Referat Kultur- og Turismeudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kultur- og Turismeudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt. 2-4, Udita Budde pkt. 5, Maibritt Bager pkt Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Thomas Horn (A) Betina Svinggaard (A) Fraværende: Ib Kirkegaard Thomas Horn Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Regnskab orientering Driftsoverførsler fra regnskab 2013 til Udmøntning af besparelse fra budget Kulturhuset Bølgen - orientering Helsingør Kommunes Museer - orientering Afrapportering for museumssamarbejdet i Nordsjælland - orientering Skulpturen "Værftsarbejderne" - orientering Sundtoldmarked tilskud Udvalgets tilskudspulje - orientering Ansøgning om tilskud til Jazzfestival, tilskud Øresundsoperaen "Dampenes Rejse", tilskud Filmproduktion i Helsingør - orientering Potentialeplan for Hornbæk, udvikling af kystturisme - orientering Sager til behandling på kommende møder i Kultur- og Turismeudvalget - orientering Meddelelser Eventuelt...44 Bilagsliste...45

2 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/18 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Ib Kirkegaard, Thomas Horn Dagsordenen godkendt.

3 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Regnskab orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6924 Kultur- og Turismeudvalget Regnskabsbemærkninger Kulturen Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde, med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Kultur- og Turismeudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på budgetområde 309 Kulturen. Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012* Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 mer-/ mindreforbrug for Kulturen Heraf Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Frilandskulturcentret Aktivitetscentret Bølgen

4 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 4 Kulturværftet Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde Kulturen På budgetområde 309 udgør det korrigerede driftsbudget netto 89,3 mio. kr. i Der er kun budget på det rammestyrede område. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,7 % i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 309 er der en afvigelse på 1,7 % i forhold til det oprindelige budget og 1,7 % i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Kommunes Biblioteker har et marginalt merforbrug på kr. Bibliotekerne har haft merudgifter til løn i forbindelse med projekter på 0,3 mio. kr., samt andre udgifter til inventar og diverse serviceaftaler fordelt på bibliotekerne på 0,4 mio. kr. På indtægtssiden har der til gengæld været en samlet merindtægt på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes ikke-budgetterede éngangsindtægter på 0,3 mio. kr. og 0,2 mio. kr. for henholdsvis tilskud IT-hjælp til mindre IT-parate virksomheder, bydelsmødre Vapnagård og Medborgercenter Vapnagård samt biblioteksprojekter med medfølgende lønforbrug i forhold til gymnasieundervisning, turistinformation mfl. Totalrammen har finansieret anlæg fra driftsbudgettet, hvilket har medført at driftsbudgettet er blevet nedjusteret med 0,5 mio. kr. Der er tale om anlægsprojekterne Renovering af bogorm - Espergærde bibliotek og Færdiggørelse og indretning af etagen med fiktion Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Musikskole har et merforbrug på i alt kr. Dette skyldes primært en negativ overførsel fra 2012 til 2013, som totalrammen har nedbragt med 0,5 mio. kr. i Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer har et mindreforbrug på i alt kr.

5 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 5 Mindreforbruget skyldes, at Museerne har reserveret yderligere midler til ny tidssvarende udstilling på Helsingør Bymuseum. Udstillingen vil skulle leve op til publikumsforventningerne til et moderne museum. Mindreforbruget vil dog blive nedskrevet med 0,1 mio. kr. i forbindelse med behandlingen af overførslerne fra 2013 til 2014 med henblik på at finansiere anlægsprojektet Opførelse af skulptur ved Værftsmuseet, jf. Byrådsbeslutning den 27. januar Frilandskulturcentret Frilandskulturcentret udviser et mindreforbrug på kr. Erindringskøkkenet Spisehuset på Flynderupgård har i 2013 haft en merindtægt som følge af en strategisk satsning på udvikling af tilbuddet til borgerne. Dette mindreforbrug skal nedskrives med 0,2 mio. kr. med henblik på at finansiere anlægsprojektet Renovering af Spisehuset i Flynderupgård, jf. Byrådsbeslutning den 27. januar Aktivitetscentret Bølgen Aktivitetscentret Bølgen har et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til en medarbejder, som er gået på pension samt til ansættelse af ny medarbejder Kulturværftet og Toldkammeret Kulturværftet og Toldkammet har et samlet merforbrug på i alt kr. Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på 1,8 mio. kr., som blev overført fra 2012 til Der er således akkumuleret et yderligere merforbrug i 2013 på 0,3 mio. kr. I budgettet for 2013 var der - ifølge afdragsplanen - indarbejdet et beløb på 0,3 mio. kr. til afdrag på tidligere års gæld. Dette beløb afdrages således ikke i Afdragsplanen er fortsat gældende. Årsagen til merforbruget skal ses i sammenhæng med Kulturværftets øgede aktivitetsniveau og de deraf følgende merudgifter til lønninger, kommunikation og drift. Således udgør merforbruget til lønninger og kommunikation 0,4 mio. kr. Merforbruget på årets to store programpunkter (CLICK-festival og Ole Lund Kirkegaard udstilling) er delvis dækket ind ved besparelser på bl.a. det øvrige programbudget. På indtægtssiden var der i 2013 budgetteret med en forpagtningsafgift fra Spisehuset på 0,4 mio. kr. Kulturværftet overtog i 2013 selv driften af cafeen, og det realiserede overskud fra denne drift udgør 0,1 mio. kr. Der er således ikke realiseret indtægter for 0,3 mio. kr. Kulturværftet kompenseres for disse manglende indtægter, hvorfor merforbruget nedskrives med 0,3 mio. kr. Totalrammens merforbrug nedskrives yderligere med 0,1 mio. kr., i det denne har afholdt forsikringsudgifter for i alt 0,1 mio. kr., som skulle have været afholdt af det tværgående område, som blev nulstillet og udgik af kommunens budget ved udgangen af Fælles Kulturelle Opgaver

6 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 6 Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver har et samlet merforbrug på kr. På udgiftssiden er der merudgifter for 1,1 mio. kr. Merudgifterne dækker over en række udeståender i form af bevilgede ikke udbetalte tilskud samt tilgodehavender, herunder Musikskolens tidligere merforbrug på 1,0 mio. kr. Dertil kommer afregning for projektudgifter afholdt af Helsingør Kommune for regionalt kulturaftale-projekt. På indtægtssiden er der merindtægter for 1,0 mio. kr. Dette skyldes, at refusion vedr. gadeteaterfestival ikke er indtægtsbudgetteret, lige såvel som afregningen med Helsingør Teater ikke er medtaget i udgiftsbudgettet. Totalrammen har finansieret anlægget Vandskulptur Hornbæk Torv fra driftsbudgettet, hvilket har medført at driftsbudgettet er blevet nedjusteret med 0,6 mio. kr Turisme Totalrammen Turisme udviser et mindreforbrug på kr. Der har været et mindreforbrug på turismeuddannelsen i Dette beløb er dog øremærket projekter i Helsingør Camping og Vandrehjem Helsingør Camping og Vandrehjem har et mindreforbrug på kr. På udgiftssiden er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Færre kunder med forplejning har medført mindre personaleforbrug og vareforbrug. Dertil kommer, at flere vedligeholdelsesopgaver er blevet udskudt. På indtægtssiden er der mindre indtægter på 0,5 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret med. Der har været færre kursusophold/lejrskoler på vandrerhjemmet end forventet i 2013 (især pga. lærerlockout), men der har til gengæld været flere teltcampister på campingpladsen Ikke rammestyret område Der er ikke budget på det ikke-rammestyrede område på budgetområde Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde viser et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., jf. tabel 2. Anlægsprojekter kr. Oprindeligt budget 2013 Overførsel fra 2012 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mer-/ mindreforbrug Forundersøgelse - nedrivning af Teknisk Museum Udgifter Indtægter Vandskulptur Hornbæk Torv Udgifter Indtægter

7 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 7 Kulturhavn Kronborg - Etablering af adgangskontrol Udgifter Indtægter Renovering af bogorm - Espergærde bibliotek Udgifter Indtægter Færdiggørelse og indretning af etagen med fiktion Udgifter Indtægter Anlæg i alt Udgifter Indtægter Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at regnskabsbemærkningerne for 2013 forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Ib Kirkegaard, Thomas Horn Orientering foretaget.

8 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Driftsoverførsler fra regnskab 2013 til 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6925 Kultur- og Turismeudvalget Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler Kultur- og Turismeudvalget Bilag 2: Ansøgninger om overførsler over 6 pct. Bilag 3: Frigivelsesansøgninger - Kulturen Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 skal behandles på Økonomiudvalget den 22. april 2014 og i Byrådet den 28. april Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker i et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2013 på udvalgets område. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1, driftsoverførsel 2013 til kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Tillægsbevillinger der opskrev budget 2013 uden frigivelser Mer-/ mindreforbrug 2013 Overførsel af merforbrug Overførsel af i gangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 Automatisk overførsel unde 6 % Forslag til overførsel over 6 % 309 Kulturen Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Kommunale Musikskole 3101 Helsingør Kommunes Museer Frilandskulturcentret Aktivitetscentret Bølgen Kulturværftet og Toldkammeret Fælles Kulturelle Opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem I alt

9 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 9 + mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt Note: Kolonnen med tillægsbevillinger (finansieret af kassen) der opskrev budget 2013, skal fratrækkes evt. mindreforbrug i henhold til Økonomisk Politik For udspecificeret opgørelse se bilag 1. I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: 1. Rammestyrede områder (direkte styrbare) På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2013 til 2014 ske en indefrysning af den enkelte totalrammes mindreforbrug. Den indefrosne opsparing vil fortsat være til totalrammens disposition, men udmøntning vil kun kunne ske på baggrund af en godkendelse af centerchef/økonomiudvalg af budget til en konkret aktivitet. Der vil automatisk blive indefrosset mindreforbrug op til 6 % af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 videreføres til 2014 på budgetområde 824 puljer Overførsel og indefrysning af mindreforbrug under 6 % På Kultur- og Turismeudvalgets område overføres der samlet set et mindreforbrug (under 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 0,5 mio. kr. fra 2013 til Museerne har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette beløb skal dog nedskrives, i det 0,1 mio. kr. lægges i kommunekassen med henblik på at finansiere anlægsprojektet Opførelse af skulptur ved Værftsmuseet, jf. Byrådsbeslutning d Restbudgettet på 0,3 mio. kr. indefryses. Dertil kommer et mindreforbrug på turismeuddannelsen i 2013, hvilket udgør 0,2 mio. kr. Endelig har Helsingør Camping og Vandrehjem et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf mindre end 0,1 mio. kr. er under 6 %, og de 0,8 mio. kr. er over 6 % i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget overføres og indefryses. Mindreforbruget skyldes færre kunder med forplejning, hvilket har medført mindre personaleforbrug og vareforbrug. Dertil kommer, at flere vedligeholdelsesopgaver er blevet udskudt. På indtægtssiden er der en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret med. Der har været færre kursusophold/lejrskoler på vandrerhjemmet end forventet i 2013 (især pga. lærerlockout), men der har til gengæld været flere teltcampister på campingpladsen Overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % skal begrundes i særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % af det korrigerede budget. Se bilag 2 med de særlige ansøgninger. På Kultur- og Turismeudvalgetsområde søges der samlet set om at overføre mindreforbrug (over 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 0,5 mio. kr. fra 2013 til De 0,2 mio. kr. vedrører totalrammen Turisme og de 0,3 mio. kr. vedrører Helsingør Camping og Vandrehjem - se forklaring på mindreforbrug ovenfor Overførsel af merforbrug

10 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 10 Ved merforbrug over 6 % udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. På budgetområde 309 har Kulturværftet og Toldkammeret et merforbrug på over 6 %. Merforbruget udgør i alt 2,1 mio. kr. Der er i forbindelse med budget 2013 udarbejdet handlingsplan, som blev godkendt af Byrådet d Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på 1,8 mio. kr., som blev overført fra 2012 til Der er således akkumuleret et yderligere merforbrug i 2013 på 0,3 mio. kr. I budgettet for 2013 var der indarbejdet et beløb på 0,3 mio. kr. til afdrag på tidligere års gæld. Dette beløb afdrages således ikke i Årsagen til merforbruget skal ses i sammenhæng med Kulturværftets øgede aktivitetsniveau og de deraf følgende merudgifter til lønninger, kommunikation og drift. Således udgør merforbruget til lønninger og kommunikation 0,4 mio. kr. Merforbruget på årets to store programpunkter (CLICK-festival og Ole Lund Kirkegaard udstilling) er delvis dækket ind ved besparelser på bl.a. det øvrige programbudget. På indtægtssiden var der i 2013 budgetteret med en forpagtningsafgift fra Spisehuset på 0,4 mio. kr. Kulturværftet overtog i 2013 selv driften af cafeen, og det realiserede overskud fra denne drift udgør 0,1 mio. kr. Der er således ikke realiseret indtægter for 0,3 mio. kr. Det anbefales, at Kulturværftet kompenseres for disse manglende indtægter, hvorfor merforbruget nedskrives med 0,3 mio. kr. Det anbefales ligeledes, at nedskrive merforbruget med yderligere 0,1 mio. kr., i det Kulturværftet har afholdt forsikringsudgifter for i alt 0,1 mio. kr., som skulle have været afholdt af det tværgående område, som blev nulstillet og udgik af kommunens budget ved udgangen af Totalrammen Frilandskulturcentret udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette mindreforbrug skal dog korrigeres med 0,2 mio. kr., idet 0,2 mio. kr. lægges i kommunekassen med henblik på at finansiere anlægsprojektet Renovering af Spisehuset i Flynderupgård, jf. Byrådsbeslutning den 27. januar Derfor skal mindreforbruget på 0,1 mio. kr. korrigeres til et merforbrug på 0,1 mio. kr., som overføres til budget Merforbruget er dog under 6 % i forhold til det korrigerede budget. Totalrammerne Helsingør Kommunes Biblioteker og Fælles Kulturelle Opgaver har ligeledes finansieret anlæg fra deres driftsbudgetter, hvor driftsbudgettet er nedjusteret med henholdsvis med 0,5 mio. kr. og 0,6 mio. kr., hvilket har bevirket, at totalrammerne overfører marginale merforbrug til Der er tale om anlægsprojekterne Renovering af bogorm - Espergærde bibliotek Færdiggørelse og indretning af etagen med fiktion Vandskulptur Hornbæk Torv 1.4. Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 På nogle totalrammer er ikke alle frigivne overførsler blevet brugt i I særlige tilfælde søges disse om overførsel til 2014 til de respektive totalrammer uden indefrysning. Tilsvarende er der projekter finansieret af eksterne midler. Disse overføres tilsvarende uden indefrysning til Ingen totalrammer har ansøgt om overførsel af uforbrugte frigivelsesmidler. 2. Ikke rammestyrede områder (svært styrbare)

11 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 11 I udgangspunktet er der ikke overførselsadgang mellem årene. Byrådet har dog tidligere besluttet, at der er overførelsesadgang for puljen vedr. Beskæftigelsestilskuddet. Der er ikke budget på det ikke-rammestyrede område på budgetområde Frigivelse af indefrosne overførsler Der er mulighed for at søge om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelser under kr. kan centerchefen godkende - dog maksimalt én gang pr. år pr. totalramme. Frigivelse over kr. godkendes i Økonomiudvalget. I forbindelse med 1. budgetrevision har foreløbigt følgende totalrammer søgt om frigivelse af indefrosne overførsler. Se bilag 3. Tabel 3, foreløbige frigivelser opgjort på totalrammer Totalramme Kort forklaring Budgetområde 309 Beløb der ønskes frigivet (1.000 kr. ) Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer Turisme Midlerne søges til nye tidssvarende udstillinger på Bymuseet. Museet ønsker at søge eksterne midler til opgaven, men har behov for midler til projektmodning og medfinansiering. Midlerne søges til udvikling af Museernes hjemmeside, som er utidssvarende i design og struktur. Midlerne søges primært til turismeuddannelsen, hvilken de er øremærket til. Øvrige midler ønskes bl.a. anvendt til etablering af kultur/turisme kort i samarbejde med Helsingborg. Kultur- og Turismeudvalget i alt Foreløbigt søges der ved den 1. budgetrevision om frigivelse af 0,7 mio. kr. på Kultur- og Turismeudvalgets område. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at der overføres kr. til indefrysning på driften på budgetområde 309 under 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der søges om overførsel og indefrysning af kr. på driften på

12 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 12 budgetområde 309 fra 2013 til 2014 udover de 6 % pr. totalramme. 3. at merforbruget på kr. på budgetområde 309 overføres til budget at merforbruget på kr. på budgetområde 309 vedrørende Kulturværftet ikke overføres til budget at der ved den 1. budgetrevision søges om frigivelse af kr. på Kultur- og Turismeudvalgets område. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Ib Kirkegaard, Thomas Horn Indstillingerne godkendt.

13 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Udmøntning af besparelse fra budget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6891 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund I forbindelse med vedtagelsen budget 2014 blev det besluttet, at der på Kultur- og Turismeudvalgets område skal udmøntes besparelser for 0,7 mio. kr. i 2014, 1,6 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 3,6 mio. kr. i I dette dagsordenspunkt er der udarbejdet forslag til udmøntning af besparelserne. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget er der vedtaget en række specifikke besparelser samt en generel besparelse på servicedriften. På Kultur- og Turismeudvalgets område fordeler besparelserne sig kun på budgetområde 309 Kulturen, jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Besparelser på budgetområder Budgetområde og opgave: Besparelse i 2014 (i kr.): 309 Kulturen - Generel besparelse på servicedriften -676 Den generelle besparelse på servicedriften er lagt ind med en stigende profil frem mod I tabel 2 fremgår fordelingen på totalrammer (i kr.). Tabel 2. Den generelle besparelse fordelt på totalrammer/områder Totalrammeenhed Kulturen Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Frilandskulturcentret Aktivitetscentret Bølgen

14 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 14 Kulturværftet Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem Total Nedenfor beskrives udmøntningen af besparelserne. Kulturinstitutionerne er alle blevet anmodet om at redegøre for, hvordan besparelsen for 2014 er planlagt gennemført, samt hvilke konsekvenser dette vil få for institutionens virke og service. Samtidig er institutionerne bedt om at redegøre for mulige scenarier for effektuering af de planlagte besparelser for overslagsårene og også her synliggøre konsekvenser. 1. Helsingør Kommunes biblioteker 2014 Besparelsen for 2014 på kr. er udmøntet uden afskedigelser og på følgende områder: Vikarkontoen beskæres med kr. Konsekvensen er mindre service i ferieperioden/mindre vikardækning i forbindelse med det faste personales ferie. Dette giver forringet service, når der er stor søgning til bibliotekerne i skoleferierne og mange sommeraktiviteter. Desuden beskæres en række konti - uddannelse/kompetenceudvikling, kontorartikler, porto og vedligeholdelse. Besparelsen er drøftet i Bibliotekernes MED-udvalg og godkendt her ultimo Besparelsen er indarbejdet i bibliotekernes budget for Besparelsen i 2015 til 2017 er samlet på 1,585 mio. kr., eller stigende med godt kr. pr. år. Reduktionen kan udmøntes ved lukning af et mindre lokalbibliotek, en markant reduktion på Biblioteket Kulturværftet eller ved servicereduktion spredt. Besparelsen vil ved fastholdelse af alle huse helt overvejende skulle udmøntes på lønudgifter/personale, svarende til 3-4 normeringer. Den overordnede konsekvens vil være reduktion i service fra bibliotekerne, herunder evt. indskrænkninger i åbningstiden. For 2015 planlægges p.t. en væsentlig del af besparelsen udmøntet gennem en reduktion i ressourcer til Udviklingsafdelingen i forbindelse med ophør af medarbejder. Opgaverne overføres til driftsafdelinger eller bortfalder. Konsekvensen er spredt servicereduktion på både den interne og eksterne service. Reduktionerne i 2016 og 2017 er ikke specificeret/placeret p.t., men overordnet er det en intention at undgå afskedigelser gennem omplaceringer afhængigt af, hvor servicereduktioner ønskes placeret. 2. Helsingør Kommunes Musikskole 2014 Besparelsen i 2014 findes ved at spare et engangsbeløb på kr. på aktivitetskontoen.

15 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 15 Dette påvirker Musikskolens udadvendte virksomhed En samlet besparelse på Musikskolen på kr. i 2017 kan vanskelig findes på anden vis end ved at skære i antallet af undervisningstimer. Besparelsen vil kunne gennemføres fra ved i sommeren 2015 at nedlægge stillinger ved naturlig afgang svarende til ca. 80 % af en fuldtidsstilling. Besparet samlet lønsum på kr. vil slå fuldt igennem i Dette vil betyde en reduktion i antallet af instrumental-elever på ca. 40 elever i Når den sparede lønsum er højere end sparemålet skyldes det, at en reduktion i mængden af undervisningstimer også betyder tabte indtægter. Et tab på ca kr. i modtaget statsrefusion på lærerløn fra Et tab i elevindtægter stigende til ca kr. i 2017 (svarende til 40 elever med et årligt bidrag kr./elev). 3. Helsingør Kommunes Museer og Frilandskulturcentret Flynderupgård 2014 Besparelsen i 2014 planlægges gennemført ved at nedlægge arkivvagten på biblioteket og ophøre med arkivudstillinger samme sted. Arkivvagten etableres to eftermiddage om ugen kl i lokalarkivet, Sct. Annagade fra medio Samtidig sker en reducering i mål for digitaliseringen af museernes foto- og av-samling fra medio Generelt skal det bemærkes, at besparelsen tænkes udmøntet ved gradvis reducering af bemandingen i museernes dokumentations- og samlingsenhed svarende til den reducerede bevilling, samt ved en nedsættelse af udstillingsfrekvensen fra Udgangspunktet for prioriteringen er museernes kerneydelser som et statsanerkendt museum, der er defineret af museumsloven. Helsingør Kommunes Museer har ansvar for varetagelse af den lokale kulturarv gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling samt hensyn til kulturudvalgets ønsker. Museerne har således skal opgaver og kan opgaver. Besparelserne vil betyde reduceret bemanding med ca. timer pr. år beregnet efter hk-løn: 2014= 229 timer, 2015= 552 timer, 2016= 886 timer og 2017= timer. Reduceringen forventes at få følgende konsekvenser for museernes service: 1. Nedlæggelse af arkivvagten på biblioteket vil give borgerne en mindre og mere begrænset adgang til lokalarkivet og det lokalhistoriske vil ikke have samme synlighed på biblioteket. 2. Medarbejderressourcer til instruktion af 32 praktikanter til museernes fotoværksted reduceres. Museet vil fra 2015 kunne modtage 1-2 praktikanter på årsbasis mod 4-5 praktikanter i dag. 3. Redaktionen af publikationen Folk og Minder i Nordsjælland overlades til andre Nordsjællandske Museer fra Reduceret udstillingsfrekvens på Helsingør Kommunes Museer fra 5 særudstillinger årligt til 4 særudstillinger fra Reduceringen vil få følgende konsekvenser for museernes personale: 1. Reduceringen i bemandingen vil blive søgt løst ved naturlig afgang ved pension, opfordring til frivillig nedgang i timetal og orlov uden løn. Kan der ikke findes en løsning ved frivillig afgang, vil anvendelsen af timelønnede museumsværter blive reduceret, og museets faste stab vil får museumsværts forpligtigelser. 2. Omfordeling af arbejdsopgaver hos personalet afhængig af hvor reduceringen af bemandingen konkret foregår. Planen for udmøntningen af det reducerede tilskud er drøftet i A-MED den 21. marts Bølgen

16 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Besparelsen vil blive fundet ved at holde tilbage på opgradering af diverse gear og grej Mens 2014-besparelsen tænkes fundet ved tilbageholdenhed på udstyrssiden, vil en besparelse på samlet set kr. ikke kunne klares uden at skære i personaleressourcerne. Hvor præcist det skulle ske, er ikke afklaret endnu. Det skal bemærkes, at Bølgen i forvejen har svært ved at få bemandingen i åbningstiden til at hænge sammen, og en personalereduktion vil yderligere vanskeliggøre dette. En mulighed vil være at indskrænke åbningstiden, således at Bølgen holder lukket om lørdagen. Det vil gøre opgaven med at få åbningstiden til at hænge sammen efter en personalereduktion mere overskuelig. Besparelsen har været drøftet i A-MED. 5. Kulturværftet og Toldkammeret 2014 Besparelse på kr. er planlagt gennemført ved at beskære budgettet til den klassiske musik samt ved at indstille samarbejdet med Danmarks Designskole om oplevelsesdesign Den samlede besparelse på kr. er af en størrelsesorden, så det vil være nødvendigt at se på, hvilke aktivitetsområder som kan beskæres eller helt nedlægges. Endvidere kan der arbejdes for at styrke indtægtssiden, f.eks. ved prisregulering/-stigning på lokaleleje. En drøftelse af mulige konkrete scenarier påtænkes gennemført i A-MED forinden fremlæggelse for udvalget. 6. Fælles kulturelle opgaver 2014 Besparelsen for 2014 er fremlagt for og godkendt af Kulturudvalget ultimo Beløbet findes i samarbejdsaftale med Athelas Sinfonietta, som blev ophævet fra og med En stor del af midlerne i Fælles kulturelle opgaver er bundet i aftaler, herunder f.eks. egnsteateraftale, samarbejdsaftale med Helsingør Teater, Museet for Søfart, Egegården m.v. For at opnå den samlede besparelse på kr. kan det være nødvendigt at se på de indgåede samarbejdsaftaler, ligesom beskæringer af udvalgets pulje og midler til kunstudsmykning kan komme på tale. Økonomi/Personaleforhold De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor i sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at den foreslåede besparelse i 2014 udmøntes som beskrevet i sagsfremstillingen. 2. at besparelsesplanen fra fremlægges til politisk behandling på mødet i september.

17 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 17 Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Ib Kirkegaard, Thomas Horn Indstillingerne godkendt.

18 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Kulturhuset Bølgen - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1732 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Som led i de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Turismeudvalget og institutionerne, er leder af Kulturhuset Bølgen, Udita Budde, indbudt til at orientere udvalget om deres virksomhed. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Relation til vision og tværgående politikker Kulturhuset Bølgen i Hellebæk / Ålsgårde understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, trygt nærmiljø Et levende sted: Åbent og aktivt bymiljø med mange kulturelle tilbud Tidlig indsats: Der er nem adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes Sagsfremstilling Udita Budde vil i mødet bl.a. orientere om følgende: Institutionens hovedaktiviteter Erfaringer fra 2013 Planer for 2014 Bemærkninger fra Bølgen i forhold til vision og strategi Signaler til Kultur- og Turismeudvalget/Byrådet Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den

19 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 19 Ikke til stede: Ib Kirkegaard, Thomas Horn Orientering foretaget.

20 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Helsingør Kommunes Museer - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6037 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Som led i de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Turismeudvalget og institutionerne, er leder af Helsingør Kommunes Museer, herunder Frilandskulturcentret, Maibritt Bager, indbudt til at orientere udvalget om deres virksomhed. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Museers virksomhed understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, trygge nærmiljøer Besøgende: Årlige events der definerer kommunen, åbne og levende byer Livslang læring: Gode muligheder for læring for børn og voksne, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, attraktive og kreative læringsmiljøer Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud Tidlig indsats: Borgernes sættes i stand til at tage ansvar for eget liv, adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes Sagsfremstilling Maibritt Bager vil i mødet bl.a. orientere om følgende: Institutionens hovedaktiviteter Erfaringer fra 2013 Planer for 2014 Bemærkninger fra Museerne, herunder Frilandskulturcentret i forhold til vision og strategi Signaler til Kultur- og Turismeudvalget/Byrådet Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. november 2013...2

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 248. Meddelelser... 483 249. Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere