Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999."

Transkript

1 Årsberetning og regnskab 2000

2 Indholdsfortegnelse Hovedtal og nøgletal Virksomhedspræsentation Ledelsens årsberetning Strategi og lederskab Kunderne og markedet Medarbejdere Samfund Selskaberne i Post Danmark Bestyrelse og direktion Organisations- og ledelsesstruktur Finansielle resultater Regnskabskommentarer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab 2000 Påtegning Delregnskaber for Post Danmarks hovedforretninger Opgørelsesmetoder ikke finansielle data Revisorerklæringer ikke finansielle data Frimærker Postområder og øvrige enheder 3

3 Året kort Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til Post Danmarks nettoresultat efter skat blev på 313 mio. kr. mod 285 mio. kr. i En stigning på 28 mio. kr. Afkastet af den investerede kapital efter skat udgjorde 16 % mod 17 % i 1999, og egenkapitalforrentningen udgjorde uændret 9 %. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne som anført i årsrapporten for Resultatet er opnået på baggrund af en beskeden omsætningsudvikling og gennem tilpasninger i organisationen, processer, produktionsapparat og omkostninger. På længere sigt er resultatudviklingen dog ikke tilfredsstillende set i lyset af den stigende konkurrence. Anlægsinvesteringerne udgjorde 406 mio. kr. mod 607 mio. kr. i Investeringerne vedrører væsentligst transportmateriel og inventar til sortering. Kvalitetsniveauet for breve blev på 95,0 % mod 95,2 % i Post Danmark offentliggjorde i april 2000 Strategi På Post Danmarks virksomhedsmøde den 25. april 2000 blev det besluttet at nedsætte den ansvarlige kapital med 300 mio. kr., der er udbetalt til ejeren som ekstraordinær udbetaling ultimo

4 Hovedtal og nøgletal Beløb i mio. kr Resultatopgørelse Nettoomsætning Årlig stigning i procent 1,1% 7,1% 3,9% 3,8% 4,8 % Resultat før finansielle poster m.m Fin. poster inkl. res. dat/ass. virks. (1) (39) (30) (73) (100) Resultat før skat Skat af årets resultat (176) (184) (172) (176) (218) Nettoresultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Samlede aktiver Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Pengestrømme Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (405) (593) (724) (618) (535) Finansieringsaktiviteter (591) (126) (718) (301) (284) Ændring i likviditet (270) Nøgletal Overskudsgrad 4% 5% 5% 5% 7% Afkast inv. kapital (ROIC) efter skat 16% 17% 18% 17% 23% Værdiskabelse i % 8% 9% 9% 9% 14% Værdiskabelse i mio kr Egenkapitalens forrentning 9% 9% 9% 8% 12% Soliditetsgrad 44% 46% 45% 43% 43% Udbytteprocent før skat 35% 36% 44% 45% 33% Definitioner på nøgletal fremgår af afsnittet anvendt regnskabspraksis side 48. 5

5 Virksomhedspræsentation Post Danmark leverer en fundamental og universel service til alle kunder i Danmark. Over halvdelen af Post Danmarks omsætning på knap 11 mia. kr. er skabt i fri konkurrence med andre virksomheder. Post Danmark indsamler og distribuerer breve og pakker og omdeler adresseløse forsendelser og blade. I gennemsnit håndterer Post Danmark dagligt knap 8 mio. forsendelser til 5,3 mio. kunder fordelt på 2,5 mio. husstande. Virksomheden er teknologisk førende i branchen. Således er Post Danmarks postcentre, der sorterer breve og pakker, blandt de mest avancerede i verden, både hvad angår teknologi og ledelse. BREVETS VEJ SALG INDSAMLING OPSAMLINGSSORTERING Kortlægning af marked Postkassetømning Maskinel opsamlingssortering Videokodning Planlægning af salgsindsats Posthus Maskinel formatadskillelse OCR-maskine 1. løb Gennemførelse af salgsindsats Modtagelse og fordeling Vejning og stempling Nedlægning og fordeling Indgåelse af salgsaftale Postcenter Manuel formatadskillelse Sættemaskine 2. løb Implementering af salgsaftale Hos kunden Manuel opsamlingssortering Opfølgning af salgsaftale 6

6 Grundlaget for Post Danmark Post Danmark er en selvstændig offentlig virksomhed med en bestyrelse og direktion som øverste ledelse. Den til enhver tid siddende minister med ansvar for Post Danmark udøver som repræsentant for staten via et årligt virksomhedsmøde eller på ekstraordinære virksomhedsmøder de ejerbeføjelser, der normalt tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab. Lovgrundlaget for Post Danmark er "Lov om Post Danmark" samt "Lov om postvirksomhed". Begge love blev vedtaget i Folketinget den 31. januar Senest ændret ved lov nr af 29. dec For erhvervslivet er Post Danmark en vigtig samarbejdspartner. Post Danmarks kunder dækker således hele spektret af erhvervsvirksomheder i Danmark fra de store etablerede koncerner til små nystartede iværksættere. Post Danmarks produkter udvikles løbende i samarbejde med erhvervslivet, og Post Danmark kan i dag, sammen med virksomhedens alliancepartnere, tilbyde forskellige logistikløsninger nationalt som internationalt. Post Danmark har cirka ansatte, og medarbejderudvikling er et forhold, som prioriteres højt. Cirka er ansat som tjenestemænd, mens hovedparten af de øvrige er ansat på overenskomst. Ledelsen varetages af ca chefer og arbejdsledere. Post Danmarks årsberetning 2000 har til formål at forsyne virksomhedens interessenter med relevante oplysninger om virksomhedens præstationer. Post Danmarks årsberetning indeholder ikke alene finansielle oplysninger, men også ikke-finansielle data om f.eks. miljø, videnressourcer og sociale forhold. SPREDESORTERING FORDELING OG SORTERING OMDELING Systematisering 3. løb Vedligeholdelse af produktionsdata (VAP) Poste restante Slutsortering 4. løb Ankomstsortering Postbokse Modtagelse og fordeling Nedlægning og fordeling Manuel spredesortering Særlig udkørsel til kunder Budbordsbehandling Særlig udkørsel Pakning af post Private og erhverv 7

7 Ledelsens årsberetning Post Danmarks nettoresultat udgjorde i år mio. kr. mod 285 mio. kr. i 1999, en fremgang på 28 mio. kr. Resultat før skat udgjorde i mio. kr. mod 469 mio. kr. i 1999, en stigning på 20 mio. kr. Afkastet af den investerede kapital efter skat udgjorde i år % mod 17 % i 1999, og egenkapitalforrentningen var uændret 9 %. Nettoresultatet for 2000 er i overensstemmelse med forventningen som anført i årsrapporten for 1999 og er en forbedring set i forhold til forventningen anført i halvårsmeddelelsen pr. 30. juni Afkastet på den investerede kapital og egenkapitalforrentningen er fortsat på et rimeligt niveau. Omsætningen udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i 1999, en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 %. Generelt kan det konstateres, at omsætningsfremgangen er beskeden, og at der er afsætningsmæssigt fald på alle hovedproduktgrupper set i forhold til Udviklingen er et resultat af skærpede konkurrenceforhold samt øget anvendelse af elektronisk kommunikation. Post Danmark vurderer ikke at have mistet markedsandele på fysisk kommunikation og distribution. Det er heller ikke Post Danmarks vurdering, at en væsentlig reduktion af brevmarkedet, ud over hvad der følger af den generelle konjunkturudvikling, er umiddelbart forestående. Udviklingen af Post Danmarks processer og produktionsapparat er i 2000 fortsat på et højt aktivitetsniveau. Investeringer i anlægsaktiver er dog faldende primært som følge af sætteprojektets gennemførelse. Der er i 2000 investeret 406 mio. kr. som ny- og geninvesteringer mod 607 mio. kr. i Nyinvesteringer har væsentligst omfattet nyt transportmateriel og nyt inventar til sortering. Udviklingsog projektomkostninger, der er ført over resultatopgørelsen, er stort set på niveau med sidste år. På årsbasis lever nettoresultatet for 2000 op til forventningerne. Faldet i resultat før finansielle poster på 18 mio. kr. samt et fald i overskudsgraden fra 5 % i 1999 til 4 % i 2000 indikerer dog, at den svage omsætningsudvikling i år 2000 ikke helt har kunnet opvejes af forbedringer i produktivitet og fald i kapacitetsomkostninger. Tilpasningen mellem omsætning og kapacitet er acceptabel, men forholdet understreger betydningen af, at Post Danmark løbende og hurtigt forbedrer processer og produktionsapparat i takt med udviklingen på markedet. Det er endvidere vigtigt, at Post Danmark gives mulighed for at operere i markedet på linie med konkurrenterne, idet de store sammenlægninger i transportbranchen og ændringer i samarbejdsrelationer betyder væsentligt skærpede konkurrencevilkår. En resultatudvikling som i 2000 er på længere sigt ikke tilfredsstillende set i lyset af den stigende konkurrence. De samlede eksterne udgifter udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i Det er en stigning på 88 mio. kr. eller 3,0 % svarende til inflationen. Personaleudgifterne udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i 1999 svarende til en stigning på 58 mio. kr. eller 0,9 %. Korrigeret for hensættelser og større poster af engangskarakter udgør stigningen 3 mio. kr. eller 0,05 %. Antal medarbejdere omregnet til årsværk var i og i , et fald på 847 eller 3,3 %. Heraf kan 742 henføres til 2. halvår. Det kan specielt fremhæves, at produktivitetsstigningerne er sket i sidste halvdel af året, hvor produktiviteten i distributionen er steget med ca. 6 % i forhold til samme periode sidste år. Set i forhold til en gennemsnitlig lønstigning på 3,2 % må udviklingen betegnes som tilfredsstillende. Det kan konstateres, at de igangsatte initiativer som f.eks. sætteprojektet, generelle procesforbedringer, Total Involvering i Kvalitet og selvbærende team har bidraget til produktivitetsstigningerne. Nøgletal for medarbejdertilfredshedsmålinger viser også en positiv udvikling. OVERSKUDSDISPONERING Udbyttet beregnes i henhold til Lov om Post Danmark som 50 % af årets nettoresultat, dog mindst 5 % af den gennemsnitlige egenkapital primo og ultimo året. Post Danmarks bestyrelse har indstillet udbetaling af et udbytte på 5 % af egenkapitalen. Af nettoresultatet på 313 mio. kr. foreslås 171 mio. kr. udbetalt som udbytte. Til opskrivningshenlæggelser overføres 2 mio. kr. vedr. urealiserede kursgevinster, og 140 mio. kr. foreslås overført til frie reserver under egenkapitalen. VÆSENTLIGE AKTIVITETER OG BEGIVENHEDER I 2000 STRATEGI Post Danmark offentliggjorde i april 2000 Strategi Hovedpunkterne er: at være markedsleder på de væsentligste indenlandske forretningsområder at sikre en international position 8

8 at være en finansiel troværdig virksomhed at være en udfordrende og attraktiv arbejdsplads. Virksomhedens udgangspunkt er et avanceret produktionsapparat, et højt serviceniveau og en stærk markedsposition. Udfordringerne er liberalisering, skærpet konkurrence, strukturændringer i branchen og den teknologiske udvikling. I denne konkurrencesituation er det vigtigt at være såvel markedsmæssigt som omkostningsmæssigt rede til at klare udfordringerne. Ledelsesprogrammet TIK Total Involvering i Kvalitet blev yderligere rodfæstet i organisationen i løbet af TIK er baseret på European Foundation for Quality Managements Excellencemodel, som er den grundlæggende ledelsesmodel i Post Danmark. Modellen rubricerer indsatsområder og resultater med øget fokus på kunde- og medarbejdertilfredshed. Årsrapporten for 2000 indeholder resultaterne af kunde- og medarbejdertilfredshedsmålingerne, der viser tilfredsstillende udviklinger. ORGANISATION Med virkning fra den 1. december 2000 er virksomhedens organisation ændret. Virksomheden er herefter i højere grad fokuseret på kerneprocesserne, der er entydigt knyttet til hver enkelt produktgruppe. Formålet er at styrke salget og at forbedre produktiviteten. De ansvarlige for støtteprocesserne skal levere ydelser til den øvrige organisation, men er også normsættende og udstikker de overordnede politikker på de faglige områder. Med virkning fra den 1. januar 2001 har Post Danmark forenklet den decentrale organisation. Således er virksomhedens 28 postområder reduceret til 19. Formålet er at styrke den lokale ledelse og salgsorganisation, så virksomheden hurtigere og mere effektivt kan gennemføre forandringer. KUNDERNE OG MARKEDET Post Danmark introducerede i 2000 en ny e-service til sine kunder, WebPack, et internetbaseret system til håndtering af forsendelser. Via Post Danmarks hjemmeside har kunden mulighed for at klare dokumentation, administrative rutiner, betaling og at følge pakkens vej til modtageren. Samarbejdet mellem de nordiske postvirksomheder er fortsat i 2000, og alle ejere har nu overført produktet udlandspakker til selskabet Pan Nordic Logistics AB (PNL). Post Danmark har inden for rammerne af PNL arbejdet for at opfylde sin strategiske målsætning om at opnå en international position. Gatetrade.net a/s blev etableret i oktober Visionen for selskabet er etablering af en elektronisk markedsplads for handel mellem private og offentlige virksomheder i Nordeuropa. Selskabet blev stiftet af Post Danmark, TDC, Danske Bank og Maersk Data med lige ejerandele. Der er i alt indskudt 100 mio. kr. i egenkapital. Post Danmark forventer, at gatetrade.net vil tilføre nye indtægter, øget know how på området og en effektivisering af Post Danmark egne indkøbsprocesser. Der er i år 2000 etableret et samarbejde mellem TDC Forlag og Post Danmark, der giver forbrugerne mulighed for at tilmelde sig Interessebank Danmark, en selektiv database for direct marketing. Postsamarbejdet mellem Post Danmark og Posten Sverige AB i Øresundsregionen blev som planlagt udvidet ved Øresundsbroens åbning den 1. juli Serviceniveauet på de væsentligste produkter i Øresundsregionen er nu det samme som for indenlandske forsendelser. Samtidig kan virksomheder på begge sider af sundet markedsføre deres produkter regionalt gennem adresseløse forsendelser. I løbet af 2000 er der endvidere etableret et samarbejde på produktionsområdet mellem Post Danmark, Posten Sverige, Posten Norge, Posten Finland og Islands Post. Samarbejdet betyder, at en del af produktionen samles i Post Danmarks Internationale Postcenter i Kastrup. Formålet med samarbejdet er at opnå synergier og kvalitetsforbedringer. UDVIKLINGSPROJEKTER OG INVESTERINGER Post Danmark har også i løbet af 2000 fokuseret kraftigt på udviklingsprojekter og procesforbedringer med henblik på at øge effektiviteten og medarbejdertilfredsheden. Et af de vigtigste udviklingsprojekter i Post Danmark, sætteprojektet, der omfatter maskinel sortering og sætning af breve i omdelingsorden, blev indkørt i løbet af % af alle standardbreve sorteres nu i omdelingsorden. Målet er på længere sigt, at maskinerne skal sortere 85 % af standardbrevene. Post Danmark forventer, at 80 % af brevene vil blive sat i omdelingsorden i

9 Procesforbedringer er opnået i 2000 via Gennemførelsesprogrammet. Programmet har til formål at forbedre salget og reducere omkostningerne samt at øge kunde- og medarbejdertilfredshed. Udrulningen af Gennemførelsesprogrammet er igangsat i september 2000 og slutter sommeren 2001, på distributionsområdet dog i Etablering af servicecentre indgår som et delelement i Strategi Formålet er at forbedre de administrative processers effekt og kvalitet og at give de lokale ledelser mulighed for at fokusere på salg og produktion. Etablering af servicecentre er en videreførelse af standardiseringsarbejdet i Gennemførelsesprogrammet. Organisationen for servicecentre er etableret på ledelsesplan, og centrene forventes etableret i løbet af KVALITET Kvalitetsniveauet for breve, målt som andelen af almindelige breve der er afleveret inden for de fastlagte servicetider, blev i 2000 på 95,0 % mod 95,2 % i Målet er et kvalitetsniveau på 97 %. I 2001 vil bestræbelserne på at nå 97 % blive intensiveret. Især skal mere strømlinede produktionsformer i både postcentre og distributionscentre være med til at øge kvaliteten og produktiviteten i overensstemmelse med virksomhedens mål. I international sammenhæng er Post Danmarks kvalitetsniveau fortsat blandt de allerhøjeste. PERSONALEORGANISATIONER I september 2000 blev det vedtaget at samle SiD s og Dansk Postforbunds medlemmer blandt tjenestemænd og overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark i samme forbund fra den 1. januar En tilsvarende fusion er tidligere gennemført mellem Dansk Post- og Giroforening og HK, således at den overvejende del af Post Danmarks medarbejdere nu er organiseret i to fagforbund. ØVRIGE FORHOLD Europa Kommissionen har fremsat forslag om at liberalisere posttjenesterne i EU. Forslaget indebærer bl.a., at vægtgrænsen for eneretten for breve nedsættes til 50 gr. Forslaget har ikke umiddelbart kunnet vedtages og afventer en fortsat behandling i Ministerrådet og Parlamentet. fællesfilialer afvikles, men at Danske Banks kunder får mulighed for at foretage daglige bankforretninger via Post Danmarks filialnet. EKSTRAORDINÆR BETALING KAPITALNEDSÆTTELSE På Post Danmarks virksomhedsmøde den 25. april 2000 blev det vedtaget at nedsætte den ansvarlige kapital med 300 mio. kr., fra mio. kr. til mio. kr. Beløbet er anvendt til ekstraordinær udbetaling til staten og er godkendt af Folketingets Finansudvalg. Der er indrykket proklama i Statstidende herom den 14. juli 2000, og betalingen til staten er foretaget ultimo året. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Der er ikke indtruffet begivenheder siden statusdagen, som har påvirket virksomhedens økonomiske stilling væsentligt. FREMTIDEN Strukturtilpasningen i markedet forventes at fortsætte med virksomhedssammenlægninger på tværs af landegrænser og produktgrupper, og der forventes en fortsat hård konkurrence på markedet for Post Danmarks hovedprodukter. Hertil kommer et forventet pres på afsætningen fra den teknologiske udvikling med stigende anvendelse af elektroniske kommunikationsløsninger. Post Danmark vil udnytte den teknologiske udvikling til produktudvikling og søge at indgå alliancer og partnerskaber for at forbedre markedspositionen og øge omsætningen. Forventningerne til omsætningen i 2001 er imidlertid beherskede, og der forventes kun en beskeden stigning. Løbende procesforbedringer og justeringer af omkostninger og kapacitet er fortsat et mål. Det forventes, at den i år 2000 opnåede tilpasning kan fortsættes i På denne baggrund forventer Post Danmark et nettoresultat i 2001 på niveau med eller lidt højere end i København, 28. marts 2001 Bestyrelse og direktion Som en følge af fusionen mellem BG Bank og Danske Bank er aftalen mellem BG Bank og Post Danmark om fællesfilialer blevet ændret i februar Revisionen indebærer, at de eksisterende 10

10 11

11 Strategi og lederskab Post Danmark offentliggjorde i april 2000 Strategi Virksomhedens udgangspunktet er et avanceret produktionsapparat, et højt serviceniveau og en stærk markedsposition. Hertil kommer en engageret arbejdsstyrke på cirka ansatte. Udfordringerne er klare og synlige. Post Danmarks eneret forsvinder gradvist gennem liberalisering. Konkurrencen intensiveres fra andre landes postvirksomheder, og markedet er i gang med en større konsolidering med opkøb af transportvirksomheder på tværs af landegrænser og produktskel. Kunderne efterspørger stadig højere service og kvalitet, hvor one-stop-shopping og end-to-end control er hovedelementer. Den teknologiske udvikling skaber trusler mod det traditionelle produktudbud, men giver modsat mange muligheder for udvikling. I denne stigende konkurrencesituation er det vigtigt at være såvel markedsmæssigt som omkostningsmæssigt rede til at klare udfordringerne. Strategi 2003 er Post Danmarks svar på disse udfordringer. Følgende hovedpunkter indgår: POST DANMARKS MISSION At levere en fundamental og universel postservice til alle kunder i Danmark, som målt på kombinationen af serviceniveau, kvalitet og pris er på højde med de bedste i international sammenhæng. POST DANMARKS VISION At være markedsleder i et liberaliseret marked med lønsom vækst inden for vores kerneområder i Danmark at sikre en international styrkeposition på pakke- og logistikmarkedet gennem alliancer og tilkøb at levere økonomiske resultater på linje med branchens bedste at være branchens mest udfordrende og attraktive arbejdsplads. POST DANMARKS VÆRDIER Vi vil bruge virksomhedens økonomiske og menneskelige ressourcer til at skabe værdi for vores kunder, ejer, medarbejdere og for samfundet vi har tillid til, at den enkelte kan og vil tage ansvar, og vi stiller konstant krav til os selv om at gennemføre forbedringer til gavn for kunder og virksomhed vi værdsætter og belønner professionalisme og faglighed, fordi det er forudsætningen for at skabe tilfredse kunder. Vilje og troværdighed er forudsætningen for, at vi kan leve op til kundernes basale krav: Post til tiden. I Strategi 2003 blev det tilkendegivet, at Post Danmark er åben over for en veltilrettelagt deregulering, hvor princippet om gensidighed overholdes, og hvor der opretholdes en balance mellem pligter og rettigheder. Det blev endvidere konstateret, at den europæiske markedsudvikling stiller nye krav til hurtig reaktion i forbindelse med allianceindgåelser, virksomhedsopkøb m.v., og at Post Danmark for at kunne matche disse krav bør omdannes til et aktieselskab. Forudsætningen for, at dette skridt kan realiseres, er indgåelse af aftaler med de tjenestemandsansatte om nye ansættelsesformer. Forhandlinger om dette spørgsmål er under forberedelse. Post Danmarks ledelsesform og styringsredskaber er udviklet til at kunne realisere disse overordnede målsætninger. Den grundlæggende ledelsesmodel i Post Danmarks er baseret på European Foundation for Quality Management s (EFQM) Excellencemodel. Ledelsesarbejdet i Post Danmark benævnes TIK - Total Involvering i Kvalitet. Modellen indebærer systematisk beskrivelse af indsatsområder såsom lederskab, personaleledelse og processer, måling på områder som medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og finansielle resultater samt ikke mindst aktiv anvendelse af disse målingers resultater til at forbedre indsatsområderne. Selvevaluering indgår som et værktøj gennem en omfattende, systematisk og regelmæssig gennemgang af virksomhedens aktiviteter og resultater på alle niveauer. Årsberetning 2000 følger Excellencemodellens struktur med en beskrivelse af strategi, indsats og resultater inden for virksomhedens hovedområder. Årsberetningen indeholder i senere afsnit specifikke kommentarer til indsatsområder og resultater. Et centralt element i lederskabet i Post Danmark er ti leveregler, der er indbygget og synliggjort i den daglige ledelse, selvevalueringsrapporter og målingsværkstøjer. Således følges der op på efterlevelsen af levereglerne via den årlige medarbejdertilfredshedsmåling. 12

12 POST DANMARKS 10 LEVEREGLER 1 Ledelse skal være helhedspræget for at sikre bæredygtige resultater 2 Resultatmål og forventninger baseres på fakta og dialog 3 Synliggørelse af resultater er udgangspunkt for løbende forbedringer 4 Alle enheder, team og medarbejdere kender betydningen af kvalitet for deres kunder 5 Løbende forbedringer opnås kun ved at alle inddrages 6 Medarbejdernes viden og færdigheder skal løbende vedligeholdes og udvikles 7 Viden om bedste praksis deles med kolleger og enheder på alle niveauer 8 Alle medarbejdere kender deres ansvar for at handle på en måde, der gør det nemt at være kunde 9 Alle medarbejdere skal være velorienterede om Post Danmarks situation 10 Selvbærende team er et centralt element i Post Danmarks organisation. Post Danmark lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem den grundlæggende Excellencemodel og de interne styringsværktøjer. Med udgangspunkt i en systematisk beskrivelse og løbende ajourføring af virksomhedens kerne- og støtteprocesser er en række indsatsområder og målepunkter identificeret såvel på hårde data som bløde værdier for at kunne opfylde strategimålene. Indsatsområder og målepunkter rapporteres gennem et hierarkisk opbygget Balanced Scorecard til de forskellige ledelseslag i virksomheden og er det operationelle værktøj for målfastsættelse og målopfølgning. Som eksempler på måleområder kan nævnes ekstern og intern kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed, produktivitet, kvalitet og service, omsætning og markedsandele, personaleomsætning og miljødata. Mål- og resultatstyringsaftaler indeholdende de relevante indsatsområder og målepunkter sikrer en forankring af strategi, ledelsesfilosofi og mål i organisationen. Målopfyldelsen er grundlag for resultatløn til ledere og medarbejdergrupper. INDSATS RESULTATER Lederskab 100 point Medarbejdere 90 point Politik & Strategi 80 point Processer 140 point Medarbejderresultater 90 point Kunderesultater 200 point Resultater 150 point Partnerskaber & Ressoucer 90 point Samfundsresultater 60 point INNOVATION OG LÆRING EFQM Excellencemodellen er resultatet af 14 af Europas mest succesrige virksomheders samarbejde i slutningen af 1980'erne om at beskrive med hvilke redskaber de havde opnået deres succes. Blandt disse virksomheder var KLM, Nestlé, Phillips, Volkswagen og Electrolux. Essensen i modellen er, at det er nødvendigt at fokusere på andet og mere end blot den økonomiske bundlinje for at sikre netop de ønskede økonomiske resultater fremadrettet. Det illustreres ved, at kunderesultater i modellen vægtes højere end de økonomiske resultater, fordi tilfredse og loyale kunder er forudsætninger for fremtidige gode økonomiske resultater. 13

13 Kunderne og markedet Det er Post Danmarks mission at levere en fundamental og universel postservice til alle kunder i Danmark, som målt på kombinationen af serviceniveau, kvalitet og pris er på højde med de bedste i international sammenhæng. Visionen er at være markedsleder i et liberaliseret marked med lønsom vækst inden for virksomhedens kerneområder og levere økonomiske resultater på linje med branchens bedste. Samtidig skal Post Danmark udvikle nye produkter, således at virksomheden altid har de bedste løsninger til kunderne. NETTOOMSÆTNING Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % set i forhold til Omsætningens fordeling på hovedproduktgrupper samt udvikling fra 1999 til 2000 fremgår nedenfor. Tilsvarende er vist udviklingen i afsætningen. Samlet set kan det konstateres, at omsætningsfremgangen er beskeden, og at der er afsætningsmæssigt fald på alle hovedproduktgrupper. BREVOMRÅDET Omsætningen på breve udgjorde i mio. kr., en stigning på 173 mio. kr. eller 2,5 % set i forhold til Afsætningen var stort set uforandret i forhold til 1999 med et mindre fald på 0,9 %. Den utilfredsstillende udvikling kan tolkes som et signal om, at nye kommunikationsmåder og -midler indtager deres plads i det samlede kommunikationsbillede. At en løbende substitution finder sted er hævet over enhver tvivl, men hidtil er denne trend blevet "overdøvet" af nye måder at anvende brevet på. Faldet i brevafsætningen i 2000 skønnes nært sammenhængende med en langsom økonomisk vækst navnlig i det private forbrug. Post Danmark står over for betydelige udfordringer for i de kommende år at fastholde og positionere det traditionelle brev som kommunikationsmiddel. Brevmarkedet bliver stadig mere komplementært i forhold til den elektroniske kommunikation. Derudover bliver brugen af brevmediet stadig mere integreret i de samlede kommunikationsstrategier, eksempelvis i form af direct mail, der fungerer som målrettet opfølgnings- eller introduktionsmedie til distribution af information i tilknytning til salg af varer og tjenesteydelser, hvor hovedkommunikationen i stigende grad foregår elektronisk via Internet. Forandringerne overflødiggør ikke brevet som kommunikationsmiddel. Således vil brevet også i fremtiden have en betydelig rolle i OMSÆTNING Mio. kr Ændring Ændring Breve ,5 % Pakker ,6 % Blade ,8 % Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser ,5 % Øvrige indtægter ,3 % Total ,1 % AFSÆTNING Mio. stk Ændring Ændring Breve 1.444, ,0-13,8-0,9 % Pakker 31,7 33,8-2,1-6,2 % Blade 279,5 294,6-15,1-5,1 % Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser 1071,4 1080,0-8,6-0,8 % Giroprodukter posthuse 51,0 58,5-7,5-12,8 % 14

14 samspillet med Post Danmarks øvrige traditionelle og kommende produkter og services. Dette gælder eksempelvis i forbindelse med services som betroet tredjepart og distributør. Det er ikke Post Danmarks vurdering, at en væsentlig reduktion af brevmarkedet er umiddelbart forestående, ud over hvad der måtte følge af den generelle konjunkturudvikling. Post Danmark har således i 2000 intensiveret markedsføringen af brevet som medie, tilpasset prisstrukturer og udviklet produktet Interessebank Danmark sammen med TDC Forlag A/S. En udvikling baseret på denne strategi vil blive videreført i de kommende år. Interessebank Danmark er en database, der indeholder informationer om forbrugernes individuelle interesser. Informationerne er indsamlet blandt forbrugerne, som har markeret deres interesser inden for 141 forskellige kategorier af vare- og forbrugsgoder. Resultatet er en unik adressedatabase, som giver virksomhederne en enestående mulighed for via direct mail at målrette deres markedsføring langt mere direkte mod potentielle og interesserede privatkunder. Interessebank Danmark er blevet positivt modtaget af både privatkunder og virksomheder. Initiativet fik på kort tid forbrugere som medlemmer. For yderligere at profilere Post Danmark og virksomhedens produkter og servicekoncepter afholdt Post Danmark igen i 2000 Direct Marketing-Dagen. Formålet med Direct Marketing-Dagen og -Prisen er at markedsføre direct mail som et både selvstændigt og supplerende reklamemedie. Mere end 150 kampagner kandiderede til priserne, og til selve prisoverrækkelsen og det faglige symposium deltog flere end 850 gæster. Den store interesse viser, at DM-Dagen er en succes og en begivenhed, der er med til at styrke Post Danmarks position på mediemarkedet. PAKKEOMRÅDET Omsætningen på pakker, der sælges i et rent konkurrencemarked, udgjorde i mio. kr., et fald på 95 mio. kr. eller 7,6 % set i forhold til Afsætningen faldt med 6,2 %. Udviklingen i pakkeomsætningen har især været påvirket af en række tekniske omlægninger. Dels er 2 kg brevet blevet indført med virkning fra den 1. juli 1999, således at lette pakker under 2 kg nu også kan sendes som breve. Dels er de udenlandske pakker fra den 1. september flyttet til PNL, dels opgøres det særlige postopkrævningsgebyr ikke længere under pakker, men under øvrige produkter. Dertil kommer, at pakker til private har været stagnerende, primært på grund af svage konjunkturer i første halvår af Disse forhold gør, at pakkeomsætningen isoleret set er faldet. Post Danmark vurderer dog, at markedsandelen på pakker er blevet fastholdt i Udviklingen skal også vurderes på baggrund af branchens strukturændring. Det internationale marked for post- og transportydelser har det seneste halvandet år gennemgået en omfattende restrukturering. Branchen har oplevet store forandringer i form af akkvisitioner, fusioner og alliancedannelser. Alle Post Danmarks vigtigste konkurrenter i Danmark er nu tilknyttet større internationale netværk, der alle har tilstrækkelig styrke til at skabe stor komkurrencekraft og dermed udløse priskrig på det danske marked. Priserne, der tilbydes af konkurrenterne, er som følge heraf de laveste i de seneste tre år. Med henblik på i denne situation at tilvejebringe den maksimale operationelle frihed for Post Danmarks pakkeforretning er en udskillelse af denne i en særlig division under gennemførelse. Breve Mio. stk. Pakker Mio. stk

15 Post Danmark imødegår endvidere konkurrencen gennem tilpasning af servicemål og produktionskapacitet og udvikling af IT-logistikløsninger og specifik markedsføring. De primære indsatsområder for forbedring af pakkeprocessen er realisering af servicemålene for omdeling af pakker til erhverv samt forbedringen af produktiviteten i omdeling af pakker. Forbedring af arbejdsgange og produktionsprocesser er samtidig med til at fastholde produkternes konkurrencedygtighed. For at styrke Post Danmarks position på et marked der forventes at vokse ikke mindst på grund af øget e-handel er en lang række fortrinsvis IT-baserede initiativer og logistikløsninger, introduceret eller udbygget i Det internetbaserede forsendelsessystem WebPack blev lanceret den 1. maj. Med denne nyskabelse er Post Danmark den første og eneste danske pakkedistributør, der kan tilbyde et internetbaseret forsendelsessystem som en attraktiv mulighed for erhvervsvirksomheder. Den 1. maj introducerede Post Danmark en Wireless Application Protocol (WAP), som i første omgang gør det muligt for kunderne at følge deres pakker via Track and Trace over WAP-mobiltelefon. På længere sigt vil Post Danmarks WAP-service blive udvidet. Pakkelabel bliver nu markedsført og solgt via Post Danmarks hjemmeside for at styrke salget og for at gøre det lettere for erhvervskunder at købe disse pakkefrimærker. Antallet af IT-pakker baseret på kundernes anvendelse af elektroniske forsendelsessystemer enten via EDI, Post Danmarks Forsendelsessystem eller WebPack er i 2000 næsten fordoblet. Således tegner IT-pakker sig nu for ca. 14 % af den totale indenlandske pakkevolumen. Aftenomdeling, der blev indført i 1999, er blevet særdeles godt modtaget af såvel modtagere som afsendere. Aftenomdeling af pakker er derfor yderligere udbygget i 2000 og dækker nu knap halvdelen af de private husstande. For at sikre, at Post Danmarks pakkeprodukter konstant afspejler kundernes ønsker og behov, koncentrerer virksomhedens procesarbejde sig om at sikre en kontinuerlig opdatering af pakkeprodukterne. Salgsarbejdet i Post Danmark er blevet understøttet af en produktpositioneringskampagne og et dialogprogram. Dialogprogrammet Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser Mio. stk. Blade Mio. stk

16 skal måle og øge kundernes oplevede tilfredshed samt styrke deres loyalitet over for virksomheden. Dialogprogrammet er landsdækkende og skal være med til at synliggøre Post Danmarks brede og dybe servicekoncepter. Salgsprocesserne er i 2000 optimeret ud fra principperne i Customer Relationship Management. Målet er at: øge salget gennem en målrettet salgsindsats tilpasse salgsstyrken forenkle produktpositioneringen standardisere den decentrale markedsføring. BLADE Omsætningen på blade udgjorde i mio. kr., et fald på 63 mio. kr. eller 6,8 %. Afsætningen faldt med 5,1 %. Bladtilskuddet fra staten udgjorde 437 mio. kr. i 2000 mod 520 mio. kr. i Årsagen til faldet i omsætning og afsætning skyldes primært, at bekendtgørelsen om blade blev ændret med virkning fra den 1. april 2000, således at en række blade ikke længere er berettiget til at modtage statslig portostøtte. Sekundært skyldes faldet, at udgivelsesfrekvensen for enkelte større og omsætningstunge medlemsblade er sænket. For at imødegå tilbagegangen har Post Danmark udviklet et nyt produkt adresserede tryksager som er blevet positivt modtaget af kundegruppen. ADRESSELØSE FORSENDELSER OG LOKALE UGEAVISER Omsætningen på adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser, der distribueres i et stærkt konkurrencepræget marked, udgjorde i mio. kr., en stigning på 20 mio. kr. eller 2,5 % set i forhold til Afsætningen faldt med 0,8 %. Nettovirkningen af omsætning og afsætning afspejler stort set inflationen på ca. 3 %. Post Danmark vurderer, at totalmarkedet er stagnerende. Endvidere er der sket en udvidelse i antallet af husstande, der har tilmeldt sig Nejtak til reklamer, fra 8,9 % til 9,8 %. Post Danmark har en stærk markedsposition på produktet gennem høj kvalitet. Positionen bliver i 2001 markedsført yderligere. ØVRIGE INDTÆGTER Omsætningen på øvrige indtægter udgjorde i mio. kr., en stigning på 84 mio. kr. eller 8,3 % set i forhold til Øvrige indtægter indeholder bl.a. indtægter vedr. girobetalinger, filialnetsalg, Jetpost hasteforsendelser, r virksomhed og serviceprodukter som MailHouse, Postens Kontraktkørsel og Postens Service System. Stigningen relaterer sig væsentligst til filialnetsalg, Postens Service System og indtægter fra postopkrævningsgebyrer for pakker. Den teknologiske udvikling har som forventet medført en fortsat nedgang i antallet af girobetalingsekspeditioner på posthusene, der er faldet med 12,8 % i 2000 set i forhold til UDVIKLINGEN AF POST DANMARKS FILIALNET På posthuse og i postbutikker er der i årets løb ekspederet 44,6 mio. indbetalingskort. Antallet af indbetalingskort toppede i 1984 med godt 120 mio. transaktioner. Siden er antallet gået jævnt ned, men særlig markant for begyndelsen af 1990 erne som følge af afskaffelsen af ordningen med, at portoen kunne betales af modtager. I 1999 var antallet 51,4 mio. og i ,7 mio. indbetalingskort. Den fortsatte nedgang skyldes, at stadigt flere kunder betaler deres regninger enten via PBS eller via elektronisk home-banking. Trods det konstante fald i antallet af indbetalinger har Post Danmark formået at opretholde et fintmasket filialnet. 17

17 Ved årsskiftet 2000/2001 var der således 474 posthuse og 641 postbutikker. Ved årsskiftet 1999/2000 var de tilsvarende tal 508 posthuse og 652 postbutikker. Post Danmark har fornyet sin rammeaftale med Fællesforeningen af Danmarks Brugsforeninger og De Samvirkende Købmandsforeninger om drift og etablering af postbutikker. Hermed er der fortsat et godt grundlag for at etablere postbutikker i mindre bysamfund. Det er målet at tilpasse posthusenes produkter og services yderligere, så de dækker behovene hos små og mellemstore virksomheder samt hos private kunder. Eksempelvis har salget af mobiltelefoner og taletidskort på posthusene været en succes, og Post Danmark sælger nu taletidskort og mobiltelefoner fra alle større udbydere. Post Danmark har i 2000 afprøvet en række aktiviteter for at forbedre servicen over for mindre og mellemstore erhvervskunder i et mindre antal filialer. Der er bl.a. gennemført forsøg med et elektronisk kundekort. Dele af disse aktiviteter vil i løbet af 2001 blive implementeret i udvalgte filialer. I første halvår 2000 blev kioskvaresortimentet ændret i hele filialnettet. Et større antal varer sælges nu ikke længere i filialerne. Samtlige Post Danmarks filialer er nu opdelt i seks typer. På hvert posthus inden for samme kategori tilbydes kunderne det samme sortiment af varer. Medarbejderne har deltaget i kurser i detailhandel samt temakurser, som sætter fokus på indretningen af posthuset. Uddannelsen støtter salget af de ydelser og produkter, som forhandles på posthusene. I september begyndte salgstræningen af samtlige salgsassistenter. Post Danmark har i 2000 indledt en omfattende trimning af indsatsen i posthusnettet. Der er iværksat aktiviteter, som forbedrer servicen for kunderne og reducerer ventetiden. Der er f.eks. sat fokus på at fjerne uhensigtsmæssige arbejdsgange, således at medarbejderne ved kasserne anvender mest mulig tid på at give kunderne en god betjening. En voksende kundetilfredshed har kunnet måles som resultat. I 1998 indgik Post Danmark en aftale med BG Bank om, at der i perioden frem til udgangen af 2001 skulle etableres i alt 75 fællesfilialer. Der var i 2000 etableret 34 nye fællesfilialer. I forlængelse af fusionen mellem BG Bank og Danske Bank vil fællesfilialerne blive afviklet over et par år. I stedet får samtlige kunder hos Danske Bank adgang til, på linje med kunder i BG Bank, at foretage daglige bankforretninger via Post Danmarks fintmaskede filialnet. Servicen er forbedret over for BILLETnet-kunderne ved at øge antallet af on-line salgssteder på posthusene med 50. Der er nu 160 posthuse, som tilbyder bestilling og udskrivning af billetter. Yderligere 200 posthuse har fået mulighed for elektronisk reservation af billetter. Alle salgsassistenter, som sælger billetter over BILLETnet, har gennemgået en særlig uddannelse i betjening af BILLETnet-systemet. Det svarer til cirka 75 % af alle medarbejdere på posthusene. BILLETnet har etableret et samarbejde med Det Kongelige Teater, således at billetterne nu sælges gennem BILLETnet. Hermed har provinsen fået bedre mulighed for at få del i billetter til attraktive arrangementer på nationalscenen. Giroindbetalingsekspeditioner Mio. stk

18 PARTNERSKAB OG ALLIANCER Post Danmark har som en del af Strategi 2003 fokus på partnerskaber og alliancer for herigennem at sikre sin position på markedet, udvikle produkter og optimere omkostningerne. Overordnet kan Post Danmarks partnerskaber opdeles i fire grupper: De kommercielle partnerskaber leverandørpartnerskaber sociale partnerskaber sponsoratpartnerskaber Konkrete eksempler på partnerskaber og alliancer er: Samarbejdet med Danske Bank/BG Bank om betalingsformidling og bankforretninger i filialnettet FDB og De Samvirkende Købmandsforeninger samarbejdet med DHL Worldwide Express på kurerområdet samarbejdet med DSV om WebLogistics samarbejdet med Arte i BILLETnet samarbejdet med TDC Forlag om Interessebank Danmark samarbejdet med Posten Sverige og Posten Norge i Pan Nordic Logistics samarbejdet med det Posten Sverige på r området i Belgian Mailhouse samarbejdet i gatetrade.net mellem Post Danmark, TDC, Danske Bank og Maersk Data om en elektronisk handelsplads samarbejdet med Posten Sverige i Øresundsregionen om forbedring af service nøgleleverandører primært på IT-, rådgivnings- og teknikområdet partnerskaber med 149 kommuner som led i arbejdet med virksomhedens sociale ansvar DE INTERNATIONALE MARKEDER Det internationale pakkesamarbejde mellem postvirksomhederne i Sverige, Norge og Danmark fortsatte i Produktansvaret for pakker til og fra udlandet blev overført til det fællesejede selskab Pan Nordic Logistics (PNL), dog således at salg og produktion af internationale pakker fortsat udføres af Post Danmark. Post Danmark har et strategisk ønske om at opnå en international position for at kunne sikre sine kunder en ubrudt kontrolleret service på tværs af landegrænserne. Det skal ske gennem akkvisition eller internationale alliancer, således at Post Danmark kan udvikle internationale pakke- og logistikløsninger, der kan matche branchens bedste. Derved kan Post Danmark sikre end-to-end control og one-stop-shopping for sine internationale kunder. I 2001 vil Post Danmark fortsat undersøge mulighederne for at gennemføre sin internationale strategi. 19

19 ØRESUNDSREGIONEN Postsamarbejdet mellem Post Danmark og Posten Sverige i Øresundsregionen er udvidet i forbindelse med Øresundsbroens åbning den 1. juli Serviceniveauet på de væsentligste produkter i Øresundsregionen er nu det samme som for indenlandske forsendelser. Det betyder blandt andet, at det er muligt for en afsender i den danske del af Øresundsregionen at sende et brev til det skånske område med udbringning den følgende dag. Yderligere omdeles ekspresbreve på dag-til-dag basis og inden for et fastsat tidspunkt, og de nationale postvirksomheder ekspederer kurerforsendelser over Øresundsbroen. Samtidig kan virksomheder på begge sider af sundet markedsføre deres produkter regionalt gennem adresseløse forsendelser. Fra den 1. juli 2000 har Posten Sverige og Post Danmark endvidere etableret et fælles Øresundskontor, placeret i Post Danmarks Hovedkontor. Samarbejdet planlægges forstærket i 2001 og i de kommende år. Dermed bidrager Post Danmark og Posten Sverige til at gøre det let for virksomheder at operere og markedsføre sig på begge sider af Øresund. NORDISK PRODUKTIONSSAMARBEJDE I løbet af 2000 er der etableret et samarbejde på produktionsområdet mellem Post Danmark, Posten Sverige, Posten Norge, Posten Finland og Islands Post. Samarbejdet betyder, at Posten Sverige og Posten Norges B-breve, A-breve til små destinationer, returbreve og uanbringelige breve samt transitpost fra Posten Finland og Island Post behandles samlet i Post Danmarks Internationale Postcenter i Kastrup. Formålet med samarbejdet er at opnå synergier og kvalitetsforbedringer, da der kan sendes sække direkte til en række lande, som kun modtager få forsendelser fra det enkelte nordiske land. I begyndelsen af 2001 er det aftalt mellem Post Danmark og Posten Sverige, at samarbejdet skal udbygges til at omfatte en række andre områder, hvor der kan opnås synergier ved at samle produktionsopgaven. POST DANMARK MÅLER KUNDETILFREDSHED OG -LOYALITET Post Danmark har siden årsskiftet målt kundetilfredshed og loyalitet blandt et repræsentativt udsnit af erhvervskunder og private modtagere. Resultaterne af målingerne danner grundlag for en omfattende forbedringsproces. ECSI-MODELLEN Image I venstre side af modellen ses de faktorer, der påvirker kundetilfredsheden: Forventninger Produkter og serviceydelser Værdi Kundetilfredshed Loyalitet opfattelse af virksomhedens image forventninger opfattelse af produkter og serviceydelser opfattelse af kundebetjening Kundebetjening kvalitet i forhold til prisen. Til højre ses effekten af kundetilfredsheden loyaliteten. 20

20 Analyserne af kundernes holdninger skal bidrage til at udvikle Post Danmark i takt med kundernes behov og forventninger samt sikre, at virksomheden kan fastholde nøglekunderne og øge deres loyalitet. Målingerne er funderet på det såkaldte European Customer Satisfaction Index (ECSI). ECSI bygger på 20 overordnede spørgsmål, der stilles uafhængigt af branche og land. Disse 20 spørgsmål indgår efterfølgende i beregning af blandt andet et kundetilfredshedsindeks. Derved bliver det muligt at sammenligne resultatet for Post Danmark nationalt og internationalt mod både postale og ikke-postale virksomheder, der anvender samme model til måling af kundetilfredshed og loyalitet. ECSI-modellen er en årsagsforklarende model med kundetilfredshed i midten. I forhold til 1999 er der sket en mindre ændring af opgørelsesmetoden. Resultaterne for 2000 viser et kundetilfredshedsindeks for erhvervskunderne på 64 og for de private modtagere på 65. På erhvervskundesegmentet er der en mindre tilbagegang på 2 point i forhold til Målingerne viser i øvrigt, at kundetilfredsheden vokser i takt med kundernes størrelse. Kundetilfredsheden i filialerne efter 2000 er på indeks 72, hvilket er en svag forbedring i forhold til 1999, svarende til en gennemsnitlig tilfredshed tenderende mod godt. På privatkundesegmentet er der tale om et uændret resultat. På privatkundesegmentet er det muligt at sammenligne med udvalgte postvirksomheder i andre lande. En sådan sammenligning viser, at Post Danmark ligger bedre end Sverige og Tyskland, men en anelse dårligere end USA. Analyseinstituttet AIM gennemfører hvert år for Post Danmark undersøgelser af befolkningens overordnede holdninger til Post Danmark. Generelt har Post Danmark en pæn imageposition, der ligger over gennemsnittet for danske virksomheder. Det gælder, både når befolkningens kendskab og holdninger til virksomheden måles. Målingen i 2000 viser, at 97 % af befolkningen kender Post Danmark, og at 56 % vurderer virksomheden positivt eller meget positivt. Denne imageposition har været stabil de seneste tre år. Post Danmark arbejder på baggrund af resultaterne med at forbedre kundetilfredsheden. Overordnet sker det gennem virksomhedens Gennemførelsesprogram, der bl.a. skal trimme produktionen, specifikt ved at sætte fokus på ventetid på posthusene, kundeservice og reklamationer samt leveringskvalitet. På udpegede områder er der lavet indsatsplaner, som skal udmøntes i praksis i På andre, f.eks. oplevelsen af ventetiden på posthuset, er der allerede igangsat initiativer, der skal optimere bemandingen og forbedre betjening. Resultatet har allerede vist sig ved, at tilfredshedsindekset for ventetid på posthuset er steget fra indeks 55 i 1999 til indeks 61 i KVALITETEN FOR BREVE Ifølge uvildige målinger fra konsulentfirmaet Pricewaterhouse- Coopers blev 95,0 % af samtlige indenlandske almindelige breve afleveret inden for de fastlagte servicetider. Post Danmarks eget kvalitetsmål er at 97 % af de rettidigt afsendte breve skal være omdelt dagen efter. Kvalitetsniveauet i 2000 er stort set det samme som forrige år, hvor 95,2 % af de rettidigt indleverede breve nåede ud til modtageren Kundetilfredshedsindeks Private modtagere Tilfredshed Loyalitet Kundetilfredshedsindeks Erhverv Tilfredshed Loyalitet Benchmarking med postale virksomheder Private modtagere USA Danmark Sverige Tyskland 21

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 7 8 10 12 16 18 20 22 28 34 36 40 45 66 67 68 70 71 72 74 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2004 Forventninger til 2005 Kunder

Læs mere

Årsberetning og regnskab 1999

Årsberetning og regnskab 1999 Årsberetning og regnskab 1999 Forordning Om Post-Budde Vi Christian den Fierde / med Guds Naade / Danmarckis / Norgis / Wendis oc Gottis Konning Hertug udi Slessvig / Holsten / Stormarn oc Dithmersken

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Ny organisering af postsektoren i Danmark, med virkning fra 23. februar 1995

Ny organisering af postsektoren i Danmark, med virkning fra 23. februar 1995 Trafikministeriet 9. kontor Dato 23.marts 1995 J.nr. Sagsbeh. Ny organisering af postsektoren i Danmark, med virkning fra 23. februar 1995 Indledning Det danske postvæsens organisatoriske status har været

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Beløb i mio. kr. / Euro 2001 2000 1999 1998 1997 Resultatopgørelse Balance Pengestrømme Nøgletal ordinær drift

Beløb i mio. kr. / Euro 2001 2000 1999 1998 1997 Resultatopgørelse Balance Pengestrømme Nøgletal ordinær drift Indholdsfortegnelse 4 6 7 8 10 14 14 19 21 34 35 36 39 48 51 56 57 58 60 62 Hovedtal og nøgletal Virksomhedspræsentation Bestyrelse og direktion Organisations- og ledelsesstruktur Ledelsens årsberetning

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 8 9 10 12 14 20 24 26 28 34 40 42 44 49 59 86 87 88 90 91 92 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2005 De Post

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fremtidens produktion og distribution. Baggrund, Breve Danmarks analyse

Perspektiver for udvikling af fremtidens produktion og distribution. Baggrund, Breve Danmarks analyse Perspektiver for udvikling af fremtidens produktion og distribution Baggrund, Breve Danmarks analyse Breve Danmarks chefgruppe har i forbindelse med udarbejdelse af forretningsplanen for 2011 arbejdet

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 28 POST DANMARK KONCERNEN Organisation pr 31. december 28 Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

A/S BLADKOMPAGNIET AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1

A/S BLADKOMPAGNIET AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1 A/S AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1 INDHOLD AF PRÆSENTATION A/S Bladkompagniet historik og profil Forretningsområder de sidste års rejse Kvalitet Økonomi Afslutning PAGE 2 A/S S HISTORIE

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Den 8. maj 2012 Selskabsmeddelelse nr. 06-12 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Koncernens resultat er som forventet tilfredsstillende i 1. kvartal 2012. Helårsforventningerne til

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere