Hundrede visionære år, men kønsstereotyperne består

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hundrede visionære år, men kønsstereotyperne består"

Transkript

1 Hundrede visionære år, men kønsstereotyperne består Cecilie Nørgaard, Uddannelses- og kønssociolog 100 år forekommer både som oceaner af tid og som et knips i fingrene, når man tænker på, hvad der er sket med den almene forståelse af køn. Det er fantastisk, at der er sket så store forandringer på så relativt kort tid, men samtidig forstemmende, at det nordiske Danmark endnu ikke er nået længere! I dag dikterer kønnet ikke på samme måde den enkeltes muligheder, og vi er lykkeligvis i meget højere grad fri til at bestemme, hvad identitet og liv skal skabes af. Til en vis grænse. De formelle muligheder er blevet rige - de reelle stadig trange. For 100 år siden fandtes mit fag ikke. Nok var sociologi blevet en almen kendt videnskab, men sociologi med fokus på, hvordan køn opfattes, skabes og bruges i uddannelsessystemet var end ikke på tegnebrættet. Det er det knap nok stadig. Der er psykologer, biologer, pædagoger og andre, der griber ud efter lignende fokus, men kun udenfor landets grænser kender jeg kollegaer med samme titel. Jeg har selv skabt min uddannelse gennem at sammensætte læreruddannelse, pædagogisk sociologi og kønsforskning, da det er min overbevisning, at der herhjemme er brug for uddannelses- og kønssociologer. HISTORISKE KØNSFORTOLKNINGER Forskellige forståelser af køn har sat sig igennem i uddannelsessystemet såvel som i kulturen i al almindelighed gennem de sidste 100 år. For eksempel omtalte man dengang piger på samme måde, som man omtaler drenge i dag: de var urolige, ukoncentrerede og letpåvirkelige af pludselige instinkter. Desuden mente man, at intellektuel udfordring var dårligt for kvinders reproduktive evner, da blodet da ville stige fra underlivet til hjernen. Ser vi tilbage med et kønsperspektiv på uddannelseshistorien, fik piger først adgang til realskolerne efter Året efter grundlagde Natalie Zahle en privatlærerindeuddannelse, der senere udvikle sig til et seminarium. Hun oprettede en særlig pigeskoleeksamen uden matematik, da datidens fortolkning af det biologiske køn plæderede for, at matematik var mere end hvad den kvindelige hjerne kunne klare. Pigeskoleeksamenen eksisterede frem til 1960 erne. I 1903 vedtages en ny skolereform, der bl.a. tillod fællesundervisning af drenge og piger. I lovbestemmelserne og de tilhørende fortolkninger blev der fremsynet og ambitiøst lagt stor vægt på en ens og ligestillet behandling af piger og drenge. Halvtreds år før stemmeretten i 1915 fik kvinder mulighed for ansættelse i den offentlige skole. Den primære årsag var lærermangel, og argumenterne var desuden, at kvindelige lærere kunne lede pigebørn mod husmorens skønne kald 1

2 og familielivets lykke. Særlige kvindeseminarier blev oprettet, og kvinder fik adgang til de eksisterende seminarier omtrent samtidig med at stemmeretten blev indført. Kvinderne tog sig af de såkaldte pigefag som håndarbejde og gymnastik for piger. Mænd og kvinder fik formel ligeløn i den offentlige skole fra I de forgangne 100 år har forskellige paradigmer afløst hinanden og diverse fortolkninger af biologisk køn er kommet til udtryk i uddannelsessystemet. Som nævnt blev piger på grund af myter om deres biologiske køn, forventet en mindre egnet natur og derfor potentiale for uddannelse end drenge. Det var altså også dengang en biologisk argumentation, som skabte ulige betingelser for læring. Her, 100 år senere, skal vi passe på, at vi ikke gentager historien med omvendt fortegn, og ignorerer den både nationale og internationale forskning, der er på området, ved at stemple drenge, på grund af deres biologiske køn, til at være mere urolige og derfor mindre uddannelsesegnede. Vi har brug for, at myter erstattes af viden, og i nærværende eksempel lærer os, at drenges potentiale er ligeså uddannelsesegnet som pigers. Siden 1960 erne og 70 ernes oprør med datidens konventioner, har den videnskabelige optagethed af køn vundet indpas. Det gjaldt ikke mindst oprøret mod forventninger og fordomme til kvindekønnet og deraf afledte mangel på repræsentation i livet udenfor hjemmet og adgang til magten. Så på trods af, at vi i dag er begavet med halvtreds års forskningsbaseret viden om køn, er vi desværre stadig ikke nået til at implementere denne uvurderlige viden om køn i uddannelsessystemet. Det er et problem, da der er videnskabeligt belæg for, at myter om køn har afgørende betydning for undervisningens indhold og organisering. Ikke mindst i Danmark. VIL VI VÆRE STEREOTYPER I DANMARK? I Danmark socialiserer vi, både inden- og udenfor skolesystemet, stadigvæk drenge og piger efter adskilte og stereotype, men ofte usynlige, normsæt. Det synes legitimt at sige: Drenge har svært ved at koncentrere sig eller Er der lige en af pigerne, der laver en kage til klassens time? Det lyder, taget ud af sammenhængen, som ligegyldige petitesser, men udsagn som disse er medskaber af stereotype fortællinger om drenge og piger. Omfattende nordiske rapporter har indtil flere gange defineret Danmark som det mindst progressive nordiske land indenfor ligestilling på skoleområdet. Til orientering har den danske skolelov stadig ikke, som flere af vores nordiske nabolande, som målsætning at modarbejde kønsstereotyper. At vi ikke anerkender kulturen, herunder skolekulturen, som rundet af en traditionelt kønnet historie, forekommer altmodisch. Men det gør vi ikke. I Danmark er vores nationale selvforståelse alt for stolt og fin til sådan en indrømmelse. Dermed skygger det for den virkelighed, der rent faktisk opfatter og møder drenge og piger forskelligt og stereotypt, og dermed skaber ulige betingelser for trivsel og 2

3 læring. Det er desværre stadig udbredt at tænke køn, som to binære kategorier, der udspringer af, hvorvidt du er født med det ene eller andet biologiske køn. Men køn er jo ikke bare noget, vi er født med. Køn er tydeligvis også noget, vi løbende praktiserer og uforvarende bekræfter. Vi har ikke blot et køn, vi gør også køn. Køn er derfor også noget, vi skaber, for eksempel gennem gentagelsen af kønsgeneraliserende udsagn som ovenfor beskrevet. Gentagelsen eller bekræftelsen har en skabende og disciplinerende effekt. Med andre ord er køn ikke blot et biologisk vilkår, men et kulturelt foranderligt fænomen, som også skabes i mødet med omverdenen. Ifølge forsker i kognitiv neurovidenskab, Christian Gerlach, kan menneskets hjerne defineres plastisk, hvilket vil sige at hjernen tager form efter, hvad der puttes i den: Hjernen er i virkeligheden et overflødighedshorn af forbindelsesled. Det er miljøet, der afgør, hvad for nogle forbindelser, der overlever. Hvis man for eksempel forskelsbehandler sine døtre og sønner, betyder det, at hjernen tager form efter, hvad den fodres med. Hvis det for pigernes vedkommende er, at de bliver rost for at rydde op og drengene, at de skal have lov at være vilde drenge, så er det sådan, det bliver. Vi har dermed også hjerneforskningens ord for, at når vi møder drenge og piger stereotypt, så bliver de stereotype, og samfundet får stereotype problemer. DET KØNSOPDELTE UDDANNELSESSYSTEM Skolen er altså en vigtig agent i konstruktionen af maskulinitet og femininitet. Mange lærere gør sig utvivlsomt umage for at fremme det enkelte barns potentialer for læring og udvikling, men typisk forklares børns forskellige behov, evner, væremåder, drømme og udfordringer ud fra biologi, når det handler om køn. For eksempel sættes piger ved siden af drenge for at holde ro - ud fra en biologisk deterministisk forestilling om, at piger er rolige og drenge urolige. Elever kønsopdeles i aktiviteter ud fra forestillinger om kønnenes forskellige interesser og behov, og der forventes mindre af drenges evne til koncentration og fordybelse - netop fordi de er drenge. Det viser sig dog, at forskellene indenfor hver kønskategori er mere markante end forskellene imellem. Med andre ord kan man forvente, at piger og drenge kan være mere ens og lære på mere lignende måder, end børn med samme køn. Alligevel er elevers køn dén sociale faktor, der strukturerer undervisning mest - altså lige bortset fra alder. Ifølge Socialforskningsinstituttet er der solid dokumentation for, at pædagoger og lærere i deres adfærd bidrager til at fastlægge drenges og pigers identifikations- og handlemuligheder. Den viser også, at de voksne har svært ved at få øje på en række andre forskelle mellem børn, fordi de fokuserer for entydigt på forskellen mellem drenge og piger. At børn ses gennem en kønsstereotyp brille, kan betyde, at det enkelte barn kan have kvalifikationer, som helt overses, og at børn for at blive set skal tilpasse sig forventningerne uafhængigt af om de stemmer overens 3

4 med den enkeltes identitet. Begge dele kan have alvorlige konsekvenser for både trivsel og læring. Et eksempel på det er, når drenge forsøger at tilpasse sig den dominerende forståelse af, hvad en rigtig dreng er. (Skole)kulturens kønsstereotyper medvirker på den måde til, at drenge havner i et alvorligt krydspres: De skal på den ene side honorere de objektive faglige krav, og på den anden side skal de - for at blive genkendt som rigtige drenge - leve op til forventningerne om at være uden for pædagogisk rækkevidde, ved ikke at kunne sidde stille, ikke kunne koncentrere sig osv. Det dilemma oplever mange drenge, og resultatet bliver selvopfyldende profetier i. Den megen polemik om drenge, der klarer sig dårligere i uddannelsessystemet har ikke mindst sit afsæt i denne problematik. MYTER SKAL ERSTATTES AF VIDEN Det er essentielt, at kønsproblematikker i pædagogikker praksisser omkring børn og unge imødekommes gennem formidling af kønsforskning til professionelle omkring dem. At bevæge sig fra en mytebåret og i høj grad biologisk orienteret opfattelse af køn, til en mere vidensreflekteret forståelse af kønnets betydning, vil blandt andet indebære, at den professionelle bliver udfordret i egne logikker, konventioner og forestillinger om køn. Det kræver træning at kunne vurdere og justere, hvordan køn er virksomt på forskellige (personlige, sociale, historiske, kulturelle, faglige, sproglige og kropslige) niveauer. Dermed påvirker valg af undervisningsindhold og form elevernes udfoldelsesmuligheder i klasserummet. For eksempel vil et større begrebsapparat om køn, og en større bevidsthed om, hvilke holdninger til køn den enkelte lærer selv formidler og genkender hos andre, kunne bidrage til en mere kønsnuancerende undervisningspraksis. Det samme gør sig gældende i uddannelsesvejledningen, hvor det viser sig, at drenge og piger bliver vejledt kønsstereotypt. Ifølge Institut for menneskerettigheder erkender 6 ud af 10 uddannelsesvejledere, at de vejleder ud fra deres forestillinger om køn. Mange unge oplever derfor kun at blive tilbudt kønstraditionelle valg. Det er problematisk for både den enkelte og samfundet, da der åbenlyst findes piger og drenge, der potentielt ville have kvalifikationer, interesser og mod til at tage utraditionelle valg. Med indsigt i, at biologisk køn ikke determinerer særligt kønnede karakteristika, kan vi måske åbne op for en nysgerrighed og værne om en omsorg for den enkelte og spørge: Hvem er det menneske, der står foran mig? Populært sagt: Vi må flytte vores tilgang fra at se køn før individ til at se individ før køn. Med blik for de omtalte kulturelle kønsnormer, ny viden og omsorg for den enkeltes individualitet, kan vi øge mulighederne for lige adgang til selvværd, trivsel og læring. Ingen bliver da på forhånd dømt mindre værd og/eller mindre egnede end andre. Helt konkret handler det om at sætte forebyggende ind i uddannelsessystemet for at udvide normer om køn og handle inden skaden er sket. 4

5 Vi har brug for, at professionelle voksne får del i denne viden, så de kan bero deres praksis på netop viden og ikke myter om køn. Vi har brug for børn og unge, som forstår sig selv og omverdenen i forhold til den kultur herunder også kønskultur som de er en del af. Børn og unge, som kan stille sig normkritiske og analysere sig selv og situationen. På den måde kan de agere mere frit i forhold til eksisterende kønsnormer, normalitetsbegreber kan udvides og diversitet kan opstå. Lovgivning kan ikke gøre det alene, men er en helt central forudsætning for, at der på andre niveauer i uddannelsessystemet legitimt kan iværksættes mere systematiserede tiltag. For det giver ingen mening at socialisere børn og unge stereotypt og derefter arbejde på at skabe ligestilling i voksenlivet. Vi må starte fra begyndelsen. Lad os leve op til vores gamle ry som foregangsland for kønsligestilling! Lad os handle og iværksætte ligestillingsfremmende initiativer, som der er forskningsbelæg for. Vi skal ruste vores børn og unge til at begå sig i det moderne samfund hvad ellers? HÅB OG MULIGHEDER FOR FREMTIDEN Samfundet har brug for alsidige drenge og piger, mænd og kvinder, der vil bidrage bredt og varieret på alle niveauer, både i toppen og bunden af erhvervslivet, på tværs af kønstraditionelle fag og i livet i øvrigt. Vi har brug for et samfund, hvor alle føler sig delagtiggjort og ansvarliggjort - uanset køn. Men det kræver, at vi stiller krav til, at uddannelsesinstitutionerne udnytter og formidler forskning og anden viden om køn og aktivt tager stilling til kønspædagogikker, der kan kvalificere indsatsen for at danne og uddanne både drenge og piger i fremtidens skole. Sidste sommer 2014 trådte ny lov om implementering af viden om køn på danske Pædagogseminarier i kraft. Næste naturlige skridt ville være, at inkludere Læreruddannelsen i denne indsats, så de kan videreføre det arbejde i skolen, som pædagogerne starter i børneinstitutionerne. Dette vil være en essentiel grundsten for en bæredygtig og professionel indsats. Desværre viser erfaring fra vores nordiske nabolande, at uddannelsen af fagfolk ikke alene sikrer en vidensreflekteret og ligestillet kønspraksis. Det kræver en villet, målrettet og vedholdende indsats, da mainstreamkulturen løbende udfordrer os alle, ved i høj grad at trække på traditionelle og stereotype kønsopfattelser. I Norden har vi i fællesskab en helt særlig ligestillingshistorie, exceptionelt meget forskning og mange værdifulde erfaringer på området. Ved at dele, bliver vi klogere, og sammen står vi stærkere. Af denne grund arbejder jeg målrettet på en bæredygtig løsning, der giver adgang til viden, og hvor pædagoger og lærere fra 5

6 hele Norden kan hente den information og inspiration, som de har brug for til at løfte opgaven. Jeg har efter flere års indsats nu fået nordisk opbakning til ideen om at certificere kønsfaglig viden og kompetencer, præcis som man valgte at gøre med det nordiske svanemærke for miljøindsatser. I skrivende stund arbejder jeg på at realisere ideen i samarbejde med repræsentanter fra alle de nordiske lande og selvstyrende områder. Et certifikat er et synligt bevis på kvalitet, og synligheden spejler den værdi, der bliver skabt indadtil i den enkelte institution, har en smittende effekt og skaber værdi også udadtil. Derfor skal ledere, lærere, pædagoger og andre kunne få papir på deres bedrifter. Ideen er, at voksne professionelle i pædagogiske institutioner og skoler i de nordiske lande skal kunne modtage et såkaldt kønscertifikat. Et certifikat, der sikrer, at samvær, vejledning og undervisning foregår på baggrund af professionel viden om køn, og ikke på baggrund af myter. Certificeringen sikrer, at ingen drenge og piger bliver mødt på baggrund af forudindtagede opfattelser af køn, som de gør i dag, men reelt vil kunne møde den enkelte personligt og fagligt, dér hvor han, hun eller hen er med alle sine individuelle nuancer. Jeg håber, at de forgangne 100 års svimlende udvikling og opnåelse af formelle rettigheder, særligt for kvinder, vil blive fejret behørigt. Men jeg håber også, at de formelle succeser vil træde lidt i baggrunden, således at de ikke skygger for de reelle ligestillingsudfordringer, vi stadig har i dag. For udviklingen har på 100 år bevæget sig fra synlige til usynlige køns- og ligestillingsproblematikker. Den usynlige uligestilling er stadig aktiv gennem stereotype opfattelser af køn, hvilket efter min mening er vor tids største udfordring. Og den er stor. For det er roden til køn- og ligestillingsproblematikker indenfor alle områder af samfundet: fra kønsopdelt uddannelse- og arbejdsmarked, ligeløn, barsel, vold i hjemmet til mænds overrepræsentation i hjemløse- og selvmordsstatistikker og kvinders beskedne repræsentation i bestyrelse og ledelse. Møder vi drenge og piger stereotypt, bliver de stereotype, og vi får stereotype samfundsproblemer. Men det er ingen naturlov, for vi kan ændre det ved at modarbejde kønsstereotyper og skabe rum for den enkelte. Reel ligestilling opnås gennem nuancering af kønsopfattelser. Jeg sætter mine kort på den model, og ser frem mod de næste hundrede år, der forhåbentlig leder mod en mere mangfoldig verden. 6

Flere end to slags børn

Flere end to slags børn Flere end to slags børn - en rapport om køn og ligestilling i børnehaven Af Jesper Olesen Kenneth Aggerholm & Jette Kofoed Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til Pippiprinser og Piratprinsesser Udgivet marts

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

Hvor blev drengene af?

Hvor blev drengene af? Hvor blev drengene af? køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet Camilla Hutters og Rikke Brown Hvor blev drengene af? Hvor blev drengene af? - køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet Af Camilla Hutters og

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

FLERE MÆND I SYGEPLEJEN HVORDAN?

FLERE MÆND I SYGEPLEJEN HVORDAN? Projektrapport 2014 FLERE MÆND I SYGEPLEJEN HVORDAN? Flere mænd i sygeplejen hvordan? Afrapportering af projektet At være mand og sygeplejerske barrierer og muligheder for unge mænd før og efter sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere