Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler"

Transkript

1 Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der er vedtaget på EU-plan, og i dette tilfælde primært faktureringsdirektivet (2010/45/EU). De forklarende bemærkninger, der offentliggøres mere end et år før datoen for gennemførelsen af den nye lovgivning, forventes at sætte medlemsstaterne i stand til at gennemføre lovgivningen på en mere ensartet måde og give erhvervslivet de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan vedtage de nye bestemmelser rettidigt. De erstatter ikke Momsudvalgets retningslinjer eller en gennemførelsesforordning, der hver især spiller en rolle i lovgivningsprocessen. Hvad finder man i de forklarende bemærkninger? De forklarende bemærkninger skal betragtes som et vejledningsredskab, der kan anvendes til at præcisere anvendelsen af momsfaktureringsreglerne. De giver både en blanding af praktisk hjælp samt hjælp til at forstå betydningen af visse spørgsmål, som er indeholdt i artiklerne. Karakteristika ved de forklarende bemærkninger De forklarende bemærkninger er udtryk for et samarbejde: selv om bemærkningerne offentliggøres af GD TAXUD på dets websted, er de resultatet af drøftelser med såvel medlemsstaterne som erhvervslivet. Medlemsstaterne har først bidraget i form af et Fiscalis-seminar om fakturering, der blev afholdt i februar 2011 i Malta, og så efter drøftelser i Momsudvalget. På tilsvarende vis har erhvervslivet kunnet tilkendegive sine synspunkter gennem en ad hoc-erhvervsgruppe bestående af repræsentative europæiske organisationer og, med hensyn til spørgsmål som specifikt vedrører elektronisk fakturering, gennem Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN). De forklarende bemærkninger er ikke juridisk bindende og er kun praktiske og uformelle retningslinjer for, hvordan EU-lovgivningen skal anvendes på grundlag af GD TAXUD's synspunkter. De afspejler ikke Kommissionens holdninger, og Kommissionen er heller ikke bundet af nogen af de holdninger, som kommer til udtryk i dem.

2 Eftersom momsfaktureringslovgivningen bygger på et direktiv, er hver medlemsstat endvidere ansvarlig for gennemførelsen af disse bestemmelser i national lovgivning og for, at de anvendes korrekt på dens område. På baggrund heraf og de grundlæggende subsidiaritetsprincipper har de nationale skattemyndigheder hovedansvaret for at orientere deres afgiftspligtige personer om fortolkningen og gennemførelsen af disse bestemmelser. Det kan derfor forventes, at medlemsstaterne vil udarbejde deres egne nationale retningslinjer for anvendelsen af de nye momsfaktureringsregler. En liste over webadresserne på medlemsstaternes skattemyndigheder, hvor den nationale vejledning er tilgængelig, findes på følgende websted: Bemærkningerne er ikke udtømmende: der er kun medtaget visse faktureringsspørgsmål, som det blev anset for ønskeligt at præcisere. Det sker enten på grund af de nye regler i direktiv 2010/45/EU eller med henblik på præciseringer, som blev anset for nødvendige i relation til bestemmelserne i momsdirektivet. De repræsenterer et arbejde i en fortløbende proces: disse bemærkninger er ikke et slutprodukt, men afspejler status på et givet tidspunkt i overensstemmelse med den viden og erfaring, som er til rådighed. Med tiden forventes det, at retspraksis samt Momsudvalgets retningslinjer og praksis vil supplere de synspunkter, der kommer til udtryk i bemærkningerne.

3 Indeks over emner, som er omfattet af udkastet til forklarende bemærkninger A: Krav til papirfakturaer og elektroniske fakturaer 1. Fakturaerne skal afspejle faktiske leverancer betragtning 10 i direktiv 2010/45/EU 2. Definition af elektroniske fakturaer artikel Kundens accept artikel Ægtheden af oprindelsen artikel 233, stk. 1, tredje afsnit 5. Integriteten af indholdet artikel 233, stk. 1, fjerde afsnit 6. Læsbarheden af en faktura artikel 233, stk. 1, første og andet afsnit 7. Valg af midler til sikring af ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden artikel 233, stk. 1, andet afsnit 8. Virksomhedskontrol artikel 233, stk. 1, andet afsnit 9. Pålideligt revisionsspor artikel 233, stk. 1, andet afsnit 10. Avanceret elektronisk signatur og elektronisk dataudveksling (EDI) artikel 233, stk Udstedelsestidspunkt og opbevaringsperiodens udløb artikel 233, stk. 1, første afsnit 12. Opbevaring af fakturaer (jf. dokument D3) B: Udstedelse af fakturaer 1. Artikel 219a Hvilken medlemsstats regler finder anvendelse? 2. Artikel 221, stk. 3 Den relevante medlemsstats faktureringsregler for fritagne leverancer 3. Artikel 220, stk. 2, og artikel 221, stk. 2 Faktureringsregler for fritagne finansielle leverancer (artikel 135, stk. 1, litra a)-g))

4 4. Artikel 224 Fakturaer udstedt af kunden C: Fakturaernes indhold 1. Artikel 226, stk. 2 Fortløbende nummerering 2. Artikel 226, nr. 7a) Kasseregnskab 3. Artikel 226, nr. 11) Fritagne leverancer 4. Artikel 91 og 230 Omregning af momsbeløbet til national valuta 5. Artikel 226b Forenklede fakturaer D: Opbevaring af fakturaer 1. Artikel 247 Opbevaringsperiode 2. Artikel 248a Oversættelse af og sprog anvendt på fakturaer 3. Artikel 247 Opbevaringsmedium

5 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION Indirekte beskatning og skatteforvaltning Kontor C1: Moms og andre omsætningsafgifter Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A Vedr.: Krav til papirfakturaer og elektroniske fakturaer Baggrund og omfattede emner Retsgrundlag: Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår faktureringsreglerne Referencer: artikel 217, 232 og 233 samt betragtning 10 Omfattede emner: 1. Fakturaerne skal afspejle faktiske leverancer betragtning 10 i direktiv 2010/45/EU 2. Definition af elektroniske fakturaer artikel Kundens accept artikel Ægtheden af oprindelsen artikel 233, stk. 1, tredje afsnit 5. Integriteten af indholdet artikel 233, stk. 1, fjerde afsnit 6. Læsbarheden af en faktura artikel 233, stk. 1, første og andet afsnit 7. Valg af midler til sikring af ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden artikel 233, stk. 1, andet afsnit 8. Virksomhedskontrol artikel 233, stk. 1, andet afsnit

6 9. Pålideligt revisionsspor artikel 233, stk. 1, andet afsnit 10. Avanceret elektronisk signatur og elektronisk dataudveksling (EDI) artikel 233, stk Udstedelsestidspunkt og opbevaringsperiodens udløb artikel 233, stk. 1, første afsnit 12. Opbevaring af fakturaer (jf. dokument D3) Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår faktureringsreglerne har til formål at fremme og yderligere forenkle faktureringsreglerne ved at fjerne eksisterende byrder og forhindringer. Direktivet foreskriver ligebehandling mellem papirfakturaer og elektroniske fakturaer (den samme proces, der anvendes i forbindelse med papirfakturaer, kan anvendes i forbindelse med elektroniske fakturaer), uden at den administrative byrde i forbindelse med papirfakturaer øges, og har til formål at fremme anvendelsen af elektronisk fakturering ved at indføre valgfrihed, når det drejer sig om at sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden. Det anerkendes i direktivet, at fakturaer nøjagtigt skal afspejle faktiske leverancer af varer og ydelser, og det kræves derfor, at ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet og læsbarheden af fakturaer skal sikres fra deres udstedelsestidspunkt indtil udløbet af opbevaringsperioden. Dette kan opnås gennem virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem fakturaen og leverancen, og som sikrer identiteten af leverandøren eller fakturaens udsteder (ægtheden af oprindelsen) og sikrer, at momsoplysningerne (fakturaens indhold som krævet i momsdirektivet) på fakturaen er uændrede (integriteten af indholdet), og at fakturaen er læselig. Anvendelsen af virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem fakturaen og leverancen, kan benyttes til at sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet og læsbarheden af alle fakturaer, hvad enten de er i papirform eller elektroniske. Ud over virksomhedskontrol er avancerede elektroniske signaturer 1, der er baseret på et kvalificeret certifikat genereret af et sikkert signaturgenereringssystem eller elektronisk dataudveksling (EDI), eksempler på, hvordan ægtheden af oprindelsen og integriteten af indholdet af elektroniske fakturaer kan sikres ved hjælp af særlige teknologier. De giver virksomhederne garanti for, at kravet om ægthed af oprindelsen og integritet af indholdet er opfyldt, og skaber dermed retlig sikkerhed. De er dog kun eksempler, og der kan anvendes andre teknologier eller procedurer. 1 Avancerede elektroniske signaturer, der er baseret på et kvalificeret certifikat og genereret af et sikkert signaturgenereringssystem, betegnes almindeligvis som "kvalificerede elektroniske signaturer".

7 De detaljerede mål med reglerne om elektronisk fakturering er indeholdt i betragtning Artikel 217, 232 og 233 i momsdirektivet er blevet ændret og afspejler disse mål. Denne supplerende vejledning har til formål at fremme forståelsen af disse artikler. Formålet er at bistå medlemsstaterne ved at vejlede dem om, hvordan de skal gennemføre og anvende artiklerne i national lovgivning på en mere sammenhængende måde, og bistå erhvervslivet med de praktiske aspekter.

8 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-1 Emne: Fakturaerne skal afspejle faktiske leverancer Reference: betragtning 10 i direktiv 2010/45/EU Fakturaerne skal afspejle faktiske leverancer, og deres ægthed, integritet og læselighed bør derfor sikres. Virksomhedskontrol kan anvendes for at etablere pålidelige revisionsspor, der forbinder fakturaer og leverancer og dermed sikrer, at enhver faktura (hvad enten den er i papirform eller elektronisk) opfylder disse krav. Det fremgår af betragtning 10, at en faktura skal afspejle faktiske leverancer, og ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet og læseligheden bør derfor sikres. Det er op til hver afgiftspligtige person at sikre, at de fakturaoplysninger, der udveksles, nøjagtigt afspejler en faktisk leverance. Hvordan dette gøres, er den afgiftspligtige persons valg. Virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem fakturaen og leverancen, kan være en måde at skabe et pålideligt revisionsspor mellem fakturaer og leverancer på. Det fremgår ligeledes af artikel 233, stk. 2, at den afgiftspligtige person kan opfylde sin forpligtelse til at sikre ægtheden af oprindelsen og integriteten af indholdet ved f.eks. at anvende de teknologier, der er nævnt i dette stykke, dvs. en avanceret elektronisk signatur eller elektronisk dataudveksling (EDI). Disse teknologier kan dog ikke i sig selv godtgøre, at der har fundet en leverance sted. Valget af metoder til opfyldelsen af disse forpligtelser ligger ifølge artikel 233 hos den afgiftspligtige person.

9 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-2 Emne: Definition af en elektronisk faktura Reference: artikel 217 I dette direktiv forstås ved "elektronisk faktura" en faktura, der indeholder de i henhold til dette direktiv krævede oplysninger, og som er udstedt og modtaget i elektronisk format. Det eneste formål med definitionen af en elektronisk faktura er at præcisere kundens accept i henhold til artikel 232 og at vise anvendelsen af den valgmulighed, som medlemsstaterne har i henhold til artikel 247, stk. 2, vedrørende opbevaring af fakturaer. En elektronisk faktura skal, præcist som en papirfaktura, indeholde de oplysninger, der kræves i momsdirektivet. For at en faktura kan anses for at være en elektronisk faktura i henhold til momsdirektivet, skal den endvidere være udstedt og modtaget i elektronisk format. Valget af format afgøres af de afgiftspligtige personer. Dette valg omfatter fakturaer som strukturerede meddelelser (f.eks. XML) eller andre former for elektronisk format (f.eks. en med en PDF-fil eller en fax, der er modtaget elektronisk og ikke i papirform). Ifølge definitionen kan ikke alle fakturaer, der er udstedt i et elektronisk format, anses for at være en "elektronisk faktura". Fakturaer, der er udstedt i et elektronisk format, f.eks. ved hjælp af bogføringssoftware eller tekstbehandlingssoftware, og som er sendt og modtaget på papir, er ikke elektroniske fakturaer. Derimod kan fakturaer, der er udstedt i papirform, og som er scannet, sendt og modtaget pr. , betragtes som elektroniske fakturaer. Det er ikke den form for elektronisk format, der er anvendt til fakturaen, som er vigtig, men udelukkende den omstændighed, at fakturaen er i elektronisk format, når den bliver udstedt og modtaget. Dette gør det muligt at sende og modtage elektroniske fakturaer i ét format og derefter konvertere dem til et andet format. En faktura skal betragtes som udfærdiget, når leverandøren eller en tredjepart, der handler på vegne af leverandøren, eller kunden for så vidt angår fakturaer udfærdiget af

10 køber, stiller fakturaen til rådighed, sådan at den kan modtages af kunden. Det kan betyde, at den elektroniske faktura sendes direkte til kunden f.eks. pr. eller via en sikker forbindelse eller indirekte f.eks. gennem en eller flere tjenesteydere, eller at den stilles til rådighed og gøres tilgængelig for kunden via en webportal eller ved hjælp af en anden metode. Det er vigtigt at fastsætte en dato for, hvornår fakturaen anses for at være udstedt med henblik på at opfylde leverandørens forpligtelse til at udstede en faktura inden for den krævede periode (artikel 222), men også for modtagerens forpligtelse til at opbevare fakturaer.

11 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-3 Emne: Kundens accept Reference: artikel 232 Anvendelse af en elektronisk faktura forudsætter, at modtageren er indforstået hermed. Den specifikke angivelse af, at kunden skal være indforstået med anvendelsen af elektroniske fakturaer, er hovedsaligt begrundet i de tekniske krav, der er nødvendige for at modtage en elektronisk faktura, eller kundens evne til at sikre den ægthed, integritet og læsbarhed, som det kan være nødvendigt at tilvejebringe for at modtage elektroniske fakturaer, og som ikke gør sig gældende i forbindelse med papirfakturaer. Da papirfakturaer og elektroniske fakturaer skal behandles ens, kan kundens accept af en elektronisk faktura fastslås på samme måde, som en papirfaktura kan anses for at være accepteret af kunden. Dette kan omfatte enhver form for formel eller uformel skriftlig accept eller stiltiende samtykke f.eks. i form af behandling eller betaling af den modtagne faktura. Under alle omstændigheder fastlægges beslutningen om at anvende elektroniske fakturaer i sidste instans i aftalen mellem handelspartnerne.

12 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-4 Emne: Ægtheden af oprindelsen Reference: artikel 233, stk. 1, tredje afsnit Ved ægtheden af oprindelsen forstås sikringen af identiteten af leverandøren eller fakturaens udsteder. Det påhviler den afgiftspligtige person, der modtager leverancen af varer eller ydelser, samt den afgiftspligtige person, der foretager leveringen, at sikre ægtheden af oprindelsen af en faktura. Begge kan uafhængigt af hinanden sikre ægtheden af oprindelsen. Der er fire faktorer, som skal tages i betragtning. 1. Leverandørens forsikring Leverandøren skal kunne godtgøre, at fakturaen faktisk blev udstedt af ham eller i hans navn og på hans vegne. Dette kan gøres ved at registre fakturaen i regnskabsdokumenterne. Når der er tale om en faktura udfærdiget af køber, eller når en tredjepart udsteder fakturaen, kan dette godtgøres ved bilag. 2. Kundens forsikring Den afgiftspligtige person, der modtager leverancen, skal kunne forvisse sig om, at den modtagne faktura stammer fra leverandøren eller fakturaens udsteder. Dette giver den afgiftspligtige person to valgmuligheder. Den første valgmulighed går ud på at kontrollere rigtigheden af oplysningerne om leverandørens identitet som anført på en faktura. Den anden valgmulighed går ud på at forvisse sig om identiteten af fakturaens udsteder. a) Sikkerhed for leverandørens identitet Leverandørens identitet er en oplysning, der altid kræves på fakturaen. Dette er dog ikke i sig selv tilstrækkeligt til at sikre ægtheden af oprindelsen. Kunden bør i dette tilfælde sikre, at den leverandør, der er nævnt på fakturaen, i virkeligheden foretog den levering af varerne eller ydelserne, som er nævnt på fakturaen. Den afgiftspligtige person kan

13 opfylde sin forpligtelse ved at anvende enhver form for virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. b) Sikkerhed for identiteten af fakturaens udsteder. Den afgiftspligtige person kan vælge at forvisse sig om identiteten af udstederen af en faktura f.eks. gennem en avanceret elektronisk signatur eller EDI. Dette berører dog ikke betragtning 10 i direktiv 2010/45/EU, hvoraf det fremgår, at fakturaerne først og fremmest skal afspejle faktiske leverancer. Det kan ligeledes være nødvendigt at forvisse sig om identiteten af fakturaens udsteder i tilfælde, hvor leverandøren har udstedt fakturaen, og i tilfælde, hvor en tredjepart eller køber har udfærdiget fakturaen ("selvfakturering").

14 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-5 Emne: Integriteten af indholdet Reference: artikel 233, stk. 1, fjerde afsnit Ved integriteten af indholdet forstås, at det indhold, der er påkrævet i henhold til dette direktiv, ikke er blevet ændret. Det indhold af en faktura, hvis integritet skal sikres, er det, som er defineret i momsdirektivet. Sikringen af integriteten af en fakturas indhold påhviler både den afgiftspligtige person, der foretager leveringen, og den afgiftspligtige person, der modtager leverancen. De kan begge uafhængigt af hinanden vælge, hvordan de vil opfylde denne forpligtelse, eller de kan indgå en aftale med hinanden om at sikre, at indholdet er uændret, f.eks. ved hjælp af en bestemt teknologi som EDI eller avancerede elektroniske signaturer. Den afgiftspligtige person kan vælge, om vedkommende f.eks. vil anvende virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance, eller specifikke teknologier til opfyldelse af forpligtelsen. Det, at fakturaen ikke er blevet ændret (integriteten af indholdet), har intet at gøre med formatet af en elektronisk faktura. Forudsat at indholdet af fakturaen som krævet i momsdirektivet ikke er blevet ændret, kan formatet af dette indhold konverteres til andre formater. Det gør det muligt for kunden eller en tjenesteyder, der handler på dennes vegne, at konvertere de elektroniske data eller præsentere dem på en anden måde, så de passer til vedkommendes eget it-system, eller på grund af teknologiske ændringer med tiden. Såfremt den afgiftspligtige person har valgt at opfylde kravet om integritet af indholdet ved at anvende avanceret elektronisk signatur, når der konverteres fra ét format til et andet, skal ændringen registreres i et revisionsspor. Selv hvis medlemsstaterne anvender muligheden i artikel 247, stk. 2, for at kræve, at fakturaen opbevares i den originale form, på papir eller elektronisk, kan formatet af en faktura fortsat ændres.

15 Ved form forstås typen af faktura (papir eller elektronisk), og format vedrører præsentationen af den elektroniske faktura. En ændring af formatet kan f.eks. være en ændring af den måde, hvorpå datoen vises, f.eks. fra dd/mm/åå til åååå/mm/dd, eller af selve filtypen, f.eks. XML.

16 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-6 Emne: Læsbarhed Reference: artikel 233, stk. 1, første og andet afsnit Ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af en faktura, hvad enten den er i papirform eller elektronisk, skal sikres fra udstedelsestidspunktet indtil udgangen af opbevaringsperioden for fakturaen. Enhver afgiftspligtig person bestemmer, hvordan han vil sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af fakturaen. Dette kan opnås ved enhver virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. Læsbarheden af en faktura betyder, at fakturaen er menneskeligt læsbar. Den skal forblive sådan indtil opbevaringsperiodens udløb. Fakturaen bør præsenteres i en stil, hvor alle momsoplysninger på fakturaen er klart læselige, på papir eller skærm, uden at det er nødvendigt at foretage urimelige undersøgelser eller fortolkninger. F.eks. anses EDI-meddelser, XML-meddelelser og andre strukturerede meddelelser i det oprindelige format ikke for at være menneskeligt læsbare (efter en konverteringsproces kan de anses for at være menneskeligt læsbare se nedenfor). Med hensyn til elektroniske fakturaer anses denne betingelse for opfyldt, hvis fakturaen kan fremlægges på anmodning inden en rimelig frist på samme måde, som det kræves i artikel 245, stk. 1, dvs. uden unødig forsinkelse også efter en konverteringsproces i en menneskeligt læsbar form på skærm eller i trykt form. Det bør være muligt at kontrollere, at oplysningerne i den oprindelige elektroniske fil ikke er blevet ændret i forhold til det læsbare dokument. For at sikre læsbarheden bør der i forbindelse med den elektroniske faktura være en passende og pålidelig læser til rådighed i hele opbevaringsperioden. Læsbarheden af en elektronisk faktura fra udstedelsestidspunktet til opbevaringsperiodens udløb kan sikres på en hvilken som helst måde, men avancerede elektroniske signaturer og EDI er som nævnt i artikel 233, stk. 2, ikke i sig selv tilstrækkelige til at sikre læsbarheden. Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-7

17 Emne: Valg af midler til sikring af ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden Reference: artikel 233, stk. 1, andet afsnit Enhver afgiftspligtig person bestemmer, hvordan han vil sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af fakturaen. Dette kan opnås ved enhver virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. Både leverandøren og kunden kan frit vælge, hvordan de vil sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af fakturaen. Medlemsstaterne bør ikke begrænse valget. Når medlemsstaterne yder vejledning, bør det gøres klart, at dette kun udgør vejledning, og at det ikke begrænser den afgiftspligtige persons valg. De tre eksempler på procedurer eller teknologier i direktiv 2010/45/EU (virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor, avancerede elektroniske signaturer og EDI), bør ikke være til hinder for anvendelsen af andre teknologier eller procedurer, hvis de opfylder betingelserne for at sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet og læsbarheden af fakturaen.

18 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-8 Emne: Virksomhedskontrol Reference: artikel 233, stk. 1, andet afsnit Enhver afgiftspligtig person bestemmer, hvordan han vil sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af fakturaen. Dette kan opnås ved enhver virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. Virksomhedskontrol er et bredt begreb. Det er den proces, der etableres, gennemføres og ajourføres af dem, der har ansvaret (ledelsen, personalet og ejerne) for at give en rimelig sikkerhed for den finansielle, regnskabsmæssige og lovbestemte rapportering og for, at de lovmæssige krav er opfyldt. Navnlig i forbindelse med artikel 233 bør det forstås som den proces, hvorved en afgiftspligtig person har skabt, gennemført og ajourført en rimelig sikkerhed for identiteten af leverandøren eller fakturaens udsteder (ægtheden af oprindelsen), for, at momsindholdet ikke er blevet ændret (integriteten af indholdet), og for læsbarheden af fakturaen fra udstedelsestidspunktet til opbevaringsperiodens udløb. Virksomhedskontrollen bør være afpasset efter den afgiftspligtige persons størrelse, aktivitetsområde og type og tage hensyn til transaktionernes antal og værdi samt antallet og typen af leverandører og kunder. Hvis det er relevant, bør der også tages hensyn til andre faktorer. Et eksempel på virksomhedskontrol er sammenligning af bilag. Den betydning, der tillægges bilagene, bør afspejle faktorer såsom graden af uafhængighed mellem udstederen af bilagene og den afgiftspligtige person og den vægt, der tillægges disse bilag i regnskabsprocessen. Et vigtigt aspekt af denne form for virksomhedskontrol er, at fakturaen kontrolleres som et dokument i virksomheds- og regnskabsprocessen, og at den ikke behandles som et uafhængigt, isoleret dokument. Det er vigtigt, at man holder sig for øje, at fakturaer, hvad enten de er i papirform eller elektronisk form, generelt kun er et dokument ud af et sæt af dokumenter (f.eks. købsordre, kontrakt, transportdokument, betalingsmeddelelse), der er knyttet til og dokumenterer en transaktion.

19 For leverandøren kunne fakturaen sammenholdes med en købsordre, transportdokumenter og kvitteringer for betaling. For kunden kunne fakturaen sammenholdes med den godkendte købsordre (meddelelse om købsbekræftelse), følgesedlen og betalings- og overførselsmeddelelsen. Disse er dog kun eksempler på typiske dokumenter, der kan være til rådighed, og mange andre dokumenter kunne sammenholdes med fakturaen.

20 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-9 Emne: Et pålideligt revisionsspor Reference: artikel 233, stk. 1, andet afsnit Enhver afgiftspligtig person bestemmer, hvordan han vil sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af fakturaen. Dette kan opnås ved enhver virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. Inden for regnskabsvæsen kan et revisionsspor beskrives som en dokumentationsstrøm i relation til en transaktion lige fra dens begyndelse, dvs. bogføringsbilaget såsom en købsordre, til dens afslutning, f.eks. den endelige opførelse i årsregnskabet og omvendt, der skaber forbindelser mellem de forskellige dokumenter i processen. Et revisionsspor omfatter bogføringsbilag, behandlede transaktioner og henvisninger til forbindelsen mellem dem. Et revisionsspor kan beskrives som pålideligt, når forbindelsen mellem bilag og behandlede transaktioner er let at følge (ved at man har tilstrækkelige oplysninger til at kæde dokumenterne sammen), er i overensstemmelse med de anførte procedurer og afspejler de processer, der faktisk har fundet sted. Dette kan f.eks. opnås ved hjælp af bilag fra en tredjepart, f.eks. kontoudtog, dokumenter fra kunden eller leverandøren (bilag fra den anden part), og intern kontrol, f.eks. adskillelse af opgaver. I momsmæssig henseende bør et revisionsspor som anført i artikel 233, stk. 1, andet afsnit, tilvejebringe en kontrollerbar forbindelse mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser for at gøre det muligt at kontrollere, hvorvidt en faktura afspejler, at der har fundet en leverance af varer eller af ydelser sted. Det overlades til den afgiftspligtige person at afgøre, hvordan en afgiftspligtig person kan påvise forbindelsen mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. Medlemsstaten kan vejlede den afgiftspligtige person i, hvordan man etablerer et pålideligt revisionsspor, men denne vejledning må ikke omfatte ufravigelige krav. Et eksempel kunne være et sæt af forskellige dokumenter såsom en købsordre, transportdokumenter og selve fakturaen med sporet af overensstemmelsen mellem disse dokumenter eller endog den blotte kendsgerning, at de tre dokumenter faktisk svarer til hinanden.

21 Ligesom med virksomhedskontrollen bør et pålideligt revisionsspor være afpasset efter den afgiftspligtige persons størrelse, aktivitetsområde og type og tage hensyn til transaktionernes antal og værdi samt antallet og typen af leverandører og kunder. Hvis det er relevant, bør der også tages hensyn til andre faktorer såsom krav til finansiel rapportering og revision.

22 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-10 Emne: Avanceret elektronisk signatur og elektronisk dataudveksling (EDI) Reference: artikel 233, stk. 2 Ud over den form for virksomhedskontrol, der er beskrevet i stk. 1, er følgende eksempler på teknologier, der sikrer ægtheden af oprindelsen og integriteten af indholdet af en elektronisk faktura: a) en avanceret elektronisk signatur, jf. artikel 2, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (*), der eventuelt kan være baseret på et kvalificeret certifikat og genereret af et sikkert signaturgenereringssystem, jf. direktiv 1999/93/EF, artikel 2, nr. 6 og 10. b) elektronisk dataudveksling (EDI) som defineret i artikel 2 i bilag 1 til Kommissionens henstilling 94/820/EF af 19. oktober 1994 om de retlige aspekter af elektronisk dataudveksling (**), når kontrakten om denne udveksling fastsætter, at der skal anvendes procedurer, som garanterer ægtheden af dataenes oprindelse og deres integritet. De to valgmuligheder, dvs. avanceret elektronisk signatur og EDI, er kun eksempler på elektroniske faktureringsteknologier, som skal sikre ægtheden af oprindelsen og integriteten af indholdet, og kan ikke være ufravigelige krav. Såfremt elektroniske fakturaer ikke opfylder betingelserne i artikel 233, stk. 2, litra a) eller b), kan de stadig opfylde kravene til virksomhedskontrol i artikel 233, stk. 1, andet afsnit, eller kan opfylde kravet om ægthed af oprindelsen og integritet af indholdet ved hjælp af en alternativ teknologi (herunder f.eks. avancerede elektroniske signaturer, der ikke er baseret på et kvalificeret certifikat) eller procedure. EDI er baseret på en aftale om udveksling af strukturerede data i overensstemmelse med Kommissionens henstilling 1944/820/EF og kan henvise til ethvert standardiseret format. Det henviser ikke kun til EDIFACT, der kun er ét eksempel på sådanne formater.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Vejledning om mini one stop-shoppen på momsområdet

Vejledning om mini one stop-shoppen på momsområdet EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION Afgifter og skattemyndigheder Moms Bruxelles, den 23. oktober 2013 Vejledning om mini one stop-shoppen på momsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.4.2017 COM(2017) 169 final 2017/0078 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Den Italienske Republik til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1)

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1) BEK nr 825 af 25/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0430208 Senere ændringer til forskriften BEK nr 808 af 30/06/2015

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt. Notat. 24.januar 2013 J.nr

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt. Notat. 24.januar 2013 J.nr Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt Notat 24.januar 2013 J.nr. 13-0002266 Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere