DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K."

Transkript

1 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef i Ministeriei for offentlige Arbejder S. Garde Ekspedition: Klosterstrçde 23, København IC. Ctr Nr 6 December Redaktion: Østervoidgade 6 C, Opg. G., KØbenhavn IC. Palæ 6670.

2 Bitugi anit rfjæl.e(le Vejmatericiler Granit- Phønix Staalslagger - skærver - Phønix Vejjære - - Tjæreemulsion Tarmex Aktieselskabet,,Phanix Vejen Dansk Vejmaterialefabrik AfS Frederikssund Aktieselskabet,,Phønix Kolding Havn Københavns Vejmaterialelabr. AIS Herlev Fyns Vejmaterialeiabrik AIS Odense Aktieselskabet,,Phenix Hobro Havn

3 i Trollhättan ingenjörsex. vid Chalmers tekn. inst. nyd. för väg- och vattenbyggnad, Ingenjör vid Gatu- och vikgförvaltningen i Gdteborg ; platsledare vid Södra Sveriges statsarbeten i Karlshamn ; vbgkonsulent i Blekinge län ; vägingcnjör i Blekinge Lin 1/ / 1941 samt sedan den 1/ viigingenjör i Malmöhus Ian Ledamot av Svenska viigføreningens styrelse, ledamot av styrelsen i Nordiska vbgtekniska fdrbundets svenska avdel i Danmark, Eng rung, ordf. i statens viigingenjörers forening. Studieresor 1942 Ekspedition: Elosterstrædc 23, København IC. Ctr Nr 6 jprofessor ved den polylekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) DANSK VEJTIDSSKRIFT December Redaktion: Østervoidgade 0 C, Opg. G., KØbenhavn IC. Palæ Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. land och Tyskland. R1.DAk7IOIt:i Amtmand I. Chr. v. Stemann. A WOLTER T MANNERFELT, född den 1O/ Efter elevpraktik vid statens vattenfallsverks anlhggningar

4 216 l)ansk VEJTIDSSKHIFT 1942 FORHANDLINGERNE OM VEJLOVSBETÆNKNINGEN PAA AMTSRAADSFORENINGENS DELEGERETMQDE I NYKQBING F. DEN 22. AUGUST Indledende Foredrag: Landstingsmand ill. C. Korsgaard: Høj tærede Ministere, ærede Delegerede, mine Damer og Herrer! Den Vej Iovsbetænkning, som jeg skal have den Ære at indlede en Diskussion om, er underskrevet i December Maaned 1941, og har siden været omtalt nogle Gange ved Foredrag i Radioen, i IngeniØrforeningen, ved Sogneraadsfor eningernes Delegeret-MØde, og sanvidt jeg ved ogsaa i nogle lokale Sogneraadsforeninger. Det er imidlertid første Gang, den foreligger til Omtale for Amtsraadenes kompetente Forsamling, og det er vel ret naturligt, at jeg, der har været Amtsraadsforeningens Repræsen tant i Udvalget, har faaet til Opgave at forelægge den og redegøre for det, jeg er gaaet med til. Den nugældende Vejlov er fra 1867, og altsaa ikke noget helt Barn, men jeg maa indrømme, at der gennem Aarene og navnlig siden , hvor Motorafgifterne begyndte at indbringe de store Beløb, er foretaget adskillige Ændringer og Tilføjelser. Det har for skellige Steder været drøftet, om de mange Penge blev rigtigt an vendt, og om det ikke var bedre, at en Centralmyndighed havde Pen gene til Raadighed, san der paa den Maade kunde blive mere Ens artethed i Vejbygningen og bedre Anvendelse af Pengene. I (let hele taget har man ment, at Hovedvejene skulde lægges ind under fa stere Former, baade med Hensyn til Linieføring, Nvbygning, Be lægning og Vedligeholdelse. Saadanne Ændringer har været drøftet adskillige Steder, navnlig i Ingeniør- og Motorkredse. Et stort an lagt Møde i Ingeniørforeningen i 1935 synes dog at give Udtryk for, at det gennem Aarene prøvede og i saa mange Henseender heldige lokale Vejstyre burde bibeholdes i den Udstrækning, som Hensynet til Helheden gjorde det muligt. Jeg for mit Vedkommende er sær deles tilfreds med denne Udtalelse, da jeg afgjort synes, at Vejbyg ningen og Vejvedligeholdelsen i videst muligt Omfang bør blive ude i Kommunerne. Der har efter min Mening været udført fortrinlige Vejarbejder i Kommunerne i Aarene siden Ogsaa den snævreste Administration har været noget delt, saa det er forstaaeligt, at man indenfor Regeringen og Ministeriet for offent lige Arbejder ved forskellige Lejligheder har søgt at faa en Ændring i den bestaaende Vejlov, en Samling af de forskellige Love og en større Forenkling af selve Administrationen. Det Udvalg, jeg her skal gøre Rede for, er ikke det første, der har

5 1942 FORENEDE TIDSSKRIFTER.S FORLAG Als KØBENHAVN K VEJTIDSSKRIFT DANSK 19. AARGANG

6

7 sten Saxild Christensen Stemann I. Hæfte. Side Side Side Professor, Dr. techn. Alfred Ldt Længdeprofil (fortsættes). Af Landevej enes K ø reba nebel æg- Side Tividberg Side Side Side køn 131 Vejes og Gaders Tværprofil. Af Oluf Malthe Borch, med af Civilingeniør Børge Ifansen J3ivejenes Korebanehelægninger INDHOEDSFORTEGNELSE Dæklag. Af Direktør, Civil Professor Kolbj ørn I-leje og hans af Ler som Bindemiddel til Aktieselskabet Dansk Svovlsyre og Superphosphat-Fahrik Januar 1942 Omlægning af Gaden langs Ka nalen fra Stormhroen til Bør sen i København Motorafgifterne i Finansaaret Vejes, Gaders og Jernbaners ninger pr. 1. April 1941 pr. 1. April 1941 Fra Ministerierne 4 Fra Domstolene 12 Indhold af Tidsskrifter Dannia rk. Af Civilingeniør Ib Vejes Kapacitet. Af Civilinge niør C. 0. Nielsen Fra andre Tidsskrifter. Ved Ci vilingenier A. 0. Bohn Længdeprofil (fortsat fra Side 89 29). Af Civilingeniør Børge Hansen 114 Fra Domstolene Fra Ministerierne i Finansaaret Hæfte. Side sluttende Bemærkninger af Civilingenior 1-I. H. Havn 132 Vejes, Gaders og Jernbaners Længdeprofil. Af Civilingeniør Hæfte Hæfte. Oversigt over Fordelingen af Forskud paa Motorafgift m. v. Amtmand, Kammerherre Chri Muligheder for Nyttigggørelsen ingeniør Ingvard Pedersen Ler som Vejbefæstelsesmiddel i nye Bog: Vej- og Jernbane bygging. Af Professor A. B. Betænkningen om et nyt Vej- Professor Kolbjørn Heje Civilingeniør Nils Wibeck styre.af Amtmantl P. Chr. v. Vejes, Gaders og.jernbaners

8 Børge Hansen, med afslutten de Bemærkninger af Civilinge niør H. FT. Ravn (fortsat fra Side 121) 149 Lerbeton. Af Civilingeniør Thure F. Krarup 163 Ler som Vejbefæstelsesmiddel i Danmark. Af Civilingeniør A. V. Christensen 167 Fra Domstolene 169 Fra Ministerierne 170 Indhold af Tidsskrifter 171 Motorafgiften i Finansaaret 1941/ Amtsvejinspektør 5. Ellert Vejes og Gaders Tværprofil. AT Oluf Malthe Borch. Med af sluttende Bemærkninger af Civilingeniør 1-I. TT. Ravn. (Fortsat fra Side 149) 174 Side Vejingeniør A XV T Mannerfelt 214 Forhandlingerne om Vejlovsbe tænkningen paa Amtsraads foreningens Delegeretmøde i Nykøbing F. den 22. August Lerbeton som Vejbefæstelses middel i Danmark. Af Civil ingeniør Ib Flvidberg Hæfte. Side Hæfte. Lerbeton, stabiliserede Veje o. 1. Af Civilingeniør P. Sletting Litteratur Kursus for Vejmænd Fra Ministerierne Side Side Oversigt over Fordelingen af Motorafgift ni. v. i Finans aaret Fra Domstolene 248 Fra Ministerierne 249 Gengashiler til Snerydning. Af Amtsvejinspektør Ejnar Kærn 251 Indhold af Tidsskrifter 252

9 1942 DANSK VEJTIDSSKRIFT 217 været nedsat til Udarbejdelse af Ændringer i den bestaaende Vejlov. Allerede i 1933 blev der nedsat en Kommission, der skulde søge at skaffe mere ensartede Forhold. Den bestod af 23 Medlemmer, hvoraf 4 var Politikere, 4 Banefolk, 4 Motorfolk, 4 kommunale Re præsentanter, blandt de resterende 7 fandtes blandt andre nogle ininisterielle Embedsmænd. Hvor længe og hvor intensivt dette Ud valg arbejdede, skal jeg ikke udtale mig om, men Resultatet var kummerligt. Man kunde ikke blive enig, saa der blev ikke afgivet nogen egentlig Betænkning i hvert Fald blev den afgivne Betænk ning aldrig offentliggjort. Jeg maa desværre bekende, at Udvalget af 1940 heller ikke afgav en enstemmig Betænkning. Der er sagt om Kommissionen af 1933, at Grunden til at Enighed ikke kunde op naas, var, at den bestod af for mange Politikere. Man bestemte der for, at Vejudvalget af 1940 skulde være forholdsvis lille, og at der ikke skulde indvælges Repræsentanter for de politiske Partier. Der imod kom der i Udvalget til at sidde Repræsentanter for de forskel lige Kommunegrupper. Disse Komrniinegrupper valgte Rigsdags mænd som deres Repræsentanter, saa jeg kan ikke se, at der paa dette Punkt er nogen Forskel mellem de to Kommissioner. De 4 Rigsdagsmænd i Udvalget af 1940 var ganske vist ikke udpeget af Partierne og havde derfor ikke noget Ansvar over for disse, men de havde Ansvar overfor de forskellige Kommunegrupper, de var valgt af, og jeg kan ikke se rettere, end at de hver især gjorde deres bed ste for at skaffe de forskellige Kommunegrupper det bedst mulige Resultat af de Arbejder, som Udvalget skulde beskæftige sig med. Udvalget blev nedsat i Juli Maaned 1940 med Ingeniør Knud Høj gaard som Formand. Det skulde være et hurtigt arbejdende Ud valg, og det var Meningen, at Arbejdet skulde tilendebringes ved Juletid 1940, men Betænkningen blev som nævnt først underskrevet i December Efterhaanden kom Udvalget til at bestaa af 16 Medlemmer, saa heller ikke i den Henseende afveg det meget fra 1933-Kommissionen. Der var dog den store Forskel paa de to Ud valg, at mens der i 1933-Kommissionen var 8 Repræsentanter for Baner og Biler, var der i Udvalget af 1940 kun 1 Repræsentant for Motororganisationerne og ingen for Banerne. Udvalget af 1940 be stod, da det sluttede sit Arbejde, af 5 Repræsentanter for de forskel lige Kommunegrupper: Amtsraadsfo reningen, Sogneraadsforenin gerne, Købstadforeningen, Fællesorganisationen af Landkominuner med bymæssig Bebyggelse og KØbenhavn, 6 Repræsentanter for de forskellige Ministerier, 3 Ingeniører, i Repræsentant for Politiet og som nævnt i Repræsentant for Motororganisationerne. Udvalget opdagede snart, at Arbejdet var meget mere omfattende, end man først havde regnet med. Efterhaanden som Arbejdet med den ny Vejlov skred frem, blev vi klar over, at der var ikke saa fan

10 218 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1942 Love og Bestemmelser, som vedrørte Vejvæsenet helt eller delvis. Vi blev klare over, at Vejlovgivningen sorterede under 4-5 Ministe rier, og at selve den centrale Vej administration var delt i 2 Faktorer, nemlig Overvejinspektoratet og Ministeriets Vej kontor. En saadan Deling af Administrationen er ikke altid lige heldig, og jeg tvivler om, at den i alle Tilfælde har ført til en heldig og rationel Ordning af de foreliggende Spørgsmaal. I Udvalgets første Møde førtes en Generaldebat, hvor Retnings linierne for Arbejdet skulde fastlægges, og hvor der fra Formandens Side blev gjort rede for, hvad man havde tænkt sig. Formanden op lyste, at det var Tanken, at en Del af Landevejene skulde overgaa til Staten som Statsveje, at der skulde oprettes et Generaldirektorat til Ledelse af Vejvæsenet, og endelig at Amterne skulde overtage km af de sognekommunale Veje. Jeg bekender, at jeg fra første Færd vendte mig imod Statsvejene og imod Generaldirektoratet, men erklærede mig som Amtsraads foreningens Repræsentant indforstaaet mcd, at Amterne skulde over tage en Del af Kommunernes Veje mod et Vederlag, fastsat pan en saadan Maade, at Amterne ikke skulde lide Tab. Jeg gjorde mig straks til Talsmand for, at en Omordning af vort Vejvæsen ikke maatte medføre en Stigning af Amtsskatterne, der daarligst kunde taale en saadan, fordi Amterne kun har Ejendomsskatterne som ene ste Kilde at øse af. Det Standpunkt, jeg indtog ved Udvalgsarbejdets Begyndelse, blev jeg stanende paa, og det glæder mig at kunne sige, at den foreliggende Betænkning i ikke ringe Grad har taget Hensyn til de Ønsker, jeg fremsatte allerede pan det første Møde. Det første Møde resulterede i Nedsættelsen af et Arbejdsudvalg, som gik i Gang med en nærmere Udformning af de Ændringer, der var tænkt gennemført, og efter ca. 3 Maaneders Forløb indkaldtes til et nyt Møde, hvor følgende 4 Lovforslag blev forelagt: Forslag til Lov om Vejvæsenet, Forslag til Lov om Oprettelse af et Generaldirektorat for Vejvæsenet m. v., Forslag til Lov om Ændring af Motorafgiftsloven og Forslag til Lov om Ændring af Lov om Snekastning. Om disse Lovforslag samlede Udvalgets Arbejde sig i den kom mende Tid. Da Enighed ikke kunde opnaas om de forskellige Lov forslag, gik man den sædvanlige Vej og indkaldte Ændringsforslag. Sogneraadsforeningernes Repræsentant og jeg blev enige om, at vi san vidt muligt vilde holde sammen og søge i Forening at udarbejde Ændringsforslag. Naar jeg i de kommende Minutter nogle Gange siger»vi<, mener jeg dermed Sogneraadsforeningernes Repræsen

11 1942 DANSK VEJTIDSSKRIFT 219 tant og jeg. Det at os udarbejdede Ændringsforslag blev tilsendt Ud valgets Formand og sendtes samtidig ud til Amterne, for at man dér kunde være à jour med, hvad jeg fra min Side var gaaet ind for. Jeg skal meddele, at jeg selvfølgelig fra Tid til anden har drøftet for skellige SpØrgsmaal med Amtsraadsforeriingens Bestyrelse. De af Sogneraaclsforeningernes Repræsentant og mig stillede Ændrings forslag fik Karakter af selvstændige Forslag, og det er mig en Glæde at kunne sige, at disse Forslag efter min Mening bai faaet en ikke ringe Indflydelse paa de endelige Forslag. Jeg skal dog erkende, at vi ved Udarbejdelsen af disse Ændringsforslag havde særdeles god Støtte af to af Ministeriets Embedsmænd, som var tilforordnede Ud valget, d Herrer Ekspeditionssekretær Nyborg og Ingeniør Larsen, og endelig af endnu en 3die Embedsmand, cand, jur. Højgaard Niel sen. Disse 3 Herrer var stillet til Mindretallenes Raadighed ved Ud arbejdelsen af Ændringsforslag. Jeg skal nu i meget store Træk gennemgaa de forskellige Lovfor slag, og det vil være forstaaeligt, at jeg i særlig Grad hæfter mig ved de Ting, som har Interesse for Amtskommunerne, Styrclsesloveiz. Som allerede nævnt var der til Ledelsen af Landets Vejvæsen fore slaael. et Generaldirektorat. Dette ændredes senere til et Direktorat, men el i den foreliggende Flertalsbetænkning kaldt et Departement. I Departementet skal der efter vort Forslag være 2 nogenlunde ligestillede Topfigui er, nemlig Depai [ementschefen og Souschefen. Grunden til at vi har foreslaaet 2 nogenlunde ligestillede Chefer er, at vi mener, at der er 2 Afdelinger indenfor \Tejvæsenet, den tek niske og den juridiske, som hver maa have sin Chef, og som efter vor Mening hver især skal kunne bestride Departementschefpladsen. Det er ikke i selve Forslaget nævnt, at Chefen skal være IngeniØr, eller at han skal være Jurist, men det er nævnt, at hvis Chefen er Ingeniør, skal Souschefen være Jurist, og omvendt, saaledes at baade Jura og Teknik er repræsenteret i Departementets Øverste Ledelse. At der foruden disse skal være en Del Embedsmænd i Departemen tet, er en Selvfølge. Af andre vigtige Ting i Styrelsesloven er Oprettelsen af et Vej i aad. Ogsaa om dette Instrument har der i Udvalget været meget stor Diskussion, IfØlge Flertalsforslaget skal Vejraadet bestaa af 10 Medlemmer, nemlig Departementsehefen og Sousehefen, 2 indstil lede af Amtsraadsforeningen, 2 af KØbstadforeningen, 2 af de sam virkende Sogneraadsforeninger, 1 af Organisationerne af MotorkØ rende og endelig i af Dansk Ingeniørforening. Sogneraadsforenin gernes Repræsentant og jeg har foreslaaet den samme Sammensæt ning blot med Udeladelse af Repræsentanten for Dansk Ingeniør 9

12 220 DANSK VEJTIDSSKRIFT 19!2 forening, da det ikke rigtigt er gaaet op for os, hvilken Adkomst D. I. F. har til at være repræsenteret i dette Vejraad. Endelig er der i Stvrelsesloven foreslaaet oprettet et Vcjlobora torium, som selvfølgelig skal ledes af sagkyndige Folk. Vejloven. Jeg vil gerne forudskikke den Bemærkning, at vi i Qjeblikket har Ca km Landeveje og ca km Sogneveje. Ifølge det første Udkast til Vejlov skulde der være km Statsveje og km Amtsveje, idet der skulde overgaa km Sogneveje til Amterne. Som Følge heraf skulde Sognekommunerne i Fremtiden ingen Andel have i Motorafgifterne. Da dette ikke kunde gennem føres, ændrede man fra Arbejdsudvalgets Side Tallene til km Statsveje, km Amtsveje og km Sogneveje. Til Gen gæld skulde Sognekommunerne have en vis Andel i Motorafgifterne. Da heller ikke dette kunde gennemføres, forlod man Statsvej ene i egentlig Forstand og lod Amterne beholde de km, der var tænkt som Statsveje. Selve Vedligeholdelsesarbej det skulde udføres af Amterne, men Generaldirektoratet skulde have en meget stor Indflydelse baade med Hensyn til Anlæg og Vedligeholdelse. Heller ikke dette kunde vi gaa med til, og det endte da med, at Amterne, ifølge Betænkningen, beholder sine Veje og yderligere faar km Sogneveje, mens de km Sogneveje bliver hos Sognekom munerne. Den eneste Forandring, der efter Forslaget sker for de nuværende Amtsvejes Vedkommende, er,at de Amtsveje, som i Øjeblikket ligger paa Bykommunernes Grund, i Fremtiden skal vedligeholdes og administreres af Bykommunerne i Stedet for som nu af Amtskommunerne. Vejene tænkes efter Forslaget delt i forskellige Kategorier: Ho vedlandeveje, og Landeveje af 1. og 2. KlasseS Hovedlandeveje bliver nogenlunde de Hovedveje, vi har nu, Landeveje af I. Kl. maaske den resterende Del af de nuværende Landeveje, og Landeveje af 2. Kl. de ny Veje, som skal overtages fra Sognekommunerne. Bi vejene skal paa samme Maade inddeles i 1. og 2. Kl., og endelig skal der for Byernes Vedkommende findes Hovedlandevej sgader, Landevejsgader og Bygader. Selve Opdelingen kan maaske nok tæn kes at komme til at spille nogen Rolle, idet der findes visse Be føjelser for Ministeren, som er forskellige, alt eftersom det drejer sig om Hovedlandeveje, Landeveje, Hovedlandevejsgader eller Lan devejsgader. 12 i Forslaget er en for Amternes meget vigtig Paragraf. Den bestemmer, at Kommunerne skal yde Amterne en Godtgørelse for de Veje, Amterne skal overtage. Hvis Enighed om Vilkaarene for Overtagelsen ikke kan opnaas, skal disse afgøres af Vejraadet. Det

13 dette 1942 DANSK VEJTIDSSKRIFT 221 vil sige, at Vej raadet, navnlig i den første Tid, hvis Forslaget bliver ophøjet til Lov, faar en ikke ringe Indflydelse, idet man sikkert ikke alle Vegne kan tale sig til rette om Godtgørelsen til Amterne, Det er fra anden Side udtalt, at Kommunerne ikke skulde betale ret meget, fordi Amterne ved Tildelingen af Motorafgifterne faar saa meget mere end Kommunerne, men Amterne vil dog aldrig igennem Motorafgifterne kunne fan Dækning for de Udgifter, de faai til Vedligeholdelse af de km Veje. de skal overtage. Det er derfor min Opfattelse, at Amterne hat Krav paa en vis Godt gørelse for Overtagelsen af (le km Sogneveje. I Bemærknin gerne til Paragrafen er dci gjort nærmere rede for, hvad der skal ydes Godtgørelse for, ligesom det anføres, at der maa tages Hensyn til den Tilstand, Vejene befinder sig i. Amterne skal 1Jan samme Maade yde Byerne en Godtgørelse for de Kilometer Landeveje, som Byerne skal overtage, men i den Be taling fragaar det Bidrag, som Købstaden hidtil hai betalt til Am tet for Vedligeholdelse, det saakaldte Hartkornsbidrag. Hvis Enighed ikke opnaas mellem Købstad og Amt, skal Vejraadet træffe den endelige Afgørelse med Hensyn til Beløbets StØrrelse. 15 i Vejloven angaar de Beføjelser, som Ministeren faar. Mi nisteren fører efter Forslaget Tilsyn med Vejenes Vedligeholdelse, hvad enten det er Hovedlandeveje, eller Landeveje af 1. og 2. Klasse, og Ministeren kan, hvis man ikke fra Amternes Side retter sig efter de givne Direktiver, lade Arbejdet udføi e for vedkom mende Amtsfonds Regning. Nu vil jeg ikke ti o, at det ret ofte, eller nogensinde, kommer dertil, men jeg synes ikke, der er noget urimeligt i, at dci er en saadan Magtfaktor, som kan gribe ind og lade Arbejdet udføre pan Amtsfondens Regning, hvis Amtet ikke holder sine Veje i en forsvarlig Stand. I samme Forbindelse skal nævnes, at hvis en Kommune ikke retter sig efter de Paalæg, Am tet giver den, kan Amtsraadet gribe ind og lade Arbejdet udføre for Sognekommunens Regning. Endvidere bestemmer Ministeren, hvilke Veje der skal anlægges. Tidligere fik en Amtskommune som Regel Tilskud til Anlæg af en ny Vej. Det vil den ogsaa faa nu. Som Forholdene er nu, ind sender Amterne Ansøgning om Tilskud til Vejkontoret, og samtidig med Bevillingen af dette Tilskud, har Vejkontoret føi t Tilsyn med, hvordan Vejen blev udført, gennemgaaet Projekterne, og i mange Tilfælde forlangt Ændringer. Saa i denne Bestemmelse er der for saavidt ingen Udvidelse af Beføjelserne. Det ny i Bestemmelsen er,, at Ministeren, ganske vist efter Forhandling med Amtsi aadet, kan paabyde Anlæg af ny Hovedveje, selvfølgelig vil der da være at yde Tilskud af Vejfonden er ansat til 85 %. Det kan have sin praktiske Betydning i visse Tilfælde. Hvis man f. Eks. paa

14 hvis 222 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1942 tænker Anlæg af en gennemgaaende Vej gennem flere Amter, og et enkelt Amt maaske ikke er interesseret i Vejen og gør Ind sigelse, kan Ministeren gribe ind og bestemme, at det paagældende Amt skal bære sin Andel i Byrden. Denne Bestemmelse gælder dog kun, hvor der er Tale om Hovedlandeveje. Hvor Talen er om Lan deveje af 1. og 2. Kl., skal Ministeren have Vejraadets Tilslutning for at kunne paabyde Anlæg af nye Veje. Der har fra visse Sider været anket over, at de Beføjelser, Ministeren faar, er for store. Jeg er som nævnt gaaet med hertil, for vil man et ensartet og godt Vejnet, og vil man undgaa Statsveje, kan jeg ikke se rettere, end at Ministeren maa have en vis Myndighed. Jeg tror, at Ministeren i de fleste Tilfælde vil kvie sig ved at bruge sin Myndighed. Han vil sikkert søge at tale sig til rette med Amtskommunerne, og jeg tror, det vil lykkes. Gælder (let ny sognekommunale Veje, kan Mi nisteren efter Amtsraadets Indstilling og med Vejraadets Tilslut ning give Paabud om saadanne Vejes Anlæg. 23 angaar Expropriationsbestemmelserne. Mødets Deltagere vil maaske huske, at der paa Amtsraadsforeningens Delegeretmøde i 1938 meget stærkt 1)1ev udtalt Ønske om Ændringer i de bestaa ende Expropriationsregler. De Regler, som Udvalget af 1940 er blevet enige om, svarer nogenlunde til de Ønsker, man dengang fremkom med. Efter Forslaget skal der i hvert Amt oprettes en fast Taxationskommission Amtet er stort maaske to. Hver Taxationskommission bestaar af 2 af Ministeren for offentlige Ar bejder beskikkede Taxatorer med Suppleanter. De paagældende udnævnes blandt 6 af vedkommende Amtsraad indstillede Personer. I Taxationskommissionens Møder deltager uden Stemmeret en af vedkommende Amtsraad udpeget Landinspektør. Man søger herved at gøre Taxationerne saa ensartede som muligt, samtidig med at man har søgt at bevare Taxationsmedlemmernes faste Forbindelse med Amtet. Der foreslaas 5 Overtaxationskommissioner for hele Landet. Hver Overtaxationskommission, hvis Omraade omfatter 5 Amter, bestaar af 6 Medlemmer, hvoraf Ministeren for offentlige Arbejder udpeger 5 Medlemmer med Suppleanter efter Indstilling fra Amterne, saaledes at der i Kommissionen bliver et Medlem med Suppleant fra hvert Amt indenfor Omraadet. Formand skal være en Embedsmand indenfor Vej departementet, ogsaa udpeget af Mi nisteren. Hvor meget Overtaxationskommissionerne vil faa at be stille, tør jeg ikke have nogen Mening om, men jeg kunde tænke mig, at det i første Omgang blev en Del. Denne Sammensætning af Taxations- og Overtaxationskommis sioner kan give og vil antagelig give langt mere Ensartethed i Er statningsbestemmelserne end Tilfældet er nu. Tænker man sig en Kreds pan 5 Amter, og dér ligger det vel ret nær, at jeg tænker

15 lokalt Præg. Denne Lov er ret ny, men til Trods herfor er der foreslaaet visse væsentlige Ændringer. Efter den nugældende Lov kan Amter og Kommuner lade Snekastningen udføre ved lejet Mandskab, hvis Betaling delvis afholdes af Vej fonden. Bestemmelsen har medført en ikke ringe Udgift for denne, idet Amternes Udgifter til Snekast ning i 1939/40 var oppe paa ca. 2,8 Mill. Kr., Kommunernes ea. 7,6 Mill. Kr. Endelig har Pligtarbejdet udgjort ca. 7,7 Mill. Kr., saaledes at Snekastningsudgifterne i Landkommunerne i 1939/40 har været oppe paa ca. 18 Mill. Kr. Hvis Byernes Snekastningsud gifter medregnes, ligger Tallet paa ca. 21 Mill. Kr. Efter det sam lede Udvalgs Mening er det Udgifter, som man skal søge at be terialer ikke alene skal betales for Materialerne, men ogsaa for den Parkeringspladser og Materialplndser. Endelig er der i Forslaget indført den ny Bestemmelse, at der ved Expropriation af Vejma med i Erstatningsberegningen. Ejeren kan, saafremt den tilbageblevne som ligger daarligt for Ejeren. Disse søger man da paa bedst mulig Maade at afhænde til andre. Endvidere kan der exproprieres til Endvidere kan der efter Forslaget exproprieres afskaarne Hjørner, forlange hele sin Ejendom exproprieret af Kommunalbestyrelsen. Del af Ejendommen maatte være saa lille eller saaledes beliggende, at den ikke hensigtsmæssigt kan benyttes til selvstændigt Brug, en betryggende og ensartet Vurdering af de forskellige Ting, som vil falde ind under Kommissionens Omraade, og dog bevare noget som Ejendommen eventuelt faar ved Anlæg af ny Veje, skal tages Af nyt indenfor selve Taxationerne er, at den forøgede Værdi, bliver saa ensartede som muligt. Fra første Færd havde man ønsket en enkelt eller maaske to Overtaxationskommissioner for hele Lan Randers Amt. Naar Formændene for de 5 Kommissioner bliver Embedsmænd indenfor Administrationen, vil ogsaa de kunne tale sammen og gøre sit til, at Taxationerne i de 5 forskellige Kredse det, men Flertallet har ment, at den her nævnte Maade vilde give ikke have mere De skal heller ikke have mere for Ulemper end disse betinger. Endelig er det afgjort min Mening, at man saavidt muligt skal behandles ens, hvad enten man bor i Thisted eller i paa den nordjydske Kreds, som eventuelt kommer til at bestaa af af en Mand fra hvert Amt, vil de Erstatninger, der gives rundt i Amterne, blive langt mere ensartede end de er nu. Det er ikke min Mening, at de Folk, som skal afgive Jord til det offentlige, skal have mindre Erstatning end Jorden er værd, men de skal heller Thisted, Aalborg, Hjørring, Viborg og Randers Amter, sammensat 1942 DANSK VEJTIDSSKRIFT 223 Skade, man gør i Jorden. Snekastningsloven.

16 udrede Afstaaelsessumrnen for Vejene til Amtet, da denne derved bliver mindre. Sneskærme har efter min Opfattelse virket særdeles godt; vi har i Kraft af dem kunnet anvende Snervdningsmaskiner i langt højere Grad, end jeg [roede, det var muligt, før vi fik det pi Øve[. 2)Jolorafgiflsloven. De BelØb, der har været til Raadighed til Fordeling til Amts-, Sogne- og Bykommunerne, har været stærkt svingende gennem 224 DANSK VEJTIDSSEH1FT 1942 grænse mest muligt, for de BelØb, der ofres pan Snekastning, kom mer jo kun de vejkørende tilgode i (le Dage Sneen ligger, og kan saaledes ikke siges at være givet tid til varigt Formaal. Sogneraads foreningernes Repræsentant og jeg har i Betænkningen forebeholdt os vor Stilling, idet vi har ment, at der kunde foretages yderligere Besparelser. Efter Flertalsindstillingen skal Snekastningsucigifterne i Fremtiden holdes udenfor de egentlige Vejudgifter. Amtskom munerne skal have 70 % af deres Udgifter til Snekastning re funderet, herunder Udgifterne til Sneskærme og Snerydningsma teriel. Der tales ikke om, at Arbejdet skal betales efter en vis Norm, men man maa søge fra Amtets Side at faa Arbejdet udført pan den billigst mulige Maade for derved at bevare saa mange Penge som muligt i Mortorpuljen. Sognekomnuinerne skal til selve Sne kastningen pan Bivejene have 30 % og til Sneskærme og Sne rydningsmateriel 50 %. UdfØres Snekastningen som Pligtarbejde, Værdi denne godtgøres der 15 % af Værdien af dette Arbejde fastsættes af Ministeren for offentlige Arbejder. Da man indførte Snekastning ved lejet Mandskab, var tiet den almindelige Opfattelse, at (ler vilde blive bestilt meget mere, end der var bestilt før. Jeg tror ikke, at denne Opfattelse har vist sig at holde stik. Sogneraadsforeningernes Repræsentant og jeg er af den Formening, at man i langt højere Grad end Tilfældet har været under den nuværende Snekastningslov, hør søge at faa Pligtarbej det sat i HØjsædet, saa iler bliver flere Penge til egentlige Vejarbejder. Hvor mange af os var ikke sidste Vinter lykkelig over, at der var noget Snekastningsarbejde, noget Pligtarbejde, vi kunde sætte vort Mandskab til, for ellers vilde det i den lange Snevinter, da vi var færdige med Tærskningen, have været umuligt at skaffe Arbejde til Mandskabet. At Kommunerne i nogen Grad har ladet og forhaabentlig i Fremtiden vil lade Arbejdet udføre som Pligt arbejde, vil bevirke, at der bruges færre Penge af den Pulje, vi har, og haaber at kunne Øse af til egentlige Vej arbejder. Jeg kunde for mit Vedkommende endda tænke mig at gaa san vidt, at Kom munerne fik Pligt til ikke alene at udføre deres eget Snerydnings arbejde, men ogsaa Snerydningsarbejdet pan Landeveje af 2. Klasse som Pligtarbejde. Det vilde gøre det lettere for Kommunerne at

17 gaar har 1942 DANSK VEJT1DSSKRIFT 225 Aarene. Jeg skal nævne, at 4/9 af det Beløb, som indkommer over 33 Mill. til Vej fonden, og at Motorafgifterne har indbragt følgende BelØb til Kommunerne: 1938/39: 44,5 Mill. Kr., 1939/40: 49,6 Mill. Kr., 1940/41: 30 Mill. Kr. og 1941/42: 8,7 Mill. Kr. Inden for Amtskommunerne virker Arbejderne jo paa langt Sigt, saa det er forstaaeligt, at man i de Amter, der stod i Forskud med store Arbejder, har kigget noget langt, da Motorafgifternes Indtægtsbeløb gik ned til en halv Snes Millioner Kroner eller derunder, og de kommer vel paa indeværende Aars Regnskab endnu længere ned. De I3elØb, (ler har været til Raadighecl, har fordelt sig som følger: Af Vrgt og l3enzinafgift Af Omsn tnings a gift Amterne Kommunerne 34,5 42,5 KØbstæderne 8 8 KØbenhavn 5 5 Frederiksberg 1,5 1,5 Vej fonden 1 0 Beløbene fordeles til Amts- og Sognekommunerne i Forhold til hver enkelt Kommunes regnskabsmæssige Vejudgifter, for Amtskommunernes Vedkommende i Forhold til de sidste 6 Aar, og for Sognekommunernes Vedkommende i Forhold til de sidste 3 Aar, saa det er navnlig for Amtskommunerne, al (lisse Vejudgifter paa meget langt Sigt trækker Penge hjem. I de regnskabsmæssige Ud gifter maa medregnes hele Udgiften ved Arbejder, der udføres med Tilskud af \Tejfonden, saaledes at der til disse Arbejder faas Til skud saavel af Vej fonden som gennem de direkte Andele i Motor afgifterne. Da Tilskud til Vej fonden ydes med 50 % af Udgifterne, kunde man indenfor Amterne i de Aar, hvor (ler var op til 50 Mill. Kr. i Puljen til Fordeling, udføre Vejarbejder, uden at de i Virke ligheden kostede Amterne en rød Øre, ja, enkelte Amter kunde maaske endda have en Fortjeneste ved at lade Arbejdet udføre. Det er saaledes ikke mærkeligt, at der har været Kapløb om disse 50 %. Dette Kapløb og denne maaske i nogle Tilfælde forcerede Vejbygning og jeg kan sige for vort Vedkommende maaske for cerede l3robygning medført, at Amterne i nogle Aar havde meget store Udgifter, og vilde have medført, at vi, hvis der i Aar ikke havde været mere end 8,7 Mill, til Raadighed, vilde have været meget daarligt kørende, og være kommet til at udrede et meget stort Beløb af Amtsfondens egne Midler til de Broer, som vi har faaet bygget gennem de senere Aar. Men takket være Ministeren for offentlige Arbejder fik Kommunerne stillet 30 Mill. Kr. til Raa dighed, og efter Anmodning af de haardt trængte Amtskomnniner

18 her 226 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1942 vilde Sognekommunerne ikke være med har Ministeren nu velvilligst stillet 40 Mill. Kr. til Raadighed, saa forhaabentlig slipper Amterne nogenlunde over de store Udgifter, som de er ført nd i. Jeg kan ikke andet end takke Ministeren for denne Velvilje, for var disse Penge ikke stillet til Raadighed, vilde det efter min Mening for de Amter, hvor man havde været længst ude, eller jeg kan vende det om og sige mest fremme med Udbygning af Vej nettet, og for vort Vedkommende med Bygning af Broer, have været helt Ødelæggende for Økonomien. Det ny Forslag bygger paa noget fast, idet der altid skal være 50 Mill. Kr. til Raadighed. Man tør ikke udsætte Kommunerne for, at Motorafgifterne en skønne Dag svigter, som Tilfældet er nu, saa der ingen Penge bliver til Raadighed til Vejvedligeholdelse. Det vilde medføre en stor ekstra Skatteudskrivning, og naar man i Amterne kun har den ene Faktor, Ejendomsskatterne, at slaa paa, vilde det efter min Mening virke urimeligt. Man er derfor fra alle Sider i Udvalget gaaet ind for, at der fra Finansministerens Side skal stil les 50 Mill. Kr. til Raadighed, hvoraf de en. 40 Mill, skal være til Raadighed for Kommunerne til Fordeling efter Regler, som jeg se nere skal komme ind pan. Endelig vil man efter det ny Forslag bort fra det 50 % s Tilskud af Vejfonden, idet det er en urimelig Ord ning, der let leder Folk til at udføre Arbejder, der er mindre Brug for. I Flertalsbetænkningen foreslaas derfor, at Vej fondstilskudet i Fremtiden skal være 85 %, de 15 % skal Kommunerne selv betale. Saadanne Arbejder hviler i sig selv, og kan ikke medregnes i Kom munernes samlede Vejudgifter. Kommunerne kan saaledes selv af gøre, om de vil betale de 15 % og faa Arbejdet udført. Ganske vist kan de risikere, at \Iinisteren paabyder Anlæget, og i saa Tilfælde synes de 85 % Tilskud fra Vejfonden muligvis for lavt ansat. Det er et Forhold, som ret indgaaende har været drøftet indenfor Ud valget, men man blev staaende ved denne Procentsats, idet man hævdede, at hvis man forhøjede Procentsatsen for paabudte Ar bejder, vilde Kommunerne benytte sig heraf og vente med Anlæget, til Paabudet kom. De 85 % Tilskud gælder altsaa baade frivillig og paabudt UdfØrelse. Jeg synes, at de 85 % er et retfærdigt Tal, idet man maa huske, at Vej fonden i de første Aar ikke faar ret mange Penge tit Fordeling, og navnlig maa man huske, at de Penge, der bliver til Fordeling, ikke strækker saa langt som de gør nu, da Vejfonden giver 85 % mod før 50 %. Paa den anden Side er der mange Kommuner, der gerne vil have Arbejder udført. Det viser Forholdene i Øjeblikket, da der er stillet ekstra Millioner til Raa dighed; der er mange flere AnsØgninger, end der er Penge til. San ledes tror jeg ogsaa, det vil blive i Fremtiden, selv om Kommunerne skal betale de 15 % selv. Navnlig tror jeg, det vil blive Tilfældet

19 teresseret i. over i til Vejlængde det skulde ikke komme Jyderne til Skade / stæder i det foregaaende Finansaar indbetalte Afgift af inciregi strerede MotorkØretØjer og kun 1/3 i Forhold til hver Amiskom mulles Vej udgifter i de sidste 3 Finansaar. For Sognekommunernes Vedkommende er Maximum 50 %, der fordeles med 1/3 i Forhold til Vejlængde, 1/3 i Forhold til Indbvggerantal og 1/3 i Forhold til hver Sognekommunes Vejudgifter i de sidste 3 Finansaar. Efter denne Fordelingsform vil hverken Amts- eller Sognekommunerne, og navnlig ikke Amtskommunerne, være saa interesseret i at faa af Amtets Vejudgifter. Selve Fordelingen foregaar ikke som nu efter 6 Aars regnskahsmæssige Udgifter, men fordeles med i Forhold Laani eller ligilende, som innatte være ydet af Staten, og, naar saa Kr. gaar Beløbet i første Omgang til Afbetaling pan ForskudsbelØb, fordeles med 50 %. til Vejfonden, 5 % til Udligningsfonden og gaar forlods 60 % til Vejfonden, og bliver BelØbet over 70 Mill. 45 % til Kommunegrupperne. Bliver Beløbet over 60 Mill. Kr., i Udvalget, af Flertallet var sat ned fra 1 /2 til i %, uden at dette er foreslaaet ændret af Mindretallet. Endvidere skal nævnes, at det 50 Mill. Kr., tilføje, at Frederiksberg Kommune, der ingen Repræsentant havde til Administration, til Lillebæltsbroen m. m., 4 Mill. Kr. til Afvik lingsfonden, og et BelØb til Udligningsfonden, saaledes at man reg KØbstadkomrnunerne 8 %, Københavns Kommune 4,5 % og Frede Det en Amtskommune tilfaldende Beløb maa ikke overstige 85 % riksberg Kommune i %, altsaa en ikke ringe Forandring fra de Tilskudsprocenter, der eksisterer i Dag. Mindretallet foreslaar: Til fra den Betragtning, at det er Arbejder, som Kommunerne er uin ner med, at der skulde blive Ca. 40 Mill. Kr. til Fordeling til Korn skaffe Arbejde til deres Folk end Amtskommunerne. Amtskommu munerne Af dette BelØb skal Vejfonden ifølge Flertalsforslaget Af de 50 Mill. Kr., der er stillet til Raadighed, gaar forlods Beløb nerne som saadan har jo ingen arbejdsløse, san jeg er tilbøjelig til at mene, at man godt for Sognekommunernes Vedkommende Til Viaduktarbejder gives 95 % til selve Brokonstruktionen, ud have 22,5 %, Amtskommunerne 44 %, Sognekommunerne 20 %, Vejfonden 19 %, til Amtskommunerne 32 %, til Sognekommunerne indenfor Sognekommunerne, der er anderledes interesseret i at 28 %, til KØbstadkommunerne 12 %, til Københavns Kommune 8 % og tit Frederiksberg Kommune i %. For en Ordens Skyld maa jeg 1942 DANSK VEJTIDSSKRIFT 227 Forhold til den i hver Amtskommune og de i denne beliggende KØb danne Beløb er betalt, med en stadig stigende Procentandel til Vejfonden og en stadig mindre Andel til Kommunerne. kunde have sat Tilskudsprocenten noget ned. Beløb, som Motorafgifterne maatte indbringe

20 For selve Vejlovens Vedkommende foreslaar Mindretnllet, at de Kommuner med bymæssig Bebyggelse, som har det tekniske Appa rat i Orden, skal have Lov til at overtage de paa disse Kommuners Grund liggende Amtsveje, altsaa en yderligere Decentralisation af vort Vejvæsen. Det har man fra Flerlallets Side ikke ment at kunne gaa med til. 228 DANSK VEJTIDSSKI{IFT 1942 Arbejder udført, som de hidtil har været, fordi disse Udgifter ikke i Fremtiden trækker nær saa mange Penge hjem. I Snekastningsloven har man fra Mindretallets Side Ønsket, at BortkØrsel af Sne skulde kunne falde ind under Udgifterne til Sne Hvorvidt disse Fordelingsfaktorer er rigtige, kan diskuteres. Vejlængden og den regnskabsmæssige Udgift tror jeg vil være et ret færdigt Grundlag, hvorimod jeg er bange for, at den Tredjedel, der hviler paa de i Amtskommunen med KØbstæder indregistrerede Mo torkøretøjer, ikke er ganske retfærdig. I Viborg Amt f. Eks. ligger der udenfor Amtsgrænsen ret store Byer: Hobro, Randers og Silke borg, og man vil i Viborg Amt ikke have nogen Fordel af de Motorkøretøjer, der er indregistreret der, men man kan ikke tænke sig andet end, at MotorkØretØjer fra Hobro, Aalborg, Randers og Silke borg i høj Grad kører paa Viborg Amts Landevejsnet. Det er muligt, at det havde været bedre at beregne denne Tredjedel i Forhold til Indhyggerantal, men det er en af de Ting, man vel kan tale sig til rette om i det Udvalg, der formodentlig bliver nedsat, hvis Forslaget bliver forelagt Rigsdagen i den Skikkelse, det har nu. Endelig er der tænkt oprettet en Afviklingsfond, saaledes at de Amts- og Sognekommuner, som i de sidste Aar har haft store Ud gifter, og som derfor regner med, at disse Udgifter i de kommende 6 8 Aar skulde trække mange Penge hjem, af denne Afviklings fond skulde kunne faa Tilskud, saa de er garanteret ikke at faa min dre efter de nye Regler, end de vilde have faaet efter de gamle. Til Slut skal jeg omtale nogle af de Ændringer, som er stillet af Mindretallet, der bestod af Repræsentanten for hhv. KØbstadforenin gen, Fællesorganisa tionen af Kommuner med bymæssig Bebyggelse, Københavns Kommune, Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Mindretallet vilde i Slyrelsesloven have gennemført, at hver Amtskommunes Vejvæsen skulde forestaas af en Amtsingeniør, der skul de have teknisk videnskabelig Uddannelse. Sogneraadsforeningernes Repræsentant og jeg har ment, at dette SpØrgsmaal maatte overlades til Amts- og Sognekommunernes egen Afgørelse. Mindretallet vilde have haade et Vejraad og et Vejnævn. I \Tej raadet, som de kalder Vejnævnet, foreslaar de Repræsentanten for Motororganisationerne erstattet med en Repræsentant for Indenrigs ministeriet.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

i)ansk VEJTIDSSKRt FT

i)ansk VEJTIDSSKRt FT 1931. Nr. 4. Redaktion: Frederiksholnis Kaiial 1S, Ijo benliavii K Ekspedition: St. Kongeiisgada 132 1, Kjøbenhavn K. I - I KØBENHAVN K. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s 8. AARGANG Iletonvej uiltttrt

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG ANGAAENDE FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET KØBENHAVN A/S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1939 BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE UDKAST TIL LOV OM MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. SAMT TILLÆG TIL UDKAST TIL LOV OM GÆLDSBREVE UDARBEJDET AF DEN VED KGL. RESOLUTION AF 13. JUNI 1932 NEDSATTE KOMMISSION KØBENHAVN A.S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen.

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. Grundejerforeningen Grøndalslund Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. 14. oktober 2004 Orientering til grundejerne De seneste generalforsamlinger har været præget

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere