En retfærdig Hersker To radioforedrag af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En retfærdig Hersker To radioforedrag af"

Transkript

1

2 D ette kraftfulde, betagende Budskab, De nu skal læse, er blevet hilst med Jubel og Glæde i A ustralien, Sydafrika, Europa, de vestindiske Øer og ud over hele Nordam erika, hvor det hørtes direkte, ved a t det sam tidig udsendtes fra en Række Radiostationer tv æ rs over det am e rikanske Kontinent, foruden a t det blev tran sm itte re t af Kortbølgesendere, der omspændte hele Verden. A t disse F oredrag nu udkom m er paa Tryk, vil opfylde et Ønske, som en Mængde Radiolyttere h ar givet U dtryk for. De og alle andre rettæ n kende M ennesker vil sæ tte P ris paa, hvad De her skal læse, og høste U dbytte deraf. En retfærdig Hersker To radioforedrag af J. F. RUTHERFORD Copyrighted 1934 VAGTTAARNETs Bibel- og T raktatselskab København, Oslo 5660 A fdelingskontorer i London, M agdeburg, Paris, Toronto, Strathfield, Kapstaden, Bern, Stockholm, Oslo og andre Byer. RIGHTEOUS RULER Danish Printed in Switzerland T ry k t i Schweiz

3 3 Indledning Alle hæderlige og rettænkende Mennesker læn* ges oprigtigt efter, at en retfærdig Hersker skal tage Styret i sin Haand. Efter at Menneskene nu i mange Aarhundreder har gjort, hvad de kunde for at skabe en ideel Regering, viser Resultatet sig at være ble* vet den rene Fiasko. Menneskene er ved at tabe Mo* det, og Nød og Forvirring raader iblandt dem. I alle Lande har Folket lidt under uretfærdige Herskeres Styre, og deres Lidelser er værre i vor Tid, end i de Tider der er gaaet. De Ordsprog, der blev skrevet for adskillige Aarhundreder siden, er lige saa sandt i Dag som dengang:»en brølende Løve, en graadig Bjørn er en gudløs, som styrer et ringe Folk. Ufor* ständig Fyrste øver megen Vold.«Ordsprogene 28:15,16. Kun faa er de, der ikke har mistet Haabet om, at der skal komme en retfærdig Hersker og indføre en ideel Regering. Naar Menneskene har opgivet Haabet, skyldes det hovedsagelig, at de ikke ved, hvad Aarsagen er til Verdens Nødstilstand og til hele den Forvirring, de lever under. Naar Statsledel* sen lægges i Hænderne paa en ny Mand og han ved sin Tiltræden forkynder for Folket, at han»sætter sin Lid til Guds Ledelse«, faar dette straks Haabet til at flamme op igen for en Tid. Men naar de ser, hvor fuldstændig det mislykkes for denne Hersker at indføre Retfærdighed, Fred og Fremgang, mister de Troen baade paa Mennesker og paa Gud. Resul*

4 4 e n r e t f æ r d ig h e r s k e r tatet bliver, at Uretfærdighed og Forbrydelse faar friere Løb. Vær ikke alt for hastig til at tilskrive et ufuldkomment Menneske Skylden for denne Nøds* tilstand. Alle Mennesker begaar Fejl, selv om de har de bedste Hensigter. Mange af disse Fejlgreb skyldes manglende Forstaaelse baade fra den sty* rendes og de styredes Side.»Uden Syner forvildes et Folk.«(Ordsprogene 29:18) Det er ikke nok at sige: Jeg stoler paa, at Gud vil lede mig i Ledelsen af Statens Anliggender; det er noget helt andet at blive ledet af Gud. Gud leder Menneskene gennem sit Ord, der er fremholdt i Bibelen.»Dit Ord er en Lygte for min Fod, et Lys paa min Sti.«(Salme 119: 105) Den eneste Maade, man kan lære Guds Vilje at kende paa, er ved at blive oplært af hans Ord: De lærvillige bliver vejledet i det, som er ret. Salme 25:9. De vil faa at se, at Gud i Bibelen tydeligt gør Rede for, hvorfor det nuværende Styre over Verden er uretfærdigt, og hvad der er endnu vigtigere, er at De gennen Bibelen kan komme til Klarhed over, at fehova er den retfærdige, vise og kærlige Gud, og at han i sin Naade snart vil gøre Ende paa det uret* færdige Styre og lade Retfærdsstyret for evigt træ* de i Stedet derfor. Det er muligt for Dem at faa Ad* gang til dette mægtige Forraadskammer, fuldt af uvurderlig Kundskab, og naar De opnaar denne Kundskab, vil det fylde Dem med en Fred og Glæ* de, der ikke lader sig beskrive med menneskelige Ord. Det, der siges i denne lille Bog, har netop til Hensigt at hjælpe Dem til at finde, hvor disse Sand*

5 INLEDNING 5 heder staar skrevet i Bibelen, og til at sammenhob de dem med de Begivenheder, der er indtruffet for vore Øjne, saa at det paa dette Grundlag vil blive let at naa til en ret Forstaaelse. Disse Sandheder vil slaa det uimodsigeligt fast, at der nu er ved at finde en indgribende Forandring Sted i Verdens An* liggender, og at vi om kort Tid skal opleve, at Menneskenes Anliggender her paa Jorden skal ord* nes i nøje Overensstemmelse med Retfærdighed, saa at Forholdene bliver netop saaledes, som alle hæderlige og rettænkende Mennesker inderligt øn* sker. Det vil være af den største Værdi for Dem at opnaa denne Kundskab nu, thi hvis De retter Dem efter denne Forstaaelse, vil De staa under den guddommelige Visdoms Ledelse.»Lykkelig den, der har opnaaet Visdom, den, der vinder sig Ind* sigt.«ordsprogene 3:13. Kom jiu til Klarhed over ved Gennemlæsning af de efterfølgende Sider, hvorledes Herredømmet over Verden vil blive i Løbet af kort Tid. De vil da ogsaa samtidig forstaa, et denne Forandring kun vil kunne blive gennemført ved, at der gaar en Trængsel over Verden, større end der nogen Sinde tidligere har været. Det vil da være af Betydning for Dem at vide, hvorledes De skal stille Dem, og i denne lille Bog vil De finde klare Anvisninger paa, hvilken Vej der fører til sikker Redning, og nu er Tiden inde til at fly til dette eneste Tilflugtsted.

6

7 7 Verdensherredømmet (Foredrag af Do mm er Rutherford i Los Angeles, den 25. Marts 193Jf, rundkastet over 150 Radiostationer.) I adskillige Aar har det været min Forret at for* kynde Guds Sandhedsbudskab for Menneskene, saaledes som dette er fremholdt i Bibelen, og at benytte mig af Radioen i dette Øjemed. Sandheden er ikke populær og fremkalder derfor megen Mod* stand. For nitten Aarhundreder siden sendte Gud Jesus til Jorden, for at han skulde bringe Menne* skene Guds Sandhedsbudskab. Jesus fuldførte tro* fast sin Mission og blev korsfæstet, fordi han for* kyndte Sandheden. Sandheden vil aldrig blive po* pulær, før en indgribende Forandring finder Sted, og Verdensherredømmet overgaar paa andre Hæn* der. Jeg beder Dem om nøje at følge, hvad jeg her skal fremholde, for at De bedre maa forstaa, hvor* for Sandheden møder saa megen Modstand, og hvad der vil være det eneste rigtige for Menneskene at gøre under disse Forhold. Alle rettænkende Mennesker maa nu give Agt, thi dette Budskab skal særlig bringe dem Hjælp og Trøst i denne Ver* dens Skæbnetime. Det er ikke noget Menneskes Budskab, men Guds Budskab, der fremføres ifølge hans Vilje. Først vil jeg give Dem den bibelske Definition af Ordet»Verden«og dernæst paavise, hvem der

8 8 EN RETFÆRDIG HERSKER behersker Verden, og hvorfor en saa gennem* gribende Forandring snart vil finde Sted og Ver* densherredømmet overgaa paa andre Hænder.»Verden«er et Udtryk for Jordens Folk organi* seret i Grupper med forskellige Regeringsformer, under Overledelse af en usynlig Magt eller Over* herre. I Bibelen bruges Ordet»Himmel«som Ud* tryk for den usynlige Del af dette Styre, medens»jord«betegner den synlige Herskermagt, og det er»himmel«og»jord«, der tilsammen udgør»verden«. De rettænkende Mennesker er saadan* ne, som oprigtigt længes efter, at Ret og Retfær* dighed skal komme til at beherske alt, hvilket i Virkeligheden vil sige, at Guds Vilje skal komme til at ske paa Jorden saavel som i Himmelen. Gud,»hvis Navn alene er Jehova«, er den Høj* este, Kilden til Retfærdighed og Liv. Jesus Kristus er Guds Søn, der af Jehova har faaet tildelt den øverste udøvende Myndighed. Han er Menneske* nes Genløser og Verdens retmæssige Hersker, og Satan, Djævelen, er den Onde, Guds Modstander og Menneskenes største Fjende. I Aarhundreder har Satan været Verdens usynlige Overherre, den, der har behersket alle Ting. Der maa finde en For* andring Sted, saaledes at Herredømmet overgaar fra Satan til Jesus Kristus. Denne Forandring er forestaaende og vil finde Sted i denne Generation. Jeg skal nu gøre Rede for, hvorledes Djævelen blev Verdens Hersker. Jehova Gud skabte Jorden og det fuldkomne Menneske paa den. Han satte den aandelige Skab* ning Lucifer til at være Jordens usynlige Overherre.

9 VERDENSHERREDØMMET 9 Lucifer var bistaaet af en Skare aandelige Skab* ninger eller Engle, der udgjorde en Del af hans særlige Organisation. Lucifer gjorde Oprør imod Jehova Gud, og i dette Oprør fik han ogsaa Støtte fra sin Hærskare af Engle. Resultatet blev, at Men* nesket forledtes til Lovløshed og dømtes til Døden. Da hele Menneskeslægten er udsprunget fra dette ene Menneske, efter at han havde syndet og var blevet dømt til Døden, er alle Mennesker blevet født ufuldkomne. (Romerne 5:12) Gud forandre* de Lucifers Navn til Djævel, Satan, Slange og Dra* ge. Siden da har Verden været styret og behersket af Satan og hans Hærskare af onde Engle. Overmodig, som Satan var, vilde han gøre gæl* dende, at Jehova Gud ikke var i Stand til at faa noget Menneske paa Jorden til at forblive trofast og sanddru over for Gud. Denne Udfordring tog Gud op. Skønt Satan og hans Engle var dømt til Døden, har de dog faaet Lov til at fortsætte uhin* dret med deres onde Gerninger inden for en nær* mere bestemt Tidsperiode, idet Gud afventer sin egen belejlige Tid til at gribe ind imod dem. Da Slægten var begyndt at tage til paa Jorden, fik Sa* tan og hans onde Engle andre af Englene, som hid* indtil havde været fuldt viet til Gud, til at materia* lisere sig, og saaledes i menneskelig Skikkelse bian* de sig med Menneskene. De giftede sig med Men* neskenes Døtre, og denne Forbindelse førte til et Afkom af usædvanlig Art. I den Tid, der fulgte efter, fyldtes Jorden med Gudløshed og Vold, og Gud gav da til Kende, at han vilde udrydde»den daværende Verden«i en Vandflod. Den Tid kal*

10 10 EN RETFÆRDIG HERSKER des i Bibelen for»noas Dage«, tbi Noa var en ret** færdig Mand, der holdt fast ved Gud i Sandhed og Oprigtighed. Jehova Gud bød da Noa at bygge en Ark, i hvilken han selv og hans allernærmeste skulde søge Tilflugt. Noa gjorde, hvad der var ham befalet, og derpaa kom Syndfloden over Verden og tilintet* gjorde alt Kød. Denne Tilintetgørelse af alt Kød var et forbilledligt Udtryk for Tilintetgørelsen af den nuværende onde Verden. At nogle faa Mens nesker søgte Tilflugt i Arken og blev frelst var et billedligt Udtryk for de Millioner af rettænkende Mennesker, som skal overleve Slaget paa Guds, den Almægtiges, store Dag, det mægtige Slag, der nu snart skal udkæmpes. En klar Forstaaelse af disse Forhold er nu af den største Betydning for alle ret* tænkende Mennesker. Det er nemlig et Spørgsmaal om Liv og Død, og derfor forkyndes dette Bud* skab nu som et Varsko til disse. Efter Vandfloden tog Slægten stærkt til paa Jorden, og Menneskene begyndte at organisere sig i Grupper med forskellige Regeringsformer. Den største af denne Art stod under Anførsel af Nim* rod. I hans Rige saavel som i alle de Riger, der senere er opstaaet, har den synlige Herskermagt været fordelt mellem tre Magtfaktorer, nemlig de toneangivende og ledende inden for Religion, Poli* tik og Handel. I al denne Tid har Djævelen, Satan, udøvet sin besnærende Magt over Nationerne, vild* ledt og bedraget dem, og faaet dem til at vende sig fra den sande Gud; men i alle disse svundne Aar* hundreder har Gud haft nogle, som trofast og sand*

11 VERDENSHERREDØMMET 11 drue har holdt ud paa hans Side, og disse har han brugt som sine Vidner paa Jorden. Saa kom den Tid, da Jehova organiserede Is** raels Folk som et Folk eller et Rige, der skulde høre ham til, og han brugte dette Folk til paa billedlig Vis at give Udtryk for, hvad der var hans Vilje med Menneskene. En Tid lang holdt dette Folk sig trofast til Gud, men lidt efter lidt gav baade de styrende og Folket efter for Djævelens snedige Paavirkning og lod sig forlede til at svigte Gud, hvorpaa dette Folk fuldstændig blev udryddet. Israel var et Forbillede paa»kristenheden«. De Nationer paa Jorden, der nu kaldes»kristenheden«, begyndte i sin Tid med at tjene Jehova, men lidt efter lidt gik de bort fra den sande Gudsdyrkelse, gav efter for Satans forførende Indflydelse og blev fordærvede. Guds Dom er derfor, at de fuldstæn* dig skal udryddes i Harmagedon, ligesom Israel blev udryddet. Den listige og snedige Fjende, Satan, har for at forføre Menneskene sørget for at holde dem i Uvidenhed angaaende ham selv og hans Arbejde, ja, hans Tjenere har endog faaet Menneskene til at afvise Tanken om, at der overhovedet findes nogen Satan. Det Spørgsmaal, som De nu maa tage Stilling til, er, hvorvidt De vil tro Menneskers Ord og tage det for gode Varer eller tro Bibelens Sand* hed, Guds Ord, og holde sig til det alene. Det Bud* skab, jeg her fremfører, gælder dem, som tror, at Bibelen er Guds Ord, og det vil være en Trøst for dem, men ikke for andre. Verden befinder sig nu i stor N ød og Vaande. De styrende i alle Lande

12 12 EN RETFÆRDIG HERSKER under Solen er grebet af stor Forvirring. De er klar over, at en Katastrofe er ved at nærme sig, men de kan ikke finde ud af, hvad Grunden hertil er, og heller ikke vil de lytte til Bibelens Sandhed herom. Mange religiøse Ledere har fortalt, at denne Nød over Verden kommer som en Straf fra Gud. Skriften siger imidlertid udtrykkeligt, at Djævelen, Satan, er Ophavsmand til al den Nød og Elendig* hed, der nu plager Menneskene. Det hedder saale* des i Aabenbaringen 12:12:»Ve Jorden og Havet, thi Djævelen er nedsteget til eder og har stor Vrede, fordi han ved, at han kun har liden Tid.«Jeg skal nu fortælle Dem, hvorfor Satan har bragt al denne Ve og Vaande over Jordens Nationer. Straks da Satan begyndte at gøre Oprør, lovede Gud, at han vilde frembringe en»sæd«, som, naar Tiden var inde dertil, skulde styre Verden i Ret* færdighed, tilintetgøre Satan og hans Organisation og skænke alle de Folk og Nationer paa Jorden, der søger Ret og Retfærdighed, Fred, Fremgang og Liv. Denne forjættede»sæd«eller Hersker er Kristus Jesus, Guds elskede Søn. Om ham er der skrevet:»paa hans Skulder skal Herredømmet hvile, og hans Navn skal være: Underfuld*Raad* giver, Vældig*Gud [Storhersker], Evigheds*Fader, Fredsfyrste. Stort bliver Herredømmet, endeløs Freden... Hærskarers Jehovas Nidkærhed gør det.«(esajas 9:6,7) Kristus Jesus er saaledes tydeligt udpeget som den, der er Jordens retmæssige Her* sker, gennem hvem Menneskeslægten skal mod* tage de eftertragtede Goder og Velsignelser.

13 VERDENSHERREDØMMET 13 Efter at Mennesket Jesus havde bragt Guds Sandhedsbudskab til Israel, blev han i Aar 33 slaaet ihjel af Satans villige Tjenere. Gud oprejste derpaa Jesus fra Døden, gav ham det guddommelige Liv, gjorde ham til den mest ophøjede i Universet og udnævnte ham til at være Verdens Konge eller Hersker, men fik imidlertid Besked om at vente, indtil Guds Tid var inde til, at han skulde overtage Herrevældet. (Salme 110:1) Medens Jesus var her paa Jorden, udtalte han, at han skulde gaa bort for at modtage Riget, og at han derpaa vilde komme igen og oprette dette Rige. Derfor lærte han alle Kristne at bede:»komme dit Rige, ske din Vilje paa Jorden.«Som Svar paa Spørgsmaalet om, hvad der skulde være Tegnet paa eller Beviset for, at han var kom* met igen for at oprette sit Rige, sagde Jesus, at Verdenskrigen skulde afmærke Begyndelsen til, at han tog sig af Verdens Anliggender. Denne Ver* denskrig kom i 1914 som en Opfyldelse af den Pro* feti, Jesus havde udtalt. Det var da, Jehova Gud overdrog Jesus den ærefulde Opgave at styre Ver* den. (Salme 2:6-12) Kristus Jesus er nu en Aand og kan følgelig ikke ses med Menneskeøjne. Satan har i lang Tid været Verdens usynlige Hersker, men hans Styre skal nu høre op, og Kristus Jesus bliver i Stedet den usynlige Hersker over Verden, den, der har alle Ting i sin Haand. Jehova Gud har i Aarhundreder ladet Satan blive staaende som den usynlige Hersker, men den Tidsfrist, der var ham indrømmet, er nu til Ende, og følgelig er det ude med Satans Verden. Tiden er kommet til, at Kristus

14 14 EN RETFÆRDIG HERSKER Jesus i Stedet skal ordne med Verdens Anliggender, og han vil tilintetgøre den onde Hersker over denne Verden og alle, som støtter denne onde Hersker, inden han begynder at udøve sin egentlige Virk* somhed til Lykke og Velsignelse for Menneskene. Satan ved, at der kun er kort Tid igen til Har* magedon, da den endelige Kamp skal udkæmpes mellem Satan og hans Engle paa den ene Side og Kristus Jesus og hans Engle paa den anden. Netop fordi Satan ved dette, bringer han al mulig Elen* dighed over Verden, for derved at faa Menneskene til i Afsky at vende sig bort fra den sande Gud, hvilket imidlertid vil betyde deres Undergang. Den samme Tanke kommer til Udtryk i Jesu Ord, da han sagde, at ved Verdens Ende skulde der raade stor Nød paa Jorden, Forvirring, Frygt og For* tvivlelse, fordi Menneskene ængstes for den Gru, de forstaar, er ved at komme over Verden. Det er netop, som Forholdene er i denne Tid. Den store Forandring fra et uretfærdigt Styre til et retfærdigt Styre over Verden er umiddelbart forestaaende. I Erkendelse af, at hele Verden truer med at bryde sammen, har de styrende paa Jorden dannet det saakaldte Folkeforbund som en Erstatning for Guds Rige, og religiøse Ledere i Verden har hyldet dette Folkeforbund som»det politiske Udtryk for Guds Rige paa Jorden«, hvilket i Bund og Grund er en falsk Betegnelse. Folkeforbundets Venner i Amerika har sluttet sig sammen og dannet et Sei* skab til Støtte for Forbundet, og de har nu udsendt en Opfordring til Folket om ogsaa at være med til at støtte Folkeforbundet. I dette Opraab hedder det

15 VERDENSHERREDØMMET 15 bl. a.:»i en Verden saa mørk som den, vi nu lever i, bør man ikke puste det eneste Lys ud, som fin* des«, hvilket altsaa skulde sige, at Folkeforbundet er Verdens eneste Haab. Jeg ønsker her at rette en Advarsel til Folket og sige, at Folkeforbundet er et Produkt af Satan og er blevet dannet for at for* føre Menneskene og gøre dem blinde for Sandheden angaaende Guds Rige. Folkeforbundet vil uvæger* lig gaa til Grunde sammen med de øvrige Dele af Satans Organisation. Gud vidste fuld Besked paa Forhaand om dette Forsøg fra Nationernes Side paa at slutte sig sammen, og lod derfor en af sine Profe* ter sige herom: Slut eder blot sammen i Forbund, I Folkeslag, I skal dog blive sønderbrudt, foren jer og læg Raad op sammen, det skal dog briste, træf indbyrdes Aftaler, det slaar dog fejl. Esajas 8: 9,10. Som Svar paa Spørgsmaalet om, hvad der skulde / tjene til Bevis paa, at Verdens Ende var kommet, \ henviste Jesus bl. a. til Folkeforbundet og beteg* ) n'edf det som»l^etæggejs^ S ^ éfes fy g g ^ghedgt j fordi det anmassende søger at træde i Guds Riges V Sted. Han sagde til sine Efterfølgere: Naar I da ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed [Folkeforbun* / det] staa paa hellig Grund, da skal I^ly til Guds\ Rige. "(Matthæus ) Jesus fremsætter den* ne Advarsel, fordi Folkeforbundet er Satans Paahit, gennem hvilket han søger at gøre Menneskene blin* de for Sandheden. Alle, som tager deres Tilflugt til Folkeforbundet, vil komme galt af Sted. Guds Rige under Kristus er Menneskeslægtens eneste

16 16 EN RETFÆRDIG HERSKER Haab, og kun i Guds Organisation er der Redning at finde. I over atten Hundrede Aar var Israelitterne Guds forbilledlige Folk, og der er udtrykkelig sagt i Bibelen, at det, der hændte med det Folk, var et Forbillede paa, hvad der skulde ske ved Verdens Ende, hvor vi nu befinder os. Israels Folk blev ab lerede organiseret som et Folk, medens de boede i Ægypten. De var der et Billede paa de Mennesker paa Jorden i denne Tid, som staar paa Guds og Kristi Side og længes efter at se Retfærdighed ind** ført og Undertrykkelse afskaffet. Farao, Ægyptens Konge, var et Udtryk for Satan, den Onde, Verdens Gud eller usynlige Hersker. Farao og hans Stor* mænd undertrykte Israelitterne paa det grusomste. Jehova Gud sendte Moses og Aron til Ægypten, for at de skulde aflægge Vidnesbyrd om hans Navn og Magt. Moses var et Forbillede paa Kristus Jesus, medens Aron var et Forbillede paa Jehovas Vid* ner, der virker under Kristi Jesu Ledelse. Gud bød Moses og Aron at træde frem for Farao og kræve, at Guds Folk Israel skulde faa Lov til at tilbede og tjene Gud paa den Maade, Gud havde anvist dem. Farao nægtede at imødekomme denne Anmodning. Da bød Gud Moses at bringe Plager over Ægypten, for at baade de styrende og Folket kunde faa klart at vide, at Jehova er den almægtige Gud, og at hans Befalinger skal og maa adlydes. I alt var der ti Plager, der ramte Ægypten. Den niende Pia* ge bestod i, at tykt Mørke lejrede sig over hele Ægyptens Land med Undtagelse apdet Omraade, hvor Guds udvalgte Folk befandt sig. Israelitterne

17 VERDENSHERREDØMMET 17 Kavde fuldt Lys, hvilket var en Gunstbevisning fra Jehovas Side. Nu ved Verdens Ende har Jehova udsendt den, der er større end Moses, Kristus Jesus, saavel som den Skare af Vidner, der er billedligt fremstillet ved Aron, og befalet, at hans Vidnesbyrd skal aflægges for de styrende i Verden og for Folket, for at lade dem vide, at Jehova er den Højeste, og at hans Folk skal have Lov til uhindret at tilbede og tjene Gud i Overensstemmelse med hans An* visninger. I Aaret 1919 forenede»kristenhedens«politiske, religiøse og kommercielle Magthavere sig om at oprette Folkeforbundet, i Modstrid med Guds Rige under Kristus, og siden da har alle disse synlige Herskere med stor Kraft og Voldsomhed bekæmpet Jehovas Vidner. Paa Herrens Befaling har hans Vidner givet de styrende klar Besked om, at Verden en endt, og at Guds Rige er nær. Lige* ledes har de krævet af de styrende, at Guds Folk skal have Lov til uhindret at tilbede ham, saaledes som Jehova har paalagt dem. Dette Advarsels* budskab er Gang paa Gang blevet overbragt de styrende i Verden som et Modstykke til de ni Pia* ger, der kom over Ægypten. Ligesom den niende Plage over Ægypten bestod i tykt Mørke, saaledes er de styrende i Verden nu indhyllet i tykt Mørke og ved ikke, hvad det er, Gud har for, fordi de ikke har villet give Agt paa Guds Sandhed. Det kommer tydeligt til Udtryk ved, at Folkeforbundet erklæres for at være det eneste Lys, der nu lyser paa Jorden. Der er kun een Undtagelse fra denne Mørketilstand, og den bestaar deri, at de Menne*

18 18 EN RETFÆRDIG HERSKER sker, som har stillet sig paa Guds og paa hans Ri* ges Side, nu kan vandre i Guds Ords Lys og finde den rette Vej. Da den niende Plage over Ægypten var ved at være til Ende, sagde Farao til Moses og Aron: Gaa bort fra mig og lad mig ikke se jer merel Efter at den modbilledlige niende Plage er kommet over de styrende i Verden, har de paa lignende Vis sagt til Jehovas Vidner: Gaa bort fra os og lad os ikke have mere med jer at gøre! Farao bød Jehova Gud Trods. De styrende i Verden gør nu det sam* me. De staar Jehovas Vidner imod, lader haant om Guds Advarsel og forkaster Gud og hans Rige. I Overensstemmelse med Jehovas Vilje og Be* faling vil Jehovas Vidner herefter ikke rette flere Advarsler til de styrende i Verden, men vil nu hen* lede de rettænkende Menneskers Opmærksomhed paa Budskabet om Harmagedon og om Guds Rige, ligesom Moses og Aron gav Israelitterne særlige Instruktioner umiddelbart før den tiende Plage kom over Ægypten. Ifølge Ægyptens Love indtog de førstefødte en Særstilling og nød særlige Begunstigelser. De før* stefødte i dette profetiske Billede staar derfor som et Udtryk for de styrende paa Jorden i denne Tid. Den tiende og sidste Plage, som Gud sendte over Ægypten, bestod i følgende: Jehova sendte sin En* gel gennem Ægyptens Land og lod denne Engel slaa alle Ægyptens førstefødte ihjel, men Israelit* ternes førstefødte stod under Jehovas Beskyttelse, fordi de havde adlydt hans Befalinger, som et Ud* tryk for Tro paa Menneskets Genløser. Israelitter* ne forlod umiddelbart herefter Ægypten, men blev

19 VERDENSHERREDØMMET 19 forfulgt af Farao og hans Mænd, som alle blev tilintetgjort i det røde Hav. Dette var et billed* ligt Udtryk for Slaget ved Harmagedon, der skal føre til, at hele Satans Styre over denne Verden, baade det synlige og det usynlige, gaar til Grunde. Skriften giver klart til Kende, at Gud aldrig benytter sig af nogens Uvidenhed, men at han altid giver fuld Besked, inden han skrider til Handling for at holde sit Navn i Ære. Læg Mærke til, at han lod Noa vidne baade over for Mennesker og Engle om, at det var hans Agt at tilintetgøre den daværen* de Verden, inden han bragte Syndfloden over dem. Han lod Moses og Aron advare Ægyptens ledende Mænd Gang paa Gang, og da først kom Tilintet* gøreisen over denne Verdensmagt. Han lod Jesus tale sit Advarselsord til det genstridige Israel, og derefter kom Undergangen over det Folk. Nu har Jehova ladet sine Vidner give denne Verdens Her* skere klar Besked, og naar dette Vidnearbejde er fuldendt, vil en hastig og fuldstændig Undergang komme over hele Verden. Syndfloden, Ægyptens Undergang og Jerusalems Fald bragte stor Træng* sei over Folket dengang, men Jesus erklærer, at Harmagedon skal bringe den største Trængsel over Verden, der nogen Sinde har været, og at det skal blive den sidste. (Matthæus 24:14,21,22) Herud* fra ved vi, at det forestaaende Slag ved Harmagedon vil komme over alle de gudløse, baade de usynlige og de synlige, som en evig Dom. Slaget ved Harmagedon vil ikke blive et Slag, der udkæmpes mellem Mennesker her paa Jorden. Harmagedon er en Betegnelse for»krigen paa

20 20 EN RETFÆRDIG HERSKER Guds, den Almægtiges, store Dag«, da Kristus Je* sus og hans Engle vil kæmpe imod Satan og hans onde Hærskare, og da Kristus Jesus skal vinde en afgjort Sejr. Læg her Mærke til de Ord, der er optegnet i 2 Peter 3. I de sidste Dage vil der være nogle, der haaner Tanken om et Gudsrige, idet de med Vilje er blinde for og uvidende om den Sand* hed, at de gamle Himle og Jorden, som udgjorde den daværende Verden, blev oversvømmet af en Vandflod og gik til Grunde i Kraft af Guds Ord, medens de nuværende Himle og Jorden ved det samme Ord holdes i Forvaring til Undergang, paa den Dag da Domme og Fortabelsen skal komme over de gudløse... Men vi forventer og fremskyn* der Guds Dags Tilkommelse, for hvis Skyld Himle skal antændes og opløses og Elementer [de synlige styrende Magter] komme i Brand og smelte. 2 Peter 3:3-7,12. Disse inspirerede Ord i Bibelen taler om, hvad der snart skal komme over Verden for fuldstændig at gøre Ende paa Satans Styre og saaledes bane Vejen for Kristi Retfærdsstyre. Apostelen siger videre:»men vi forventer efter hans Forjættelse nye Himle og en ny Jord, i hvilke Retfærdighed bor.«(2 Pe* ter 3:13) Dette er et Udtryk for den fuldstændige Forandring, der skal finde Sted med Hensyn til Verdensherredømmet. De»nye Himle«er Kristus* skaren eller det usynlige Styre, den»nye Jord«er de trofaste fra Abels Tid og indtil Johannes Dø* beren, der da skal være oprejst som fuldkomne Mennesker og virke som.de synlige Herskere paa

21 VERDENSHERREDØMMET 21 Jorden. Det vil i Sandhed blive et Retfærdsstyre. Salme 45:17; Esajas 32:1. I Aabenbaringen 21 kaldes Verdens nye Rege* ring symbolsk»den hellige Stad«eller Organisa* tion, og der siges om den, at den kommer ned fra Himmelen fra Gud. Universets store Gud, Jehova, vil da lægge sin vældige Magt for Dagen gennem Kristus Jesus og velsigne alle dem, der adlyder hans retfærdige Lov.»Han skal aftørre hver Taare af deres Øjne, og Døden skal ikke være mere, ej heller Sorg, ej heller Skrig, ej heller Pine skal være mere, thi det forrige er veget bort. Og han, som sad paa Tronen, sagde: Se, jeg gør alle Ting nye... Thi disse Ord er troværdige og sande.«aaben* baringen 21:4, 5. Jeg vil atter henlede Deres Opmærksomhed paa, at det saakaldte»hellige Aar«ikke har bragt den lovede Fred og Fremgang, og det burde i sig selv overbevise alle rettænkende Mennesker om, at det ikke kan være ifølge Guds Bemyndigelse, at Aaret 1933 er blevet kaldt et helligt Aar, og at han heller ikke besvarer de Mænds Bønner, som søger at gøre det til et helligt Aar. Paa Jorden findes der ingen Fred nu, og Fattigdommen stikker sit hæslige Ho* ved frem Landet over. Som Jehovas Vidner har vi intet udestaaende med nogen og ønsker ikke at strides med dem. Det eneste, vi ønsker, er at være lydige mod Guds Befaling om at forkynde hans Sandhedsbudskab. Da han har befalet, at dette

22 22 EN RETFÆRDIG HERSKER Budskab skal forkyndes, vil vi ved Guds Naade gøre det, uden Hensyn til den Modstand vi maatte møde, og naar vi har gjort det, hører vort Ansvar op, og Deres begynder. Jeg maa lade Dem vide, at alle menneskelige Planer om at bringe Verden paa Fode igen nødvendigvis vil mislykkes. Verden er blevet ramt af en Sygdom til Døden, og den vil ogsaa dø. Der kan muligvis komme en kort Tids Opblomstring, men den vil i saa Fald blive meget kort. Jehovas Forordning gaar ud paa, at der skal finde en fuldstændig Forandring Sted, hvad Ver* densherredømmet angaar, og følgelig maa den garn* le Verden gaa til Grunde. Under den forfærdelige Katastrofe, der snart skal ramme denne Verden, vil alle, som staar Gud imod, dø, og det vil ikke være dem muligt at und* fly eller finde Redning noget Sted. (Jeremias 25: 33-36) Hverken for Gods eller Guld eller ved Hjælp af sin store Indflydelse i Verden, vil man kunne købe sig Beskyttelse og Tryghed i den store Trængselstid. Der er skrevet om denne Tid i Guds Ord:»Jorden tømmes og plyndres i Bund og Grund, thi Jehova har talt dette Ord... Vanhellig blev Jorden under dem, som bor der, thi Lovene krænked de, overtraadte Budet, brød den evige Pagt.«(Esajas 24:3,5) Den evige Pagt, der her tales om, er Guds Pagt angaaende Livets Hellighed. (1 Mosebog 9:1-11) Hvert eneste Folk paa Jorden har groft krænket denne Pagt ved ganske unødigt

23 VERDENSHERREDØMMET 23 og i Utide at sende Mennesker i Døden. Som Eks* empier paa saadanne meningsløse Blodpletter paa Amerikas Historie skal jeg nævne den grusomme Behandling, Indianerne er blevet udsat for, den vilde Nedslagtning af Dyr, som har fundet Sted hovedsagelig for at tilfredsstille Menneskers Gridskhed og Lyst. De kommercielle og politiske Magthavere paa Jorden har uretfærdigt undertrykt og ihjelslaaet Millioner af Mennesker, og de ledende Mænd inden for den religiøse Flok har set igennem Fingre med saadan Uretfærdighed og undskyldt den. Gud vil bringe Balance i Regnskabet i Slaget ved Harmagedon. Jeg ønsker at advare Folk om, at Satan har bragt en ny, nedrig Sammensværgelse i Stand. De sam* mensvorne er ledende internationale Bankmænd, utro Præster og samvittighedsløse Politikere, og Sammensværgelsens Formaal er bl. a. at faa Arne* rika ind i Folkeforbundet, at tilvende sig Herre* dømmet over alt, hvad der hedder Penge og Ejen* dom, at styre Folket ved en enkelt Mand som Dik* tator, indsat af dem, ved at ophæve Tale* og Tryk* kefriheden og sætte en Stopper for den sande Til* bedelse af Gud og Kristus. Men vær ved godt Modi Den almægtige Guds Haand vil i Harmagedon fuldstændig knuse og tilintetgøre alle disse Fjender! Hvad Haab er der da for Jordens Nationer? Jehova Gud viser hen til Kristus Jesus, Verdens

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af VANDRER MOD LYSET! VANDRER MOD LYSET! Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden 127. Salme, 1. V.: Dersom Herren ikke bygger Huset, da arbejde de forgæves, som bygge derpaa;... Udgivet

Læs mere

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Profeter og konger Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 7

Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 6

Vidnesbyrd for menigheden bind 6 Vidnesbyrd for menigheden bind 6 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud? 1. DECEMBER 2013 34567 Har vi brug for Gud? 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred.

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred. GLADE JUL Glade jul, dejlige jul! Engle dale ned i skjul; hid de flyve med paradisgrønt, hvor de se, hvad for Gud er kønt, lønlig iblandt os de gå. Julefryd, evige fryd, hellig Det er sang med himmelsk

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Værket består af nyoversatte dele og uddrag fra allerede oversatte bøger hovedsaligt "Vejledning for menigheden bd1".

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

I den Store Læges fodspor

I den Store Læges fodspor I den Store Læges fodspor Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson.

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Skændselen over den højtidelige forsamling. Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Jeg er bange for, at budskabet, jeg vil bringe

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger 2009 3 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 2 Indhold Mandag...

Læs mere

Kirkens præsidenter. Religion 345

Kirkens præsidenter. Religion 345 Kirkens præsidenter E LEVENS Religion 345 HÆFTE Kirkens præsidenter Elevens hæfte Religion 345 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City,

Læs mere

Det frivillige offer

Det frivillige offer Det frivillige offer Afsnit af professor Ole Hallesbys bog: DEN SKJULTE SKAT Tale holdt i Danmark januar 1936. Afskrevet på nutidsdansk af Verner Kristensen. Det, jeg her skal behandle, er et så prosaisk

Læs mere

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften?" Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke?

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften? Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke? 138. ARGA . August 1989 138. årgang Nummer 8 Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

Læs mere