GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM X3D-ZM0-6020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020"

Transkript

1 GCV135 GCV160 MOTORNUMMER BETJENINGSVEJLEDNING HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM X3D-ZM

2 Tak fordi De købte en HONDA benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af HONDA benzinmotorer GCV135 - GCV160. Alle oplysninger i denne bog er baseret på de produktinformationer, der forelå på tidspunktet for trykningen. HONDA MOTOR Co. Ltd. forbeholder sig ret til ændringer uden varsel og uden forpligtelser. Ingen del af denne betjeningsvejledning må gengives uden skriftlig tilladelse. Betjeningsvejledningen bør betragtes som en del af motoren og bør følge denne ved salg. Læs denne betjeningsvejledning grundigt. Læg specielt mærke til oplysninger der følger disse overskrifter;! ADVARSEL Stor risiko for personskade eller dødsfald, hvis instruktionen ikke følges. BEMÆRK: Mulighed for personskade eller skader på maskinen, hvis instruktionen ikke følges. BEMÆRK Indikerer at udstyr og egendele kan beskadiges, hvis instruktionen ikke følges. OBS: Nyttige informationer. NOTE Hvis der opstår problemer eller De har spørgsmål vedrørende motoren, bedes De kontakte Deres autoriserede HONDA forhandler. HONDA s motor er udformet med henblik på sikker og pålidelig drift, når den bruges i henhold til vejled-ningen og til formålet. Læs og forstå denne betjeningsvejledning, inden motoren tages i brug. Undladelse kan resultere i person-skader eller skader på motoren. 2

3 1 ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER! ADVARSEL For sikker drift:- HONDA s motorer er udformet med henblik på sikker og pålidelig drift, når den bruges i henhold til vejledningen og til formålet. Læs og forstå betjeningsvejledningen, inden motoren tages i brug. Undladelse kan resultere i personskader eller skader på motoren. Udfør altid Forberedelser inden start (se side 6), inden motoren startes. De kan derved undgå eventuelle beskadigelser af motoren. For at mindske risikoen for brand, sørg for god ventilation, placer motoren mindst 1 mtr. fra bygninger og andet udstyr under drift. Undlad at stille brandbare genstande tæt opad motoren. Børn og kæledyr bør holdes væk fra motoren, når den er i drift, der er mulighed for brandsår fra de varme motordele og fra de monterede dele, som motoren trækker. Lær hvordan De hurtigt stopper motoren, og forstå brugen af alle betjeningsgreb. Giv aldrig nogen lov til at bruge motoren uden instruktion. Undlad at anbringe brandbare genstande, som benzin, tændstikker m.v. tæt ved motoren, når den er i drift. Påfyld altid benzin på et sted med god ventilation og altid med motoren stoppet. Benzin er meget brandfarlig og kan under særlige omstændigheder eksplodere. Undgå at overfylde benzintanken. Der bør ikke være benzin i påfyldningsstudsen. Kontroller, at tankdækslet er monteret korrekt efter påfyldningen. Hvis der spildes benzin, skal området være helt tørt og benzindampe skal være spredt, inden motoren startes. Rygning og brug af åben ild skal undgås på stedet, hvor motoren bliver fyldt op og hvor benzinen opbevares. 3

4 SIKKERHEDSFORSKRIFTER! ADVARSEL For at sikre risikofri drift Udstødningsgas indeholder giftig kulilte, indånding kan medføre tab af bevidsthed og mulig død. Lad aldrig motoren køre i lukkede rum. Placer motoren på en plan overflade. Undgå at vippe motoren mere end 15 fra vandret. Drift i større gradtal kan resultere i spild af benzin. Undlad at placere genstande på motoren, når den er i drift, da det kan udgøre en brandrisiko. Gnistfanger er ekstra udstyr på nogle modeller. Det er i visse områder forbudt at anvende benzinmotorer uden en gnistfanger. Kontroller gældende lovgivning, inden motoren tages i brug. Lydpotten bliver under drift meget varm og forbliver varm et stykke tid efter, at motoren er stoppet. Pas på ikke at berøre lydpotten mens den er varm. For at undgå forbrændinger og for at mindske brandfaren, lad altid motoren køle af, inden den transporteres eller stilles til opbevaring. PLACERING AF SIKKERHEDSMÆRKAT Denne mærkat advarer Dem imod en potentiel risiko, der kan forvolde alvorlige beskadigelser. Læs betjeningsvejledningen grundigt. Hvis mærkaten falder af eller bliver svær at læse, kontakt Deres autoriserede HONDA forhandler for udskiftning. LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN INDEN DRIFT MED MOTOREN. 4

5 2 DE VIGTIGSTE DELE HÅNDTAG VOR REKYLSTARTER REKYLSTARTER OLIEPROP TÆNDRØR LYDPOTTE SVINGHJULSBREMSE (visse typer) TANKDÆKSEL GASREGULERING LUFTFILTER BENZINHANE BENZINTANK 5

6 3 FORBEREDELSER INDEN START 1. Motorolie BEMÆRK : Drift med motoren uden tilstrækkelig olie på, kan resultere i alvorlige skader på motoren. Kontroller kun motorolien med motoren stoppet på en plan, vandret flade. 1. Skru olieprop/pinden ud og tør oliepinden af. 2. Sæt oliepinden ned i påfyldningshullet, men undlad at skrue den i. 3. Hvis olieniveauet er lavt, fyldes op med den anbefalede motorolie til øverste markering på oliepinden. Anvend HONDA motorolie eller en SAE viskositetsgrader tilsvarende førsteklasses motorolie, der svarer til kravene for API klassifikationen SG eller SH. Motorolier klassificeret som SG eller SH har dette angivet på dunken. SAE 10W - 30 kan anbefales til brug ved de fleste temperaturer. Hvis enkel viskositet anvendes, vælges den viskositet, der bedst passer til temperaturen, som vist på TEMPERATUR skemaet. BEMÆRK : Brug af ikke selvrensende og 2-takt motorolier vil forkorte motoren levetid. OLIEPROP/PIND ØVERSTE NIVEAU NEDERSTE NIVEAU 6

7 2. Luftfilter BEMÆRK: Lad aldrig motoren køre uden luftfilter. Det vil forårsage kraftig slitage på motoren af de urenheder, der suges ind i den. Tag luftfilterdækslet af og kontroller om luftfiltret er snavset eller tilstoppet. LUFTFILTER LUFTFILTERDÆKSEL 7

8 3. Bensin Anvend frisk, ren automobilbenzin oktan 92, (blyfri eller blylet benzin anbefales, da det vil minimere dannelsen af koks i forbrændingskamret). Brug aldrig olieblandet eller uren benzin. Undgå snavs, støv og vand i benzintanken.! ADVARSEL Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige forhold. Påfyld kun benzin med motoren stoppet. Rygning og brug af åben ild skal undgås, hvor motoren bliver fyldt op, og hvor benzinen opbevares. Undgå overfyldning af benzintanken (der bør ikke være benzin i påfyldnings-studsen). Kontroller, at tankdækslet er korrekt monteret efter påfyldningen. Pas på ikke at spilde benzin. Benzindampe og spildt benzin kan bryde i brand. Hvis der spildes benzin, skal området være helt tørt, inden motoren startes. Undgå gentagen og længere tids kontakt med benzin og undgå indånding af benzindampe. Benzin bør opbevares utilgængeligt for børn. Tankindhold: GCV135 : 0,77 liter GCV160 : 0,91 liter ØVERSTE NIVEAU PÅFYLDNINGSSTUDS 8

9 BENZIN INDEHOLDENDE KARBURATORSPRIT Hvis De beslutter at anvende benzin, der indeholder sprit, skal De forvisse Dem, om at oktan-tallet for alkoholen er mindst lige så højt, som det er foreskrevet af HONDA. Der findes to typer karburatorsprit, ætylalkohol og metanol. Anvend aldrig benzin, der indeholder mere end 10% ætylalkohol. Anvend aldrig en benzin/spritblanding, der ikke samtidigt indeholder korrosions-dæmpende tilsætningsstoffer. Anvend aldrig benzin, der indeholder mere end 5% metanol, selvom det indeholder korrosionsdæmpende tilsætningsstof. OBS: Beskadigelser i benzinsystemet eller problemer med motorens trækkraft, der skyldes brug af benzin med sprit, er ikke dækket af garantien. HONDA kan ikke anbefale anvendelse af benzin indeholdende sprit, da virkningen af dette ikke er fuldt ud belyst endnu. Inden køb af benzin fra en tankstation, De ikke er kendt med, bør De forsøge at finde ud af, om benzinen indeholder sprit, og hvis den indeholder sprit, da hvilken art og mængde. Hvis De under drift med benzin indeholdende sprit, eller benzin, der muligvis indeholder sprit, bemærker nogen uregelmæssigheder, skift straks til ben-zin der ikke indeholder sprit. 9

10 4 START AF MOTOREN 1. Åben benzinhanen. ÅBEN BENZINHANE 2. Skub gasreguleringen over på choker. OBS : Anvend ikke chokeren ved start af motoren, når den er driftsvarm og lufttemperaturen er høj. CHOKER GASREGULERING 10

11 3. Motorer med svinghjulsbremse (visse typer): Træk i armen til svinghjulsbremsen, så bremsen slippes. Tændingskontakten, der er forbundet med svinghjulsbremsen, vil skifte til kørestillingen, når armen til svinghjulsbremsen slippes. SVINGHJULSBREMSE 4. Træk i håndtaget til rekylstarteren, indtil De mærker modstand og træk derefter hurtigt til. BEMÆRK: : Undgå at håndtaget til rekylstarteren farer tilbage. Før det langsomt tilbage med hånden, for at undgå skader på rekylstarteren. 11

12 5. Når motoren er varmet op, flyttes gasreguleringen til den ønskede hastighed, tomgang eller fuldgas. TOMGANG FULDGAS GASREGULERING 12

13 Anvendelse af motoren i stor højde. Ved anvendelse af motoren i stor højde, vil benzin/luftblandingen blive alt for fed. Ydelsen fra motoren vil mindskes og benzinforbruget vil øges. Anvendelse i stor højde kan tillades, når der monteres en mindre hoveddyse, og blandeskruen justeres. Hvis De altid skal anvende motoren i højder over 1830 mtr. over havets overflade, bør Deres autoriserede HONDA forhandler udføre denne modifikation. Selv med korrekt karburatorindstilling vil motorens ydelse mindskes med ca. 3,5% for hver 305 mtr. højden øges. Ydelsen vil dog være større end uden eventuel modifikation. BEMÆRK : Drift med motoren i lavere højde end hvad den er indstillet til, vil resultere i mindsket ydelse, overophedning og eventuelt kraftige skader på motoren, grundet en for mager benzin/luftblanding. 13

14 5 STOP AF MOTOREN 1. Skub gasreguleringen helt til ned i tomgang. TOMGANG GASREGULERING 2. Motorer med svinghjulsbremse: Lad armen til svinghjulsbremsen gå tilbage, så bremsen aktiveres. Tændingskontakten, som er forbundet med svinghjulsbremsen, vil automatisk slukke for tændingen på motoren. ARM TIL SVINGHJULSBREMSE BREMSE AKTIVERET 14

15 3. Hvis motoren er monteret med en benzinhane, bør denne lukkes, når motoren er stoppet. STOP-STILLING GASREGULERING 4. Luk benzinhanen. LUKKET BENZINHANE 15

16 6 VEDLIGEHOLDELSE! ADVARSEL Stop motoren, før nogen form for vedligeholdelse udføres. For at undgå uventet start af motoren, tag tændrørshætten af. Motoren bør have udført service af Deres autoriserede HONDA forhandler, med-mindre De har det rigtige værktøj, service data og den nødvendige mekaniske kunnen. BEMÆRK : Anvend kun originale HONDA reservedele til vedligeholdelse og reparation. Brug af ikke originale reservedele kan beskadige motoren. Periodiske eftersyn og justeringer af HONDA motoren er vigtige, hvis den maksimale ydelse fra motoren skal bibeholdes. Regelmæssig vedligeholdelse vil ligeledes sikre motoren en lang levetid. Nødvendige serviceintervaller og vedligeholdelseskrav er beskrevet nederst på siden. 16

17 Serviceskema Hyppighed (4) Regelmæssig vedligeholdelse udføres ved hver angiven måned eller driftstime afhængig af, hvad der kommer først. Motorolie Luftfilter Belægning på svinghjulsbremsen (visse typer) Tændrør Gnistfanger (ekstra udstyr) Tomgang Benzintank og filter Ventilspillerum Forbrændingskammer Benzinslange Kontrol Skift Kontrol Rengør Skift Kontrol Daglig Efter første måned eller 5 timer Hver 3 måned eller hver 25 timer Hver 6 måned eller hver 50 timer Hvert år eller 100 timer Hver 150 timer Kontrol/rengør Skift Rengør Kontrol/justér (3) Rengør Kontrol/justér (3) Rengør Kontrol Hvert 2. år (Udskift om nødvendigt) (3) (1) (2) Hvert 2. år eller 250 timer (3) OBS : (1) Renses oftere under ved drift under støvede forhold. (2) Skift motorolie for hver 25 timer, når motoren anvendes med kraftig belastning og i høje temperaturer. (3) Bør foretages af Deres autoriserede HONDA forhandler, medmindre De har det rigtige værktøj og mekanisk kunnen. Se HONDA's værkstedshåndbog. (4) Ved professionel brug anvend timer i drift for korrekt serviceintervaller. 17

18 1. Olieskift Olieaftapning bør foretages, mens motoren stadig er varm, for at sikre hurtig og fuldstændig tømning. 1. Luk benzinhanen (se side 15). 2. Skru oliepåfyldningsproppen af, og aftap olien i en passende beholder ved at vippe motoren over mod oliepåfyldningshullet. 3. Fyld op med den anbefalede motorolie (se side 6), og kontroller olieniveauet. 4. Monter oliepåfyldningsproppen. OLIE INDHOLD: 0,55 liter OLIEPÅLFYLDNINGSHUL Vask Deres hænder med vand og sæbe straks efter at have arbejdet med motorolien. OBS : Skil Dem af med den brugte motorolie på en miljømæssig forsvarlig måde. De kan eventuelt hælde motorolien tilbage i en beholder, der kan lukkes, og aflevere den hos Deres lokale benzinforhandler. Undlad at smide beholderen væk sammen med Deres almindelige affald eller at hælde olien ud på jorden. 18

19 2. Vedligeholdelse af luftfilter. Et snavset luftfilter vil hindre luften i at komme ind i karburatoren. For at modvirke karburatorfejl, rens luftfiltret jævnligt. Rens filtret oftere, hvis motoren bruges i meget støvede områder.! ADVARSEL Brug aldrig benzin eller anden brandfarlig væske til at rense luftfiltret i. Det kan forårsage brand. BEMÆRK : Lad aldrig motoren køre uden luftfilter. Det vil forårsage kraftig slitage på motoren. 1. Tag luftfilterdækslet af, ved at trykke de to låsetappe foroven ned og vippe luftfilterdækslet ud af de nederste. LUFTFILTER LUFTFILTERDÆKSEL ØVERSTE LÅSETAPPE 2. Tag luftfiltret af. Kontroller omhyggeligt luftfiltret for huller og revner og udskift om nødvendigt. 19 NEDERSTE LÅSETAPPE

20 3. Fjern støvet fra luftfiltret ved at banke let på elementet nogle gange eller ved at blæse trykluft igennem indefra. Forsøg aldrig at børste støvet væk, en børste vil kun presse støvet ind i elementet. Udskift luftfiltret, hvis elementet er meget snavset. Udskift luftfiltret og begge pakninger. 4. Monter luftfiltret og luftfilterdækslet igen. LUFTFILTER 20

21 3. Kontrol af belægningen på svinghjulsbremsen (visse typer) 1. Tag rekylstarteren af ved at skrue de tre 6 mm. møtrikker af. 2. Tag benzintanken af, men pas på ikke, at benzinslangen rykkes af benzintanken og benzinhanen og hold benzintanken lige, så der ikke spildes benzin. 6 mm MØTRIKKER REKYLSTARTER BENZINTANK BENZINSLANGE 3. Kontroller tykkelsen på belægningen. Hvis belægningen er tyndere end 3 mm., bør den udskiftes. TYKKELSE PÅ BELÆGNING 4. Monter benzintanken og rekylstarteren og spænd de tre 6 mm. møtrikker fast. 21 BELÆGNING

22 4. Vedligeholdelse af tændrør. Anbefalet tændrør: BPR6ES (NGK) BEMÆRK : Anvend aldrig tændrør med forkert glødetal. For at sikre korrekt motordrift, skal elektrodeafstanden på tændrøret være korrekt, og tænd-røret fri for koksaflejringer. 1. Tag tændrørshætten af og brug en tændrørsnøgle til at afmontere tændrøret med.! ADVARSEL Hvis motoren lige har kørt, vil lydpotten være meget varm. Pas på ikke at berøre lydpotten. 22

23 2. Undersøg tændrøret. Smid det væk, hvis porcelænet er krakeleret eller revnet. Hvis tænd-røret kan bruges igen, renses det med en stålbørste. 3. Mål elektrodeafstanden med en tændrørssøger. Justér elektrodeafstanden ved at bøje sideelektroden. Afstanden bør være: 0,70 0,80 mm 0,70 0,80 mm 23

24 4. Kontroller pakningen. Skru tændrøret i med hånden, for at undgå at skrue det skævt i gevindet. 5. Efter at have sat tændrøret i med hånden, spændes det med tændrørsnøglen, for at tætne pakningen. OBS : Når et nyt tændrør monteres, skal det spændes 1/2 omgang yderligere for at tætne pakningen. Et tidligere anvendt tændrør spændes kun 1/8-1/4 omgang. BEMÆRK : Tændrøret skal spændes godt, et tændrør, der ikke er spændt ordentligt, kan blive meget varmt og muligvis beskadige motoren. 24

25 5. Rengøring af gnistfanger (ekstra udstyr).! ADVARSEL Hvis motoren lige har kørt, vil lydpotten være meget varm. Lad lydpotten køle af inden De fortsætter. BEMÆRK : Gnistfangeren skal rengøres for hver 100 timers drift, for at motoren bibeholder sin effektivitet. 1. Tag skærmen på lydpotten af ved at skrue de tre 6 mm. bolte af. 2. Tag gnistfangeren ud af lydpotten ved at skrue de 2 skruer af. (Pas på ikke at beskadige nettet på gnistfangeren. OBS : Kontroller om der er aflejringer omkring udstødningsåbningen og gnistfangeren og rengør om nødvendigt. GNISTFANGER SKRUE LYDPOTTE SKRUE 6 mm BOLTE SKÆRM 25

26 3. Anvend en stålbørste til at fjerne koksaflejringer på gnistfangerens net. BEMÆRK : Pas på ikke at beskadige nettet på gnistfangeren. NET OBS : Gnistfangeren skal være fri for huller og revner i nettet. Udskift om nødvendigt. 4. Monter gnistfangeren og skærmen i omvendt rækkefølge. 26

27 7 TRANSPORT/OPBEVARING! ADVARSEL Når motoren skal transporteres, skal benzinhanen lukkes og motoren skal holdes lige, så der ikke spildes benzin. Benzindampe og spildt benzin kan antænde. Inden motoren stilles til opbevaring i en længere periode; 1. Forvis Dem om, at stedet hvor motoren skal opbevares er fri for støv og fugtighed. 2. Tøm benzintanken og karburatoren ned i en passende beholder: A. Luk benzinhanen. B. Tag aftapningsproppen i karburatoren ud og tøm karburatoren. C. Åben benzinhanen og tøm indholdet af benzintanken ned i en passende beholder. D. Monter aftapningsproppen i karburatoren uden at spænde den så fast, så pakningen bliver ødelagt og luk benzinhanen. ÅBEN LUKKET AFTAPNINGSPROP I KARBURATOREN BENZINHANE! ADVARSEL Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige forhold. Undgå gnister og åben ild på stedet. 27

28 3. Skift motorolien (se side 17). 4. Træk langsomt i håndtaget for rekylstarteren indtil der mærkes modstand. I denne position er ventilerne lukket og beskyttet mod støv og rust. 5. Smør steder, der kan ruste, ind i et tyndt lag olie. Dæk motoren og opbevar den på en plan, vandret flade på et tørt og støvfrit sted. 28

29 8 FEJLFINDINGSSKEMA Motoren kan ikke starte: 1. Er benzinhanen åben? 2. Er der benzin på benzintanken? 3. Kommer der benzin til karburatoren? Kontroller ved at skrue karburatorens aftapningsskrue løs.! ADVARSEL Forvis Dem om, at der ikke er spildt benzin i nærheden af tændrøret, inden dette kontrolleres eller motoren forsøges startet. Benzindampe og spildt benzin kan antænde. ÅBEN LUKKET AFTAPNINGSPROP I KARBURATOREN BENZINHANE 29

30 4. Er gasreguleringen korrekt indstillet (se side 10). 5. Er svinghjulsbremsen sluppet (se side 11) (visse typer). 6. Er der gnist på tændrøret? a. Tag tændrørshætten af. Rens for eventuel snavs omkring tændrøret og skru det ud. b. Sæt af tændrøret i tændrørshætten. c. Læg gevindet på tændrøret over på noget metal på motoren. Træk nogle gange i håndtaget for rekylstarteren, for at se om der er gnist på tændrøret. d. Hvis der ingen gnist er på tændrøret, udskiftes det. Hvis der er gnist på det nye tændrør, prøv at starte motoren, som foreskrevet. 7. Hvis motoren stadig ikke kan starte, bringes den til Deres autoriserede HONDA forhandler. 30

31 9 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Dimensioner Modelkode Vægt Længde Bredde Højde GCV 135 GJAF 351 mm 331 mm 353 mm 9,5 kg Motor Type Slagvolumen Boring x slaglængde Maksimal ydelse Maksimalt drejningsmoment Benzinforbrug Kølesystem Tændingssystem Udgangsakslens omløbsretning Tankindhold Motorolie indhold Motorolie Tændrør 4-takt topventilet, encylindret, overliggende knastaksel 135 cm 3 64 x 42 mm 3,5 hk (2,6 kw)/3600 omdr./min. 6,9 Nm/2500 omdr./min. 0,95 l /h /3000 omdr./min. Luftkølet Elektronisk Mod uret 0,77 l 0,55 l SF eller SG; SAE 10W 30 BPR6ES (NGK) OBS: Specifikationerne kan variere efter type og kan ændres uden forudgående varsel. 31

32 Dimensioner Modelkode Vægt Længde Bredde Højde GCV 160 GJAE 367 mm 331 mm 360 mm 9,8 kg Motor Type Slagvolumen Boring x slaglængde Maksimal ydelse Maksimalt drejningsmoment Benzinforbrug Kølesystem Tændingssystem Udgangsakslens omløbsretning Tankindhold Motorolie indhold Motorolie Tændrør 4-takt topventilet, encylindret, overliggende knastaksel 160 cm 3 64 x 50 mm 3,3 kw/3600 omdr./min. 9,4 Nm/2500 omdr./min. 1,1 l /h /3000 omdr./min. Luftkølet Elektronisk Mod uret 0,91 l 0,55 l SF eller SG; SAE 10W 30 BPR6ES (NGK) OBS: Specifikationerne kan variere efter type og kan ændres uden forudgående varsel. 32

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 BETJENINGSVEJLEDNING Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 Side 2 Tak fordi De valgte en Honda benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda benzinmotor GX120 GX160

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Centrifugalpumpe Honda WB20XT Honda WB30XT Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

PF350 / 360 BRUGSANVISNING

PF350 / 360 BRUGSANVISNING PF350 / 360 BRUGSANVISNING november 2008 Vedrørende brugsanvisningen. De ønskes tillykke med Deres valg af dette Pflanzfuchs jordbor. De har købt et af de sikreste og mest moderne jordbor på markedet.

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA HAVEFRÆSER FJ500

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA HAVEFRÆSER FJ500 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA HAVEFRÆSER FJ500 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 1 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt til alle

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Hækklipper, 26cc Varenr.: 90 xx xxx - benzindrevet Varenr.: 90 16 148 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: , , &

Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: , , & Brugsanvisning Overskrift Jordbor, benzindrevet Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:90 28 403, 90 28 779, 90 28 780 & 90 28 781 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk

Læs mere

Jordbor Benzindrevet

Jordbor Benzindrevet Brugsanvisning Varenr.: 9053180, 9028779,780,781,782 Jordbor Benzindrevet Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk JORDBOR Model: GD490 Varenummer: 9053180, 9028779,780,781,782

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA GRÆSTRIMMER OG BUSKRYDDER UMK425E1 - UMK435E1

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA GRÆSTRIMMER OG BUSKRYDDER UMK425E1 - UMK435E1 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA GRÆSTRIMMER OG BUSKRYDDER UMK425E1 - UMK435E1 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4. ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER... 5. SIKKERHEDSMÆRKATER...

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9052524 2-takts benzindrevet pælehammer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Pælehammer - Varenr. 9052524 Beskrivelse: Benzindrevet pælehammer,

Læs mere

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Driftsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK TEXAS Brændekløver Power Split 2600 HV - Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning 2005 HANDY SWEEP 600 Betjeningsvejledning TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S Knullen 2 Højby 5260 Odense S Danmark Tlf.: +45 6395 5555 - Fax: +45 6395 5558 E-mail:post@texas.dk, www.texas.dk Vejledning nr.90700780

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK Brændekløver Power Split 2600 HV Diesel / Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning

XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning DA VIGTIGT: Læs alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt, før du betjener udstyret. Se betjeningsvejledningen til det udstyr, der er sluttet til denne motor. Sørg

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16)

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) FORORD Tak fordi du valgte en XT125-16 (XT250-16) motorcykel. I denne manual beskrives det, hvordan motorcyklen bruges korrekt, ligesom der oplyse om grundlæggende

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 VILLA 1. 2 3 1. 2A 1 2B 1 4 7 6 8 5 6 8 5 2a. Master - Senator - Comfort 2b. President - Royal V-R-REGL 9 3. President - Royal VILLA 2 5

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

DK - Brugervejledning

DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend maskinen tages

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Specifikationer, beskrivelse og illustrativt materiale i denne manual er standard. Alle illustrationer kan ændres uden varsel.

Specifikationer, beskrivelse og illustrativt materiale i denne manual er standard. Alle illustrationer kan ændres uden varsel. Buskrydder 43 cm 3 Varenummer 9042896 Instruktion: Denne manual er lavet for at sikre maskinen bruges korrekt. Før maskinen tages i brug bedes hele manualen læses godt igennem. Specifikationer, beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 36 774 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09

STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09 STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 60 3x 5. LS 45 6. XTE 60 STOP I H 7. 8. 2 S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER DK TURBO 50 mod. IB-2035 ILLUSTRATIONER Fig. 1 Fig. 3.1 1 2 Fig. 4 Fig. 2 Fig. 5 Fig. 3 3 Fig. 6 Fig. 7 Stopkontakt Stop Stop Fig. 8 I gang Fig. 10 Fig. 9

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Pladevibrator Type PL20

Pladevibrator Type PL20 Brugsanvisning Varenr.: 9049036 Pladevibrator Type PL20 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugermanual Pladevibrator PL20 Varenr.: 9049036 Beskrivelse: Benzindrevet

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/2 DK Betjeningsvejledning Model Texas Sport 125 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...2 Forord...4

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

SKÆREMASKINER 2015. Vendbar arm. Importør: Elano - Holkebjergvej 67-66 17 52 53 - mail@elano.dk - www.elano.dk. Katalog nr.

SKÆREMASKINER 2015. Vendbar arm. Importør: Elano - Holkebjergvej 67-66 17 52 53 - mail@elano.dk - www.elano.dk. Katalog nr. SKÆREMASKINER 2015 Vendbar arm. Importør: Elano - Holkebjergvej 67-66 17 52 53 - mail@elano.dk - www.elano.dk Katalog nr. 020215-0114 Specialkonstruerede skæremaskiner til den professionelle bruger indenfor

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere