- t:*, ",',T. 4: a4 :- -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- t:*, ",',T. 4: a4 :- -"

Transkript

1 - t:*, ",',T 4: a4 :- -

2 I Indledning Kvalitetsrappoft - Fritid 2008 er den fsrste generation af en statusopgorelse over fritidslivets forhold i Gentofte Kommune. Den skal ses som det fsrste forsog pi at tegne et tydeligere billede af behov, muligheder og potentialer for at det muligt at skabe et endnu bedre fritidsliv for borgerne i Gentofte samtidig med en fornuftig kommunal finansiering. Rapporten viser status forir 2009 over registrerede foreninger og oplysningsforbund i Gentofte, der tilbyder fritidsaktiviteter for born, unge og voksne, hvortil kommunen yder tilskud i forlangelse af Folkeoplysn i ngsloven. Desuden omtales sundhedsdimensionen, idet den er en del af ldrats- og bevagelsespolitikken, der blev vedtaget januar Det skal bemerkes, at et stigende antal born, unge og voksne er fritids- og motionsaktive uden at vare organiseret i foreninger. Dette omfatter for eksempel bevegelsesaktiviteter i institutioner, selvorganiseret motion og markedsbestemte tilbud som fitnesscentre. De er siledes ikke omfattet af reglerne om offentlige tilskud via Folkeoplysningsloven og figurerer derfor ikke i rapportens talmateriale. Rapportens baggrundsdata stammer fra eksisterende undersogelser pi hhv. nationalt og kommunalt plan, samt Skole & Fritids egne tal, der ligger til grund for tilskudstildelingen, suppleret med enkelte indhentede data specifikt til denne rapport. Det har varet udgangspunktet for denne rapporr ikke i fsrste omgang at kontakte medlemsforeningerne for at indhente data, men derimod gare brug af eksisterende information. Miden at stille sporgsmil pi har varet forskellig i de tilgengelige undersogelser, hvorfor der mi tages forbehold for visse metodiske usikkerheder. Det betyder, at der pi nogle interessante omrider ikke har veret data til ridighed, eller at de medtagne data i rapporcen ikke nodvendigvis er gennemgiende sammenlignelige. Det betyder ogsi, at der vil vare omrider, hvor laseren kunne snske andre typer af information eller miske dyberegiende undersogelser pi specifikke felter. Sidanne vil sandsynligvis kunne udvikles og medtages i naste generation af denne kvalitetsrapport. Rapporten vil sammen med de 42 anbefalinger i Breddeidratsudvalgets rapporr udgore et kvalificeret afsat til drsftelserne pi idrattens visionsdag i Gentofte den 15. maj Til denne visionsdag inviteres noglepersoner fra alle idratsforeninger, alle skoler, alle institutioner samt sundhedspersonale med henblik pi at definere nye visioner, mil og indsatser for fremtidens ldrats- og Bevagelsespolitik. Lidt tilbageblik I begyndelsen af 19OO-tallet fik det offentliges engagement navnevardig betydning for idrats- og fritidslivet, idet flere kommuner direkte eller indirekte medvirkede i byggeri af idretsanleg, ligesom 1930'ernes statslige social- og skolelovgivning fik betydning for muligheden for at yde offentlig stotre til ungdoms- og idretsarbeide og for kommunernes engagement i opforelsen af gymnastiksale og idretsfaciliteter. lsar idrettens status som en betydende kulturpolitisk samfundsfaktor med stor offentlig stotte, men fortsat ogsi med uafhangighed, frivillighed og nonprofit som barende grundpiller manifesterede sig forst og fremmest i efterkrigsirene i takt med udbygningen af velferdsstaten. To lovgivninger i perioden, nemlig tipsloven og fritidsloven ( 1968), fik vesentlig betydning for det samlede fritidslivs udvikling og for de strukrurer og vilkir, der fortsat praser fritidslivet i dag. Fritidsloven er senere blevet erstamer med den noget bredere Folkeoplysningslov.

3 Om lovgivning pi omridet Folkeoplysningsloven ( 199l/2000) indeholder hovedreglerne for, hvordan kommuner yder stotte til den frie folkeoplysende virksomhed, dvs. til aftenskolerne og de frivillige folkeoplysende foreninger. Folkeoplysningsloven opstiller en rakke krav til foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foren i ngsarbejde (eksempelvis id ratsforen i nger og spejdere), bl.a.: - at foreningen er hjemmehsrende i kommunen - at foreningen som udgangspunkt er iben for alle - at den har en ansvarlig bestyrelse - at den er almennyttig, kontinuerlig og ikke-kommerciel - at den tilbyder folkeoplysende aktiviteter og herunder bidrager til et forpligtende fallesskab for foreningens medlemmer Folkeoplysningsloven pilegger kommunerne at yde tilskud til foreningernes folkeoplysende aktiviteter til born og unge under 25 ir, hvor grundlaget for fordelingen fastlagges i en tilskudsmodel, der vedteges af den enkelte kommunalbestyrelse, siledes Gentofte-modellen. Kommunen kan selv valge ogsi at yde tilskud til aktiviteter til over 25-irige, ligesom der kan gradueres og tilpasses til sarlige grupper og forhold. De godkendte foreninger har krav pi at line egnede lokaler, faciliteter og anlag, nir disse er ledige fra andre kommunalt bestemte formil. Det er Kommunalbestyrelsen, der fastlagger rammerne for tilskudspraksis. I Gentofte varetages det politiske ansvar af Kultur- og Fritidsudvalget (KUF). I mange kommuner er det Folkeoplysningsudvalget bestiende af kommunalbestyrelsesmedlemmer og foreningsrepresentanrer, der sammen med forvaliningen yder konkrete tilskud og anviser lokaler og faciliteter, siledes ogsi i Gentofte. Kommunalbestyrelsen kan beslutte ikke at have et Folkeoplysningsudvalg og i stedet delegere kompetencerne til forvaltningen eller et stiende udvalg. Dette sker i stigende grad iflg. Kommunernes Landsforening, idet l6 kommuner i 2009 havde nedlagt sit Folkeoplysn ingsudvalg. En nyskabelse pi det idrrtspolitiske omride er vedtagelsen af eliteidratsloven ( ), der lagger op til, at Team Danmark aktiw skal soge at indgi aftaler med kommuner om eksempelvis talentrekruttering, talentudvikling, faciliteter og finansiering. Team Danmarks vej til at sikre ogede ressourcer til eliteidratten gir siledes snarere gennem aget samarbejde med andre offentlige instanser, nemlig kommunerne, end gennem en oget kommercialisering af eliteidretten pi markedsvilkir. Aktuelt har Team Danmark pr. l. januar 2009 aftale med 8 'elitekommuner', der i forskellig grad forpligter sig til at understotte miirettede lokale eliteidretstiltag pi eksempelvis uddannelses- eller facilitetsomridet i samarbejde med Team Danmark. Gentofte har veret Team Danmark elitekommune siden :71 2 Statistik pi medlemmer i kommunale foreninger sammenlignet med nationale tal Medlemssammensatning i fritidsaktiviteterne i Gentofte Kommune Rapporcen tager udgangspunkt i tre typer af fritidsaktiviteter - idratsforeninger, spejderkorps og oplysningsforbund i Gentofte Kommune. I rapporten omtales bide borne- og ungdomsmedlemmer og voksne medlemmer/brugere pi alle tre navnte omrider, ligesom der sammenlignes med udvalgte kommuner og med nationale statistikker. Rapporten tager udgangspunkt iopgorelser fra2o0tlragentofre Kommune, men suppleres med andre tal. 2

4 Status viser, at der i Gentofte er medlemsfremgang blandt born og unge i idretsforeningerne, mens der gennem nogle ir har kunnet konstateres en medlemstilbagegang blandt spejdere og oplysningsforbundenes holddeltagere. Et medlemsfald, som for spejderens vedkommende lader til at vare stagneret, og viser et stigende deltagerantal i oplysn i ngsforbu ndenes fored ragsvi rksom hed. En vasentlig andel af Gentofte Kommunes cirka borgere er aktive i en fritidsforening og/eller oplysningsforbund. ldratsforeninger og spejdere har tilsammen medlemmer, og oplysningsforbundene har holddeltagere i alt opgjort pr 3 I Det skal bemarkes, at flere enkeltpersoner kan vare medlem af mere end 6n forening, ligesom den samme person kan figurere pi flere holdlister hos oplysningsforbundene og derfor kan talle med i statistikken flere gange. Langt den storste del (86%) af de foreningsaktive i Gentofte Kommune er medlemmer af idratsforeninger, mens 3 pct. deltager aktiw i organiseret bsrne- og ungdomsarbejde som spejdergrupper. Desuden er l0 pct. af de foreningsaktive medlemmer i andre typer af foreningskredse, der modtager tilskud til aktiviteter for unge, og I pct. er aktive i andre typer af foreninger. Figur I Afle medlemmer fordelt pa foreningstyper i kommunen pr 3ll Krcdse Andre foreninger lo% t%) N Begrebsforklaring: Kredse er pasningsordninger og musikforeninger ved privatskoler, hvor alle medlemmer er under '19 6r. Borne- og ungdomsforeninger er spejdere og DUl. "Andre" omfatter amatorteater, politisk ungdomsforening, interkulturel forening og religios ungdomsforening. Tabel I Udvikling i antal foreninger og medlenrstal for unge under 25 ir ldruc$orenir pr Speidere Ardre lxln ( 2m7 5t 2l 5 4 f 6J46

5 Tabellen viser en stigning i antallet af idratsforeninger og samtidig et fald i antallet af spejdergrupper. Det samlede medlemstal for unge under 25 ir er steget i perioden med knap 2000 medlemmer og svarer ril en stigning pi l3 pct. De folgende afsnit vil give et billede af, hvordan antallet af foreninger og antallet af medlemmer spiller sammen. ldrat og bevagelse ldratten anskues traditionelt pi tre mider: Eliteidret, foreningsidrat og bevegelse og motionsidret. I Gentofte er der gennem idrats- og bevagelsespolitikken sat yderligere fokus pi milgrupper med serlige behov for bevegelses- og motionstilbud. Denne rapport forsoger alene at skabe overblik over de foreningsaktive idratsudsvere gennem tilgengeligt talmateriale. Den ikke-organiserede bevagelse og motionsidrat gores der pi nationalt plan tiltag til at skabe et vist overblik over. Eliteidrat defineres i Gentofte Kommune som "ikke-kommerciel" topidrat organiseret i lokale foreninger. ForeninSsidrat defineres som breddeidrat, hvor idrat og motion er organiseret gennem alm. medlemskab af de fokale foreninger. Disse omfatter cirka 30 forskellige idratsgrene, som udoves i 59 foreninger i2007 (63 foreninger i 2008) i Gentofte Kommune. Bevagelse og motionsidret defineres som borgeres idrats- og motionsaktiviteter uden for organiserede foreninger og omfatter bide bevegelsesaktiviteter i institutioner, selvorganiseret motion og markedsbestemte tilbud (for eksempel oplysningsforbund og fi tnesscentre). Born og unge Andel: En stor andel af born og unge i Gentofte Kommune er aktive idratsudovere. Ved udgangen af 2007 var der i alt aktive sportsudovere under 25 ir i Gentofte Kommune registreret som medlemmer af fokafe idratsforeninger. Det svarer til en andel pi 62,3 pct. af de unge, forudsat at alle medlemmer er bosiddende i kommunen og kun er medlem af 6n forening hver. Hyppighed: En undersogelse foretaget af kommunelagen i Gentofte Kommuner blandt 9. klasser pi alle folkeskoler i kommunen giver et pejlemarke om, hvor ofte de unge i l4-6-irs alderen er aktive. Undersogelsen, derforetages hveftir, viser, at 77 pct. af eleverne i9. klasse (2008) er sportsaktive uden for skoletiden. Heraf er 30 pct. aktive mere end 3 gange om ugen, mens 24 pct. er aktive 3 gange om ugen, 32 pct. er aktive 2 gange om ugen og l4 pct. er aktive I gang ugentligr. Dermed er over halvdelen af de aktive unge i Gentofte Kommune aktive 3 eller flere gange ugentligt. Disse aktiviteter sker sivel i foreninger som i fitnesscentre, i fritidscentre og i ikke-organiseret regi. Fordelt pi sportsgrene: Opgorelser fra Skole & Fritid viser, at antallet af unge idretsudavere under 25 ir er steget fra i 2002 til i 2007 inden for idratsforeningerne. lsar indenfor sportsgrenene fodbold, svomning, ridning, hindbold, gymnastik, tennis og volleyball er der kommet flere medlemmer. Udviklingen ses herunder. Tabel 2 Udviklingen i antal medlemmer i idrretsgrenene set i forhold til indekstal for i.r 2002 for alle nredlemmer under l9 ir i Gentofte Kornnrune I Undersogelsen er foretaget af kommunelegen i 2008 blandt alle elever i 9. klasse pi Gentofte Kommunes skoler. I alt deltog 398 elever i undersogelsen. 4

6 : 3l.lt.l0013l.lt.t003nl.l2.m0rEl.l l.l?.100if l.l2.t00?cndrirg (antrd Voltrybdl 100 I lm 98 Fodbold , ll4 t?t, f 30 l Sremning 100 I 18 ll4 lffi H*rdbeld t00, ll8' i 12$ 13{ lzp 103 Brllcdbdl 100 l3l, 130 l3s T:nnir Bstltrinton 100 ff ' -47 Af hensyn til overblikket er der itabel 2 alene medtaget sportsgrene som viser store udsving i medlemsudviklingen i Gentofte Kommune. Tabel for samtlige sportsgrene, der er representeret i kommunen, findes i S&F.For at sette data i tabel 2 iforhold til befolkningstallet er antallet af rige i Kbh Amt i samme periode steget med 12%. Det vil sige at stigningen i indekset fra 100 tif 1 12 den kan forklares alene ved stigningen i befolkningstallet. For kunne sige, at klubberne har haft en egentlig medlemsfremgang, bor indekset vare over 112 pr Ganske smi numeriske tal kan vise relativt store udsving for indekstallene, derfor sammenligning til de faktiske medlemstal i den sidste kolonne. Kommentarer til medlemsudviklingen for unge under 25 ir: De store hal-idretter: Volleyball, hindbold og basketball har fiet bedre vilkir ved ibning af nye haller: Maglegird (2002), Bakkegird (2006), Gersonsvej (2008) og Ordrup (2008). Dette har givewis vcret en medvirkende irsag til den markante medlemsfremgang i disse sportsgrene. Medlemstalsfremgangen for sportsdykning og svomning skyldes for en vasentlit del ibrugtagning af den nye del af Kildeskovshallen inkl. S0-meter bassinet i2002. Fodboldspoften har pi landsplan taget nye traningsmetoder i anvendelse for born og unte iform af 3-, 5- og 7 mandshold. Det medfsrer mere boldkontakt for den enkelte, sidan at det bliver sjovere for barnet og den unge at gi til fodbold. De smi hold medforer behov for kortere baner, derfor benytter man de store fodboldbaner pi wars. Herved udnyttes de eksisterende faciliteter pi en helt anden og mere optimal mide. Desuden er der sket en stor stigning i antallet af piger, der spiller fodbold. Badminton har oplevet et faldende medlemstal generelt pi landsplan. Sammenligning med born og unge Pd notionalt plan Pi nationalt plan viser undersogelsen "Danskernes motions- og sportsvaner 2007" fra ldrattens Analyseinstitut 2, at 84 pct. af barn og unge mellem 7 og l5 ir i 2007 dyrkede regelmassig sport eller motion, hvor f.eks. aktiviteter i GFO'er er talt med. Af disse var 77 pct. born og unge mellem 7 og l5 ir medlemmer af en idretsforening (DMSV 2007). i Der er stor forskel mellem aktivitetsniveauet for born og unge. Der er dokumentation for, at jo aldre bsrnene bliver, jo mere inaktive bliver de. Det er typisk omkring l3-irs alderen, de unge begynder at droppe idretten. Generelt er der sket et fald i andelen af unge, der dyrker regelmassig sport eller motion fra 89% i 1998 trl84% i Det stsrste frafald fra foreningsidratten sker i ungdomsirene 3 - l9 ir, hvor andelen af foreningsmedlemmer pi landsplan falder fra 84% blandt l0- l2 irige til 67% blandt 3- l5 irige og yderligere ned til 5l% blandt 6- l9 irige. Til gengald kan der konstateres en lille stigning pi I procentpoint blandt de 7-9 irige fra 86% til87% pi nationalt plan (DMSV2007). 2 Undersogelsen "Danskernes motions- og sportsvaner 2Q07" er udfort af Maja Pilgaard og afsluttet i luni Den beskriver en lang rekke nogletal og tendenser fra idratslivet i Danmark. Undersogelsen benavnes herefter "DMSV2007" i rapponen. 5

7 l De bedste sammenlignelige tal for Gentofte er ovenstaende fra kommunelagens irlige undersogelse blandt 9. klasse eleverne. Hvilke al<tiviteter dyrker born og unge Stort set samtlige born og unge (98%) pi landsplan dyrker mindst 6n idratsaktivitet (inkl. spejder i DSMV2007). Her er fodbold, svomning og gymnastik de mest populare sportsgrene og foregir typisk som aktivitet i en forening. Disse tre aktivitetsformer er ogsi store i Gentofte Kommune, mens aktiviteter som ridning, tennis og sejlsport er ekstra store i Gentofte set i forhold til landsplan. I Gentofte er der tendens til at valge idratsgrene, som traditionelt er sportsgrene, man knytter til de hojere sociale lag.l Dog viser ovenstaende tabel 2, at fodbold har den numeriske stigning i medlemstal, og den storste forholdsmessige stigning ses for hhv. volleyball og svomning i Gentofte. Figur 2 Top l5 over de mest populaere idratsaktiviteter blandt born og unge i 2007 (nationalt)a I fc 25 2A o o$$$.n$$'-$$.$:...'.".$-tl.sp"."c"- Det er interessant at bemarke, at flere af ovennavnte populare sportsgrene typisk dyrkes uden for foreningsregi. lsar blandt de 7-9-irige er der en stor andel, der dyrker idratsaktiviteter bide i forening, i SFO og pi egen hind. Andelene af foreningsaktive falder med alderen, sidan at der blandt de l3- ls-irige er mange, der tiltrekkes af de kommercielle centre. lflg. DMSV2007 stiger tendensen med de unges alder til at fravalge foreninger til fordel for "avrige sammenhenge" og "private centre". Nedenstiende figur 3 viser et billede af, hvilket regi born og unge i 2007 valger som deres foretrukne organisationsform for de to mest populare idretsgrene blandt 7- ls-irige pi landsplan. Laseren 6ar ve,re opmarksom pi, at mange af disse born og unge er aktive flere steder med den samme idratsgren. Mange spiller siledes fodbold bide i SFO/fritidsklub, i forening og pi egen hind, og tilsvarende med flere andre sportsaktiviteter. 3 PerJorgensen: "ldretspolitik i Gentofte gennem 100 ir", SDU, 2008 a Maja Pilgaard: Danskernes motions- og sportsvaner, 2007, IDAN

8 Figur 3 Organisering af fodbold og svonrning blandt 7-5 i.rige (nationalt) s fodbold IFor ning priyat ISFO piegenbind landet rvrrmning lforening privat lsfo piegenhird :andet Orgonisering af alctiviteter for barn og unge PA hndsplan Foreningsaktive bsrn trives bedre end bsrn, der bruger fritiden pi individuelle, uorganiserede aktiviteter. Det viser en ny undersogelse blandt bsrn. e Undersogelsen blandt de -irige born viser, at 6orn fordi de larer nye og spendende trives bedre med organiserede fritidsaktiviteter - isar holdaktiviteter - fardigheder i faste rammer: "Nogle of de korakteristiko, som prager disse oktiviteter - fek. ot oktiviteterne er skemolagte, ot de fokuserer pd indlaring af bestemte fardigheder, at de hjalper med ot skobe og fostholde et socialt netva'lk- og ot de foregdr under vejledning fro engogerede voksne - gor, ot bsrnene droger nytte of dem," hedder det i rapporten 'l l-irige bsrns fritidsliv og trivsel'. En anden undersogelse 7 peger pi den voksende opmarksomhed omkring den uformelle, selvorganiserede eller semi-organiserede idrat og frsiske aktivitet, som er stadigt stigende i omfang. Pi den ene side er andelen af bsrnene, som dyrker idrct, vokset de seneste ircier. Pi den anden side er det en udbredt opfattelse, at de i samme periode er blevet mindre og mindre fsisk aktive. Dette forklares ofte med, at born bliver transporteret mere i bil og bruger mere tid foran computer- og {jernsynsskarmen, men nok si vigtigt, at6orn leger mindre fysisk, end de gjorde tidligere. Der er grund til at vere opmarksom pi uligheden i idratsdeltagelsen. Man har i mange ir varet opmarksom pi frafaldet i idratten. Andelen af 6arn, der gir til idrat, topper i I l- l2-irs alderen og falder derpi i takt med, at bornene bliver aldre. Samtidig oges polariseringen, fordi de idratsaktive born bruger mere tid pi det, i takt med at de bliver aldre. Dvs. andelen af idratsaktive falder, samtidig med at de, der fortsat er aktive, i gennemsnit bruger mere tid pi idret end tidligere, og samtidig med at de inaktive bliver mere inaktive. Ligesom den fysiske inaktivitet har tendens til at have social slagside, sidan at born og unge i familier med law uddannelsesniveau dyrker mindre idrat og motion end born og unge, hvor foraldrene har lange eller mellemlange uddannelser. Pigerne i l3-15 irs alderen er mere tilbojelige end drengene til at stoppe med at vare fysisk aktive, og angiver ofte som irsag, at de mangler nogle at folges med. s Maia Pilgaard: Danskernes motions- og sportsvaner 2007, IDAN 6 SF -rappon " I l-irige bsrns fritidsliv og trivsel" omtalt i DUF Nyhedsbrev 7 Kommunale forskelle pi borns idratsdeltagelse, IDAN

9 l Voksne i Gentofte Kommune De voksne i Gentofte Kommune dyrker i lighed med bsrn og unge ogsi en del idret i idretsforeningerne. Tabel 3 Udviklingerr i antal trredlemnrer i idretsgrenene set i forhold til indekstal for i.r 2002 fclr *r'ige rnedlenlrner af idretsforeninger i Gentofte Kommune. (lndekstal) Blrkstbdl Svlmnlag Fdbtd Hindbcld Fak rncdlems. 3l.l?.?00t:g.l t.20olf l.t l.i00f 3l. t t.200tr gl, 2, ?,Gnd!ing (antel) tm ta t35 t39 r52 tm t59 2r5 r83 19 tm ts t t6 t75 ts il9 rffi t07 Tcanh lm B r0r 96 Erdmir*ln lm TV Vallcybrll tm Af hensyn til overblikket er der i tabel 3 alene medtaget sportsgrene som viser store udsving i medlemsudviklingen i Gentofte Kommune. Tabel for samtlige sportsgrene, der er reprasenteret i kommunen, findes i S&F. Ganske smd numeriske tal kan vise relativt store udsving for indekstallene, derfor sammenligning til de faktiske medlemstal i den sidste kolonne t3l u7 56 a 543 t0 - t?o s Til sammenligning dyrker voksne pi nationalt plan primert individuelle sporrsgrene, som de selv kan tilrettelagge. Vandring, jogging, styrketrening, gymnastik, aerobic, svomning og cykelsport er hojest pi hitlisten over sportsgrene. De fleste af de voksne i Danmark dyrker dermed sport uden for idretsforeningerne i fx fitnesscentre eller ude i naturen eller ibne byrum og ikke i kommunalt eller offendigt regi eller faciliteter. 8 Til sammenligning er bsrnene mere aktive end de voksne i idretshallerne, som det ses i figur 5. Figur 4 De voksne bruger naturen...e uo]ou oo ]'; 33 r l prioritet 1,2. og 3. prioritet,o,) 10 : 2Q I is t? I I 1:- 19 B ljlllr ti" ',1 _r 4 10 i I o 4'. ai s5 rii JJJ-r- 8 Maja Pilgaard: Danskernes motions- og sportsvaner 2007, IDAN e Fra IDANs nyhedsbrev nr.2l, januar

10 Figur 5... bgrnene bruger idratshallenr0 51 R2.', 36 4!.3637 lllri 2ti ',' zb fi 12 Tabel 4 Udviklingen i antal nredlemmer i idratsgrenene set i forhold til indekstal for ir 2002 for alle medlemmer af idretsforeninger i Gentofte Kommune (lndekstal) Fodbold SyrnrSng Ba*hrsllf Voltrg,tdl ', Htnll$d Tenr{t Badrrinton ii: pl.i9.t00lil.t:,200s 3t.l l.t0etpl-tt.?$sf p!:lt;006p1,!t#o0t'cndrlng (enrd) r00 ill tffi l5l t52 r 503 r20 il.9 r3s I r00 ts itmi tm r28 t07 r09 il00i96 r00 89 r3l t26 ;lffiti l3{ r34 r28 I t6, t09 ; il? i loa t27 68 ila r?4 r?6 r?3 I 13,,t$l :fs i,,,' iol, t?,.!45 sg 96 : g Af hensyn til overblikket er der i tabel 4 alene medtaget sportsgrene som viser store udsving i medlemsudviklingen i Gentofte Kommune. Tabel for samtlige sportsgrene, der er reprasenteret i kommunen, findes i S&F. Ganske sm6 numeriske tal kan vise relativt store udsving for indekstallene, derfor sammenligning til de faktiske medlemstal i den sidste kolonne. I Gentofte Kommune har svomning et stigende medlemstal pga. ibrugtagningen af udvidelsen af Kildeskovshallens nye 50-m bassin. Tennis og badminton oplever store fald i medlemstallet for voksne. For begge slagboldidretsgrene gelder det, at de tidligere var yderst populare motionsspoftstrene for voksne. I dag velger mange voksne at dyrke motionsidret i fitnesscentre i stedet, idet tidspunkter og grad af socialt r0 IDANs Nyhedsbrev nr 2I, januar

11 tilhsrsforhold for sportsudsvelse derved kan vare meget mere fleksibelt for den enkelte. tt Fodbold henter sin nettotilgang blandt born og unge under 25 ir. Selv om der er ibnet tre nye haller i perioden, har det ikke pivirket medlemstallet over 25 ir i Gentofte navneverdigt i positiv retning. Dette billede bekreftes af det nationale billede, der tegnes i DMSVundersogelsen, hvor man har spu t de voksne, hvorvidt nrromridets eksisterende idratsfaciliteter har haft indflydelse pi deres valg af sportsgren. 48% af respondenterne svarer, at det i hoj grad eller nogen grad har varet udslagsgivende for deres valg, mens 45% i ringe grad eller slet ikke har valgt pi det grundlag. Voksne pd notionolt plon Undersogelsen "Danskernes motions- og sportsvaner 2007" - heri kaldet DMSV, der er foretaget af ldrattens Analyseinstitut og omfatter respondenter fra hele landet, afdakker generelt et stigende aktivitetsniveau siden den foregiende tilsvarende undersogelse Men aktivitetsniveauet fordeler sig forskelligt over hhv. livsalder og aktivitetstyper. Figur 6 Andel voksne, som dyrker regelrnassig sport eller n-rotion fordelt pi alder lj. Ja, men atte ior tiden f Nej A 60 %so IU 0 ts-1gir 20-29tr SO-tgir qo-+gir So-Sgiir ro-gsi,r TOir+ Alder Aldersmassigt varierer andelen, som dyrker regelmassig sporc eller motion fra 63 procent blandt de l6 til l9-irige helt ned til 47 procent blandt voksne mellem 30 og 39 ir. I denne aldersgruppe er det siledes under halvdelen, som dyrker regelmessig sport og motion, men samtidig svarer nasten hver fierde, at de normalt dyrker sport eller motion, men holder pause for tiden, hvilket er illustreret i figur 6. Figuren viser desuden, at andelen, der dyrker regelmassig sport eller motion atter stiger fra40 ir, og i aldersgruppen 60 til 69 ir er der en lige si stor andel, der dyrker regelmessig sport eller morion, som blandt l6 til l9-irige. Det er fsrste gang, at andelen af 60 til 69-irige, som dyrker regelmessig spoft og motion, har oversteget andelen af 20 til 29-irige, som samtidig ligger pi niveau med personer pi 70 ir og opefter med 58 Procent. Til gengeld er der en storre andel pi de eldste alderstrin, som svarer direkte nej til at dyrke regelmassig sport eller motion, mens de yngre irgange har tendens til at svare 'ja, men ikke for tiden' som en indikation pi, at de holder pause med en intention om at starte igen pi et senere tidspunkt. Hvilke oktiviteter dyrker voksne? 86 procent af voksne danskere dyrker mindst 6n aktivitet regelmessigt. En oversigt over de l5 stsrste aktiviteter i 2007 er vist i nedensriende figur. lr Kasper Lund Kirkegaard: "Fra vilkar til varktoi", RUC, 2005 t0

12 Figur 7 Oversigt over top l5 aktiviteter bla.ndt voksne - nationalt planr2 rp6 egen l6nd Tstal % ""$"*o-l-1"*.-:-$.:i:".."**:".-""':".'-*..""."-t* gq- Ovenst6ende oversigt viser de 15 mest populare sportsgrene blandt voksne. Den bli farvemarkering viser den andel af de voksne, der dyrker den pdgaldende idraumotionsform p6 egen h6nd, altsi uden for en organiseret idratsforening. De syv mest populere aktiviteter for voksne pi landsplan (2007) er vandreture (32 procent), jogging (25 procent), styrketrening (19 procent), gymnastik (18 procent), aerobic (17 procent), svomning (15 procent) samt cykelsport (12 procent). De er alle individuelle og barer prag af at vare aktiviteter, der er mulighed for at dyrke med fleksibilitet. Dernast kommer de traditionelle boldspil, fodbold og badminton, efterfulgt af endnu en rekke af individuelt prrgede ikke-boldspilsaktiviteter. DMSV2007 afdakker, at de voksnes valg af organisationsformer pivirker deres valg af motionsform, hvorfor man kan konkludere, at fordelingen blandt top l5 ville forskydes en hel del, hvis der udelukkende kunne valges aktiviteter, der dyrkes i foreningsregi. Spejdere Born og unge Sammenlignet med idratsforeningernes medlemstal udgor spejderkorpsenes medlemmer kun en lille andel af de foreningsaktive barn og unge under 25 ir i Gentofte Kommune var der 728 bsrn og unge under 25 ir, der var aktive i spejderkorps. Det svarer til, at 3,6 pct. af alle bsrn og unge under 25 ir var aktive spejdere i7007 igentofte Kommune. Spejderne i Gentofte Kommune er aktive inden for fem forskellige typer af spejderkorps: Det Danske Spejderkorps (DDS), KFUM-spejderne, De gronne Pigespejdere (tidl. KFUK-spejderne), FDF og DUl. Pe landsplan findes der ogsi andre spejderkorps, som fremgir af nedenstiende tabel. Tabel 5 Spejdergrupper fordelt pi kommuner angivet med et sanrlet antal medlemmer under 25 ir l2 Maja Pilgaard: Danskernes motions- og idratsvaner 2007, IDAN il

13 -l Gentofte Gladsace,Fredericia Adventist/Baptist DUtlro DDSr232 KFUM436 GronnePigespejdere FDF146 Grupper i alt 20 l.l a4 Antalborgere Antal spejdere under 25 lr Gennemsnidigt medhmsantal pr.gruppe Tallene i tabel 5 er indhentet specifikt til denne rapport, februar irudendal,o.2 I 9 3 t{ r0 58 ;Svendborg :Ballerup :Lyngby-Tirbek l0l i s 323 2t2 ']/.,5':2 t3ilt2 SStm, ; , Gentofte Kommune har i sammenligning med andre udvalgte kommuner det laveste antal speidere pr. spejdergruppe, men har med 20 afdelinger ogsi det storste antal grupper blandt de udvalgte kommuner Gladsaxe, Fredericia, Rudersdal, Svendborg, Ballerup og Lyngby-Tirbak. Det skal bemarkes, at Gentofte er den storste kommune milt pi indbyggertal. Milt pi antal unge spejdere har Gentofte Kommune det nesthojeste antal aktive spejdere under 25 ir, kun overyiet af Rudersdal Kommune. Voksne Mens antaf fet af barnelungemedlemmer af spejdergrupperne i Gentofte er faldet jrvnt til trods for en generel bsrnetalsstigning, er antallet af voksne medlemmer af spejdergrupperne steger frem til 2006, hvorefter det er stagneret. Tabel 5 Udviklingen i antal spejdergrupper i Gentofte og medlemstal over og under 25 dr Speidere 2m2 :2003 Analf-oreoinSer 26 (100) 2004,2005 2l (Sl) l2qq ;2007 2r (8r) 2r (8t) Analp-edl.,1020 (100) Unds 25 ir Anal medl. over 164 (100) 25i.l' Medlemmer i alt', 184 {100),Wi ffi ' :. {,{p}.ii iqgfll) re2 (r 17) t87 (t 14) t8s (7tI f 0s7 (92) ;973 {82),etg W) Tallene i ( ) er indekstal, der muliggor sammenligning med udviklingen for idratsforeningerne. Oplysningsfrcrbund Oplysningsforbundenes aktiviteter bestir vesentligst af aftenskolekurser for voksne og sikaldte debatskabende aktiviteter og arrangementer, der i nedenstiende skemaer omtales som foredragsvirksomhed. I Gentofte findes der l3 registrerede oplysningsforbund, hvoraf de tre storste FOF, HOF og AOF tegner sig for langt storsteparten af aktiviteterne. Tabel 7 Udviklingen iantal deltagere ialle oplysningsforbundenes aktiviteter t2

14 Bo4gelse og motionqgmnastik Praktiske musiske snner Instnrmenalundewisning Musildr arcr : Sanrfund Kunst,:littentur, bistcirie.& ggografi Kontprhg Andet., i aft {undervisning) Foredrags.Yi*nn-*red denne tabel omfatter samtlige deltagere i alle aktiviteter fra alle oplysningsforbund. For en mellem de enkelte oplysningsforbund henvises dels til oversigterne over honorarudgifter i kap. 5 og dels til detailtal hos Skole & Fritid Det billede, der generelt tegnes, viser en faldende tendens i antal holddeltagere til sivel undervisning som til foredragsvirksomhed. Dog visers en stigende tendens i deltagerantallet i 2007 til foredrag. Arsagen hertil kan vare sarligt populare foredragsholdere i Medlemsudvikling i idratsforeninger og speiderkorps Det kan viere svar! for isar born og unge i Gentofte Kommune at ta en plads i de sarligt populere idretsforeninger stod omkring 2000 borgere i Gentofte Kommune pi venteliste til en plads i en idratsforening, heraf omfattede ventelisten til Gentofte Svsmmeklub de Af en oversigt fra Dansk Svsmmeunion (2008) fremgir det, at Gentofte har langere venteliste end de kommuner, vi sammenligner os med, og at omfattende ventelister til svsmmeklubber iser gor sig geldende i hovedstadsregionen og andre tat befolkede byomrider. Tabel I Udviklingen i antal idraetsforeninger i Gentofte og deres medlemstal i zciaz r3 l*n fcnnlqrr 4e (rm) :,3:l:, mr6r(rm), Undrll lr Anirl *rrdl 966 r (roo) ovrrtt ir 1:*--"t rlt m-,+e (rm) t0f { t00f t$l i t00t 4e (rm) 5e tpo) $e (r2q.: I tm (t il) t?t{r(lj7) ir33rs(t It to136 (rffi) (r r{), rea76 r'*.,2 t668 {roe} i:ar**tt:t5) fista$t$ Tallene i ( ) er indekstal, som muliggor sammenligning med medlemstallene i tabel 2. En forklaring p6 interessen for det stigende antal nye foreninger kan vare, at der er p6 landsplan ses en 13 Data fra Skole & Fritid t3

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser Danskernes motionsog sportsvaner 07 Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 08 Nøgletal og tendenser Danskernes motions- og sportsvaner 07 Nøgletal og tendenser Af Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE APRIL 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Analyse Udarbejdet af Kulturministeriet,

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester, Peter Gottlieb og Kasper Lund Kirkegaard 2015 Titel Idrætten i tal 2014 status på foreningsidrætten i Danmark Hovedforfatter Michael

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Sport og motion i danskernes hverdag

Sport og motion i danskernes hverdag titute for Sports Studies Sport og motion i danskernes hverdag Maja Pilgaard ÆTTENS LYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

DEN TREDJE BØLGE. på vej mod en bevægelseskultur

DEN TREDJE BØLGE. på vej mod en bevægelseskultur DEN TREDJE BØLGE på vej mod en bevægelseskultur Knud Larsen DEN TREDJE BØLGE Lokale- og Anlægsfonden Grafisk tilrettelægning: Anne von Holck, Tegnestuen Trojka Forsidefoto: Stig Nørhald Øvrige fotos: Se

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Foreningslivet i Danmark

Foreningslivet i Danmark Foreningslivet i Danmark Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Januar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Metode...

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Definition af den frivillige sektor i Danmark

Definition af den frivillige sektor i Danmark Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Definition af den frivillige sektor i Danmark Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk Dette temahæfte udgives

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere