Referat Kultur- og Turismeudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kultur- og Turismeudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt. 2-4, Udita Budde pkt. 5, Maibritt Bager pkt Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Thomas Horn (A) Betina Svinggaard (A) Fraværende: Ib Kirkegaard Thomas Horn Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Regnskab orientering Driftsoverførsler fra regnskab 2013 til Udmøntning af besparelse fra budget Kulturhuset Bølgen - orientering Helsingør Kommunes Museer - orientering Afrapportering for museumssamarbejdet i Nordsjælland - orientering Skulpturen "Værftsarbejderne" - orientering Sundtoldmarked tilskud Udvalgets tilskudspulje - orientering Ansøgning om tilskud til Jazzfestival, tilskud Øresundsoperaen "Dampenes Rejse", tilskud Filmproduktion i Helsingør - orientering Potentialeplan for Hornbæk, udvikling af kystturisme - orientering Sager til behandling på kommende møder i Kultur- og Turismeudvalget - orientering Meddelelser Eventuelt...44 Bilagsliste...45

2 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/18 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Ib Kirkegaard, Thomas Horn Dagsordenen godkendt.

3 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Regnskab orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6924 Kultur- og Turismeudvalget Regnskabsbemærkninger Kulturen Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde, med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Kultur- og Turismeudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på budgetområde 309 Kulturen. Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012* Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 mer-/ mindreforbrug for Kulturen Heraf Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Frilandskulturcentret Aktivitetscentret Bølgen

4 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 4 Kulturværftet Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde Kulturen På budgetområde 309 udgør det korrigerede driftsbudget netto 89,3 mio. kr. i Der er kun budget på det rammestyrede område. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,7 % i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 309 er der en afvigelse på 1,7 % i forhold til det oprindelige budget og 1,7 % i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Kommunes Biblioteker har et marginalt merforbrug på kr. Bibliotekerne har haft merudgifter til løn i forbindelse med projekter på 0,3 mio. kr., samt andre udgifter til inventar og diverse serviceaftaler fordelt på bibliotekerne på 0,4 mio. kr. På indtægtssiden har der til gengæld været en samlet merindtægt på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes ikke-budgetterede éngangsindtægter på 0,3 mio. kr. og 0,2 mio. kr. for henholdsvis tilskud IT-hjælp til mindre IT-parate virksomheder, bydelsmødre Vapnagård og Medborgercenter Vapnagård samt biblioteksprojekter med medfølgende lønforbrug i forhold til gymnasieundervisning, turistinformation mfl. Totalrammen har finansieret anlæg fra driftsbudgettet, hvilket har medført at driftsbudgettet er blevet nedjusteret med 0,5 mio. kr. Der er tale om anlægsprojekterne Renovering af bogorm - Espergærde bibliotek og Færdiggørelse og indretning af etagen med fiktion Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Musikskole har et merforbrug på i alt kr. Dette skyldes primært en negativ overførsel fra 2012 til 2013, som totalrammen har nedbragt med 0,5 mio. kr. i Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer har et mindreforbrug på i alt kr.

5 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 5 Mindreforbruget skyldes, at Museerne har reserveret yderligere midler til ny tidssvarende udstilling på Helsingør Bymuseum. Udstillingen vil skulle leve op til publikumsforventningerne til et moderne museum. Mindreforbruget vil dog blive nedskrevet med 0,1 mio. kr. i forbindelse med behandlingen af overførslerne fra 2013 til 2014 med henblik på at finansiere anlægsprojektet Opførelse af skulptur ved Værftsmuseet, jf. Byrådsbeslutning den 27. januar Frilandskulturcentret Frilandskulturcentret udviser et mindreforbrug på kr. Erindringskøkkenet Spisehuset på Flynderupgård har i 2013 haft en merindtægt som følge af en strategisk satsning på udvikling af tilbuddet til borgerne. Dette mindreforbrug skal nedskrives med 0,2 mio. kr. med henblik på at finansiere anlægsprojektet Renovering af Spisehuset i Flynderupgård, jf. Byrådsbeslutning den 27. januar Aktivitetscentret Bølgen Aktivitetscentret Bølgen har et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til en medarbejder, som er gået på pension samt til ansættelse af ny medarbejder Kulturværftet og Toldkammeret Kulturværftet og Toldkammet har et samlet merforbrug på i alt kr. Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på 1,8 mio. kr., som blev overført fra 2012 til Der er således akkumuleret et yderligere merforbrug i 2013 på 0,3 mio. kr. I budgettet for 2013 var der - ifølge afdragsplanen - indarbejdet et beløb på 0,3 mio. kr. til afdrag på tidligere års gæld. Dette beløb afdrages således ikke i Afdragsplanen er fortsat gældende. Årsagen til merforbruget skal ses i sammenhæng med Kulturværftets øgede aktivitetsniveau og de deraf følgende merudgifter til lønninger, kommunikation og drift. Således udgør merforbruget til lønninger og kommunikation 0,4 mio. kr. Merforbruget på årets to store programpunkter (CLICK-festival og Ole Lund Kirkegaard udstilling) er delvis dækket ind ved besparelser på bl.a. det øvrige programbudget. På indtægtssiden var der i 2013 budgetteret med en forpagtningsafgift fra Spisehuset på 0,4 mio. kr. Kulturværftet overtog i 2013 selv driften af cafeen, og det realiserede overskud fra denne drift udgør 0,1 mio. kr. Der er således ikke realiseret indtægter for 0,3 mio. kr. Kulturværftet kompenseres for disse manglende indtægter, hvorfor merforbruget nedskrives med 0,3 mio. kr. Totalrammens merforbrug nedskrives yderligere med 0,1 mio. kr., i det denne har afholdt forsikringsudgifter for i alt 0,1 mio. kr., som skulle have været afholdt af det tværgående område, som blev nulstillet og udgik af kommunens budget ved udgangen af Fælles Kulturelle Opgaver

6 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 6 Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver har et samlet merforbrug på kr. På udgiftssiden er der merudgifter for 1,1 mio. kr. Merudgifterne dækker over en række udeståender i form af bevilgede ikke udbetalte tilskud samt tilgodehavender, herunder Musikskolens tidligere merforbrug på 1,0 mio. kr. Dertil kommer afregning for projektudgifter afholdt af Helsingør Kommune for regionalt kulturaftale-projekt. På indtægtssiden er der merindtægter for 1,0 mio. kr. Dette skyldes, at refusion vedr. gadeteaterfestival ikke er indtægtsbudgetteret, lige såvel som afregningen med Helsingør Teater ikke er medtaget i udgiftsbudgettet. Totalrammen har finansieret anlægget Vandskulptur Hornbæk Torv fra driftsbudgettet, hvilket har medført at driftsbudgettet er blevet nedjusteret med 0,6 mio. kr Turisme Totalrammen Turisme udviser et mindreforbrug på kr. Der har været et mindreforbrug på turismeuddannelsen i Dette beløb er dog øremærket projekter i Helsingør Camping og Vandrehjem Helsingør Camping og Vandrehjem har et mindreforbrug på kr. På udgiftssiden er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Færre kunder med forplejning har medført mindre personaleforbrug og vareforbrug. Dertil kommer, at flere vedligeholdelsesopgaver er blevet udskudt. På indtægtssiden er der mindre indtægter på 0,5 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret med. Der har været færre kursusophold/lejrskoler på vandrerhjemmet end forventet i 2013 (især pga. lærerlockout), men der har til gengæld været flere teltcampister på campingpladsen Ikke rammestyret område Der er ikke budget på det ikke-rammestyrede område på budgetområde Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde viser et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., jf. tabel 2. Anlægsprojekter kr. Oprindeligt budget 2013 Overførsel fra 2012 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mer-/ mindreforbrug Forundersøgelse - nedrivning af Teknisk Museum Udgifter Indtægter Vandskulptur Hornbæk Torv Udgifter Indtægter

7 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 7 Kulturhavn Kronborg - Etablering af adgangskontrol Udgifter Indtægter Renovering af bogorm - Espergærde bibliotek Udgifter Indtægter Færdiggørelse og indretning af etagen med fiktion Udgifter Indtægter Anlæg i alt Udgifter Indtægter Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at regnskabsbemærkningerne for 2013 forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Ib Kirkegaard, Thomas Horn Orientering foretaget.

8 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Driftsoverførsler fra regnskab 2013 til 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6925 Kultur- og Turismeudvalget Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler Kultur- og Turismeudvalget Bilag 2: Ansøgninger om overførsler over 6 pct. Bilag 3: Frigivelsesansøgninger - Kulturen Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 skal behandles på Økonomiudvalget den 22. april 2014 og i Byrådet den 28. april Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker i et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2013 på udvalgets område. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1, driftsoverførsel 2013 til kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Tillægsbevillinger der opskrev budget 2013 uden frigivelser Mer-/ mindreforbrug 2013 Overførsel af merforbrug Overførsel af i gangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 Automatisk overførsel unde 6 % Forslag til overførsel over 6 % 309 Kulturen Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Kommunale Musikskole 3101 Helsingør Kommunes Museer Frilandskulturcentret Aktivitetscentret Bølgen Kulturværftet og Toldkammeret Fælles Kulturelle Opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem I alt

9 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 9 + mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt Note: Kolonnen med tillægsbevillinger (finansieret af kassen) der opskrev budget 2013, skal fratrækkes evt. mindreforbrug i henhold til Økonomisk Politik For udspecificeret opgørelse se bilag 1. I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: 1. Rammestyrede områder (direkte styrbare) På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2013 til 2014 ske en indefrysning af den enkelte totalrammes mindreforbrug. Den indefrosne opsparing vil fortsat være til totalrammens disposition, men udmøntning vil kun kunne ske på baggrund af en godkendelse af centerchef/økonomiudvalg af budget til en konkret aktivitet. Der vil automatisk blive indefrosset mindreforbrug op til 6 % af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 videreføres til 2014 på budgetområde 824 puljer Overførsel og indefrysning af mindreforbrug under 6 % På Kultur- og Turismeudvalgets område overføres der samlet set et mindreforbrug (under 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 0,5 mio. kr. fra 2013 til Museerne har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette beløb skal dog nedskrives, i det 0,1 mio. kr. lægges i kommunekassen med henblik på at finansiere anlægsprojektet Opførelse af skulptur ved Værftsmuseet, jf. Byrådsbeslutning d Restbudgettet på 0,3 mio. kr. indefryses. Dertil kommer et mindreforbrug på turismeuddannelsen i 2013, hvilket udgør 0,2 mio. kr. Endelig har Helsingør Camping og Vandrehjem et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf mindre end 0,1 mio. kr. er under 6 %, og de 0,8 mio. kr. er over 6 % i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget overføres og indefryses. Mindreforbruget skyldes færre kunder med forplejning, hvilket har medført mindre personaleforbrug og vareforbrug. Dertil kommer, at flere vedligeholdelsesopgaver er blevet udskudt. På indtægtssiden er der en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret med. Der har været færre kursusophold/lejrskoler på vandrerhjemmet end forventet i 2013 (især pga. lærerlockout), men der har til gengæld været flere teltcampister på campingpladsen Overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % skal begrundes i særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % af det korrigerede budget. Se bilag 2 med de særlige ansøgninger. På Kultur- og Turismeudvalgetsområde søges der samlet set om at overføre mindreforbrug (over 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 0,5 mio. kr. fra 2013 til De 0,2 mio. kr. vedrører totalrammen Turisme og de 0,3 mio. kr. vedrører Helsingør Camping og Vandrehjem - se forklaring på mindreforbrug ovenfor Overførsel af merforbrug

10 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 10 Ved merforbrug over 6 % udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. På budgetområde 309 har Kulturværftet og Toldkammeret et merforbrug på over 6 %. Merforbruget udgør i alt 2,1 mio. kr. Der er i forbindelse med budget 2013 udarbejdet handlingsplan, som blev godkendt af Byrådet d Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på 1,8 mio. kr., som blev overført fra 2012 til Der er således akkumuleret et yderligere merforbrug i 2013 på 0,3 mio. kr. I budgettet for 2013 var der indarbejdet et beløb på 0,3 mio. kr. til afdrag på tidligere års gæld. Dette beløb afdrages således ikke i Årsagen til merforbruget skal ses i sammenhæng med Kulturværftets øgede aktivitetsniveau og de deraf følgende merudgifter til lønninger, kommunikation og drift. Således udgør merforbruget til lønninger og kommunikation 0,4 mio. kr. Merforbruget på årets to store programpunkter (CLICK-festival og Ole Lund Kirkegaard udstilling) er delvis dækket ind ved besparelser på bl.a. det øvrige programbudget. På indtægtssiden var der i 2013 budgetteret med en forpagtningsafgift fra Spisehuset på 0,4 mio. kr. Kulturværftet overtog i 2013 selv driften af cafeen, og det realiserede overskud fra denne drift udgør 0,1 mio. kr. Der er således ikke realiseret indtægter for 0,3 mio. kr. Det anbefales, at Kulturværftet kompenseres for disse manglende indtægter, hvorfor merforbruget nedskrives med 0,3 mio. kr. Det anbefales ligeledes, at nedskrive merforbruget med yderligere 0,1 mio. kr., i det Kulturværftet har afholdt forsikringsudgifter for i alt 0,1 mio. kr., som skulle have været afholdt af det tværgående område, som blev nulstillet og udgik af kommunens budget ved udgangen af Totalrammen Frilandskulturcentret udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette mindreforbrug skal dog korrigeres med 0,2 mio. kr., idet 0,2 mio. kr. lægges i kommunekassen med henblik på at finansiere anlægsprojektet Renovering af Spisehuset i Flynderupgård, jf. Byrådsbeslutning den 27. januar Derfor skal mindreforbruget på 0,1 mio. kr. korrigeres til et merforbrug på 0,1 mio. kr., som overføres til budget Merforbruget er dog under 6 % i forhold til det korrigerede budget. Totalrammerne Helsingør Kommunes Biblioteker og Fælles Kulturelle Opgaver har ligeledes finansieret anlæg fra deres driftsbudgetter, hvor driftsbudgettet er nedjusteret med henholdsvis med 0,5 mio. kr. og 0,6 mio. kr., hvilket har bevirket, at totalrammerne overfører marginale merforbrug til Der er tale om anlægsprojekterne Renovering af bogorm - Espergærde bibliotek Færdiggørelse og indretning af etagen med fiktion Vandskulptur Hornbæk Torv 1.4. Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 På nogle totalrammer er ikke alle frigivne overførsler blevet brugt i I særlige tilfælde søges disse om overførsel til 2014 til de respektive totalrammer uden indefrysning. Tilsvarende er der projekter finansieret af eksterne midler. Disse overføres tilsvarende uden indefrysning til Ingen totalrammer har ansøgt om overførsel af uforbrugte frigivelsesmidler. 2. Ikke rammestyrede områder (svært styrbare)

11 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 11 I udgangspunktet er der ikke overførselsadgang mellem årene. Byrådet har dog tidligere besluttet, at der er overførelsesadgang for puljen vedr. Beskæftigelsestilskuddet. Der er ikke budget på det ikke-rammestyrede område på budgetområde Frigivelse af indefrosne overførsler Der er mulighed for at søge om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelser under kr. kan centerchefen godkende - dog maksimalt én gang pr. år pr. totalramme. Frigivelse over kr. godkendes i Økonomiudvalget. I forbindelse med 1. budgetrevision har foreløbigt følgende totalrammer søgt om frigivelse af indefrosne overførsler. Se bilag 3. Tabel 3, foreløbige frigivelser opgjort på totalrammer Totalramme Kort forklaring Budgetområde 309 Beløb der ønskes frigivet (1.000 kr. ) Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer Turisme Midlerne søges til nye tidssvarende udstillinger på Bymuseet. Museet ønsker at søge eksterne midler til opgaven, men har behov for midler til projektmodning og medfinansiering. Midlerne søges til udvikling af Museernes hjemmeside, som er utidssvarende i design og struktur. Midlerne søges primært til turismeuddannelsen, hvilken de er øremærket til. Øvrige midler ønskes bl.a. anvendt til etablering af kultur/turisme kort i samarbejde med Helsingborg. Kultur- og Turismeudvalget i alt Foreløbigt søges der ved den 1. budgetrevision om frigivelse af 0,7 mio. kr. på Kultur- og Turismeudvalgets område. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at der overføres kr. til indefrysning på driften på budgetområde 309 under 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der søges om overførsel og indefrysning af kr. på driften på

12 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 12 budgetområde 309 fra 2013 til 2014 udover de 6 % pr. totalramme. 3. at merforbruget på kr. på budgetområde 309 overføres til budget at merforbruget på kr. på budgetområde 309 vedrørende Kulturværftet ikke overføres til budget at der ved den 1. budgetrevision søges om frigivelse af kr. på Kultur- og Turismeudvalgets område. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Ib Kirkegaard, Thomas Horn Indstillingerne godkendt.

13 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Udmøntning af besparelse fra budget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6891 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund I forbindelse med vedtagelsen budget 2014 blev det besluttet, at der på Kultur- og Turismeudvalgets område skal udmøntes besparelser for 0,7 mio. kr. i 2014, 1,6 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 3,6 mio. kr. i I dette dagsordenspunkt er der udarbejdet forslag til udmøntning af besparelserne. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget er der vedtaget en række specifikke besparelser samt en generel besparelse på servicedriften. På Kultur- og Turismeudvalgets område fordeler besparelserne sig kun på budgetområde 309 Kulturen, jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Besparelser på budgetområder Budgetområde og opgave: Besparelse i 2014 (i kr.): 309 Kulturen - Generel besparelse på servicedriften -676 Den generelle besparelse på servicedriften er lagt ind med en stigende profil frem mod I tabel 2 fremgår fordelingen på totalrammer (i kr.). Tabel 2. Den generelle besparelse fordelt på totalrammer/områder Totalrammeenhed Kulturen Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Frilandskulturcentret Aktivitetscentret Bølgen

14 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 14 Kulturværftet Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem Total Nedenfor beskrives udmøntningen af besparelserne. Kulturinstitutionerne er alle blevet anmodet om at redegøre for, hvordan besparelsen for 2014 er planlagt gennemført, samt hvilke konsekvenser dette vil få for institutionens virke og service. Samtidig er institutionerne bedt om at redegøre for mulige scenarier for effektuering af de planlagte besparelser for overslagsårene og også her synliggøre konsekvenser. 1. Helsingør Kommunes biblioteker 2014 Besparelsen for 2014 på kr. er udmøntet uden afskedigelser og på følgende områder: Vikarkontoen beskæres med kr. Konsekvensen er mindre service i ferieperioden/mindre vikardækning i forbindelse med det faste personales ferie. Dette giver forringet service, når der er stor søgning til bibliotekerne i skoleferierne og mange sommeraktiviteter. Desuden beskæres en række konti - uddannelse/kompetenceudvikling, kontorartikler, porto og vedligeholdelse. Besparelsen er drøftet i Bibliotekernes MED-udvalg og godkendt her ultimo Besparelsen er indarbejdet i bibliotekernes budget for Besparelsen i 2015 til 2017 er samlet på 1,585 mio. kr., eller stigende med godt kr. pr. år. Reduktionen kan udmøntes ved lukning af et mindre lokalbibliotek, en markant reduktion på Biblioteket Kulturværftet eller ved servicereduktion spredt. Besparelsen vil ved fastholdelse af alle huse helt overvejende skulle udmøntes på lønudgifter/personale, svarende til 3-4 normeringer. Den overordnede konsekvens vil være reduktion i service fra bibliotekerne, herunder evt. indskrænkninger i åbningstiden. For 2015 planlægges p.t. en væsentlig del af besparelsen udmøntet gennem en reduktion i ressourcer til Udviklingsafdelingen i forbindelse med ophør af medarbejder. Opgaverne overføres til driftsafdelinger eller bortfalder. Konsekvensen er spredt servicereduktion på både den interne og eksterne service. Reduktionerne i 2016 og 2017 er ikke specificeret/placeret p.t., men overordnet er det en intention at undgå afskedigelser gennem omplaceringer afhængigt af, hvor servicereduktioner ønskes placeret. 2. Helsingør Kommunes Musikskole 2014 Besparelsen i 2014 findes ved at spare et engangsbeløb på kr. på aktivitetskontoen.

15 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 15 Dette påvirker Musikskolens udadvendte virksomhed En samlet besparelse på Musikskolen på kr. i 2017 kan vanskelig findes på anden vis end ved at skære i antallet af undervisningstimer. Besparelsen vil kunne gennemføres fra ved i sommeren 2015 at nedlægge stillinger ved naturlig afgang svarende til ca. 80 % af en fuldtidsstilling. Besparet samlet lønsum på kr. vil slå fuldt igennem i Dette vil betyde en reduktion i antallet af instrumental-elever på ca. 40 elever i Når den sparede lønsum er højere end sparemålet skyldes det, at en reduktion i mængden af undervisningstimer også betyder tabte indtægter. Et tab på ca kr. i modtaget statsrefusion på lærerløn fra Et tab i elevindtægter stigende til ca kr. i 2017 (svarende til 40 elever med et årligt bidrag kr./elev). 3. Helsingør Kommunes Museer og Frilandskulturcentret Flynderupgård 2014 Besparelsen i 2014 planlægges gennemført ved at nedlægge arkivvagten på biblioteket og ophøre med arkivudstillinger samme sted. Arkivvagten etableres to eftermiddage om ugen kl i lokalarkivet, Sct. Annagade fra medio Samtidig sker en reducering i mål for digitaliseringen af museernes foto- og av-samling fra medio Generelt skal det bemærkes, at besparelsen tænkes udmøntet ved gradvis reducering af bemandingen i museernes dokumentations- og samlingsenhed svarende til den reducerede bevilling, samt ved en nedsættelse af udstillingsfrekvensen fra Udgangspunktet for prioriteringen er museernes kerneydelser som et statsanerkendt museum, der er defineret af museumsloven. Helsingør Kommunes Museer har ansvar for varetagelse af den lokale kulturarv gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling samt hensyn til kulturudvalgets ønsker. Museerne har således skal opgaver og kan opgaver. Besparelserne vil betyde reduceret bemanding med ca. timer pr. år beregnet efter hk-løn: 2014= 229 timer, 2015= 552 timer, 2016= 886 timer og 2017= timer. Reduceringen forventes at få følgende konsekvenser for museernes service: 1. Nedlæggelse af arkivvagten på biblioteket vil give borgerne en mindre og mere begrænset adgang til lokalarkivet og det lokalhistoriske vil ikke have samme synlighed på biblioteket. 2. Medarbejderressourcer til instruktion af 32 praktikanter til museernes fotoværksted reduceres. Museet vil fra 2015 kunne modtage 1-2 praktikanter på årsbasis mod 4-5 praktikanter i dag. 3. Redaktionen af publikationen Folk og Minder i Nordsjælland overlades til andre Nordsjællandske Museer fra Reduceret udstillingsfrekvens på Helsingør Kommunes Museer fra 5 særudstillinger årligt til 4 særudstillinger fra Reduceringen vil få følgende konsekvenser for museernes personale: 1. Reduceringen i bemandingen vil blive søgt løst ved naturlig afgang ved pension, opfordring til frivillig nedgang i timetal og orlov uden løn. Kan der ikke findes en løsning ved frivillig afgang, vil anvendelsen af timelønnede museumsværter blive reduceret, og museets faste stab vil får museumsværts forpligtigelser. 2. Omfordeling af arbejdsopgaver hos personalet afhængig af hvor reduceringen af bemandingen konkret foregår. Planen for udmøntningen af det reducerede tilskud er drøftet i A-MED den 21. marts Bølgen

16 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Besparelsen vil blive fundet ved at holde tilbage på opgradering af diverse gear og grej Mens 2014-besparelsen tænkes fundet ved tilbageholdenhed på udstyrssiden, vil en besparelse på samlet set kr. ikke kunne klares uden at skære i personaleressourcerne. Hvor præcist det skulle ske, er ikke afklaret endnu. Det skal bemærkes, at Bølgen i forvejen har svært ved at få bemandingen i åbningstiden til at hænge sammen, og en personalereduktion vil yderligere vanskeliggøre dette. En mulighed vil være at indskrænke åbningstiden, således at Bølgen holder lukket om lørdagen. Det vil gøre opgaven med at få åbningstiden til at hænge sammen efter en personalereduktion mere overskuelig. Besparelsen har været drøftet i A-MED. 5. Kulturværftet og Toldkammeret 2014 Besparelse på kr. er planlagt gennemført ved at beskære budgettet til den klassiske musik samt ved at indstille samarbejdet med Danmarks Designskole om oplevelsesdesign Den samlede besparelse på kr. er af en størrelsesorden, så det vil være nødvendigt at se på, hvilke aktivitetsområder som kan beskæres eller helt nedlægges. Endvidere kan der arbejdes for at styrke indtægtssiden, f.eks. ved prisregulering/-stigning på lokaleleje. En drøftelse af mulige konkrete scenarier påtænkes gennemført i A-MED forinden fremlæggelse for udvalget. 6. Fælles kulturelle opgaver 2014 Besparelsen for 2014 er fremlagt for og godkendt af Kulturudvalget ultimo Beløbet findes i samarbejdsaftale med Athelas Sinfonietta, som blev ophævet fra og med En stor del af midlerne i Fælles kulturelle opgaver er bundet i aftaler, herunder f.eks. egnsteateraftale, samarbejdsaftale med Helsingør Teater, Museet for Søfart, Egegården m.v. For at opnå den samlede besparelse på kr. kan det være nødvendigt at se på de indgåede samarbejdsaftaler, ligesom beskæringer af udvalgets pulje og midler til kunstudsmykning kan komme på tale. Økonomi/Personaleforhold De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor i sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at den foreslåede besparelse i 2014 udmøntes som beskrevet i sagsfremstillingen. 2. at besparelsesplanen fra fremlægges til politisk behandling på mødet i september.

17 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 17 Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Ib Kirkegaard, Thomas Horn Indstillingerne godkendt.

18 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Kulturhuset Bølgen - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1732 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Som led i de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Turismeudvalget og institutionerne, er leder af Kulturhuset Bølgen, Udita Budde, indbudt til at orientere udvalget om deres virksomhed. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Relation til vision og tværgående politikker Kulturhuset Bølgen i Hellebæk / Ålsgårde understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, trygt nærmiljø Et levende sted: Åbent og aktivt bymiljø med mange kulturelle tilbud Tidlig indsats: Der er nem adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes Sagsfremstilling Udita Budde vil i mødet bl.a. orientere om følgende: Institutionens hovedaktiviteter Erfaringer fra 2013 Planer for 2014 Bemærkninger fra Bølgen i forhold til vision og strategi Signaler til Kultur- og Turismeudvalget/Byrådet Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den

19 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 19 Ikke til stede: Ib Kirkegaard, Thomas Horn Orientering foretaget.

20 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Helsingør Kommunes Museer - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6037 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Som led i de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Turismeudvalget og institutionerne, er leder af Helsingør Kommunes Museer, herunder Frilandskulturcentret, Maibritt Bager, indbudt til at orientere udvalget om deres virksomhed. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Museers virksomhed understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, trygge nærmiljøer Besøgende: Årlige events der definerer kommunen, åbne og levende byer Livslang læring: Gode muligheder for læring for børn og voksne, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, attraktive og kreative læringsmiljøer Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud Tidlig indsats: Borgernes sættes i stand til at tage ansvar for eget liv, adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes Sagsfremstilling Maibritt Bager vil i mødet bl.a. orientere om følgende: Institutionens hovedaktiviteter Erfaringer fra 2013 Planer for 2014 Bemærkninger fra Museerne, herunder Frilandskulturcentret i forhold til vision og strategi Signaler til Kultur- og Turismeudvalget/Byrådet Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget : Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt. 2-4, Udita

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat : Mandag den 11. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Mødested: Bølgen, Ålsgårde Bemærkninger: Temamøde fra kl. 12-16 på Bølgen, Ålsgårde. Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget : Mandag den 02. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Budgetområde: 826 Administration

Budgetområde: 826 Administration Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Torsdag den 09. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:05 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Dagsorden Marienlyst Slot, 17, stk. 4

Dagsorden Marienlyst Slot, 17, stk. 4 Dagsorden : Fredag den 30. juni 2017 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Henrik Møller (A) Michael Brostrøm (Formand for Marienlyst

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat : Mandag den 02. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og private daginstitutioner samt socialpædagogiske fritidstilbud. Der gives desuden tilskud til pasning

Læs mere

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Titel Helsingør Kommunes Museer, magasinforvaltning ændring af arbejdsgangen Nr.: E309-1 Helsingør Kommunes Museer har i dag magasiner på flere adresser, herunder et ikke tidsvarende magasin i et dyrt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Tirsdag den 01. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

Forslag til principper for udbetaling af tilskud fra Kulturudvalgets pulje:

Forslag til principper for udbetaling af tilskud fra Kulturudvalgets pulje: Notat Forslag til principper for udbetaling af tilskud fra Kulturudvalgets pulje: Budgetområde 309 Kultur består af 2 hovedområder - Bevillinger til kulturinstitutioner, i alt netto kr. 86,2 mio. kr. -

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:30-18:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Referat Kulturudvalget

Referat Kulturudvalget Referat : Tirsdag den 17. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Malene Carmel (L) Fuat Yalan (TL) Christian Saggau (F) Morten Westergaard (C)

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget : Tirsdag den 06. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 02. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 19.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. oktober 2013 Mødetid: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. oktober 2013 Mødetid: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Dagsorden Kulturudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 10. oktober 2013 Mødetid: 14.30 Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Musikpuljen 2014 2 KU Ansøgninger til mellembypuljen

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere