En retfærdig Hersker To radioforedrag af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En retfærdig Hersker To radioforedrag af"

Transkript

1

2 D ette kraftfulde, betagende Budskab, De nu skal læse, er blevet hilst med Jubel og Glæde i A ustralien, Sydafrika, Europa, de vestindiske Øer og ud over hele Nordam erika, hvor det hørtes direkte, ved a t det sam tidig udsendtes fra en Række Radiostationer tv æ rs over det am e rikanske Kontinent, foruden a t det blev tran sm itte re t af Kortbølgesendere, der omspændte hele Verden. A t disse F oredrag nu udkom m er paa Tryk, vil opfylde et Ønske, som en Mængde Radiolyttere h ar givet U dtryk for. De og alle andre rettæ n kende M ennesker vil sæ tte P ris paa, hvad De her skal læse, og høste U dbytte deraf. En retfærdig Hersker To radioforedrag af J. F. RUTHERFORD Copyrighted 1934 VAGTTAARNETs Bibel- og T raktatselskab København, Oslo 5660 A fdelingskontorer i London, M agdeburg, Paris, Toronto, Strathfield, Kapstaden, Bern, Stockholm, Oslo og andre Byer. RIGHTEOUS RULER Danish Printed in Switzerland T ry k t i Schweiz

3 3 Indledning Alle hæderlige og rettænkende Mennesker læn* ges oprigtigt efter, at en retfærdig Hersker skal tage Styret i sin Haand. Efter at Menneskene nu i mange Aarhundreder har gjort, hvad de kunde for at skabe en ideel Regering, viser Resultatet sig at være ble* vet den rene Fiasko. Menneskene er ved at tabe Mo* det, og Nød og Forvirring raader iblandt dem. I alle Lande har Folket lidt under uretfærdige Herskeres Styre, og deres Lidelser er værre i vor Tid, end i de Tider der er gaaet. De Ordsprog, der blev skrevet for adskillige Aarhundreder siden, er lige saa sandt i Dag som dengang:»en brølende Løve, en graadig Bjørn er en gudløs, som styrer et ringe Folk. Ufor* ständig Fyrste øver megen Vold.«Ordsprogene 28:15,16. Kun faa er de, der ikke har mistet Haabet om, at der skal komme en retfærdig Hersker og indføre en ideel Regering. Naar Menneskene har opgivet Haabet, skyldes det hovedsagelig, at de ikke ved, hvad Aarsagen er til Verdens Nødstilstand og til hele den Forvirring, de lever under. Naar Statsledel* sen lægges i Hænderne paa en ny Mand og han ved sin Tiltræden forkynder for Folket, at han»sætter sin Lid til Guds Ledelse«, faar dette straks Haabet til at flamme op igen for en Tid. Men naar de ser, hvor fuldstændig det mislykkes for denne Hersker at indføre Retfærdighed, Fred og Fremgang, mister de Troen baade paa Mennesker og paa Gud. Resul*

4 4 e n r e t f æ r d ig h e r s k e r tatet bliver, at Uretfærdighed og Forbrydelse faar friere Løb. Vær ikke alt for hastig til at tilskrive et ufuldkomment Menneske Skylden for denne Nøds* tilstand. Alle Mennesker begaar Fejl, selv om de har de bedste Hensigter. Mange af disse Fejlgreb skyldes manglende Forstaaelse baade fra den sty* rendes og de styredes Side.»Uden Syner forvildes et Folk.«(Ordsprogene 29:18) Det er ikke nok at sige: Jeg stoler paa, at Gud vil lede mig i Ledelsen af Statens Anliggender; det er noget helt andet at blive ledet af Gud. Gud leder Menneskene gennem sit Ord, der er fremholdt i Bibelen.»Dit Ord er en Lygte for min Fod, et Lys paa min Sti.«(Salme 119: 105) Den eneste Maade, man kan lære Guds Vilje at kende paa, er ved at blive oplært af hans Ord: De lærvillige bliver vejledet i det, som er ret. Salme 25:9. De vil faa at se, at Gud i Bibelen tydeligt gør Rede for, hvorfor det nuværende Styre over Verden er uretfærdigt, og hvad der er endnu vigtigere, er at De gennen Bibelen kan komme til Klarhed over, at fehova er den retfærdige, vise og kærlige Gud, og at han i sin Naade snart vil gøre Ende paa det uret* færdige Styre og lade Retfærdsstyret for evigt træ* de i Stedet derfor. Det er muligt for Dem at faa Ad* gang til dette mægtige Forraadskammer, fuldt af uvurderlig Kundskab, og naar De opnaar denne Kundskab, vil det fylde Dem med en Fred og Glæ* de, der ikke lader sig beskrive med menneskelige Ord. Det, der siges i denne lille Bog, har netop til Hensigt at hjælpe Dem til at finde, hvor disse Sand*

5 INLEDNING 5 heder staar skrevet i Bibelen, og til at sammenhob de dem med de Begivenheder, der er indtruffet for vore Øjne, saa at det paa dette Grundlag vil blive let at naa til en ret Forstaaelse. Disse Sandheder vil slaa det uimodsigeligt fast, at der nu er ved at finde en indgribende Forandring Sted i Verdens An* liggender, og at vi om kort Tid skal opleve, at Menneskenes Anliggender her paa Jorden skal ord* nes i nøje Overensstemmelse med Retfærdighed, saa at Forholdene bliver netop saaledes, som alle hæderlige og rettænkende Mennesker inderligt øn* sker. Det vil være af den største Værdi for Dem at opnaa denne Kundskab nu, thi hvis De retter Dem efter denne Forstaaelse, vil De staa under den guddommelige Visdoms Ledelse.»Lykkelig den, der har opnaaet Visdom, den, der vinder sig Ind* sigt.«ordsprogene 3:13. Kom jiu til Klarhed over ved Gennemlæsning af de efterfølgende Sider, hvorledes Herredømmet over Verden vil blive i Løbet af kort Tid. De vil da ogsaa samtidig forstaa, et denne Forandring kun vil kunne blive gennemført ved, at der gaar en Trængsel over Verden, større end der nogen Sinde tidligere har været. Det vil da være af Betydning for Dem at vide, hvorledes De skal stille Dem, og i denne lille Bog vil De finde klare Anvisninger paa, hvilken Vej der fører til sikker Redning, og nu er Tiden inde til at fly til dette eneste Tilflugtsted.

6

7 7 Verdensherredømmet (Foredrag af Do mm er Rutherford i Los Angeles, den 25. Marts 193Jf, rundkastet over 150 Radiostationer.) I adskillige Aar har det været min Forret at for* kynde Guds Sandhedsbudskab for Menneskene, saaledes som dette er fremholdt i Bibelen, og at benytte mig af Radioen i dette Øjemed. Sandheden er ikke populær og fremkalder derfor megen Mod* stand. For nitten Aarhundreder siden sendte Gud Jesus til Jorden, for at han skulde bringe Menne* skene Guds Sandhedsbudskab. Jesus fuldførte tro* fast sin Mission og blev korsfæstet, fordi han for* kyndte Sandheden. Sandheden vil aldrig blive po* pulær, før en indgribende Forandring finder Sted, og Verdensherredømmet overgaar paa andre Hæn* der. Jeg beder Dem om nøje at følge, hvad jeg her skal fremholde, for at De bedre maa forstaa, hvor* for Sandheden møder saa megen Modstand, og hvad der vil være det eneste rigtige for Menneskene at gøre under disse Forhold. Alle rettænkende Mennesker maa nu give Agt, thi dette Budskab skal særlig bringe dem Hjælp og Trøst i denne Ver* dens Skæbnetime. Det er ikke noget Menneskes Budskab, men Guds Budskab, der fremføres ifølge hans Vilje. Først vil jeg give Dem den bibelske Definition af Ordet»Verden«og dernæst paavise, hvem der

8 8 EN RETFÆRDIG HERSKER behersker Verden, og hvorfor en saa gennem* gribende Forandring snart vil finde Sted og Ver* densherredømmet overgaa paa andre Hænder.»Verden«er et Udtryk for Jordens Folk organi* seret i Grupper med forskellige Regeringsformer, under Overledelse af en usynlig Magt eller Over* herre. I Bibelen bruges Ordet»Himmel«som Ud* tryk for den usynlige Del af dette Styre, medens»jord«betegner den synlige Herskermagt, og det er»himmel«og»jord«, der tilsammen udgør»verden«. De rettænkende Mennesker er saadan* ne, som oprigtigt længes efter, at Ret og Retfær* dighed skal komme til at beherske alt, hvilket i Virkeligheden vil sige, at Guds Vilje skal komme til at ske paa Jorden saavel som i Himmelen. Gud,»hvis Navn alene er Jehova«, er den Høj* este, Kilden til Retfærdighed og Liv. Jesus Kristus er Guds Søn, der af Jehova har faaet tildelt den øverste udøvende Myndighed. Han er Menneske* nes Genløser og Verdens retmæssige Hersker, og Satan, Djævelen, er den Onde, Guds Modstander og Menneskenes største Fjende. I Aarhundreder har Satan været Verdens usynlige Overherre, den, der har behersket alle Ting. Der maa finde en For* andring Sted, saaledes at Herredømmet overgaar fra Satan til Jesus Kristus. Denne Forandring er forestaaende og vil finde Sted i denne Generation. Jeg skal nu gøre Rede for, hvorledes Djævelen blev Verdens Hersker. Jehova Gud skabte Jorden og det fuldkomne Menneske paa den. Han satte den aandelige Skab* ning Lucifer til at være Jordens usynlige Overherre.

9 VERDENSHERREDØMMET 9 Lucifer var bistaaet af en Skare aandelige Skab* ninger eller Engle, der udgjorde en Del af hans særlige Organisation. Lucifer gjorde Oprør imod Jehova Gud, og i dette Oprør fik han ogsaa Støtte fra sin Hærskare af Engle. Resultatet blev, at Men* nesket forledtes til Lovløshed og dømtes til Døden. Da hele Menneskeslægten er udsprunget fra dette ene Menneske, efter at han havde syndet og var blevet dømt til Døden, er alle Mennesker blevet født ufuldkomne. (Romerne 5:12) Gud forandre* de Lucifers Navn til Djævel, Satan, Slange og Dra* ge. Siden da har Verden været styret og behersket af Satan og hans Hærskare af onde Engle. Overmodig, som Satan var, vilde han gøre gæl* dende, at Jehova Gud ikke var i Stand til at faa noget Menneske paa Jorden til at forblive trofast og sanddru over for Gud. Denne Udfordring tog Gud op. Skønt Satan og hans Engle var dømt til Døden, har de dog faaet Lov til at fortsætte uhin* dret med deres onde Gerninger inden for en nær* mere bestemt Tidsperiode, idet Gud afventer sin egen belejlige Tid til at gribe ind imod dem. Da Slægten var begyndt at tage til paa Jorden, fik Sa* tan og hans onde Engle andre af Englene, som hid* indtil havde været fuldt viet til Gud, til at materia* lisere sig, og saaledes i menneskelig Skikkelse bian* de sig med Menneskene. De giftede sig med Men* neskenes Døtre, og denne Forbindelse førte til et Afkom af usædvanlig Art. I den Tid, der fulgte efter, fyldtes Jorden med Gudløshed og Vold, og Gud gav da til Kende, at han vilde udrydde»den daværende Verden«i en Vandflod. Den Tid kal*

10 10 EN RETFÆRDIG HERSKER des i Bibelen for»noas Dage«, tbi Noa var en ret** færdig Mand, der holdt fast ved Gud i Sandhed og Oprigtighed. Jehova Gud bød da Noa at bygge en Ark, i hvilken han selv og hans allernærmeste skulde søge Tilflugt. Noa gjorde, hvad der var ham befalet, og derpaa kom Syndfloden over Verden og tilintet* gjorde alt Kød. Denne Tilintetgørelse af alt Kød var et forbilledligt Udtryk for Tilintetgørelsen af den nuværende onde Verden. At nogle faa Mens nesker søgte Tilflugt i Arken og blev frelst var et billedligt Udtryk for de Millioner af rettænkende Mennesker, som skal overleve Slaget paa Guds, den Almægtiges, store Dag, det mægtige Slag, der nu snart skal udkæmpes. En klar Forstaaelse af disse Forhold er nu af den største Betydning for alle ret* tænkende Mennesker. Det er nemlig et Spørgsmaal om Liv og Død, og derfor forkyndes dette Bud* skab nu som et Varsko til disse. Efter Vandfloden tog Slægten stærkt til paa Jorden, og Menneskene begyndte at organisere sig i Grupper med forskellige Regeringsformer. Den største af denne Art stod under Anførsel af Nim* rod. I hans Rige saavel som i alle de Riger, der senere er opstaaet, har den synlige Herskermagt været fordelt mellem tre Magtfaktorer, nemlig de toneangivende og ledende inden for Religion, Poli* tik og Handel. I al denne Tid har Djævelen, Satan, udøvet sin besnærende Magt over Nationerne, vild* ledt og bedraget dem, og faaet dem til at vende sig fra den sande Gud; men i alle disse svundne Aar* hundreder har Gud haft nogle, som trofast og sand*

11 VERDENSHERREDØMMET 11 drue har holdt ud paa hans Side, og disse har han brugt som sine Vidner paa Jorden. Saa kom den Tid, da Jehova organiserede Is** raels Folk som et Folk eller et Rige, der skulde høre ham til, og han brugte dette Folk til paa billedlig Vis at give Udtryk for, hvad der var hans Vilje med Menneskene. En Tid lang holdt dette Folk sig trofast til Gud, men lidt efter lidt gav baade de styrende og Folket efter for Djævelens snedige Paavirkning og lod sig forlede til at svigte Gud, hvorpaa dette Folk fuldstændig blev udryddet. Israel var et Forbillede paa»kristenheden«. De Nationer paa Jorden, der nu kaldes»kristenheden«, begyndte i sin Tid med at tjene Jehova, men lidt efter lidt gik de bort fra den sande Gudsdyrkelse, gav efter for Satans forførende Indflydelse og blev fordærvede. Guds Dom er derfor, at de fuldstæn* dig skal udryddes i Harmagedon, ligesom Israel blev udryddet. Den listige og snedige Fjende, Satan, har for at forføre Menneskene sørget for at holde dem i Uvidenhed angaaende ham selv og hans Arbejde, ja, hans Tjenere har endog faaet Menneskene til at afvise Tanken om, at der overhovedet findes nogen Satan. Det Spørgsmaal, som De nu maa tage Stilling til, er, hvorvidt De vil tro Menneskers Ord og tage det for gode Varer eller tro Bibelens Sand* hed, Guds Ord, og holde sig til det alene. Det Bud* skab, jeg her fremfører, gælder dem, som tror, at Bibelen er Guds Ord, og det vil være en Trøst for dem, men ikke for andre. Verden befinder sig nu i stor N ød og Vaande. De styrende i alle Lande

12 12 EN RETFÆRDIG HERSKER under Solen er grebet af stor Forvirring. De er klar over, at en Katastrofe er ved at nærme sig, men de kan ikke finde ud af, hvad Grunden hertil er, og heller ikke vil de lytte til Bibelens Sandhed herom. Mange religiøse Ledere har fortalt, at denne Nød over Verden kommer som en Straf fra Gud. Skriften siger imidlertid udtrykkeligt, at Djævelen, Satan, er Ophavsmand til al den Nød og Elendig* hed, der nu plager Menneskene. Det hedder saale* des i Aabenbaringen 12:12:»Ve Jorden og Havet, thi Djævelen er nedsteget til eder og har stor Vrede, fordi han ved, at han kun har liden Tid.«Jeg skal nu fortælle Dem, hvorfor Satan har bragt al denne Ve og Vaande over Jordens Nationer. Straks da Satan begyndte at gøre Oprør, lovede Gud, at han vilde frembringe en»sæd«, som, naar Tiden var inde dertil, skulde styre Verden i Ret* færdighed, tilintetgøre Satan og hans Organisation og skænke alle de Folk og Nationer paa Jorden, der søger Ret og Retfærdighed, Fred, Fremgang og Liv. Denne forjættede»sæd«eller Hersker er Kristus Jesus, Guds elskede Søn. Om ham er der skrevet:»paa hans Skulder skal Herredømmet hvile, og hans Navn skal være: Underfuld*Raad* giver, Vældig*Gud [Storhersker], Evigheds*Fader, Fredsfyrste. Stort bliver Herredømmet, endeløs Freden... Hærskarers Jehovas Nidkærhed gør det.«(esajas 9:6,7) Kristus Jesus er saaledes tydeligt udpeget som den, der er Jordens retmæssige Her* sker, gennem hvem Menneskeslægten skal mod* tage de eftertragtede Goder og Velsignelser.

13 VERDENSHERREDØMMET 13 Efter at Mennesket Jesus havde bragt Guds Sandhedsbudskab til Israel, blev han i Aar 33 slaaet ihjel af Satans villige Tjenere. Gud oprejste derpaa Jesus fra Døden, gav ham det guddommelige Liv, gjorde ham til den mest ophøjede i Universet og udnævnte ham til at være Verdens Konge eller Hersker, men fik imidlertid Besked om at vente, indtil Guds Tid var inde til, at han skulde overtage Herrevældet. (Salme 110:1) Medens Jesus var her paa Jorden, udtalte han, at han skulde gaa bort for at modtage Riget, og at han derpaa vilde komme igen og oprette dette Rige. Derfor lærte han alle Kristne at bede:»komme dit Rige, ske din Vilje paa Jorden.«Som Svar paa Spørgsmaalet om, hvad der skulde være Tegnet paa eller Beviset for, at han var kom* met igen for at oprette sit Rige, sagde Jesus, at Verdenskrigen skulde afmærke Begyndelsen til, at han tog sig af Verdens Anliggender. Denne Ver* denskrig kom i 1914 som en Opfyldelse af den Pro* feti, Jesus havde udtalt. Det var da, Jehova Gud overdrog Jesus den ærefulde Opgave at styre Ver* den. (Salme 2:6-12) Kristus Jesus er nu en Aand og kan følgelig ikke ses med Menneskeøjne. Satan har i lang Tid været Verdens usynlige Hersker, men hans Styre skal nu høre op, og Kristus Jesus bliver i Stedet den usynlige Hersker over Verden, den, der har alle Ting i sin Haand. Jehova Gud har i Aarhundreder ladet Satan blive staaende som den usynlige Hersker, men den Tidsfrist, der var ham indrømmet, er nu til Ende, og følgelig er det ude med Satans Verden. Tiden er kommet til, at Kristus

14 14 EN RETFÆRDIG HERSKER Jesus i Stedet skal ordne med Verdens Anliggender, og han vil tilintetgøre den onde Hersker over denne Verden og alle, som støtter denne onde Hersker, inden han begynder at udøve sin egentlige Virk* somhed til Lykke og Velsignelse for Menneskene. Satan ved, at der kun er kort Tid igen til Har* magedon, da den endelige Kamp skal udkæmpes mellem Satan og hans Engle paa den ene Side og Kristus Jesus og hans Engle paa den anden. Netop fordi Satan ved dette, bringer han al mulig Elen* dighed over Verden, for derved at faa Menneskene til i Afsky at vende sig bort fra den sande Gud, hvilket imidlertid vil betyde deres Undergang. Den samme Tanke kommer til Udtryk i Jesu Ord, da han sagde, at ved Verdens Ende skulde der raade stor Nød paa Jorden, Forvirring, Frygt og For* tvivlelse, fordi Menneskene ængstes for den Gru, de forstaar, er ved at komme over Verden. Det er netop, som Forholdene er i denne Tid. Den store Forandring fra et uretfærdigt Styre til et retfærdigt Styre over Verden er umiddelbart forestaaende. I Erkendelse af, at hele Verden truer med at bryde sammen, har de styrende paa Jorden dannet det saakaldte Folkeforbund som en Erstatning for Guds Rige, og religiøse Ledere i Verden har hyldet dette Folkeforbund som»det politiske Udtryk for Guds Rige paa Jorden«, hvilket i Bund og Grund er en falsk Betegnelse. Folkeforbundets Venner i Amerika har sluttet sig sammen og dannet et Sei* skab til Støtte for Forbundet, og de har nu udsendt en Opfordring til Folket om ogsaa at være med til at støtte Folkeforbundet. I dette Opraab hedder det

15 VERDENSHERREDØMMET 15 bl. a.:»i en Verden saa mørk som den, vi nu lever i, bør man ikke puste det eneste Lys ud, som fin* des«, hvilket altsaa skulde sige, at Folkeforbundet er Verdens eneste Haab. Jeg ønsker her at rette en Advarsel til Folket og sige, at Folkeforbundet er et Produkt af Satan og er blevet dannet for at for* føre Menneskene og gøre dem blinde for Sandheden angaaende Guds Rige. Folkeforbundet vil uvæger* lig gaa til Grunde sammen med de øvrige Dele af Satans Organisation. Gud vidste fuld Besked paa Forhaand om dette Forsøg fra Nationernes Side paa at slutte sig sammen, og lod derfor en af sine Profe* ter sige herom: Slut eder blot sammen i Forbund, I Folkeslag, I skal dog blive sønderbrudt, foren jer og læg Raad op sammen, det skal dog briste, træf indbyrdes Aftaler, det slaar dog fejl. Esajas 8: 9,10. Som Svar paa Spørgsmaalet om, hvad der skulde / tjene til Bevis paa, at Verdens Ende var kommet, \ henviste Jesus bl. a. til Folkeforbundet og beteg* ) n'edf det som»l^etæggejs^ S ^ éfes fy g g ^ghedgt j fordi det anmassende søger at træde i Guds Riges V Sted. Han sagde til sine Efterfølgere: Naar I da ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed [Folkeforbun* / det] staa paa hellig Grund, da skal I^ly til Guds\ Rige. "(Matthæus ) Jesus fremsætter den* ne Advarsel, fordi Folkeforbundet er Satans Paahit, gennem hvilket han søger at gøre Menneskene blin* de for Sandheden. Alle, som tager deres Tilflugt til Folkeforbundet, vil komme galt af Sted. Guds Rige under Kristus er Menneskeslægtens eneste

16 16 EN RETFÆRDIG HERSKER Haab, og kun i Guds Organisation er der Redning at finde. I over atten Hundrede Aar var Israelitterne Guds forbilledlige Folk, og der er udtrykkelig sagt i Bibelen, at det, der hændte med det Folk, var et Forbillede paa, hvad der skulde ske ved Verdens Ende, hvor vi nu befinder os. Israels Folk blev ab lerede organiseret som et Folk, medens de boede i Ægypten. De var der et Billede paa de Mennesker paa Jorden i denne Tid, som staar paa Guds og Kristi Side og længes efter at se Retfærdighed ind** ført og Undertrykkelse afskaffet. Farao, Ægyptens Konge, var et Udtryk for Satan, den Onde, Verdens Gud eller usynlige Hersker. Farao og hans Stor* mænd undertrykte Israelitterne paa det grusomste. Jehova Gud sendte Moses og Aron til Ægypten, for at de skulde aflægge Vidnesbyrd om hans Navn og Magt. Moses var et Forbillede paa Kristus Jesus, medens Aron var et Forbillede paa Jehovas Vid* ner, der virker under Kristi Jesu Ledelse. Gud bød Moses og Aron at træde frem for Farao og kræve, at Guds Folk Israel skulde faa Lov til at tilbede og tjene Gud paa den Maade, Gud havde anvist dem. Farao nægtede at imødekomme denne Anmodning. Da bød Gud Moses at bringe Plager over Ægypten, for at baade de styrende og Folket kunde faa klart at vide, at Jehova er den almægtige Gud, og at hans Befalinger skal og maa adlydes. I alt var der ti Plager, der ramte Ægypten. Den niende Pia* ge bestod i, at tykt Mørke lejrede sig over hele Ægyptens Land med Undtagelse apdet Omraade, hvor Guds udvalgte Folk befandt sig. Israelitterne

17 VERDENSHERREDØMMET 17 Kavde fuldt Lys, hvilket var en Gunstbevisning fra Jehovas Side. Nu ved Verdens Ende har Jehova udsendt den, der er større end Moses, Kristus Jesus, saavel som den Skare af Vidner, der er billedligt fremstillet ved Aron, og befalet, at hans Vidnesbyrd skal aflægges for de styrende i Verden og for Folket, for at lade dem vide, at Jehova er den Højeste, og at hans Folk skal have Lov til uhindret at tilbede og tjene Gud i Overensstemmelse med hans An* visninger. I Aaret 1919 forenede»kristenhedens«politiske, religiøse og kommercielle Magthavere sig om at oprette Folkeforbundet, i Modstrid med Guds Rige under Kristus, og siden da har alle disse synlige Herskere med stor Kraft og Voldsomhed bekæmpet Jehovas Vidner. Paa Herrens Befaling har hans Vidner givet de styrende klar Besked om, at Verden en endt, og at Guds Rige er nær. Lige* ledes har de krævet af de styrende, at Guds Folk skal have Lov til uhindret at tilbede ham, saaledes som Jehova har paalagt dem. Dette Advarsels* budskab er Gang paa Gang blevet overbragt de styrende i Verden som et Modstykke til de ni Pia* ger, der kom over Ægypten. Ligesom den niende Plage over Ægypten bestod i tykt Mørke, saaledes er de styrende i Verden nu indhyllet i tykt Mørke og ved ikke, hvad det er, Gud har for, fordi de ikke har villet give Agt paa Guds Sandhed. Det kommer tydeligt til Udtryk ved, at Folkeforbundet erklæres for at være det eneste Lys, der nu lyser paa Jorden. Der er kun een Undtagelse fra denne Mørketilstand, og den bestaar deri, at de Menne*

18 18 EN RETFÆRDIG HERSKER sker, som har stillet sig paa Guds og paa hans Ri* ges Side, nu kan vandre i Guds Ords Lys og finde den rette Vej. Da den niende Plage over Ægypten var ved at være til Ende, sagde Farao til Moses og Aron: Gaa bort fra mig og lad mig ikke se jer merel Efter at den modbilledlige niende Plage er kommet over de styrende i Verden, har de paa lignende Vis sagt til Jehovas Vidner: Gaa bort fra os og lad os ikke have mere med jer at gøre! Farao bød Jehova Gud Trods. De styrende i Verden gør nu det sam* me. De staar Jehovas Vidner imod, lader haant om Guds Advarsel og forkaster Gud og hans Rige. I Overensstemmelse med Jehovas Vilje og Be* faling vil Jehovas Vidner herefter ikke rette flere Advarsler til de styrende i Verden, men vil nu hen* lede de rettænkende Menneskers Opmærksomhed paa Budskabet om Harmagedon og om Guds Rige, ligesom Moses og Aron gav Israelitterne særlige Instruktioner umiddelbart før den tiende Plage kom over Ægypten. Ifølge Ægyptens Love indtog de førstefødte en Særstilling og nød særlige Begunstigelser. De før* stefødte i dette profetiske Billede staar derfor som et Udtryk for de styrende paa Jorden i denne Tid. Den tiende og sidste Plage, som Gud sendte over Ægypten, bestod i følgende: Jehova sendte sin En* gel gennem Ægyptens Land og lod denne Engel slaa alle Ægyptens førstefødte ihjel, men Israelit* ternes førstefødte stod under Jehovas Beskyttelse, fordi de havde adlydt hans Befalinger, som et Ud* tryk for Tro paa Menneskets Genløser. Israelitter* ne forlod umiddelbart herefter Ægypten, men blev

19 VERDENSHERREDØMMET 19 forfulgt af Farao og hans Mænd, som alle blev tilintetgjort i det røde Hav. Dette var et billed* ligt Udtryk for Slaget ved Harmagedon, der skal føre til, at hele Satans Styre over denne Verden, baade det synlige og det usynlige, gaar til Grunde. Skriften giver klart til Kende, at Gud aldrig benytter sig af nogens Uvidenhed, men at han altid giver fuld Besked, inden han skrider til Handling for at holde sit Navn i Ære. Læg Mærke til, at han lod Noa vidne baade over for Mennesker og Engle om, at det var hans Agt at tilintetgøre den daværen* de Verden, inden han bragte Syndfloden over dem. Han lod Moses og Aron advare Ægyptens ledende Mænd Gang paa Gang, og da først kom Tilintet* gøreisen over denne Verdensmagt. Han lod Jesus tale sit Advarselsord til det genstridige Israel, og derefter kom Undergangen over det Folk. Nu har Jehova ladet sine Vidner give denne Verdens Her* skere klar Besked, og naar dette Vidnearbejde er fuldendt, vil en hastig og fuldstændig Undergang komme over hele Verden. Syndfloden, Ægyptens Undergang og Jerusalems Fald bragte stor Træng* sei over Folket dengang, men Jesus erklærer, at Harmagedon skal bringe den største Trængsel over Verden, der nogen Sinde har været, og at det skal blive den sidste. (Matthæus 24:14,21,22) Herud* fra ved vi, at det forestaaende Slag ved Harmagedon vil komme over alle de gudløse, baade de usynlige og de synlige, som en evig Dom. Slaget ved Harmagedon vil ikke blive et Slag, der udkæmpes mellem Mennesker her paa Jorden. Harmagedon er en Betegnelse for»krigen paa

20 20 EN RETFÆRDIG HERSKER Guds, den Almægtiges, store Dag«, da Kristus Je* sus og hans Engle vil kæmpe imod Satan og hans onde Hærskare, og da Kristus Jesus skal vinde en afgjort Sejr. Læg her Mærke til de Ord, der er optegnet i 2 Peter 3. I de sidste Dage vil der være nogle, der haaner Tanken om et Gudsrige, idet de med Vilje er blinde for og uvidende om den Sand* hed, at de gamle Himle og Jorden, som udgjorde den daværende Verden, blev oversvømmet af en Vandflod og gik til Grunde i Kraft af Guds Ord, medens de nuværende Himle og Jorden ved det samme Ord holdes i Forvaring til Undergang, paa den Dag da Domme og Fortabelsen skal komme over de gudløse... Men vi forventer og fremskyn* der Guds Dags Tilkommelse, for hvis Skyld Himle skal antændes og opløses og Elementer [de synlige styrende Magter] komme i Brand og smelte. 2 Peter 3:3-7,12. Disse inspirerede Ord i Bibelen taler om, hvad der snart skal komme over Verden for fuldstændig at gøre Ende paa Satans Styre og saaledes bane Vejen for Kristi Retfærdsstyre. Apostelen siger videre:»men vi forventer efter hans Forjættelse nye Himle og en ny Jord, i hvilke Retfærdighed bor.«(2 Pe* ter 3:13) Dette er et Udtryk for den fuldstændige Forandring, der skal finde Sted med Hensyn til Verdensherredømmet. De»nye Himle«er Kristus* skaren eller det usynlige Styre, den»nye Jord«er de trofaste fra Abels Tid og indtil Johannes Dø* beren, der da skal være oprejst som fuldkomne Mennesker og virke som.de synlige Herskere paa

21 VERDENSHERREDØMMET 21 Jorden. Det vil i Sandhed blive et Retfærdsstyre. Salme 45:17; Esajas 32:1. I Aabenbaringen 21 kaldes Verdens nye Rege* ring symbolsk»den hellige Stad«eller Organisa* tion, og der siges om den, at den kommer ned fra Himmelen fra Gud. Universets store Gud, Jehova, vil da lægge sin vældige Magt for Dagen gennem Kristus Jesus og velsigne alle dem, der adlyder hans retfærdige Lov.»Han skal aftørre hver Taare af deres Øjne, og Døden skal ikke være mere, ej heller Sorg, ej heller Skrig, ej heller Pine skal være mere, thi det forrige er veget bort. Og han, som sad paa Tronen, sagde: Se, jeg gør alle Ting nye... Thi disse Ord er troværdige og sande.«aaben* baringen 21:4, 5. Jeg vil atter henlede Deres Opmærksomhed paa, at det saakaldte»hellige Aar«ikke har bragt den lovede Fred og Fremgang, og det burde i sig selv overbevise alle rettænkende Mennesker om, at det ikke kan være ifølge Guds Bemyndigelse, at Aaret 1933 er blevet kaldt et helligt Aar, og at han heller ikke besvarer de Mænds Bønner, som søger at gøre det til et helligt Aar. Paa Jorden findes der ingen Fred nu, og Fattigdommen stikker sit hæslige Ho* ved frem Landet over. Som Jehovas Vidner har vi intet udestaaende med nogen og ønsker ikke at strides med dem. Det eneste, vi ønsker, er at være lydige mod Guds Befaling om at forkynde hans Sandhedsbudskab. Da han har befalet, at dette

22 22 EN RETFÆRDIG HERSKER Budskab skal forkyndes, vil vi ved Guds Naade gøre det, uden Hensyn til den Modstand vi maatte møde, og naar vi har gjort det, hører vort Ansvar op, og Deres begynder. Jeg maa lade Dem vide, at alle menneskelige Planer om at bringe Verden paa Fode igen nødvendigvis vil mislykkes. Verden er blevet ramt af en Sygdom til Døden, og den vil ogsaa dø. Der kan muligvis komme en kort Tids Opblomstring, men den vil i saa Fald blive meget kort. Jehovas Forordning gaar ud paa, at der skal finde en fuldstændig Forandring Sted, hvad Ver* densherredømmet angaar, og følgelig maa den garn* le Verden gaa til Grunde. Under den forfærdelige Katastrofe, der snart skal ramme denne Verden, vil alle, som staar Gud imod, dø, og det vil ikke være dem muligt at und* fly eller finde Redning noget Sted. (Jeremias 25: 33-36) Hverken for Gods eller Guld eller ved Hjælp af sin store Indflydelse i Verden, vil man kunne købe sig Beskyttelse og Tryghed i den store Trængselstid. Der er skrevet om denne Tid i Guds Ord:»Jorden tømmes og plyndres i Bund og Grund, thi Jehova har talt dette Ord... Vanhellig blev Jorden under dem, som bor der, thi Lovene krænked de, overtraadte Budet, brød den evige Pagt.«(Esajas 24:3,5) Den evige Pagt, der her tales om, er Guds Pagt angaaende Livets Hellighed. (1 Mosebog 9:1-11) Hvert eneste Folk paa Jorden har groft krænket denne Pagt ved ganske unødigt

23 VERDENSHERREDØMMET 23 og i Utide at sende Mennesker i Døden. Som Eks* empier paa saadanne meningsløse Blodpletter paa Amerikas Historie skal jeg nævne den grusomme Behandling, Indianerne er blevet udsat for, den vilde Nedslagtning af Dyr, som har fundet Sted hovedsagelig for at tilfredsstille Menneskers Gridskhed og Lyst. De kommercielle og politiske Magthavere paa Jorden har uretfærdigt undertrykt og ihjelslaaet Millioner af Mennesker, og de ledende Mænd inden for den religiøse Flok har set igennem Fingre med saadan Uretfærdighed og undskyldt den. Gud vil bringe Balance i Regnskabet i Slaget ved Harmagedon. Jeg ønsker at advare Folk om, at Satan har bragt en ny, nedrig Sammensværgelse i Stand. De sam* mensvorne er ledende internationale Bankmænd, utro Præster og samvittighedsløse Politikere, og Sammensværgelsens Formaal er bl. a. at faa Arne* rika ind i Folkeforbundet, at tilvende sig Herre* dømmet over alt, hvad der hedder Penge og Ejen* dom, at styre Folket ved en enkelt Mand som Dik* tator, indsat af dem, ved at ophæve Tale* og Tryk* kefriheden og sætte en Stopper for den sande Til* bedelse af Gud og Kristus. Men vær ved godt Modi Den almægtige Guds Haand vil i Harmagedon fuldstændig knuse og tilintetgøre alle disse Fjender! Hvad Haab er der da for Jordens Nationer? Jehova Gud viser hen til Kristus Jesus, Verdens

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

HVAD DE HAR BEHOV. / i S. 1 \ J ' C.i. Syv fængslende Foredrag. f Ä A l \ :jr \

HVAD DE HAR BEHOV. / i S. 1 \ J ' C.i. Syv fængslende Foredrag. f Ä A l \ :jr \ HVAD DE HAR BEHOV f Ä A l \ :jr \ / i S 1 \ J ' C.i Syv fængslende Foredrag om Menneskenes Fremtid. Alle vil fole sig tiltalt af Skønheden i disse enkle og logiske Skildringer. S ide 3 Jordens nye Herskere

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

LIV I LYKKE. Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed

LIV I LYKKE. Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed LIV I LYKKE Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed Udgivet af: VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB Bibelen skal forstaas

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

VAGTTAARNETS BIBEL* OG TRAKTATSELSKAB Søndre Fasanvej 54 Telf. Valby 3612 København, Valby Postkonto 3468

VAGTTAARNETS BIBEL* OG TRAKTATSELSKAB Søndre Fasanvej 54 Telf. Valby 3612 København, Valby Postkonto 3468 VAGTTAARNETS BIBEL* OG TRAKTATSELSKAB Søndre Fasanvej 54 Telf. Valby 3612 København, Valby Postkonto 3468 VEJEN TIL FREDSRIGET Der raader i Dag stor Nød og Lidelse i Verden. Baade fysiske og mentale Byrder

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser...

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... II Mos 3:1-14 Prædiken v. pastor Jais H. Tinglund 19. juli 2010 på Evangelisk Luthersk Frikirkes sommerlejr Herren har set sit folks lidelse. Og Han sender frelse til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD Spil. } Hvem er Gud? Syv Foredrag a f J. F. RUTHERFORD Side 3 Jehova 11 S atan 20 Hvem er Guds Vidner? 29 H ans N avn 38 Evighedens Konge 46 Den uselviske 54 De skal kende, a t Jehova er Gud Dommer R

Læs mere

Copyright 1941 Udgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB København. Afdelingskontorer i de fleste Lande.

Copyright 1941 Udgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB København. Afdelingskontorer i de fleste Lande. TEOKRATIET det er det, som har den største Betydning i Verden for Tiden, og om det skal meget snart Verdenshistoriens største Krig udkæmpes, Slaget ved Harmagedon. Folk i alle Lande adskilles nu i Anledning

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Romerne 6:23 thi Syndens Sold er Død, men Guds Nådegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre. Romerne 8:2 Thi Livets Ånds Lov frigjorde mig i Kristus

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1: Nutidens virkelighed...7 Kapitel

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Folkets Deling Tre Foredrag af J. F. Rutherford

Folkets Deling Tre Foredrag af J. F. Rutherford Dommer Rutherfords Radioforedrag, der høres af Millioner af Mennesker hver Uge, og hans Bøger og Skrifter, har været til stor Hjælp og Vejledning for mange retsindige Mennesker. Han har skrevet 58 forskellige

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING! 1. Petersbrev 5:8-9! Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en! brølende løve og leder!efter nogen at sluge; tå ham

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Forestillingen om, at man kan være kristen

Forestillingen om, at man kan være kristen Forestillingen om, at man kan være kristen uden at drive mission, er lige så absurd, som den er populær blandt mennesker, der ikke kender Jesus Kristus. Det ligger i selve det at være kristen, at man er

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Lykke Salmer: 571, 569, 574; 575, 732 Evangelium: Matt. 5,1-12 "Det er godt at have noget til gode bare det ikke er hug." Sådan hedder det i en gammel talemåde, og det passer

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7 Bibelgnask 2 Sam 7 Bibelgnask Dommerne frelste folket Moralsk forfald Ruth Introduktion til 1-2 Sam Første Samuelsbog Samuelsbogen Anden Samuelsbog 1 Sam 2 Sam 1-7 8-15 16-1 2-9 10-20 21-24 Kaldelse af

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Hvorledes alle Folkenes Længsel skal komme viser Dommer Rutherford i denne Brochure ud fra baade Kends? gerningerne og Bibelen. Udgiveren.

Hvorledes alle Folkenes Længsel skal komme viser Dommer Rutherford i denne Brochure ud fra baade Kends? gerningerne og Bibelen. Udgiveren. TILFREDSI Kan De sige at være det i Dag? Alle, som elsker Retfærdighed og Fred, maa oppebie den store salvede Konges, Messias s Komme og hans teo? kratiske Regerings Indførelse for atopnaa den fuldkomne

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

by WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY Brooklyn, N. Y., U. S. A., København, D anm ark

by WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY Brooklyn, N. Y., U. S. A., København, D anm ark VERDENS GENREJSNING Dommer R utherfords F oredrag udsendes regelm æssigt over flere Hundrede Radiostationer, og hans V æ rker er allerede udsendt i m ere end 160 000 000 E ksem plarer paa 60 forskellige

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

ET BANNER FOR FOLKET. Fred Frihed Fremgang Sundhed Liv Lykke MENNESKETS LÆNGSLERS MAAL

ET BANNER FOR FOLKET. Fred Frihed Fremgang Sundhed Liv Lykke MENNESKETS LÆNGSLERS MAAL ET BANNER FOR FOLKET Fred Frihed Fremgang Sundhed Liv Lykke MENNESKETS LÆNGSLERS MAAL ET BANNER FOR FOLKET Et opmuntrende Budskab fra Bibelen for. alle rettænkende Mennesker af J. F. RUTHERFORD Præsident

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: En ny chance Salmer: 2, 522, 308; 505, 399 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Lad det stå... måske bærer det så frugt" "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle gange sige til

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag

Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag Prædiken over epistlen Esajas 60, 1-6 V1 Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. V2 For se, mørket dækker jorden,

Læs mere

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke - hvilket mørke! Matthæus 6,22 - fra Jesu bjergprædiken Hvorfor

Læs mere

Tekster: Es 51,12-16, 1 Thess 4,13-18, Matt 24,15-28

Tekster: Es 51,12-16, 1 Thess 4,13-18, Matt 24,15-28 Tekster: Es 51,12-16, 1 Thess 4,13-18, Matt 24,15-28 Lem 10.30 8 Om alle mine lemmer 279 Venner, lad kun (mel. Vaj nu) 277 Herre, når din time kommer 274 Rejs op dit hoved 438 Hellig 477 Som korn 261 Halleluja

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere