Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler"

Transkript

1 Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der er vedtaget på EU-plan, og i dette tilfælde primært faktureringsdirektivet (2010/45/EU). De forklarende bemærkninger, der offentliggøres mere end et år før datoen for gennemførelsen af den nye lovgivning, forventes at sætte medlemsstaterne i stand til at gennemføre lovgivningen på en mere ensartet måde og give erhvervslivet de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan vedtage de nye bestemmelser rettidigt. De erstatter ikke Momsudvalgets retningslinjer eller en gennemførelsesforordning, der hver især spiller en rolle i lovgivningsprocessen. Hvad finder man i de forklarende bemærkninger? De forklarende bemærkninger skal betragtes som et vejledningsredskab, der kan anvendes til at præcisere anvendelsen af momsfaktureringsreglerne. De giver både en blanding af praktisk hjælp samt hjælp til at forstå betydningen af visse spørgsmål, som er indeholdt i artiklerne. Karakteristika ved de forklarende bemærkninger De forklarende bemærkninger er udtryk for et samarbejde: selv om bemærkningerne offentliggøres af GD TAXUD på dets websted, er de resultatet af drøftelser med såvel medlemsstaterne som erhvervslivet. Medlemsstaterne har først bidraget i form af et Fiscalis-seminar om fakturering, der blev afholdt i februar 2011 i Malta, og så efter drøftelser i Momsudvalget. På tilsvarende vis har erhvervslivet kunnet tilkendegive sine synspunkter gennem en ad hoc-erhvervsgruppe bestående af repræsentative europæiske organisationer og, med hensyn til spørgsmål som specifikt vedrører elektronisk fakturering, gennem Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN). De forklarende bemærkninger er ikke juridisk bindende og er kun praktiske og uformelle retningslinjer for, hvordan EU-lovgivningen skal anvendes på grundlag af GD TAXUD's synspunkter. De afspejler ikke Kommissionens holdninger, og Kommissionen er heller ikke bundet af nogen af de holdninger, som kommer til udtryk i dem.

2 Eftersom momsfaktureringslovgivningen bygger på et direktiv, er hver medlemsstat endvidere ansvarlig for gennemførelsen af disse bestemmelser i national lovgivning og for, at de anvendes korrekt på dens område. På baggrund heraf og de grundlæggende subsidiaritetsprincipper har de nationale skattemyndigheder hovedansvaret for at orientere deres afgiftspligtige personer om fortolkningen og gennemførelsen af disse bestemmelser. Det kan derfor forventes, at medlemsstaterne vil udarbejde deres egne nationale retningslinjer for anvendelsen af de nye momsfaktureringsregler. En liste over webadresserne på medlemsstaternes skattemyndigheder, hvor den nationale vejledning er tilgængelig, findes på følgende websted: Bemærkningerne er ikke udtømmende: der er kun medtaget visse faktureringsspørgsmål, som det blev anset for ønskeligt at præcisere. Det sker enten på grund af de nye regler i direktiv 2010/45/EU eller med henblik på præciseringer, som blev anset for nødvendige i relation til bestemmelserne i momsdirektivet. De repræsenterer et arbejde i en fortløbende proces: disse bemærkninger er ikke et slutprodukt, men afspejler status på et givet tidspunkt i overensstemmelse med den viden og erfaring, som er til rådighed. Med tiden forventes det, at retspraksis samt Momsudvalgets retningslinjer og praksis vil supplere de synspunkter, der kommer til udtryk i bemærkningerne.

3 Indeks over emner, som er omfattet af udkastet til forklarende bemærkninger A: Krav til papirfakturaer og elektroniske fakturaer 1. Fakturaerne skal afspejle faktiske leverancer betragtning 10 i direktiv 2010/45/EU 2. Definition af elektroniske fakturaer artikel Kundens accept artikel Ægtheden af oprindelsen artikel 233, stk. 1, tredje afsnit 5. Integriteten af indholdet artikel 233, stk. 1, fjerde afsnit 6. Læsbarheden af en faktura artikel 233, stk. 1, første og andet afsnit 7. Valg af midler til sikring af ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden artikel 233, stk. 1, andet afsnit 8. Virksomhedskontrol artikel 233, stk. 1, andet afsnit 9. Pålideligt revisionsspor artikel 233, stk. 1, andet afsnit 10. Avanceret elektronisk signatur og elektronisk dataudveksling (EDI) artikel 233, stk Udstedelsestidspunkt og opbevaringsperiodens udløb artikel 233, stk. 1, første afsnit 12. Opbevaring af fakturaer (jf. dokument D3) B: Udstedelse af fakturaer 1. Artikel 219a Hvilken medlemsstats regler finder anvendelse? 2. Artikel 221, stk. 3 Den relevante medlemsstats faktureringsregler for fritagne leverancer 3. Artikel 220, stk. 2, og artikel 221, stk. 2 Faktureringsregler for fritagne finansielle leverancer (artikel 135, stk. 1, litra a)-g))

4 4. Artikel 224 Fakturaer udstedt af kunden C: Fakturaernes indhold 1. Artikel 226, stk. 2 Fortløbende nummerering 2. Artikel 226, nr. 7a) Kasseregnskab 3. Artikel 226, nr. 11) Fritagne leverancer 4. Artikel 91 og 230 Omregning af momsbeløbet til national valuta 5. Artikel 226b Forenklede fakturaer D: Opbevaring af fakturaer 1. Artikel 247 Opbevaringsperiode 2. Artikel 248a Oversættelse af og sprog anvendt på fakturaer 3. Artikel 247 Opbevaringsmedium

5 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION Indirekte beskatning og skatteforvaltning Kontor C1: Moms og andre omsætningsafgifter Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A Vedr.: Krav til papirfakturaer og elektroniske fakturaer Baggrund og omfattede emner Retsgrundlag: Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår faktureringsreglerne Referencer: artikel 217, 232 og 233 samt betragtning 10 Omfattede emner: 1. Fakturaerne skal afspejle faktiske leverancer betragtning 10 i direktiv 2010/45/EU 2. Definition af elektroniske fakturaer artikel Kundens accept artikel Ægtheden af oprindelsen artikel 233, stk. 1, tredje afsnit 5. Integriteten af indholdet artikel 233, stk. 1, fjerde afsnit 6. Læsbarheden af en faktura artikel 233, stk. 1, første og andet afsnit 7. Valg af midler til sikring af ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden artikel 233, stk. 1, andet afsnit 8. Virksomhedskontrol artikel 233, stk. 1, andet afsnit

6 9. Pålideligt revisionsspor artikel 233, stk. 1, andet afsnit 10. Avanceret elektronisk signatur og elektronisk dataudveksling (EDI) artikel 233, stk Udstedelsestidspunkt og opbevaringsperiodens udløb artikel 233, stk. 1, første afsnit 12. Opbevaring af fakturaer (jf. dokument D3) Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår faktureringsreglerne har til formål at fremme og yderligere forenkle faktureringsreglerne ved at fjerne eksisterende byrder og forhindringer. Direktivet foreskriver ligebehandling mellem papirfakturaer og elektroniske fakturaer (den samme proces, der anvendes i forbindelse med papirfakturaer, kan anvendes i forbindelse med elektroniske fakturaer), uden at den administrative byrde i forbindelse med papirfakturaer øges, og har til formål at fremme anvendelsen af elektronisk fakturering ved at indføre valgfrihed, når det drejer sig om at sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden. Det anerkendes i direktivet, at fakturaer nøjagtigt skal afspejle faktiske leverancer af varer og ydelser, og det kræves derfor, at ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet og læsbarheden af fakturaer skal sikres fra deres udstedelsestidspunkt indtil udløbet af opbevaringsperioden. Dette kan opnås gennem virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem fakturaen og leverancen, og som sikrer identiteten af leverandøren eller fakturaens udsteder (ægtheden af oprindelsen) og sikrer, at momsoplysningerne (fakturaens indhold som krævet i momsdirektivet) på fakturaen er uændrede (integriteten af indholdet), og at fakturaen er læselig. Anvendelsen af virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem fakturaen og leverancen, kan benyttes til at sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet og læsbarheden af alle fakturaer, hvad enten de er i papirform eller elektroniske. Ud over virksomhedskontrol er avancerede elektroniske signaturer 1, der er baseret på et kvalificeret certifikat genereret af et sikkert signaturgenereringssystem eller elektronisk dataudveksling (EDI), eksempler på, hvordan ægtheden af oprindelsen og integriteten af indholdet af elektroniske fakturaer kan sikres ved hjælp af særlige teknologier. De giver virksomhederne garanti for, at kravet om ægthed af oprindelsen og integritet af indholdet er opfyldt, og skaber dermed retlig sikkerhed. De er dog kun eksempler, og der kan anvendes andre teknologier eller procedurer. 1 Avancerede elektroniske signaturer, der er baseret på et kvalificeret certifikat og genereret af et sikkert signaturgenereringssystem, betegnes almindeligvis som "kvalificerede elektroniske signaturer".

7 De detaljerede mål med reglerne om elektronisk fakturering er indeholdt i betragtning Artikel 217, 232 og 233 i momsdirektivet er blevet ændret og afspejler disse mål. Denne supplerende vejledning har til formål at fremme forståelsen af disse artikler. Formålet er at bistå medlemsstaterne ved at vejlede dem om, hvordan de skal gennemføre og anvende artiklerne i national lovgivning på en mere sammenhængende måde, og bistå erhvervslivet med de praktiske aspekter.

8 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-1 Emne: Fakturaerne skal afspejle faktiske leverancer Reference: betragtning 10 i direktiv 2010/45/EU Fakturaerne skal afspejle faktiske leverancer, og deres ægthed, integritet og læselighed bør derfor sikres. Virksomhedskontrol kan anvendes for at etablere pålidelige revisionsspor, der forbinder fakturaer og leverancer og dermed sikrer, at enhver faktura (hvad enten den er i papirform eller elektronisk) opfylder disse krav. Det fremgår af betragtning 10, at en faktura skal afspejle faktiske leverancer, og ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet og læseligheden bør derfor sikres. Det er op til hver afgiftspligtige person at sikre, at de fakturaoplysninger, der udveksles, nøjagtigt afspejler en faktisk leverance. Hvordan dette gøres, er den afgiftspligtige persons valg. Virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem fakturaen og leverancen, kan være en måde at skabe et pålideligt revisionsspor mellem fakturaer og leverancer på. Det fremgår ligeledes af artikel 233, stk. 2, at den afgiftspligtige person kan opfylde sin forpligtelse til at sikre ægtheden af oprindelsen og integriteten af indholdet ved f.eks. at anvende de teknologier, der er nævnt i dette stykke, dvs. en avanceret elektronisk signatur eller elektronisk dataudveksling (EDI). Disse teknologier kan dog ikke i sig selv godtgøre, at der har fundet en leverance sted. Valget af metoder til opfyldelsen af disse forpligtelser ligger ifølge artikel 233 hos den afgiftspligtige person.

9 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-2 Emne: Definition af en elektronisk faktura Reference: artikel 217 I dette direktiv forstås ved "elektronisk faktura" en faktura, der indeholder de i henhold til dette direktiv krævede oplysninger, og som er udstedt og modtaget i elektronisk format. Det eneste formål med definitionen af en elektronisk faktura er at præcisere kundens accept i henhold til artikel 232 og at vise anvendelsen af den valgmulighed, som medlemsstaterne har i henhold til artikel 247, stk. 2, vedrørende opbevaring af fakturaer. En elektronisk faktura skal, præcist som en papirfaktura, indeholde de oplysninger, der kræves i momsdirektivet. For at en faktura kan anses for at være en elektronisk faktura i henhold til momsdirektivet, skal den endvidere være udstedt og modtaget i elektronisk format. Valget af format afgøres af de afgiftspligtige personer. Dette valg omfatter fakturaer som strukturerede meddelelser (f.eks. XML) eller andre former for elektronisk format (f.eks. en med en PDF-fil eller en fax, der er modtaget elektronisk og ikke i papirform). Ifølge definitionen kan ikke alle fakturaer, der er udstedt i et elektronisk format, anses for at være en "elektronisk faktura". Fakturaer, der er udstedt i et elektronisk format, f.eks. ved hjælp af bogføringssoftware eller tekstbehandlingssoftware, og som er sendt og modtaget på papir, er ikke elektroniske fakturaer. Derimod kan fakturaer, der er udstedt i papirform, og som er scannet, sendt og modtaget pr. , betragtes som elektroniske fakturaer. Det er ikke den form for elektronisk format, der er anvendt til fakturaen, som er vigtig, men udelukkende den omstændighed, at fakturaen er i elektronisk format, når den bliver udstedt og modtaget. Dette gør det muligt at sende og modtage elektroniske fakturaer i ét format og derefter konvertere dem til et andet format. En faktura skal betragtes som udfærdiget, når leverandøren eller en tredjepart, der handler på vegne af leverandøren, eller kunden for så vidt angår fakturaer udfærdiget af

10 køber, stiller fakturaen til rådighed, sådan at den kan modtages af kunden. Det kan betyde, at den elektroniske faktura sendes direkte til kunden f.eks. pr. eller via en sikker forbindelse eller indirekte f.eks. gennem en eller flere tjenesteydere, eller at den stilles til rådighed og gøres tilgængelig for kunden via en webportal eller ved hjælp af en anden metode. Det er vigtigt at fastsætte en dato for, hvornår fakturaen anses for at være udstedt med henblik på at opfylde leverandørens forpligtelse til at udstede en faktura inden for den krævede periode (artikel 222), men også for modtagerens forpligtelse til at opbevare fakturaer.

11 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-3 Emne: Kundens accept Reference: artikel 232 Anvendelse af en elektronisk faktura forudsætter, at modtageren er indforstået hermed. Den specifikke angivelse af, at kunden skal være indforstået med anvendelsen af elektroniske fakturaer, er hovedsaligt begrundet i de tekniske krav, der er nødvendige for at modtage en elektronisk faktura, eller kundens evne til at sikre den ægthed, integritet og læsbarhed, som det kan være nødvendigt at tilvejebringe for at modtage elektroniske fakturaer, og som ikke gør sig gældende i forbindelse med papirfakturaer. Da papirfakturaer og elektroniske fakturaer skal behandles ens, kan kundens accept af en elektronisk faktura fastslås på samme måde, som en papirfaktura kan anses for at være accepteret af kunden. Dette kan omfatte enhver form for formel eller uformel skriftlig accept eller stiltiende samtykke f.eks. i form af behandling eller betaling af den modtagne faktura. Under alle omstændigheder fastlægges beslutningen om at anvende elektroniske fakturaer i sidste instans i aftalen mellem handelspartnerne.

12 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-4 Emne: Ægtheden af oprindelsen Reference: artikel 233, stk. 1, tredje afsnit Ved ægtheden af oprindelsen forstås sikringen af identiteten af leverandøren eller fakturaens udsteder. Det påhviler den afgiftspligtige person, der modtager leverancen af varer eller ydelser, samt den afgiftspligtige person, der foretager leveringen, at sikre ægtheden af oprindelsen af en faktura. Begge kan uafhængigt af hinanden sikre ægtheden af oprindelsen. Der er fire faktorer, som skal tages i betragtning. 1. Leverandørens forsikring Leverandøren skal kunne godtgøre, at fakturaen faktisk blev udstedt af ham eller i hans navn og på hans vegne. Dette kan gøres ved at registre fakturaen i regnskabsdokumenterne. Når der er tale om en faktura udfærdiget af køber, eller når en tredjepart udsteder fakturaen, kan dette godtgøres ved bilag. 2. Kundens forsikring Den afgiftspligtige person, der modtager leverancen, skal kunne forvisse sig om, at den modtagne faktura stammer fra leverandøren eller fakturaens udsteder. Dette giver den afgiftspligtige person to valgmuligheder. Den første valgmulighed går ud på at kontrollere rigtigheden af oplysningerne om leverandørens identitet som anført på en faktura. Den anden valgmulighed går ud på at forvisse sig om identiteten af fakturaens udsteder. a) Sikkerhed for leverandørens identitet Leverandørens identitet er en oplysning, der altid kræves på fakturaen. Dette er dog ikke i sig selv tilstrækkeligt til at sikre ægtheden af oprindelsen. Kunden bør i dette tilfælde sikre, at den leverandør, der er nævnt på fakturaen, i virkeligheden foretog den levering af varerne eller ydelserne, som er nævnt på fakturaen. Den afgiftspligtige person kan

13 opfylde sin forpligtelse ved at anvende enhver form for virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. b) Sikkerhed for identiteten af fakturaens udsteder. Den afgiftspligtige person kan vælge at forvisse sig om identiteten af udstederen af en faktura f.eks. gennem en avanceret elektronisk signatur eller EDI. Dette berører dog ikke betragtning 10 i direktiv 2010/45/EU, hvoraf det fremgår, at fakturaerne først og fremmest skal afspejle faktiske leverancer. Det kan ligeledes være nødvendigt at forvisse sig om identiteten af fakturaens udsteder i tilfælde, hvor leverandøren har udstedt fakturaen, og i tilfælde, hvor en tredjepart eller køber har udfærdiget fakturaen ("selvfakturering").

14 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-5 Emne: Integriteten af indholdet Reference: artikel 233, stk. 1, fjerde afsnit Ved integriteten af indholdet forstås, at det indhold, der er påkrævet i henhold til dette direktiv, ikke er blevet ændret. Det indhold af en faktura, hvis integritet skal sikres, er det, som er defineret i momsdirektivet. Sikringen af integriteten af en fakturas indhold påhviler både den afgiftspligtige person, der foretager leveringen, og den afgiftspligtige person, der modtager leverancen. De kan begge uafhængigt af hinanden vælge, hvordan de vil opfylde denne forpligtelse, eller de kan indgå en aftale med hinanden om at sikre, at indholdet er uændret, f.eks. ved hjælp af en bestemt teknologi som EDI eller avancerede elektroniske signaturer. Den afgiftspligtige person kan vælge, om vedkommende f.eks. vil anvende virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance, eller specifikke teknologier til opfyldelse af forpligtelsen. Det, at fakturaen ikke er blevet ændret (integriteten af indholdet), har intet at gøre med formatet af en elektronisk faktura. Forudsat at indholdet af fakturaen som krævet i momsdirektivet ikke er blevet ændret, kan formatet af dette indhold konverteres til andre formater. Det gør det muligt for kunden eller en tjenesteyder, der handler på dennes vegne, at konvertere de elektroniske data eller præsentere dem på en anden måde, så de passer til vedkommendes eget it-system, eller på grund af teknologiske ændringer med tiden. Såfremt den afgiftspligtige person har valgt at opfylde kravet om integritet af indholdet ved at anvende avanceret elektronisk signatur, når der konverteres fra ét format til et andet, skal ændringen registreres i et revisionsspor. Selv hvis medlemsstaterne anvender muligheden i artikel 247, stk. 2, for at kræve, at fakturaen opbevares i den originale form, på papir eller elektronisk, kan formatet af en faktura fortsat ændres.

15 Ved form forstås typen af faktura (papir eller elektronisk), og format vedrører præsentationen af den elektroniske faktura. En ændring af formatet kan f.eks. være en ændring af den måde, hvorpå datoen vises, f.eks. fra dd/mm/åå til åååå/mm/dd, eller af selve filtypen, f.eks. XML.

16 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-6 Emne: Læsbarhed Reference: artikel 233, stk. 1, første og andet afsnit Ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af en faktura, hvad enten den er i papirform eller elektronisk, skal sikres fra udstedelsestidspunktet indtil udgangen af opbevaringsperioden for fakturaen. Enhver afgiftspligtig person bestemmer, hvordan han vil sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af fakturaen. Dette kan opnås ved enhver virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. Læsbarheden af en faktura betyder, at fakturaen er menneskeligt læsbar. Den skal forblive sådan indtil opbevaringsperiodens udløb. Fakturaen bør præsenteres i en stil, hvor alle momsoplysninger på fakturaen er klart læselige, på papir eller skærm, uden at det er nødvendigt at foretage urimelige undersøgelser eller fortolkninger. F.eks. anses EDI-meddelser, XML-meddelelser og andre strukturerede meddelelser i det oprindelige format ikke for at være menneskeligt læsbare (efter en konverteringsproces kan de anses for at være menneskeligt læsbare se nedenfor). Med hensyn til elektroniske fakturaer anses denne betingelse for opfyldt, hvis fakturaen kan fremlægges på anmodning inden en rimelig frist på samme måde, som det kræves i artikel 245, stk. 1, dvs. uden unødig forsinkelse også efter en konverteringsproces i en menneskeligt læsbar form på skærm eller i trykt form. Det bør være muligt at kontrollere, at oplysningerne i den oprindelige elektroniske fil ikke er blevet ændret i forhold til det læsbare dokument. For at sikre læsbarheden bør der i forbindelse med den elektroniske faktura være en passende og pålidelig læser til rådighed i hele opbevaringsperioden. Læsbarheden af en elektronisk faktura fra udstedelsestidspunktet til opbevaringsperiodens udløb kan sikres på en hvilken som helst måde, men avancerede elektroniske signaturer og EDI er som nævnt i artikel 233, stk. 2, ikke i sig selv tilstrækkelige til at sikre læsbarheden. Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-7

17 Emne: Valg af midler til sikring af ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden Reference: artikel 233, stk. 1, andet afsnit Enhver afgiftspligtig person bestemmer, hvordan han vil sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af fakturaen. Dette kan opnås ved enhver virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. Både leverandøren og kunden kan frit vælge, hvordan de vil sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af fakturaen. Medlemsstaterne bør ikke begrænse valget. Når medlemsstaterne yder vejledning, bør det gøres klart, at dette kun udgør vejledning, og at det ikke begrænser den afgiftspligtige persons valg. De tre eksempler på procedurer eller teknologier i direktiv 2010/45/EU (virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor, avancerede elektroniske signaturer og EDI), bør ikke være til hinder for anvendelsen af andre teknologier eller procedurer, hvis de opfylder betingelserne for at sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet og læsbarheden af fakturaen.

18 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-8 Emne: Virksomhedskontrol Reference: artikel 233, stk. 1, andet afsnit Enhver afgiftspligtig person bestemmer, hvordan han vil sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af fakturaen. Dette kan opnås ved enhver virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. Virksomhedskontrol er et bredt begreb. Det er den proces, der etableres, gennemføres og ajourføres af dem, der har ansvaret (ledelsen, personalet og ejerne) for at give en rimelig sikkerhed for den finansielle, regnskabsmæssige og lovbestemte rapportering og for, at de lovmæssige krav er opfyldt. Navnlig i forbindelse med artikel 233 bør det forstås som den proces, hvorved en afgiftspligtig person har skabt, gennemført og ajourført en rimelig sikkerhed for identiteten af leverandøren eller fakturaens udsteder (ægtheden af oprindelsen), for, at momsindholdet ikke er blevet ændret (integriteten af indholdet), og for læsbarheden af fakturaen fra udstedelsestidspunktet til opbevaringsperiodens udløb. Virksomhedskontrollen bør være afpasset efter den afgiftspligtige persons størrelse, aktivitetsområde og type og tage hensyn til transaktionernes antal og værdi samt antallet og typen af leverandører og kunder. Hvis det er relevant, bør der også tages hensyn til andre faktorer. Et eksempel på virksomhedskontrol er sammenligning af bilag. Den betydning, der tillægges bilagene, bør afspejle faktorer såsom graden af uafhængighed mellem udstederen af bilagene og den afgiftspligtige person og den vægt, der tillægges disse bilag i regnskabsprocessen. Et vigtigt aspekt af denne form for virksomhedskontrol er, at fakturaen kontrolleres som et dokument i virksomheds- og regnskabsprocessen, og at den ikke behandles som et uafhængigt, isoleret dokument. Det er vigtigt, at man holder sig for øje, at fakturaer, hvad enten de er i papirform eller elektronisk form, generelt kun er et dokument ud af et sæt af dokumenter (f.eks. købsordre, kontrakt, transportdokument, betalingsmeddelelse), der er knyttet til og dokumenterer en transaktion.

19 For leverandøren kunne fakturaen sammenholdes med en købsordre, transportdokumenter og kvitteringer for betaling. For kunden kunne fakturaen sammenholdes med den godkendte købsordre (meddelelse om købsbekræftelse), følgesedlen og betalings- og overførselsmeddelelsen. Disse er dog kun eksempler på typiske dokumenter, der kan være til rådighed, og mange andre dokumenter kunne sammenholdes med fakturaen.

20 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-9 Emne: Et pålideligt revisionsspor Reference: artikel 233, stk. 1, andet afsnit Enhver afgiftspligtig person bestemmer, hvordan han vil sikre ægtheden af oprindelsen, integriteten af indholdet samt læsbarheden af fakturaen. Dette kan opnås ved enhver virksomhedskontrol, der etablerer et pålideligt revisionsspor mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. Inden for regnskabsvæsen kan et revisionsspor beskrives som en dokumentationsstrøm i relation til en transaktion lige fra dens begyndelse, dvs. bogføringsbilaget såsom en købsordre, til dens afslutning, f.eks. den endelige opførelse i årsregnskabet og omvendt, der skaber forbindelser mellem de forskellige dokumenter i processen. Et revisionsspor omfatter bogføringsbilag, behandlede transaktioner og henvisninger til forbindelsen mellem dem. Et revisionsspor kan beskrives som pålideligt, når forbindelsen mellem bilag og behandlede transaktioner er let at følge (ved at man har tilstrækkelige oplysninger til at kæde dokumenterne sammen), er i overensstemmelse med de anførte procedurer og afspejler de processer, der faktisk har fundet sted. Dette kan f.eks. opnås ved hjælp af bilag fra en tredjepart, f.eks. kontoudtog, dokumenter fra kunden eller leverandøren (bilag fra den anden part), og intern kontrol, f.eks. adskillelse af opgaver. I momsmæssig henseende bør et revisionsspor som anført i artikel 233, stk. 1, andet afsnit, tilvejebringe en kontrollerbar forbindelse mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser for at gøre det muligt at kontrollere, hvorvidt en faktura afspejler, at der har fundet en leverance af varer eller af ydelser sted. Det overlades til den afgiftspligtige person at afgøre, hvordan en afgiftspligtig person kan påvise forbindelsen mellem en faktura og en leverance af varer eller ydelser. Medlemsstaten kan vejlede den afgiftspligtige person i, hvordan man etablerer et pålideligt revisionsspor, men denne vejledning må ikke omfatte ufravigelige krav. Et eksempel kunne være et sæt af forskellige dokumenter såsom en købsordre, transportdokumenter og selve fakturaen med sporet af overensstemmelsen mellem disse dokumenter eller endog den blotte kendsgerning, at de tre dokumenter faktisk svarer til hinanden.

21 Ligesom med virksomhedskontrollen bør et pålideligt revisionsspor være afpasset efter den afgiftspligtige persons størrelse, aktivitetsområde og type og tage hensyn til transaktionernes antal og værdi samt antallet og typen af leverandører og kunder. Hvis det er relevant, bør der også tages hensyn til andre faktorer såsom krav til finansiel rapportering og revision.

22 Oprettet: 05/10/2011 Senest redigeret: 05/10/2011 Dokumentreference: A-10 Emne: Avanceret elektronisk signatur og elektronisk dataudveksling (EDI) Reference: artikel 233, stk. 2 Ud over den form for virksomhedskontrol, der er beskrevet i stk. 1, er følgende eksempler på teknologier, der sikrer ægtheden af oprindelsen og integriteten af indholdet af en elektronisk faktura: a) en avanceret elektronisk signatur, jf. artikel 2, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (*), der eventuelt kan være baseret på et kvalificeret certifikat og genereret af et sikkert signaturgenereringssystem, jf. direktiv 1999/93/EF, artikel 2, nr. 6 og 10. b) elektronisk dataudveksling (EDI) som defineret i artikel 2 i bilag 1 til Kommissionens henstilling 94/820/EF af 19. oktober 1994 om de retlige aspekter af elektronisk dataudveksling (**), når kontrakten om denne udveksling fastsætter, at der skal anvendes procedurer, som garanterer ægtheden af dataenes oprindelse og deres integritet. De to valgmuligheder, dvs. avanceret elektronisk signatur og EDI, er kun eksempler på elektroniske faktureringsteknologier, som skal sikre ægtheden af oprindelsen og integriteten af indholdet, og kan ikke være ufravigelige krav. Såfremt elektroniske fakturaer ikke opfylder betingelserne i artikel 233, stk. 2, litra a) eller b), kan de stadig opfylde kravene til virksomhedskontrol i artikel 233, stk. 1, andet afsnit, eller kan opfylde kravet om ægthed af oprindelsen og integritet af indholdet ved hjælp af en alternativ teknologi (herunder f.eks. avancerede elektroniske signaturer, der ikke er baseret på et kvalificeret certifikat) eller procedure. EDI er baseret på en aftale om udveksling af strukturerede data i overensstemmelse med Kommissionens henstilling 1944/820/EF og kan henvise til ethvert standardiseret format. Det henviser ikke kun til EDIFACT, der kun er ét eksempel på sådanne formater.

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bogføringslovens krav til virksomheden

Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden oktober 2011 Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, oktober 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere