DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET. Pierre Aagaard Carl Bro as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET. Pierre Aagaard Carl Bro as"

Transkript

1 DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET Pierre Aagaard Carl Bro as 1. Indledning I Vejdirektoratet pågår der et vejregelforberedende arbejde, ved navn KAFKA, om kapacitets- og trafikafviklingsforhold i Danmark. En del af KAFKA-projektet består i at få revurderet de anbefalede metoder i danske vejregler om beregning af rundkørslers kapacitet. Denne revurdering har udmøntet sig i et udkast til, hvordan fremtidens danske vejregler om kapacitetsberegningen i rundkørsler kan se ud. Dette paper præsenterer og beskriver baggrunden for metoderne som foreslås i udkastet, og på hvilke områder det adskiller sig fra retningslinierne i de eksisterende vejregler. Skemaerne nedenfor giver en oversigt over metoderne til beregningen af det enkelte tilfartsspors kapacitet i de eksisterende vejregler og udkastet til fremtidige vejregler. Med eksisterende vejrgeler menes primært Byernes trafikarealer, Vejdirektoratet(1991), og sekundært Vejreglerne for vejkryds i åbent land, Vejdirektoratet(1983). x i skemaet angiver, at det pågældende element anvendes i de eksisterende vejregler eller i udkastet. Beregning af tilfartssporets kapacitet N Max i enheden pe/t Eksisterende vejregler Udkast Tidsgabformlen anvendes til beregningen af N Max x x Se afsnit Som inputvariable i tidsgabformlen anvendes: intensiteten i den cirkulerende motortrafik foran tilfartssporet i enheden pe/time x x 2 intensiteten i den cirkulerende cykeltrafik foran tilfartssporet i enheden pe/time. 1 cykel regnes som 1 pe. x x intensiteten i den krydsende fodgængertrafik foran tilfartssporet i enheden pe/time. 1 fodgænger regnes som 1 pe. x - kritisk interval τ og passagetid δfor situationen bil-bil og bil-let trafik x x Der er oplyst kritiske intervaller og passagetider for : 1-sporede tilfarter i byrundkørsler x x 3 1-sporede tilfarter i landrundkørsler. - x 2-sporede tilfarter i by- og landrundkørsler. - x fortsættes..

2 Eksisterende vejregler Udkast Se afsnit Korrektion af N Max Beregnet N Max korrigeres for: risko for blokering af tilfartssporet p.g.a kødannelser i cirkulationsarealet. x - 4 mængden af udkørende motortrafik (i enheden pe/t) i tilfartssporets hosliggende frafart. - x 5 mængden af krydsende fodgængere (enheden fodgængere /T) foran tilfartssporet. - x 6 Beregning af middelforsinkelsen i tilfartssporet middelforsinkelsen beregnes med en formel baseret på klassisk køteori. x - middelforsinkelsen beregnes med en formel baseret på tidsafhængig køteori. - x middelforsinkelsen regnes i enheden sekunder /pe. x - middelforsinkelsen regnes i enheden sekunder /køretøj. - x 7 Beregning af kølængderne i tilfartssporet kølængderne beregnes med en formel baseret på klassisk køteori (se Vejdirektoratet(1983)). x - kølængderne beregnes med en formel baseret på tidsafhængig køteori. - x kølængderne regnes i enheden pe. x - kølængderne regens enheden køretøjer. - x 2. Formel til beregning af kapaciteten i rundkørslens tilfartsspor I de eksisterende vejregler Vejdirektoratet(1991) og i udkastet til fremtidige vejregler anbefales nedenstående tidsgabformel til beregning af kapaciteten i det enkelte spor i rundkørslens tilfart. H H M H L e M H L vægtet T + ( + ) τ / ( ) N Max = ( H + H ) δ / T M L 1 e (1)

3 N Max H M H L τ vægtet δ T = tilfartssporets kapacitet i enheden Pe/T. = trafikintensiteten i den cirkulerende motortrafik i enheden Pe/ T foran tilfartssporet. = trafikintensiteten i den cirkulerende cykel trafik i enheden køretøjer/t foran tilfartssporet. = det kritiske interval i sekunder i tilfartssporet vægtet m.h.t. mængden af cirkulerende motortrafik og let trafik. = passagetiden i sekunder mellem indkørende køretøjer fra tilfartssport. = længden på beregningsperioden i sekunder. Beregningsperioden kan være spidsperioden, som f.eks. kan have en længde på en time (3600 sekunder) eller en halv time (1800 sekunder). Formel (1) er baseret på den såkaldte tidsgabteori, hvor tidsgab henviser til tidsafstandene mellem cirkulerende køretøjer, som spærrer for trafikanters kørsel ud i rundkørslen. Tidsgabteorien går kort fortalt ud på matematisk at modellere den enkelte trafikants køreadfærd, for derefter at beregne tilfartssporets kapacitet ved at summere over alle trafikanternes køreadfærd i tilfartssporet. Betragtes den udenlandske litteratur indses, at i lande som f.eks. England (Kimber & Hollis (1979), Frankrig (Louah(1988)) og Tyskland (Brilon et. al (1993)) anvendes lineære formler, også kaldet empiriske formler, af typen nedenfor til beregning af tilfartssporets kapacitet i rundkørsler: N Max = A b H M (2) A og b er konstanter, og hvor b kan afhænge af tilfartssporets geometriske udformning (se f.eks. Kimber & Hollis(1979)). Fordelen ved den empiriske formel er, at den rent beregningsteknisk er simplere at anvende end tidsgabsformlen (formel (1)). På trods af denne fordel er tidsgabformlen, som nævnt, fortsat anbefalet til kapacitetsberegningen i udkastet til fremtidige vejregler om beregning af rundkørslers kapacitet. Grunden til dette er bl.a, at der p.t. i Danmark er et for lille antal rundkørsler med høj trafikbelastning, som kan danne grundlaget for en empirisk kapacitetsformel for danske rundkørsler. Derudover er der den forskningsmæssige ulempe ved den empiriske formel, at denne formeltype ikke bidrager til en dybere forståelse af trafikanters køreadfærd i rundkørsler. Selv om den empiriske formel er beregningsteknisk enklere at anvende, bør man afstå fra, at anvende empiriske formler fra andre lande til kapacitetsberegningen i danske rundkørsler. Dette skyldes, at kapaciteten er stærkt afhængig af køreadfærden i det enkelte land, og køreadfærden varierer typisk meget mellem landene. Køreadfærden er endvidere påvirket af landets design standard for rundkørsler. Således er f.eks. engelske og franske rundkørsler typiske udformet mere dynamisk end danske rundkørsler, og må bl.a derfor påregnes at have en større kapacitet end danske rundkørsler under de samme forhold m.h.t. trafik mængder, antal spor i tilfarterne og størrelse på ø-diameteren. Hvis man derfor anvender f.eks. en engelsk formel til beregningen af kapaciteten i en dansk rundkørsel, vil formlen højst sandsynligt overvurdere kapaciteten i rundkørslen. 3. Anbefalede kritiske intervaller og passagetider Det kritiske interval og passagetiden er to parametre som beskriver trafikanternes køreadfærd og er derfor vigtige i kapacitetsberegning. I Vejdirektoratet(1991) anbefales kritiske intervaller og passagetider for byrundkørsler vist i nedenstående tabel.

4 Tilfart Bil-bil Bil - let trafik τ (sek) 3,5-4,0 2,5 δ(sek) 2,8 2,8 Tabel 1. Anbefalede kritiske intervaller og passagetider i Vejdirektoratet(1991) Ved valg af bilers kritiske interval overfor biler anbefales i Vejdirektoratet(1991) at den største værdi anvendes, når den indkørende trafik fra tilfartssporet er lille i forhold til den cirkulerende trafik, når forsætningen er er stor, og /eller når der er dårlig oversigt. Tabellen nedenfor viser de anbefalede kritiske intervaller og passagetider i udkastet til de fremtidige vejregler om kapacitetsberegning af rundkørsler. De kritiske intervaller og passagetider i tabellen, anbefales anvendt til både by- og landrundkørsler, idet målinger i bl.a Aagaard(1991) har vist, at der umiddelbart ikke er nogen forskel på størrelsesordenen på kritiske intervaller og passagetider målt i henholdsvis by- og landrundkørsler. 1-sporet tilfart 2-sporet tilfart Bil-bil Bil - cykel Bil - bil τ (sek) 4,5 2,5 4,0 δ(sek) 2,8 2,8 2,6 Tabel 2. Anbefalede kritiske intervaller og passagetider i det vejregelforberedende udkast. Forskellen mellem de nye og gamle anbefalinger ses bl.a. at være, at der i de nye anbefalinger for 1- sporede tilfarter kun anbefales 1 kritisk interval for situationen bil-bil i stedet for kritiske intervaller i et interval på 3,5-4,0 sek. Årsagen til denne ændring skyldes bl.a det forhold, at det i en undersøgelse af 4 rundkørsler i Aagaard(1995) ikke har været muligt at opnå entydige resultater, som understøtter anbefalingerne i Vejdirektoratet(1991) for, hvornår der bør vælges et lavt henholdsvis højt kritisk interval til kapacitetsberegningen. Undersøgelsen i Aagaard(1995) er endvidere den eneste undersøgelse af danske rundkørsler, der er foretaget med henblik på at belyse sammenhængen mellem det kritiske intervals størrelse og rundkørslens trafikmængder og geometri. På baggrund heraf er det vurderet, at det kan være lige så rigtigt at anvende den simplere fremgangsmåde med kun at anbefale 1 kritisk interval frem for at anbefale forskellige kritiske intervaller, som alligevel ikke kan garantere bedre estimater på den faktiske kapacitet i rundkørsler. Med et anbefalet kritisk interval på 4,5 sekunder opnås, at der i de fleste tilfælde regnes på den sikre side når kapaciteten i rundkørslens tilfartsspor fastsættes. D.v.s, at kapacitetsberegningen udført efter anbefalingerne i udkastet vil have en tendens til at undervurdere tilfartssporets kapacitet. Det anbefalede kritiske interval og passagetid for 2-sporede tilfarter anvendes for hvert af de to spor i den 2-sporede tilfart. Således vil kapacitetsberegningen af en 2-sporet tilfart bestå i at beregne det enkelte spors kapacitet med formel (1) med et kritisk interval på 4,0 sekunder og en passagetid på 2,6 sekunder. 4. Sandsynligheden for blokering af tilfarten

5 I rundkørsler med lette trafikanter er der risko for at tilfartsspor blokeres af kødannelser i rundkørslens cirkulationsareal. Kødannelserne opstår p.g.a, at køretøjer, som skal forlade rundkørslen, har vigepligt ved frafarten for cirkulerende cyklister og krydsende fodgængere. I Vejdirektoratet(1991) tages der højde for denne risiko, ved at reducere kapaciteten beregnet ved formel (1) med 100 x p%. p er sandsynligheden for, at den aktuelle tilfart blokeres p.g.a kødannelser i cirkulationsarealet foran tilfartssporet. I Aagaard(1995) blev det ved simulation anskueliggjort, at der skal meget store trafikmængder til førend kødannelserne i cirkulationsarealet har en mærkbar kapacitetseffekt. Dette er i overensstemmelse med gjorte observationer i danske rundkørsler. Derfor tages der i udkastet til nye vejregler ikke højde for denne problematik. Denne fremgangsmåde anses ikke at være problematisk; bl.a. fordi trafikmængderne i den nærmeste fremtid i danske rundkørsler med blandet trafik forventes at være af en størrelsesorden, som gør problemstillingen mere eller mindre uaktuel. Derudover, vil tendensen til at overvurdere kapaciteten, ved at se bort fra fodgængerens kapacitetseffekt, blive opvejet af den modsatrettede tendens til at undervurdere kapaciteten, som følge af at anvende et kritisk interval på 4,5 sekunder til kapacitetsberegningen. 5. Effekten fra udkørende køretøjer i den hosliggende frafart I Aagaard(1995) blev det i 1 rundkørsel med 1-sporede tilfarter vist, at den udkørende trafik i den hosliggende frafart muligvis havde en effekt på tilfartssporets kapacitet. En forklaring på denne effekt kan være, at nogle af de udkørende trafikanter ikke viser af inden de forlader rundkørslen. Dette bevirker, at trafikanter i den hosliggende tilfart afventer de udkørende bilers rutevalg inden de selv beslutter sig for at køre ud i rundkørslen. Denne afventende adfærd resulterer i en langsommere afvikling af køretøjerne og dermed den lavere kapacitet i tilfartssporet. De franske vejregler anvender Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvorvidt om ovenstående er/var et særkende ved den undersøgte rundkørsel, eller om det er et forhold, der gælder generelt i danske rundkørsler. Derfor er der i udkastet givet mulighed for, at brugeren kan reducere 1-sporede tilfarters kapacitet, hvis brugeren mener, at de udkørende køretøjer i den hosliggende frafart vil have en kapacitetsreducerende effekt på tilfartssporet. I så tilfælde anbefales i udkastet, at reducere den beregnede kapacitet med 10%, hvis trafikintensiteten i den hosliggende frafart er på 400 køretøjer/time eller mere. Er trafikintensiteten under 400 køretøjer/time anbefales ikke at reducere den beregnede kapacitet. Det skal understreges at fremgangsmåden ovenfor er meget grov og derfor ikke kan forventes altid at give et korrekt billede af den udkørende trafiks effekt på tilfartssporets kapacitet i alle 1-sporede tilfarter. Årsagen er bl.a, 1) at denne effekt nok i stor grad er bestemt af de lokale forhold og 2) at effekten kan tænkes at variere i takt med, at trafikanterne vender sig til kørsel i rundkørslen på lokaliteten. 6. Fodgængeres effekt på tilfartssporets kapacitet I byernes trafikarealer tages der højde for krydsende fodgængeres effekt på tilfartssporets kapacitet ved at lade fodgængerne indgå i den spærrende trafik H i tidsgabformlen. Samtidigt antages, at bilisters kritiske interval overfor fodgængere er det samme som bilisters kritiske interval overfor cirkulerende cyklister (d.v.s 2,5 sekunder). Denne fremgangsmåde formodes, at resultere i en ukorrekt beskrivelse af fodgængeres effekt på tilfartssporets kapacitet, men er blevet anvendt p.g.a en mangel på viden om fodgængeres kapacitetseffekt i danske rundkørsler (f.eks. eksisterer der ikke

6 danske målinger af bilers kritiske interval overfor fodgængere; de 2,5 sekunder anført i Vejdirektoratet(1991) er et taget fra Mathiasen(1990) som målte bilers kritiske interval overfor cykler! ). I starten af 90 erne er der blevet foretaget analyser af fodgængeres effekt på kapaciteten i tyske rundkørsler (Brilon et al.(1993)). Resultatet af disse undersøgelser viser, at krydsende fodgængere reducerer tilfartssporets kapacitet med mellem 0 til ca. 20%. Størrelsen på reduktionen afhænger dels af antallet af krydsende fodgængere i perioden T og dels af antallet af cirkulerende motorkøretøjer foran tilfartssporet i samme periode. Relationen mellem krydsende fodgængere og cirkulerende motorkøretøjer foran tilfartssporet er, at fodgængernes effekt aftager med stigende cirkulerende motortrafik. På trods af, at de tyske resultater er baseret på tysk køreadfærd, er det vurderet, at de tyske resultater vil give en bedre beskrivelse af fodgængeres effekt på kapaciteten i danske rundkørsler end den hidtidige fremgangsmåde i Vejdirektoratet(1991). Derfor anvendes de tyske resultater, når fodgængernes kapacitetseffekt skal fastsættes i udkastet til fremtidige vejregler om kapacitetsberegningen i rundkørsler. 7. Middelforsinkelsen og kølængderne i tilfartssporet Formlerne til beregning af middelforsinkelsen i byernes trafikarealer er baseret på den såkaldte klassiske køteori. Det samme er tilfældet med formlen til beregning af kølængderne i tilfartsspor anført i Vejreglerne for vejkryds i åbent land (Vejdirektoratet(1983)). Ulempen ved de to nævnte formler er, at de beregner urealistisk høje forsinkelser og kølængder, når afviklingen af trafikken enten foregår tæt på tilfartssporets kapacitet eller i situationer, hvor kapacitetsgrænsen er overskredet. Årsagen til dette er, at det i den klassiske køteori antages, at udgangssituationen - f.eks. spidstimen - i tilfartssporet er gældende i en uendelig lang tidsperiode. D.v.s, hvis et tilfartsspor er overbelastet med trafik i starten af spidstimen, antages i teorien bag formlerne, at denne situation også er gældende i tilfartssporet i uendeligt mange timer efter spidstimen. I virkelighedens verden har spidsperioden en endelig varighed af f.eks. en time eller kortere. Derfor vil de faktiske middelforsinkelser og kølængder i tilfartsspor, med en trafikafvikling tæt på eller større end kapaciteten, typisk være mindre end de forsinkelser og kølængder som formlerne beregner. Formler baseret på den såkaldte tidsafhængige køteori tager netop højde for længden T på spidsperioden, og disse formlers beregningsresultater er derfor mere realistiske. Derfor anvendes i udkastet formler baseret på tidsafhængig køteori til beregningen af middelforsinkelsen og kølængder i rundkørslens tilfartsspor. Dette er i tråd med udenlandske kapacitetsvejledninger af nyere dato som f.eks. Austroads(1993) og HCM(1995). Formlerne baseret på tidsafhængig køteori (se formel 2 og formel 3) er betydeligt mere komplekse end de tilsvarende formler i Vejdirektoratet(1991) og i Vejdirektoratet(1983). Middelforsinkelse: T T t = + 2 B + B + N ( 1) ( 1) Max Kt 4 8 B N, Max, Kt (2)

7 Kølængde: B = 2 n N a% Max, Kt + a 100 1/ ( n a % + 1) (3) t T B N Max,Kt n a% = middelforsinkelsen i tilfartssporet i enheden sekunder/køretøj. = længden i sekunder på den periode (f.eks. spidsperioden) i rundkørslen for hvilken kapacitetsberegningen foretages. = tilfartssporets belastningsgrad, d.v.s forholdet mellem den indkørende trafikmængde fra tilfartssporet og tilfartssporets kapacitet i spidsperioden.. = tilfartssporets kapacitet i enheden køretøjer/t. N Max,kt beregnes som N Max of. of er forholdet mellem den indkørende trafik fra tilfartssporet regnet i køretøjer henholdsvis i personbilenheder. Faktoren anvendes til at omregne tilfartssporets kapacitet fra enheden Pe/T til køretøjer/t. =kølængden der overskrides i a % af spidsperioden. Udenlandske og hjemlige observationer indikerer, at venstre tilfartsspor (set ind mod rundkørslen) i 2-sporede tilfarter anvendes mindre af indkørende køretøjer end det højre tilfartsspor; også i situationer med mindre kødannelser i venstre end i højre tilfartsspor. For at tage højde for denne køreadfærd anbefales i udkastet, at den indkørende trafik i den 2-sporede tilfart fordeles med 2/3 på højre tilfartsspor og 1/3 på venstre tilfartsspor. Dette medfører, at den beregnede middelforsinkelse og de beregnede kølængder bliver mindre i venstre tilfartsspor end middelforsinkelsen og kølængderne i højre tilfartsspor. Brugeren har i udkastet mulighed for at anvende andre fordelinger af den indkørende trafik på de 2 tilfartsspor ved beregningen af middelforsinkelsen og kølængderne i tilfartens 2 spor. I udkastet er begge formler repræsenteret ved grafer og tabeller så brugeren i mange tilfælde undgår at skulle foretage udregninger ved en direkte anvendelse af formlerne. De simplere formler i Vejdirektoratet(1991) og Vejdirektoratet(19982) kan dog i visse situationer stadigt anvendes i stedet for de mere komplekse formler ovenfor. Dette er tilfældet i situationer, hvor belastningsgraden i tilfartssporet er af størrelsesordenen 0,7 eller mindre. I de situationer er der ikke markante forskelle på beregningsresultat mellem formlerne baseret på henholdsvis klassisk og tidsafhængig køteori. I udkastet beregnes middelforsinkelsen i enheden køretøjer/sekund i stedet for pe/sek som hidtil anvendt i Vejdirektoratet(1991) og Vejdirektoratet(1983). Tilsvarende beregnes kølængden i køretøjer i stedet for pe. I både den klassiske og tidsafhængige køteori forudsættes, at trafikmængderne indgår i enheden køretøjer, hvilket er årsagen til at denne enhed bruges i udkastet i stedet for pe. Den praktiske betydning af at regne i køretøjer i stedet for pe afhænger meget af køretøjssammensætningen i den indkørende trafik fra tilfartssporet. Består al trafikken af personbiler er der ingen forskel på, om der regnes i køretøjer eller pe. Er der derimod en stor andel af tung trafik, med personbilækvivalenter større end 1, vil den beregnede middelforsinkelse være større og de kritiske kølængder mindre, når der regnes i køretøjer i stedet for pe. Derfor bør middelforsinkelsen og kølængderne regnes i enheden køretøjer. 8. Konsekvenserne af de nye retningslinier Hvorvidt udkastets retningslinier for kapacitetsberegningen af rundkørsler med 1-sporede tilfarter resulterer i middelforsinkelser, som afviger væsentligt fra middelforsinkelser beregnet efter Vejdirektoratet(1991), afhænger meget af trafiksammensætningen og trafikmængderne i den aktuelle

8 rundkørsel. Den overordnede tendens er dog, at udkastets retningslinier vil resultere i beregnede middelforsinkelser, der er noget større end middelforsinkelser beregnet efter retningslinierne i Vejdirektoratet(1991). Således kan en beregnet middelforsinkelse, efter Vejdirektoratet(1991), på 13 sekunder/pe i et tilfartsspor blive til 25 sekunder/køretøj efter udkastets retningslinier. Denne markante forskel skyldes primært anvendelsen af et kritisk interval i de udkastets retningslinier på 4,5 sekunder, som er 0,5 sekunder større end det største anbefalede kritiske interval (4,0 sekunder) i Vejdirektoratet(1991). Ovennævnte gælder kun for situationer, hvor trafikmængden i tilfartssporet ikke er tæt på eller over tilfartssporets kapacitet N Max ; d.v.s i situationer hvor belastningsgraden i tilfartssporet er mindre end ca. 0,70. Er trafikmængden i tilfartssporet tæt på men under tilfartssporets kapacitet N Max beregnes middelforsinkelser med udkastets retningslinier som er betydeligt mindre end middelforsinkelser beregnet efter retningslinierne i Vejdirektoratet(1991). Er trafikmængden i tilfartssporet større end tilfartssporets kapacitet, er det kun udkastets retningslinier, som giver mulighed for at beregne middelforsinkelsen i tilfartssporet; idet retningslinierne i Vejdirektoratet(1991) ikke anvendes i denne situation. 9. Eksempel på kapacitetsberegning af en 2-sporet tilfart I 2 cirkulationsspor foran en 2-sporet tilfart cirkulerer der i spidsperioden samlet 600 pe. Spidsperioden har en længde på en halv time, d.v.s, 1800 sekunder. Til beregningen af kapaciteten for det højre tilfartsspor (set ind mod rundkørslen) anvendes fra tabel 2 et kritisk interval på 4,0 sekunder og en passagetid på 2,6 sekunder. Det højre tilfartsspors kapacitet, N Max,H, i spidsperioden - af en halv times varighed - beregnes således til: 4,0 600/ e N Max,H = 1 e 2,6 600/1800 = 273pe/1800sek. Det venstre tilfartsspors kapacitet i spidsperioden er identisk med N Max,H, idet der 1) ikke er forskel på det kritiske interval og passagetiden, som anvendes til beregning af N Max,V, henholdsvis N Max,H. og 2) der anvendes samme cirkulerende trafikstrøm (600 pe) som blokerende strøm i beregningen af N Max,V, henholdsvis N Max,H. Altså, N Max,V = 273 pe/1800 sek. For at kunne beregne middelforsinkelsen i det enkelte af tilfartssporerne, er det nødvendigt, at fordele den indkørende trafik fra den 2-sporede tilfart ud på de 2 tilfartsspor. I den betragtede spidsperiode er den samlede indkørende trafikmængde fra den 2-sporede tilfart på 405 køretøjer. De 405 køretøjer antages i denne beregning alle at være personbiler. De 405 personbiler fordeler sig med 1/3 i venstre tilfartsspor og med 2/3 i højre tilfartsspor. Dette betyder, at belastningsgraden i venstre tilfartsspor over spidsperioden er 135/273 = 0,49 og 270/273 = 0,99 i højre tilfartsspor. Med disse belastningsgrader er det nu muligt at beregne middelforsinkelsen i hvert af sporene i den 2-sporede tilfart ved anvendelsen af formlen baseret på tidsafhængig køteori. Middelforsinkelsen i højre tilfartsspor: t H = (0,99 1) Middelforsinkelsen i venstre tilfartsspor: t V = (0,49 1) ,99 (0,99 1) 2 + = 78 sekunder/køretøj ,49 (0,49 1) 2 + = 13 sekunder/køretøj 273

9 Beregnes middelforsinkelserne med formlen i Vejdirektoratet(1991) vil resultatet blive følgende: Middelforsinkelsen i højre tilfartsspor 1800 t H = = 600 sekunder/køretøj Middelforsinkelsen i venstre tilfartsspor 1800 t V = = 13 sekunder/køretøj Sammenlignes de beregnede middelforsinkelser i højre tilfartsspor ses, at middelforsinkelsen beregnet med formlen i Vejdirektoratet (1991) er betydeligt højere end middelforsinkelsen beregnet med formlen baseret på den tidsafhængige køteori. Den store forskel på de to middelforsinkelser skyldes, at formlen i Vejdirektoratet(1991) ikke tager højde for, at spidsperioden har end begrænset varighed, og beregner derfor en middelforsinkelse, som er for høj. Sammenlignes de beregnede middelforsinkelser i venstre tilfartsspor ses, at der ikke er forskel på de to middelforsinkelser. Dette skyldes, at ved lave belastningsgrader spiller spidsperiodens begrænsede varighed ikke nogen markant rolle i teorien bag de to formler til beregning af middelforsinkelsen. Der opnås derfor den samme middelforsinkelse uanset om formlen i Vejdirektoratet(1991) eller formlen baseret på tidsafhængig køteori anvendes til beregningen. Belastningsgraden i tilfartssporet skal være af størrelsesordenen 0,7 eller større, førend det tidsafhængige element i middelforsinkelsen slår markant igennem. D.v.s, at ved belastningsgrader større end eller lig med ca.0,7 bør formlen baseret på tidsafhængig køteori anvendes til beregning af middelforsinkelsen. 10. Sammenfatning Det vejregelforberedende arbejdes udkast til fremtidige vejregler om kapacitetsberegningen af rundkørsler indeholder en del nye elementer set i forhold til Byernes trafikarealer (Vejdirektoratet(1991)) og Vejregler for vejkryds i åbent land (Vejdirektoratet(1983)). Nogle af beregningsgangene i udkastet er gjort mere simple mens andre er blevet mere komplicerede. Et væsentligt eksempel på det sidste, er de teoretiske formler til beregning af middelforsinkelser og kølængder. Formlerne er i udkastet blevet forbedret, så de giver en mere realistisk beskrivelse af trafikforholdene i tilfartssporet i spidsperioden. Formlerne er i samme åndedræt blevet mere komplicerede, hvilket delvist afhjælpes med grafer og tabeller i udkastet. Forsimplingen i udkastet ligger primært i, at intervallet af anbefalede kritiske intervaller i Vejdirektoratet(1991) er reduceret til kun 1 anbefalet kritisk interval, nemlig 4,5 sekunder. Denne anbefaling har udgangspunkt i, at danske undersøgelser ikke entydigt har kunnet understøtte vejledningen i Vejdirektoratet(1991) for, hvornår der bør vælges et lille henholdsvis stort kritisk interval til kapacitetsberegningerne. Derfor blev det vurderet lige så korrekt, kun at anbefale 1 kritisk interval til beregningerne. Anvendelsen af kun 1 kritisk interval på 4,5 sekunder til kapacitetsberegningen vil medføre en tendens til, at tilfartsspors kapacitet undervurderes i beregningerne. D.v.s, at der i praksis kan forekomme markante afvigelser mellem de beregnede og faktiske kapaciteter i rundkørslers tilfartsspor. Beregningsresultaterne efter de nye retningslinier vil derfor typisk ikke udtrykke det sande billede af kapacitetsforholdene i rundkørsler, men kun et billede, som viser størrelsesordenen

10 af middelforsinkelser og kølængder i rundkørsler. I et forsøg på at tilpasse beregningsresultaterne til de faktiske kapacitetsforhold har brugeren i udkastet dog mulighed for selv at leverer kritiske intervaller og passagetider til beregningerne, som brugeren formoder bedre passer til de lokale forhold. På nuværende tidspunkt anses usikkerhederne i udkastets beregningsresultater som værende mindre kritiske for den praktiske kapacitetsvurdering. Dette skyldes, at trafikbelastningen i hovedparten af danske rundkørsler i dag er på et niveau, som ikke giver anledning til større kapacitetsproblemer. Det er dog klart, at i takt med at rundkørsler i Danmark overvejes anvendt i knudepunkter med større og større trafikmængder, vil der opstå et behov for en bedre kvalitet i vejreglernes anbefalinger om kapacitetsberegning af rundkørsler.

11 REFERENCER Aagaard P.E., 1995 Metoder til valg af reguleringsform for vejkryds, Ph.D-afhandling, ATV, Carl Bro Anlæg, Vejdirektoratet og IVTB, DTU, Aagaard P.E., 1991 Måling af kapacitetsparametrene τ og δ i rundkørsler, notat , Institut for Veje, Trafik og Byplan, Danmarks Tekniske Højskole, Austroads, 1993 Roundabouts; A guide to Traffic Engineering Practice, Austroads, Australia, Brilon et al, 1993 Verfahren für die Berechnung der Leistungsfähigkeit und Qualität des Verkehrsablaufs auf Strassen, Entwurf eines Handbuchs, Teil B, Lehrstuhl für Verkehrswesen, Ruhr-Universität Bochom. Hagring Roundabout Entry Capacity, Institutionen för trafikteknik, Lunds Tekniske Højskole. HCM, 1995 Highway Capacity Manual, Special Report 209, third edition, TRB, 1995 Kimber R.M. & Hollis E, 1979 Traffic queues and delays at road junctions, Transport Research and Road Research Laboratory, Laboratory Report 909, 1979 Louah G.,1988 Recent French Studies on Capacity and Waiting Time at Unsignalised Rural Intersections, i Intersections without Traffic Signals (Ed Brilon W.), Springer-Verlag, 1988, Mathiasen P.B, 1990 Rundkørsler under byforhold, Eksamensprojekt fra Institut for Veje, Trafik og Byplan, Danmarks Tekniske Højskole, Vejdirektoratet, Vejregler for vejkryds i åbent land, Vejregeludvalget, Vejdirektoratet, Vejdirektoratet, Byernes trafikarealer - Forudsætninger for den geometriske udformning, hæfte 1, Vejregeludvalget, Vejdirektoratet, 1991.

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark af Rikke Rysgaard, Vejdirektoratet Claus Klitholm, Carl Bro as 1. Indledning Trafikarbejdet i Danmark er steget med næsten 50

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

Kapacitet af motorveje

Kapacitet af motorveje Kapacitet af motorveje af Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Indledning Formål Trafikmængden på de danske motorveje er steget væsentligt i løbet af de senere år, og det må forventes at udbygningen af

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Rundkørsel i Bredsten Lene Herrstedt Gabriel Helmers 8.august 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Fremtidens Cykelveje Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Basis Basis morgen Resultater DanKap Ingerlevsgade vest V 0,18 Ingerlevsgade vest L 0,36 Ingerlevsgade vest H 0,43 Ingerlsevgade øst

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

2. Indikatorer for fremkommelighed og serviceniveau

2. Indikatorer for fremkommelighed og serviceniveau Fremkommelighed og serviceniveau for veje Henning Sørensen Vejdirektoratet 1. Baggrund Det primære formål ved etablering af veje er at skabe fremkommelighed, dvs. at tilvejebringe forhold der gør at trafikanter

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Kapacitet og serviceniveau

Kapacitet og serviceniveau Trafikteknik Kapacitet og serviceniveau Baggrund og dokumentation September 2015 Vejdirektoratets sagsnummer. 14/04141 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 1. INDLEDNING... 4 2. TRAFIKDATA...

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 NOTAT 9. august 2012 1. Ansøgning Scandinavian Property Development (SPD) ønsker at opføre en Netto på A.C. Hansensvej mellem Lidl og rundkørslen.

Læs mere

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Notat Dato April 2010 KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Revision 3 Dato 2010-04-20 Udarbejdet af RL, HDJ Godkendt af HDJ Rambøll Bredevej

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Rundkørsel ved Kolding Vest Lene Herrstedt 20. juli 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Lokaliteten...

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Ulla Merete Riel Fra: Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober 2007 09:32 Til: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Vedhæftede filer: Kollekollevej-Skolekrogen_tegning.pdf; Kollekollevej-Skolekrogen_notat.pdf

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Kapacitet og serviceniveau

Kapacitet og serviceniveau Trafikteknik Kapacitet og serviceniveau Baggrund og dokumentation Vejdirektoratet Vejregelrådet September 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...5 2. TRAFIKDATA...6 2.1. Trafikparametre...6 2.2. Indsamling

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Abstrakt. Baggrund for inddragelse af krydsforsinkelser i Landstrafikmodellen

Abstrakt. Baggrund for inddragelse af krydsforsinkelser i Landstrafikmodellen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds NOTAT 1-3

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds NOTAT 1-3 Fremtidens Cykelveje Fremkommelighed i signalregulerede kryds NOTAT 1-3 Notat Dato: 16.07.2014 Projekt nr.: 5454-031 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Fremtidens Cykelveje Emne: Screening og kryds

Læs mere

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat Dato: 09.05.2015 Projekt nr.: 1003907-001 T: +45 2540 0097 E: lau@moe.dk Projekt: Emne: Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat nr.:

Læs mere

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Københavns Amt har etableret flere områder med adaptiv styring inden for de seneste 3 år, heraf 3-4 områder med MOTION omfattende i alt

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Til Aarhus Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-10-04 TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Revision 1 Dato 2011-10-04 Udarbejdet af EGS Kontrolleret af LLJ Godkendt af Beskrivelse EGS Ref. Rambøll Olof

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark. En analyse af uheld i danske rundkørsler i årene 1991-1996

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark. En analyse af uheld i danske rundkørsler i årene 1991-1996 Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark En analyse af uheld i danske rundkørsler i årene 1991-1996 Rapport 235 2002 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 41 33 33

Læs mere

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Cykelsti stibredde, adfærd og kapacitet

Cykelsti stibredde, adfærd og kapacitet Cykelsti stibredde, adfærd og kapacitet Et cykelpuljeprojekt Poul Greibe Thomas Skallebæk Buch Baggrund Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden om sammenhæng mellem

Læs mere

Kapacitet og serviceniveau

Kapacitet og serviceniveau Trafikteknik Håndbog for Kapacitet og serviceniveau Vejdirektoratet Vejregelrådet September 2015 Vejdirektoratets sagsnummer: 14/04141 1 2 FORORD Denne håndbog er en revideret udgave af vejregel for beregning

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Smalle kørespor på motorvej

Smalle kørespor på motorvej Effekt på trafikafvikling og trafikantadfærd Foreløbig Poul Greibe September 211 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Analysestrækning... 6 Dataindsamling...

Læs mere

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter v. Ole Rosbach, Vejdirektoratet og Jesper Mertner, COWI 1 Indledning Vejdirektoratet ønsker at opsamle erfaringer med trafiksaneringer af hovedlandeveje gennem

Læs mere

Shared space erfaringer og anbefalinger

Shared space erfaringer og anbefalinger Shared space erfaringer og anbefalinger Forfatter: Sekretær for Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer Helle Huse, Rambøll (hhu@ramboll.dk) Shared space principper er grundlaget for udformning af mange

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Miljøoptimering af signalanlæg

Miljøoptimering af signalanlæg Miljøoptimering af signalanlæg Steen Lauritzen, Vejdirektoratet Dette paper beskriver mulighederne for at forbedre luftkvaliteten i byområder gennem en bedre indstilling af samordnede signalanlæg, således

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

BYERNES TRAFIKAREALER

BYERNES TRAFIKAREALER HØRINGSBOG TRAFIKAREALER, BY BYERNES TRAFIKAREALER Hæfte 4. Vejkryds HØRING September 2010 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen...

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Miljøprioriterede gennemfarter og emissioner fra trafikken. Lene Michelsen & Rend T. Andersen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet

Miljøprioriterede gennemfarter og emissioner fra trafikken. Lene Michelsen & Rend T. Andersen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet Abstract Miljøprioriterede gennemfarter og emissioner fra trafikken Lene Michelsen & Rend T. Andersen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet For 18 mindre byer, hvor der er anlagt miljøprioriterede

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel v/ Lene Hansen, MOE A/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Placering VEJFORUM 2015 SIDE 2 Baggrund Uheldsbelastet og utryg Ombygget

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave

EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING AUGUST 2016 Høringsudgave FORORD Denne eksempelsamling indeholder eksempler på ombygning af vejanlæg, så der

Læs mere

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. januar 2015 14/15596-1 Ditte Holst Nielsen dihn@vd.dk 7244 2269 VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG 1. BESKRIVELSE INDLEDNING Vejdirektoratets

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

HÅNDBOG OM RUNDKØRSLER I ÅBENT LAND

HÅNDBOG OM RUNDKØRSLER I ÅBENT LAND HØRINGSBOG VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HÅNDBOG OM RUNDKØRSLER I ÅBENT LAND FEBRUAR 2015 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 6 2. Resultater af høringen

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere