j\orges Indslwfier med de eldre,\unw.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "j\orges Indslwfier med de eldre,\unw."

Transkript

1 j\orges Indslwfier med de eldre,\unw. Uclgivne for Det Norske Historiske Kildeskriftfond vod Sophaas Ehagge. _.-::"t'::.'-- B"g Christiania. A. \Y. Rroggers Bogi,r'ykkeli. 1893

2 Hedemarkens Amt. 4, n'onnaas, Litnratur. O. Rygh og S. Bugge i Aarldger f. nord. OIdh. 18?8 S. 59_?2. moil Tegning paa Plade 1. - O. Rygh i,,aarsberetuing,, for 1g??, S. 14. _ Undset i iaar_ b6ger( 1880 S Stephens: The Old-Northern Runic Monuments, V"f. fff lib8a;, S. 33, , 391, 394 (S. 101 Tegning). - F. Bnrg,,Runeuinschriften., lfseoyd. fai, O. Monteliug;,,Runornas llder i Nortlen,, i Svonska Fornminnesf<irening"o, ila"uitt, 18:de heftet, stockholm 1887 (efier Foredrag hordt ved philologmddet i s,o"inot- rsse;, S, 29 f., 35 f. - Wimmer nruneuschrifts (18S?), S. 122 anm. t, rct, rcl, ZOS, Zti anm. 1, 304.,,N. f'. K. Yitterhets Historie och Atrtiqyitets Akatlemiens Handlirgar 11: B. Om Runeiuclskrifterne paa Rbk-Steueu i Ostergiittand og paa Fouuaas_spzenden fra Rendalen i Norge. Af Sophus Bugge, Stockholm, 1888(,. Dette Skrift er endn* ihke udkomuetl men 6 Ark deraf er, da dette Ark laegges under pressen, hykte. Skdftet er en Omarbeidelse af en rncltreclelsestale holdt ved Akademiets Mpde i stockrrolm 2. Juni lggb; Forordet er undertegnet: Christiania, Okiober' 188?. S. Bugge i Arkiv f. nord. tr'ilot. VIII (Luud 1891), S. 18, 24, A2. -_,. Orundlag for Behantllingen og uogryereu. Undersogelse af Originalen ved prof. O. Rygh Teoninger. Do her paa pl. III neddelte Tegnioger, cler gjengive Sprenden og dens Iudskrift i fulil Maalestok, er en paa Sten mecl enkelte B,ettelser efter Origiualeu udfpri Gjengivelse af de Tegninger, som fdrst er udgivne i Aarbdger 1g?g og derefierlos Stephens R'un. Mon. clichde er med det kgl. uord. oldskriftsselskabs Tilladelse taget af den dette tilhprende Kobberplade. i

3 IIEDEMtrRKENS AMT. t-) 4. FONNA.IS. Om den paa pl. III afbildede Sp:ende har prof O. gende Rygh Oplysninger meddett (ifr. mig fol_ den. udforligerj Merldeleis" l-,*tr"o.",gr8),,,spanden, der i Universrtetets Oldsagsamling har No. g1b4, ved opbrydning er funden af Nvtan4 lg?? i hen]mgcl 1 fi"r; ir;;;", paa Rendaten Fonlaas Sogn, i Rendalen prrestegjeld, ol'e i oil;;l;". ;;ter ved Sigende Fundet paa, rydec{e at intet her havde varet en Grav, "tt". ut ityt tut vaeret overhovedet nedlagt i Jorden havde mecl Hensigt. Det er forreret tit Su_Urrg"r. Eier, Proprieter af Halvor Gaarclens T. Tronnes. Det er af Solv og veier 21b.re Gr. Dets Stor.relse af og den Dimeusioner i originarens vil storrerse sees.clforte Afb'd'i";.--;;"" firkantede "o*r"i -forbuldne stobt i to Overstykke stykker, for det sig; Stykkerrlu Irurr" fra spandeboilens ved Hj:elp af owe en Rod udskycrende pracle, sori" iu. o*"u, Overstykkets skudt ind Bagside urder og f este.t il demre ved "r, No*i".'-nur.rre hvorved Nagle de er to Dele nu borte, ere losnede fra hinauden. lur.1i".t" I)el gyldi af og Forsiden danner ornamenter, er for-.dgaae'de ti.u ny"u-oirrur, selvo 'dlbrte stobningen, en rerief ved ved udkanteme t dels i gl"nnumbrl,,lt erb"i,ln. hoiede De Ribber, starkt som begrrense. op- og de forslijellige partier, Solv.afclele- ere og have af indlagte uforgyldt Langclestriber af Niello. Du-t- ir.aerstu, Parti aflang_firkantedo af Overstvkket er en Gutdptade, der er naglet ii Srior,lr.U_, paaloddede og Ornamenter prydet med af Guldffligrar. f"" a"r"-r, A,riaplade er langsefter anbragt 3 runde Indfatningsrammer af girla, tclfylcite med n i"""", af midterste, hvilke der dog har den vanet noget stone end de to andre, nu mangler.. d:":r_ Disse Stene Rammer dakke ligesaamange ]1t Nagler, af hvilke cte to holdt ycle.ste G.Jdpladen have fast_ og den micrterste r.orat slp*rrau,r, io- inr" "u*r",.., _- luu Bagsideu mangler Naaleu og dlns Skecte, an" loddet.yr."" at til have Spa:nden, v eret og Charnieret er afbrudt "rrlil',rr;; paa Hoiden. spanden tilhorer en verbekjendt Type, der "".Jir"o, Europa over en stor og forekommer Der af sarlig,hyppig i N";;". ;";,.j;". nu norske nelrem Exemplarer, 60 og?0 dels af S kom::rende fariationer,, ;r.x;,,'"j:""i1*#: rfrj ;',*-:f"11".t*",:# J). I Mellemeuropa henfores de tif 0"" *""." lel af tideu (den Folkevarrdrings- merovingiske Tid); i Shaudiuarrj"l, tn,,il;l;;.jernalderen,, e. Chr.). (J00_g00 Denne Tidsbestemnelse, son er given "ff"r"i" "la Spardernes Udstyr, bekraftes trorm og fuldkonmen ved de Gjenstande, som trelles i i Tilfalde, Folge med hvori dem de tilhore rid karakrerisrisk" e:"",i,"a jl'"t""";'i. t:iltii:lrr*, l;t:":"j #ff j] tj4)e fuods clen indbyrdes overensstemmerse i clet store nr'o*.n skjelligheder,uu bestemte i rorm Tor- og ornamentik, at man maa vere furdt berettiget at de fleste til at af dem srutte, ere arbeirlede i det Lar:id eller del iorraorlrruoa", f'rudno, og hvor specielt de giver ere det foreliggende Er"-pla, ;;, ;dt.yt *_ur., at det sikhert er blevet til indenfor de skandinaviske Laniles Gr.:"lser. Vit giore et Forsog ilt::ff.t.1:y::ffi:'.t:l:";;j"ru1:,.,il?;'j:* og Ornamentmotiver ero mindre eucl alnindetigt f;";r*;;", og paa cten anden

4 4. FONNAT.S. 52 HEDEMARKENS AIIIT. Side paa, at Spanden viser os Typen i sin ftlde Udvikling i err af dens almindelige skandinaviske Tormer. Med Hensyl til Findestedet kan bemarkes, at det tilhorer en Egn, der er paafaldende fattig paa F**d I'ra hele den aldre Jernalder. Fra hele den ovre Del af Glommens Dal, oveufor Elveus Boining ved Kongsvinger, kjendes nemlig fomden Fundet fra Fonnaas krrn to aldre Jemalders T.nd, medens der i hele Dalforet helt op til de' overste Der af Re'dalen er overrlod af Gravfund fra den yngre Jernalder. Af de 'revnte to Fund er del ene Jigesom tr'onlaasfundet tmffet hoit oppe i Dalen, paa Lomues i ytre Rendaleu; det er et Vaabenfund, der artagelig maa vare adskillig reldre end det fra Fonnaas. Det andet er en enkelt sovdspids fra Dalens nedre Del (Grue i Solor),,. Paa den glatte Bagside af Fonnaas-spandens firkantede Overstykke er 4 Rader med lltner af den langere R,akke indridsede metl en Naal eller et lignende Redskab. Jeg betegler Raderue paa folgende lfaade: Raden langs efter, som er.til hoire for Boilens Roci, naar man ser -liadens Runer med Toppene opad; kalder jeg Il,ad 4. Af de to korte Rader, som er ridsetle paa tvars rnod Rad 4, katder jeg den overste Rad 2; den anden, der er lige under Rad 2, kalder jeg Rad 1. Den langere Rad, som paa de* a'de'sicre af Bsilens Rod er ridset i samme Retnilg som Rad 1 og 2 og uuder disse, kalder jeg Rad 3. Grunden til, ai jeg saaledes fordeler Tallene 1_4, vil vise sis af det fojgerrde. I Rad 4 er llunerne skrevne I?a venstre mod hoire; omvendt i Rad 2, 1,3. ved ru'e-rndskrifte' har vi seet, at de {brskjelrige riader af samrne rnclskrift kan gaa i forskjellige Retni'ger. r Racl 4 er Rr*errre oventil og neclentil begr:ensede af en ret Streg. Om saada.ne Rammestreger se -Wimmer Ii.'enschrift S. 169 f r de ov'ige Rader er RLrnerne ikke og har de ikke v'et i'desruttede af noeen Ramme. Nogle horizontale Streger under nad 1 og 2 er vistnok betydningslfse. Jeg skal gjennerngaa RLrnerne 6n for 6n. Jeg lmser dem alle puu."*" Ifaade som i mit Toredrag i 1885 og ned Undtagelse af Rune 5 i nad 3 saaledes som jeg har lest dem i,,aar.boger,. 18?8. R,ad 1. Rune 1 q. Forekonmer ogsaa som nune Z og Rune 6 i Rad B. Paa de to sidstnaer.'ute Steder har Runerr e' nere kantet Form. De to Dele, af hvilko Runen bestaar, berrare hirranden oveltil ved Rune 1 i nacl 1 og Rune 2 i Rad 3, men ikke ved R. 6 i Rad 3. Det sidste -Wimmer er det oprindeligere Iorhold, og (Runenschr. 122 Anm.) betragter den Omstandighed, at Siregerne lobe s&rrutren, som et rent Tilfalde, fremkaldt ved Runeristere's Uagtscmhed. Dog har Runen for e paa Vadstena-Bracteatel r), paa Opedal-stenen og i England eu luklet r) At ilen lulkodo Form ikke med.wimmer s. '6 her alene er at forkrare af rronsyr til Rummet, visor Runens Foru paa, Opodal-StoDon,

5 DC Forrn. Runens tr'orm paa Tonnaas-Spenden har udviklet sig af den eldre, af to undertiden lidt afrundede Vinkler bestaae'de lonr:, som i uvese'dige Variationer forekommer i Indskrifter fra Torsbjarg lfose og fra Yiemose. Om tr ormerne for 4 jfr. Wimmer Runenschrift S. 115 f., sanmenliguet med mine Bemerkninger her foran S. 37 og i det folgende ved Opedal-Stenel. Miri Tydniug i det folgende vil udelukke Muligheden af at lese Rulen paa Fomraas-spanden som j. Rune 2 l. Skraastregen begynder ganske lidt nedelfor der rette Stavs Top. Ru.ne B s. Vmsentlig samme Form har s som ll,rue 4 i Rad 3, ligeledes som Rune 3 i Rad 2, hvor llunen dog er lidt l:engere. Ruue? i Rad 3, Rune 10 i Raci 3 og Rune 3 i Rad 4 kan ikke vare forskjellige herfra, uagtet disse Tegn er kortere. Derfor maa ogsaa disse lases som s og kau ikke forstaaes som Skilletegn, saameget miudre som lignende Skilletegl ikke ellers kan paavises. Runernes Anordning og fndskriftens Indhold godigjor ligeledes, som jeg i det folgetde skal soge at vise, at vi paa de her n:evnte 6 Steder maa lese Rulen s, ikke et Skilletegn. Tegnet her paa Spanden, tavnlig som det er ridset ved Rune 3 i Rad 2, har vasentlig samme Form som den mangekantede s-rune paa Ilovelel og Spanden fra Viemose og paa Sprenden fra Himlingoie i Danmark og som den bugtede s-rurre paa Krogsta-stenen i Upland. Men jeg har i ingen anden Indskrift fundet s-rrmen saa Liclen som i Fonnaas-Indskriften. Rune 4 t k. Den aldste tr'orm for k er <, som vecl Ondreining er bleven til ^ i Indskrifien paa Bracteat Nr. 71 Steph. Ved Tilfoielse af en Stav er derved opstaaet l i Indskriften fra Lindholm, paa Kragehul-spydstageu og i Worms Rtnecalender, samt i Bindertne for ka paa Bracteat Nr. 18 Sieph. og Nr. 19 Sieph.; ogsaa paa en engelsk Mynt (Wimmer Rrurenschr. S. 87). Tegnet t med den relte Stav vendt nedad findes foruden paa Fonnaas-Sp;enden ogsaa paa Bjorketorp-Stenen, paa Stento{ta-Stenen og i Indskriften fra Forde samt paa Brac-reat Nr. 6 Sieph. og Nr. 55 Steph.r) Paa Varnum-Stenen er Sidestavene lidt krumme: t. Af I er clen kortere Iiunerakkes Form f opstaaet2). Tormen < maa lenge haye v:eret brugt samticlig med flere deraf afledede Former og har sandsynlig endnu varet i Brug ialfald ved Aar For.men I opstod sandsynlig derved, at Formen,r sluttede sig til den rette Stav afn i Binderuno for ka. Formen t synes i Norderr at v:ere opstaaet i 6te Aarhunclred. Rune 5 l, sadvanlig Form. Rune 6 n. J. er senere Form for ]. IIin yngre Form findes tidligst i en Binderune for an paa Spydstagen fra Kragehul }Iose (Steph. III, 133), rnedens den sa,mtidige Lindholm-Indskrift i samme Navn har ];l skrevet fra venstre mod hoire. Derrrast forekommer den yngre Form f 3 Gange paa Varnum-steteu (som 6n Qe.ng har tr'ormen I i Ordet runoa), alle 3 Gange efter a og deraf 1 Gang, Iigesom i Kragehul-Indskriften, i Binderune for an. -Wimrner, som frenhever dette (Runenscbrift S. 129), sluiier vistnok med rette, at Forme'{ iidtigst br.gtes, hvor Runerne t) \ Paa Sracteat Nr, 17 Steph. forekommer Tegnet y 4 Gange, uden at dets sproglige Betydning lailer sig bestemme, vod Siden af det io GaDge skrevne Tegn 1. Det er maaskd tilf:el<ligt og betydningslost, at on Indskrift med de kortere Rek}es Runer hos Dybock 8vo Nr.54 har y for k. J1!, Wimmor Runonechr, S, 206.

6 54 4. FONNAAS, HEDENA.RKENS AI{T. F A blev skrerrne sammen med 6n IIoveclstav.. En saadan Forandring af Bistavenes Stilling, hvorved de kom til at verde nedad istedelfor opad, kurde ikhe fremkalde ForveksJing med nogen anden Rune og er ersa,rtet mecl den Forandring af Bi stavenes Stilling, som forekommer ved Former af k-ruuen Y og A. Se mere herom ved Indskrifterne fra By og Aa,rstad. Formen J synes at holde sig ved Siden a,f { lesten saalange, som den laengere Rakkes Skrift holder sig; thi den aldre af disse Former forekommer endnu paa Stenene fra By, Istaby og Bjcirketorp. Den sidstnavnte Ildskrift er vistnok den yngste, i hvilken Y: n findes. Ruren n forehommer ofte i Bracteat'Indskrifter og har der altid tr'ormeu {; Bracteaten fra Sogndal (Nr. 41 b Steph.) danner ikke herfra nogen sikker Undtagelse. Formen L: n forekommer i folgende Indskrifter med den kengere Rakkes Rtner, foruden cle ovenfor nalvnte: paa Sientofta-Stenen, paa Rdk-Stenen og paa en lideu Sten fra Valby veil Kjobenhavn (-Wimmer Runeuschrift S. 7?). Derhos findes deune Form i nogle Indskrifter, som vise Blanding af langere og kortere Iiekkes Runer: paa Yatn-Stenen i Trondhjems Siift, paa Rii,fsal-Stenen i Baahuslen og paa Trerslev-Stenen i Sjallancl. Formen I er for n bleven enegjaldende, som det synes, onlring Aar 700; jfr. Wimmer Runenschr. S R,ad 2. Rure 1 w. Sadvanlig Fonn. Rune 2. Den rette Stav str;ekker sig ktn hoist ubetvdejig ovenfor det Punkt, hvor de to Skraastreger mt,rdes. Det er deribl samme ll,une som Runo 4 i Rad 1 og betegner k (ikke n), nedens Spirnderrs Indskri{t for n to Gange har }. Rurre 3 s. Rune 4 h, sredvaulig {orm. Rune 5 u, s:edvanlig Forn. Rad 3. Rune 1 i. Nedad mod hoire gaar fra den rette Stavs Top en Streg, som sikkert har vist sig at vare en senere tilf;:ldig Riclse. Rune 2 q. Rune 3 n. Rtne 4 s. Rune 5. Naar R'uren veniles orn ved Skrivuing fra venstre rnod hoiro har den Fornen!. Vrcsentlig den samnte lfonn, mel med ihke afbrudt Hovedstav, har en Rune af den ltelgere Rrckke paa Rcik-Stelerr og paa -Worms Runecalencler: p. Tr. Sander har forst (Hvem var Sigtrd Fafirersbarie? Stochholn 1883) last denne Rune paa Rcik-Stenen som a. Jeg gjengiver Iiurerr ved A. Salder har seet, at den Del af Rtjk-Ililskriften j som er shleven ned den lugele Rrekkes Rurer, begynder mecl h K X P P{ srgwm, det samme Orcl, der paa Roh-Steleu lred der kortere Rrekkes Runer er skt:evel, sahum- Deite, som jeg opiog, Iorte mig iil clen i nit tr'oredrag 1885 frernsatte Tydning af den med derr larrgere Rrekkes Runer skrevne Indskrift paa Rdk-Stenen og af Fornaas-Sp:erideus Indskrifi, hvor jeg l:csle fi som n. Saa har ogsaa Sander (efter privat Neddelelse) sicleu hesn liutreu paa Iorrnaas-Spaenden. Jeg har allerede i mit Foredrag opfattet I og p som tr'ormer af Runen ara, ar\). 'Wimmer (Runenschrift S. 127, 385), som ikke r:evrrer Sanrl.r, lteser ligeledes paa Rdk-Stenen sagwm og opfatter ff paa Foluaas-Spnr:rilerr sotn en Form af Runen j-ara ellet ara, :u'del' at sige noget om ders sproglige Betyduing i Indskriften. Han mener, at Runens Form paa Fomraas-Sprenderr er opstaaet ved Torandring a{ l, som drd er skrevet i anclre Indslo'ifter med del la:ugere Rakkes liuner. 1) Tidligero (Aarlager 187S S.?0) havde jeg heri seet ffonne.* af p.

7 .---4 HEDErdARKErrts b5 4, FONNAAS' L'tT' ;"--".t"-* B"qd'i"g':1t-t?":* $ffi: **..:'l-;t: r""ni* ffji3"t*""'"li'i;'e ''l"h':"** r*- B'une e b; so mere herom i detrois"::" ":T,ti",""r.o*",,au ":'i j"'*:]*l-i""t) "} Hflil. Un"r" "g lp'ltleligere Rune 1i R.d: o*t*f;#"'il:th:::';il,; Forr'" for e M omtrpnl' som! olnl, D:".u^1,"^-'*. n*.o opsiaael 1,ilru-ldrg veu Naglen gaar opover mod n'"""'""'lto"" t"fo"*ff-i""i1*"il'"'""u","'" D'"t ur t"i'" n:l*:':" straks iit veustre ror betydrurrg'los Streg' som ikko sees paa DeI af den u""o berores til venstxe :1-"*"*t-"^1:.r""*'*Ifi{*,:'-}jjiij#;{**{*m:H:":"" 'Jl-,tl;":ffi ;1, J:t,l$,tJff,; uje'' B etvd''i''g', Runs 4' ot" d"; t"""""*' ""';*5'skraaner nedad noget mod t"**#q*$#f;h=1;e f:ff i*t${,*;il'j tji.lll"th"i:t"-fl tffl'**;; sy-'es at kunru "er Det er da sandsvnrigt' " ;;:;;; di's" "r"g" t:59"ili;"tt 1"fftt:f::""T:; ;itjn."'*"i"i',?:*;n*::;:"{'{r:li:::: dfuo"o, ho' d e to B eu o" o ""i'i' "'"*'il:*n, Tl".1;: Ji-".illlT",- i;- Bad 4' Ru:re """"1'JJJ'J;; i;*-l:1*i':1"f;iil:l''"1:" *,-#f l*frffiif''-;'::'r+qr*"$- +k**; 3" il'nt "$*n* i-'t#lt"l"'l:-": *T.ffi :{:*r*x'rl ;:r;tff r};*"';;i.;:;m#,ttn;;ilhs:##l* j'e*:::u Sp:enden er, ligesom Paz a{ b-ru::en' '- -- r --^^1.-d f",r;et. at det samme er Tilf:eldet paa Jeg har ved personlig Undersogelse n*o:':-ut' r;o"rutffi st"o""*j,,ir""ll;"5aspa;i;::l#r: *JTi"t;"ff $::'fr?;"";;"d er b i bnrutn 'k rnr'o sidestav:'n ffiff";'t"o.,.aour.ig" Form er tilfaldig ligesom ved do tre folgeude Runer' _ n --^ e I R.nrre 9 t er noget mindre end de andro Rune 6 d. Rurre? u. Rune 8 l,' t"* t,,;"" :" svag (paa Tegningon ror Iiuner. tr'ra den rette Stavs Basis skraaner en ut

8 4. FONNAA6. 56 starkt fremtradende) Streg opad til hoire. Jeg tror nu, at Wimmer (Runenschr. S. 212 A$r.) har Rot, naar han betegner denne Streg, ligesorn den lignende Streg paa h i samme Rad, for tilfaldig og betydningslos. Stephens's Opfatning af denne og den folgende Rtne er vilkaarlig' Rune 10, der i det hele ikke er meget' tydelig, har en Kvist, som fra deu rette Stav, der synes at skj:ere Rammesiregen oventil, et godt Stykke nedenlbr Toppen gaar nedad mocl hoire, dog saaledes at den, ligesom ved Rtne 8, ikke er samrnenhangende rned den rette St'av' Kvisten er ved Rune 10 noget kortere og mindre tydelig end ved Rune 8, hvilket dog kan have sin Grund deri, at Kvisten er lige vecl Randen. Jeg laser dog her l, medens Prof. Rygh snarest holder Kvisten for en betydningslos Streg. Om logle svage Rids mellem Rune 9 og Rune 10 skal jeg tale i det folgende. Iiuuerre i de 4 Rader gjengiver jeg altsaa paa folgende Maade: 1. qlsklr 2. wkshu 3. iqnsrqsrbse 4. ihspidultl Endelig er paa tvmrs mod Boilels Rod mellem Rad 1 og 3 indridset den enkelte Rune 4 a, som velile'- siu Top mod Toppole af Rrureme i Rad 3. Ders overste Kvist s;mes at vere lidt leengere eld paa Tegnhgeu i,,aarboger" og at fbrt' s:ettes helt ilrld til clen rette Stav. Dens nederste Kvist synes at vare lidt hoiere oppe encl paa Teglingen. Denne Rule er Lidet tydelig, men synes dog sikker. B,unerne er ridsede med flne, mel tildels rele og tydelige Trak. Dog har i endel Runer Naalen gjort to eller tre Streger t*:t ved hinandel istedenfor du Streg. Lidet tydelig er derl for sig selv skrovne a-rune. Ogsaa sidste Rune i Rad 4 trzeder svagt frem. Pladel har mange tilfaldige eller betydningslose Streger, som tildels gjor Lasningen af Runerle nrindre let' At Rad 1, 2, 3 er indridsede af sarnr:te Haand, synes utvivlsomt. Men ogsaa Rad 4 er efter mh Mening indridset af samme Haand og til samme Tid som de 3 ovrige Iiader. Ikke alene har Runeridsene i sin Almindelighed den samme Karakter; men at samme Mand har ridset alle Rader, finder jeg godtgjori ved Ligheden mellem Rtne 3 i Racl 4 (s) og Rune? samt Rure 10 i Rad 3. I dei folgende skal jeg soge at godtgjore, at ogsaa Indskriftens Indhold og Runernes Anordning viser, at hele Sp:endels Indshrift er ridset samtidig af samme Mand' Stephens (IIl 106) erklarer det for en Feiltagelse, at jeg mellem Linje 1 og Linje 3 paa tvrers mod Roilens Rod har lmst Runen { a' Han paastaar:,.der er intot saaclant Bogstav; Iiuneristeren har blot provet sil Naal". Jeg dele:r ilke denne Opfaining. Til mine Bemerkninger om denne Rune ovenfor skal jeg her foie folgende. Naar man taller sammen llunerne i Raderne 1 og 2' der staa sarrmen, saa faar man 11 Rnner. Rad 3 indeholder 11 Runer. Rad 4 indeholder derimod 10 Runer; men naar man taller 4 a med, saa faar man ogsaa her 11 Runer' Dette Talforhold synes ikke at vmre tilfaldigt, og det bestyrker min Menbg, at vi her har Runen 4 a. At Runeristeren med Vilje har ordnet Indskriften saaledes, at der blev 3 Grtpper hver paa 11 Rruer, stottes vecl analoge Tilfrelde. Paa (Trykt 25 September 1891.)

9 r"!{edtl!!arkells amf. Bagsiclen af Rdk-stenen Jindes 4 eller 5 Rader, hver paa 24 Tegrr' Disse Rader har enten Iluner af den largere R:ekke paa 2'tr Rtner eller er skrevne paa andel Maade, afvigende fra den i Hovediudskriften brtgte ligefremme Skrivenaade med den kortsre Raekkes Runer. Ogsaa paa Rijk-stelerr syres llalforholclet at maatte vrcre tilsigtot. Den Overensstemmelse mellem Fonuaas-Ildskrifterr og Rilk-Tndskriften, som viser sig deri, at Rtneristeren har arbragt et fbrud beregnet Antal Runer og det samme Antal i flere R'ader, er Deppe tiif':eldig' da tr'olnaas-indskriften i Tegoei for e viser serligt Sta:glskab ned den Del af lidk-iudskrif'ten' som er skrerien med den lengere R:ekkes Runer' I Ingelstad-Iudskrifteir (R'unverser L35)' der horer til samme Type som deu Del af Rcik-Indskrifteu' der er skreveu med derr kortere Rakkes Runer, har hver af de to R'ader 13 Runer' At vi paa Fonnaas-spanden skal lese Rtlen 4 a' filder jeg liemdeles bestyrket ved Indskriftens Ildhold. Det ovenfor begrtndede Talfolhold stotter ligeledes deli Opfatning' hvortil Tegnenes Torm hal fort nig, at Tegl 3 i R'ad 1, 'Iegn 4, Tegn? og Tegl 10 i RJ 3 sanit Tegn 3 i Racl 4 er R'urren s, ihke Skilletegn Dette vi1 ogsaa blive klart af Indskriftels Indhold. Indskriftel ka,n ikke helt ideruem ilcle]rolcle orcl, son er skrevue fuldstnldig og ligetil. Dette viser sig f' Ex af ll'unesanmeustillirgen qsrbs i R'ad 3' - I min Afhaudling i ',Aarboger' 18?8 S'?1 sr'rgie jeg at gjore det sardsynligt, at Indskriftel bestaar af sfterkt folkortede Ord' mel jeg udtalte dengatg' "t iug ill" forstod deu. Forst ved Lmslilgen af Rtle 5 i Rad 3 som A laaedo lug fiu- til en Tolkning af Indskrifieu, son jeg nedclelte i mit Foredrag i Siochholm 2den Jud Den her i det folgeucle meilclelte Tolkni}]g afviger clerfra vresentlig kun vecl Rruerrre wkshu i Racl 21)' Raderrrel.2,sirrdeholdeikkeorclskrevrrefrrlclstmrrclig.Derimodhar Ratl 4 Bogstavforbindelser, som karr tdtales (dog saaledes' at forkortet Skrivemaade tydelig er anvendt ved Slutliugerr, hvis denne rigtig er Lest ltl) Det' er,l"rfo, puu Forhaand sairdsynligt, at Skrivemaaden i Rad 4 er nogenluude 1irlclsimndig- og at denne Rad vil vpre lettest at tolke' Jeg begyndel derfor he'- med den, uden derfor endru at afgjore loget on' hvorvidt deu bor ]eses forst liad 4 har jeg last ihspidultl. LpseviforarrdemeRadRunena,dererskter'euforsigselvpaatYEls mod Boilens Rod, men saaledes at den er verrclt op og ued i Torhold til de audre paa tvars skrevne nuner, da bliver cleue Del af Indshriften forstaaelig' a tager jeg sammen med ih til et Ord aih "eier" : got' ai'14 orord' /l' ags. fth, f""fya"" ai findes hel bevaret foran h ligesom i faihido Eiualig' der i B"etydliug svarer til ororsk /rda. I)erirnod har Aasum-Bracteaterr (steph. Nr. 96) fatr eller iatri, der er graphisk forkortet for 'lfahidoz) I derue Ordform syues Stephers giver en Tollning af Iudskri ftetr, som ieg holder dol tbl. rtnodvondiqt ai imodcgna' Af d.en attiqfer jeg kun, at qtsr r Rad i l*""",;rrgt"l' og forst&aes sorn,,engelsk" (Norn' "-. t"-.1,.*ti "i fr og q i Ida'11forklares sorn Slrtnirgon &f et Ord pat -itg i Nom Bg m' ;t;r'"";a; ;i;*'19 i har r'dsk'ilter, som e'.' forva'skeilc Gjengivelser af en og sa'mmo i"jjiift p"" en iabt Braoteat, som syues at have havt fahido' Noleos Inalsluift r msd ds 'oldre R'ui r' I

10 4. FONNA-I,S. 58 altsaa ai forar h al vare gaaet over til d for Aar 600. I Ordformen for,,eier(, s;mes ai paa Grund af forskjellig Betoning at l:ave holdt sig noget langere. Paa Bracteaten Nr. 55 Steph, leser jeg aihek,,eier jeg". Meu i Upsala-Oksens Indskrift, som jeg henforer til 8de Aarh., lteser jeg ah,,,eter" (a skrevet f). I den st:erke Pr:eteritumform aih mangler Voka1 lydret i Uillyden, ligesom i Formerne for 3dje Persol warait Istaby, glf Stentofta og i For:ren for lste Person unnam Reistad. h i aih tdtaltes vel eldnt paa Founaas-Tndskrifteus Ticl som en tonlos gutttral Spirant (tydsk ri.). Andet Ord er spidul. Det viser sig alisaa, at min Formodning, at $ her har vpret rrdtall p. ikke 0. er rig'ig. Allerede den OmsftencLighed, at spidul folger nmiddelbart efter aih,,eier,,, vrekker cler: Formoduiirg, at det betegrel den Gjerstand som eies, Fibulaeu paa hvilken ll,unerne er iudridsede. spidul, hvori jeg ser et Stbstantiv i Accus. Eutal, er efter en i Runeskrift brugclig graphisk Eiendommelighed skrevet istedenfor *spindul. Der sarnme graphiske Eiendomnelighed forekommer i kunimudiu paa Tjnrko-Bracteater, d. e. Kunimuncl:iu, og i tada- i der reldre Torvik-Indskrift, hvilket jeg ligesom Btrg (Runeninschr. S. 135) opfatter som Zarzd,a-. Den samme graphisko Eieldommelighed er s:erlvallig i Ilclskrifter med den yugre Rakkes Runer: den forekommer saaledes allerede i Scilvesborg-Ildskriftens asaaal, tdlall -mund,. Et torskjellig Betegnelsesmaade finde vi i clet ufuldstrendige... undn paa Bracteateu Nr. 82 Steph. spidul, d. e. spindul, maa her betyde,,naal, fibtla". Det er efter min Formodning et Ord, der er vandret ind tcleufra. Jeg gjenflrder det i oldhoityilsk spinulu, spenula, speruruula, spenola,,a"crs, acus criralis, spinter, fibrrla", spinlen,,frb:ulae" (clnibns feminarum pectus oriratur) Graff VI, 348 {:, mht. spenel f.,,stecknadel", spentlel,,morile, spinter", nedertydsk ryendclr). Dette tydske Ord er laant fra lat. spnula, }avortll ogsaa flere ronanske Ord (frausk ipingle Knappenaal, for +espinle, o. fl.) hore. Den nordiske Form spintlul er maaske opstaaet under Indflydelse af et forskjelligt og egte germalsk Orrl: ags. s2izi1 lsaa skrevet omkr...lar 700), spi.nl eller spindel, Dal. spintlle, spinle, ohl. spinclel, spinnel f., der belyder Ten (paa Latin fusus), derr spidse Piud, hvorour Traader oprulles i Spiudingen. At dette hjemligo Ord kunde paavirke det fiemmede, havde sin naturlige Gruncl ikke blot i begge Ords Formlighed, men ogsaa, deri, at begge Gjenstande,,Ten" og,,naai" var smale og spidse. Det rl, som frndes baade i urnord. spi?rdul og i tydsk slsmdel, er opstaaet paa deu Maade, at d blev iudsktdt mellem z og l, hvor disse Consonauter stod umidclelbart sammen. Saaledes blev ags. splzle, Dat. af spinel, t;tl spintlle, Jfr. onorsk t) \Iht. spenakle, hai, spenatlcl,,stochr:rilel" ei traevirhet af tydsk -lladel rrlht. ni,lde. Do }'et tyalske Ord kan ikke stamme 1ra bohrr'. spinadla,,spadge, Ilaftel", der er afledot af qrlaati, hirkeslav. sipinati lfi.lte samnen. saalecles som ogsaa Prof, Vilh. Thomsen mener. Mcd urette antager Grrr,lll an oift. rpimia er et oprindelig germausk Oril og er ]il].ed gaspan (spinterr fibulationen), /iaspad (monile). Persson,,Wurzelerweitemng( S. 191 antrger, at o}.f, tpc ctkr er egte germansk og sta&r i Aflydsforhold. lil7a,j", s?ina.

11 HEDEII{ARKENS AI1T FONNIAS. Eindrin'i at Einri'6a', gr. dvepd6 af dvpo6 og lign. ved Analogi overfortes dette d til Iormer, hvor der efter n fulgte en Vokal, som i ags. syindel, ruuord. spizdul. Accusativformen spidul er opstaaet af r-ldre,t sltindula. I Accusativ sg. m. og Nomin.-Accus. sg. n. af a-stammer har -a holdt sig i Udlyden i de fleste Incl_ skrifter med clen l:engere llakkes R*'er. Saaledes i staina Tune, hlaiwa Bo, horna Guldhornet. Endn. rstaby-stener har Acc.s. hlriwurafa, hvor a betegner et red.- ceret a, en Halvlyd af a. Fonnaas-spanden giver os det eldste hidiil kiendte Exenpel paa, al -o, er faldt bort i Accus. af et Nomen, ligesom i Ildskr.ifter mecl den kortere Rakkes Runer (f Ex. allerede i gsrat' paa Gimso_stenel). Jeg ser ingen Gmnd til at antage spidul for en graphisk Forkortning af Erintlula. Tbt i iuge' af de 4 Rader paa sparden er en R'ne i et ords sl'tnine udeladt. Desuden vise baade Runeformer og Sprogformel overhor-ed, at Fonnaasl rndskriften horer til de seneste af den, cler er skrevne lcreltkkende mecr den langere Raokkes Runer, og da kan det ikke v:ere paafaldende, at -a i Enden af Accusativformen i den er faldt bort. Vi skal se, at ogsaa a foran Nominativsmerket n mangler i Indskrifiens Sprogform, ligesom paa Steuele fta Tstaby og Stentofta. Efter spidur syles at vere skrevet fl. Dette er det eneste ord i denne Rad, ved hvitket vi maa artage en for Tilfreldet forkortet Skivenaade; thi spidul er skrevet for spindul ifolge en i Runeskrift sredvanlig Betegrelse al Lyd.en nd,. tf tpnker jeg mig udialt lel, opstaaet af r,tila. Jeg finrler den et Adiectiv i Accus. sg. neutr., som horer til spidul, og jeg oversaetter spier,dul tal ved,,clen gode Naal,,. Dette Adjectiv gjenfindes i ags. til, god, heusigtsmassig. I cler gotiske Bibelover_ sattelse forekornmer denne Stamme sammensat med praffxet ga_: gd,hl,s, passende (ejxalp06, eiioeto6); frerndeles i sammensatnir:rg en unrilamalsks 'besiudig og i srrbstantivet til, tydsk Z'ieI. Uderr Prmffxet ga- forekoraner Acljectir.et i den gotisko Runeindskrift paa Spydspidsen fra Kovel i Volhyr:iierr (Herming Nr. 1) : tilarids, der er et Mandsnavn i Nomin., som i Wulfilas Sprogform efter min Formodning vilde lyde atilaraps, : ags. Titred (ovenfor S. 15). Til Adjectivstammen horer ogsaa oldhoitydske Navne Zluard, og flere. Nogle tydske Sammensmtrxrger (Ziti,nunit og fl.) vise en fra lila- forskjellig Stamrne; jfr. Ilennhg (Die cleutschen Runendenkm. S. 4). Deite Adjeciiv er paa et eneste Sted bevaret i del norrone Litelatur, nemlig i Lokasenna 38, hvor Loke siger il Ty: {ft hunni,r aktregi bercr, tilt med tuebn,,dt har aldrig kurnet beere goclt (d. e. brirrge Enighed, lorug tit veie) rirellem to,,. Fra samme Adjeciiv stammer onorsk 6titi Skad.e. Den substantivisk brugte Intet_ kjonsform af dot her omhandlede Adjeciiv er enten fra Gotisk eller fra urnordisk gaaet over i Finsk: lila factlias, opportunitas, o. s. v. (Thomsel Derr gotiske sprog_ klasses iudflydelse paa den finske, S. 153), Hvis Udtaleformen har vaeret lel, har e deri vanet opstaaet af i ved Indflydelse af a i en arlilre Form,j,lila; jfr. olorsk sela..af,,sila, Men Formen til, med i overlort fra andre Boiningsformer, er sproglig mu]rg'j. 1) Mellem ile to sidste Runer i Ra.den, som ieg har t og l, skimtes nogle Streger, som er svagero oud Stregerne i Runerne t og t, men soro sitkert - r ridsede, Hvorledes disso Ridg.,iri:tiltrt:-

12 60 HEDEiI'.RKENS.AMT. tol har ikke Intetkjonserdelsen -t, som i historisk Nordisk er noclvendig ved Nom.-Acc,s. i rnietkjon Eutal af Adjectiver. t r er en derfra forskjelrig, ved Adjectiver rnere oprindelig I'tetkjorrsfo.m, der gjenfindes i Gotisk og andre besragtede Sprog, f. Ex. i den gotiske Bibeloversa:ttelse llarc. rv, Bg: uis mi,bil,, et slort HavbLik; Ilarc. IX, 2: fairguni hauh, et hoil Fjre1d. Denne Form af Intetkion har i Nordisk ikke hotclt sig med adjectivisk Brrg; men Substantiver som dj&p Dyb, full tyldf Beger, sirr Saar, der et damrede af Adjectiver., viso, at den engang har v:eret nordisk. t l er opstaaet af en :eldre Torm,i tela som spidul af ns2tinduta. Men i tel er a i udlyden sv''det i en tosta'erses Forn, hvis forsto staverso er hort r urnordiske rndskri{ter forekomme flere Exempler paa denne tr'ormation af Adjectivemes Nom.*Accts. Ental Iutetkjon; saaledes agala paa Kragehul_Spydstagen. Dette har jeg i min Tolkrring, som blev oplasi i Christiania Victenskabs_ selskab 1877, afdelt som et Ord og tolket : got. agl aioyp6vt). Udtrykket spidul t l,,den gode Naal. er ligear.tet med Udtrykket i den olddanske Indskrift med den kortere Iieekl<es Rrurer paa en Kam fra Lincoln i England (Steph. Run. Morr. I,22J): hamb l;ofan hiari t'orfastr,,kam god (d. e. donne gode Kam) gjorde Torfast,,. Jeg opfatter her med Stephens kiari somprateritun, der noiagtig sk'lde have vibret shrevei l;iarpi, tht andre Opfatrrir.rger synes ikke at give brngelig Mening. Ieofan strarer her i Betyc[ing til Foruaas_spandens tal og det er ligesom tel et Adjectiv, der i ubeslemt Torm er sat efter Nawet paa Gjenstanden. Ogsaa i Oiclnorsk er den ubestente tr orm af Acljectivei, ofte brugi, hvor vi vilde brnge d-en bestemte, og sat efter Substattivet, f. Ilx. Hym.23: orm eil.r/(tan, \glur:nd. 2: fadmi lj6sum. Err Lignende Anvendelse af Ailjectivet,,god,,, men i bestemt Form, om Gjelslander:, paa hvilken Rnnerne er ridsede, synes at lbrekomme i Indskriftel paa en ru tabt Rirrg fra Ringsaker, Iledemarken, Norge: peser (las lnsar el)er, med Birideruue for ar, pessar) hurpir ger[n porpr a stuf, m hari,y*: S"lo (,,de gode Ringe"), hvor gulo sy\res at v:ere graphisk Omsatning ror gow. Eieren maa ligesaavel som Fabricanten kunno fremhipve den Godhed, paa hvilken han ridser Runeme. Gjenstands At spidul i urnordisk er I'teikjonsord, er paafaldencre, cla det tilsvarende tydske Ord er Hurkjonsor.d ligesom tat. sytinula, hvorfra det stadlmer. spidul. skal opfattes, vover jeg ikle rned sikkerhecl at sige. For mine oino saa ile saaleclos ucl, at de mulig kun.e clanne R.nen ry e staven i siclste RuDe maatte da have vreret benyttei som hoire Stav af o. Den fbruilsatie v_erstre St&v af o et ikke parallel rned Staven i t, ten skra.ner rnere *edail rnoil venstrel den srije'er hoire Kvist af t, De skrurstreger. "orn ved lasningen e rnaatte oplhttes sou forbindende de to Stayo af e, }egyndo iedenfor de to Staves Toppe, Den Skraastr:eg, som skraaner neal moil venstre, Jregyider saa langt til hoire, at den skjerer staven af r, og den fortspttes et siykke nedad efie" at have -oit tle[ Skraastrcg, som skraaler nedad trod hoite, Ilvis n:evnte Forudsaetning var ristis. maatte e-iiunen vpre sat inal her bagofter, da hele Rader alloreile var "i,i"*l- "g i"? ma,atto meal Flid veere gjort svagere enal ale omsiaaerile Runer. l{en ;eg gjeutag'e", ui ieg iltet sikket -nygt tor sige om Ridsene mellem de to sidsie ll,u:ror i Raden. 1-i opfatter ilisse Rids som letydningslose. I) Forual agat. jeg jah ^for,,og,,. Derimoil forbinder Wimmer (Bunenschr, S, 126) hagala til ot Ord.

NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903.

NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903. NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. UDGIVNE FOR 2 DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRIX'TT'OND VED SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903. Kapitel IY. I 6et folgentle skal

Læs mere

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE.

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE. 104 Tid,an er ner EN LIDEN STUND. En liden Stund! Nu er han her, og Dagen rykker nel, den skonne Das, da vi ham kta Anstgt til Ansigt ser. Hvor let vtl Traengtslen synes da, 0g kort vor Pilgri.msgang,

Læs mere

NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA.

NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. UDGIVNE FOR G DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND VED SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_1903 Herefter Kapitel IY. skal jeg behandle

Læs mere

llorson,in gens.tllellernmand t38

llorson,in gens.tllellernmand t38 t38 llorson,in gens.tllellernmand alt dette, havde han gmnomgaaet ile Prover, soro Faderen ansea f or noalvendige, f or at ha.n kuntle gme ham til,vor Frelses Ophavsmandn, ophojet lengt over' Engle, Myndigheder

Læs mere

bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res,

bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res, Slaqet leil Hannaged,on bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res, " Lensherronq SlareeierenB saavel iir- '" au" nuvarrentle Aibejdsgivers Forsat' t;;;. ;; ;;"-li*nlilih.a".o.

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1933 FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD FINNUR J6NSSON,

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

TO MIDDELALDERSKE BLYKORS

TO MIDDELALDERSKE BLYKORS Stavanger Museums Aarshefte, Årg. 22(1911), V. S. 1-21 RUNERNE PAA TO MIDDELALDERSKE BLYKORS FRA BRU 1 RYFYLKE. AP MAGNUS OLSEN PROPESSOR VED KRISTIANIA UNIVERSITET. RUNERNE PAA TO MIDDELALDERSKE BLYKORS

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM

Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM Side 53 III Haandskyde-vaabnene. For at skaffe sig en foreløbig Oversigt over, hvilke Arter af Haandskydevaaben og Rekvisiter til

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

DUEHOLMS DIPLOMATARIUM. Samling af Breve 1371-1539,

DUEHOLMS DIPLOMATARIUM. Samling af Breve 1371-1539, Denne kopi er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. DUEHOLMS DIPLOMATARIUM. Samling af Breve 1371-1539, Der i sin tid ere opbevarede i St. Johannesklostret Dueholm paa Morsø.

Læs mere

3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born. 132 - Mandkjonnet. 280 Yoxne. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt. Badet.

3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born. 132 - Mandkjonnet. 280 Yoxne. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt. Badet. 92 3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born. 132 - Mandkjonnet. 280 Yoxne. Badet. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt Idet jeg nu gaaer over til de specielle Sygdousfblurer', retter jeg

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

5^'# ^^:* ^. 'i' ^ BRIEF

5^'# ^^:* ^. 'i' ^ BRIEF 5^'# ^^:* I ^. 'i' ^ % J BRIEF ^^x --1, 3^^ OLMOEDISK FOEILÆEE TIL BRUG VED UNDERVISNING OG SELVSTUDIUM. AF LUDY. F. Å. WIMMER. n^ CliR. KØBENHAVN. STEEN & SONS FORLAG. I. COHENS BOGXEYKKEEI. 1870. brie

Læs mere

rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1

rr /5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1 rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1. 2. NYT R.sDAKTioxsLornrE! i- rt gl rngtt Der er sket meget, siden vi I februar udsendte d.et forste

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX

FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX FOR UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX Opsynet var L Virksomhed fra 1Gile Janriar Iildtiili %de

Læs mere

DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE

DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK 1906 FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG H. H. THIKI.KS BOGTRYK KKR I INDHOLD MARIUS KRISTENSEN, Takt og

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG I FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS - * UTCIT MED INDLEDNING OG OPLYSNINGER AV ARNE NYGAARD NILSSEN C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG Mafrt rf Knud &arlien

Læs mere

Fra det moderne Frankrig

Fra det moderne Frankrig Fra det moderne Frankrig Richard Kaufmann The Project Gutenberg EBook of Fra det moderne Frankrig, by Richard Kaufmann Copyright laws are changing all over the world. Be sure to check the copyright laws

Læs mere

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a-

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a- Konstuktion: satellit' rnceret konstruktionsteknik ndtil dato har de hojttalerkonstruktioner, vi har presenteret, ikke vaere genstand for nogen sarlig kritisk undersogelse fra bladets side. Nir en konstruktion

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere