Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999."

Transkript

1 Årsberetning og regnskab 2000

2 Indholdsfortegnelse Hovedtal og nøgletal Virksomhedspræsentation Ledelsens årsberetning Strategi og lederskab Kunderne og markedet Medarbejdere Samfund Selskaberne i Post Danmark Bestyrelse og direktion Organisations- og ledelsesstruktur Finansielle resultater Regnskabskommentarer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab 2000 Påtegning Delregnskaber for Post Danmarks hovedforretninger Opgørelsesmetoder ikke finansielle data Revisorerklæringer ikke finansielle data Frimærker Postområder og øvrige enheder 3

3 Året kort Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til Post Danmarks nettoresultat efter skat blev på 313 mio. kr. mod 285 mio. kr. i En stigning på 28 mio. kr. Afkastet af den investerede kapital efter skat udgjorde 16 % mod 17 % i 1999, og egenkapitalforrentningen udgjorde uændret 9 %. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne som anført i årsrapporten for Resultatet er opnået på baggrund af en beskeden omsætningsudvikling og gennem tilpasninger i organisationen, processer, produktionsapparat og omkostninger. På længere sigt er resultatudviklingen dog ikke tilfredsstillende set i lyset af den stigende konkurrence. Anlægsinvesteringerne udgjorde 406 mio. kr. mod 607 mio. kr. i Investeringerne vedrører væsentligst transportmateriel og inventar til sortering. Kvalitetsniveauet for breve blev på 95,0 % mod 95,2 % i Post Danmark offentliggjorde i april 2000 Strategi På Post Danmarks virksomhedsmøde den 25. april 2000 blev det besluttet at nedsætte den ansvarlige kapital med 300 mio. kr., der er udbetalt til ejeren som ekstraordinær udbetaling ultimo

4 Hovedtal og nøgletal Beløb i mio. kr Resultatopgørelse Nettoomsætning Årlig stigning i procent 1,1% 7,1% 3,9% 3,8% 4,8 % Resultat før finansielle poster m.m Fin. poster inkl. res. dat/ass. virks. (1) (39) (30) (73) (100) Resultat før skat Skat af årets resultat (176) (184) (172) (176) (218) Nettoresultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Samlede aktiver Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Pengestrømme Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (405) (593) (724) (618) (535) Finansieringsaktiviteter (591) (126) (718) (301) (284) Ændring i likviditet (270) Nøgletal Overskudsgrad 4% 5% 5% 5% 7% Afkast inv. kapital (ROIC) efter skat 16% 17% 18% 17% 23% Værdiskabelse i % 8% 9% 9% 9% 14% Værdiskabelse i mio kr Egenkapitalens forrentning 9% 9% 9% 8% 12% Soliditetsgrad 44% 46% 45% 43% 43% Udbytteprocent før skat 35% 36% 44% 45% 33% Definitioner på nøgletal fremgår af afsnittet anvendt regnskabspraksis side 48. 5

5 Virksomhedspræsentation Post Danmark leverer en fundamental og universel service til alle kunder i Danmark. Over halvdelen af Post Danmarks omsætning på knap 11 mia. kr. er skabt i fri konkurrence med andre virksomheder. Post Danmark indsamler og distribuerer breve og pakker og omdeler adresseløse forsendelser og blade. I gennemsnit håndterer Post Danmark dagligt knap 8 mio. forsendelser til 5,3 mio. kunder fordelt på 2,5 mio. husstande. Virksomheden er teknologisk førende i branchen. Således er Post Danmarks postcentre, der sorterer breve og pakker, blandt de mest avancerede i verden, både hvad angår teknologi og ledelse. BREVETS VEJ SALG INDSAMLING OPSAMLINGSSORTERING Kortlægning af marked Postkassetømning Maskinel opsamlingssortering Videokodning Planlægning af salgsindsats Posthus Maskinel formatadskillelse OCR-maskine 1. løb Gennemførelse af salgsindsats Modtagelse og fordeling Vejning og stempling Nedlægning og fordeling Indgåelse af salgsaftale Postcenter Manuel formatadskillelse Sættemaskine 2. løb Implementering af salgsaftale Hos kunden Manuel opsamlingssortering Opfølgning af salgsaftale 6

6 Grundlaget for Post Danmark Post Danmark er en selvstændig offentlig virksomhed med en bestyrelse og direktion som øverste ledelse. Den til enhver tid siddende minister med ansvar for Post Danmark udøver som repræsentant for staten via et årligt virksomhedsmøde eller på ekstraordinære virksomhedsmøder de ejerbeføjelser, der normalt tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab. Lovgrundlaget for Post Danmark er "Lov om Post Danmark" samt "Lov om postvirksomhed". Begge love blev vedtaget i Folketinget den 31. januar Senest ændret ved lov nr af 29. dec For erhvervslivet er Post Danmark en vigtig samarbejdspartner. Post Danmarks kunder dækker således hele spektret af erhvervsvirksomheder i Danmark fra de store etablerede koncerner til små nystartede iværksættere. Post Danmarks produkter udvikles løbende i samarbejde med erhvervslivet, og Post Danmark kan i dag, sammen med virksomhedens alliancepartnere, tilbyde forskellige logistikløsninger nationalt som internationalt. Post Danmark har cirka ansatte, og medarbejderudvikling er et forhold, som prioriteres højt. Cirka er ansat som tjenestemænd, mens hovedparten af de øvrige er ansat på overenskomst. Ledelsen varetages af ca chefer og arbejdsledere. Post Danmarks årsberetning 2000 har til formål at forsyne virksomhedens interessenter med relevante oplysninger om virksomhedens præstationer. Post Danmarks årsberetning indeholder ikke alene finansielle oplysninger, men også ikke-finansielle data om f.eks. miljø, videnressourcer og sociale forhold. SPREDESORTERING FORDELING OG SORTERING OMDELING Systematisering 3. løb Vedligeholdelse af produktionsdata (VAP) Poste restante Slutsortering 4. løb Ankomstsortering Postbokse Modtagelse og fordeling Nedlægning og fordeling Manuel spredesortering Særlig udkørsel til kunder Budbordsbehandling Særlig udkørsel Pakning af post Private og erhverv 7

7 Ledelsens årsberetning Post Danmarks nettoresultat udgjorde i år mio. kr. mod 285 mio. kr. i 1999, en fremgang på 28 mio. kr. Resultat før skat udgjorde i mio. kr. mod 469 mio. kr. i 1999, en stigning på 20 mio. kr. Afkastet af den investerede kapital efter skat udgjorde i år % mod 17 % i 1999, og egenkapitalforrentningen var uændret 9 %. Nettoresultatet for 2000 er i overensstemmelse med forventningen som anført i årsrapporten for 1999 og er en forbedring set i forhold til forventningen anført i halvårsmeddelelsen pr. 30. juni Afkastet på den investerede kapital og egenkapitalforrentningen er fortsat på et rimeligt niveau. Omsætningen udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i 1999, en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 %. Generelt kan det konstateres, at omsætningsfremgangen er beskeden, og at der er afsætningsmæssigt fald på alle hovedproduktgrupper set i forhold til Udviklingen er et resultat af skærpede konkurrenceforhold samt øget anvendelse af elektronisk kommunikation. Post Danmark vurderer ikke at have mistet markedsandele på fysisk kommunikation og distribution. Det er heller ikke Post Danmarks vurdering, at en væsentlig reduktion af brevmarkedet, ud over hvad der følger af den generelle konjunkturudvikling, er umiddelbart forestående. Udviklingen af Post Danmarks processer og produktionsapparat er i 2000 fortsat på et højt aktivitetsniveau. Investeringer i anlægsaktiver er dog faldende primært som følge af sætteprojektets gennemførelse. Der er i 2000 investeret 406 mio. kr. som ny- og geninvesteringer mod 607 mio. kr. i Nyinvesteringer har væsentligst omfattet nyt transportmateriel og nyt inventar til sortering. Udviklingsog projektomkostninger, der er ført over resultatopgørelsen, er stort set på niveau med sidste år. På årsbasis lever nettoresultatet for 2000 op til forventningerne. Faldet i resultat før finansielle poster på 18 mio. kr. samt et fald i overskudsgraden fra 5 % i 1999 til 4 % i 2000 indikerer dog, at den svage omsætningsudvikling i år 2000 ikke helt har kunnet opvejes af forbedringer i produktivitet og fald i kapacitetsomkostninger. Tilpasningen mellem omsætning og kapacitet er acceptabel, men forholdet understreger betydningen af, at Post Danmark løbende og hurtigt forbedrer processer og produktionsapparat i takt med udviklingen på markedet. Det er endvidere vigtigt, at Post Danmark gives mulighed for at operere i markedet på linie med konkurrenterne, idet de store sammenlægninger i transportbranchen og ændringer i samarbejdsrelationer betyder væsentligt skærpede konkurrencevilkår. En resultatudvikling som i 2000 er på længere sigt ikke tilfredsstillende set i lyset af den stigende konkurrence. De samlede eksterne udgifter udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i Det er en stigning på 88 mio. kr. eller 3,0 % svarende til inflationen. Personaleudgifterne udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i 1999 svarende til en stigning på 58 mio. kr. eller 0,9 %. Korrigeret for hensættelser og større poster af engangskarakter udgør stigningen 3 mio. kr. eller 0,05 %. Antal medarbejdere omregnet til årsværk var i og i , et fald på 847 eller 3,3 %. Heraf kan 742 henføres til 2. halvår. Det kan specielt fremhæves, at produktivitetsstigningerne er sket i sidste halvdel af året, hvor produktiviteten i distributionen er steget med ca. 6 % i forhold til samme periode sidste år. Set i forhold til en gennemsnitlig lønstigning på 3,2 % må udviklingen betegnes som tilfredsstillende. Det kan konstateres, at de igangsatte initiativer som f.eks. sætteprojektet, generelle procesforbedringer, Total Involvering i Kvalitet og selvbærende team har bidraget til produktivitetsstigningerne. Nøgletal for medarbejdertilfredshedsmålinger viser også en positiv udvikling. OVERSKUDSDISPONERING Udbyttet beregnes i henhold til Lov om Post Danmark som 50 % af årets nettoresultat, dog mindst 5 % af den gennemsnitlige egenkapital primo og ultimo året. Post Danmarks bestyrelse har indstillet udbetaling af et udbytte på 5 % af egenkapitalen. Af nettoresultatet på 313 mio. kr. foreslås 171 mio. kr. udbetalt som udbytte. Til opskrivningshenlæggelser overføres 2 mio. kr. vedr. urealiserede kursgevinster, og 140 mio. kr. foreslås overført til frie reserver under egenkapitalen. VÆSENTLIGE AKTIVITETER OG BEGIVENHEDER I 2000 STRATEGI Post Danmark offentliggjorde i april 2000 Strategi Hovedpunkterne er: at være markedsleder på de væsentligste indenlandske forretningsområder at sikre en international position 8

8 at være en finansiel troværdig virksomhed at være en udfordrende og attraktiv arbejdsplads. Virksomhedens udgangspunkt er et avanceret produktionsapparat, et højt serviceniveau og en stærk markedsposition. Udfordringerne er liberalisering, skærpet konkurrence, strukturændringer i branchen og den teknologiske udvikling. I denne konkurrencesituation er det vigtigt at være såvel markedsmæssigt som omkostningsmæssigt rede til at klare udfordringerne. Ledelsesprogrammet TIK Total Involvering i Kvalitet blev yderligere rodfæstet i organisationen i løbet af TIK er baseret på European Foundation for Quality Managements Excellencemodel, som er den grundlæggende ledelsesmodel i Post Danmark. Modellen rubricerer indsatsområder og resultater med øget fokus på kunde- og medarbejdertilfredshed. Årsrapporten for 2000 indeholder resultaterne af kunde- og medarbejdertilfredshedsmålingerne, der viser tilfredsstillende udviklinger. ORGANISATION Med virkning fra den 1. december 2000 er virksomhedens organisation ændret. Virksomheden er herefter i højere grad fokuseret på kerneprocesserne, der er entydigt knyttet til hver enkelt produktgruppe. Formålet er at styrke salget og at forbedre produktiviteten. De ansvarlige for støtteprocesserne skal levere ydelser til den øvrige organisation, men er også normsættende og udstikker de overordnede politikker på de faglige områder. Med virkning fra den 1. januar 2001 har Post Danmark forenklet den decentrale organisation. Således er virksomhedens 28 postområder reduceret til 19. Formålet er at styrke den lokale ledelse og salgsorganisation, så virksomheden hurtigere og mere effektivt kan gennemføre forandringer. KUNDERNE OG MARKEDET Post Danmark introducerede i 2000 en ny e-service til sine kunder, WebPack, et internetbaseret system til håndtering af forsendelser. Via Post Danmarks hjemmeside har kunden mulighed for at klare dokumentation, administrative rutiner, betaling og at følge pakkens vej til modtageren. Samarbejdet mellem de nordiske postvirksomheder er fortsat i 2000, og alle ejere har nu overført produktet udlandspakker til selskabet Pan Nordic Logistics AB (PNL). Post Danmark har inden for rammerne af PNL arbejdet for at opfylde sin strategiske målsætning om at opnå en international position. Gatetrade.net a/s blev etableret i oktober Visionen for selskabet er etablering af en elektronisk markedsplads for handel mellem private og offentlige virksomheder i Nordeuropa. Selskabet blev stiftet af Post Danmark, TDC, Danske Bank og Maersk Data med lige ejerandele. Der er i alt indskudt 100 mio. kr. i egenkapital. Post Danmark forventer, at gatetrade.net vil tilføre nye indtægter, øget know how på området og en effektivisering af Post Danmark egne indkøbsprocesser. Der er i år 2000 etableret et samarbejde mellem TDC Forlag og Post Danmark, der giver forbrugerne mulighed for at tilmelde sig Interessebank Danmark, en selektiv database for direct marketing. Postsamarbejdet mellem Post Danmark og Posten Sverige AB i Øresundsregionen blev som planlagt udvidet ved Øresundsbroens åbning den 1. juli Serviceniveauet på de væsentligste produkter i Øresundsregionen er nu det samme som for indenlandske forsendelser. Samtidig kan virksomheder på begge sider af sundet markedsføre deres produkter regionalt gennem adresseløse forsendelser. I løbet af 2000 er der endvidere etableret et samarbejde på produktionsområdet mellem Post Danmark, Posten Sverige, Posten Norge, Posten Finland og Islands Post. Samarbejdet betyder, at en del af produktionen samles i Post Danmarks Internationale Postcenter i Kastrup. Formålet med samarbejdet er at opnå synergier og kvalitetsforbedringer. UDVIKLINGSPROJEKTER OG INVESTERINGER Post Danmark har også i løbet af 2000 fokuseret kraftigt på udviklingsprojekter og procesforbedringer med henblik på at øge effektiviteten og medarbejdertilfredsheden. Et af de vigtigste udviklingsprojekter i Post Danmark, sætteprojektet, der omfatter maskinel sortering og sætning af breve i omdelingsorden, blev indkørt i løbet af % af alle standardbreve sorteres nu i omdelingsorden. Målet er på længere sigt, at maskinerne skal sortere 85 % af standardbrevene. Post Danmark forventer, at 80 % af brevene vil blive sat i omdelingsorden i

9 Procesforbedringer er opnået i 2000 via Gennemførelsesprogrammet. Programmet har til formål at forbedre salget og reducere omkostningerne samt at øge kunde- og medarbejdertilfredshed. Udrulningen af Gennemførelsesprogrammet er igangsat i september 2000 og slutter sommeren 2001, på distributionsområdet dog i Etablering af servicecentre indgår som et delelement i Strategi Formålet er at forbedre de administrative processers effekt og kvalitet og at give de lokale ledelser mulighed for at fokusere på salg og produktion. Etablering af servicecentre er en videreførelse af standardiseringsarbejdet i Gennemførelsesprogrammet. Organisationen for servicecentre er etableret på ledelsesplan, og centrene forventes etableret i løbet af KVALITET Kvalitetsniveauet for breve, målt som andelen af almindelige breve der er afleveret inden for de fastlagte servicetider, blev i 2000 på 95,0 % mod 95,2 % i Målet er et kvalitetsniveau på 97 %. I 2001 vil bestræbelserne på at nå 97 % blive intensiveret. Især skal mere strømlinede produktionsformer i både postcentre og distributionscentre være med til at øge kvaliteten og produktiviteten i overensstemmelse med virksomhedens mål. I international sammenhæng er Post Danmarks kvalitetsniveau fortsat blandt de allerhøjeste. PERSONALEORGANISATIONER I september 2000 blev det vedtaget at samle SiD s og Dansk Postforbunds medlemmer blandt tjenestemænd og overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark i samme forbund fra den 1. januar En tilsvarende fusion er tidligere gennemført mellem Dansk Post- og Giroforening og HK, således at den overvejende del af Post Danmarks medarbejdere nu er organiseret i to fagforbund. ØVRIGE FORHOLD Europa Kommissionen har fremsat forslag om at liberalisere posttjenesterne i EU. Forslaget indebærer bl.a., at vægtgrænsen for eneretten for breve nedsættes til 50 gr. Forslaget har ikke umiddelbart kunnet vedtages og afventer en fortsat behandling i Ministerrådet og Parlamentet. fællesfilialer afvikles, men at Danske Banks kunder får mulighed for at foretage daglige bankforretninger via Post Danmarks filialnet. EKSTRAORDINÆR BETALING KAPITALNEDSÆTTELSE På Post Danmarks virksomhedsmøde den 25. april 2000 blev det vedtaget at nedsætte den ansvarlige kapital med 300 mio. kr., fra mio. kr. til mio. kr. Beløbet er anvendt til ekstraordinær udbetaling til staten og er godkendt af Folketingets Finansudvalg. Der er indrykket proklama i Statstidende herom den 14. juli 2000, og betalingen til staten er foretaget ultimo året. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Der er ikke indtruffet begivenheder siden statusdagen, som har påvirket virksomhedens økonomiske stilling væsentligt. FREMTIDEN Strukturtilpasningen i markedet forventes at fortsætte med virksomhedssammenlægninger på tværs af landegrænser og produktgrupper, og der forventes en fortsat hård konkurrence på markedet for Post Danmarks hovedprodukter. Hertil kommer et forventet pres på afsætningen fra den teknologiske udvikling med stigende anvendelse af elektroniske kommunikationsløsninger. Post Danmark vil udnytte den teknologiske udvikling til produktudvikling og søge at indgå alliancer og partnerskaber for at forbedre markedspositionen og øge omsætningen. Forventningerne til omsætningen i 2001 er imidlertid beherskede, og der forventes kun en beskeden stigning. Løbende procesforbedringer og justeringer af omkostninger og kapacitet er fortsat et mål. Det forventes, at den i år 2000 opnåede tilpasning kan fortsættes i På denne baggrund forventer Post Danmark et nettoresultat i 2001 på niveau med eller lidt højere end i København, 28. marts 2001 Bestyrelse og direktion Som en følge af fusionen mellem BG Bank og Danske Bank er aftalen mellem BG Bank og Post Danmark om fællesfilialer blevet ændret i februar Revisionen indebærer, at de eksisterende 10

10 11

11 Strategi og lederskab Post Danmark offentliggjorde i april 2000 Strategi Virksomhedens udgangspunktet er et avanceret produktionsapparat, et højt serviceniveau og en stærk markedsposition. Hertil kommer en engageret arbejdsstyrke på cirka ansatte. Udfordringerne er klare og synlige. Post Danmarks eneret forsvinder gradvist gennem liberalisering. Konkurrencen intensiveres fra andre landes postvirksomheder, og markedet er i gang med en større konsolidering med opkøb af transportvirksomheder på tværs af landegrænser og produktskel. Kunderne efterspørger stadig højere service og kvalitet, hvor one-stop-shopping og end-to-end control er hovedelementer. Den teknologiske udvikling skaber trusler mod det traditionelle produktudbud, men giver modsat mange muligheder for udvikling. I denne stigende konkurrencesituation er det vigtigt at være såvel markedsmæssigt som omkostningsmæssigt rede til at klare udfordringerne. Strategi 2003 er Post Danmarks svar på disse udfordringer. Følgende hovedpunkter indgår: POST DANMARKS MISSION At levere en fundamental og universel postservice til alle kunder i Danmark, som målt på kombinationen af serviceniveau, kvalitet og pris er på højde med de bedste i international sammenhæng. POST DANMARKS VISION At være markedsleder i et liberaliseret marked med lønsom vækst inden for vores kerneområder i Danmark at sikre en international styrkeposition på pakke- og logistikmarkedet gennem alliancer og tilkøb at levere økonomiske resultater på linje med branchens bedste at være branchens mest udfordrende og attraktive arbejdsplads. POST DANMARKS VÆRDIER Vi vil bruge virksomhedens økonomiske og menneskelige ressourcer til at skabe værdi for vores kunder, ejer, medarbejdere og for samfundet vi har tillid til, at den enkelte kan og vil tage ansvar, og vi stiller konstant krav til os selv om at gennemføre forbedringer til gavn for kunder og virksomhed vi værdsætter og belønner professionalisme og faglighed, fordi det er forudsætningen for at skabe tilfredse kunder. Vilje og troværdighed er forudsætningen for, at vi kan leve op til kundernes basale krav: Post til tiden. I Strategi 2003 blev det tilkendegivet, at Post Danmark er åben over for en veltilrettelagt deregulering, hvor princippet om gensidighed overholdes, og hvor der opretholdes en balance mellem pligter og rettigheder. Det blev endvidere konstateret, at den europæiske markedsudvikling stiller nye krav til hurtig reaktion i forbindelse med allianceindgåelser, virksomhedsopkøb m.v., og at Post Danmark for at kunne matche disse krav bør omdannes til et aktieselskab. Forudsætningen for, at dette skridt kan realiseres, er indgåelse af aftaler med de tjenestemandsansatte om nye ansættelsesformer. Forhandlinger om dette spørgsmål er under forberedelse. Post Danmarks ledelsesform og styringsredskaber er udviklet til at kunne realisere disse overordnede målsætninger. Den grundlæggende ledelsesmodel i Post Danmarks er baseret på European Foundation for Quality Management s (EFQM) Excellencemodel. Ledelsesarbejdet i Post Danmark benævnes TIK - Total Involvering i Kvalitet. Modellen indebærer systematisk beskrivelse af indsatsområder såsom lederskab, personaleledelse og processer, måling på områder som medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og finansielle resultater samt ikke mindst aktiv anvendelse af disse målingers resultater til at forbedre indsatsområderne. Selvevaluering indgår som et værktøj gennem en omfattende, systematisk og regelmæssig gennemgang af virksomhedens aktiviteter og resultater på alle niveauer. Årsberetning 2000 følger Excellencemodellens struktur med en beskrivelse af strategi, indsats og resultater inden for virksomhedens hovedområder. Årsberetningen indeholder i senere afsnit specifikke kommentarer til indsatsområder og resultater. Et centralt element i lederskabet i Post Danmark er ti leveregler, der er indbygget og synliggjort i den daglige ledelse, selvevalueringsrapporter og målingsværkstøjer. Således følges der op på efterlevelsen af levereglerne via den årlige medarbejdertilfredshedsmåling. 12

12 POST DANMARKS 10 LEVEREGLER 1 Ledelse skal være helhedspræget for at sikre bæredygtige resultater 2 Resultatmål og forventninger baseres på fakta og dialog 3 Synliggørelse af resultater er udgangspunkt for løbende forbedringer 4 Alle enheder, team og medarbejdere kender betydningen af kvalitet for deres kunder 5 Løbende forbedringer opnås kun ved at alle inddrages 6 Medarbejdernes viden og færdigheder skal løbende vedligeholdes og udvikles 7 Viden om bedste praksis deles med kolleger og enheder på alle niveauer 8 Alle medarbejdere kender deres ansvar for at handle på en måde, der gør det nemt at være kunde 9 Alle medarbejdere skal være velorienterede om Post Danmarks situation 10 Selvbærende team er et centralt element i Post Danmarks organisation. Post Danmark lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem den grundlæggende Excellencemodel og de interne styringsværktøjer. Med udgangspunkt i en systematisk beskrivelse og løbende ajourføring af virksomhedens kerne- og støtteprocesser er en række indsatsområder og målepunkter identificeret såvel på hårde data som bløde værdier for at kunne opfylde strategimålene. Indsatsområder og målepunkter rapporteres gennem et hierarkisk opbygget Balanced Scorecard til de forskellige ledelseslag i virksomheden og er det operationelle værktøj for målfastsættelse og målopfølgning. Som eksempler på måleområder kan nævnes ekstern og intern kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed, produktivitet, kvalitet og service, omsætning og markedsandele, personaleomsætning og miljødata. Mål- og resultatstyringsaftaler indeholdende de relevante indsatsområder og målepunkter sikrer en forankring af strategi, ledelsesfilosofi og mål i organisationen. Målopfyldelsen er grundlag for resultatløn til ledere og medarbejdergrupper. INDSATS RESULTATER Lederskab 100 point Medarbejdere 90 point Politik & Strategi 80 point Processer 140 point Medarbejderresultater 90 point Kunderesultater 200 point Resultater 150 point Partnerskaber & Ressoucer 90 point Samfundsresultater 60 point INNOVATION OG LÆRING EFQM Excellencemodellen er resultatet af 14 af Europas mest succesrige virksomheders samarbejde i slutningen af 1980'erne om at beskrive med hvilke redskaber de havde opnået deres succes. Blandt disse virksomheder var KLM, Nestlé, Phillips, Volkswagen og Electrolux. Essensen i modellen er, at det er nødvendigt at fokusere på andet og mere end blot den økonomiske bundlinje for at sikre netop de ønskede økonomiske resultater fremadrettet. Det illustreres ved, at kunderesultater i modellen vægtes højere end de økonomiske resultater, fordi tilfredse og loyale kunder er forudsætninger for fremtidige gode økonomiske resultater. 13

13 Kunderne og markedet Det er Post Danmarks mission at levere en fundamental og universel postservice til alle kunder i Danmark, som målt på kombinationen af serviceniveau, kvalitet og pris er på højde med de bedste i international sammenhæng. Visionen er at være markedsleder i et liberaliseret marked med lønsom vækst inden for virksomhedens kerneområder og levere økonomiske resultater på linje med branchens bedste. Samtidig skal Post Danmark udvikle nye produkter, således at virksomheden altid har de bedste løsninger til kunderne. NETTOOMSÆTNING Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % set i forhold til Omsætningens fordeling på hovedproduktgrupper samt udvikling fra 1999 til 2000 fremgår nedenfor. Tilsvarende er vist udviklingen i afsætningen. Samlet set kan det konstateres, at omsætningsfremgangen er beskeden, og at der er afsætningsmæssigt fald på alle hovedproduktgrupper. BREVOMRÅDET Omsætningen på breve udgjorde i mio. kr., en stigning på 173 mio. kr. eller 2,5 % set i forhold til Afsætningen var stort set uforandret i forhold til 1999 med et mindre fald på 0,9 %. Den utilfredsstillende udvikling kan tolkes som et signal om, at nye kommunikationsmåder og -midler indtager deres plads i det samlede kommunikationsbillede. At en løbende substitution finder sted er hævet over enhver tvivl, men hidtil er denne trend blevet "overdøvet" af nye måder at anvende brevet på. Faldet i brevafsætningen i 2000 skønnes nært sammenhængende med en langsom økonomisk vækst navnlig i det private forbrug. Post Danmark står over for betydelige udfordringer for i de kommende år at fastholde og positionere det traditionelle brev som kommunikationsmiddel. Brevmarkedet bliver stadig mere komplementært i forhold til den elektroniske kommunikation. Derudover bliver brugen af brevmediet stadig mere integreret i de samlede kommunikationsstrategier, eksempelvis i form af direct mail, der fungerer som målrettet opfølgnings- eller introduktionsmedie til distribution af information i tilknytning til salg af varer og tjenesteydelser, hvor hovedkommunikationen i stigende grad foregår elektronisk via Internet. Forandringerne overflødiggør ikke brevet som kommunikationsmiddel. Således vil brevet også i fremtiden have en betydelig rolle i OMSÆTNING Mio. kr Ændring Ændring Breve ,5 % Pakker ,6 % Blade ,8 % Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser ,5 % Øvrige indtægter ,3 % Total ,1 % AFSÆTNING Mio. stk Ændring Ændring Breve 1.444, ,0-13,8-0,9 % Pakker 31,7 33,8-2,1-6,2 % Blade 279,5 294,6-15,1-5,1 % Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser 1071,4 1080,0-8,6-0,8 % Giroprodukter posthuse 51,0 58,5-7,5-12,8 % 14

14 samspillet med Post Danmarks øvrige traditionelle og kommende produkter og services. Dette gælder eksempelvis i forbindelse med services som betroet tredjepart og distributør. Det er ikke Post Danmarks vurdering, at en væsentlig reduktion af brevmarkedet er umiddelbart forestående, ud over hvad der måtte følge af den generelle konjunkturudvikling. Post Danmark har således i 2000 intensiveret markedsføringen af brevet som medie, tilpasset prisstrukturer og udviklet produktet Interessebank Danmark sammen med TDC Forlag A/S. En udvikling baseret på denne strategi vil blive videreført i de kommende år. Interessebank Danmark er en database, der indeholder informationer om forbrugernes individuelle interesser. Informationerne er indsamlet blandt forbrugerne, som har markeret deres interesser inden for 141 forskellige kategorier af vare- og forbrugsgoder. Resultatet er en unik adressedatabase, som giver virksomhederne en enestående mulighed for via direct mail at målrette deres markedsføring langt mere direkte mod potentielle og interesserede privatkunder. Interessebank Danmark er blevet positivt modtaget af både privatkunder og virksomheder. Initiativet fik på kort tid forbrugere som medlemmer. For yderligere at profilere Post Danmark og virksomhedens produkter og servicekoncepter afholdt Post Danmark igen i 2000 Direct Marketing-Dagen. Formålet med Direct Marketing-Dagen og -Prisen er at markedsføre direct mail som et både selvstændigt og supplerende reklamemedie. Mere end 150 kampagner kandiderede til priserne, og til selve prisoverrækkelsen og det faglige symposium deltog flere end 850 gæster. Den store interesse viser, at DM-Dagen er en succes og en begivenhed, der er med til at styrke Post Danmarks position på mediemarkedet. PAKKEOMRÅDET Omsætningen på pakker, der sælges i et rent konkurrencemarked, udgjorde i mio. kr., et fald på 95 mio. kr. eller 7,6 % set i forhold til Afsætningen faldt med 6,2 %. Udviklingen i pakkeomsætningen har især været påvirket af en række tekniske omlægninger. Dels er 2 kg brevet blevet indført med virkning fra den 1. juli 1999, således at lette pakker under 2 kg nu også kan sendes som breve. Dels er de udenlandske pakker fra den 1. september flyttet til PNL, dels opgøres det særlige postopkrævningsgebyr ikke længere under pakker, men under øvrige produkter. Dertil kommer, at pakker til private har været stagnerende, primært på grund af svage konjunkturer i første halvår af Disse forhold gør, at pakkeomsætningen isoleret set er faldet. Post Danmark vurderer dog, at markedsandelen på pakker er blevet fastholdt i Udviklingen skal også vurderes på baggrund af branchens strukturændring. Det internationale marked for post- og transportydelser har det seneste halvandet år gennemgået en omfattende restrukturering. Branchen har oplevet store forandringer i form af akkvisitioner, fusioner og alliancedannelser. Alle Post Danmarks vigtigste konkurrenter i Danmark er nu tilknyttet større internationale netværk, der alle har tilstrækkelig styrke til at skabe stor komkurrencekraft og dermed udløse priskrig på det danske marked. Priserne, der tilbydes af konkurrenterne, er som følge heraf de laveste i de seneste tre år. Med henblik på i denne situation at tilvejebringe den maksimale operationelle frihed for Post Danmarks pakkeforretning er en udskillelse af denne i en særlig division under gennemførelse. Breve Mio. stk. Pakker Mio. stk

15 Post Danmark imødegår endvidere konkurrencen gennem tilpasning af servicemål og produktionskapacitet og udvikling af IT-logistikløsninger og specifik markedsføring. De primære indsatsområder for forbedring af pakkeprocessen er realisering af servicemålene for omdeling af pakker til erhverv samt forbedringen af produktiviteten i omdeling af pakker. Forbedring af arbejdsgange og produktionsprocesser er samtidig med til at fastholde produkternes konkurrencedygtighed. For at styrke Post Danmarks position på et marked der forventes at vokse ikke mindst på grund af øget e-handel er en lang række fortrinsvis IT-baserede initiativer og logistikløsninger, introduceret eller udbygget i Det internetbaserede forsendelsessystem WebPack blev lanceret den 1. maj. Med denne nyskabelse er Post Danmark den første og eneste danske pakkedistributør, der kan tilbyde et internetbaseret forsendelsessystem som en attraktiv mulighed for erhvervsvirksomheder. Den 1. maj introducerede Post Danmark en Wireless Application Protocol (WAP), som i første omgang gør det muligt for kunderne at følge deres pakker via Track and Trace over WAP-mobiltelefon. På længere sigt vil Post Danmarks WAP-service blive udvidet. Pakkelabel bliver nu markedsført og solgt via Post Danmarks hjemmeside for at styrke salget og for at gøre det lettere for erhvervskunder at købe disse pakkefrimærker. Antallet af IT-pakker baseret på kundernes anvendelse af elektroniske forsendelsessystemer enten via EDI, Post Danmarks Forsendelsessystem eller WebPack er i 2000 næsten fordoblet. Således tegner IT-pakker sig nu for ca. 14 % af den totale indenlandske pakkevolumen. Aftenomdeling, der blev indført i 1999, er blevet særdeles godt modtaget af såvel modtagere som afsendere. Aftenomdeling af pakker er derfor yderligere udbygget i 2000 og dækker nu knap halvdelen af de private husstande. For at sikre, at Post Danmarks pakkeprodukter konstant afspejler kundernes ønsker og behov, koncentrerer virksomhedens procesarbejde sig om at sikre en kontinuerlig opdatering af pakkeprodukterne. Salgsarbejdet i Post Danmark er blevet understøttet af en produktpositioneringskampagne og et dialogprogram. Dialogprogrammet Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser Mio. stk. Blade Mio. stk

16 skal måle og øge kundernes oplevede tilfredshed samt styrke deres loyalitet over for virksomheden. Dialogprogrammet er landsdækkende og skal være med til at synliggøre Post Danmarks brede og dybe servicekoncepter. Salgsprocesserne er i 2000 optimeret ud fra principperne i Customer Relationship Management. Målet er at: øge salget gennem en målrettet salgsindsats tilpasse salgsstyrken forenkle produktpositioneringen standardisere den decentrale markedsføring. BLADE Omsætningen på blade udgjorde i mio. kr., et fald på 63 mio. kr. eller 6,8 %. Afsætningen faldt med 5,1 %. Bladtilskuddet fra staten udgjorde 437 mio. kr. i 2000 mod 520 mio. kr. i Årsagen til faldet i omsætning og afsætning skyldes primært, at bekendtgørelsen om blade blev ændret med virkning fra den 1. april 2000, således at en række blade ikke længere er berettiget til at modtage statslig portostøtte. Sekundært skyldes faldet, at udgivelsesfrekvensen for enkelte større og omsætningstunge medlemsblade er sænket. For at imødegå tilbagegangen har Post Danmark udviklet et nyt produkt adresserede tryksager som er blevet positivt modtaget af kundegruppen. ADRESSELØSE FORSENDELSER OG LOKALE UGEAVISER Omsætningen på adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser, der distribueres i et stærkt konkurrencepræget marked, udgjorde i mio. kr., en stigning på 20 mio. kr. eller 2,5 % set i forhold til Afsætningen faldt med 0,8 %. Nettovirkningen af omsætning og afsætning afspejler stort set inflationen på ca. 3 %. Post Danmark vurderer, at totalmarkedet er stagnerende. Endvidere er der sket en udvidelse i antallet af husstande, der har tilmeldt sig Nejtak til reklamer, fra 8,9 % til 9,8 %. Post Danmark har en stærk markedsposition på produktet gennem høj kvalitet. Positionen bliver i 2001 markedsført yderligere. ØVRIGE INDTÆGTER Omsætningen på øvrige indtægter udgjorde i mio. kr., en stigning på 84 mio. kr. eller 8,3 % set i forhold til Øvrige indtægter indeholder bl.a. indtægter vedr. girobetalinger, filialnetsalg, Jetpost hasteforsendelser, r virksomhed og serviceprodukter som MailHouse, Postens Kontraktkørsel og Postens Service System. Stigningen relaterer sig væsentligst til filialnetsalg, Postens Service System og indtægter fra postopkrævningsgebyrer for pakker. Den teknologiske udvikling har som forventet medført en fortsat nedgang i antallet af girobetalingsekspeditioner på posthusene, der er faldet med 12,8 % i 2000 set i forhold til UDVIKLINGEN AF POST DANMARKS FILIALNET På posthuse og i postbutikker er der i årets løb ekspederet 44,6 mio. indbetalingskort. Antallet af indbetalingskort toppede i 1984 med godt 120 mio. transaktioner. Siden er antallet gået jævnt ned, men særlig markant for begyndelsen af 1990 erne som følge af afskaffelsen af ordningen med, at portoen kunne betales af modtager. I 1999 var antallet 51,4 mio. og i ,7 mio. indbetalingskort. Den fortsatte nedgang skyldes, at stadigt flere kunder betaler deres regninger enten via PBS eller via elektronisk home-banking. Trods det konstante fald i antallet af indbetalinger har Post Danmark formået at opretholde et fintmasket filialnet. 17

17 Ved årsskiftet 2000/2001 var der således 474 posthuse og 641 postbutikker. Ved årsskiftet 1999/2000 var de tilsvarende tal 508 posthuse og 652 postbutikker. Post Danmark har fornyet sin rammeaftale med Fællesforeningen af Danmarks Brugsforeninger og De Samvirkende Købmandsforeninger om drift og etablering af postbutikker. Hermed er der fortsat et godt grundlag for at etablere postbutikker i mindre bysamfund. Det er målet at tilpasse posthusenes produkter og services yderligere, så de dækker behovene hos små og mellemstore virksomheder samt hos private kunder. Eksempelvis har salget af mobiltelefoner og taletidskort på posthusene været en succes, og Post Danmark sælger nu taletidskort og mobiltelefoner fra alle større udbydere. Post Danmark har i 2000 afprøvet en række aktiviteter for at forbedre servicen over for mindre og mellemstore erhvervskunder i et mindre antal filialer. Der er bl.a. gennemført forsøg med et elektronisk kundekort. Dele af disse aktiviteter vil i løbet af 2001 blive implementeret i udvalgte filialer. I første halvår 2000 blev kioskvaresortimentet ændret i hele filialnettet. Et større antal varer sælges nu ikke længere i filialerne. Samtlige Post Danmarks filialer er nu opdelt i seks typer. På hvert posthus inden for samme kategori tilbydes kunderne det samme sortiment af varer. Medarbejderne har deltaget i kurser i detailhandel samt temakurser, som sætter fokus på indretningen af posthuset. Uddannelsen støtter salget af de ydelser og produkter, som forhandles på posthusene. I september begyndte salgstræningen af samtlige salgsassistenter. Post Danmark har i 2000 indledt en omfattende trimning af indsatsen i posthusnettet. Der er iværksat aktiviteter, som forbedrer servicen for kunderne og reducerer ventetiden. Der er f.eks. sat fokus på at fjerne uhensigtsmæssige arbejdsgange, således at medarbejderne ved kasserne anvender mest mulig tid på at give kunderne en god betjening. En voksende kundetilfredshed har kunnet måles som resultat. I 1998 indgik Post Danmark en aftale med BG Bank om, at der i perioden frem til udgangen af 2001 skulle etableres i alt 75 fællesfilialer. Der var i 2000 etableret 34 nye fællesfilialer. I forlængelse af fusionen mellem BG Bank og Danske Bank vil fællesfilialerne blive afviklet over et par år. I stedet får samtlige kunder hos Danske Bank adgang til, på linje med kunder i BG Bank, at foretage daglige bankforretninger via Post Danmarks fintmaskede filialnet. Servicen er forbedret over for BILLETnet-kunderne ved at øge antallet af on-line salgssteder på posthusene med 50. Der er nu 160 posthuse, som tilbyder bestilling og udskrivning af billetter. Yderligere 200 posthuse har fået mulighed for elektronisk reservation af billetter. Alle salgsassistenter, som sælger billetter over BILLETnet, har gennemgået en særlig uddannelse i betjening af BILLETnet-systemet. Det svarer til cirka 75 % af alle medarbejdere på posthusene. BILLETnet har etableret et samarbejde med Det Kongelige Teater, således at billetterne nu sælges gennem BILLETnet. Hermed har provinsen fået bedre mulighed for at få del i billetter til attraktive arrangementer på nationalscenen. Giroindbetalingsekspeditioner Mio. stk

18 PARTNERSKAB OG ALLIANCER Post Danmark har som en del af Strategi 2003 fokus på partnerskaber og alliancer for herigennem at sikre sin position på markedet, udvikle produkter og optimere omkostningerne. Overordnet kan Post Danmarks partnerskaber opdeles i fire grupper: De kommercielle partnerskaber leverandørpartnerskaber sociale partnerskaber sponsoratpartnerskaber Konkrete eksempler på partnerskaber og alliancer er: Samarbejdet med Danske Bank/BG Bank om betalingsformidling og bankforretninger i filialnettet FDB og De Samvirkende Købmandsforeninger samarbejdet med DHL Worldwide Express på kurerområdet samarbejdet med DSV om WebLogistics samarbejdet med Arte i BILLETnet samarbejdet med TDC Forlag om Interessebank Danmark samarbejdet med Posten Sverige og Posten Norge i Pan Nordic Logistics samarbejdet med det Posten Sverige på r området i Belgian Mailhouse samarbejdet i gatetrade.net mellem Post Danmark, TDC, Danske Bank og Maersk Data om en elektronisk handelsplads samarbejdet med Posten Sverige i Øresundsregionen om forbedring af service nøgleleverandører primært på IT-, rådgivnings- og teknikområdet partnerskaber med 149 kommuner som led i arbejdet med virksomhedens sociale ansvar DE INTERNATIONALE MARKEDER Det internationale pakkesamarbejde mellem postvirksomhederne i Sverige, Norge og Danmark fortsatte i Produktansvaret for pakker til og fra udlandet blev overført til det fællesejede selskab Pan Nordic Logistics (PNL), dog således at salg og produktion af internationale pakker fortsat udføres af Post Danmark. Post Danmark har et strategisk ønske om at opnå en international position for at kunne sikre sine kunder en ubrudt kontrolleret service på tværs af landegrænserne. Det skal ske gennem akkvisition eller internationale alliancer, således at Post Danmark kan udvikle internationale pakke- og logistikløsninger, der kan matche branchens bedste. Derved kan Post Danmark sikre end-to-end control og one-stop-shopping for sine internationale kunder. I 2001 vil Post Danmark fortsat undersøge mulighederne for at gennemføre sin internationale strategi. 19

19 ØRESUNDSREGIONEN Postsamarbejdet mellem Post Danmark og Posten Sverige i Øresundsregionen er udvidet i forbindelse med Øresundsbroens åbning den 1. juli Serviceniveauet på de væsentligste produkter i Øresundsregionen er nu det samme som for indenlandske forsendelser. Det betyder blandt andet, at det er muligt for en afsender i den danske del af Øresundsregionen at sende et brev til det skånske område med udbringning den følgende dag. Yderligere omdeles ekspresbreve på dag-til-dag basis og inden for et fastsat tidspunkt, og de nationale postvirksomheder ekspederer kurerforsendelser over Øresundsbroen. Samtidig kan virksomheder på begge sider af sundet markedsføre deres produkter regionalt gennem adresseløse forsendelser. Fra den 1. juli 2000 har Posten Sverige og Post Danmark endvidere etableret et fælles Øresundskontor, placeret i Post Danmarks Hovedkontor. Samarbejdet planlægges forstærket i 2001 og i de kommende år. Dermed bidrager Post Danmark og Posten Sverige til at gøre det let for virksomheder at operere og markedsføre sig på begge sider af Øresund. NORDISK PRODUKTIONSSAMARBEJDE I løbet af 2000 er der etableret et samarbejde på produktionsområdet mellem Post Danmark, Posten Sverige, Posten Norge, Posten Finland og Islands Post. Samarbejdet betyder, at Posten Sverige og Posten Norges B-breve, A-breve til små destinationer, returbreve og uanbringelige breve samt transitpost fra Posten Finland og Island Post behandles samlet i Post Danmarks Internationale Postcenter i Kastrup. Formålet med samarbejdet er at opnå synergier og kvalitetsforbedringer, da der kan sendes sække direkte til en række lande, som kun modtager få forsendelser fra det enkelte nordiske land. I begyndelsen af 2001 er det aftalt mellem Post Danmark og Posten Sverige, at samarbejdet skal udbygges til at omfatte en række andre områder, hvor der kan opnås synergier ved at samle produktionsopgaven. POST DANMARK MÅLER KUNDETILFREDSHED OG -LOYALITET Post Danmark har siden årsskiftet målt kundetilfredshed og loyalitet blandt et repræsentativt udsnit af erhvervskunder og private modtagere. Resultaterne af målingerne danner grundlag for en omfattende forbedringsproces. ECSI-MODELLEN Image I venstre side af modellen ses de faktorer, der påvirker kundetilfredsheden: Forventninger Produkter og serviceydelser Værdi Kundetilfredshed Loyalitet opfattelse af virksomhedens image forventninger opfattelse af produkter og serviceydelser opfattelse af kundebetjening Kundebetjening kvalitet i forhold til prisen. Til højre ses effekten af kundetilfredsheden loyaliteten. 20

20 Analyserne af kundernes holdninger skal bidrage til at udvikle Post Danmark i takt med kundernes behov og forventninger samt sikre, at virksomheden kan fastholde nøglekunderne og øge deres loyalitet. Målingerne er funderet på det såkaldte European Customer Satisfaction Index (ECSI). ECSI bygger på 20 overordnede spørgsmål, der stilles uafhængigt af branche og land. Disse 20 spørgsmål indgår efterfølgende i beregning af blandt andet et kundetilfredshedsindeks. Derved bliver det muligt at sammenligne resultatet for Post Danmark nationalt og internationalt mod både postale og ikke-postale virksomheder, der anvender samme model til måling af kundetilfredshed og loyalitet. ECSI-modellen er en årsagsforklarende model med kundetilfredshed i midten. I forhold til 1999 er der sket en mindre ændring af opgørelsesmetoden. Resultaterne for 2000 viser et kundetilfredshedsindeks for erhvervskunderne på 64 og for de private modtagere på 65. På erhvervskundesegmentet er der en mindre tilbagegang på 2 point i forhold til Målingerne viser i øvrigt, at kundetilfredsheden vokser i takt med kundernes størrelse. Kundetilfredsheden i filialerne efter 2000 er på indeks 72, hvilket er en svag forbedring i forhold til 1999, svarende til en gennemsnitlig tilfredshed tenderende mod godt. På privatkundesegmentet er der tale om et uændret resultat. På privatkundesegmentet er det muligt at sammenligne med udvalgte postvirksomheder i andre lande. En sådan sammenligning viser, at Post Danmark ligger bedre end Sverige og Tyskland, men en anelse dårligere end USA. Analyseinstituttet AIM gennemfører hvert år for Post Danmark undersøgelser af befolkningens overordnede holdninger til Post Danmark. Generelt har Post Danmark en pæn imageposition, der ligger over gennemsnittet for danske virksomheder. Det gælder, både når befolkningens kendskab og holdninger til virksomheden måles. Målingen i 2000 viser, at 97 % af befolkningen kender Post Danmark, og at 56 % vurderer virksomheden positivt eller meget positivt. Denne imageposition har været stabil de seneste tre år. Post Danmark arbejder på baggrund af resultaterne med at forbedre kundetilfredsheden. Overordnet sker det gennem virksomhedens Gennemførelsesprogram, der bl.a. skal trimme produktionen, specifikt ved at sætte fokus på ventetid på posthusene, kundeservice og reklamationer samt leveringskvalitet. På udpegede områder er der lavet indsatsplaner, som skal udmøntes i praksis i På andre, f.eks. oplevelsen af ventetiden på posthuset, er der allerede igangsat initiativer, der skal optimere bemandingen og forbedre betjening. Resultatet har allerede vist sig ved, at tilfredshedsindekset for ventetid på posthuset er steget fra indeks 55 i 1999 til indeks 61 i KVALITETEN FOR BREVE Ifølge uvildige målinger fra konsulentfirmaet Pricewaterhouse- Coopers blev 95,0 % af samtlige indenlandske almindelige breve afleveret inden for de fastlagte servicetider. Post Danmarks eget kvalitetsmål er at 97 % af de rettidigt afsendte breve skal være omdelt dagen efter. Kvalitetsniveauet i 2000 er stort set det samme som forrige år, hvor 95,2 % af de rettidigt indleverede breve nåede ud til modtageren Kundetilfredshedsindeks Private modtagere Tilfredshed Loyalitet Kundetilfredshedsindeks Erhverv Tilfredshed Loyalitet Benchmarking med postale virksomheder Private modtagere USA Danmark Sverige Tyskland 21

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere Post Danmark A/S Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere 2006 Post Danmark koncernen 2 Post Danmark A/S Virksomhedens historie går mere end 380 år tilbage I 1995 blev Post Danmark omdannet til

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT FÆRDSELSSTYRELSEN Dato: 21. januar 2008 J. nr.: 004-U05-7 Notat vedrørende de britiske erfaringer med liberalisering af postmarkedet Oplysningerne

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011 Extern Delårsrapport januar september 2011 9. november 2011 Omstillings- og effektiviseringsindsatser for at imødegå markeds- og resultatudvikling Resultat jul-sep 2011 i sammendrag ag Nettoomsætningen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Posten Norden. Regnskab Extern

Posten Norden. Regnskab Extern Posten Norden Regnskab 2010 Extern Forbedret driftsresultat på trods af faldende mængder Resultat i sammendrag Driftsresultatet udgjorde SEK 1.375 mio. (284). Renset for strukturog valutaudsving steg driftsresultatet

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2011

Delårsrapport januar marts 2011 Delårsrapport januar marts 2011 18. maj 2011 Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger Resultat i sammendrag Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Hovedudfordringer ved en

Hovedudfordringer ved en Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 238 Offentligt Hovedudfordringer ved en fuld åbning af postmarkedet Miniseminar for Trafikudvalget den 12. marts 2008 De overordnede rammer på postområdet

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende direktør K.B. Pedersen Direktør Palle Juliussen Direktør Bjarne Wind

Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende direktør K.B. Pedersen Direktør Palle Juliussen Direktør Bjarne Wind 3 Indhold 5 6 7 9 10 18 22 26 28 29 36 41 58 59 60 62 63 64 66 Virksomhedspræsentation Hoved- og nøgletal Året 2002 Forventninger til 2003 Kunder og marked Produktion og processer Ledelse og medarbejdere

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 215 Den 5. november 215 Selskabsmeddelelse nr. 9-15 FK Distribution er kraftigt negativt påvirket af en urimelig priskonkurrence fra Post Danmark: Det totale antal breve

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Delårsrapport januar juni 2011

Delårsrapport januar juni 2011 Delårsrapport januar juni 2011 30. august 2011 Udfordrende marked øger behovet for omstillinger Resultat i sammendrag April-juni 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.711 mio. (10.231 mio.). Renset for

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Bemærk: Det talte ord gælder. Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Der er nu gået 4 år siden fusionen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013

PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013 PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013 DATO: 21. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 09.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - DAGINSTITUTIONER 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af daginstitutioner er baseret på omkring

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ASA JYDERUP LYNG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2014 Torben Erichsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

DI Service, Årsdag, 4. maj 2009. Anders Due. Vicedirektør Post Danmark. Nye servicekoncepter og marketing til forsvar for eroderende markeder

DI Service, Årsdag, 4. maj 2009. Anders Due. Vicedirektør Post Danmark. Nye servicekoncepter og marketing til forsvar for eroderende markeder DI Service Årsdag, 4 maj 2009 1 DI Service, Årsdag, 4. maj 2009 Nye servicekoncepter og marketing til forsvar for eroderende markeder Anders Due Vicedirektør Post Danmark DI Service Årsdag, 4 maj 2009

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere