: Aalborg Universitet (Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr) Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Fredrik Bajers Vej 7D 9220 Aalborg Ø Tlf: Web: Projektledelse for EPJ-Observatoriet MEDIQ Projektsekretariat for EPJ-Observatoriet Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 7D 9220 Aalborg Ø Tlf: web: Oplag: Tryk: Kommunik, Aalborg ISBN

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Vurderinger og anbefalinger EPJ-status EPJ-udbredelse i den danske sygehussektor Udfordringer i EPJ-udviklingen og -implementeringen National it-arkitektur Sikker adgang til patientdata på tværs af systemer Web-baserede opslag i patientdata EPJ og kvalitetsudvikling GEPJ og SUNDTERM De nye regioner og EPJ Samlede vurderinger Status på implementering og anvendelse Analyser af status for sygehusejernes EPJ-aktiviteter National EPJ-dækning og forventet -udbredelse Hvornår har vi fuld sengedækning? Gevinster og barrierer for indførelse af EPJ Evaluering af EPJ-projekterne Funktionalitet og integration Udfordringer i EPJ-udviklingen og -implementeringen EPJ-Observatoriets arbejde De væsentligste problemområder Internationale erfaringer Behov for erfaringsudveksling EPJ-arkitektur Sikker adgang til patientdata på tværs af systemer Analysegrundlaget og løsningsmodellen Digitale certifikater Brugeradministration og fælles brugerkatalog Udfordringer Web-baseret opslag i patientdata SUP-projektet standardiseret udtræk af patientdata Projektstatus Udfordringer Web-EPJ en modernisering af SUP EPJ og klinisk kvalitetsudvikling Den danske kvalitetsmodel Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser og EPJ Nødvendige sammenhænge imellem EPJ og kliniske kvalitetsdatabaser GEPJ og SUNDTERM GEPJ SUNDTERM-projektet Kommunalreformen De nye regioner og EPJ Politiske målsætninger Udfordringen for EPJ-området Kortlægning af EPJ i de nye regioner... 72

5 5. EPJ i Skandinavien EPJ i Norge EPJ-systemer og -udbredelse EPJ og elektronisk kommunikation Nationale initiativer EPJ i Sverige EPJ-systemer og -udbredelse EPJ og elektronisk kommunikation Udvalgte initiativer fra centrale myndigheder Status sygehusejere Introduktion til status Bornholms Regionskommune Projektstatus Udbredelsesstatus Frederiksborg Amt Projektstatus Udbredelsesstatus Fyns Amt Projektstatus Udbredelsesstatus Hovedstadens Sygehusfællesskab Projektstatus Udbredelsesstatus Københavns Amt Projektstatus Udbredelsesstatus Nordjyllands Amt Projektstatus Udbredelsesstatus Ribe Amt Projektstatus Udbredelsesstatus Ringkjøbing Amt Projektstatus Udbredelsesstatus Roskilde Amt Projektstatus Udbredelsesstatus Storstrøms Amt Projektstatus Udbredelsesstatus Sønderjyllands Amt Projektstatus Udbredelsesstatus Vejle Amt Projektstatus Udbredelsesstatus Vestsjællands Amt Projektstatus Udbredelsesstatus

6 6.15. Viborg Amt Projektstatus Udbredelsesstatus Århus Amt Projektstatus Udbredelsesstatus Ordliste og forkortelser Referencer...163

7

8 1. Indledning I den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet (NIT) [Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2003] fremgår det klart, at elektroniske patientjournaler (EPJ) skal udvikles og indføres massivt i det danske sundhedsvæsen hen over den nærmeste årrække. Der er fuld enighed herom mellem Regeringen, de centrale sundhedsmyndigheder og hele sygehusejerkredsen. Det er yderligere anført i økonomiaftalen 2003 mellem Regeringen og amterne, at landets sygehuse inden udgangen af 2005 har indført elektroniske patientjournaler baseret på fælles standarder. Aftalen er siden hen modificeret med tilføjelsen eller snarest herefter. De overordnede visioner og målsætninger er ifølge NIT: det er et mål for it-udviklingen i sundhedsvæsenet at medvirke til at give et bedre samspil mellem borgere og sundhedsvæsenet og i det hele taget støtte den enkelte til i størst muligt omfang at tage vare på eget helbred og egen behandlingssituation it skal bidrage til at sikre, at den enkelte borger/patient oplever et kontinuert forløb, selv om de er i kontakt med flere dele af sundhedsvæsenet. Udveksling af patientdata skal derfor foregå gnidningsfrit. Endeligt giver it en række muligheder for, at borgerne/patienterne mere direkte kan få indflydelse på og deltage aktivt i egen behandling for de sundhedsprofessionelle skal it primært være et redskab til at registrere og finde informationer, som er relevante for deres planlægning og de beslutninger, der træffes i forhold til patienter. Samtidig skal anvendelse af it også være et redskab, der kan lette og supplere kommunikation med andre sundhedsprofessionelle internt i samme institution og på tværs af institutioner og sektorer. Den bedre kommunikation vil samtidig kunne bidrage til bedre kvalitet i behandlingen til gavn for den enkelte patient også set fra et overordnet samfundsmæssigt perspektiv skal it bidrage til at optimere udnyttelsen af de ressourcer, der er til rådighed i sundhedsvæsenet. It er en løftestang til at modernisere arbejdsgange og arbejdsdeling på tværs af sektor- og faggrænser. Der er en række gevinster at hente i form af øget faglig kvalitet og bedre styring og organisering af arbejdet ved at anvende it Der er således tilvejebragt et grundlag for udvikling og indførelse af forskellige sundheds-it-systemer herunder EPJ i sundhedsvæsenet i et omfang, der ikke er set tidligere. Dette vil utvivlsomt afstedkomme store udfordringer for alle aktivt involverede parter: sundhedsmyndighederne, sygehusejerne, det kliniske personale og ikke mindst leverandørerne. Sidst og ikke mindst vil det medvirke til løbende at påvirke den sundhedspolitiske dagsorden. Der vil være behov for store investeringer, men hvor store? Hvilke gevinster kan opnås? Hvis skyld er det, hvis målene ikke nås? Etc. Der er næppe tvivl om, at hele EPJ-området fortsat vil være et minefelt, hvor mål og midler kan blive svære at skelne fra hinanden, og hvor firkantede udmeldinger ofte dominerer mediebilledet. Nærværende rapport er et forsøg på at bibringe debatten faktuel viden om tingenes tilstand ved at analysere en række observationer herom med det mål at kunne præsentere denne viden til en så bred kreds som muligt. Det er vigtigt at fastholde, at den elektroniske patientjournal (EPJ) står som eksponent for ideen om et klinisk informationssystem, der rummer de nødvendige funktionaliteter og data til at være samlende om arbejdet med patienten, og som er en værdig arvtager til de papirbaserede patientjournaler, der i sig selv repræsenterer en hundredårig tradition om dokumentation og vidensdeling i det kliniske arbejde. Statusrapport

9 EPJ-Observatoriets baggrund og formål EPJ-Observatoriet blev etableret i 1998 med henblik på at følge og vurdere 13 EPJ-projekter, som Sundhedsministeriets Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) -program gav støtte til. Resultaterne herfra blev publiceret i to statusrapporter, der blev udgivet i henholdsvis 1998 [Vingtoft et al. 1998] og 2000 [Vingtoft et al. 2000]. Siden hen er EPJ-Observatoriets arbejdsfelt udvidet til at følge og karakterisere EPJ-udviklingen i hele det danske sygehusvæsen. Der er i det opdrag publiceret EPJ-Observatoriets Statusrapport 2001 [Bernstein et al. 2001], EPJ-Observatoriets Statusrapport 2002 [Andersen et al. 2002], EPJ-Observatoriets Statusrapport 2003 [Bruun-Rasmussen et al. 2003] og EPJ- Observatoriets Statusrapport 2004 [Nøhr et al. 2004]. I den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet er EPJ-Observatoriet indskrevet i initiativ 9. Her anføres det, at EPJ-Observatoriet fortsætter arbejdet med metodeudvikling og erfaringsopsamling vedrørende anvendelse af EPJ i det danske sundhedsvæsen i afgrænsede projektperioder. EPJ-Observatoriets målsætninger er at: afdække EPJ s udbredelsesgrad og -hastighed afdække EPJ-interessenternes erfaringer påvise og vurdere vigtige faktorer, der fremmer udbredelsen og anvendelsen af EPJ påvise og vurdere generelle barrierer mod EPJ vurdere forskellige udviklingsinitiativer med strategisk betydning for EPJ i det danske sygehusvæsen. Til at gennemføre disse mål benytter EPJ-Observatoriet sig af: dialogformen: workshops, interview, site-visits og webservice formidling: konferencer, rapporter, publikationer og websider feedback: notater og workshopper EPJ-Observatoriets organisation EPJ-Observatoriet udgøres af partnerne: Aalborg Universitet (AAU) MEDIQ A/S som begge er deltagere i Virtuelt Center for Sundhedsinformatik [V-CHI 2005]. V-CHI er en paraplyorganisation for en række organisationer, der arbejder aktivt med forskning og udvikling inden for sundhedsinformatik. Anvendte arbejdsmetoder I kortlægningen af EPJ i det danske sygehusvæsen har EPJ-Observatoriet i 2005 ligesom de fire foregående år fremsendt et internetbaseret spørgeskema til alle sygehusejere i Danmark (amterne og H:S). EPJ-Observatoriet har i den forbindelse samarbejdet med Amtsrådsforeningens temagruppe for sundheds-it for at gennemgå formuleringen af spørgsmålene, således at mistolkninger af spørgsmålene bedre kunne undgås. Samtidig havde sygehusejernes repræsentanter mulighed for at foreslå tilføjelse af nye aspekter, der kunne være relevante at medtage i undersøgelsen. Mødet resulterede i en række forbedringer af spørgeskemaet. 8 EPJ-Observatoriet

10 EPJ-Observatoriets repræsentanter har gennemført en interviewrunde med alle sygehusejerne og har i den forbindelse spurgt ind til EPJ og EPJ-relaterede aktiviteter og projekter hos den enkelte sygehusejer. På det grundlag er der foretaget en summarisk beskrivelse af hver sygehusejers EPJ-status ved at beskrive sygehusejerens: projektstatus i form af: samlet it-arkitektur sundheds-it-systemer og leverandører vigtige implementeringsresultater GEPJ brugeruddannelse evaluering EPJ-udbredelsesstatus Ydermere har EPJ-Observatoriet gennemgået og vurderet en række udviklingsinitiativer, der må forventes at kunne få stor indflydelse på udviklingsmulighederne af EPJ. De fleste af disse udviklingsprojekter er adresserede i den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet Hvad er en EPJ? Der findes ikke en entydig definition, der er dækkende og alment accepteret, af hvad en EPJ præcist er. Her i indledningen skal vi kun komme med et bud på forventningerne til et EPJ-system. Udgangspunktet i visionen om: den allestedsnærværende informationscontainer med patientens data, der sikrer adgang for alle interessenter i og omkring patientens situation. Som sådan er EPJ-systemet eksponent for en forandringsproces inden for diagnostik, behandling, pleje og forebyggelse i sundhedssektoren, der følger af at udnytte de muligheder, it adderer hertil. EPJ-systemer forventes som nævnt i begyndelsen af dette kapitel at skabe helhed og kontinuitet og at skabe bedre dokumentation og information til patienten og de sundhedsprofessionelle. Der er også knyttet en række mere konkrete forventninger til, at EPJ forbedrer arbejdssituationen, ved at: patientens journal altid er til stede ved nærmeste skærm data kun skal inddateres en gang opsætte og præsentere data, filtreret og sat i kontekst, således at de giver overblik og støtte til beslutninger data fra fødesystemer automatisk er overført elektronisk til journalen osv. Der er næppe andre it-systemer i sundhedssektoren, der har så vide forståelsesrammer for, hvad et system er. De går fra at betragte EPJ-systemer som simple databasesystemer til at være et overordnet samlende, patientcentreret informationsbegreb. I nærværende rapport prøver vi at bidrage til en definition, ikke ved at give et endegyldigt svar, men ved at navngive funktionelle, teknologiske og organisatoriske afgrænsninger på det kliniske informationssystem. Således beskæftiger vi os med at afklare, hvordan fremtidens EPJ-system karakteriseres. Ved læsning af rapporten kan det være nyttigt at skelne mellem: en elektronisk patientjournal (EPJ): er en samling af digitalt lagrede oplysninger for den enkelte person/borger med det formål at støtte og bidrage til et sammenhængende patientforløb et elektronisk patient journal system (EPJ-system): er et edb-system, der kan opdatere og vedligeholde EPJ er. EPJ-systemet har funktioner, som muliggør, at kvalificerede personer kan dele informationen sikkert og brugervenligt Statusrapport

11 Læsevejledning Alle erfaringer med EPJ peger i retning af, at EPJ-udviklingen er af en iterativ natur, hvor nye ideer og principper løbende indlejres i eksisterende systemer, organisationsstrukturer og kulturer [Nøhr 1991]. Denne beskrivelsesmetode synliggør dynamikken imellem de 3 faser (se Figur 1): innovation og udvikling (redefinering/nytænkning af systemkonstruktion og nye muligheder for klinisk praksis) udformning (design og konstruktion af både systemer og organisation) anvendelse (drift og produktion) Udviklingsprocessen for EPJ opfattes hermed som et netværk af aktiviteter på forskellige niveauer (udvikling, udformning og anvendelse), hvor aktiviteter på de enkelte planer foregår kontinuert, men hvor der samtidig udveksles informationer og erfaringer mellem de enkelte niveauer i udviklingsprocessen. Udvikling kendt viden ny viden ny viden Udformning kendt teknik ny teknik Anvendelse kendt teknologi ny teknologi behovsanalyse konsekvensvurdering konsekvensvurdering Figur 1 - illustration af vekselvirkningen imellem udvikling, udformning og -anvendelse I den nationale it-strategi er der gjort rede for de sundhedspolitiske målsætninger, og det er beskrevet, hvordan man ser behovene for it-løsninger i sundhedsvæsenet. De tidligere års statusrapporter fra EPJ-Observatoriet kan betragtes som udredninger, der beskriver den aktuelle EPJ-situation blandt landets sygehusejere. Den nationale it-strategi, opgørelserne af den aktuelle situation i statusrapporterne samt erfaringerne fra de tre faser i EPJ-forandringsprocessen udgør det samlede input til udformningen af 2.-generations-EPJ-systemer. Disse nye og kommende systemer kan tænkes ind i anvendelsessammenhænge, og mere konkret sker dette i form af tidlige pilotprojekter og afprøvninger, hvilket giver et grundlag for at lave en tidlig konsekvensvurdering. Der kan stilles en række spørgsmål i forbindelse med overgangen til de systemer, som i dag kun er på designstadiet: Hvorledes er sygehusene forberedt på at skulle anvende disse systemer? Hvilke planer er der lavet for implementeringen? Hvordan vil systemerne være i stand til at håndtere sundhedsfaglig terminologi? Osv. 10 EPJ-Observatoriet

12 Nogle af de svar, der kommer frem, vil afdække behovene for ny viden på EPJ-området. Denne udviklingsmodel for forståelsen af EPJ-områdets udviklingsdynamik har ligget til grund for udarbejdelsen af EPJ-Observatoriets Statusrapport Nationale ITstrategi (NIT) Udvikling Fælles reference itarkitektur Behov for ny viden Udformning SFI Konsekvensvurdering 2.-gen.- EPJsystemer Anvendelse Status i amter Kliniske Retningslinier N-gen.- EPJ Vurdering Ift. NIT Figur 2 - illustration af forskellige områders interaktion med hinanden ifm. de komplekse processer for EPJ-udvikling, -udformning og anvendelse I rapporten findes følgende kapitler: Kapitel 2: vurderinger og anbefalinger; rummer rapportens samlede konklusioner og anbefalinger baseret på de samlede analyser og beskrivelser, der findes i de efterfølgende kapitler Kapitel 3: er en gennemgang af den nationale EPJ-status, herunder områderne for: arkitektur SUP sikkerhed kvalitetsudvikling GEPJ og SUNDTERM Kapitel 4: vedrører EPJ og de udfordringer, EPJ-Observatoriet vurderer, at strukturreformen vil rejse Kapitel 5: skandinaviske EPJ-erfaringer, med en overordnet gennemgang af EPJ-status i Norge og Sverige Kapitel 6: rummer en overordnet gennemgang af EPJ-status og -planer for de enkelte sygehusejere Desuden er rapporten forsynet med en ordliste over hyppigt anvendte forkortelser i kapitel 7. Statusrapport

13 Tak EPJ-Observatoriet siger tak for de mange konstruktive og ofte omfattende bidrag fra samtlige sygehusejere i Danmark, som har bidraget med konstruktivt input til udførelsen af det arbejde, som ligger bag denne rapport. En særlig tak rettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Amtsrådsforeningen og H:S for økonomisk støtte. Også en stor tak til Inger Schultz og Marianne Sørensen for korrektur, layout og sikring af logistikken i fremstillingsprocessen af denne rapport. 12 EPJ-Observatoriet

14 2. Vurderinger og anbefalinger EPJ-Observatoriet har gennem de sidste 5 år systematisk fulgt EPJ-udviklingen i den danske sygehussektor på nationalt niveau. Dels har EPJ-Observatoriet én gang årligt gennemført spørgeskemaundersøgelser, der har inkluderet samtlige sygehusejere, og dels har EPJ-Observatoriet gennemført en række analyser inden for forskellige temaområder, herunder: modeller (f.eks. GEPJ, SUP og HL7) dataintegrationsplatforme terminologi og klassifikationer Disse områder er strategisk vigtige for at kunne tilvejebringe sammenhængende EPJ-systemer, men de er vanskelige at forholde sig til, medmindre man har særlige sundhedsinformatiske kompetencer. Igennem det sidste år er der sket et fokusskift fra disse overvejende informatisk tunge områder imod en mere brugerorienteret tilgang på EPJ-området. Det skyldes naturligvis, at forskellige EPJ-systemer i landet for alvor er ved at blive taget i anvendelse, hvorved nye erfaringer og erkendelser er opstået. Generelt ses det, at EPJ-implementeringsprojekterne er begyndt at inddrage de kliniske brugere i et hidtil uset stort omfang, og at der nu for alvor er fokus på de kliniske processer, sundhedsfagligt indhold i EPJ, EPJ-brugergrænsefladerne ( usability ) og hertil hørende brugeraccept EPJ-status 2005 I år har EPJ-Observatoriet som de foregående år gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt alle sygehusejerne. Desuden er der ligesom sidste år gennemført en efterfølgende interviewrunde med repræsentanter fra samtlige sygehusejere. Resultaterne herfra er opsummeret i EPJ-udbredelse i den danske sygehussektor og Udfordringer i EPJ-udviklingen og -implementeringen. Herudover er der fokuseret på følgende strategiske temaer: national it-arkitektur sikker adgang til patientdata på tværs af systemer web-baseret adgang til patientdata EPJ og kvalitetsudvikling GEPJ og SUNDTERM Disse områder er gennemgået i det følgende EPJ-udbredelse i den danske sygehussektor EPJ-Observatoriet har gennem de sidste fem år spurgt til sygehusejernes budgetterede udgifter til sundheds-it, både hvad angår drift og anskaffelsesudgifter. Det har vist sig vanskeligt at kortlægge disse udgifter, da sygehusejernes budgetteringsmåder er varierende, og gennemskueligheden ofte er lav. Der er stor variation i de budgetterede itudgifter på tværs af sygehusejerne. I 2005 går ydergrænserne fra 0,5 % til 7,0 % af det samlede budget. EPJ-Observatoriets analysetilgang har gennem årene været den samme, og de aggregerede tal på nationalt niveau viser en konstant stigende tendens. Statusrapport

15 OBS 1 Vurdering De it-relaterede udgifter i sundhedsvæsenet har været støt stigende gennem de sidste fem år blandt sygehusejerne, og samlet set er der tale om en fordobling. Kortlægningen af EPJ-udbredelsen vanskeliggøres af, at der ikke findes en operationel, entydig definition af EPJ. EPJ- Observatoriet har gennem de sidste 5 år anvendt den såkaldte sengedækningsindikator ved at spørge sygehusejerne om deres respektive EPJ-sengedækning uden at præcisere, hvad der forstås ved EPJ. Eksempelvis mener nogle sygehusejere, at EPJ blot vedrører indførelse af et medicinmodul, men andre sygehusejere mener, EPJ inkluderer flere ting end det. Den nationale EPJ-sengedækning er på den baggrund i 2005 målt til 28 %, hvilket er en stigning på 6% i forhold til I 2004 forventede sygehusejerne, at EPJ-sengedækningen ville være 30 %, så denne målsætning er næsen indfriet. EPJ-sengedækning er kritiseret for ikke at være repræsentativ for EPJ-udbredelsen. EPJ-Observatoriet har i år for første gang som supplement hertil spurgt til sygehusejernes procentvise andel af kliniske afdelinger, der anvender henholdsvis medicinmoduler og klinisk proces-moduler (notatmoduler). Igen fremgår det af EPJ-Observatoriets analyser, at der er store forskelle i sygehusejernes opfattelser af, hvad disse moduler egentlig dækker over. Dels bruger nogle sygehusejere ikke modulbegrebet, og dels er der forskellige opfattelser af, hvilken funktionalitet der præcist knytter sig til en given modultype. Til trods for disse usikkerhedsforhold indikerer årets dataindsamling og analyser, at forekomsten af EPJ i sygehusvæsenet er i kraftig vækst, selv om systemerne tilsyneladende er temmelig forskellige. OBS 2 Vurdering En kritisk EPJ-masse er sandsynligvis snart nået i det danske sygehusvæsen. For at fremme processen yderligere bør det overvejes at igangsætte en egentlig certificering af de enkelte systemer med henblik på at sikre, at gældende standarder og best practice-funktionalitet bliver implementeret. EPJ-Observatoriet har som noget nyt i år dels inddraget udenlandske implementeringserfaringer med CPOE-systemer (medicinmodul-lignende systemer) og dels anvendt anerkendte technology forecasting-modeller til en samlet vurdering af, hvor lang tid EPJ-implementeringen vil vare, førend der er fuld EPJ-udbredelse i sygehusvæsenet. OBS 3 Vurdering EPJ-udbredelsen er støt stigende, og EPJ-sengedækningen har passeret 28 %. Baseret på technology forecastingmodeller samt udenlandske erfaringer med implementering af kliniske informationssystemer (CPOE) må det antages, at fuld national EPJ-dækning vil tage adskillige år at opnå. Det er således urealistisk at forestille sig, at sygehusejere kan implementere EPJ til at være fuldt dækkende på et par år, som det ellers angives for adskillige sygehusejeres vedkommende. EPJ-Observatoriet har igen i år søgt at kortlægge EPJ-evalueringsaktiviteterne blandt sygehusejerne. OBS 4 Vurdering Til trods for at flertallet af sygehusejerne angiver at have evalueringsaktiviteter i gang, er det, med få undtagelser, svært at påvise nogle konkrete resultater. Det tyder fortsat på, at der kun undtagelsesvist foregår systematiske evalueringer. Konsekvensen er, at et ikke ubetydeligt læringspotentiale ikke bliver udnyttet. 14 EPJ-Observatoriet

16 I et forsøg på at afdække EPJ-relateret funktionalitet er sygehusejerne blev spurgt om i alt 30 forskellige funktionalitetsområder så som booking, sygeplejedokumentation, patientlister i forhold til EPJ og andre systemer. Der er stor forskel i opfattelserne af disse funktionelle områder i forhold til EPJ. OBS 5 Vurdering Der er tilsyneladende stor variation imellem de enkelte sygehusejeres opfattelse af funktionalitetsområder i forhold til EPJ. Det må antages, at dette er befordret af den decentrale tilgang i udviklingen af forskellige EPJ-systemer. Der er formentlig et rationale i at anvende en form for funktionsmærkning eller varedeklaration af EPJ-systemer mhp. at tilvejebringe større konvergens på EPJ-relateret funktionalitet på tværs af forskellige EPJ-systemer Udfordringer i EPJ-udviklingen og -implementeringen På baggrund af EPJ-Observatoriets spørgeskemaundersøgelse og interviewrunde står det klart, at der er en række udfordringer, der skal håndteres effektivt i det danske sundhedsvæsen, for at EPJ vil kunne indfri de sundhedspolitiske målsætninger, der ligger til grund for den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet Udfordringerne er afdækket til at ligge inden for de følgende fem temaer: projektledelse og projektstyring tekniske problemer uddannelse brugeraccept brugen af standarder OBS 6 Vurdering Der ligger et stort potentiale i at etablere en systematisk deling af erfaringer mellem de enkelte EPJ-projekter. Erfaringsudvekslingen kan gennemføres i ERFA-grupper, hvor der udvælges nogle temaer, som går på tværs af projekterne National it-arkitektur Tilvejebringelse af fælles, nationale principper for it-arkitekturer hos sygehusejerne er helt afgørende for rationel planlægning og udvikling af it-systemer, i særdeleshed når man anvender forskellige it-leverandører hertil. Alternativet er en i informatisk henseende usammenhængende indførelse af stand alone-systemer, hvor der ikke er taget stilling til løsningen af en række fælles servicer, som f.eks. brugerstyring, sikkerhedshåndtering og klassifikationsservicer. Dette vil med tiden, i takt med at der indføres flere og flere systemer, forårsage voksende problemer, som kan føre til en utilsigtet fastlåsning af videreudviklingsmulighederne. OBS 7 Vurdering Med Amtsrådsforeningens og H:S fælles arkitekturprincipper er der igangsat en vigtig proces, der kan få stor indflydelse på sygehusejernes fremtidige planlægning, udvikling og implementering af EPJ og andre sundheds-itsystemer. Statusrapport

17 Ved at lægge sig fast på den serviceorienterede arkitektur (SOA) har Amtsrådsforeningen og H:S valgt en moderne ideologi på it-arkitekturområdet. Men der forestår et stort arbejde med at præcisere indholdet mere konkret, herunder de tilhørende komponenttyper og tilhørende grænseflader. Et andet vigtigt aspekt, der snarligt bør tages stilling til, er den praktiske udmøntning at komponenter og servicer, som det er hensigtsmæssigt at etablere og styre på nationalt niveau. Eksempler herpå er brugerstyring og sikkerhedshåndtering. OBS 8 Anbefaling Det anbefales, at arkitekturkrav i størst mulig omfang indarbejdes i fremtidig planlægning og systemdesign. Der bør lægges vægt på at udarbejde og vedligeholde detaljeret og operationel arkitekturbeskrivelse, bl.a. omhandlende servicer, komponenter og snitflader. Udarbejdelse og vedligehold af disse beskrivelser bør være en national opgave. På baggrund af EPJ-Observatoriets kortlægning af eksisterende amtslige de facto-forekommende it-arkitekturer kan det konstateres, at der er generelt set er mange stand alone-systemer, der skal kunne indpasses i en kommende SOAarkitektur. OBS 9 Vurdering Der forestår et stort migrationsarbejde med eksisterende systemer mod en SOA-arkitektur Sikker adgang til patientdata på tværs af systemer Efterhånden som EPJ og andre systemer udbredes i sundhedsvæsenet, øges også behovet for at skabe en sikker adgang til patientdata på tværs af systemerne. På den ene side ønsker man at etablere let adgang for sundhedsprofessionelle, som har et legitimt behov for at se patientdata. På den anden side ønsker man stor sikkerhed for, at informationerne behandles fortroligt, og at patienten selv har stor grad af kontrol over, hvilke data der kan videregives. Den løsning, som tegner sig bl.a. på baggrund af en række analyser fra Sundhedsstyrelsen og Amtsrådsforeningen indeholder to elementer: digitale certifikater og et fælles brugerkatalog. Til sikker identificering af brugeren kan man benytte digitale certifikater, som udstedes af et certificeringscenter. Oplysninger om adgangsrettigheder kan lagres i et fælles brugerkatalog. Informationerne hos certificeringscenteret og i det fælles brugerkatalog skal kunne fødes fra de lokale brugeradministrationssystemer. Desuden er der behov for en samordning af de klassifikationer, der skal benyttes til styring af adgangsrettigheder på tværs af systemerne. OBS 10 Vurdering Det er afgørende, at der skabes en bedre sammenhæng mellem den lokale brugeradministration på den ene side og administration af digitale certifikater og fælles brugerkatalog på den anden. Der er tillige behov for en samordning af de centrale systemers brugerstyring og et fælles brugerkatalog. 16 EPJ-Observatoriet

18 OBS 11 Anbefaling EPJ-Observatoriet anbefaler, at der er behov for fortsat at arbejde med: at implementere en rollebaseret sikkerhedsmodel i it-systemerne at udvikle en fælles klassifikation af arbejdsfunktioner at analysere, hvordan it-brugeres organisatoriske tilknytning kan bruges som grundlag for behandlingsrelationen Web-baserede opslag i patientdata SUP-projektet har til formål at muliggøre web-opslag af journal og patientdata på tværs af amter, til primærsektoren og mellem sygehusafdelinger i samme amt. Data trækkes ud fra EPJ- og PAS-systemer og overføres til SUP-databaser. Autoriserede brugere har adgang til SUP-databaser og kan læse patientdata, som kommer fra forskellige it-systemer og forskellige amter. Data kan nås via sundhedsdatanettet eller sundhed.dk. SUP-projektet blev initieret af Vejle og Viborg amter i 2000 og er fra 2003 videreført som et nationalt projekt i MedCom-regi. Pr. september 2005 er Vejle Amt i normal drift, mens Viborg Amt, Fyns Amt, Århus Amt, Nordjyllands Amt, Ribe Amt og Sønderjyllands Amt er i pilotdrift. Det er planen, at alle pilot-amterne overgår til normal drift omkring årsskiftet Det indebærer også etablering af fuldt udtræk fra systemerne og fuld udbredelse til alle afdelinger. Vejle Amt står for ca. 80 % af alle opslag i SUP formentlig fordi de bruger SUP internt i amtet til at skabe adgang til to forskellige EPJ-systemer. Fyn, Viborg og Århus amter læser data på tilsammen ca. 30 journaler pr. måned. OBS 12 Vurdering Selv om SUP ikke har opnået den ønskede udbredelse, og der stadig er uafklarede forhold vedrørende implementeringen, har SUP potentiale til at få en større rolle i forbindelse med etablering af de nye regioner. Med regionsdannelsen opstår nye behov for at se data mellem forskellige systemer inden for samme region samt evt. at gemme data i SUP-formatet i forbindelse med udfasning af EPJ- eller PAS-systemer. Med den moderniserede web-epj-løsning vil hospitalslæger, praktiserende læger, speciallæger og kommunernes hjemmepleje og borgere kunne få webadgang til EPJ-data via sundhed.dk ved brug af digital signatur EPJ og kvalitetsudvikling Implementeringen og driften af landsdækkende kliniske databaser har gjort store fremskridt inden for de sidste år. En væsentlig grund hertil er tilvejebringelsen af en organisatorisk centralisering af disse databasers udviklings- og driftsmiljøer i form af tre nationale kompetencecentre for landsdækkende kliniske databaser. OBS 13 Vurdering De landsdækkende kliniske databaser repræsenterer et potentielt stort aktiv for EPJ-udviklingen, der vil kunne realiseres ved, at der udarbejdes SFI-specifikationer i relation til de fastlagte kliniske indikatorer. Indikatorerne kan efterfølgende vha. disse SFI-specifikationer inkorporeres i forskellige EPJ-systemer på en ensartet måde, i det omfang det er hensigtsmæssigt og ønsket lokalt og regionalt. Statusrapport

19 Den danske kvalitetsmodel står over for at blive det næste store kvalitets- og akkrediteringsprojekt, der vil inddrage hele det offentlige sundhedsvæsen. Kliniske indikatorer er udset til at være et centralt element i dette arbejde. EPJ vil i den forbindelse kunne indtage en nøglerolle vedrørende tilvejebringelse af det nødvendige datagrundlag herfor, hvis dette planlægges og håndteres rettidigt. OBS 14 Anbefaling De enkelte sygehusejere bør være eneansvarlige for produktion og behandling af kvalitetsdata til intern kvalitetsudvikling. Men der bør på den anden side gøres målrettede tiltag til, at de forskellige EPJ-systemer udformes således, at de i videst muligt omfang kan levere kvalitetsdata, der opfylder de kommende nationale form- og valideringskrav, som den danske kvalitetsmodel kommer til at udstikke, således at data kan aggregeres på nationalt niveau, når dette ønskes. Det anbefales derfor, at der udarbejdes de nødvendige SFI-baserede specifikationer til sikring af dette GEPJ og SUNDTERM GEPJ er den nationale informationsmodel, som EPJ-systemer skal basere sig på. GEPJ har siden 2000 gennemløbet en større udviklingsproces, som har involveret brede høringer og amters og leverandørers deltagelse i en række workshopper. GEPJ er nu fastfrosset i version 2.2. Publicering af nye versioner skal vedtages af den nationale EPJstyregruppe efter oplæg fra en GEPJ-koordinationsgruppe, som er under etablering. OBS 15 Vurdering Der er bred støtte til GEPJ fra amternes side, og den seneste version er fastfrosset med henblik på at kunne bruges i udbudssammenhæng. Der er fortsat er række udfordringer, når GEPJ skal implementeres, bl.a. at skabe brugerflader, som opnår klinisk accept og samtidig kan håndtere de obligatoriske sammenhænge mellem informationerne. Desuden er det uafklaret, hvordan systemerne skal håndtere den nye sundhedsterminologi. GEPJ bygger på, at man skal benytte strukturerede data, fordi dette er en forudsætning for at genbruge data i klinikken og på tværs af faggrænser. En systematisk klinisk dokumentation med strukturerede data er endvidere en forudsætning for at kunne genbruge data til beslutningsstøtte, processtøtte, kvalitetssikring, forskning, planlægning og drift af sundhedsvæsenet etc. Sundhedsstyrelsen har analyseret Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem (SKS) og fundet, at SKS struktur og indhold ikke opfylder kravene til en fuldt dækkende sundhedsterminologi. Sundhedsstyrelsen har fundet den amerikanske klassifikation SNOMED CT velegnet som grundlag for udvikling af en dansk sundhedsterminologi. Den nationale EPJ-styregruppe har for nylig givet grønt lys for igangsættelse af projektet SUNDTERM, som skal tilvejebringe og afprøve en dansk sundhedsterminologi. Den første fase, som indeholder oversættelse af de første termer er igangsat. Finansieringen for de følgende faser, som bl.a. indeholder klinisk test af terminologien er ikke faldet på plads pr. oktober EPJ-Observatoriet

20 OBS 16 Vurdering Strukturering af EPJ-information, med henblik på klinisk brug og genbrug af data, stiller store krav til klassifikationssystemerne. En dansk terminologi baseret på SNOMED CT ser umiddelbart ud til at kunne tilfredsstille kravene til dækkende, sammenhængende og detaljeret terminologi for brug i EPJ. Finansieringen af de sidste faser af SUNDTERM bør afklares snarest De nye regioner og EPJ Ved den kommende regionalisering skal der tages stilling til, hvorledes der tilvejebringes sammenhæng imellem de forskellige eksisterende sundheds-it-systemer, herunder EPJ, i de nye regioner. Der er tilsyneladende store forskelle på, hvor komplekse de EPJ-relaterede integrationsopgaver bliver i de kommende regioner. Nogle regioner har udarbejdet principper for it-konvergens og igangsat samarbejde inden for eksisterende udviklingsprojekter, og andre har ikke. OBS 17 Vurdering Den samlede investering i EPJ er af en størrelse, som aldrig før er set anvendt til it-området på de danske sygehuse. Investeringerne i EPJ sker decentralt af de enkelte amter og på de tilhørende sygehuse. Selv om der ikke findes et konsolideret budget for den samlede investering (programmel, hardware, uddannelse, implementering mv.), på nationalt niveau, vurderer EPJ-Observatoriet, at der i årene er tale om adskillige milliarder kroner. OBS 18 Vurdering Opgaven med at fastlægge en løsning for sygehus-it-området i de nye regioner er en stor udfordring. Opgaven med at beskrive og realisere en samlet regional løsning er en stor opgave, og gennemførelsen af den vil være en væsentlig faktor for, hvornår regionerne har velfungerende EPJ-systemer i drift, som understøtter de politiske målsætninger. OBS 19 Vurdering EPJ-Observatoriet vurderer, at region Midtjylland og region Syddanmark står over for en relativt kompliceret opgave med at harmonisere EPJ i de nye regioner Samlede vurderinger Sundhedssektoren anses for en kompleks og informationstung sektor. Indførelse af EPJ indebærer store udfordringer idet den: eksponerer forskelligheder både internt og imellem stærke og veletablerede fagkulturer lægger op til forandringer i arbejdsgange stiller store krav til fornyet registreringspraksis blandt klinikerne Når dertil lægges, at de teknologiske krav, der stilles til sammenhængende, brugervenlige EPJ-systemer, er meget store, står det klart, at opgaven med at udvikle og indføre EPJ i det danske sundhedsvæsen ikke kan løses på få år. Dette synspunkt understøttes klart af udenlandske erfaringer. Statusrapport

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

EPJ-Observatoriet. Statusrapport 2001

EPJ-Observatoriet. Statusrapport 2001 EPJ-Observatoriet Statusrapport 2001 Forfattere: Knut Bernstein, Morten Bruun-Rasmussen Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr Søren Vingtoft Center for Sundheds-telematik Aalborg Universitet MEDIQ EPJ-Observatoriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Technical Report No. 08-1 Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet, marts 2008 Resultaterne i denne rapport må

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Journalen, der skal kunne det hele

Journalen, der skal kunne det hele Elektronisk patientjournal Journalen, der skal kunne det hele Ambitionerne for den elektroniske patientjournal, EPJ, er ambitiøse. Tanken er, at EPJ skal indeholde de vigtigste oplysninger om patienten

Læs mere

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Organisation Dannet i Juni 2006 Aftale mellem regeringen, regionerne, kommunerne Bestyrelse 3:2:1 Budget

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Data fra udfasede systemer samles og stilles til rådighed til gavn for klinikere, patienter og forskere E-sundhedsobservatoriet, 3. oktober, 2014 Indhold Baggrund

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Technical Report No. 3-4 Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anna Marie Høstgaard, Christian Nøhr Aalborg Universitet, december

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Sundhedsinformatik i klinisk praksis

Sundhedsinformatik i klinisk praksis Sundhedsinformatik i klinisk praksis RedigeR et af Lone W IThen e rdmann Jura It-sikkerhed Bioinformatik Kliniske informationssystemer Telemedicin Kvalitetsudvikling Sundhedsinformatik informationskompetence

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

National IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007

National IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 National IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 National IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Maj 2003 Forord En målrettet og effektiv udnyttelse af den moderne

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Fælles grundlag for strukturen i EPJ

Fælles grundlag for strukturen i EPJ Fælles grundlag for strukturen i EPJ G-EPJ som standard Gert Galster Sundhedsstyrelsens Enhed for Sundhedsinformatik G-EPJ som standard... for hvad? Der Der findes i i dag dag ingen entydig definition

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Oktober 2007

Beretning til Statsrevisorerne om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Oktober 2007 Beretning til Statsrevisorerne om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Oktober 2007 BERETNING OM IT-UNDERSTØTTELSEN AF SYGEHUSENES OPGAVER i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater... 1 II.

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar 2011

Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar 2011 Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene Februar 2011 BERETNING OM ELEKTRONISKE PATIENTJOURNALER PÅ SYGEHUSENE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Bilag 11. Kommunikation mellem flere SUP-databaser. Udkast af 12. juni 2003. Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 11. Kommunikation mellem flere SUP-databaser. Udkast af 12. juni 2003. Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 11 Kommunikation mellem flere SUP-databaser Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Praktisk om specialeplanen og private Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Hvad er specialeplanlægning? centrale begreber og principper Regelgrundlag for specialeplanlægning Sundhedsloven (2007/10) 207-209

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere