GENTOFTE BIBLIOTEKERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENTOFTE BIBLIOTEKERNE"

Transkript

1 GENTOFTE BIBLIOTEKERNE Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2004 GENTOFTE KOMMUNE

2

3 Indholdsfortegnelse Forord Struktur Biblioteket i tal Udlån og besøg Hovedbiblioteket Bibliotekerne i bydelene Biblioteket på nettet Lokalhistorisk Arkiv Traneudstillinger Kulturområdet Centralbiblioteket

4 Forord Aktiviteterne på kultur- og biblioteksområdet har også i 2004 været meget omfattende. Bibliotekerne har samlet oplevet en stigning i udlånet samt en markant forøgelse i besøgstallet til de mange forskellige kulturelle aktiviteter. Desuden er bibliotekernes internetydelser fortsat meget benyttede alt i alt en indikator på, at biblioteket fastholder en central rolle som formidler af materialer og informationer samt i stigende grad udvikler sig til også at være huse for borgernes kulturelle oplevelser. Nye biblioteksformer har set dagens lys i KombiBiblioteket i Dyssegård er et godt eksempel, hvor såvel skolens elever og lærere som borgerne i lokalområdet har fået et attraktivt, moderne og inspirerende bibliotekstilbud. På Kulturområdet har der, udover de tilbagevendende begivenheder som GM i Rock samt Kultur- og Festdagene i 2004, været særligt fokus på børnekulturen. Børnekulturuge, Læserquiz og Skolekoncertfestivalen er tre gode eksempler på populære og kvalitetsbetonede kulturaktiviteter for børn. Etablering af en egentlig børnekulturpulje er ligeledes et initiativ, der skal understøtte kvaliteten og mangfoldigheden i de kulturelle aktiviteter for børn. Desuden har Kulturen været en central aktør i opgaveorienterede og tværgående samarbejder f.eks. i forbindelse med udformningen af Børne- og Ungepolitikken i Gentofte Kommune. Kultur og Bibliotek er i 2004 blevet en selvstændig enhed med Kulturdirektøren som ansvarlig for området. Baggrunden for oprettelsen af enheden er et ønske om at styrke indsatsen og kvaliteten på det kulturelle område, herun- Gentofte Bibliotekernes personale der at få styrket samarbejdet med de frivillige organisationer, og derved få koordineret den samlede indsats på det kulturelle område. Fra 2004 er centralbiblioteksstrukturen ændret, således at Gentofte er centralbibliotek for de 37 kommuner i Københavns og Frederiksborg amter. Det har været en stor udfordring at løfte centralbiblioteksopgaverne i forhold til et dobbelt så stort antal kommuner som hidtil. Det gælder både for køb og levering af materialer og med hensyn til faglig rådgivning, mødevirksomhed og kompetenceudvikling. Her i årsberetningen kan der både læses mere om alle biblioteks- og kulturaktiviteterne samt om centralbiblioteket. God fornøjelse Lone Gladbo Kulturdirektør 4

5 Struktur Gentofte Bibliotekerne består af Hovedbiblioteket i Hellerup samt fem biblioteker med adresser i lokalområderne. Bibliotekerne i Gentoftegade, Vangede, Dyssegård, Jægersborg og Ordrup, førhen kaldet filialbiblioteker, har i årets løb strøget betegnelsen filial, og omtales nu kun som biblioteker. Navneskiftet er sket for at understrege, at de hver især er Biblioteket i den lokale bydel, og at disse biblioteker, på trods af mange fælles træk, hver især har deres eget særpræg og lokale indsatsområder. Selvstændig Kulturenhed Den 23. august 2004 besluttede Økonomiudvalget at oprette en selvstændig enhed til at varetage og koordinere de kulturelle aktiviteter i Gentofte Kommune herunder kommunens biblioteksvæsen. Kultur- og bibliotekschef Lone Gladbo blev fra den 1. september 2004 udnævnt som direktør for området, og dermed en del af direktørgruppen. Baggrunden for oprettelsen af den selvstændige kulturenhed var ønsket om at styrke indsatsen og kvaliteten på det kulturelle område, herunder også en styrkelse af samarbejdet med de frivillige organisationer, således at der sker en koordinering af den samlede indsats på det kulturelle område. Hertil kommer, at det i forbindelse med prioriteringen af NESA-midlerne er besluttet at prioritere det kulturelle område. Opgaver fra Skole og Fritid blev samtidig overført til Kulturenheden, herunder blandt andet opgaver vedrørende Musikskolen, Drama- og Billedskolen, en del af Pædagogisk Centrals aktiviteter, og i tæt samarbejde med Skole og Fritid samt Børn og Forebyggelse ansvaret for gennemførelsen af den vedtagne Børne- og Ungepolitik. KombiBibliotek i Dyssegård KombiBiblioteket i Dyssegård, der er et kombineret folkeskoleog folkebibliotek, åbnede mandag den 2. august på adressen Dyssegårdsvej 24. Formålet med sammenlægningen er at give såvel Bibliotekets som Skolens brugere en bedre og mere varieret biblioteksbetjening. Foreløbig for en to-årig periode har Undervisningsministeriet givet Gentofte Kommune dispensation vedrørende organisering af KombiBiblioteket. Dette betyder, at Dyssegård Bibliotek i forsøgsperioden organisatorisk refererer til Gentofte Bibliotekerne. Før åbningen af KombiBiblioteket var Skole- og Filialbibliotek naboer i to forskellige bygninger. I forbindelse med skolens ombygning blev der truffet politisk beslutning om at etablere KombiBiblioteket i en nyindrettet bygning, der tidligere var rammen om Dyssegårdsskolens fritidsordning. Det nye bibliotek 5

6 ligger i en selvstændig bygning på skolens grund, direkte ud til vejen, sådan at skolens brugere har adgang fra skolegården, og øvrige brugere kan gå ind direkte fra gaden. De fælles lokaler, fælles økonomi og fælles materialer samt det fælles personales mange forskellige kompetencer har givet et serviceløft, som alle brugere af Dyssegård Bibliotek nu nyder godt af. Ligesom det også har givet mulighed for at udvide åbningstiden både set i forhold til det tidligere Skolebibliotek og det tidligere Filialbibliotek. Da Dyssegård Bibliotek åbnede efter ombygningen var det med nye åbningstider og med fuld selvbetjening ved aflevering, udlån og afhentning af reserverede materialer. Der er åbent 52 timer om ugen, hvoraf tiden fra kl er forbeholdt skolens brugere. Bibliotekets døre åbnes kl. 8.00, og morgenfriske avislæsere eller andre brugere, der ønsker at benytte biblioteket på dette tidspunkt, er selvfølgelig også meget velkommen til at kigge indenfor. Brugerne har taget rigtig godt imod det nye bibliotekstilbud. Udlånstallet er nogenlunde status quo, medens besøgstallet er steget med hele 66%. Åbningstider Samlet har Gentofte Bibliotekerne åbent i 240 timer om ugen. I sommerhalvåret har Hovedbiblioteket åbent i 50 timer om ugen. I vinterhalvåret, hvor der er søndagsåbent, er Hovedbibliotekets åbningstid oppe på 55 timer om ugen. Bibliotekerne i bydelene, Gentoftegade, Ordrup, Vangede og Jægersborg, har en ugentlig åbningstid på 37 timer om ugen, medens Dyssegård Bibliotek, der mandag til fredag har fået udvidet åbningstiden med én time om dagen, har en ugentlig åbningstid på 42 timer. Åbningstider i 2004 Hovedbiblioteket Mandag fredag: Lørdag: Søndag: (vinterhalvåret) Bydelsbibliotekerne Gentoftegade, Jægersborg, Vangede og Ordrup Mandag torsdag: Fredag: Lørdag: Dyssegård Mandag torsdag: Fredag: Lørdag: (den udvidede åbningstid for Dyssegård Bibliotek trådte i kraft den 2. august 2004) Biblioteket lever også uden for åbningstiden Børnehaver, vuggestuer og dagplejemødre er flittige gæster uden for bibliotekernes åbningstider. Her kan de i ro og mag finde bøger og andre materialer, læse historier og få orientering om bibliotekets tilbud til netop disse aldersgrupper. Også mange skoleklasser kommer på besøg uden for åbningstiden. Skoleeleverne undervises i bibliotekets søgesystem, således at de bliver i stand til selv at fremfinde litteratur til projekter, opgaver og fritidslæsning. I 2004 indledte Hovedbiblioteket et samarbejde med kommunens 10. klasse center. Lærere og elever har modtaget undervisning i informationssøgning samt brug af databaser og licenser inden for de områder, som 10. klasse centeret tilbyder undervisning i. Eleverne, der samtidig har fået undervisning i litteratursøgning, benytter også Hovedbiblioteket som skolebibliotek. Alle Gentofte Bibliotekerne tilbyder undervisning i bibliotekets katalog samt i internetsøgning, både generelt men også inden for specifikke emner, som f.eks. Rejser, Sundhed på nettet m.m. Mange af kurserne ligger uden for bibliotekets åbningstid, men på Hovedbiblioteket, hvor der findes et særligt kursuslokale, undervises der også i åbningstiden. Samtlige kurser er så efterspurgte, at de løbende må dubleres. Selvbetjening I alle udlånsafdelinger kan brugerne, via selvbetjeningsautomater, selv aflevere og udlåne bibliotekets materialer. Flere og flere af bibliotekets brugere benytter sig af muligheden for at springe køen over og selv klare udlån og aflevering af materialerne. I 2004 blev knap udlån foretaget via selvbetjeningsautomaterne. 74% fik besked om reserveret materiale via . 42% fornyede selv deres materialer via internettet. Besøgstal I 2004 steg besøgstallet til Sammenlignet med 2003 er besøgstallet således steget med 12%. Samtlige afdelinger har kunnet glæde sig over et stigende besøgstal. Det er dog det nye Dyssegård Bibliotek, der har oplevet den allerstørste stigning, idet besøgstallet her er steget med hele 66%. Holder vi Dyssegård Bibliotek uden for statistikken, er der tale om en samlet stigning i besøgstallet på 7%. Stigningen i Dyssegård skyldes sammenlægningen af Skoleog Folkebibliotek, men også den faktor, at skolens elever benytter biblioteket på en helt anden måde end tidligere. De kommer ikke kun i skoletiden, men også i frikvartererne, ligesom de nu også, i et helt andet omfang end tidligere, bruger biblioteket efter skoletid. For de øvrige afdelinger skal forklaringen på det øgede besøgstal nok findes i den generelle opprioritering af aktiviteter og kulturelle arrangementer. 6

7 Udlånstal Lige siden 1999 har Gentofte Bibliotekets udlån af materialer været konstant stigende. Stigningen er fortsat i 2004, hvor det samlede udlån var på Der er en stigning på , svarende til en 4% stigning i forhold til Den samlede udlånsstigning dækker over fire afdelinger med forøget udlånstal, og to afdelinger, der har oplevet et mindre fald i udlånstallet. En del af udlånsstigningen skyldes en markant stigning i udlån til andre biblioteker. Efter at Gentofte i 2004 blev centralbibliotek for både Københavns Amt og Frederiksborg Amt er interurbanudlånet vokset med 70%. Samarbejde mellem Skole og Bibliotek Gentofte Bibliotekernes samarbejde med skolerne og skoleforvaltningen er i 2004 blevet intensiveret. Skolernes samling af klassesæt flyttes fra Pædagogisk Central til et lokale i forbindelse med KombiBiblioteket, ligesom administration af samlingen fremover sker direkte fra KombiBiblioteket. Lærernes informationssamling, som omfatter undervisningsmaterialer inden for alle folkeskolens fag, er flyttet fra Pædagogisk Central til Hovedbiblioteket. En af fordelene ved flytningen er, at Hovedbiblioteket har længere åbningstid end den, der før gjaldt for Pædagogisk Central. Lærerne har på denne måde fået bedre muligheder for at orientere sig i samlingen. Samtidig med flytningen er det nu også Hovedbiblioteket, der sørger for samlingens ajourføring og vedligeholdelse. Skole og Bibliotek samarbejder ligeledes om at få indført en anden organisering af skolebibliotekernes valg og indkøb af materialer. En organisering, der vil betyde et tættere samarbejde mellem Folke- og Skolebibliotek, og som vil sikre, at materialerne når hurtigere ud på Skolebibliotekernes hylder, end de gør i dag. Samtidig er det planen om at lade alle skolebiblioteker i Gentofte Kommune skifte til bibliotekssystemet DDE-libra med driftsafvikling fra Gentofte Bibliotekerne. Biblioteket har desuden medvirket i et samarbejde omkring udviklingen af Fremtidens skolebibliotek. 7

8 Biblioteket i tal Regnskab Folkebiblioteket Personale og pension 33 mio. = 57% Kulturelle arrangementer 0,6 mio. = 1% Materialer 8 mio. = 14% Udviklingsprojekter 3,1 mio. = 6% Edb og administration 5,4 mio. = 9% Bygninger og inventar 7,5 mio. = 13% Financiering Folkebiblioteket Gentofte Kommune 50 mio. = 88% Overdagspenge 1,3 mio. = 2% Tilskud til udviklingsproj. 3,7 mio. = 6% Øvrige indtægter 2,5 mio. = 4% 8

9 Udlån og besøg Udlån og besøgstal for Hovedbiblioteket Udlån og besøgstal for Jægersborg Bibliotek Udlån Besøgstal Udlån Besøgstal Udlån og besøgstal for Dyssegård Bibliotek Udlån og besøgstal for Ordrup Bibliotek Udlån Besøgstal Udlån Besøgstal Udlån og besøgstal for Gentoftegade Bibliotek Udlån og besøgstal for Vangede Bibliotek Udlån Besøgstal Udlån Besøgstal Samlet udlån og besøgstal for Gentofte Bibliotekerne Udlån Besøgstal

10 Hovedbiblioteket Hovedbiblioteket er et meget velfungerende og levende hus, der året igennem er præget af stor aktivitet. Der lånes bøger, musik, videoer, dvd er og meget andet. Der læses aviser og tidsskrifter, ligesom adgangen til internettet også bliver flittigt benyttet. Mange borgere både store og små deltager i Hovedbibliotekets kulturelle arrangementer og brugerundervisning, eller besøger de mange skiftende udstillinger. I 2004 havde Hovedbiblioteket besøgende og udlån. BØRNEBIBLIOTEKET Siden 2003 er der målrettet arbejdet på at gøre indretningen af Børnebiblioteket mere indbydende. Der er stadig fokus på at skabe et endnu mere børnevenligt miljø, og den store forandring og udvikling af børnebiblioteket fortsatte i 2004, hvor indvielsen af illustrator Rasmus Bregnhøjs udsmykning af børnebiblioteket blev festligholdt i august. I ungdoms- og i småbørnsafdelingen er loftet blevet udsmykket med to flotte og anderledes spiraler, og ved indgangen til børnebiblioteket mødes lånerne nu af en flot og inspirerende mobile. Børnebiblioteket har fået designet sit helt eget logo, der pryder såvel børnenes hjemmeside, brevpapir med mere. Der er etableret et lounge/tidsskriftsområde, tegneseriekrybber, computerarbejdsplads samt hyggehjørne. Rundt omkring i udlånsarealet er der nu opsat 13 tavler, hvor børns egne tegninger, plakater med mere kan udstilles.10 mobile montrer i børnehøjde skal formidle litteratur på nye måder samt bruges til udstillinger. Både tavler og montrer er med stor succes taget i brug. En større omflytning af materialerne tilgodeser børnenes behov for selv at kunne se og nå de videoer, som de har mulighed for at låne med hjem. Alt i alt er Børnebiblioteket blevet mere åbent og indbydende. Nogle reoler er flyttet og andre er fjernet, og hele formidlingen af materialer står øverst på dagsordenen. Som led i en skolepraktikordning har Københavns Tekniske Skole tilbudt at udføre tegninger samt udformning af en læsehule/forundringshus til Børnebiblioteket. Læsehulen etableres i løbet af Børnebiblioteket er endvidere i gang med en gennemgribende kassationsrunde, der skal få materialerne til at fremstå mere levende og inspirerende. I skønlitteraturen blev der i 2003 oprettet en fantasy genre. Den genreopdelte opstilling giver nemmere adgang til at finde de ønskede bøger. I 2004 er der til stor glæde for de hesteglade læsere nu også blevet oprettet en hestegenre. Børnebibliotekerne i Hillerød og Gentofte er gået sammen om at udarbejde foldere med inspiration til læsning. Børnefolderne udarbejdes i både virtuel og trykt form. Læsequiz Som led i projektmodning af en kommende landsdækkende quiz i forbindelse med Kulturministeriets Læselystkampagne, har Kultur og Bibliotek i samarbejde med Hovedbiblioteket og to folkeskolelærere afholdt et storstilet pilotprojekt for kommunens 6. klasser. Over 400 aktivt deltagende 6. klasses børn deltog i en sommerquiz på Gentofte Hovedbibliotek. Sommerquizzen blev afviklet den 10. juni i forbindelse med Kultur & Festdage. Først blev der afviklet tre indledende runder af fire hold på Hovedbiblioteket med klassekammerater som publikummer. Om aftenen var der finaler på åben scene i Øregårdsparken med tre deltagende hold, og med over 700 tilskuere. Vinderholdet vandt en klasseudflugt til HipHop udgaven af Nøddeknækkeren i Tivoli den 16. december 2004 inklusive entré til julemarked og middag sammen inden forestillingen. Sommerbogen Sommerbogen blev fra juni til august introduceret af Børnebiblioteket og Filialbibliotekerne. Det var en ny aktivitet, hvor alle børn mellem 6 og 16 år blev opfordret til at anmelde bøger. Når fem anmeldelser var skrevet, fik anmelderen lov til at vælge en præmiebog. Sommerbogen der blev en stor succes, fik rigtig mange børn til at læse og skrive. Læseinspirationsdag For at være med til at fremme børns lyst til og engagement i at læse blev der i oktober afholdt en læseinspirationsdag. Omkring. 200 børn fra klassetrin mødte op til to seancer, hvor der blev fortalt og fremvist bøger. Samarbejde med skolerne Skolernes 4. klasser har igen i år modtaget brev med tilbud om biblioteksorientering på det lokale bibliotek. Hovedbiblioteket har haft rigtig mange klasser på besøg. Her i blandt også flere 1., 2. og 5. klasser, så interessen breder sig. De større børn har stor fornøjelse af et Biblioteksspil, der aktiverer børnene til at besvare spørgsmål om alt det, de lige har hørt om. Børnene bliver ved samme lejlighed forsynet med lånerkort, og er ivrige efter at låne de bøger og andre materialer, som de selv har fundet. Åbent Hus Personale fra Børnebiblioteket har forår og efterår deltaget i Åbent Hus arrangementer for Kommunens borgere, samt i en Åbent Hus dag for nyansatte. Til uddeling blandt borgere og nyansatte kunne bibliotekarerne i år medbringe den nye flotte folder om børnebiblioteket, som både findes i en dansk og engelsk udgave. Livlig Lørdag Livlig Lørdag er blevet introduceret af Børnebiblioteket. For- 10

11 målet er dels at organisere de kulturelle tilbud på en anderledes måde og dels en nytænkning af arrangementsformerne. Når der er Livlig Lørdag, sker der lørdagen igennem kontinuerligt noget på Børnebiblioteket. Arrangementerne giver børnene mulighed for selv at være medskabende og aktive i mødet med nogle engagerede voksne såvel professionelle som frivillige. I perioden fra august til december blev bibliotekets små og store brugere, to lørdage om måneden, overrasket og engageret i musik, dans og flere workshops med f.eks. Mad i kunsten, Design din egen drømmeseng og flere andre sjove og spændende aktiviteter. Børn og voksne har blandt meget andet lyttet til Den Økologiske Trio, kælet med en kæmpestor levende edderkop, lavet madpakker og oplevet en Lakota-sioux indianer fortælle om sit folk. Arrangementerne i Livlig Lørdag er åbne for alle, og det hele foregår i bibliotekets åbningstid. Enten på Torvet, i Øregaardssalen eller på pladsen udenfor biblioteket. Livlig Lørdag fortsætter i 2005, hele året igennem den første lørdag i måneden. Arrangementer I årets løb er der afholdt forskellige arrangementer for børn og unge. En række af landets bedste turnerende børneteatre har gæstet biblioteket med fine forestillinger for børn. Alt lige fra dukketeater for de allermindste til Meridiano Teatrets forestilling Det forjættede land, der henvender sig til de 9 til 99-årige. Det har endvidere været muligt at deltage i kreative arrangementer af forskellig art, så som troldmandsskole, hjemmesideværksted, tegne-, male- og klippeværksteder, makeupkursus for piger, musikalsk legestue med mere. I efteråret vistes en udstilling, udført af billedbogskunstneren Mats Letén, der var bygget over billedbogsfiguren Kaj. Rigtig mange lånere i alderen fra ét år og opefter havde stor fornøjelse af at se og snakke om de små skulpturer og illustrationerne fra bøgerne. Børnebiblioteket har desuden været åben overfor at vise uhøjtidelige udstillinger af børns arbejder, både fra de arbejdende workshops på biblioteket og fra skoler og daginstitutioner. For børnenes voksne har der været indbudt til forældreaftener om flere forskellige emner. Blandt andet om børn i køkkenet og Harry Potter. I samarbejde med Børnenes Boghandel blev forældre og andre interesserede indbudt til et arrangement, hvor der kunne hentes ideer til bogjulegaver og læseinspiration. Det fyldige sommerprogram blev indledt i forbindelse med Gentofte Kommunes Kultur- og Festdage. Programmet spændte vidt med alt lige fra klovnenumre, traditionelt teater over diverse musikkoncerter, til en optræden af det danske landshold på éthjulede cykler. Arrangementerne var til stor glæde for såvel børn som voksne. Hvor det var muligt, deltog tilskuerne til den helt store guldmedalje. Folk lod sig frivilligt smide gennem luften, der blev sunget, danset og grinet, ja der blev endog hjulet med. Det var kort sagt en rigtig god sommer. Børnekulturugen Børnekulturugen er en årligt tilbagevendende begivenhed. Dette års børnekulturuge fandt sted i uge 44 over temaet Mit dyrejeg. Børnebiblioteket var som altid en aktiv medspiller, og det blev en uge med fuld fart på. Her gives et lille rids over ugens mange oplevelser og begivenheder: Mandag var der besøg af Bent Jørgensen, tidligere direktør i Zoo. Han leverede et brag af et foredrag for 110 skoleelever, der levende fulgte med i hans erindringer og oplevelser fra tiden i Zoo. Tirsdag var det Zoolog Katrine Villumsen, der fortalte sjove og spændende historier om dyrene fra Zoo. Hun havde levende slanger, mus og frøer med! Til stor fornøjelse og frygt for elever og lærere! Med drama for alle pengene var der onsdag besøg af konservator Peter Sunesen fra Naturværkstedet i Gentofte. Der blev flået et egern og en krage, og der blev fortalt og fremvist, hvordan det går til, når dyr skal udstoppes. Efter foredraget var det pludselig blevet meget interessant at udstoppe dyr, ja bibliotekarerne fik ligefrem en fornemmelse af, at jagten på kommunens dyr hermed var gået i gang. Torsdag var det de to indianere Hakikta Najin Jordan og Marainne Tretow-Loof Jordan, der indtog scenen med et spændende foredrag garneret med musik, dans og fortælling. Fredag var der dømt hviledag. Lørdag fik Børnebiblioteket besøg af Drama-Billedskolen, 11

12 der på en workshop tegnede og malede med en masse børn og voksne. I Øregårdssalen vendte indianerne tilbage med endnu et danseshow, som var beregnet for hele familien. Og så er vi fremme ved søndag, hvor børnekulturugen sluttede af med besøg af Musikskolen, som i tre omgange, sang og dansede dyresange med de mindste børn fra 1-6 år. En udstilling af udstoppede dyr, med alt fra giraf til kylling, vistes i børnebiblioteket og på bibliotekets torv. Overalt hvor man vendte blikket hen, stod der dyr på spring. En konkurrence om, hvor mange dyr der var, fik mange børn til at tælle igen og igen! Derudover udstillede zoolog Katrine Villumsen flotte akvareller med dyremotiver. For Børnebiblioteket var det en meget spændende uge, der bød på utrolig mange oplevelser og besøg af både børn og voksne. Alt i alt blev de mange arrangementer i børnekulturugen besøgt af ca børn og voksne. Dertil kom det store antal besøgende, der daglig strømmede til for at opleve udstillingerne med dyrebilleder og udstoppede dyr. Julemarked I december var det atter tid for julemarked på Hovedbiblioteket. 1. søndag i advent bød på julegaveworkshops, musik, design og et væld af spændende boder, både af den julede og ikke julede slags. Julemarkedet var en stor succes. Både børn og voksne deltog i de forskellige workshops, hvor de blandt meget andet kunne høre koret Cikaderne synge juleklassikere fra Disney, og så ellers hygge sig med julestemningen på biblioteket. Samarbejde med institutionerne Børnebibliotekets afdelingsleder, Lotte Lykke Simonsen, deltog i en dag for nye lærere på Munkegårdsskolen. Med orientering om Børnebibliotekets mange tilbud, lagde hun op til et udvidet samarbejdet mellem Skole og Bibliotek. Et samarbejde, der ligeledes blev udbygget, da Lotte Lykke Simonsens deltog i Visionsgruppen for Fremtidens Skolebibliotek. Kontakten til dagplejen er blevet udbygget. I oktober var Hovedbiblioteket rammen om Store dagplejedag, hvortil alle børn i Gentofte Kommunes dagpleje var inviteret. Dagplejerne hørte om bibliotekets mange tilbud, og fik orientering om de nye materialer, så som bøger, puslespil, computerspil og musik. Multikunstneren Søren Brynjolf underholdt dagplejebørnene og deres voksne med musik og sang. Ind i mellem dans, sang og snak blev der også tid til at spise rosiner og æbler. Og alle var enige om, at dagplejedagen gerne måtte blive en årlig tilbagevendende begivenhed, så det ser ud til, at der nu er kommet godt i gang i samarbejdet. Til stor glæde for børn og voksne modtager Dagplejernes Legestuer hver anden måned et bogdepot fra biblioteket. For at få tid til at hygge sig, lege og bruge Børnebibliotekets faciliteter, har Dagplejerne endvidere mulighed for at besøge Børnebiblioteket inden åbningstiden. Børnebiblioteket har fortsat stor glæde og inspiration af samarbejdet med børnekulturkonsulenten. Ikke mindst i forbindelse med inspiration til Børnekulturugen, Livlig lørdag, og sidst men ikke mindst, i forbindelse med udviklingen af Børnebiblioteket. Også i 2004 har Børnebiblioteket på det børnekulturelle felt været en aktiv partner i såvel lokale som landsdækkende tværfaglige initiativer, projekter og kampagner på det børnekulturelle felt. VOKSENAFDELINGEN Udviklingen går fortsat i retning af, at flere og flere borgere benytter sig af den elektroniske mulighed for selv at bestille og forny bøgerne hjemmefra. Ikke desto mindre er der stadig livlig aktivitet omkring Voksenafdelingens bibliotekarbord, og spørgsmålene er mangfoldige. De drejer sig om alt lige fra inspiration til ny læsning og litteratur til unge, der skal i gang med store opgaver i såvel folkeskolens afgangsklasser som gymnasiet. Rigtig mange brugere har også brug for hjælp til at finde vej i lovstoffet, til at forberede sig på en rejse, eller for baggrundsmateriale til læsekredse og meget, meget mere. Alt efter spørgsmålenes karakter hjælper bibliotekarerne med at finde relevante materialer i enten trykt form (bøger og tidsskrifter), på internettet generelt eller i de mange elektroniske databaser, som biblioteket har købt sig adgang til. Med mindre der blot er tale om et par bøger, der umiddelbart kan findes på hylden, forklarer bibliotekaren, hvordan brugeren skal gribe opgaven an samt om mulige søgninger i såvel bibliotekets egen database som i de forskellige netbaserede kilder. Målet er at tilføre brugerne flest mulige kompetencer, sådan at de selv 12

13 bliver fortrolige med de nye informationskilder. Det er en lang proces, men allerede i løbet af 2004 er flere og flere brugere nu ved at være fortrolige med de nye elektroniske muligheder. Den store danske avisdatabase, Infomedia, der kun kan benyttes fra bibliotekets pc er, er der for eksempel mange, der af sig selv vender tilbage til. Trådløs internetadgang Siden efteråret 2003 har Hovedbiblioteket kunnet tilbyde brugerne en gratis og trådløs opkobling på internettet fra egne bærbare computere. Ligesom brugerne via kabel kan vælge at tilslutte sin bærbare computer til et af de 32 netstik, der er placeret rundt omkring i Hovedbibliotekets Udlån. Her kan brugeren helt uden tidsbegrænsning komme gratis på internettet og søge i de mange indkøbte licenser til databaser, som biblioteket stiller til rådighed. Fjernbrug af tekstlicenser 2004 blev året, hvor teknikken gjorde det muligt at etablere fjernbrug på tekstlicenser. For Gentofte Kommunes borgere er der betalt for adgang til at benytte de enkelte databaser hjemmefra. Databaser, der omfatter store opslagsværker og mange tidsskrifter i fuldtekst. Mulighederne er mangfoldige og dækker emner som musik, litteratur, kunst, biografi, naturvidenskab og meget mere. Rum til fordybelse De mange nye arbejdspladser og hyggekroge, der blev oprettet i forbindelse med sidste års nyindretning af Voksenudlånet, benyttes flittigt af Hovedbibliotekets mange besøgende. Overalt ser man enkeltpersoner eller små grupper, der sidder og arbejder intenst med opgaver og projekter. I lænestolene ved tidsskriftområdet og langs vinduerne i skønlitteraturen, sidder folk fordybet i aviser, bøger og blade. På 1. sal arbejdes der flittigt på studielæsesalen, i studiecellerne og ved de 12 internet-pc er. Mange medbringer egen bærbar pc og kobler sig op på bibliotekets trådløse internetadgang. Spændende bøger Kriminal- og spændingsromaner har erfaringsmæssigt et stort publikum. I mange år var kriminalromanerne opstillet for sig selv, medens spændingsromaner fortsat var placeret blandt alle andre romaner. En opstilling som læsere, der ønskede at stifte bekendtskab med nye forfattere på spændingsområdet, fandt lidt uoverskueligt. Voksenafdelingen har i 2004 taget konsekvensen og udskilt spændingsromanerne i en ny, selvstændig gruppe. Brugerne har taget godt imod den nye opstilling, der giver et meget bedre overblik over bibliotekets tilbud på området. Da hver bog skal fanges og mærkes om, kan der stadig være enkelte spændingsbøger tilbage blandt den almindelige skønlitteratur. Dette problem er løst i starten af Bestil en bibliotekar Voksenafdelingen gennemførte i slutningen af 2003 et forsøg, som gav gymnasieelever mulighed for at booke en bibliotekar til en halv times hjælp med litteratursøgninger i forbindelse med løsning af danskopgaver. Selv om antallet af bookninger ikke havde været voldsomt, mundede den efterfølgende evaluering ud i, at selve ideen om at kunne booke en bibliotekar til i et fast- 13

14 lagt tidsrum var så god, at tilbudet skulle fortsætte. I begyndelsen af 2004 blev tilbudet ændret således, at det nu retter sig mod alle. For eksempel til de, der skal skrive større opgaver, sætte sig grundigt ind i et emne eller blot ønsker at lære, hvordan man finder oplysninger og inspiration, både på bibliotekets hylder og via internettet. Ordningen hedder nu Bestil en bibliotekar, og bibliotekaren kan bestilles i op til en time på hverdage mellem kl. 10 og 18. Bestillingen skal foretages to dage i forvejen, enten ved at kontakte Voksenafdelingens personale ved personligt fremmøde eller telefonisk. I årets løb er tilbudet benyttet i moderat grad. Efter omtale i Gentofte Lige Nu er der dog sket en mærkbar stigning i brugen. Brugen af undervisningslokalet Hovedbibliotekets undervisningslokale, der er meget efterspurgt, bruges til mange forskellige formål. Det er for eksempel her, der tilbydes brugerundervisning, temadage, formidlingsmøder og andre møder, hvor der skal bruges pc er og projektor. Brugerundervisning Med op til 10 deltagere pr. kursus, har Hovedbiblioteket i 2004 afholdt 30 kurser for bibliotekets brugere. Emnerne har været Internet for begyndere, Internet find rundt i informationerne, Introduktion til bibliotekets søgesystem, Litteratursøgning lær at finde og reservere bøger, Film og musik i bibliotekets baser, Litteratur på nettet, Rejser på nettet, Netborger, Musik på Internet, E mail niveau 1 - få en elektronisk postkasse og lær at sende breve og Niveau 2 lær at vedhæfte filer og sende billeder. Udstillinger I Voksenafdelingen har brugerne til stadighed kunnet opleve skiftende udstillinger af bøger, musik og film, som selvfølgelig kan lånes med hjem. Ofte er det udstillinger, der sætter fokus på aktuelle eller sæsonbetonede emner. I 2004 er der i flere tilfælde også udstillet bøger, der ellers har gemt sig i Magasinets omfattende samling i kælderetagen. Der har for eksempel været udstillet både essay- og novellesamlinger samt klassikere. Med overskriften Bøger vi selv holder af præsenterede personalet i sommerens løb deres egne favoritter. Det var en skønsom blanding af gamle og lidt yngre klassikere, nye romaner på både dansk og fremmedsprog, erindringer og faglitteratur. Udstillingen blev en stor succes, som nok kan tåle at blive gentaget. Voksenarrangementer Hovedbibliotekets arrangementer er udviklet og intensiveret, og i 2004 blev der afholdt i alt 21 arrangementer, inclusive musikog filmarrangementer. Hvert arrangement tiltrak i gennemsnit 100 deltagere. Året blev skudt ind med et brag af en jazzkoncert med Caroline Henderson, der med sin første cd udgivelse i genren, kaldte de helt store anmelderroser frem i pressen. Billetterne blev revet væk, og de 130 publikummer, der sikrede sig adgang, blev vidner til en særdeles vellykket, tæt og intim koncert. For at tilgodese de mange, der havde ønsket at overvære koncerten, men måtte gå forgæves, blev Caroline Henderson hovednavnet ved den årlige Kultur- og Festdag i Øregårdsparken, hvor ca mennesker en fin sommeraften i juni kunne høre og genhøre hende. 14

15 Af andre publikumssucceser kan nævnes Ølrejsen med Carsten Bertelsen i marts måned. Med udgangspunkt i sin bog Ølrejsen og med masser af smagsprøver, underholdt Carsten Bertelsen om denne vidunderlige driks forskellige udtryk. Vi bevægede os rundt i Europa, og besøgte de mest spændende bryggerier. Øregårdssalen var fyldt til bristepunktet, og stemningen lettere opløftet. Senere på året holdt Mars-forskeren Jens Martin Knudsen et medrivende foredrag under temaet Mars er der liv? Vi hørte om, hvad der skal til for at skabe liv ikke mindst fik vi en gennemgang af DNA molekylet, som er grundlaget for alt liv. Et engageret publikum fyldte Øregårdssalen, og spørgelysten var stor til det sidste. I en helt anden boldgade havde Øregårdssalen en aften i november besøg af den legendariske forfatter Fay Weldon, der var i dialog med Lone Kühlmann. Med udgangspunkt i Weldons seneste selvbiografiske bøger blev der lejlighed til at komme vidt omkring i forfatterens liv og kvinders livsvilkår i vores moderne verden. Med humor og vid med bid i, fik de to damer sat en del emner under debat. Bagefter signerede Weldon bøger, som Strandvejens Boghandel solgte på torvet foran Øregårdssalen, hvilket var et yderst populært islæt på aftenens program. Af andre arrangementer kan blandt andet nævnes Den Store Edderkoppejagt, hvor landets biblioteker i samarbejde med danskedyr.dk havde arrangeret en kriblende naturkonkurrence. Børn og voksne var således med til at kortlægge edderkopper i naturen og inddatere data på forlagets hjemmeside. I sammenhæng hermed havde Hovedbiblioteket besøg af en naturvejleder, der med levende eksempler var med til at gøre jagten sjov og levende. Den ret særprægede jagt trak fulde huse. I årets løb var flere populære kendinge også på programmet, så som Efterårets danske, skønlitterær udgivelser, Arv og Testamente, Ægte Tæpper og Bogcaféer, der på skift dukker op rundt omkring i Gentofte Bibliotekerne. Med det forløbne års arrangementer, det stigende besøgstal og ambitionen om at tilbyde et alsidigt, aktuelt og kvalitetsmæssigt højt niveau i udbudet af arrangementer, er Gentofte Hovedbibliotek godt på vej til at cementere sin position som et aktivt kulturhus. Bogcaféer Bogcaféerne danner rammen om den gode læseoplevelse og giver inspiration til, hvad den enkelte kan vælge at læse. Her bliver publikum i løbet af en times tid præsenteret for en bred vifte af romaner inden for mange genrer og af mange forskellige forfattere. Ud af utallige nye og gamle romaner har fem bibliotekarer valgt deres personlige yndlingslæsning, som de præsenterer under hyggelige former. Den første bogcafé løb af stablen på Hovedbiblioteket i januar måned, hvorefter bibliotekarerne i løbet af foråret fortsatte rundt til samtlige Gentofte Biblioteker. Bogcaféerne blev en så stor succes, at hele runden blev gentaget i efterårsmånederne. En række nye bogcaféer er allerede planlagt for Fremmødet til Bogcaféerne vekslede mellem 15 og 30 deltagere. Musikarrangementer Gruppen Klezmer Zahav underholdt i efteråret med en hel unik sound og meget originale fortolkninger af såvel traditionel klezmer som af jiddishe sange og egne kompositioner i en fuldstændig udsolgt Øregårdssal. Gennem det sidste år, har Klezmer gruppen fået megen positiv omtale i pressen, og der var mange, der gik forgæves efter billetter. For Hovedbiblioteket, der tidligere har satset på jazzarrangementer, var det en fornøjelse at opleve succes med en helt anden genre. Efterårets første dag med søndagsåbent blev fejret med koret Korona, der sang i Voksenudlånet. I december blev der afholdt tre adventskoncerter mellem Voksenudlånets reoler. Denne type arrangementer giver rigtig mange positive tilbagemeldinger fra brugerne, som synes det er dejligt med levende musik. Ud over koncerterne holdt operadramaturg Henrik Engelbrecht to gode foredrag om det nye operahus på Dokøen, og om husets nyopsætning af Wagners Ringen. Begge arrangementer var velbesøgte, og publikum meget engagerede. Salg af kasserede bøger og cd er For at skaffe plads til nye materialer, tyndes der jævnligt ud i Hovedbibliotekets magasiner og udlånssamlinger. De kasserede materialer kan være nogle af dem, der ikke benyttes så meget mere, og som findes i flere eksemplarer. Det kan også være gamle udgaver, som er erstattet af nye, og bøger der efterhånden er blevet slidte. I årets løb er Voksenafdelingens store cd-samling også blevet grundigt trimmet. De udgåede cd er blev solgt på et stort cd-brugt-marked, der varede hele julemåneden igennem. Kasserede bøger sælges året rundt, og der er ofte mange gode ting til salg. Bøger og cd er sælges til en tier pr. pr. stk. Lydavisen Lydavisen, der udkommer hver uge, er et gratis tilbud for læsehandicappede med bopæl i Gentofte Kommune. Gennem Lydavisen er det muligt at holde sig orienteret om de vigtigste lokale nyheder, som de også kan læses i Villabyerne. I 2004 var der 94 brugere af Lydavisen. Både redaktion og indlæsning er pr. 1. oktober overgået til KKB-LYD. Dette har ingen betydning for indhold og redaktion, og Gentofte Bibliotekerne tager fortsat gerne imod nye abonnenter. Indlæsningstjenesten Gentofte Bibliotekernes indlæsningstjeneste arbejder ud fra 15

16 anmodninger fra læsehandicappede borgere med bopæl i Gentofte Kommune. Her indlæses artikler, pjecer, brugsanvisninger og andet materiale, der findes på biblioteket. Det er gratis at benytte indlæsningstjenesten. I 2004 var der 30 faste brugere af indlæsningstjenesten. Biblioteket Kommer Gentofteborgere, der på grund af handicap eller langvarig sygdom ikke selv kan gå på biblioteket, kan én gang om måneden gratis få bragt og afhentet biblioteksmaterialer på privatadressen. Ønsker til materialer aftales med bibliotekaren, der træffes inden for en daglig telefonisk træffetid. Der kan også benyttes bestillingslister. I løbet af året har omkring 300 borgere gjort brug af ordningen, heraf var der 72 nytilmeldte. Ved årets udgang betjentes i alt 220 borgere, heraf 68 blinde og svagsynede. Udover Biblioteket Kommer-ordningen har to ældreinstituioner modtaget betjening af bibliotekar og fem ældreinstitutioner har fået bragt materialedepoter. Ældredagene Ved ældredagene på Gentofte Rådhus, deltog Gentofte Bibliotekerne med en informationsbod om bibliotekernes mange tilbud, ligesom der også blev præsenteret et udvalg af nye materialer, der kunne inspirere til vinterens læsning og musikaflytning. Boden var bemandet med bibliotekarer til at vejlede i internetsøgninger. Advokatvagten Hovedbiblioteket stiller lokale til rådighed for Advokatvagten, der holder åbent hver mandag og tirsdag i tidsrummet kl Fra kl udleverer bibliotekets personale kønumre til borgere, der ønsker at benytte sig af Advokatvagten. Der rådgives minimum seks personer pr. gang. Åbent Hus Voksenafdelingen har både i forår og efterår deltaget i Åbent Hus arrangementerne for Kommunens nytilflyttede borgere. 16

17 Bibliotekerne i bydelene De fem biblioteker i bydelene Jægersborg, Dyssegård, Vangede, Gentoftegade og Ordrup betjener hver sit lokalområde, og er hver især et naturligt centrum for beboere, børneinstitutioner og skoler. Ved at tilpasse det enkelte Biblioteks tilbud til lokalområdet, vil det altid afspejle befolkningens ønsker, aldersfordeling og uddannelsesbehov. Den nære kontakt til de fem bydele kommer ligeledes til udtryk ved udvikling af samarbejdet med de lokale aktører, så som handelsliv, skole, kirke, foreninger og andre. I skolernes sommerferie holder hver af de fem biblioteker lukket i en tre-ugers periode. I 2004 var Dyssegård, Jægersborg og Ordrup lukket fra 21. juni 10. juli (uge 26 28), og Gentoftegade og Vangede fra juli (uge 29 31). DYSSEGÅRD BIBLIOTEK Det nye Dyssegård Bibliotek, der er et kombineret folkeskole- og folkebibliotek, blev taget i brug ved skoleårets start, den 2. august. Borgmester Hans Toft foretog den officielle åbning ved en festlig reception, der blev afholdt den 9. november. Med fælles lokaler, fælles materialer, fælles økonomi og fælles personale er oprettelsen af Kombibiblioteket en styrkelse af bibliotekstilbudet til såvel elever og lærere som andre børn og voksne i lokalområdet Dyssegård. Alle har taget godt imod det nye bibliotek, der har omkring besøgende hver måned. Bibliotekets bygning er på 500 m 2, fordelt over to etager. På første sal findes skønlitteraturen for voksne samt aviser og fagbøger for både børn voksne. Det er også her, der er hyggekroge og mulighed for fred og ro, mens stueetagen er den pulserende afdeling, hvor der er gang i den fra kl om morgenen, når de første skoleklasser indtager biblioteket. Lige ud for indgangspartiet er der et stort IT bord med 14 internet pc er, som skoledagen igennem benyttes i undervisningen. Det er også i stuetagen, man finder ekspeditionen med selvbetjeningsautomater, Børnebiblioteket, tidsskrifter, pjecer, musik og film. En helt almindelig dag på et ikke helt almindeligt bibliotek En af bibliotekets to skolebibliotekarer åbner Biblioteket klokken otte om morgenen, hvor de første skoleklasser indtager Biblioteket. Grupper af børn søger informationer på nettet eller er i gang med opgaveløsning ved pc bordet. Nogle henter av-udstyr, og andre låner materialer til emnearbejde. En 1. klasse er på deres ugentlige biblioteksbesøg, hvor de sammen med deres lærer finder bøger til læsetræning. Efter at have afleveret børn på skolen kigger forældre indenfor. Enten for at aflevere lånt materiale eller for at hente det, de har reserveret, og som står klar til afhentning. Biblioteket er hyggeligt, og især i de to frikvarterer kl og 11.30, er der tillige yderst livligt. Her fyldes huset af glade børn, som lige skal indenfor. Mange kommer for at bruge bibliotekets faciliteter, og andre blot fordi, det er et rart sted at være. Ved den officielle åbningstid kl. 10 begynder de faste avislæsere og voksne pc-brugere at kikke indenfor. I tiden mellem kl. 10 og 14 er de fleste brugere skolens elever og lærere. Og kl.12 viser tælleren ved døren, at der i løbet af formiddagen har været 500 besøgende. Fra ligner Biblioteket mere et almindeligt filialbibliotek for Dyssegårdskvarteret, og i dette tidsrum er brugerne igen en god blanding af alle aldersklasser. Bibliotek for alle aldersklasser Det meget store besøgstal betyder, at flere voksne brugere fra det tidligere filialbibliotek har skullet omstille sig til et noget mere livligt og uroligt bibliotek, der er fyldt med aktive børn. Nogle brugere har i stedet valgt at benytte et af Gentofte Bibliotekernes andre, og mere fredelige biblioteker, medens de allerfleste, efter en periode, har indstillet sig på, at deres bibliotek nu fungerer på en anden måde. Der arbejdes løbende på at indarbejde gode regler for opførsel på biblioteket, sådan at alle aldersgrupper kommer til at opleve, at Dyssegård Bibliotek er et rart sted at være. Som bibliotek for en skole, vil huset altid være fuld af liv. Men netop blandingen af lånere og generationer med helt forskellige biblioteksbehov er med til at gøre Dyssegård Bibliotek til noget helt specielt og spændende. Nye arbejdsrutiner Et nyt hus kræver nye arbejdsrutiner. To it-systemer og to bibliotekskulturer har skullet koordineres, og det daglige samarbejde mellem kolleger, der har rod i henholdsvis skole- og folkebib- 17

18 lioteksverdenen, har betydet en høj grad af faglig udvikling og vidensdeling. Alt i alt har planlægningen og ibrugtagningen af KombiBiblioteket betydet, at det har været et hektisk år med nytænkning på mange områder. Personalet ser dog med fortrøstning frem til, at 2005 bliver et år med endnu flere spændende udviklingsopgaver. Arrangementer I årets løb er der afholdt arrangementer for både børn og voksne. De små har været til Det lille verdensteater og den musikalske legestue Hov Hov musik for sjov. Børnehaverne har været inviteret til teaterforestillingerne Svinedrengen og Prinsessen på ærten. De lidt større børn blev inviteret til at møde en kok og kogebogsforfatter ved arrangementet Børn i køkkenet. I sommerferien kæmpede 25 børn udendørs mod ork og trold fra rollespilsgruppen Arena, og ved en senere populær workshop, blev der lavet rollespilsvåben. Dyssegårds hus-klovn bød på ballonshow, og hele familien var indbudt til afrikansk inspireret maleworkshop. De voksne blev indbudt til internetundervisning for begyndere, ligesom den populære Bogcafe gav introduktion til litterære favoritter. Sammenlagt deltog 183 børn og 135 voksne i de forskellige aktiviteter. Læsekreds og bibliotekets introduktioner Dyssegårds lille læsekreds på 12 personer har holdt fem møder i foråret samt fem møder i efteråret. Der er blevet læst store klassikere som Dante s Guddommelige komedie og nye eksperimenterende forfattere. Med deltagelse af en bibliotekar og en litteraturhistoriker har gruppen læst og diskuteret. Alle har hygget sig og arbejdet så godt sammen, at læsekredsen nu er parat til at fortsætte på egen hånd. Herudover har alle skoleklasser været til biblioteksintroduktion i det nye hus, og samtlige elever fra Dyssegårdsskolen har fået udstedt et særligt skolelånerkort. JÆGERSBORG BIBLIOTEK Jægersborg Bibliotek, der er kommunens mindste bibliotek, ligger i et boligområde på grænsen til nabokommunen Lyngby- Taarbæk. Flertallet af Bibliotekets besøgende er bosiddende inden for en ganske lille radius. Mange brugere kommer dagligt eller mindst en gang ugentligt. Både for at læse aviser, tidsskrifter, bytte bøger, video er eller andet materiale, benytte internettet, eller blot for at hygge sig med hinanden. Biblioteket besøges således dagligt af ca. 200 personer. Der er stadig flest ældre borgere blandt bibliotekets brugere, men antallet af småbørnsfamilier, der kommer for at låne billedbøger, videofilm og musik, er stigende, ligesom en del borgere med anden etnisk oprindelse også finder vej til biblioteket. Jægersborg Bibliotek har i nogle år målrettet sit indkøb af især skønlitterære bøger, men også faglitteratur om historiske emner, til de nysgerrige og kvalitetsbevidste brugere. Inden for bibliotekets tilbud om andre materialer, er det især musik og videofilm, der efterspørges, ligesom der fra Hovedbiblioteket skaffes depoter af lydbøger til områdets mange ældre med synshandicap. Selv om Biblioteket råder over seks pc er med internetadgang, er der i dagens løb lange perioder, hvor alle maskiner er i brug. Børn og unge Allerede i februar fik børnene årets første teateroplevelse. Heksens børne- og dukkeværksted læste eventyr og spillede dukketeater for ca. 40 børn i alderen fra 1½ til 3 år. På plænen bag ved Biblioteket blev der budt på arrangement med Djanzz. Her blev der spillet junglejazz for ca. 60 begejstrede børn samt forbipasserende voksne. Der var børneteater for de 4 7 årige, der oplevede en fortryllende musikalsk legestue med en blanding af leg, musik og dukker, som bragte 36 børn ud på en spændende fantasirejse. Årets børneteaterforestillinger sluttede med besøg af Asta Basta Teatret, der opførte en forestilling med masser af kaniner. Med 40 børn i alderen 1½ til 3 år med mor eller far på sidste række var der tæt pakket i Børnebiblioteket. Jævnt fordelt over hele året har der været fem arrangementer med højtlæsning for børn. Ca. 15 børn deltog i hvert arrangement, hvor der blandt andet blev læst H.C.Andersens eventyr. Oplæseren var enten Bibliotekets egen børnebibliotekar eller en ung skuespiller in spe. 18

19 Samarbejde med skole og fritidscenter Der er etableret et godt samarbejde med Fritidscenteret på Jægersborg Vandtårn, som blandt andet resulterede i en fin udstilling af tasker, keramik og andet. Udstillingen blev produceret af de unge i fritidscenteret, og vist på Biblioteket. I april var en 4. klasse med 21 elever fra Tjørnegårdsskolen til biblioteksorientering. Et andet samarbejde, som er kommet godt fra start, er små depoter af billedbøger til Jægersborg Kirke. Der skiftes depot hver anden måned, og hvert depot er på ca. 15 bøger. Dansk Naturvidenskabs Festival Til sidst skal nævnes et fint arrangement i forbindelse med Dansk Naturvidenskabs Festival i september, hvor biblioteket havde besøg af Jeppe Kjærsgaard fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. 24 børn lavede forsøg med jord, og hørte Jeppe fortælle om jords bestanddele og udnyttelsesmuligheder. Materialer I årets løb er materialebestanden for voksne blevet grundigt revideret, hvilket har betydet meget bedre plads til udstilling af nyanskaffelser og præsentation af særlige fokusområder. Skønlitterære genrer som for eksempel spændende bøger, bøger om kærlighed, og historiske romaner har deres egne tilbudskasser, der dagligt må fyldes op. eventyr, og brugerne opfordrede igen biblioteket til at indbyde til flere arrangementer med et litterært indhold. Sammenlagt deltog 275 børn og 90 voksne i de forskellige aktiviteter. ORDRUP BIBLIOTEK Årets første tre måneder var præget af SKUB-projektet og overvejelser omkring oprettelse af et KombiBibliotek. Et af elementerne i renoveringen af Ordrup Skole var netop muligheden for at sammenlægge Ordrup Bibliotek og skolebiblioteket. Efter møder med SKUB, arkitekt og skole blev forslaget dog taget af bordet. Muligheden for at placere Biblioteket på Ordrup Skoles anden etage, var ikke attraktivt, idet der herved ville være for lang afstand til Ordrupvej og Ordrup Biblioteks mange brugere. Efteråret bragte imidlertid nye muligheder på banen, idet der nu er planer om at bygge et nyt bibliotek i Ordrup området. Der er her tale om et fællesbibliotek, placeret sammen med en multihal, som udover at give kvarteret et løft også på en tidssvarende måde kan betjene såvel områdets beboere, skoler, institutioner som gymnasium. Stå-op-skærme Udlånstallet har stabiliseret sig på , medens besøgstallet har haft en pæn stigning fra til En del af besøgstallets stigning kan nok forklares med, at Ordrup Bibliotek i årets løb har investeret i flere publikums pc ere. Undervisning Også i år har der været undervisning i brugen af internet og bibliotekets eget søge-system. I foråret var der fin tilslutning med ca. otte deltagere pr. gang, i alt 24 deltagere. I efteråret havde knap så mange meldt sig til de annoncerede kurser. Det var til gengæld tydeligt, at der var behov for mere individuel oplæring efter specifikke interesser, hvilket fint kunne honoreres på meget små hold, i alt 11 deltagere. Arrangementer for voksne I april måned afholdt biblioteket et bogcafé aftenarrangement, hvor fire engagerede bibliotekarer fortalte om skønlitterære læseoplevelser. Der var levende lys, et glas rødvin og småkager til 15 meget begejstrede voksne. Efter denne aften var der mange ønsker om afholdelse af tilsvarende arrangementer, så en aften i november var det chick-litteratur (tøse-, singleog kvinderomaner), der var på programmet. 20 begejstrede tilhørere deltog i arrangementet. Landet over afholder Foreningen Norden hvert år på en bestemt dato arrangementer med oplæsning af en nordisk forfatter. I Jægersborg hørte 17 voksne skuespilleren in spe, Mikkel Aagaard, oplæse H.C. Andersens eventyr Det utroligste samt eventyr af Bjørnstjerne Bjørnson og Selma Lagerlöf. Alle var meget glade for at stifte bekendtskab med nogle mindre kendte I marts måned blev Bibliotekets to første stå-op-skærme opstillet i udlånslokalet, og senere på året kom der enddu to. Stå-op-skærmene er reserveret til mails samt opslag og reservering i Gentofte Bibliotekernes materialebestand. og den enkelte bruger kan derfor ikke bestille tid til brugen af dem. Det er der til gengæld rig mulighed for på tre andre skærme, hvortil der kan bestilles tid i op til en time pr. gang. Pc-brugerne tilbydes endvidere den service, at de nu gratis kan printe oplysninger ud fra Ordrup Biblioteks pc er. 19

20 Book en bibliotekar I august blev Book en bibliotekar lanceret som en ny service på Ordrup Bibliotek. Denne service, der henvender sig bredt til alle interesserede, er en god hjælp til at finde vej i informationsjunglen. Eneste krav er, at brugeren, senest to dage før, henvender sig for at aftale en tid. Bibliotekaren hjælper for eksempel med litteratursøgning i forbindelse med opgaveløsning, søgning via Bibliotekets hjemmeside, bibliotek.dk og andre relevante steder, ligesom der også undervises i internet og mail. Læsesal på nettet Et andet tiltag på det elektroniske område er oprettelsen af en læsesal på nettet. Efter et godt samarbejde med en af Hovedbibliotekets bibliotekarer, har brugerne således fået adgang til at søge i de vigtigste elektroniske opslagsværker. Siden er opdelt i en række hovedemner med links til relevante baser samt links til Google, Gentofte Bibliotekernes base, bibliotek.dk, Netguiden m.m. Nye pc er til børn og unge Ordrup Biblioteks Børne / Unge afdeling har fået to nye pc er med internetadgang og mulighed for spil på nettet. Børnene og de unge kan således sidde to og to ved hver deres maskine og spille samme spil, eller chatte med vennerne. PC erne er blevet rigtig godt modtaget, og der er god gang i såvel internetsøgning som spil. Undervisning i internet Sædvanen tro var der også i dette efterår tilbud om internetundervisning for begyndere. Denne gang desværre uden den store succes, idet der ikke var tilslutning til alle hold. Den manglende tilslutning kan skyldes for dårlig markedsføring. Børn og unge Som altid har tilbud om børneteater været et af børneafdelingens faste programpunkter. I årets løb har der således for fulde huse været opført tre teaterforestillinger. Grundet begrænset plads måtte mange børn desværre gå forgæves til forestillingerne. Endnu en stor attraktion var et lysbilledshow garneret med rigtig levende krybdyr i Ordrups kælder. De eksotiske dyr fangede virkelig interessen hos de mange drenge og forældre, der var mødt op. Om de fængende billeder og spændende dyr tilmed resulterede i nye kæledyr i Ordrup området, er dog ikke til at vide. For de små børn og deres forældre var der rytmik med Rim, remser og rap. Trommer, bolde og ærteposer fik de mindste og deres forældre til at bevæge sig sammen. Ordrup Biblioteks Warhammer-drenge spiller fortsat på biblioteket en gang om ugen. Som tiden går, falder nogle deltagere fra og nye kommer til. Instruktøren er fortsat den samme, og både han og de gamle drenge er gode til at få de nye med i spillet. Sommerarrangementerne bød på to forestillinger på plænen med henholsvis Kaj Gummisko og Jytte Abildstrøms Teater, der hver især blev overværet af mellem 150 og 200 publikummer. Ved efterårets børnekulturuge var Biblioteket rammen om et arrangement med ansigtsmaling. Mange interesserede børn blev malet med alverdens dyreansigter. I forbindelse med det nordiske Morgengry-arrangement i november fik ca. 40 børn fra de nærliggende institutioner oplæst Den grimme ælling. Der blev lyttet, drukket saftevand og hygget i stearinlysets skær. Udstillinger I løbet af foråret viste Adelaide Børnehave en udstilling om himmelrummet. En gruppe børn fra Tryllefløjten, der havde arbejdet med Alfons Åberg, udstillede et Alfons Univers med møbler, kaffekopper, vasketøj og lignende, der i de efterfølgende uger blev flittigt brugt. Begge udstillinger blev åbnet med hver en festlig saftevandsreception, hvor snore blev klippet over til ledsagende klapsalver fra pædagoger og forældre. Warhammer-drengene stod for en udstilling af deres flotte spilfigurer. Arbejdet med at male de små figurer kræver både stor fingerfærdighed og en rolig hånd. Udstillingen blev grundigt studeret og beundret af alle Bibliotekets lånergrupper. Skolebesøg Foråret bød endvidere på besøg fra områdets skoler. Fem 4. klasser hørte om bibliotekets muligheder og spillede biblioteksspillet. Alt efter lærerens ønske, var der også tid til opgaver og 20

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 0-6 års katalog Ringsted Biblioteks tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 Kære børneinstitution og dagplejer. Ringsted Bibliotek har lavet et 0-6 års katalog over de aktiviteter, I kan benytte

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.:

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700 Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Mandag til torsdag 7-21 Fredag 7-19 Lørdag og Søndag 7-17 Med personale: Mandag 13-20 Tirsdag til fredag 13-17 Lørdag 10-14

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

KULTURKATALOGET 2014 2015. Dagtilbud

KULTURKATALOGET 2014 2015. Dagtilbud KULTURKATALOGET 2014 2015 Dagtilbud Til dagtilbuddene fra Børnebibliotekerne Velkommen på børnebibliotekerne i Helsingør Kommune. Hver eneste dag året rundt er der flere børnebiblioteker, der har åbent

Læs mere

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Åbent Dagtilbud Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Velkommen til Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Biblioteket understøtter det lille barns læselyst og læring i såvel familie

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR 2016 www.tbib.dk Indholdsfortegnelse Film- og historie............. side 3 Hyggedag for tumlinge.......... side 3 Småbørnswing - 0-3 år.......... side 4 Dagplejetræf i Løgumkloster........

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2016/2017 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Webetik side 6 Databaser side 7 Bibintro side 8 Booktalk side 9 Overbygningen

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden i 2010 Sætter fokus på dokumentation og evaluering af biblioteksvirksomheden med et fremadrettet formål og perspektiv, ved at: l Måle aktiviteter l

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense

OPDAG. bibliotekerne i Odense OPDAG bibliotekerne i Odense www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert år har vi besøg af rigtig mange skoleklasser,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret juni 2017 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE GENTOFTE BIBLIOTEKERNE Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2005 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord... 4 Struktur... 5 Biblioteket i tal... 8 Udlån og besøg... 9 Hovedbiblioteket... 10 Bibliotekerne

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 8700 Horsens Telefon: 76 29 24 00 bibliotek@horsens.dk Åbningstid med betjening: Mandag torsdag kl. 10 19 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 13 Selvbetjent morgenbibliotek:

Læs mere

Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17

Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17 Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17 VELKOMMEN Formålsbeskrivelse for samarbejdet mellem skoler og folkebiblioteket i Assens Kommune Sammen vil vi: motivere og understøtte

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

PLC P Æ D A G O G I S K L Æ R I N G S C E N T E R P Å A M A G E R S K O L E N

PLC P Æ D A G O G I S K L Æ R I N G S C E N T E R P Å A M A G E R S K O L E N PLC P Æ D A G O G I S K L Æ R I N G S C E N T E R P Å A M A G E R S K O L E N VORES VISION PLC er et levende sted, som skaber og understøtter interesse, lyst og læring Velkommen på skolebiblioteket Kært

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Evaluering Fang Fortællingen 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker

Evaluering Fang Fortællingen 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker Evaluering Fang Fortællingen 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker Ugleposer færdigpakket sommerferielæsning: Vi pakkede 40 poser alle blev hentet og vi fik 11 hilsner retur. Juli og august. Projektet

Læs mere

Utterslev Skoles centerteam Jeanette Thon, Magle Nydal, Anne Jul Nielsen og Pia Mølholm

Utterslev Skoles centerteam Jeanette Thon, Magle Nydal, Anne Jul Nielsen og Pia Mølholm Pædagogisk center skal bl.a. opmuntre til nysgerrighed stille spørgsmål og hjælpe med at finde svar hjælpe med litteratur, der giver lyst til at læse endnu mere. deltage med relevant materiale til årsplaner

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Januar. Kære daginstitutioner i Ballerup Kommune TROLDEFEST I SKOVLUNDE BOGVOGTERKURSUS. Tirsdag d. 17. januar kl

Januar. Kære daginstitutioner i Ballerup Kommune TROLDEFEST I SKOVLUNDE BOGVOGTERKURSUS. Tirsdag d. 17. januar kl Kære daginstitutioner i Ballerup Kommune Kære Daginstitutioner i Ballerup Kommune Velkommen til Ballerup bibliotekernes institutionsprogram foråret 2017! Vi har igen fået lavet et spændende program fyldt

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole 30. september 2009 1 Bilag 2 Undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskov bibliotek Vi er to kvindelige studerende fra Danmarks biblioteksskole begge på 24

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Forberedelse: 4 temakufferter: Eventyr, Natur, Familie og Kæledyr. Gennemførelse (fase 1 4 kufferter):

Forberedelse: 4 temakufferter: Eventyr, Natur, Familie og Kæledyr. Gennemførelse (fase 1 4 kufferter): Forberedelse: Vi startede med at indkøbe små kufferter og tasker med vidt forskelligt udseende og så vidt muligt med et udseende i tråd med de udvalgte temaer:eks. Mariehønekuffert til naturemne, Kuffert

Læs mere

BERETNING & STATISTIK 2016

BERETNING & STATISTIK 2016 NØGLETAL DET 3. STED BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED DIGITALE MULIGHEDER BRUGERUNDERSØGELSE ØVRIGE TILBUD PERSPEKTIVER BERETNING & STATISTIK TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER www.taarnbybib.dk For Tårnby Kommunebiblioteker,

Læs mere

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne.

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne. 1 of 5 BILAG 1 Fremstilling for PUK-udvalget Syddjurs Biblioteks betjening af landdistrikter Ved byrådets beslutning af budget 2016, blev der udtrykt bekymring for en nedlukning af bogbussen, samtidig

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011 Tilfredshedsundersøgelse Aalborg Bibliotekerne 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion og metode 3 2. Baggrundsspørgsmål 4 3. Generel tilfredshed 6 4. Bibliotekets tilbud 7 5. Bibliotekets faciliteter

Læs mere

DET SKER. for børn. Januar - juli 2015 Aabenraa Bibliotekerne

DET SKER. for børn. Januar - juli 2015 Aabenraa Bibliotekerne DET SKER for børn Januar - juli 2015 Aabenraa Bibliotekerne Sammen med landets børnebiblioteker, DR Ramasjang og DR Ultra, kan børn i Danmark igen i år hjælpe børn rundt i verden ved at gøre gode gerninger.

Læs mere

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn« » Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«bruger, Herning Bibliotekerne Velkommen til Herning Bibliotekerne 1 Bibliotekschef Pernille Schaltz byder dig velkommen til Herning

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014 Kurser for voksne Forår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Aktiviteter i vinterferien

Aktiviteter i vinterferien Aktiviteter i vinterferien 2015 1 2 Jubii, så er det snart vinterferie og dermed også tid til oplevelser. Glæd dig for i år er der mange sjove aktiviteter, hvor du kan deltage i din vinterferie. Du kan

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2016/2017. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2016/2017. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2016/2017. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret marts 2016 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE GENTOFTE BIBLIOTEKERNE Årsberetning for Kultur- og Biblioteksområdet 2003 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord............................................................................ 4 Struktur...........................................................................

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

MED SKOLEN I BIOGRAFEN

MED SKOLEN I BIOGRAFEN MED SKOLEN I BIOGRAFEN - hold fast i "Skolen i Biografen" - Med Skolen i Biografen ordningen skal bevares " Odder Kommune 1 Kulturpakker i skolen En kulturpakke til hver skole indeholdende: 3 forestillinger

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek Læring og læselyst på Gladsaxe Bibliotekerne gladsaxe.dk/bibliotek skoleåret 2014/2015 Kære skoler i Gladsaxe På Gladsaxe Bibliotekerne har vi som noget nyt lavet en samlet oversigt over de aktiviteter,

Læs mere

Take Away Biblioteket

Take Away Biblioteket Take Away Biblioteket Herning Bibliotekerne er også DIT bibliotek! Vi er hele kommunens bibliotek også selvom du bor langt fra et fysisk bibliotek. Derfor har vi samlet de bedste af vores tilbud, som vi

Læs mere

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 Rapporten kan bestilles hos akf forlaget Bestilling Trine Bille, Torben Fridberg, Svend Storgaard og Erik Wulff, april

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016 Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.1 September 2015 53. Årgang Kære elever og forældre Så er det nye skoleår skudt i gang igen. Som det efterhånden er blevet for vane, er det også et

Læs mere

Bog & kultur i Dagplejen en kulturel multipakke til sprogudvikling og stimulering af læselyst for børn i alderen 0 3 år.

Bog & kultur i Dagplejen en kulturel multipakke til sprogudvikling og stimulering af læselyst for børn i alderen 0 3 år. Til Styrelsen for bibliotek og medier Att. Børnebibliotekskonsulent og projektleder for Læselyst Anne Enemark Brandt Afrapportering af projekt: Bog & kultur i Dagplejen en kulturel multipakke til sprogudvikling

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen på Ulfborg Bibliotek Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen til et bibliotek med både betjening og selvbetjening Det er os en stor glæde at byde dig velkommen på Ulfborg

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK HVAD ER ET ÅBENT BIBLIOTEK? Det Åbne Bibliotek er en selvbetjeningsløsning, hvor du selv lukker

Læs mere

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen.

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen. Skoles årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer inspirere. Vi vil i år have særlig fokus på

Læs mere

Projekt: Den hemmelige hule: Oplevelsernes Børnehavebibliotek

Projekt: Den hemmelige hule: Oplevelsernes Børnehavebibliotek Evaluering af Læselyst-projekt Den Hemmelige Hule Aalestrup Bibliotek Projekt: Den hemmelige hule: Oplevelsernes Børnehavebibliotek Vi fik 88.500 kr. ud af de ansøgte 93.000 kr. Jeg hentede bevillings-brevet

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

02 Bilag: Institutioner til kulturhuset

02 Bilag: Institutioner til kulturhuset 02 Bilag: Institutioner til kulturhuset 02.1. Musikskolen Musikskolen tilbyder musikundervisning til børn og unge i aldersgruppen 0 25 år. Samlet underviser musikskolen næsten 3000 elever. Musikskolen

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

for børn og unge med handicap

for børn og unge med handicap *KZK\KTZ_XROMKHOHROUZKQ for børn og unge med handicap Er biblioteket også for handicappede? Naturligvis. Biblioteket er for alle. Også handicappede har brug for kulturelle oplevelser. Oplevelser de desværre

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Den faglitterære gruppe

Den faglitterære gruppe Dansk Forfatterforening F-gruppen NYHEDSBREV OKTOBER 2017 Den faglitterære gruppe DEN FAGLITTERÆRE PRIS Du indbydes som medlem af den faglitterære gruppe til Prisfesten i forbindelse med overrækkelsen

Læs mere