Referat Kultur- og Turismeudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kultur- og Turismeudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt. 2-4, Udita Budde pkt. 5, Maibritt Bager pkt Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Thomas Horn (A) Betina Svinggaard (A) Fraværende: Ib Kirkegaard Thomas Horn Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Regnskab orientering Driftsoverførsler fra regnskab 2013 til Udmøntning af besparelse fra budget Kulturhuset Bølgen - orientering Helsingør Kommunes Museer - orientering Afrapportering for museumssamarbejdet i Nordsjælland - orientering Skulpturen "Værftsarbejderne" - orientering Sundtoldmarked tilskud Udvalgets tilskudspulje - orientering Ansøgning om tilskud til Jazzfestival, tilskud Øresundsoperaen "Dampenes Rejse", tilskud Filmproduktion i Helsingør - orientering Potentialeplan for Hornbæk, udvikling af kystturisme - orientering Sager til behandling på kommende møder i Kultur- og Turismeudvalget - orientering Meddelelser Eventuelt...44 Bilagsliste...45

2 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/18 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Ib Kirkegaard, Thomas Horn Dagsordenen godkendt.

3 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Regnskab orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6924 Kultur- og Turismeudvalget Regnskabsbemærkninger Kulturen Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde, med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Kultur- og Turismeudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på budgetområde 309 Kulturen. Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012* Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 mer-/ mindreforbrug for Kulturen Heraf Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Frilandskulturcentret Aktivitetscentret Bølgen

4 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 4 Kulturværftet Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde Kulturen På budgetområde 309 udgør det korrigerede driftsbudget netto 89,3 mio. kr. i Der er kun budget på det rammestyrede område. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,7 % i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 309 er der en afvigelse på 1,7 % i forhold til det oprindelige budget og 1,7 % i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Kommunes Biblioteker har et marginalt merforbrug på kr. Bibliotekerne har haft merudgifter til løn i forbindelse med projekter på 0,3 mio. kr., samt andre udgifter til inventar og diverse serviceaftaler fordelt på bibliotekerne på 0,4 mio. kr. På indtægtssiden har der til gengæld været en samlet merindtægt på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes ikke-budgetterede éngangsindtægter på 0,3 mio. kr. og 0,2 mio. kr. for henholdsvis tilskud IT-hjælp til mindre IT-parate virksomheder, bydelsmødre Vapnagård og Medborgercenter Vapnagård samt biblioteksprojekter med medfølgende lønforbrug i forhold til gymnasieundervisning, turistinformation mfl. Totalrammen har finansieret anlæg fra driftsbudgettet, hvilket har medført at driftsbudgettet er blevet nedjusteret med 0,5 mio. kr. Der er tale om anlægsprojekterne Renovering af bogorm - Espergærde bibliotek og Færdiggørelse og indretning af etagen med fiktion Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Musikskole har et merforbrug på i alt kr. Dette skyldes primært en negativ overførsel fra 2012 til 2013, som totalrammen har nedbragt med 0,5 mio. kr. i Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer har et mindreforbrug på i alt kr.

5 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 5 Mindreforbruget skyldes, at Museerne har reserveret yderligere midler til ny tidssvarende udstilling på Helsingør Bymuseum. Udstillingen vil skulle leve op til publikumsforventningerne til et moderne museum. Mindreforbruget vil dog blive nedskrevet med 0,1 mio. kr. i forbindelse med behandlingen af overførslerne fra 2013 til 2014 med henblik på at finansiere anlægsprojektet Opførelse af skulptur ved Værftsmuseet, jf. Byrådsbeslutning den 27. januar Frilandskulturcentret Frilandskulturcentret udviser et mindreforbrug på kr. Erindringskøkkenet Spisehuset på Flynderupgård har i 2013 haft en merindtægt som følge af en strategisk satsning på udvikling af tilbuddet til borgerne. Dette mindreforbrug skal nedskrives med 0,2 mio. kr. med henblik på at finansiere anlægsprojektet Renovering af Spisehuset i Flynderupgård, jf. Byrådsbeslutning den 27. januar Aktivitetscentret Bølgen Aktivitetscentret Bølgen har et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til en medarbejder, som er gået på pension samt til ansættelse af ny medarbejder Kulturværftet og Toldkammeret Kulturværftet og Toldkammet har et samlet merforbrug på i alt kr. Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på 1,8 mio. kr., som blev overført fra 2012 til Der er således akkumuleret et yderligere merforbrug i 2013 på 0,3 mio. kr. I budgettet for 2013 var der - ifølge afdragsplanen - indarbejdet et beløb på 0,3 mio. kr. til afdrag på tidligere års gæld. Dette beløb afdrages således ikke i Afdragsplanen er fortsat gældende. Årsagen til merforbruget skal ses i sammenhæng med Kulturværftets øgede aktivitetsniveau og de deraf følgende merudgifter til lønninger, kommunikation og drift. Således udgør merforbruget til lønninger og kommunikation 0,4 mio. kr. Merforbruget på årets to store programpunkter (CLICK-festival og Ole Lund Kirkegaard udstilling) er delvis dækket ind ved besparelser på bl.a. det øvrige programbudget. På indtægtssiden var der i 2013 budgetteret med en forpagtningsafgift fra Spisehuset på 0,4 mio. kr. Kulturværftet overtog i 2013 selv driften af cafeen, og det realiserede overskud fra denne drift udgør 0,1 mio. kr. Der er således ikke realiseret indtægter for 0,3 mio. kr. Kulturværftet kompenseres for disse manglende indtægter, hvorfor merforbruget nedskrives med 0,3 mio. kr. Totalrammens merforbrug nedskrives yderligere med 0,1 mio. kr., i det denne har afholdt forsikringsudgifter for i alt 0,1 mio. kr., som skulle have været afholdt af det tværgående område, som blev nulstillet og udgik af kommunens budget ved udgangen af Fælles Kulturelle Opgaver

6 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 6 Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver har et samlet merforbrug på kr. På udgiftssiden er der merudgifter for 1,1 mio. kr. Merudgifterne dækker over en række udeståender i form af bevilgede ikke udbetalte tilskud samt tilgodehavender, herunder Musikskolens tidligere merforbrug på 1,0 mio. kr. Dertil kommer afregning for projektudgifter afholdt af Helsingør Kommune for regionalt kulturaftale-projekt. På indtægtssiden er der merindtægter for 1,0 mio. kr. Dette skyldes, at refusion vedr. gadeteaterfestival ikke er indtægtsbudgetteret, lige såvel som afregningen med Helsingør Teater ikke er medtaget i udgiftsbudgettet. Totalrammen har finansieret anlægget Vandskulptur Hornbæk Torv fra driftsbudgettet, hvilket har medført at driftsbudgettet er blevet nedjusteret med 0,6 mio. kr Turisme Totalrammen Turisme udviser et mindreforbrug på kr. Der har været et mindreforbrug på turismeuddannelsen i Dette beløb er dog øremærket projekter i Helsingør Camping og Vandrehjem Helsingør Camping og Vandrehjem har et mindreforbrug på kr. På udgiftssiden er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Færre kunder med forplejning har medført mindre personaleforbrug og vareforbrug. Dertil kommer, at flere vedligeholdelsesopgaver er blevet udskudt. På indtægtssiden er der mindre indtægter på 0,5 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret med. Der har været færre kursusophold/lejrskoler på vandrerhjemmet end forventet i 2013 (især pga. lærerlockout), men der har til gengæld været flere teltcampister på campingpladsen Ikke rammestyret område Der er ikke budget på det ikke-rammestyrede område på budgetområde Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde viser et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., jf. tabel 2. Anlægsprojekter kr. Oprindeligt budget 2013 Overførsel fra 2012 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mer-/ mindreforbrug Forundersøgelse - nedrivning af Teknisk Museum Udgifter Indtægter Vandskulptur Hornbæk Torv Udgifter Indtægter

7 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 7 Kulturhavn Kronborg - Etablering af adgangskontrol Udgifter Indtægter Renovering af bogorm - Espergærde bibliotek Udgifter Indtægter Færdiggørelse og indretning af etagen med fiktion Udgifter Indtægter Anlæg i alt Udgifter Indtægter Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at regnskabsbemærkningerne for 2013 forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Ib Kirkegaard, Thomas Horn Orientering foretaget.

8 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Driftsoverførsler fra regnskab 2013 til 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6925 Kultur- og Turismeudvalget Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler Kultur- og Turismeudvalget Bilag 2: Ansøgninger om overførsler over 6 pct. Bilag 3: Frigivelsesansøgninger - Kulturen Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 skal behandles på Økonomiudvalget den 22. april 2014 og i Byrådet den 28. april Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker i et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2013 på udvalgets område. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1, driftsoverførsel 2013 til kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Tillægsbevillinger der opskrev budget 2013 uden frigivelser Mer-/ mindreforbrug 2013 Overførsel af merforbrug Overførsel af i gangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 Automatisk overførsel unde 6 % Forslag til overførsel over 6 % 309 Kulturen Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Kommunale Musikskole 3101 Helsingør Kommunes Museer Frilandskulturcentret Aktivitetscentret Bølgen Kulturværftet og Toldkammeret Fælles Kulturelle Opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem I alt

9 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 9 + mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt Note: Kolonnen med tillægsbevillinger (finansieret af kassen) der opskrev budget 2013, skal fratrækkes evt. mindreforbrug i henhold til Økonomisk Politik For udspecificeret opgørelse se bilag 1. I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: 1. Rammestyrede områder (direkte styrbare) På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2013 til 2014 ske en indefrysning af den enkelte totalrammes mindreforbrug. Den indefrosne opsparing vil fortsat være til totalrammens disposition, men udmøntning vil kun kunne ske på baggrund af en godkendelse af centerchef/økonomiudvalg af budget til en konkret aktivitet. Der vil automatisk blive indefrosset mindreforbrug op til 6 % af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 videreføres til 2014 på budgetområde 824 puljer Overførsel og indefrysning af mindreforbrug under 6 % På Kultur- og Turismeudvalgets område overføres der samlet set et mindreforbrug (under 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 0,5 mio. kr. fra 2013 til Museerne har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette beløb skal dog nedskrives, i det 0,1 mio. kr. lægges i kommunekassen med henblik på at finansiere anlægsprojektet Opførelse af skulptur ved Værftsmuseet, jf. Byrådsbeslutning d Restbudgettet på 0,3 mio. kr. indefryses. Dertil kommer et mindreforbrug på turismeuddannelsen i 2013, hvilket udgør 0,2 mio. kr. Endelig har Helsingør Camping og Vandrehjem et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf mindre end 0,1 mio. kr. er under 6 %, og de 0,8 mio. kr. er over 6 % i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget overføres og indefryses. Mindreforbruget skyldes færre kunder med forplejning, hvilket har medført mindre personaleforbrug og vareforbrug. Dertil kommer, at flere vedligeholdelsesopgaver er blevet udskudt. På indtægtssiden er der en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret med. Der har været færre kursusophold/lejrskoler på vandrerhjemmet end forventet i 2013 (især pga. lærerlockout), men der har til gengæld været flere teltcampister på campingpladsen Overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % skal begrundes i særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % af det korrigerede budget. Se bilag 2 med de særlige ansøgninger. På Kultur- og Turismeudvalgetsområde søges der samlet set om at overføre mindreforbrug (over 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 0,5 mio. kr. fra 2013 til De 0,2 mio. kr. vedrører totalrammen Turisme og de 0,3 mio. kr. vedrører Helsingør Camping og Vandrehjem - se forklaring på mindreforbrug ovenfor Overførsel af merforbrug

10 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 10 Ved merforbrug over 6 % udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. På budgetområde 309 har Kulturværftet og Toldkammeret et merforbrug på over 6 %. Merforbruget udgør i alt 2,1 mio. kr. Der er i forbindelse med budget 2013 udarbejdet handlingsplan, som blev godkendt af Byrådet d Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på 1,8 mio. kr., som blev overført fra 2012 til Der er således akkumuleret et yderligere merforbrug i 2013 på 0,3 mio. kr. I budgettet for 2013 var der indarbejdet et beløb på 0,3 mio. kr. til afdrag på tidligere års gæld. Dette beløb afdrages således ikke i Årsagen til merforbruget skal ses i sammenhæng med Kulturværftets øgede aktivitetsniveau og de deraf følgende merudgifter til lønninger, kommunikation og drift. Således udgør merforbruget til lønninger og kommunikation 0,4 mio. kr. Merforbruget på årets to store programpunkter (CLICK-festival og Ole Lund Kirkegaard udstilling) er delvis dækket ind ved besparelser på bl.a. det øvrige programbudget. På indtægtssiden var der i 2013 budgetteret med en forpagtningsafgift fra Spisehuset på 0,4 mio. kr. Kulturværftet overtog i 2013 selv driften af cafeen, og det realiserede overskud fra denne drift udgør 0,1 mio. kr. Der er således ikke realiseret indtægter for 0,3 mio. kr. Det anbefales, at Kulturværftet kompenseres for disse manglende indtægter, hvorfor merforbruget nedskrives med 0,3 mio. kr. Det anbefales ligeledes, at nedskrive merforbruget med yderligere 0,1 mio. kr., i det Kulturværftet har afholdt forsikringsudgifter for i alt 0,1 mio. kr., som skulle have været afholdt af det tværgående område, som blev nulstillet og udgik af kommunens budget ved udgangen af Totalrammen Frilandskulturcentret udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette mindreforbrug skal dog korrigeres med 0,2 mio. kr., idet 0,2 mio. kr. lægges i kommunekassen med henblik på at finansiere anlægsprojektet Renovering af Spisehuset i Flynderupgård, jf. Byrådsbeslutning den 27. januar Derfor skal mindreforbruget på 0,1 mio. kr. korrigeres til et merforbrug på 0,1 mio. kr., som overføres til budget Merforbruget er dog under 6 % i forhold til det korrigerede budget. Totalrammerne Helsingør Kommunes Biblioteker og Fælles Kulturelle Opgaver har ligeledes finansieret anlæg fra deres driftsbudgetter, hvor driftsbudgettet er nedjusteret med henholdsvis med 0,5 mio. kr. og 0,6 mio. kr., hvilket har bevirket, at totalrammerne overfører marginale merforbrug til Der er tale om anlægsprojekterne Renovering af bogorm - Espergærde bibliotek Færdiggørelse og indretning af etagen med fiktion Vandskulptur Hornbæk Torv 1.4. Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 På nogle totalrammer er ikke alle frigivne overførsler blevet brugt i I særlige tilfælde søges disse om overførsel til 2014 til de respektive totalrammer uden indefrysning. Tilsvarende er der projekter finansieret af eksterne midler. Disse overføres tilsvarende uden indefrysning til Ingen totalrammer har ansøgt om overførsel af uforbrugte frigivelsesmidler. 2. Ikke rammestyrede områder (svært styrbare)

11 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 11 I udgangspunktet er der ikke overførselsadgang mellem årene. Byrådet har dog tidligere besluttet, at der er overførelsesadgang for puljen vedr. Beskæftigelsestilskuddet. Der er ikke budget på det ikke-rammestyrede område på budgetområde Frigivelse af indefrosne overførsler Der er mulighed for at søge om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelser under kr. kan centerchefen godkende - dog maksimalt én gang pr. år pr. totalramme. Frigivelse over kr. godkendes i Økonomiudvalget. I forbindelse med 1. budgetrevision har foreløbigt følgende totalrammer søgt om frigivelse af indefrosne overførsler. Se bilag 3. Tabel 3, foreløbige frigivelser opgjort på totalrammer Totalramme Kort forklaring Budgetområde 309 Beløb der ønskes frigivet (1.000 kr. ) Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer Turisme Midlerne søges til nye tidssvarende udstillinger på Bymuseet. Museet ønsker at søge eksterne midler til opgaven, men har behov for midler til projektmodning og medfinansiering. Midlerne søges til udvikling af Museernes hjemmeside, som er utidssvarende i design og struktur. Midlerne søges primært til turismeuddannelsen, hvilken de er øremærket til. Øvrige midler ønskes bl.a. anvendt til etablering af kultur/turisme kort i samarbejde med Helsingborg. Kultur- og Turismeudvalget i alt Foreløbigt søges der ved den 1. budgetrevision om frigivelse af 0,7 mio. kr. på Kultur- og Turismeudvalgets område. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at der overføres kr. til indefrysning på driften på budgetområde 309 under 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der søges om overførsel og indefrysning af kr. på driften på

12 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 12 budgetområde 309 fra 2013 til 2014 udover de 6 % pr. totalramme. 3. at merforbruget på kr. på budgetområde 309 overføres til budget at merforbruget på kr. på budgetområde 309 vedrørende Kulturværftet ikke overføres til budget at der ved den 1. budgetrevision søges om frigivelse af kr. på Kultur- og Turismeudvalgets område. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Ib Kirkegaard, Thomas Horn Indstillingerne godkendt.

13 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Udmøntning af besparelse fra budget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6891 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund I forbindelse med vedtagelsen budget 2014 blev det besluttet, at der på Kultur- og Turismeudvalgets område skal udmøntes besparelser for 0,7 mio. kr. i 2014, 1,6 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 3,6 mio. kr. i I dette dagsordenspunkt er der udarbejdet forslag til udmøntning af besparelserne. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget er der vedtaget en række specifikke besparelser samt en generel besparelse på servicedriften. På Kultur- og Turismeudvalgets område fordeler besparelserne sig kun på budgetområde 309 Kulturen, jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Besparelser på budgetområder Budgetområde og opgave: Besparelse i 2014 (i kr.): 309 Kulturen - Generel besparelse på servicedriften -676 Den generelle besparelse på servicedriften er lagt ind med en stigende profil frem mod I tabel 2 fremgår fordelingen på totalrammer (i kr.). Tabel 2. Den generelle besparelse fordelt på totalrammer/områder Totalrammeenhed Kulturen Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Frilandskulturcentret Aktivitetscentret Bølgen

14 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 14 Kulturværftet Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem Total Nedenfor beskrives udmøntningen af besparelserne. Kulturinstitutionerne er alle blevet anmodet om at redegøre for, hvordan besparelsen for 2014 er planlagt gennemført, samt hvilke konsekvenser dette vil få for institutionens virke og service. Samtidig er institutionerne bedt om at redegøre for mulige scenarier for effektuering af de planlagte besparelser for overslagsårene og også her synliggøre konsekvenser. 1. Helsingør Kommunes biblioteker 2014 Besparelsen for 2014 på kr. er udmøntet uden afskedigelser og på følgende områder: Vikarkontoen beskæres med kr. Konsekvensen er mindre service i ferieperioden/mindre vikardækning i forbindelse med det faste personales ferie. Dette giver forringet service, når der er stor søgning til bibliotekerne i skoleferierne og mange sommeraktiviteter. Desuden beskæres en række konti - uddannelse/kompetenceudvikling, kontorartikler, porto og vedligeholdelse. Besparelsen er drøftet i Bibliotekernes MED-udvalg og godkendt her ultimo Besparelsen er indarbejdet i bibliotekernes budget for Besparelsen i 2015 til 2017 er samlet på 1,585 mio. kr., eller stigende med godt kr. pr. år. Reduktionen kan udmøntes ved lukning af et mindre lokalbibliotek, en markant reduktion på Biblioteket Kulturværftet eller ved servicereduktion spredt. Besparelsen vil ved fastholdelse af alle huse helt overvejende skulle udmøntes på lønudgifter/personale, svarende til 3-4 normeringer. Den overordnede konsekvens vil være reduktion i service fra bibliotekerne, herunder evt. indskrænkninger i åbningstiden. For 2015 planlægges p.t. en væsentlig del af besparelsen udmøntet gennem en reduktion i ressourcer til Udviklingsafdelingen i forbindelse med ophør af medarbejder. Opgaverne overføres til driftsafdelinger eller bortfalder. Konsekvensen er spredt servicereduktion på både den interne og eksterne service. Reduktionerne i 2016 og 2017 er ikke specificeret/placeret p.t., men overordnet er det en intention at undgå afskedigelser gennem omplaceringer afhængigt af, hvor servicereduktioner ønskes placeret. 2. Helsingør Kommunes Musikskole 2014 Besparelsen i 2014 findes ved at spare et engangsbeløb på kr. på aktivitetskontoen.

15 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 15 Dette påvirker Musikskolens udadvendte virksomhed En samlet besparelse på Musikskolen på kr. i 2017 kan vanskelig findes på anden vis end ved at skære i antallet af undervisningstimer. Besparelsen vil kunne gennemføres fra ved i sommeren 2015 at nedlægge stillinger ved naturlig afgang svarende til ca. 80 % af en fuldtidsstilling. Besparet samlet lønsum på kr. vil slå fuldt igennem i Dette vil betyde en reduktion i antallet af instrumental-elever på ca. 40 elever i Når den sparede lønsum er højere end sparemålet skyldes det, at en reduktion i mængden af undervisningstimer også betyder tabte indtægter. Et tab på ca kr. i modtaget statsrefusion på lærerløn fra Et tab i elevindtægter stigende til ca kr. i 2017 (svarende til 40 elever med et årligt bidrag kr./elev). 3. Helsingør Kommunes Museer og Frilandskulturcentret Flynderupgård 2014 Besparelsen i 2014 planlægges gennemført ved at nedlægge arkivvagten på biblioteket og ophøre med arkivudstillinger samme sted. Arkivvagten etableres to eftermiddage om ugen kl i lokalarkivet, Sct. Annagade fra medio Samtidig sker en reducering i mål for digitaliseringen af museernes foto- og av-samling fra medio Generelt skal det bemærkes, at besparelsen tænkes udmøntet ved gradvis reducering af bemandingen i museernes dokumentations- og samlingsenhed svarende til den reducerede bevilling, samt ved en nedsættelse af udstillingsfrekvensen fra Udgangspunktet for prioriteringen er museernes kerneydelser som et statsanerkendt museum, der er defineret af museumsloven. Helsingør Kommunes Museer har ansvar for varetagelse af den lokale kulturarv gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling samt hensyn til kulturudvalgets ønsker. Museerne har således skal opgaver og kan opgaver. Besparelserne vil betyde reduceret bemanding med ca. timer pr. år beregnet efter hk-løn: 2014= 229 timer, 2015= 552 timer, 2016= 886 timer og 2017= timer. Reduceringen forventes at få følgende konsekvenser for museernes service: 1. Nedlæggelse af arkivvagten på biblioteket vil give borgerne en mindre og mere begrænset adgang til lokalarkivet og det lokalhistoriske vil ikke have samme synlighed på biblioteket. 2. Medarbejderressourcer til instruktion af 32 praktikanter til museernes fotoværksted reduceres. Museet vil fra 2015 kunne modtage 1-2 praktikanter på årsbasis mod 4-5 praktikanter i dag. 3. Redaktionen af publikationen Folk og Minder i Nordsjælland overlades til andre Nordsjællandske Museer fra Reduceret udstillingsfrekvens på Helsingør Kommunes Museer fra 5 særudstillinger årligt til 4 særudstillinger fra Reduceringen vil få følgende konsekvenser for museernes personale: 1. Reduceringen i bemandingen vil blive søgt løst ved naturlig afgang ved pension, opfordring til frivillig nedgang i timetal og orlov uden løn. Kan der ikke findes en løsning ved frivillig afgang, vil anvendelsen af timelønnede museumsværter blive reduceret, og museets faste stab vil får museumsværts forpligtigelser. 2. Omfordeling af arbejdsopgaver hos personalet afhængig af hvor reduceringen af bemandingen konkret foregår. Planen for udmøntningen af det reducerede tilskud er drøftet i A-MED den 21. marts Bølgen

16 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Besparelsen vil blive fundet ved at holde tilbage på opgradering af diverse gear og grej Mens 2014-besparelsen tænkes fundet ved tilbageholdenhed på udstyrssiden, vil en besparelse på samlet set kr. ikke kunne klares uden at skære i personaleressourcerne. Hvor præcist det skulle ske, er ikke afklaret endnu. Det skal bemærkes, at Bølgen i forvejen har svært ved at få bemandingen i åbningstiden til at hænge sammen, og en personalereduktion vil yderligere vanskeliggøre dette. En mulighed vil være at indskrænke åbningstiden, således at Bølgen holder lukket om lørdagen. Det vil gøre opgaven med at få åbningstiden til at hænge sammen efter en personalereduktion mere overskuelig. Besparelsen har været drøftet i A-MED. 5. Kulturværftet og Toldkammeret 2014 Besparelse på kr. er planlagt gennemført ved at beskære budgettet til den klassiske musik samt ved at indstille samarbejdet med Danmarks Designskole om oplevelsesdesign Den samlede besparelse på kr. er af en størrelsesorden, så det vil være nødvendigt at se på, hvilke aktivitetsområder som kan beskæres eller helt nedlægges. Endvidere kan der arbejdes for at styrke indtægtssiden, f.eks. ved prisregulering/-stigning på lokaleleje. En drøftelse af mulige konkrete scenarier påtænkes gennemført i A-MED forinden fremlæggelse for udvalget. 6. Fælles kulturelle opgaver 2014 Besparelsen for 2014 er fremlagt for og godkendt af Kulturudvalget ultimo Beløbet findes i samarbejdsaftale med Athelas Sinfonietta, som blev ophævet fra og med En stor del af midlerne i Fælles kulturelle opgaver er bundet i aftaler, herunder f.eks. egnsteateraftale, samarbejdsaftale med Helsingør Teater, Museet for Søfart, Egegården m.v. For at opnå den samlede besparelse på kr. kan det være nødvendigt at se på de indgåede samarbejdsaftaler, ligesom beskæringer af udvalgets pulje og midler til kunstudsmykning kan komme på tale. Økonomi/Personaleforhold De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor i sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at den foreslåede besparelse i 2014 udmøntes som beskrevet i sagsfremstillingen. 2. at besparelsesplanen fra fremlægges til politisk behandling på mødet i september.

17 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 17 Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Ib Kirkegaard, Thomas Horn Indstillingerne godkendt.

18 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Kulturhuset Bølgen - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1732 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Som led i de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Turismeudvalget og institutionerne, er leder af Kulturhuset Bølgen, Udita Budde, indbudt til at orientere udvalget om deres virksomhed. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Relation til vision og tværgående politikker Kulturhuset Bølgen i Hellebæk / Ålsgårde understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, trygt nærmiljø Et levende sted: Åbent og aktivt bymiljø med mange kulturelle tilbud Tidlig indsats: Der er nem adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes Sagsfremstilling Udita Budde vil i mødet bl.a. orientere om følgende: Institutionens hovedaktiviteter Erfaringer fra 2013 Planer for 2014 Bemærkninger fra Bølgen i forhold til vision og strategi Signaler til Kultur- og Turismeudvalget/Byrådet Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den

19 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 19 Ikke til stede: Ib Kirkegaard, Thomas Horn Orientering foretaget.

20 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Helsingør Kommunes Museer - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6037 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Som led i de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Turismeudvalget og institutionerne, er leder af Helsingør Kommunes Museer, herunder Frilandskulturcentret, Maibritt Bager, indbudt til at orientere udvalget om deres virksomhed. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Museers virksomhed understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, trygge nærmiljøer Besøgende: Årlige events der definerer kommunen, åbne og levende byer Livslang læring: Gode muligheder for læring for børn og voksne, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, attraktive og kreative læringsmiljøer Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud Tidlig indsats: Borgernes sættes i stand til at tage ansvar for eget liv, adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes Sagsfremstilling Maibritt Bager vil i mødet bl.a. orientere om følgende: Institutionens hovedaktiviteter Erfaringer fra 2013 Planer for 2014 Bemærkninger fra Museerne, herunder Frilandskulturcentret i forhold til vision og strategi Signaler til Kultur- og Turismeudvalget/Byrådet Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 07. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere