En retfærdig Hersker To radioforedrag af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En retfærdig Hersker To radioforedrag af"

Transkript

1

2 D ette kraftfulde, betagende Budskab, De nu skal læse, er blevet hilst med Jubel og Glæde i A ustralien, Sydafrika, Europa, de vestindiske Øer og ud over hele Nordam erika, hvor det hørtes direkte, ved a t det sam tidig udsendtes fra en Række Radiostationer tv æ rs over det am e rikanske Kontinent, foruden a t det blev tran sm itte re t af Kortbølgesendere, der omspændte hele Verden. A t disse F oredrag nu udkom m er paa Tryk, vil opfylde et Ønske, som en Mængde Radiolyttere h ar givet U dtryk for. De og alle andre rettæ n kende M ennesker vil sæ tte P ris paa, hvad De her skal læse, og høste U dbytte deraf. En retfærdig Hersker To radioforedrag af J. F. RUTHERFORD Copyrighted 1934 VAGTTAARNETs Bibel- og T raktatselskab København, Oslo 5660 A fdelingskontorer i London, M agdeburg, Paris, Toronto, Strathfield, Kapstaden, Bern, Stockholm, Oslo og andre Byer. RIGHTEOUS RULER Danish Printed in Switzerland T ry k t i Schweiz

3 3 Indledning Alle hæderlige og rettænkende Mennesker læn* ges oprigtigt efter, at en retfærdig Hersker skal tage Styret i sin Haand. Efter at Menneskene nu i mange Aarhundreder har gjort, hvad de kunde for at skabe en ideel Regering, viser Resultatet sig at være ble* vet den rene Fiasko. Menneskene er ved at tabe Mo* det, og Nød og Forvirring raader iblandt dem. I alle Lande har Folket lidt under uretfærdige Herskeres Styre, og deres Lidelser er værre i vor Tid, end i de Tider der er gaaet. De Ordsprog, der blev skrevet for adskillige Aarhundreder siden, er lige saa sandt i Dag som dengang:»en brølende Løve, en graadig Bjørn er en gudløs, som styrer et ringe Folk. Ufor* ständig Fyrste øver megen Vold.«Ordsprogene 28:15,16. Kun faa er de, der ikke har mistet Haabet om, at der skal komme en retfærdig Hersker og indføre en ideel Regering. Naar Menneskene har opgivet Haabet, skyldes det hovedsagelig, at de ikke ved, hvad Aarsagen er til Verdens Nødstilstand og til hele den Forvirring, de lever under. Naar Statsledel* sen lægges i Hænderne paa en ny Mand og han ved sin Tiltræden forkynder for Folket, at han»sætter sin Lid til Guds Ledelse«, faar dette straks Haabet til at flamme op igen for en Tid. Men naar de ser, hvor fuldstændig det mislykkes for denne Hersker at indføre Retfærdighed, Fred og Fremgang, mister de Troen baade paa Mennesker og paa Gud. Resul*

4 4 e n r e t f æ r d ig h e r s k e r tatet bliver, at Uretfærdighed og Forbrydelse faar friere Løb. Vær ikke alt for hastig til at tilskrive et ufuldkomment Menneske Skylden for denne Nøds* tilstand. Alle Mennesker begaar Fejl, selv om de har de bedste Hensigter. Mange af disse Fejlgreb skyldes manglende Forstaaelse baade fra den sty* rendes og de styredes Side.»Uden Syner forvildes et Folk.«(Ordsprogene 29:18) Det er ikke nok at sige: Jeg stoler paa, at Gud vil lede mig i Ledelsen af Statens Anliggender; det er noget helt andet at blive ledet af Gud. Gud leder Menneskene gennem sit Ord, der er fremholdt i Bibelen.»Dit Ord er en Lygte for min Fod, et Lys paa min Sti.«(Salme 119: 105) Den eneste Maade, man kan lære Guds Vilje at kende paa, er ved at blive oplært af hans Ord: De lærvillige bliver vejledet i det, som er ret. Salme 25:9. De vil faa at se, at Gud i Bibelen tydeligt gør Rede for, hvorfor det nuværende Styre over Verden er uretfærdigt, og hvad der er endnu vigtigere, er at De gennen Bibelen kan komme til Klarhed over, at fehova er den retfærdige, vise og kærlige Gud, og at han i sin Naade snart vil gøre Ende paa det uret* færdige Styre og lade Retfærdsstyret for evigt træ* de i Stedet derfor. Det er muligt for Dem at faa Ad* gang til dette mægtige Forraadskammer, fuldt af uvurderlig Kundskab, og naar De opnaar denne Kundskab, vil det fylde Dem med en Fred og Glæ* de, der ikke lader sig beskrive med menneskelige Ord. Det, der siges i denne lille Bog, har netop til Hensigt at hjælpe Dem til at finde, hvor disse Sand*

5 INLEDNING 5 heder staar skrevet i Bibelen, og til at sammenhob de dem med de Begivenheder, der er indtruffet for vore Øjne, saa at det paa dette Grundlag vil blive let at naa til en ret Forstaaelse. Disse Sandheder vil slaa det uimodsigeligt fast, at der nu er ved at finde en indgribende Forandring Sted i Verdens An* liggender, og at vi om kort Tid skal opleve, at Menneskenes Anliggender her paa Jorden skal ord* nes i nøje Overensstemmelse med Retfærdighed, saa at Forholdene bliver netop saaledes, som alle hæderlige og rettænkende Mennesker inderligt øn* sker. Det vil være af den største Værdi for Dem at opnaa denne Kundskab nu, thi hvis De retter Dem efter denne Forstaaelse, vil De staa under den guddommelige Visdoms Ledelse.»Lykkelig den, der har opnaaet Visdom, den, der vinder sig Ind* sigt.«ordsprogene 3:13. Kom jiu til Klarhed over ved Gennemlæsning af de efterfølgende Sider, hvorledes Herredømmet over Verden vil blive i Løbet af kort Tid. De vil da ogsaa samtidig forstaa, et denne Forandring kun vil kunne blive gennemført ved, at der gaar en Trængsel over Verden, større end der nogen Sinde tidligere har været. Det vil da være af Betydning for Dem at vide, hvorledes De skal stille Dem, og i denne lille Bog vil De finde klare Anvisninger paa, hvilken Vej der fører til sikker Redning, og nu er Tiden inde til at fly til dette eneste Tilflugtsted.

6

7 7 Verdensherredømmet (Foredrag af Do mm er Rutherford i Los Angeles, den 25. Marts 193Jf, rundkastet over 150 Radiostationer.) I adskillige Aar har det været min Forret at for* kynde Guds Sandhedsbudskab for Menneskene, saaledes som dette er fremholdt i Bibelen, og at benytte mig af Radioen i dette Øjemed. Sandheden er ikke populær og fremkalder derfor megen Mod* stand. For nitten Aarhundreder siden sendte Gud Jesus til Jorden, for at han skulde bringe Menne* skene Guds Sandhedsbudskab. Jesus fuldførte tro* fast sin Mission og blev korsfæstet, fordi han for* kyndte Sandheden. Sandheden vil aldrig blive po* pulær, før en indgribende Forandring finder Sted, og Verdensherredømmet overgaar paa andre Hæn* der. Jeg beder Dem om nøje at følge, hvad jeg her skal fremholde, for at De bedre maa forstaa, hvor* for Sandheden møder saa megen Modstand, og hvad der vil være det eneste rigtige for Menneskene at gøre under disse Forhold. Alle rettænkende Mennesker maa nu give Agt, thi dette Budskab skal særlig bringe dem Hjælp og Trøst i denne Ver* dens Skæbnetime. Det er ikke noget Menneskes Budskab, men Guds Budskab, der fremføres ifølge hans Vilje. Først vil jeg give Dem den bibelske Definition af Ordet»Verden«og dernæst paavise, hvem der

8 8 EN RETFÆRDIG HERSKER behersker Verden, og hvorfor en saa gennem* gribende Forandring snart vil finde Sted og Ver* densherredømmet overgaa paa andre Hænder.»Verden«er et Udtryk for Jordens Folk organi* seret i Grupper med forskellige Regeringsformer, under Overledelse af en usynlig Magt eller Over* herre. I Bibelen bruges Ordet»Himmel«som Ud* tryk for den usynlige Del af dette Styre, medens»jord«betegner den synlige Herskermagt, og det er»himmel«og»jord«, der tilsammen udgør»verden«. De rettænkende Mennesker er saadan* ne, som oprigtigt længes efter, at Ret og Retfær* dighed skal komme til at beherske alt, hvilket i Virkeligheden vil sige, at Guds Vilje skal komme til at ske paa Jorden saavel som i Himmelen. Gud,»hvis Navn alene er Jehova«, er den Høj* este, Kilden til Retfærdighed og Liv. Jesus Kristus er Guds Søn, der af Jehova har faaet tildelt den øverste udøvende Myndighed. Han er Menneske* nes Genløser og Verdens retmæssige Hersker, og Satan, Djævelen, er den Onde, Guds Modstander og Menneskenes største Fjende. I Aarhundreder har Satan været Verdens usynlige Overherre, den, der har behersket alle Ting. Der maa finde en For* andring Sted, saaledes at Herredømmet overgaar fra Satan til Jesus Kristus. Denne Forandring er forestaaende og vil finde Sted i denne Generation. Jeg skal nu gøre Rede for, hvorledes Djævelen blev Verdens Hersker. Jehova Gud skabte Jorden og det fuldkomne Menneske paa den. Han satte den aandelige Skab* ning Lucifer til at være Jordens usynlige Overherre.

9 VERDENSHERREDØMMET 9 Lucifer var bistaaet af en Skare aandelige Skab* ninger eller Engle, der udgjorde en Del af hans særlige Organisation. Lucifer gjorde Oprør imod Jehova Gud, og i dette Oprør fik han ogsaa Støtte fra sin Hærskare af Engle. Resultatet blev, at Men* nesket forledtes til Lovløshed og dømtes til Døden. Da hele Menneskeslægten er udsprunget fra dette ene Menneske, efter at han havde syndet og var blevet dømt til Døden, er alle Mennesker blevet født ufuldkomne. (Romerne 5:12) Gud forandre* de Lucifers Navn til Djævel, Satan, Slange og Dra* ge. Siden da har Verden været styret og behersket af Satan og hans Hærskare af onde Engle. Overmodig, som Satan var, vilde han gøre gæl* dende, at Jehova Gud ikke var i Stand til at faa noget Menneske paa Jorden til at forblive trofast og sanddru over for Gud. Denne Udfordring tog Gud op. Skønt Satan og hans Engle var dømt til Døden, har de dog faaet Lov til at fortsætte uhin* dret med deres onde Gerninger inden for en nær* mere bestemt Tidsperiode, idet Gud afventer sin egen belejlige Tid til at gribe ind imod dem. Da Slægten var begyndt at tage til paa Jorden, fik Sa* tan og hans onde Engle andre af Englene, som hid* indtil havde været fuldt viet til Gud, til at materia* lisere sig, og saaledes i menneskelig Skikkelse bian* de sig med Menneskene. De giftede sig med Men* neskenes Døtre, og denne Forbindelse førte til et Afkom af usædvanlig Art. I den Tid, der fulgte efter, fyldtes Jorden med Gudløshed og Vold, og Gud gav da til Kende, at han vilde udrydde»den daværende Verden«i en Vandflod. Den Tid kal*

10 10 EN RETFÆRDIG HERSKER des i Bibelen for»noas Dage«, tbi Noa var en ret** færdig Mand, der holdt fast ved Gud i Sandhed og Oprigtighed. Jehova Gud bød da Noa at bygge en Ark, i hvilken han selv og hans allernærmeste skulde søge Tilflugt. Noa gjorde, hvad der var ham befalet, og derpaa kom Syndfloden over Verden og tilintet* gjorde alt Kød. Denne Tilintetgørelse af alt Kød var et forbilledligt Udtryk for Tilintetgørelsen af den nuværende onde Verden. At nogle faa Mens nesker søgte Tilflugt i Arken og blev frelst var et billedligt Udtryk for de Millioner af rettænkende Mennesker, som skal overleve Slaget paa Guds, den Almægtiges, store Dag, det mægtige Slag, der nu snart skal udkæmpes. En klar Forstaaelse af disse Forhold er nu af den største Betydning for alle ret* tænkende Mennesker. Det er nemlig et Spørgsmaal om Liv og Død, og derfor forkyndes dette Bud* skab nu som et Varsko til disse. Efter Vandfloden tog Slægten stærkt til paa Jorden, og Menneskene begyndte at organisere sig i Grupper med forskellige Regeringsformer. Den største af denne Art stod under Anførsel af Nim* rod. I hans Rige saavel som i alle de Riger, der senere er opstaaet, har den synlige Herskermagt været fordelt mellem tre Magtfaktorer, nemlig de toneangivende og ledende inden for Religion, Poli* tik og Handel. I al denne Tid har Djævelen, Satan, udøvet sin besnærende Magt over Nationerne, vild* ledt og bedraget dem, og faaet dem til at vende sig fra den sande Gud; men i alle disse svundne Aar* hundreder har Gud haft nogle, som trofast og sand*

11 VERDENSHERREDØMMET 11 drue har holdt ud paa hans Side, og disse har han brugt som sine Vidner paa Jorden. Saa kom den Tid, da Jehova organiserede Is** raels Folk som et Folk eller et Rige, der skulde høre ham til, og han brugte dette Folk til paa billedlig Vis at give Udtryk for, hvad der var hans Vilje med Menneskene. En Tid lang holdt dette Folk sig trofast til Gud, men lidt efter lidt gav baade de styrende og Folket efter for Djævelens snedige Paavirkning og lod sig forlede til at svigte Gud, hvorpaa dette Folk fuldstændig blev udryddet. Israel var et Forbillede paa»kristenheden«. De Nationer paa Jorden, der nu kaldes»kristenheden«, begyndte i sin Tid med at tjene Jehova, men lidt efter lidt gik de bort fra den sande Gudsdyrkelse, gav efter for Satans forførende Indflydelse og blev fordærvede. Guds Dom er derfor, at de fuldstæn* dig skal udryddes i Harmagedon, ligesom Israel blev udryddet. Den listige og snedige Fjende, Satan, har for at forføre Menneskene sørget for at holde dem i Uvidenhed angaaende ham selv og hans Arbejde, ja, hans Tjenere har endog faaet Menneskene til at afvise Tanken om, at der overhovedet findes nogen Satan. Det Spørgsmaal, som De nu maa tage Stilling til, er, hvorvidt De vil tro Menneskers Ord og tage det for gode Varer eller tro Bibelens Sand* hed, Guds Ord, og holde sig til det alene. Det Bud* skab, jeg her fremfører, gælder dem, som tror, at Bibelen er Guds Ord, og det vil være en Trøst for dem, men ikke for andre. Verden befinder sig nu i stor N ød og Vaande. De styrende i alle Lande

12 12 EN RETFÆRDIG HERSKER under Solen er grebet af stor Forvirring. De er klar over, at en Katastrofe er ved at nærme sig, men de kan ikke finde ud af, hvad Grunden hertil er, og heller ikke vil de lytte til Bibelens Sandhed herom. Mange religiøse Ledere har fortalt, at denne Nød over Verden kommer som en Straf fra Gud. Skriften siger imidlertid udtrykkeligt, at Djævelen, Satan, er Ophavsmand til al den Nød og Elendig* hed, der nu plager Menneskene. Det hedder saale* des i Aabenbaringen 12:12:»Ve Jorden og Havet, thi Djævelen er nedsteget til eder og har stor Vrede, fordi han ved, at han kun har liden Tid.«Jeg skal nu fortælle Dem, hvorfor Satan har bragt al denne Ve og Vaande over Jordens Nationer. Straks da Satan begyndte at gøre Oprør, lovede Gud, at han vilde frembringe en»sæd«, som, naar Tiden var inde dertil, skulde styre Verden i Ret* færdighed, tilintetgøre Satan og hans Organisation og skænke alle de Folk og Nationer paa Jorden, der søger Ret og Retfærdighed, Fred, Fremgang og Liv. Denne forjættede»sæd«eller Hersker er Kristus Jesus, Guds elskede Søn. Om ham er der skrevet:»paa hans Skulder skal Herredømmet hvile, og hans Navn skal være: Underfuld*Raad* giver, Vældig*Gud [Storhersker], Evigheds*Fader, Fredsfyrste. Stort bliver Herredømmet, endeløs Freden... Hærskarers Jehovas Nidkærhed gør det.«(esajas 9:6,7) Kristus Jesus er saaledes tydeligt udpeget som den, der er Jordens retmæssige Her* sker, gennem hvem Menneskeslægten skal mod* tage de eftertragtede Goder og Velsignelser.

13 VERDENSHERREDØMMET 13 Efter at Mennesket Jesus havde bragt Guds Sandhedsbudskab til Israel, blev han i Aar 33 slaaet ihjel af Satans villige Tjenere. Gud oprejste derpaa Jesus fra Døden, gav ham det guddommelige Liv, gjorde ham til den mest ophøjede i Universet og udnævnte ham til at være Verdens Konge eller Hersker, men fik imidlertid Besked om at vente, indtil Guds Tid var inde til, at han skulde overtage Herrevældet. (Salme 110:1) Medens Jesus var her paa Jorden, udtalte han, at han skulde gaa bort for at modtage Riget, og at han derpaa vilde komme igen og oprette dette Rige. Derfor lærte han alle Kristne at bede:»komme dit Rige, ske din Vilje paa Jorden.«Som Svar paa Spørgsmaalet om, hvad der skulde være Tegnet paa eller Beviset for, at han var kom* met igen for at oprette sit Rige, sagde Jesus, at Verdenskrigen skulde afmærke Begyndelsen til, at han tog sig af Verdens Anliggender. Denne Ver* denskrig kom i 1914 som en Opfyldelse af den Pro* feti, Jesus havde udtalt. Det var da, Jehova Gud overdrog Jesus den ærefulde Opgave at styre Ver* den. (Salme 2:6-12) Kristus Jesus er nu en Aand og kan følgelig ikke ses med Menneskeøjne. Satan har i lang Tid været Verdens usynlige Hersker, men hans Styre skal nu høre op, og Kristus Jesus bliver i Stedet den usynlige Hersker over Verden, den, der har alle Ting i sin Haand. Jehova Gud har i Aarhundreder ladet Satan blive staaende som den usynlige Hersker, men den Tidsfrist, der var ham indrømmet, er nu til Ende, og følgelig er det ude med Satans Verden. Tiden er kommet til, at Kristus

14 14 EN RETFÆRDIG HERSKER Jesus i Stedet skal ordne med Verdens Anliggender, og han vil tilintetgøre den onde Hersker over denne Verden og alle, som støtter denne onde Hersker, inden han begynder at udøve sin egentlige Virk* somhed til Lykke og Velsignelse for Menneskene. Satan ved, at der kun er kort Tid igen til Har* magedon, da den endelige Kamp skal udkæmpes mellem Satan og hans Engle paa den ene Side og Kristus Jesus og hans Engle paa den anden. Netop fordi Satan ved dette, bringer han al mulig Elen* dighed over Verden, for derved at faa Menneskene til i Afsky at vende sig bort fra den sande Gud, hvilket imidlertid vil betyde deres Undergang. Den samme Tanke kommer til Udtryk i Jesu Ord, da han sagde, at ved Verdens Ende skulde der raade stor Nød paa Jorden, Forvirring, Frygt og For* tvivlelse, fordi Menneskene ængstes for den Gru, de forstaar, er ved at komme over Verden. Det er netop, som Forholdene er i denne Tid. Den store Forandring fra et uretfærdigt Styre til et retfærdigt Styre over Verden er umiddelbart forestaaende. I Erkendelse af, at hele Verden truer med at bryde sammen, har de styrende paa Jorden dannet det saakaldte Folkeforbund som en Erstatning for Guds Rige, og religiøse Ledere i Verden har hyldet dette Folkeforbund som»det politiske Udtryk for Guds Rige paa Jorden«, hvilket i Bund og Grund er en falsk Betegnelse. Folkeforbundets Venner i Amerika har sluttet sig sammen og dannet et Sei* skab til Støtte for Forbundet, og de har nu udsendt en Opfordring til Folket om ogsaa at være med til at støtte Folkeforbundet. I dette Opraab hedder det

15 VERDENSHERREDØMMET 15 bl. a.:»i en Verden saa mørk som den, vi nu lever i, bør man ikke puste det eneste Lys ud, som fin* des«, hvilket altsaa skulde sige, at Folkeforbundet er Verdens eneste Haab. Jeg ønsker her at rette en Advarsel til Folket og sige, at Folkeforbundet er et Produkt af Satan og er blevet dannet for at for* føre Menneskene og gøre dem blinde for Sandheden angaaende Guds Rige. Folkeforbundet vil uvæger* lig gaa til Grunde sammen med de øvrige Dele af Satans Organisation. Gud vidste fuld Besked paa Forhaand om dette Forsøg fra Nationernes Side paa at slutte sig sammen, og lod derfor en af sine Profe* ter sige herom: Slut eder blot sammen i Forbund, I Folkeslag, I skal dog blive sønderbrudt, foren jer og læg Raad op sammen, det skal dog briste, træf indbyrdes Aftaler, det slaar dog fejl. Esajas 8: 9,10. Som Svar paa Spørgsmaalet om, hvad der skulde / tjene til Bevis paa, at Verdens Ende var kommet, \ henviste Jesus bl. a. til Folkeforbundet og beteg* ) n'edf det som»l^etæggejs^ S ^ éfes fy g g ^ghedgt j fordi det anmassende søger at træde i Guds Riges V Sted. Han sagde til sine Efterfølgere: Naar I da ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed [Folkeforbun* / det] staa paa hellig Grund, da skal I^ly til Guds\ Rige. "(Matthæus ) Jesus fremsætter den* ne Advarsel, fordi Folkeforbundet er Satans Paahit, gennem hvilket han søger at gøre Menneskene blin* de for Sandheden. Alle, som tager deres Tilflugt til Folkeforbundet, vil komme galt af Sted. Guds Rige under Kristus er Menneskeslægtens eneste

16 16 EN RETFÆRDIG HERSKER Haab, og kun i Guds Organisation er der Redning at finde. I over atten Hundrede Aar var Israelitterne Guds forbilledlige Folk, og der er udtrykkelig sagt i Bibelen, at det, der hændte med det Folk, var et Forbillede paa, hvad der skulde ske ved Verdens Ende, hvor vi nu befinder os. Israels Folk blev ab lerede organiseret som et Folk, medens de boede i Ægypten. De var der et Billede paa de Mennesker paa Jorden i denne Tid, som staar paa Guds og Kristi Side og længes efter at se Retfærdighed ind** ført og Undertrykkelse afskaffet. Farao, Ægyptens Konge, var et Udtryk for Satan, den Onde, Verdens Gud eller usynlige Hersker. Farao og hans Stor* mænd undertrykte Israelitterne paa det grusomste. Jehova Gud sendte Moses og Aron til Ægypten, for at de skulde aflægge Vidnesbyrd om hans Navn og Magt. Moses var et Forbillede paa Kristus Jesus, medens Aron var et Forbillede paa Jehovas Vid* ner, der virker under Kristi Jesu Ledelse. Gud bød Moses og Aron at træde frem for Farao og kræve, at Guds Folk Israel skulde faa Lov til at tilbede og tjene Gud paa den Maade, Gud havde anvist dem. Farao nægtede at imødekomme denne Anmodning. Da bød Gud Moses at bringe Plager over Ægypten, for at baade de styrende og Folket kunde faa klart at vide, at Jehova er den almægtige Gud, og at hans Befalinger skal og maa adlydes. I alt var der ti Plager, der ramte Ægypten. Den niende Pia* ge bestod i, at tykt Mørke lejrede sig over hele Ægyptens Land med Undtagelse apdet Omraade, hvor Guds udvalgte Folk befandt sig. Israelitterne

17 VERDENSHERREDØMMET 17 Kavde fuldt Lys, hvilket var en Gunstbevisning fra Jehovas Side. Nu ved Verdens Ende har Jehova udsendt den, der er større end Moses, Kristus Jesus, saavel som den Skare af Vidner, der er billedligt fremstillet ved Aron, og befalet, at hans Vidnesbyrd skal aflægges for de styrende i Verden og for Folket, for at lade dem vide, at Jehova er den Højeste, og at hans Folk skal have Lov til uhindret at tilbede og tjene Gud i Overensstemmelse med hans An* visninger. I Aaret 1919 forenede»kristenhedens«politiske, religiøse og kommercielle Magthavere sig om at oprette Folkeforbundet, i Modstrid med Guds Rige under Kristus, og siden da har alle disse synlige Herskere med stor Kraft og Voldsomhed bekæmpet Jehovas Vidner. Paa Herrens Befaling har hans Vidner givet de styrende klar Besked om, at Verden en endt, og at Guds Rige er nær. Lige* ledes har de krævet af de styrende, at Guds Folk skal have Lov til uhindret at tilbede ham, saaledes som Jehova har paalagt dem. Dette Advarsels* budskab er Gang paa Gang blevet overbragt de styrende i Verden som et Modstykke til de ni Pia* ger, der kom over Ægypten. Ligesom den niende Plage over Ægypten bestod i tykt Mørke, saaledes er de styrende i Verden nu indhyllet i tykt Mørke og ved ikke, hvad det er, Gud har for, fordi de ikke har villet give Agt paa Guds Sandhed. Det kommer tydeligt til Udtryk ved, at Folkeforbundet erklæres for at være det eneste Lys, der nu lyser paa Jorden. Der er kun een Undtagelse fra denne Mørketilstand, og den bestaar deri, at de Menne*

18 18 EN RETFÆRDIG HERSKER sker, som har stillet sig paa Guds og paa hans Ri* ges Side, nu kan vandre i Guds Ords Lys og finde den rette Vej. Da den niende Plage over Ægypten var ved at være til Ende, sagde Farao til Moses og Aron: Gaa bort fra mig og lad mig ikke se jer merel Efter at den modbilledlige niende Plage er kommet over de styrende i Verden, har de paa lignende Vis sagt til Jehovas Vidner: Gaa bort fra os og lad os ikke have mere med jer at gøre! Farao bød Jehova Gud Trods. De styrende i Verden gør nu det sam* me. De staar Jehovas Vidner imod, lader haant om Guds Advarsel og forkaster Gud og hans Rige. I Overensstemmelse med Jehovas Vilje og Be* faling vil Jehovas Vidner herefter ikke rette flere Advarsler til de styrende i Verden, men vil nu hen* lede de rettænkende Menneskers Opmærksomhed paa Budskabet om Harmagedon og om Guds Rige, ligesom Moses og Aron gav Israelitterne særlige Instruktioner umiddelbart før den tiende Plage kom over Ægypten. Ifølge Ægyptens Love indtog de førstefødte en Særstilling og nød særlige Begunstigelser. De før* stefødte i dette profetiske Billede staar derfor som et Udtryk for de styrende paa Jorden i denne Tid. Den tiende og sidste Plage, som Gud sendte over Ægypten, bestod i følgende: Jehova sendte sin En* gel gennem Ægyptens Land og lod denne Engel slaa alle Ægyptens førstefødte ihjel, men Israelit* ternes førstefødte stod under Jehovas Beskyttelse, fordi de havde adlydt hans Befalinger, som et Ud* tryk for Tro paa Menneskets Genløser. Israelitter* ne forlod umiddelbart herefter Ægypten, men blev

19 VERDENSHERREDØMMET 19 forfulgt af Farao og hans Mænd, som alle blev tilintetgjort i det røde Hav. Dette var et billed* ligt Udtryk for Slaget ved Harmagedon, der skal føre til, at hele Satans Styre over denne Verden, baade det synlige og det usynlige, gaar til Grunde. Skriften giver klart til Kende, at Gud aldrig benytter sig af nogens Uvidenhed, men at han altid giver fuld Besked, inden han skrider til Handling for at holde sit Navn i Ære. Læg Mærke til, at han lod Noa vidne baade over for Mennesker og Engle om, at det var hans Agt at tilintetgøre den daværen* de Verden, inden han bragte Syndfloden over dem. Han lod Moses og Aron advare Ægyptens ledende Mænd Gang paa Gang, og da først kom Tilintet* gøreisen over denne Verdensmagt. Han lod Jesus tale sit Advarselsord til det genstridige Israel, og derefter kom Undergangen over det Folk. Nu har Jehova ladet sine Vidner give denne Verdens Her* skere klar Besked, og naar dette Vidnearbejde er fuldendt, vil en hastig og fuldstændig Undergang komme over hele Verden. Syndfloden, Ægyptens Undergang og Jerusalems Fald bragte stor Træng* sei over Folket dengang, men Jesus erklærer, at Harmagedon skal bringe den største Trængsel over Verden, der nogen Sinde har været, og at det skal blive den sidste. (Matthæus 24:14,21,22) Herud* fra ved vi, at det forestaaende Slag ved Harmagedon vil komme over alle de gudløse, baade de usynlige og de synlige, som en evig Dom. Slaget ved Harmagedon vil ikke blive et Slag, der udkæmpes mellem Mennesker her paa Jorden. Harmagedon er en Betegnelse for»krigen paa

20 20 EN RETFÆRDIG HERSKER Guds, den Almægtiges, store Dag«, da Kristus Je* sus og hans Engle vil kæmpe imod Satan og hans onde Hærskare, og da Kristus Jesus skal vinde en afgjort Sejr. Læg her Mærke til de Ord, der er optegnet i 2 Peter 3. I de sidste Dage vil der være nogle, der haaner Tanken om et Gudsrige, idet de med Vilje er blinde for og uvidende om den Sand* hed, at de gamle Himle og Jorden, som udgjorde den daværende Verden, blev oversvømmet af en Vandflod og gik til Grunde i Kraft af Guds Ord, medens de nuværende Himle og Jorden ved det samme Ord holdes i Forvaring til Undergang, paa den Dag da Domme og Fortabelsen skal komme over de gudløse... Men vi forventer og fremskyn* der Guds Dags Tilkommelse, for hvis Skyld Himle skal antændes og opløses og Elementer [de synlige styrende Magter] komme i Brand og smelte. 2 Peter 3:3-7,12. Disse inspirerede Ord i Bibelen taler om, hvad der snart skal komme over Verden for fuldstændig at gøre Ende paa Satans Styre og saaledes bane Vejen for Kristi Retfærdsstyre. Apostelen siger videre:»men vi forventer efter hans Forjættelse nye Himle og en ny Jord, i hvilke Retfærdighed bor.«(2 Pe* ter 3:13) Dette er et Udtryk for den fuldstændige Forandring, der skal finde Sted med Hensyn til Verdensherredømmet. De»nye Himle«er Kristus* skaren eller det usynlige Styre, den»nye Jord«er de trofaste fra Abels Tid og indtil Johannes Dø* beren, der da skal være oprejst som fuldkomne Mennesker og virke som.de synlige Herskere paa

21 VERDENSHERREDØMMET 21 Jorden. Det vil i Sandhed blive et Retfærdsstyre. Salme 45:17; Esajas 32:1. I Aabenbaringen 21 kaldes Verdens nye Rege* ring symbolsk»den hellige Stad«eller Organisa* tion, og der siges om den, at den kommer ned fra Himmelen fra Gud. Universets store Gud, Jehova, vil da lægge sin vældige Magt for Dagen gennem Kristus Jesus og velsigne alle dem, der adlyder hans retfærdige Lov.»Han skal aftørre hver Taare af deres Øjne, og Døden skal ikke være mere, ej heller Sorg, ej heller Skrig, ej heller Pine skal være mere, thi det forrige er veget bort. Og han, som sad paa Tronen, sagde: Se, jeg gør alle Ting nye... Thi disse Ord er troværdige og sande.«aaben* baringen 21:4, 5. Jeg vil atter henlede Deres Opmærksomhed paa, at det saakaldte»hellige Aar«ikke har bragt den lovede Fred og Fremgang, og det burde i sig selv overbevise alle rettænkende Mennesker om, at det ikke kan være ifølge Guds Bemyndigelse, at Aaret 1933 er blevet kaldt et helligt Aar, og at han heller ikke besvarer de Mænds Bønner, som søger at gøre det til et helligt Aar. Paa Jorden findes der ingen Fred nu, og Fattigdommen stikker sit hæslige Ho* ved frem Landet over. Som Jehovas Vidner har vi intet udestaaende med nogen og ønsker ikke at strides med dem. Det eneste, vi ønsker, er at være lydige mod Guds Befaling om at forkynde hans Sandhedsbudskab. Da han har befalet, at dette

22 22 EN RETFÆRDIG HERSKER Budskab skal forkyndes, vil vi ved Guds Naade gøre det, uden Hensyn til den Modstand vi maatte møde, og naar vi har gjort det, hører vort Ansvar op, og Deres begynder. Jeg maa lade Dem vide, at alle menneskelige Planer om at bringe Verden paa Fode igen nødvendigvis vil mislykkes. Verden er blevet ramt af en Sygdom til Døden, og den vil ogsaa dø. Der kan muligvis komme en kort Tids Opblomstring, men den vil i saa Fald blive meget kort. Jehovas Forordning gaar ud paa, at der skal finde en fuldstændig Forandring Sted, hvad Ver* densherredømmet angaar, og følgelig maa den garn* le Verden gaa til Grunde. Under den forfærdelige Katastrofe, der snart skal ramme denne Verden, vil alle, som staar Gud imod, dø, og det vil ikke være dem muligt at und* fly eller finde Redning noget Sted. (Jeremias 25: 33-36) Hverken for Gods eller Guld eller ved Hjælp af sin store Indflydelse i Verden, vil man kunne købe sig Beskyttelse og Tryghed i den store Trængselstid. Der er skrevet om denne Tid i Guds Ord:»Jorden tømmes og plyndres i Bund og Grund, thi Jehova har talt dette Ord... Vanhellig blev Jorden under dem, som bor der, thi Lovene krænked de, overtraadte Budet, brød den evige Pagt.«(Esajas 24:3,5) Den evige Pagt, der her tales om, er Guds Pagt angaaende Livets Hellighed. (1 Mosebog 9:1-11) Hvert eneste Folk paa Jorden har groft krænket denne Pagt ved ganske unødigt

23 VERDENSHERREDØMMET 23 og i Utide at sende Mennesker i Døden. Som Eks* empier paa saadanne meningsløse Blodpletter paa Amerikas Historie skal jeg nævne den grusomme Behandling, Indianerne er blevet udsat for, den vilde Nedslagtning af Dyr, som har fundet Sted hovedsagelig for at tilfredsstille Menneskers Gridskhed og Lyst. De kommercielle og politiske Magthavere paa Jorden har uretfærdigt undertrykt og ihjelslaaet Millioner af Mennesker, og de ledende Mænd inden for den religiøse Flok har set igennem Fingre med saadan Uretfærdighed og undskyldt den. Gud vil bringe Balance i Regnskabet i Slaget ved Harmagedon. Jeg ønsker at advare Folk om, at Satan har bragt en ny, nedrig Sammensværgelse i Stand. De sam* mensvorne er ledende internationale Bankmænd, utro Præster og samvittighedsløse Politikere, og Sammensværgelsens Formaal er bl. a. at faa Arne* rika ind i Folkeforbundet, at tilvende sig Herre* dømmet over alt, hvad der hedder Penge og Ejen* dom, at styre Folket ved en enkelt Mand som Dik* tator, indsat af dem, ved at ophæve Tale* og Tryk* kefriheden og sætte en Stopper for den sande Til* bedelse af Gud og Kristus. Men vær ved godt Modi Den almægtige Guds Haand vil i Harmagedon fuldstændig knuse og tilintetgøre alle disse Fjender! Hvad Haab er der da for Jordens Nationer? Jehova Gud viser hen til Kristus Jesus, Verdens

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD Spil. } Hvem er Gud? Syv Foredrag a f J. F. RUTHERFORD Side 3 Jehova 11 S atan 20 Hvem er Guds Vidner? 29 H ans N avn 38 Evighedens Konge 46 Den uselviske 54 De skal kende, a t Jehova er Gud Dommer R

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København Kan Religionen byde paa Hvile, Beskyttelse og Frelse tor de Millioner af Flygtninge, hvis Tal daglig vokser? Betragt Polakkerne, Tjekkerne, Østrigerne, de spanske Baskere eller Joderne og besvar Spørgsmaalet

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«.

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«. Verdensbefrielsen En levende Fremstilling af Guds Plan med særligt Henblifc paa de Forholdsregler, Gud har truffet til at omstyrte Djævelens Magt og alle hans onde Institutioner samt til at udfri Folket

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat.

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet lægger Vægt paa Læren. I Dag fristes man til at lægge mere Vægt paa Livet og saa regne Læren ringe.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Af Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 31. august 2014, dagen der i kirkens kalender er 11. søndag i trinitatis. Evangelieteksten,

Læs mere

Lære og Pagter AFSNIT 1

Lære og Pagter AFSNIT 1 Lære og Pagter AFSNIT 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE JESU GENKOMST Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk Om du er opvokset i en kristen sammenhæng så har du helt

Læs mere

F re m tid e n s Regerin

F re m tid e n s Regerin F re m tid e n s Regerin Klare og uimodsigelige Beviser for, at der skal blive indført en retfærdig Regering paa Jorden, og en Redegørelse for, hvorledes den vil blive oprettet Af J. F. R utherford Forfatter

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00 Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere