NVLKONFERANCEAVIS Tänketank om framtidens kompetenser Midtvejsseminar i Island, August 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NVLKONFERANCEAVIS Tänketank om framtidens kompetenser Midtvejsseminar i Island, 24-25 August 2006"

Transkript

1 nvl Ä Ö Ä Fra konferencen paa Selfoss i Island August NVLKONFERANCEAVIS Tänketank om framtidens kompetenser Midtvejsseminar i Island, August 2006 Seminaret var organiseret af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) og Nordisk Tænketank om Fremtidens Kompetencer. Der var 45 deltagere fra alle de fem nordiske lande. Foruden tænketankens medlemmer kom de fleste deltagere fra institutioner for voksenuddannelse, arbejdsmarkedets parter og undervisningsministerier. kontaktforum lederskap samarbejde INDEKS indeks Program 2 Ingibjörg Guðmundsdóttir: Välkommen 3 Jón Torfi Jónasson: Some questions about adult education 3 Per Frankelius: Kompetens som värdeskapare, som konkurrenskraft 4 Tiina Hanhike: Framtidens nordiska samhälle 4 Villy Hovard Pedersen: Kompetensbegrepet: Kompetensområden och kompetensbehov 5 Gruppearbejde dag 1 6 Gruppeopdeling 7 Bengt Johannisson: Entreprenörskap och företagsamhet - kompetens för att fånga vardagen och forma framtiden 8 Robert René Hansen: Hur utvecklas kompetens i framtiden 8 Resultater fra gruppearbejde 9 Resume 15

2 Kort baggrund Seminarets disposition Seminaret var organiseret af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) og Nordisk Tænketank om Fremtidens Kompetencer. Der var 45 deltagere fra alle de fem nordiske lande. Foruden tænketankens medlemmer kom de fleste deltagere fra institutioner for voksenuddannelse, arbejdsmarkedets parter og undervisningsministerier. Arbejdet i Tænketanken tager udgangspunkt i Nordisk Ministerråds og Mandag Morgens rapport Norden som global vinderregion (link) og i fem kritiske problemstillinger, som skal fremlægges i Tænketankens visionsdokument. Hvordan ser et fremtidigt nordisk samfund og arbejdsliv ud? Hvordan ser sammenhængen mellem kompetencer og værdiskabende handlinger ud? Hvilke kompetancer må individer og organisationer have for at fungere og skabe konkurrencekraft i et sådant samfund? I hvilke systemer og strukturer kan disse kompetencer udvikles? Hvordan kan den nordiske fælles kultur udgøre en basis for en vinderstrategi, når det gælder varetagelse og udvikling af kompetencer? Formålet med seminaret var at få indspil fra væsentlige aktører omkring disse spørgsmål til det videre arbejde i Tænketanken. I løbet af forår 2007 indledes arbejdet med at sammenstille slutrapporten som skal præsenteres for Nordisk Ministerråd efter halvårsskiftet. Tænketanken planlægger også et antal forskellige aktiviteter i respektive lande for at sprede og forankre rapporten når den er færdig. Dette kan ske i form af nationale rundbordssamtaler og medvirken ved allerede planlagte nordiske og europæisk konferencer. Seminaret indledtes den 24 august med et antal inspirationsforedrag og fortsatte derefter med gruppearbejder i tre forskellige trin. Det første gruppearbejde indledtes med en brainstorming som fremfandt et stort antal nøgleord omkring tre overordnede problemstillinger: 1. Hvad kommer til at præge fremtidens samfund? 2. Hvilke kompetencer vil man behøve for at trives i dette samfund? 3. Hvilke opgaver vil voksenuddannelserne have med at hjælpe folk til at tilegne sig de nødvendige kompetencer? Alle deltagerne fik fem (eller flere) gule sedler og skrev med et ord eller begreb sine svar på spørgsmålene. Sedlerne indsamledes og blev sat op på en tavle hvor de grupperedes under nogle overskrifter. Denne brainstorming var meget frugtbar og viste hvor megen viden og kundskab der var til stede i de fire grupper. Efter at have struktureret nøgleordene i forskellige temaer fortsatte gruppearbejdet den 25 august i et andet trin omkring de temaer som var blevet højst prioriterede af seminardeltagerne. De tre prioriterede temaer som diskussionen skulle fortsætte omkring blev: Personlige kompetencer, Sociale kompetencer og Glokale kompetencer. Deltagerne blev opdelt i tre grupper som diskuterede temaerne ud fra spørgsmålet Hvordan formulerer vi kompetenceområderne således at de kan bruges til organiseret og formaliseret uddannelse? Resultatet af dette gruppearbejde blev tre nye prioriterede temaer: Empowerment, Systemer, og Samarbejde mellem forskellige aktører. Dissse temaer diskuteredes i tre nye grupper i et afsluttende gruppearbejde ud fra det overordnede spørgsmål: Fra nuet til mål hvor vil vi stå 2015? Hvilke handlinger bliver nødvendige? Hvem skal gøre hvad? Hvem har ansvaret? Forhåbningen er at rapporten skal give grundlag for fortsat policyudvikling i ministerier, arbejdsmarkedets parter og forskellige uddannelses- og læringsaktører som på sin side genererer forudsætninger for at Norden kan blive en global vinderregion. NNT Nordisk tänketank om framtidens kompetenser Arne Carlsen Harry Bjerkeng Ingegerd Green Kristín Ástgeirsdóttir Leena Jokinen Sigrún Kristín Magnúsdóttir,

3 Välkommen Ingibjörg Guåmundsdottir Seminaret startede den 24 august med velkomsttale ved Ingibjörg Elsa Gudmundsdóttir, generalsekretær for Arbejdslivets Voksenlæringscenter i Island. Some questions that face adult education today Jon Torfi Jonasson Who takes the responsibility for adult education? is a key question Jon Torfi set out with in his presentation. Den første taler var Jón Torfi Jónasson, professor ved Islands Universitet. Hans foredrag havde overskriften: Hvilke spørgsmål må stilles angående voksenuddannelse? Jon Torfi stillede mange vigtige spørgsmål, bl.a. hvilke grupper af voksne det er man vil involvere og motivere? Han præsenterede et questionaire for deltagerne hvor han spurgte, hvem det er vi taler om? Hvilken rolle skal voksenuddannelse spille? Hvorfor organiserer vi i Norden et specielt voksenuddannelsessystem? Hvem skal have ansvaret for voksenuddannelse osv.? Deltagernes svar på hans spørgsmål viste at der er delte meninger og mange svar. Hans konklusion var at disse spørgsmål må besvares, at der må findes plads til forskellige svar, at der er forskellige strukturer og systemer og at det er vigtigt at holde sig så langt som muligt fra de klicheer som karakteriserer diskursen om uddannelsespolitik. KONTAKTER forandring kunskap Se presentationen Jón Torfi Jónasson rorlighet GLOBARLI- SERING TIDSPRESS motivere FAMILIE Seven key questions about adult education RISK SOLICITY MULTIKULTUR Who are the adults? Rational? Responsibilty What type of education is of most benefit to industry LLL what does it entail? System: Is it inside or outside? Into what type of organizational sturcture shall it fit into? KRAV

4 Kompetens som värdeskapare, som konkurrenskraft Per Frankelius Næste taler var Per Frankelius, økonom fra Örebro Universitet i Sverige. Titlen på hans foredrag var: Kompetence som skaber af værdi og konkurrencekraft? Frankelius pegede på at økonomisk vækst og velfærd koster hårdt arbejde og bygger på imitation af gode eksempler og konstant forbedring. Men er det nok i vores nye globale verden? Må vi konstant tænke fornyelse og innovation? Framtidens nordiska samhälle Tiina Hanhike Næste på talerlisten var Tiina Hanhike, projektkoordinator i Finlands arbejdsministerium. Hendes foredrag handlede om: Fremtidens arbejdsliv. Hanhike beskrev det arbejde som foregår i Finlands arbejdsministerium for at forberede de forandringer man venter i de næste år. I Finland forsøger man at beskrive hvordan arbejdslivet vil se ud i fremtiden, dvs. hvilke trender man ser allerede, hvordan IKT vil forandres, hvilke nye arbejdsformer som vil opstå, hvilken slags fleksibilitet man vil have behov for og hvordan demografien vil forandres. På den måde prøver man at besvare spørgsmål om hvilke kompetencer fremtidens arbejdsliv vil have brug for. Han stillede mange spørgsmål, men han konklusion var at vi i fremtiden vil have lige så stort behov for klogskab og håndværk som for videnskab. I fremtiden vil man ikke kun have behov for teknik og produkter, men også for sociale og kulturelle områder. Vi må forberede os på at tænke på nye måder. Fremtidens kompetencer vil skabes både indenfor og udenfor universiteterne, gennem samspil mellem forskellige læringskulturer og lige meget gennem livserfaringer som bøger. Frankelius fremhævede specielt innovation og innovationskapaciteten som det som skaber konkurrencekraft i et samfund. språkkunnig analysere Se presentationen Se presentationen Tillid Tiina Hanhike struktur lederskap motivere behov Per Frankelius SOCIAL KOMPETENCE samarbejde

5 Kompetensbegrepet: Kompetensområden och kompetensbehov Villy Hovard Pedersen Den næste taler var Villy Hovard Pedersen, uddannelsesdirektør fra Undervisningsministeriet i Danmark. Hans foredragstitel var: Kompetencebegrebet: Kompetenceområder og kompetencebehov. Pedersen gav oversigt over udviklingen i uddannelsespolitikken i Danmark i de sidste årtier. Man kan sige at udviklingen er gået fra specifikke kvalifikationer til generelle og personlige kompetencer. Hans forslag er at man i fremtiden kombinerer alle de tre områder og udvikler det som man kan kalde en kompetencebalance. Tidligere adskilte systemer for folkeoplysning og arbejdsmarkedsorienteret voksenuddannelse må samles i en ny helhedsmodel. Kompetance balance som imødekommer bedst muligt det behov der er. Der skal være balance mellem udbud og efterspørgsel. Men der er marginaliseringstrusler og flaskehalse som udgør udfordringer til dem der arbejder med voksen og efteruddannelse. Hvis ikke jeg havde været spejderleder ville jeg ikke ha overlevet det første år som lærer! Villy Hovard Pedersen co-operation Højere kompetancekrav hos nyje arebejdspladser end dem der bliver nedlagt. Man må derfor hæve kompetenacerne. Brug for en stærkere voksen og efteruddannelses indsats er den løsning der skal til. Den historiske arena for formidling af information er skolen eller det formelle uddannelsessystem. Men når fokus er på kompetancer heller en kvalifikationer må man erkende at der er forskellige læringsarenaer, at man bidrager til sin kompetanceudvikling ikke kun i skolerne men også i arbejdslivet og fritidslivet. Se presentationen patience TEACHER TRAINING work based learning

6 Gruppearbejde Dag 1 pedagogik motivere SYSTEM kombinere kvalifikationer og komptenser behov SAMTALE m de lêringsbehov INDHOLD

7 Gruppe 1 Guðmunda Kristinsdóttir Arne Carlsen Erik Schmidt Mette Iversen Carola Lindholm Jón Torfi Jónasson María Guðmundsdóttir Smári Haraldsson Björg Árnadóttir Per Frankelius Kate Sevon TILPASNING GLOKAL coaching REFLEKTIVITET selvværd Gruppe 2 Ingibjörg Stefánsdóttir Villy Hovard Pedersen Per Paludan Hansen Tina Hanhike Desiree Kantola Ida Semey Helen Williamsdóttir Gray Stefán Stefánsson Hildur Friðriksdóttir Robert Rene Hansen Ingegerd Green Antra Carlsen transparency MOTIVATE flexibilitet MOD Gruppe 3 Hróbjartur Árnason Agnethe Nordentoft Henrik Hjortdal Käthe Munk Ryom Leena Jokinen Arnbjörn Ólafsson Ingibjörg Guðmundsdóttir Ólafur Grétar Kristjánsson Sigrún Kristín Magnúsdóttir Ellen Stavlund Jan Helge Svendsen Bengt Johannisson LEADERSHIP språkkunnig Tillid Gruppe 4 Björn Garðarsson Christel Schaldemose Tomas Fellman Kristín Ástgeirsdóttir Skúli Thoroddsen Eyrún Björk Valsdóttir Harry Bjerkeng Cathrine Thue Nils Friberg Annika Berkland John Gates analysere projektledelse SOCIAL KOMPETENCE samarbejde

8 Kunskap och kompetens Bengt Johannissen Fredag morgen startede med Bengt Johannissons foredrag. Han er professor ved universitetet i Växjö i Sverige: Hans foredrag handlede om: Entreprenörskab och företagsamhet komptens för att fånga vardagen och forma framtiden. Johannissons budskab var hvor vigtig entreprenørskab er og vil blive i fremtiden. Johannisson ser entreprenørskab som så vigtigt et område at der burde undervises i det i skolen som obligatorisk fag. Man skaber entreprenør økonomi ved at gå over grænserne mellem arbejdstid og fritid, privatlivet og det offentlige liv, arbejdsgiverside og arbejdsmodtagerside, formel og uformel økonomi og til sidst mellem det lokale og det globale. Glokal er et begreb som han brugte til at definere hvilke kompetencer man vil have brug for i fremtiden. Globale kompetencer er: IKT, specialist-uddannelse, formel uddannelse. Lokale kompetencer er: Sociale kompetencer, generalister, kundskab. Bengt Johannissen Han lagde stor vægt på netværk, uddannelse gennem eksperimenter og sagde at i Norden findes potentiale til stor kreativitet. Vi må finde skolens ildsjæle gennem skolering af dens ledere. Virksomhedsøkonomi bør gøres til et fag i skolen og på universitetet. Ungdommens egne interesser må mødes positivt i skolen. I læreruddannelser burde entreprenørskab være obligatorisk fag. Se presentationen Hur utvecklas kompetens i framtiden? Robert René Hansen Den sidste foredragsholder var Robert René Hansen, ungdomsrådgiver fra LO i Norge. Hans foredrag var under overskriften: Hvordan udvikles kundskab i fremtiden. I begyndelsen sagde han, at i en klasse på 30 elver vil 10 arbejde i fremtiden i virksomheder som ikke findes nu. I gennemsnit har virksomheder omkring 30 års levetid. Fremtidens arbejdskraft må være meget fleksibel. For første gang i nutidshistorien er den største indkomstkilde ikke fabrikker, men idéer, intellektuel kapital og information. Individualiseringen vokser. Robert René Hansen Kompetence eller mangel på kompetence vil have stor indflydelse på vores liv. Det nye arbejdsliv vil kræve generalister som kan forandres (omstilles), lære nyt og konstant udvikle sine kompetencer. Netværkssamarbejde bliver vigtigere og vigtigere. Arbejde for alle bliver en endnu vigtigere krav. Muligheder til deltagelse i arbejdslivet afgør om du kvalificerer dig for videre deltagelse, eller hvor hurtigt din oprindelige kompetence bliver outdated. Se presentationen

9 Resultat fra Gruppearbejde 1 Det første gruppearbejdet inledtes med en brainstorming som resulterede i et stort antal nøgleord omkring tre overordnede spørgsmål: 1. Hvad kommer til at præge fremtidens samfund? 2. Hvilke kompetencer vil man behøve for at trives i dette samfund? 3. Hvilke opgaver vil voksenuddannelserne have med at hjælpe folk til at tilegne sig de nødvendige kompetencer? RESULTATER Plancher! Spørgsmål 1. Hvad kommer til at præge fremtidens samfund? Nøgleord Globalisering. Tolerance. Ustabilitet. Fleksibilitet. Samarbejde indenfor og over grænser. Multikultur. Menneskelig mobilitet mellem lande. Nationale grænser vil forsvinde. Afspænding. Vi og dem. Glokalt liv. Aktivt demokrati. Deltagelse. Sociale kløfter vokser. Ulighed. Uro. De ældres antal vokser. Pensionspengene bliver færdige. Tidsmangel. Distance-job. Specialisering. Digitalisering. ICT. Gruppearbejde (teamworking). Højere status af uddannelse. Svage finanssystemer. Nye former af kollektiver som skaber større velfærd. Ny og forandret syn på uddannelse og arbejde. Voksende konkurrence. Balance mellem uddannelse og arbejde. Kommunikationsproblemer. Konfliktløsning. Hurtige forandringer. Information. Innovation. Omstilling. Stadig mere og ny viden. Større behov for miljøbeskyttelse. Større krav til individerne (de svage bliver marginaliserede). Flere og flere bliver ensomme og har mange familier. Fritid. Glæde. Frihed. Ud fra alle disse nøgleord valgtes følgende ud som særlig vigtige: Kompleksitet, globalisering, uoverskuelighed, uddannelse som en ny løsning og identitet., globalisering, mobilitet, forandringer, problemer vi står frem for, fleksibilitet og glæde. Det kan læses ud af denne liste, at deltagerne både ser positive og negative sider ved fremtiden. De trender der er set de sidste år fortsætter, og der bliver mange problemer som skal løses. Globalisering, fleksibilitet, multikultur, aktivt demokrati og deltagelse er nøglebegreber, som kommer til at stille større krav til individerne.

10 Spørgsmål 2. Hvilke kompetencer vil man behøve for at trives i dette samfund? Nøgleord Sprogkundskab. IKT kompetence. Faglighed. Evne til at anvende information. Tværfaglighed. Respekt for andre og evne til at arbejde med andre mennesker. Kommunikationsevne og -færdigheder. Evne til at organisere sig. Fleksibilitet. Evne til livslang læring. Empati. Selvsikkerhed. Positive tanker. Optimisme. Tilpasningsevne. Innovative kompetencer. Selvstændighed. Handlingskraft. Udholdenhed. At kunne tilpasse sig. Tolerance - forståelse og evne til at acceptere andre. At være åben og nysgerrig. At kunne lytte og se. Evne til at slappe af og hvile. Evne til samarbejde. At vide hvem man er (stærk identitet). Tryghed. Mod. At kunne have mange bolde i luften. At trives med udfordringer. Entusiasme. At forstå fremmede kulturer. At lægge vægt på sociale kompetencer. Kritisk tankegang. Aktivitet. Evne til at skaffe penge. Her blev begreberne delt op i sociale kompetencer, faglige kompetencer og personlige kompetencer, og af disse nøgleord valgtes følgende ud som særligt vigtige: Selvstændighedskompetence, at kunne tilpasse sig, opmærksomhed, mod og selvværd. Af denne liste kan man drage den konklusion at fremtiden vil kræve faglige kompetencer, men ikke mindst sociale og personlige kompetencer som hvert enkelt individ må tilegne sig for at kunne arbejde og samarbejde i fremtidens arbejdsliv. Positive kompetencer som handlingskraft, nysgerrighed og evner til at lære alt det nye fylder meget. Man skal kunne tilpasse sig fremtidens samfund. Spørgsmål 3. Hvilke opgaver vil voksenuddannelserne have med at hjælpe folk til at tilegne sig de nødvendige kompetencer? Nøgleord Nye strukturer/systemer. Fokusere på kompetenceudvikling. Skabe muligheder for voksne til at studere. Skabe den nødvendige institutionelle ramme. Kombinere kvalifikationer og kompetencer. Lægge vægt på og koordinere samarbejde i voksenuddannelse, også over grænser. Et sammenhængende uddannelsessystem. Se ind i fremtiden. Skabe tilbud. Skabe nye fora for uddannelse. Bruge de netværk som findes og skabe nye. Bygge broer mellem uddannelse og samfund. Støtte og forståelse fra samfundet. Styrke mester/svend-systemer. Skaffe penge. Samarbejdsopgaver. Skabe et kontaktforum. Nye uddannelsesformer. coaching. Vejledning. Styrke selvtillid. Dygtige vejledere. Krav på effektivitet. Omskoling til efterspurgte fagområder. Lytte/høre. Imødekomme og se de enkeltes behov. Hindre opvækst af et kompetencesamfund. God organisering. Kunne appellere. Motivation. Kommunikere. Kompetencebevidst undervisning. Sikre world class undervisning. Lægge større vægt på tværfaglighed. Fostre kritisk tankegang. Have indsigt i et komplekst samfund. Nye metoder. Åbne universiteterne. Samarbejde med arbejdslivet. Være servicebevidst. Analysere problemerne. Lægge vægt på sociale kompetencer. Refleksivitet.

11 Ud fra alle disse nøgleord valgtes følgende ud som særligt vigtige: Nye strukturer, systemer, coaching, lægge vægt på sociale kompetencer, at kunne appellere, det glokale, respekt, kunne arbejde med andre, projektledelse. Voksenuddannelsen står frem for store opgaver. Det kræver større fleksibilitet af systemerne, en bevægelse væk fra institutionerne og frem til tanken om output - til de kompetencer som enkeltpersoner har tilegnet sig på deres egne selvstændige måder. Resultat fra Gruppearbejde 2 De tre prioriterede temaer for den fortsatte diskussion blev: Personlige kompetencer, Sociale kompetencer og Glokale kompetencer. Deltagerne blev opdelt i tre grupper som diskuterede temaerne ud fra spørgsmålet Hvordan formulerer vi kompetenceområderne således at de kan bruges til organiseret og formaliseret uddannelse? Gruppe 1: Sociale kompetencer Social kompetence er et komplekst begreb, som i sig selv består af mange delkompetencer og færdigheder. I gruppen fokuseredes der især på evnen til at kunne kommunikere og at forstå forskellige kulturer. Undervisning i et multikulturelt samfund må indtage både et inside-out og et outside-in perspektiv. Social kompetence i Norden omfatter også at vi lægger stor vægt på positive værdier som demokrati, ligestilling, retfærdighed mm. For at kunne forstå og omsætte dette værdigrundlag i handling er det vigtigt at undervise i, hvilken betydning fællesskabet har haft i Norden, historisk set. Grundfundamentet i sociale kompetencer er personlig kompetence. Hvert enkelt individ må kende og forstå sig selv. Individerne bliver vigtigere i fremtiden, samtidigt med at kollektivet også må tage ansvar for at skabe forudsætninger for individerne til at udvikle sociale kompetencer. Gruppens budskab var: Vores samfund har ikke råd til, at mennesker har det dårligt. Alle skal inkluderes. Vi må styrke de demokratiske samfundsværdier. Alle har ansvar for denne opgave. Gruppe 2: Personlige kompetencer Selvstændighedskompetencer er en af de vigtigste kompetencer for personlig fremgang i fremtidens arbejdsliv. Selvstændighedskompetence kan defineres som individets evne til at tage initiativ, træffe beslutninger og tage ansvar for sin egen udvikling, både i arbejdslivet og privatlivet. For at realisere sådanne kompetencer må der fokuseres på spørgsmål om hvor godt man kender sig selv og på selvtillid. Det første skridt er at lære at analysere sine styrker og sine svagheder.

12 Individet må lære at bruge både krop og tanker til egen udvikling. Et individ med høj selvtillid og selvkundskab har større muligheder for at samarbejde og fungere sammen med andre mennesker. God selvkundskab gør det lettere at stole på og respektere andre. Gruppens resultat var at det er nødvendigt at bryde den gamle lærer-elev relation, hvis det skal være muligt at udvikle individets selvkundskab og evne til at agere selvstændigt. Læreren må være autentisk, dvs. lægge hjerte og sjæl i undervisningen. Det kræver at også læreren som individ selv må have stærk selvkundskab. Hvis læreren ikke har en sådan kundskab, kan han/hun hverken behandle eleven med respekt eller vejlede eleven i personlig udvikling. Lærerens nye rolle indebærer at læreren må tage chancer i undervisningen. Man må se eleven som en person på lige fod med en selv, et individ som man skal samarbejde med. I realiteten vil læreren lære lige så meget som eleven, hvis deres forbindelse fungerer. I stedet for ordet lærer talte gruppen om de som muliggør og vejleder. Hvis en person skal kunne vise vejen, må personen selv kende vejen. Det er nødvendigt at integrere elevernes hverdag ind i uddannelsen, hele livet, hvis den skal fungere som miljø for udvikling af selvstændigheds-kompetencer. Uddannelsens udgangspunkt må være hverdagens problemer og muligheder, således at man kan udvikle individets evne til at tage ansvar og kontrol over sit eget liv, på samme tid som man lærer sig et fag. I fremtiden kommer man også til at kræve en ny elevrolle, hvis det skal lykkes at udvikle selvstændighedskompetencer. Mange mennesker som har deltaget i voksenuddannelse kommer med gamle erindringer om hvordan skolen fungerede for dem førhen. Det er vigtigt at læreren tager det faktum alvorligt og prøver på forskellige måder at lodse individet igennem et nyt uddannelsessystem, hvor det voksne menneske kan fortsætte med at være voksen med evne til at tage beslutninger og ansvar. Det værste som kan ske er at den voksne går tilbage og bliver barn igen, blot fordi personen skal uddanne sig. Det er vigtigt at huske at forskellige mennesker lærer på forskellige måder og har brug for forskellige metoder. Vi må efteruddanne lærerne til at kunne fungere optimalt indenfor livslang læring. Gruppe 3: Glokale kompetencer Evnen til at kunne håndtere både de krav som globaliseringen stiller og de vilkår som stadig gælder i lokalsamfundet kalder vi glokal kompetence. Glokal kompetence bygger stadig på grundlæggende færdigheder som læsning, skrivning og regning. Men i det glokale samfund bliver også fremmedsprog, IKT, entreprenørskab, evne til at håndtere nye teknologiske produkter og sociale færdigheder nye grundlæggende kompetencer. Som et element i glokal kompetence indgår evnen til at kunne prioritere i strømmen af krav, vilkår og udfordringer fra både det globale og det lokale. For at kunne tage vare på de globale muligheder og realisere disse lokalt kræves bevidsthed om den lokale kultur og om hvilken rolle man som individ spiller i denne. Helt afgørende bliver til sidst individernes initiativ-evne.

13 Resultat fra Gruppearbejde 3 Tre prioriterede temaer: Empowerment, Systemer og Samarbejde mellem forskellige aktører blev diskuteret i tre nye grupper i et afsluttende gruppearbejde udfra det overordnede spørgsmål: Fra nuet til mål hvor vil vi stå 2015? Hvilke handlinger bliver nødvendige? Hvem skal gøre hvad? Hvem har ansvaret? Gruppe 1: Empowerment Ansvaret er fælles, det ligger hos enkeltpersoner, arbejdslivets parter, myndigheder og uddannelsesudbydere. Enkeltpersoner må have tilgang til vejledning, og coaching kommer til at spille en stadig større rolle som en effektiv metode til selvudvikling. Virksomheder har ansvar for at stimulere sine medarbejdere, udvikle kompetencer, arbejde på at gøre selvudvikling til en del af arbejdet og livet. Det er vigtigt at der er forbilleder på arbejdspladserne, som kan motivere. Men det må myndighederne, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets parter også udvikle sig til at blive. Udvikling og uddannelse er fælles ansvar og må derfor også finansieres af fælles midler. Det er vigtigt at der udvikles et fælles støttesystem. Det kønsopdelte arbejdsmarked i Norden er forskelligt fra andre dele af Europa og det er vigtigt at have det i tankerne ved udviklingen. Det er mærkeligt at det mest er kvinder som videreuddanner sig - hvad bliver der af mændene? Gruppen diskuterede også om de strukturer og de institutioner som vi har i dag, kan bruges i fremtiden. Kast bort alle de strukturer sagde en af deltagerne. Vi må udvikle nye strukturer, hvis de skal fungere i fremtidens tjeneste. Det vigtigste er at lytte og se hvilke behov der findes ude i samfundet, på arbejdsmarkedet, i virksomhederne og blandt enkeltpersoner. Vi må lære os at tænke både lokalt og globalt og lægge vægt på individets behov. Gruppe 2: Systemer Svarene på spørgsmålet tog udgangspunkt i Mandag Morgens rapport (Norden som global vinderregion, se ) og dennes hovedkonklusion: at den nordiske samfundsform repræsenterer en uerkendt erhvervsøkonomisk styrke, og at de nordiske værdier i form af lighed, tillid, lav magtdistance, inklusion, fleksibilitet, respekt for naturen, protestantisk arbejdsetik og æstetik kan relateres til de nordiske landes erhvervsmæssige styrkepositioner. Styrkepositioner som velfærdsprodukter, innovation, ledelse baseret på processuelle styrker, bred og stærk kompetencebase, omstillingsevne, bæredygtighed og helhedssyn, arbejdsomhed, personligt ansvar og effektivitet, design og funktionalitet. Det nye er her indsigten i, at kultur og kultur-relaterede kompetencer kan være fundament for økonomisk vækst, global konkurrenceevne, velfærd, og social sammenhængskraft.

14 Svarene på spørgsmålet og dermed budskaberne fra gruppen faldt i fire hovedområder. Der må udvikles nye læringsmiljøer og læringsarenaer der kun delvis bygger på institutioner og organisationer, som vi kender dem i dag, og som kan optimere udviklingen af nye basisfærdigheder og nøglekompetencer, også i relation til den kulturelle kontekst. Det formelle skolesystem, offentlige og private arbejdspladser, kan ikke alene etablere fremtidens læringsarenaer indefra der må også tages nye greb udefra. Entreprenørskab må gøres til element i en læringskultur, og nye pædagogikker udvikles, som baserer sig på viden om, hvordan nutidens mennesker bedst lærer sig det, de har brug for. Nye finansieringsformer må understøtte kompetenceudviklingen, motivationen og udviklingen af de nødvendige kompetencer. Arbejdsmarkedets parter, individernes formulering af læringsbehov og statslig politik må spille sammen på nye måder i finansieringsspørgsmålet. De nordiske lande må udvikle en egentlig innovationspolitik, som også via akkrediterings- og certificeringskrav til nye uddannelser og læringsforløb insisterer på udvikling af nye basisfærdigheder og nøglekompetencer til brug i vidensamfundet og videnøkonomien. Der må udvikles et sammenhængende og transparent helheds livslang læringssystem til erstatning for tidligere uddannelsessystemer, arbejdspladslæringssystemer, folkeoplysningssystemer o.l., således at der sikres optimal fleksibilitet indenfor livslang læringssystemet, meritmuligheder og anerkendelse af realkompetencer. Gruppe 3 : Samarbejde mellem forskellige aktører Der bliver traditionelt ikke givet nok opmærksomhed til vigtige og vellykkede uddannelsesfaglige tiltag som er vellykkede netop fordi de forskellige aktører har haft gode faglige netværk. Forskellige sider ved netværksopbygning, finansiering af netværk, metoder og arenaer for samarbejde mellem aktører som traditionelt ikke har professionelt samarbejde skal udvikles. Der findes forskellige modeller for samarbejde mellem udbydere af uddannelsestjenester på den ene side og personer, virksomheder og arbejdsmarkedsinstitutioner på den anden side. Erhvervslivet må i større grad tage ansvar for voksenuddannelse. Samtidig må ressourcerne til voksenuddannelse prioriteres. HVILKE KOMPETENCER VIL MAN BEHØVE FOR AT TRIVES I DETTE SAMFUND? HVILKE KOMPETENCER VIL MAN BEHØVE FOR AT TRIVES I DETTE SAMFUND? Hur formulerar vi kompetensområden på ett satt som blir användbart i ett organiserat och formaliserat lärande? Vad förväntas jeg göra og hvad behöver jag kunna för att göra det? HVILKE OPGAVER VIL VOKSEN- UDDANNELSEN HAVE MED AT HJÆLPE FOLK AT TILEGNE SIG NØDVENDIGE KOMPETENCER? Från nu-lägë till mål 2015! Vilka handlingar krävs? Vem ska göra vad? Vem har ansvar?

15 Resume Nordisk Tænketank for Fremtidens Kompetencer takker alle deltagere for konstruktive bidrag til tænketankens videre arbejde med visionsdokumentet. Tænketanken og NVL inviterer miljøerne til at fortsætte diskussionen og give fortsatte indspil ved at kontakte tænketankens medlemmer eller skrive bidrag på NVLs Forum (link). Her følger et koncentreret resume, baseret på tænketankens opsummering af bidragene i 31 budskaber fra seminaret: Hvordan ser et fremtidigt nordisk samfund og arbejdsliv ud? Et fælles billede er, at samfund og arbejdsliv kommer til at præges af stor bevægelse, hurtige omstruktureringer og høje krav til individernes evne til kontinuerligt at udvikle evne til at agere aktivt som såvel medborger som medarbejder. Hvordan ser sammenhængen mellem kompetencer og værdiskabende handlinger ud? Seminaret bekræftede på mange forskellige måder, hvordan et højt kompetenceniveau i samfundet lægger grunden for en evne til at skabe merværdi i såvel samfundsliv som i erhvervsliv. Det fremgik tydeligt, at det dog gælder om at være nøje med at tydeliggøre, på hvilke måder forskellige kompetencer bidrager til at forskellige værdier skabes. At alt ikke handler om at skabe økonomisk værdi! De 31 hovedpunkter Fokus på de voksne Det handler om inkludering. Alle skal deltage! Kompetence går hånd i hånd med sosiale evner. Voksenuddannelse fremmer tolerance. Træne evner til at tage sosialt ansvar for at øge samfundets bærekraft. Udvikle selvstændighedskompetence, selvkendskab og selvtillid, at kunne tilpasse sig, være opmærksom og have mod og tage ansvar for sig selv. Udvikle krops- og helbredskompetencer. Evner til kritisk og reflekterende adfærd. Fremme kreativitet, entreprenørskab og innovationsevne. Træning i de nye basiskompetencer som fremmedsprog, IKT, entreprenørskab, evne til at håndtere nye teknologiske produkter og sociale færdigheder. Gennem øget fleksibilitet og mobilitet åbnes for nye karrierer i arbejdslivet Ja til nordisk identitet! Fokus på arbejdslivet En vellykket innovations- og udviklingspolitik må inkludere etablering af nye arenaer for samarbejde mellem universiteter /højskoler/fagskoler og virksomheder, men også via akkrediterings- og certificeringskrav insistere på udvikling af nye basisfærdigheder og nøglekompetencer. Fremme samspillet mellem forskellige kulturer for at styrke innovationskapacitet. Der er behov for nye finansieringsformer som sikrer individuelle uddannelsesbehov i kombination med erhvervslivets behov. Der er behov for nye netværk mellem mange aktører, som varetager virksomhedernes behov for strukturelle tilpasninger og lignende behov for efteruddannelse af ansatte. Udbydere og efterspørgere af voksenoplæring må få arenaer for bedre udnyttelse af hinandens egenart God voksenundervisning modvirker udflytning af konkurrance-udsatte, lokalmarkedsbaserede virksomheder Styrkelse af IKT er avgørende for god økonomisk bærekraft Øget uddannelse i entreprenørskab skaber forståelse for at lokalmarkedsbaserede virksomheder henter fordele fra globaliseringen. Små virksomheder har allerede længe været i globale markeder. Dette er ikke tilstrækkelig observeret indenfor voksenuddannelsestilbudene.

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Mathematics in Action

Mathematics in Action Mathematics in Action Fællestræk trods forskelle Oversatte uddrag fra: a Handbook for Teachers in Adult Education 1 Oversatte uddrag fra: a Handbook for Teachers in Adult Education Mieke van Groenestijn

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring fritid & samfund 1 2 Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Fritid & Samfunds Forlag

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

Guide og Lektionsplaner Eksempler med forslag til aktiviteter og ressourcer

Guide og Lektionsplaner Eksempler med forslag til aktiviteter og ressourcer Project Reference 502647-LLP- 1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP Guide og Lektionsplaner Eksempler med forslag til aktiviteter og ressourcer Projektrapport No: 4 Juli 2011 Dette projekt er finansieret med støtte

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere