Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler"

Transkript

1 Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der er vedtaget på EU-plan, og i dette tilfælde primært faktureringsdirektivet (2010/45/EU). De forklarende bemærkninger, der offentliggøres mere end et år før datoen for gennemførelsen af den nye lovgivning, forventes at sætte medlemsstaterne i stand til at gennemføre lovgivningen på en mere ensartet måde og give erhvervslivet de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan vedtage de nye bestemmelser rettidigt. De erstatter ikke Momsudvalgets retningslinjer eller en gennemførelsesforordning, der hver især spiller en rolle i lovgivningsprocessen. Hvad finder man i de forklarende bemærkninger? De forklarende bemærkninger skal betragtes som et vejledningsredskab, der kan anvendes til at præcisere anvendelsen af momsfaktureringsreglerne. De giver både en blanding af praktisk hjælp samt hjælp til at forstå betydningen af visse spørgsmål, som er indeholdt i artiklerne. Karakteristika ved de forklarende bemærkninger De forklarende bemærkninger er udtryk for et samarbejde: selv om bemærkningerne offentliggøres af GD TAXUD på dets websted, er de resultatet af drøftelser med såvel medlemsstaterne som erhvervslivet. Medlemsstaterne har først bidraget i form af et Fiscalis-seminar om fakturering, der blev afholdt i februar 2011 i Malta, og så efter drøftelser i Momsudvalget. På tilsvarende vis har erhvervslivet kunnet tilkendegive sine synspunkter gennem en ad hoc-erhvervsgruppe bestående af repræsentative europæiske organisationer og, med hensyn til spørgsmål som specifikt vedrører elektronisk fakturering, gennem Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN). De forklarende bemærkninger er ikke juridisk bindende og er kun praktiske og uformelle retningslinjer for, hvordan EU-lovgivningen skal anvendes på grundlag af GD TAXUD's synspunkter. De afspejler ikke Kommissionens holdninger, og Kommissionen er heller ikke bundet af nogen af de holdninger, som kommer til udtryk i dem.

2 Eftersom momsfaktureringslovgivningen bygger på et direktiv, er hver medlemsstat endvidere ansvarlig for gennemførelsen af disse bestemmelser i national lovgivning og for, at de anvendes korrekt på dens område. På baggrund heraf og de grundlæggende subsidiaritetsprincipper har de nationale skattemyndigheder hovedansvaret for at orientere deres afgiftspligtige personer om fortolkningen og gennemførelsen af disse bestemmelser. Det kan derfor forventes, at medlemsstaterne vil udarbejde deres egne nationale retningslinjer for anvendelsen af de nye momsfaktureringsregler. En liste over webadresserne på medlemsstaternes skattemyndigheder, hvor den nationale vejledning er tilgængelig, findes på følgende websted: Bemærkningerne er ikke udtømmende: der er kun medtaget visse faktureringsspørgsmål, som det blev anset for ønskeligt at præcisere. Det sker enten på grund af de nye regler i direktiv 2010/45/EU eller med henblik på præciseringer, som blev anset for nødvendige i relation til bestemmelserne i momsdirektivet. De repræsenterer et arbejde i en fortløbende proces: disse bemærkninger er ikke et slutprodukt, men afspejler status på et givet tidspunkt i overensstemmelse med den viden og erfaring, som er til rådighed. Med tiden forventes det, at retspraksis samt Momsudvalgets retningslinjer og praksis vil supplere de synspunkter, der kommer til udtryk i bemærkningerne.

3 Indeks over emner, som er omfattet af udkastet til forklarende bemærkninger A: Krav til papirfakturaer og elektroniske fakturaer 1. Fakturaerne skal afspejle faktiske leverancer betragtning 10 i direktiv 2010/45/EU 2. Definition af elektroniske fakturaer artikel Kundens accept artikel Ægtheden af oprindelsen artikel 233, stk. 1, tredje afsnit 5. Integriteten af indholdet artikel 233, stk. 1, fjerde afsnit 6. Læsbarheden af en faktura artikel 233, stk. 1, første og andet afsnit 7. Valg af midler til sikring af ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden artikel 233, stk. 1, andet afsnit 8. Virksomhedskontrol artikel 233, stk. 1, andet afsnit 9. Pålideligt revisionsspor artikel 233, stk. 1, andet afsnit 10. Avanceret elektronisk signatur og elektronisk dataudveksling (EDI) artikel 233, stk Udstedelsestidspunkt og opbevaringsperiodens udløb artikel 233, stk. 1, første afsnit 12. Opbevaring af fakturaer (jf. dokument D3) B: Udstedelse af fakturaer 1. Artikel 219a Hvilken medlemsstats regler finder anvendelse? 2. Artikel 221, stk. 3 Den relevante medlemsstats faktureringsregler for fritagne leverancer 3. Artikel 220, stk. 2, og artikel 221, stk. 2 Faktureringsregler for fritagne finansielle leverancer (artikel 135, stk. 1, litra a)-g))

4 4. Artikel 224 Fakturaer udstedt af kunden C: Fakturaernes indhold 1. Artikel 226, stk. 2 Fortløbende nummerering 2. Artikel 226, nr. 7a) Kasseregnskab 3. Artikel 226, nr. 11) Fritagne leverancer 4. Artikel 91 og 230 Omregning af momsbeløbet til national valuta 5. Artikel 226b Forenklede fakturaer D: Opbevaring af fakturaer 1. Artikel 247 Opbevaringsperiode 2. Artikel 248a Oversættelse af og sprog anvendt på fakturaer 3. Artikel 247 Opbevaringsmedium

5 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION Indirekte beskatning og skatteforvaltning Kontor C1: Moms og andre omsætningsafgifter Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A Vedr.: Krav til papirfakturaer og elektroniske fakturaer Baggrund og omfattede emner Retsgrundlag: Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår faktureringsreglerne Referencer: artikel 217, 232 og 233 samt betragtning 10 Omfattede emner: 1. Fakturaerne skal afspejle faktiske leverancer betragtning 10 i direktiv 2010/45/EU 2. Definition af elektroniske fakturaer artikel Kundens accept artikel Ægtheden af oprindelsen artikel 233, stk. 1, tredje afsnit 5. Integriteten af indholdet artikel 233, stk. 1, fjerde afsnit 6. Læsbarheden af en faktura artikel 233, stk. 1, første og andet afsnit 7. Valg af midler til sikring af ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden artikel 233, stk. 1, andet afsnit 8. Virksomhedskontrol artikel 233, stk. 1, andet afsnit

6 9. Pålideligt revisionsspor artikel 233, stk. 1, andet afsnit 10. Avanceret elektronisk signatur og elektronisk dataudveksling (EDI) artikel 233, stk Udstedelsestidspunkt og opbevaringsperiodens udløb artikel 233, stk. 1, første afsnit 12. Opbevaring af fakturaer (jf. dokument D3) Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår faktureringsreglerne har til formål at fremme og yderligere forenkle faktureringsreglerne ved at fjerne eksisterende byrder og forhindringer. Direktivet foreskriver ligebehandling mellem papirfakturaer og elektroniske fakturaer (den samme proces, der anvendes i forbindelse med papirfakturaer, kan anvendes i forbindelse med elektroniske fakturaer), uden at den administrative byrde i forbindelse med papirfakturaer øges, og har til formål at fremme anvendelsen af elektronisk fakturering ved at indføre valgfrihed, når det drejer sig om at sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden. Det anerkendes i direktivet, at fakturaer nøjagtigt skal afspejle faktiske leverancer af varer og ydelser, og det kræves derfor, at ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet og læsbarheden af fakturaer skal sikres fra deres udstedelsestidspunkt indtil udløbet af opbevaringsperioden. Dette kan opnås gennem virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem fakturaen og leverancen, og som sikrer identiteten af leverandøren eller fakturaens udsteder (ægtheden af oprindelsen) og sikrer, at momsoplysningerne (fakturaens indhold som krævet i momsdirektivet) på fakturaen er uændrede (integriteten af indholdet), og at fakturaen er læselig. Anvendelsen af virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem fakturaen og leverancen, kan benyttes til at sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet og læsbarheden af alle fakturaer, hvad enten de er i papirform eller elektroniske. Ud over virksomhedskontrol er avancerede elektroniske signaturer 1, der er baseret på et kvalificeret certifikat genereret af et sikkert signaturgenereringssystem eller elektronisk dataudveksling (EDI), eksempler på, hvordan ægtheden af oprindelsen og integriteten af indholdet af elektroniske fakturaer kan sikres ved hjælp af særlige teknologier. De giver virksomhederne garanti for, at kravet om ægthed af oprindelsen og integritet af indholdet er opfyldt, og skaber dermed retlig sikkerhed. De er dog kun eksempler, og der kan anvendes andre teknologier eller procedurer. 1 Avancerede elektroniske signaturer, der er baseret på et kvalificeret certifikat og genereret af et sikkert signaturgenereringssystem, betegnes almindeligvis som "kvalificerede elektroniske signaturer".

7 De detaljerede mål med reglerne om elektronisk fakturering er indeholdt i betragtning Artikel 217, 232 og 233 i momsdirektivet er blevet ændret og afspejler disse mål. Denne supplerende vejledning har til formål at fremme forståelsen af disse artikler. Formålet er at bistå medlemsstaterne ved at vejlede dem om, hvordan de skal gennemføre og anvende artiklerne i national lovgivning på en mere sammenhængende måde, og bistå erhvervslivet med de praktiske aspekter.

8 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-1 Emne: Fakturaerne skal afspejle faktiske leverancer Reference: betragtning 10 i direktiv 2010/45/EU Fakturaerne skal afspejle faktiske leverancer, og deres ægthed, integritet og læselighed bør derfor sikres. Virksomhedskontrol kan anvendes for at etablere pålidelige revisionsspor, der forbinder fakturaer og leverancer og dermed sikrer, at enhver faktura (hvad enten den er i papirform eller elektronisk) opfylder disse krav. Det fremgår af betragtning 10, at en faktura skal afspejle faktiske leverancer, og ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet og læseligheden bør derfor sikres. Det er op til hver afgiftspligtige person at sikre, at de fakturaoplysninger, der udveksles, nøjagtigt afspejler en faktisk leverance. Hvordan dette gøres, er den afgiftspligtige persons valg. Virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem fakturaen og leverancen, kan være en måde at skabe et pålideligt revisionsspor mellem fakturaer og leverancer på. Det fremgår ligeledes af artikel 233, stk. 2, at den afgiftspligtige person kan opfylde sin forpligtelse til at sikre ægtheden af oprindelsen og integriteten af indholdet ved f.eks. at anvende de teknologier, der er nævnt i dette stykke, dvs. en avanceret elektronisk signatur eller elektronisk dataudveksling (EDI). Disse teknologier kan dog ikke i sig selv godtgøre, at der har fundet en leverance sted. Valget af metoder til opfyldelsen af disse forpligtelser ligger ifølge artikel 233 hos den afgiftspligtige person.

9 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-2 Emne: Definition af en elektronisk faktura Reference: artikel 217 I dette direktiv forstås ved "elektronisk faktura" en faktura, der indeholder de i henhold til dette direktiv krævede oplysninger, og som er udstedt og modtaget i elektronisk format. Det eneste formål med definitionen af en elektronisk faktura er at præcisere kundens accept i henhold til artikel 232 og at vise anvendelsen af den valgmulighed, som medlemsstaterne har i henhold til artikel 247, stk. 2, vedrørende opbevaring af fakturaer. En elektronisk faktura skal, præcist som en papirfaktura, indeholde de oplysninger, der kræves i momsdirektivet. For at en faktura kan anses for at være en elektronisk faktura i henhold til momsdirektivet, skal den endvidere være udstedt og modtaget i elektronisk format. Valget af format afgøres af de afgiftspligtige personer. Dette valg omfatter fakturaer som strukturerede meddelelser (f.eks. XML) eller andre former for elektronisk format (f.eks. en med en PDF-fil eller en fax, der er modtaget elektronisk og ikke i papirform). Ifølge definitionen kan ikke alle fakturaer, der er udstedt i et elektronisk format, anses for at være en "elektronisk faktura". Fakturaer, der er udstedt i et elektronisk format, f.eks. ved hjælp af bogføringssoftware eller tekstbehandlingssoftware, og som er sendt og modtaget på papir, er ikke elektroniske fakturaer. Derimod kan fakturaer, der er udstedt i papirform, og som er scannet, sendt og modtaget pr. , betragtes som elektroniske fakturaer. Det er ikke den form for elektronisk format, der er anvendt til fakturaen, som er vigtig, men udelukkende den omstændighed, at fakturaen er i elektronisk format, når den bliver udstedt og modtaget. Dette gør det muligt at sende og modtage elektroniske fakturaer i ét format og derefter konvertere dem til et andet format. En faktura skal betragtes som udfærdiget, når leverandøren eller en tredjepart, der handler på vegne af leverandøren, eller kunden for så vidt angår fakturaer udfærdiget af

10 køber, stiller fakturaen til rådighed, sådan at den kan modtages af kunden. Det kan betyde, at den elektroniske faktura sendes direkte til kunden f.eks. pr. eller via en sikker forbindelse eller indirekte f.eks. gennem en eller flere tjenesteydere, eller at den stilles til rådighed og gøres tilgængelig for kunden via en webportal eller ved hjælp af en anden metode. Det er vigtigt at fastsætte en dato for, hvornår fakturaen anses for at være udstedt med henblik på at opfylde leverandørens forpligtelse til at udstede en faktura inden for den krævede periode (artikel 222), men også for modtagerens forpligtelse til at opbevare fakturaer.

11 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-3 Emne: Kundens accept Reference: artikel 232 Anvendelse af en elektronisk faktura forudsætter, at modtageren er indforstået hermed. Den specifikke angivelse af, at kunden skal være indforstået med anvendelsen af elektroniske fakturaer, er hovedsaligt begrundet i de tekniske krav, der er nødvendige for at modtage en elektronisk faktura, eller kundens evne til at sikre den ægthed, integritet og læsbarhed, som det kan være nødvendigt at tilvejebringe for at modtage elektroniske fakturaer, og som ikke gør sig gældende i forbindelse med papirfakturaer. Da papirfakturaer og elektroniske fakturaer skal behandles ens, kan kundens accept af en elektronisk faktura fastslås på samme måde, som en papirfaktura kan anses for at være accepteret af kunden. Dette kan omfatte enhver form for formel eller uformel skriftlig accept eller stiltiende samtykke f.eks. i form af behandling eller betaling af den modtagne faktura. Under alle omstændigheder fastlægges beslutningen om at anvende elektroniske fakturaer i sidste instans i aftalen mellem handelspartnerne.

12 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-4 Emne: Ægtheden af oprindelsen Reference: artikel 233, stk. 1, tredje afsnit Ved ægtheden af oprindelsen forstås sikringen af identiteten af leverandøren eller fakturaens udsteder. Det påhviler den afgiftspligtige person, der modtager leverancen af varer eller ydelser, samt den afgiftspligtige person, der foretager leveringen, at sikre ægtheden af oprindelsen af en faktura. Begge kan uafhængigt af hinanden sikre ægtheden af oprindelsen. Der er fire faktorer, som skal tages i betragtning. 1. Leverandørens forsikring Leverandøren skal kunne godtgøre, at fakturaen faktisk blev udstedt af ham eller i hans navn og på hans vegne. Dette kan gøres ved at registre fakturaen i regnskabsdokumenterne. Når der er tale om en faktura udfærdiget af køber, eller når en tredjepart udsteder fakturaen, kan dette godtgøres ved bilag. 2. Kundens forsikring Den afgiftspligtige person, der modtager leverancen, skal kunne forvisse sig om, at den modtagne faktura stammer fra leverandøren eller fakturaens udsteder. Dette giver den afgiftspligtige person to valgmuligheder. Den første valgmulighed går ud på at kontrollere rigtigheden af oplysningerne om leverandørens identitet som anført på en faktura. Den anden valgmulighed går ud på at forvisse sig om identiteten af fakturaens udsteder. a) Sikkerhed for leverandørens identitet Leverandørens identitet er en oplysning, der altid kræves på fakturaen. Dette er dog ikke i sig selv tilstrækkeligt til at sikre ægtheden af oprindelsen. Kunden bør i dette tilfælde sikre, at den leverandør, der er nævnt på fakturaen, i virkeligheden foretog den levering af varerne eller ydelserne, som er nævnt på fakturaen. Den afgiftspligtige person kan

13 opfylde sin forpligtelse ved at anvende enhver form for virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. b) Sikkerhed for identiteten af fakturaens udsteder. Den afgiftspligtige person kan vælge at forvisse sig om identiteten af udstederen af en faktura f.eks. gennem en avanceret elektronisk signatur eller EDI. Dette berører dog ikke betragtning 10 i direktiv 2010/45/EU, hvoraf det fremgår, at fakturaerne først og fremmest skal afspejle faktiske leverancer. Det kan ligeledes være nødvendigt at forvisse sig om identiteten af fakturaens udsteder i tilfælde, hvor leverandøren har udstedt fakturaen, og i tilfælde, hvor en tredjepart eller køber har udfærdiget fakturaen ("selvfakturering").

14 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-5 Emne: Integriteten af indholdet Reference: artikel 233, stk. 1, fjerde afsnit Ved integriteten af indholdet forstås, at det indhold, der er påkrævet i henhold til dette direktiv, ikke er blevet ændret. Det indhold af en faktura, hvis integritet skal sikres, er det, som er defineret i momsdirektivet. Sikringen af integriteten af en fakturas indhold påhviler både den afgiftspligtige person, der foretager leveringen, og den afgiftspligtige person, der modtager leverancen. De kan begge uafhængigt af hinanden vælge, hvordan de vil opfylde denne forpligtelse, eller de kan indgå en aftale med hinanden om at sikre, at indholdet er uændret, f.eks. ved hjælp af en bestemt teknologi som EDI eller avancerede elektroniske signaturer. Den afgiftspligtige person kan vælge, om vedkommende f.eks. vil anvende virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance, eller specifikke teknologier til opfyldelse af forpligtelsen. Det, at fakturaen ikke er blevet ændret (integriteten af indholdet), har intet at gøre med formatet af en elektronisk faktura. Forudsat at indholdet af fakturaen som krævet i momsdirektivet ikke er blevet ændret, kan formatet af dette indhold konverteres til andre formater. Det gør det muligt for kunden eller en tjenesteyder, der handler på dennes vegne, at konvertere de elektroniske data eller præsentere dem på en anden måde, så de passer til vedkommendes eget it-system, eller på grund af teknologiske ændringer med tiden. Såfremt den afgiftspligtige person har valgt at opfylde kravet om integritet af indholdet ved at anvende avanceret elektronisk signatur, når der konverteres fra ét format til et andet, skal ændringen registreres i et revisionsspor. Selv hvis medlemsstaterne anvender muligheden i artikel 247, stk. 2, for at kræve, at fakturaen opbevares i den originale form, på papir eller elektronisk, kan formatet af en faktura fortsat ændres.

15 Ved form forstås typen af faktura (papir eller elektronisk), og format vedrører præsentationen af den elektroniske faktura. En ændring af formatet kan f.eks. være en ændring af den måde, hvorpå datoen vises, f.eks. fra dd/mm/åå til åååå/mm/dd, eller af selve filtypen, f.eks. XML.

16 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-6 Emne: Læsbarhed Reference: artikel 233, stk. 1, første og andet afsnit Ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af en faktura, hvad enten den er i papirform eller elektronisk, skal sikres fra udstedelsestidspunktet indtil udgangen af opbevaringsperioden for fakturaen. Enhver afgiftspligtig person bestemmer, hvordan han vil sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af fakturaen. Dette kan opnås ved enhver virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. Læsbarheden af en faktura betyder, at fakturaen er menneskeligt læsbar. Den skal forblive sådan indtil opbevaringsperiodens udløb. Fakturaen bør præsenteres i en stil, hvor alle momsoplysninger på fakturaen er klart læselige, på papir eller skærm, uden at det er nødvendigt at foretage urimelige undersøgelser eller fortolkninger. F.eks. anses EDI-meddelser, XML-meddelelser og andre strukturerede meddelelser i det oprindelige format ikke for at være menneskeligt læsbare (efter en konverteringsproces kan de anses for at være menneskeligt læsbare se nedenfor). Med hensyn til elektroniske fakturaer anses denne betingelse for opfyldt, hvis fakturaen kan fremlægges på anmodning inden en rimelig frist på samme måde, som det kræves i artikel 245, stk. 1, dvs. uden unødig forsinkelse også efter en konverteringsproces i en menneskeligt læsbar form på skærm eller i trykt form. Det bør være muligt at kontrollere, at oplysningerne i den oprindelige elektroniske fil ikke er blevet ændret i forhold til det læsbare dokument. For at sikre læsbarheden bør der i forbindelse med den elektroniske faktura være en passende og pålidelig læser til rådighed i hele opbevaringsperioden. Læsbarheden af en elektronisk faktura fra udstedelsestidspunktet til opbevaringsperiodens udløb kan sikres på en hvilken som helst måde, men avancerede elektroniske signaturer og EDI er som nævnt i artikel 233, stk. 2, ikke i sig selv tilstrækkelige til at sikre læsbarheden. Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-7

17 Emne: Valg af midler til sikring af ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden Reference: artikel 233, stk. 1, andet afsnit Enhver afgiftspligtig person bestemmer, hvordan han vil sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af fakturaen. Dette kan opnås ved enhver virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. Både leverandøren og kunden kan frit vælge, hvordan de vil sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af fakturaen. Medlemsstaterne bør ikke begrænse valget. Når medlemsstaterne yder vejledning, bør det gøres klart, at dette kun udgør vejledning, og at det ikke begrænser den afgiftspligtige persons valg. De tre eksempler på procedurer eller teknologier i direktiv 2010/45/EU (virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor, avancerede elektroniske signaturer og EDI), bør ikke være til hinder for anvendelsen af andre teknologier eller procedurer, hvis de opfylder betingelserne for at sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet og læsbarheden af fakturaen.

18 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-8 Emne: Virksomhedskontrol Reference: artikel 233, stk. 1, andet afsnit Enhver afgiftspligtig person bestemmer, hvordan han vil sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af fakturaen. Dette kan opnås ved enhver virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. Virksomhedskontrol er et bredt begreb. Det er den proces, der etableres, gennemføres og ajourføres af dem, der har ansvaret (ledelsen, personalet og ejerne) for at give en rimelig sikkerhed for den finansielle, regnskabsmæssige og lovbestemte rapportering og for, at de lovmæssige krav er opfyldt. Navnlig i forbindelse med artikel 233 bør det forstås som den proces, hvorved en afgiftspligtig person har skabt, gennemført og ajourført en rimelig sikkerhed for identiteten af leverandøren eller fakturaens udsteder (ægtheden af oprindelsen), for, at momsindholdet ikke er blevet ændret (integriteten af indholdet), og for læsbarheden af fakturaen fra udstedelsestidspunktet til opbevaringsperiodens udløb. Virksomhedskontrollen bør være afpasset efter den afgiftspligtige persons størrelse, aktivitetsområde og type og tage hensyn til transaktionernes antal og værdi samt antallet og typen af leverandører og kunder. Hvis det er relevant, bør der også tages hensyn til andre faktorer. Et eksempel på virksomhedskontrol er sammenligning af bilag. Den betydning, der tillægges bilagene, bør afspejle faktorer såsom graden af uafhængighed mellem udstederen af bilagene og den afgiftspligtige person og den vægt, der tillægges disse bilag i regnskabsprocessen. Et vigtigt aspekt af denne form for virksomhedskontrol er, at fakturaen kontrolleres som et dokument i virksomheds- og regnskabsprocessen, og at den ikke behandles som et uafhængigt, isoleret dokument. Det er vigtigt, at man holder sig for øje, at fakturaer, hvad enten de er i papirform eller elektronisk form, generelt kun er et dokument ud af et sæt af dokumenter (f.eks. købsordre, kontrakt, transportdokument, betalingsmeddelelse), der er knyttet til og dokumenterer en transaktion.

19 For leverandøren kunne fakturaen sammenholdes med en købsordre, transportdokumenter og kvitteringer for betaling. For kunden kunne fakturaen sammenholdes med den godkendte købsordre (meddelelse om købsbekræftelse), følgesedlen og betalings- og overførselsmeddelelsen. Disse er dog kun eksempler på typiske dokumenter, der kan være til rådighed, og mange andre dokumenter kunne sammenholdes med fakturaen.

20 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-9 Emne: Et pålideligt revisionsspor Reference: artikel 233, stk. 1, andet afsnit Enhver afgiftspligtig person bestemmer, hvordan han vil sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af fakturaen. Dette kan opnås ved enhver virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. Inden for regnskabsvæsen kan et revisionsspor beskrives som en dokumentationsstrøm i relation til en transaktion lige fra dens begyndelse, dvs. bogføringsbilaget såsom en købsordre, til dens afslutning, f.eks. den endelige opførelse i årsregnskabet og omvendt, der skaber forbindelser mellem de forskellige dokumenter i processen. Et revisionsspor omfatter bogføringsbilag, behandlede transaktioner og henvisninger til forbindelsen mellem dem. Et revisionsspor kan beskrives som pålideligt, når forbindelsen mellem bilag og behandlede transaktioner er let at følge (ved at man har tilstrækkelige oplysninger til at kæde dokumenterne sammen), er i overensstemmelse med de anførte procedurer og afspejler de processer, der faktisk har fundet sted. Dette kan f.eks. opnås ved hjælp af bilag fra en tredjepart, f.eks. kontoudtog, dokumenter fra kunden eller leverandøren (bilag fra den anden part), og intern kontrol, f.eks. adskillelse af opgaver. I momsmæssig henseende bør et revisionsspor som anført i artikel 233, stk. 1, andet afsnit, tilvejebringe en kontrollerbar forbindelse mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser for at gøre det muligt at kontrollere, hvorvidt en faktura afspejler, at der har fundet en leverance af varer eller af ydelser sted. Det overlades til den afgiftspligtige person at afgøre, hvordan en afgiftspligtig person kan påvise forbindelsen mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. Medlemsstaten kan vejlede den afgiftspligtige person i, hvordan man etablerer et pålideligt revisionsspor, men denne vejledning må ikke omfatte ufravigelige krav. Et eksempel kunne være et sæt af forskellige dokumenter såsom en købsordre, transportdokumenter og selve fakturaen med sporet af overensstemmelsen mellem disse dokumenter eller endog den blotte kendsgerning, at de tre dokumenter faktisk svarer til hinanden.

21 Ligesom med virksomhedskontrollen bør et pålideligt revisionsspor være afpasset efter den afgiftspligtige persons størrelse, aktivitetsområde og type og tage hensyn til transaktionernes antal og værdi samt antallet og typen af leverandører og kunder. Hvis det er relevant, bør der også tages hensyn til andre faktorer såsom krav til finansiel rapportering og revision.

22 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-10 Emne: Avanceret elektronisk signatur og elektronisk dataudveksling (EDI) Reference: artikel 233, stk. 2 Ud over den form for virksomhedskontrol, der er beskrevet i stk. 1, er følgende eksempler på teknologier, der sikrer ægtheden af oprindelsen og integriteten af indholdet af en elektronisk faktura: a) en avanceret elektronisk signatur, jf. artikel 2, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (*), der eventuelt kan være baseret på et kvalificeret certifikat og genereret af et sikkert signaturgenereringssystem, jf. direktiv 1999/93/EF, artikel 2, nr. 6 og 10. b) elektronisk dataudveksling (EDI) som defineret i artikel 2 i bilag 1 til Kommissionens henstilling 94/820/EF af 19. oktober 1994 om de retlige aspekter af elektronisk dataudveksling (**), når kontrakten om denne udveksling fastsætter, at der skal anvendes procedurer, som garanterer ægtheden af dataenes oprindelse og deres integritet. De to valgmuligheder, dvs. avanceret elektronisk signatur og EDI, er kun eksempler på elektroniske faktureringsteknologier, som skal sikre ægtheden af oprindelsen og integriteten af indholdet, og kan ikke være ufravigelige krav. Såfremt elektroniske fakturaer ikke opfylder betingelserne i artikel 233, stk. 2, litra a) eller b), kan de stadig opfylde kravene til virksomhedskontrol i artikel 233, stk. 1, andet afsnit, eller kan opfylde kravet om ægthed af oprindelsen og integritet af indholdet ved hjælp af en alternativ teknologi (herunder f.eks. avancerede elektroniske signaturer, der ikke er baseret på et kvalificeret certifikat) eller procedure. EDI er baseret på en aftale om udveksling af strukturerede data i overensstemmelse med Kommissionens henstilling 1944/820/EF og kan henvise til ethvert standardiseret format. Det henviser ikke kun til EDIFACT, der kun er ét eksempel på sådanne formater.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår behandlingen af vouchere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår behandlingen af vouchere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.5.2012 COM(2012) 206 final 2012/0102 (CNS) C7-0127/12 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 184 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: 10. juni 2008 Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere