R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?"

Transkript

1 R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og rådgivningsfirmaer med mere end medarbejdere i 700 kontorer i mere end 90 lande. RSM plus betjener en bred vifte af mindre og mellemstore virksomheder indenfor mange forskellige brancher med revision, regnskab, rådgivning og skat. Nærmere information om RSM plus: RSM International: Indledning For godt 2 år siden ændrede man momsreglerne på salg af ydelser over landegrænser i hele EU. Et af formålene var at gøre momssystemet lettere og mindre administrativt, og det er lykkedes i en vis grad. Der er stadig en del regler og krav, som virksomheder og andre skal opfylde, når de køber og sælger ydelser over landegrænserne. Det er derfor vigtigt, at man sikrer sig, at køb og salg af ydelser, der involverer andre lande håndteres korrekt. Dette gælder i ligeså høj grad for revisorer og rådgivere, som skal sikre sig, at kunden håndterer momsen rigtigt. I pjecen gennemgår vi reglerne om, hvordan momsen skal håndteres ved af køb og salg af ydelser over landegrænserne. Reglerne er relevante for momsregistrerede virksomheder, foreninger mv., som sælger/køber ydelser i lande uden for Danmark. Sidst i pjecen er der en oversigt, hvor vi har samlet reglerne i en overskuelig form. Hvad er en tjenesteydelse? Alt hvad der ikke er en vare, er en ydelse efter momslovens regler. Fx er en CD-rom med et individuelt tilpasset software en ydelse, servering af mad/drikke er en ydelse og udlejning af biler, spilleautomater mv. er en ydelse. Tilsvarende er udlejning af maskiner, inventar og andet løsøre, formidling af varer og salg af licenser og lignende rettigheder også ydelser i momsmæssig forstand. Hovedregel ved handel mellem momsregistrerede virksomheder Omvendt betalingspligt Efter hovedreglen skal moms af ydelser, der leveres til en kunde i udlandet, betales i kundens hjemland efter reglerne om omvendt betalingspligt (Reverse Charge). Det vil sige, at sælgeren skal udstede en faktura uden moms, og køber skal beregne momsen i hjemlandet. Det er underordnet om kunden er etableret i EU eller i et 3. land.

2 Den omvendte betalingspligt gælder stort set alle ydelser og nedenfor har vi blot nævnt nogle af dem: - Licenser/rettigheder - Udlejning af - Finansielle ydelser arbejdskraft - Formidlingshonorarer - Salgsprovisioner - Betaling for administration - Reklameydelser - Transportydelser - Management fee - Udlejning af løsøre - Elektroniske ydelser - Rådgivningsydelser Undtagelser fra hovedreglen: 4. Hvilke krav er der ved salg og køb af ydelser, som er omfattet af hovedreglen Salg til andre lande - Fakturering, bogholderi og angivelse Sælger skal altid udstede en faktura uden moms, hvis køberen er en virksomhed etableret i et 3. land, eller en momsregistreret virksomhed etableret i et andet EU-land. Hvis køber er momsregistreret i et andet EU-land, skal følgende oplyses og angives: - Kundens momsnummer - Virksomheden skal verificere om momsnummeret er korrekt og at køber er momsregistreret i hjemlandet. Verifikation kan foretages på eller på adressen: omsnumre. Det er sælger der hæfter for momsen, hvis køber ikke er momsregistreret i hjemlandet. - De almindelige fakturakrav skal opfyldes. - Anføre en bemærkning på fakturaen om, at leverance er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, fx The sale is subject to reverse charge eller The recipient is liable for VAT. - Værdien af leverancer (uden moms) omfattet af hovedreglen angives i Rubrik B Salg af ydelser til andre EU-lande på. - Værdien af leverancer (uden moms) omfattet af en af undtagelserne angives i Rubrik C på. - Værdien af leverancer (uden moms) omfattet af hovedreglen indberettes i systemet EU-salg uden moms. Indberetningen skal som udgangspunkt ske 1 gang om måneden. Virksomheder kan i særlige tilfælde få tilladelse til at afgive oplysninger til systemet hvert kvartal. - Salget bogføres på konto for salg af ydelser til EU-lande (ikke et krav, hvis oplysningerne kan genereres på anden vis).

3 Hvis køber er etableret i et 3. land, skal følgende oplyses og angives: - Værdien af leverancen (uden moms) angives i Rubrik C på. - Salget bogføres på konto for eksport, dvs. salg af ydelser (og varer) til 3. lande. Hvis køber er etableret i et 3. land er der ingen krav til fakturaen udover de almindelige fakturakrav. Det vil sige fortløbende nummer, dato, oplysninger om sælger (CVR-nr. og adresse) samt købers adresse. Køb i andre lande Faktura, bogholderi og angivelse Danske virksomheder skal som udgangspunkt modtage en faktura uden moms, når den køber ydelser i andre EU-lande. Det er en forudsætning, at sælger har virksomhedens danske momsnummer. Det er altid den danske virksomheds ansvar, at fakturaen er udstedt korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal virksomheden bede sælger om at udstede en ny faktura. Tilsvarende gælder ved køb af ydelser i 3. lande og her vil virksomheden også modtage en faktura uden moms. I dette tilfælde er det ikke en betingelse, at sælger er i besiddelse af virksomhedens danske momsnummer. Ved køb af ydelser i andre EU-lande skal følgende angives og oplyses: - Køber beregner momsen (dvs. 25 % af fakturabeløbet) og angiver momsen på i rubrikken Moms af køb af ydelser i udlandet med omvendt betalingspligt. - Værdien af leverancen (uden moms) angives i Rubrik A-ydelser på. - I det omfang købet anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter, kan den beregnede moms fratrækkes som købsmoms på virksomhedens momsangivelse. - Købet bogføres på konto for køb af ydelser fra andre EU-lande. Momsfrie virksomheder Køb af ydelser i andre EU-lande Hvis en momsfri virksomhed køber ydelser fra momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal virksomheden momsregistreres for at kunne håndtere momsen. Momsregistreringen er et supplement til virksomhedens eksisterende registrering (fx lønsumsafgift eller A-skat) og kan i et vist omfang ske med tilbagevirkende kraft. Når virksomheden er momsregistreret, skal den beregne og angive moms, som anført ovenfor. Ved køb af ydelser fra 3. lande skal følgende angives og oplyses Tilsvarende skal en momsfri virksomhed, som køber ydelser i lande uden for EU, lade sig momsregistrere for at kunne håndtere (betale) momsen i Danmark. - Køber beregner momsen (dvs. 25 % af fakturabeløbet) og angiver den i Rubrikken Momskøb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt.

4 - I det omfang købet anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter, kan den beregnede moms fratrækkes som købsmoms på virksomhedens momsangivelse. Undtagelser Hvornår er ydelsen ikke omfattet af omvendt betalingspligt Særlige ydelser Nogle ydelser er ikke omfattet af hovedreglen om omvendt betalingspligt. Den momsmæssige håndtering afhænger af den konkrete ydelses karakter. Reglerne om omvendt betalingspligt gælder således ikke for følgende ydelser: Fast ejendom/overnatning Kultur, kunst, underholdning mv. Messer, udstillinger mv. Korttidsudlejning af transportmidler Personbefordring Catering- og restaurationsydelser Ydelser vedrørende fast ejendom og overnatning Som udgangspunkt skal moms af ydelser, der vedrører fast ejendom, betales i det land, hvor ejendommen er beliggende. Det gælder fx håndværkerydelser, arkitektydelser, ejendomsmæglerydelser samt overdragelse af brugsrettigheder og advokatydelser vedrørende ejendommen. Det samme gør sig gældende vedrørende overnatning, fx på hotel eller bed and breakfast. Hvis en ejendom er beliggende i Danmark, skal en udenlandsk byggevirksomhed lade sig momsregistrere, hvis den udfører arbejde for en dansk privatperson. Hvis arbejdet udføres for en virksomhed, skal faktura udstedes uden moms. Selvom den udenlandske byggevirksomhed er momsregistreret af andre årsager, må den ikke udstede faktura med dansk moms, hvis dens kunde er en dansk virksomhed. Reglerne er ikke enslydende i alle EU-lande, hvorfor det er nødvendigt at undersøge de lokale regler i det land, hvor ydelsen udføres. Ydelser vedrørende kulturelle aktiviteter, sport, videnskab, undervisning, kunst, messer og udstillinger mv. Moms af entrébetalinger for aktiviteter indenfor kultur, sport, videnskab, undervisning, kunst, messer og udstillinger mv. skal betales i det land, hvor aktiviteten udøves. Dette er tilfældet uanset, om køber er momsregistreret i et andet EU-land. Det samme gælder deltagelse i kurser og lignende. Det vil sige, at momsen skal betales i det land, hvor kurset finder sted og således ikke nødvendigvis i samme land, som deltageren eller kursusholderen er etableret i. Ydelser i tilknytning til messer, udstillinger mv. Moms af tilknyttede ydelser mellem to momspligtige virksomheder, eksempelvis køb af serviceydelser i tilknytning til messer, udstillinger mv., skal betales i køberens hjemland (reverse charge).

5 Reglerne for salg af sådanne ydelser er ikke entydige i de forskellige EU-lande. Det er derfor vigtigt, at de lokale regler undersøges forinden aktiviteterne gennemføres. Personbefordring Moms af personbefordring skal betales i det land, hvor personbefordringen finder sted. Det vil sige ud fra den tilbagelagte strækning. I Danmark har bestemmelsen kun betydning for turistkørsel, da anden personbefordring er momsfritaget. De fleste øvrige lande har særlige regler for beregning og afregning af moms i forbindelse med buskørsel. Korttidsudlejning af transportmidler Moms af ydelser i form af korttidsudlejning af transportmidler skal betales i det land, hvor transportmidlet stilles til rådighed for lejeren. Korttidsudlejning består i udlejning af transportmidler i en periode på maximalt 30 dage. Eksempelvis skal AVIS m.fl. i Kastrup Lufthavn betale dansk moms, selv om de udlejer til udlændinge. Hvis der er tale om fartøjer udgør den maximale udlejningsperiode 90 dage. Der kommer nye regler vedrørende korttidsudlejning af transportmidler den 1. januar Restaurations- og cateringydelser Moms af restaurations- og cateringydelser skal betales i det land, hvor ydelsen udføres. Det betyder som hovedregel, at en restauration skal opkræve betaling med tillæg af lokal moms. Hvis måltidet indtages om bord på skib, fly eller tog inden for EU's grænser, skal momsen betales i afgangslandet. Ydelser omfattet af udnyttelseskriteriet (Use and Enjoyment) Når en virksomhed sælger en af de i skemaet nævnte ydelser til enten en virksomhed (afgiftspligtig person) uden for EU eller til en privatperson enten indenfor eller udenfor EU, skal der udstedes faktura med dansk moms til kunden, hvis ydelsen faktisk benyttes i Danmark. Adgang til naturgasog el-distributionssystemer Levering af arbejdskraft og udlejning af løsøre (driftsmidler) Rådgivning-, advokat- og revisorydelser og lign. Finansiel virksomhed Reklameydelser Rettigheder, licenser og lign. Teleydelser samt radio- og tvspredningsydelser Elektronisk leverede ydelser, fx adgang til salg via Internettet

6 Andre undtagelser Handel mellem to momsregistrerede virksomheder Transportydelser Hovedreglen (omvendt betalingspligt) gælder både ved transport mellem to EUlande og ved indenlandsk transport. Det betyder, at hvis sælger og køber er momsregistreret i to forskellige EU-lande, skal sælger udstede en faktura uden moms til kunden. Dette er uafhængig af afgangs- og ankomststed, så længe transporten finder sted indenfor EU. Transport til/fra 3. lande er ikke omfattet af momspligt, og faktura skal i alle tilfælde udstedes uden moms. Arbejde udført på løsøre (driftsmidler) Der skal udstedes faktura uden moms efter hovedreglen, når der er tale om arbejde udført på løsøre, fx maskiner, biler, apparater og dyr (træning af heste mv.). Det er uden betydning, hvor arbejdet udføres og om den bearbejdede/forarbejdede genstand forbliver i det pågældende land eller udføres efterfølgende. Ydelser anvendt til private eller blandede formål Hvis en dansk virksomhed sælger en ydelse til en momspligtig virksomhed, enten indenfor eller udenfor EU, og virksomheden udelukkende skal anvende ydelsen til private formål, skal den danske virksomhed behandle ydelsen efter reglerne om salg til privatpersoner, og dermed fakturere med dansk moms. Denne bestemmelse er vanskelig at administrere, og anvendes kun i et meget begrænset omfang.. Hvis ydelsen benyttes til blandede formål, skal salget håndteres efter hovedreglen. Se beskrivelsen på 1. Salg til privatpersoner i andre lande De nye momsregler gælder ikke ved salg til privatpersoner. Salg til privatpersoner i EU Når en dansk virksomhed sælger ydelser til privatpersoner i/fra et andet EUland, skal sælger som hovedregel opkræve dansk moms af salget. Hvis privatpersonen benytter ydelsen uden for EU, skal der ikke opkræves dansk moms. Hvis privatpersonen benytter ydelsen inden for EU (også i Danmark), skal virksomheden opkræve dansk moms og angive salgsmomsen på. Hvis privatpersonen benytter ydelsen uden for EU, skal virksomheden angive værdien af leverancen i Rubrik C på den periodevise momsangivelse. Virksomheden skal ikke opkræve dansk moms. Salget skal ikke angives i systemet EU-salg uden moms.

7 Salg til privatpersoner uden for EU Når en dansk virksomhed sælger ydelser til privatpersoner i/fra et 3. land, skal virksomheden ikke opkræve dansk moms, medmindre ydelsen faktisk benyttes i Danmark. Hvis køber benytter ydelsen uden for EU eller i et andet EU-land end Danmark, skal virksomheden angive værdien af leverancen i Rubrik C på den periodevise momsangivelse. Hvis køber benytter ydelsen i Danmark, skal virksomheden angive salgsmomsen på Ændringer i de kommende år 2013: Ved leasing af biler til privatpersoner for perioder på mere end 60 dage skal momsen betales i det land, hvor leasingtager er hjemmehørende. Det betyder, at leasinggiver/udlejer skal momsregistreres i leasingtagerens hjemland. 2015: Reglerne om One-Stop-Shop indføres. Det betyder, at der fra 2015 kun er krav om én registrering i EU, uanset om virksomheden har aktiviteter i flere EU-lande. Herudover er det under det danske formandskab i EU planlagt, at det nugældende momssystem skal reformeres. Formålet er, at momssystemet i fremtiden bedre matcher nutidens handelsforhold og procedurer. Vi forventer derfor, at der de kommende år sker ændringer i momssystemet og i momsreglerne. Oversigt over hovedreglerne Hovedreglen afhænger af, om virksomheden køber eller sælger ydelser indeneller uden for EU, og om der sælges til andre momspligtige virksomheder eller til privatpersoner. Se skematisk illustration i bilaget. Afsluttende bemærkninger Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til det foranstående, står vi naturligvis gerne til rådighed. Skatteafdelingen, juni 2012 R s Linda-Sophia Danielsen momskonsulent mobilnr.: Disclaimer: Der tages forbehold for fejl og mangler i vort notat, og notatet bør ikke lægges til grund for dispositioner uden forudgående rådgivning. Vi påtager os intet ansvar for tab eller handlinger baseret på indholdet ligesom RSM plus ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller mangler.

8 Bilag Skematisk illustration af reglerne: Salg til afgiftspligtige personer i andre EU-lande ü Fakturaen skal udstedes uden moms ü Købers momsnummer skal oplyses på fakturaen ü Bemærkning på fakturaen om at salget sker efter reglerne om omvendt betalingspligt ü Salget skal angives i Rubrik B-Ydelser på ü Salget skal indberettes i systemet EU-salg uden moms (1 gang om måneden) ü Fakturaen skal bogføres på konto for salg af ydelser til andre EU-land Salg til afgiftspligtige personer uden for EU ü Fakturaen skal udstedes uden moms ü Salget skal angives i Rubrik C Salg til privatpersoner i andre EU-lande ü Fakturaen udstedes med dansk moms ü Salget skal angives som almindelig salgsmoms på ü Fakturaen skal udstedes uden dansk moms, hvis ydelsen udnyttes uden for EU ü Salget skal angives i Rubrik C på, hvis fakturaen er uden dansk moms Køb i andre EU-lande (1) ü Virksomhedens momsnummer skal oplyses til leverandøren ü Fakturaen skal være uden moms ü Virksomheden skal selv beregne og angive momsen af fakturabeløbet ü Den beregnede moms angives i rubrikken Moms af ydelseskøb i udlandet på ü Den beregnede moms er fradragsberettiget i det omfang virksomheden anvender købet til momspligtige formål og den beregnede moms angives i rubrikken købsmoms på, når den er fradragsberettiget ü Fakturaværdien angives i Rubrikken A-ydelser Salg til privatpersoner uden for EU ü Fakturaen skal udstedes uden dansk moms ü Salget skal angives i Rubrik C på ü Hvis ydelsen udnyttes/benyttes i Danmark, skal fakturaen udstedes med dansk moms, og salget skal angives som almindelig salgsmoms på den periodevise momsangivelse, hvis ydelsen udnyttes i Danmark Køb i lande uden for EU ü Fakturaen skal udstedes uden dansk moms ü Virksomheden skal selv beregne og angive momsen af fakturabeløbet ü Den beregnede moms angives i rubrikken Moms af ydelseskøb i udlandet på ü Den beregnede moms er fradragsberettiget i det omfang virksomheden anvender købet til momspligtige formål og den beregnede moms angives i rubrikken købsmoms på, når den er fradragsberettiget (1) Ikke momsregistrerede virksomheder, fx momsfrie virksomheder, foreninger, fonde, offentlige institutioner m.fl. skal momsregistreres, hvis de køber ydelser i andre EU-lande.

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Moms

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november Beierholms Faglige Dage 2014 Ringsted d. 18. november Velkommen 2 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) 3 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Beierholm

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker? Ajour med moms, told og afgifter Nr. 2 Juni 2008 Eksklusiv Moms Læs blandt andet om: Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg 1-2013 6 4 Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Få overblik over de nye faktureringsregler

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere