Evaluering af projekt Curlingbanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt Curlingbanen"

Transkript

1 Evaluering af projekt Curlingbanen Periode Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1

2 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne væk på vejen til arbejdsmarkedet. Tanken om projektet er opstået af arbejdet med målgruppen for Ny Chance til Alle, hvor vi konstaterede nogle lovgivningsmæssige dilemmaer i forhold til at kunne bringe disse borgere tættere på arbejdsmarkedet. Svendborg Jobcenter har på baggrund af disse overvejelser ansøgt Det Lokale Beskæftigelsesråd om økonomiske midler til gennemførelse af projekt Curlingbanen. I efterfølgende evaluering beskrives borgernes, samarbejdspartners og projektkonsulenternes vurdering af indsatsen. Herunder statistisk opgørelse af resultaterne, samt eksempler fra den daglige sagsbehandling i projektet. Fra starten var vi tilknyttet tre projektkonsulenter Ole Parsdal, Bente Tukjær og Jesper Mørch. Ole Parsdal er pr overgået til en anden stilling. Evalueringsrapporten er udarbejdet af Bente Tukjær og Jesper Mørch. Evalueringsrapporten kan downloades på: Svendborg Kommunes hjemmeside: 2

3 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet...4 Tankeeksperiment...4 Resultatmål...5 Konklusion...6 Metode...6 Kompetence...7 Sagsbehandlingen...8 Målgruppe...9 Kursusdel...9 Holdforløb...9 Individuelt forløb...10 Helbredsafklarende team...10 Klubdel...11 Netværk...12 Behandlinger...12 Psykologbehandling...13 Fysioterapi...13 Tandbehandling...14 Motion...14 Virksomhedsdel...15 Mentorer...17 Sociale Mentorer...17 Fattigdom i målgruppen...18 Afsluttende konklusion...19 Bilag...21 Fagpersoners evaluering...21 Kiropraktor...21 Psykolog...21 Mentor...22 Læge...23 Borgernes evaluering...24 Budget

4 Baggrund for projektet Ny Chance Til Alle blev lanceret af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen i 2006 som et 2-årigt tiltag, for at få alle i gang. Perioden for Ny Chance Til alle var: til Vi startede med Ny Chance Til Alle pr Vi havde efter de første 9 måneder erfaret, at mange af disse borgere havde brug for særlige tiltag for at komme ind på arbejdsmarkedet. Særligt ses der i persongruppen en overvægt af kvinder, der ikke engang står på kanten af arbejdsmarkedet, men endnu længere væk. For at komme i gang var der rigtig mange fysiske, psykiske, og sociale barrierer som skulle ryddes af vejen, hvilket ikke altid umiddelbart er muligt inden for den sociale lovgivning. Dette skal forstås på den måde, at disse borgere ofte har brug for et eller flere specifikke tilbud på én gang, for at gøre dem arbejdsmarkedsparate. Det kunne være særlige kursusforløb, motivationsforløb, mentorordning, lettere adgang til psykologsamtaler, terapiforløb, fysioterapi, kiropraktor, smertebehandling og diætist, altså vejledning om kost og hjælp til kostomlægning. Det kunne også være motion i individuelle aftalte forløb eller anden fysisk aktivitet. Det er vores erfaring, at et eller flere tilbud på én gang, som de skitserede, er med til at flytte fokus fra begrænsninger til muligheder. Nogle personer vil også have brug for mere netværksskabende aktiviteter, så som mulighed for at deltage i foreningslivet, eller tage på udflugter med andre. Tiltag målgruppen vel og mærke ikke selv har mulighed for at betale, og som der ikke kan ydes støtte til efter den sociale lovgivning. Det er vores tanke at prøve et helt nyt koncept nemlig at give borgerne i projekt Curlingbanen mulighed for, at få tilbudt de skitserede forløb/behandlinger når der er brug for det, et eller flere tilbud på én gang. Altså en massiv og målrettet indsats. På baggrund af vores erfaring har vi en formodning om at alle de rette tilbud til borgeren vil få en langt større gavnlig virkning hvis tilbudene gives samtidig, og ikke i forlængelse af hinanden. En massiv påvirkning af barriererne for at komme i gang, vil hurtigere bringe borgerne hen til kanten / indgangen af arbejdsmarkedet. Herefter vil det så være muligt at bruge den arbejdsmarkedsrettede lovgivning, såsom virksomhedspraktikker, revalidering, løntilskud m.v. for at bringe borgeren det sidste stykke ind på arbejdsmarkedet. Tankeeksperiment Vi har gennemgået sagerne og har for eksperimentets skyld regnet os frem til, at de 38 projektdeltagere til sammen har været på kontanthjælp i 383 år. Det giver i gennemsnit 10,08 år pr. borger på kontanthjælp. Som tankeeksperiment har vi regnet udgiften til kontanthjælp ud i nutidskroner ved at bruge taksten for ikke-forsørgere som er ca kr. pr. måned. Udgiften til afholdelse af kontanthjælpen ville for alle disse år så beløbes sig til ca. 41 millioner kroner. 4

5 Resultatmål I perioden fra til og med , anså vi det for muligt, at hjælpe 30 til 35 borgere frem til kanten af arbejdsmarkedet. Resultatet blev at 38 borgere kom gennem projektet. Definitionen på kanten af arbejdsmarkedet er i denne sammenhæng, at gøre borgeren klar til, at kunne gøre brug af en virksomhedspraktik i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) Uddannelse og ordinær beskæftigelse ligger dermed over målsætningen. Resultatmål 2) Klar til virksomhedspraktik 11% 3) Ordinært arbejde, løntilskud, uddannelse 21% Virksomhedspraktik/arbejdsprøvning 47% 1) 4) Borgere, der ikke opfylder resultatmålet 21% 1) Virksomhedspraktik anvendes til at opkvalificere borgere med henblik på, at komme i ordinær beskæftigelse eller som snusepraktik inden et uddannelsesforløb. Virksomhedspraktik anvendes synonymt med arbejdsprøvning efter samme lovgivning, men med arbejdsprøvning menes en bredere afklaring af arbejdsevnen. Alt afhængig af hvad arbejdsprøvningen viser kan det resultere i en revalidering, ansættelse på særlige vilkår (fleksjob) eller ansøgning om førtidspension. 2) Borgere der er klar til, at komme i virksomhedspraktik, men hvor det inden projektets afslutning ikke var muligt at finde den rigtige virksomhed. 3) I denne gruppe findes 2 borgere som ved hjælp af projektet er kommet i ordinær beskæftigelse. 2 borgere er startet uddannelse på revalidering, 2 borgere er startet på uddannelse med løn samt en borger er startet uddannelse på SU. 1 borger er i beskæftigelse med løntilskud. 5

6 4) I denne gruppe befinder der sig borgere, som vi trods projektets gode indhold og behandlingsmuligheder ikke har formået at bringe frem til kanten af arbejdsmarkedet. En borger var under forløbet ude for en ulykke, måtte sygemeldes og kom ikke tilbage. 5 borgere, kvinder af anden etnisk herkomst har været for syge og traumatiserede til at kunne profitere af projektet. 2 af disse kvinder har via behandlingsmulighederne i projektet fået en bedre livskvalitet og er i gang med behandling af langvarige fysiske og psykiske traumer. En borger har følt sig presset til at deltage i projektet med deraf manglende udbytte. En borger ender med efter arbejdsprøvning at blive indstillet til pension. Konklusion De økonomiske midler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd har givet os mulighed for at afprøve en anderledes måde at arbejde helhedsorienteret på for 38 borgere. Det er vores endelige konklusion at de økonomiske midler, har gjort en forskel for disse borgere, hvoraf den nemme adgang til behandling har spillet en væsentlig rolle. Desuden har den tætte opfølgning, tilliden til projektkonsulenterne og muligheden for at handle hurtigt, når borgeren var klar, været af stor betydning. Sociale mentorer, gør efter vores vurdering, en markant forskel på succes og fiasko. Borgeren oplevede at have en tæt kontakt til en anden voksen person. Ud over de økonomiske midler, er det efter vores vurdering, af afgørende betydning hvor lang tid projektet kører. Curlingbanen har kørt i 7 måneder. Det er vores vurdering, at dette tidsrum er i underkanten, hvis borgerne skal bringes ind på arbejdsmarkedet. Tilliden, den tætte opfølgning, samt det at borgeren føler sig set, hørt og forstået er de vigtigste faktorer for at bringe borgere fra denne målgruppe tættere på arbejdsmarkedet. Vi har brugt ca kr. til at gennemføre projekt for. Set i lyset af disse borgeres mange år på kontanthjælp (udgift ca. 41 mil.) vurderer vi, at beløbet er givet godt ud. Vi er opmærksomme på, at der ikke er oprettet en kontrolgruppe til sammenligning. Metode 1. Udvælgelse af deltagere fra målgruppen, som er beskrevet andet sted. Deltagere henvist fra jobrådgiverne, desuden havde vi selv en række borgere at udvælge deltagere fra. 2. Motivationskurser: Der hyres undervisere til at afholde motivationsforløb af 14 dages varighed, med 3 dagens undervisning pr. uge personer pr. hold. 3. Klubdel: Her blev der arbejdet intensivt med det videre forløb mod arbejdsmarkedet. Her var der åbent for alternative indgangsvinkler efter behov. Klubben skulle afholdes en gang ugentligt. 4. Fysisk og psykisk behandling: Der skulle være lettere adgang for personen til at få psykologhjælp/terapi, fysioterapi, kiropraktor, smertebehandling, råd og vejledning om kost og vægttab, fysisk aktivitet, samt netværksskabende aktivitet. 6

7 5. Virksomhedsdel / Jobkonsulentfunktion: Iværksattes så snart personen var klar. 6. Brug af mentorordning. Mentoren er en person som ansættes med det formål at motivere, hjælpe, og strukturere hverdagen, med henblik på at blive arbejdsmarkedsparat. Mentoren kan agere, når behovet er der. I konceptet Curlingbanen skulle mentoren være en form for støtteperson der kunne agere, i tidsrummet før det var muligt, via den arbejdsmarkedsrettede lovgivning, at tilknytte en mentor til borgeren. 7. Tæt opfølgning på borgerne gennem alle projektets aktiviteter. Kompetence Vi havde i projektet fuld kompetence til at kunne bevilge, hvad vi sammen med borgeren har anset for nødvendigt, for at borgeren kunne få mulighed for at udvikle sig i retning mod arbejdsmarkedet. Herved har vi forsøgt at efterleve borgernes egne ønsker til fremtidige beskæftigelse eller uddannelse. Sikret at borgeren har haft størst mulig indflydelse på egen sag, sådan som loven foreskriver det, samt efterlevet kommunens målsætning om borgeren i centrum. Med fuld kompetence forstås i denne sammenhæng: At vi både har ageret myndighedssagsbehandler, jobrådgiver og jobkonsulent, det vil sige, at kunne bevilge tilbud i henhold til Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats (LAB loven), men også at kunne bevilge behandlingsforløb, som normalt hører under Lov om Aktiv Socialpolitik (AKL-loven). Under LAB-loven hører tilbud om virksomhedspraktik, kortere kurser f. eks. på Svendborg Erhvervsskole, VUC eller lignende. Under AKL-loven hører bl.a. behandlingsdelen som f. eks. kan være psykologbehandling, fysioterapi m. m. Behandling bevilges normalt af økonomisagsbehandlere på Ydelseskontoret, hvortil borgeren indgiver en ansøgning. I Curlingbanen har vi haft muligheden for, forsøgsvis, at afprøve vores faglige vurderinger i forhold til borgernes behandlingsbehov. Vi kunne bevilge på baggrund af det nære kendskab vi havde fået til borgeren gennem det kontinuerlige lange tætte forløb, sammen med den lægefaglige dokumentation der ofte har ligget i sagen. Vi har derfor kunnet bevilge så snart, vi er blevet opmærksomme på behandlingsbehovet, i modsætning til Ydelseskontoret, hvor der i visse tilfælde kan opstå lang sagsbehandlingstid, idet der også her skal indhentes dokumentation for nødvendigheden af behandlingen. Eksempel: En ung kvinde på 28 år (SC), alene med 2 børn under den skolepligtige alder. Har tidligere være i gang med uddannelse, som måtte afbrydes på grund af en arbejdsskade. Har efterfølgende ikke fået den nødvendige genoptræning i det ordinære system. Hvor svigtet er opstået kan vi ikke pege på, men hun har tiltagende fået det psykisk dårligt og har gennem årene ikke haft midler til selv at betale for genoptræningen hos fysioterapeut. Har siden arbejdsskaden i 1998 været på kontanthjælp. SC har et socialt belastet bagland som tager mange af hendes kræfter, blandt andet. forholdet til børnenes far. 7

8 Det blev hurtigt tydeligt i Curlingbaneprojektet, at hun havde brug for en massiv indsats på flere områder. Vi har derfor bevilget 20 psykologbehandlinger, 10 x fysioterapi. Efterfølgende bevilgede vi 15 kiropraktorbehandlinger, som viste sig at være den rette fysiske behandling i dette tilfælde, kombineret med en bevilling til Fitness. Resultatet er indtil videre blevet at SC aktuelt er i en virksomhedspraktik. Det er vores vurdering at denne mulighed for at kombinere fysiske og psykisk behandlingsforløb har været det rette for SC og vel at mærke, at hun ikke selv har haft mulighed for at afholde udgifterne. Disse forløb har alt i alt kostet ca kr. Der er for os vigtig at påpege, at disse borgere har så mange problemer og lever en sådan tilværelse, at de intet overskud har hverken økonomisk, fysisk eller mentalt til at indgive en klage, så hvis de får et afslag magter de ikke at komme videre, men føler sig fastlåst i systemet. Sagsbehandlingen Tilliden i sagsbehandlingen skabes ved, at borgeren til enhver tid oplever, at vi er der for borgerens skyld og ønsker at hjælpe på bedst mulige vis inden for de rammer der er udstukket. Vi havde inden projekt Curlingbanens start erfaring fra Ny Chance til Alle -målgruppen, at det er givende i forhold til sagsbehandlingen, at være to medarbejdere til stede, ikke blot ved den første samtale med en borger, men også ved mange af de efterfølgende samtaler. Dette princip har vi videreført i projekt Curlingbanen. Det er vores erfaring, at det giver meget i sagsbehandlingen at være to medarbejdere til mange af samtalerne. For borgerens vedkommende har det den fordel, at borgeren altid kan træffe en sagsbehandler, der kender til sagen og kan træffe beslutninger. Ved sygdom er der altid en anden sagsbehandler der kender sagen. Desuden giver det et bredere perspektiv på muligheder. Ydermere vil vi fremhæve fordelen ved at projektkonsulenterne har været af forskellige køn og forskellig alder. For projektkonsulenterne har det været en fordel, at den ene af os, i svære krævende samtaler kunne trække sig lidt tilbage og have en observerende rolle, mens den anden projektkonsulent kunne byde ind i samtalen. Rollerne skiftede hele tiden under vejs i den enkelte samtale. Det kræver, at de to personer der skal styre samtalen kender hinanden godt og inden samtalen har talt om, hvad og hvor skal vi hen i den pågældende samtale. Nogle borger henvendte sig mest til den ene af os, andre henvendte sig lige meget til os begge. Mange borgere har givet udtryk for, at det var rart med to sagsbehandlere, idet borgerne også blev opmærksomme på, at vi havde hver vores styrker og at det i sidste ende kom den enkelte borger til gode. En vigtig ting er, at vi har været til at træffe hele tiden inden for normal arbejdstid. Her var åbent fra kl til hver dag. Den almindelige sagsbehandling, som fandt sted sideløbende med projektet, var tilrettelagt således, at vi som projektkonsulenter havde den fulde kompetence i forhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) og selvfølgelig råderet over projektmidlerne. Vi har forsøgt, at få mest muligt ud af de bevilgede projektmidler, forstået på den måde, at vi har understøttet bevillinger fra projektmidlerne ved parallelt at bevilge støttende aktiviteter i henhold til LAB loven. I stedet for at have kompetence til AKL-loven (bevilling til behandling) havde vi de økonomiske midler fra Curlingbanen. 8

9 Målgruppe Kontanthjælpsmodtagere fra matchgruppe 4 og 5 der ikke har haft arbejde, været på kursus, aktiveret i projekter, i virksomhedspraktikker eller på anden måde været i gang i de seneste 65 uger. Borgerne fra målgruppen har overvejende kun haft en sporadisk tilknytning - eller aldrig har været på arbejdsmarkedet. Kursusdel Holdforløb Der har været afholdt 3 holdforløb med kursusdel på 14 dage af gangen fordelt over 3 dage om ugen. Hold 1 startede den 3. december 2007, hold 2 startede den 12. januar 2008 og hold 3 startede den 29. februar Vi valgte 3 undervisningsdage pr. uge ud fra vores erfaring som viser at disse borgere har vanskeligt ved at overskue at skulle kommer hver dag. Den bløde opstart valgte vi for at modvirke at borgere ville sygemelde sig eller ganske enkelt udeblive. Borgerne fik på denne måde mulighed for at restituere sig både fysisk og mentalt. Vi hyrede eksterne undervisere. Læge ansat i Flyvevåbnet som underviste i kost og ernæring, vigtigheden af at dyrke motion, samt livsindhold og livskvalitet. Psykolog som underviste i psykologiske teorier, samt muligheder for behandlingsforløb. Psykologen spurgte ind til hver enkelt borgers problematikker. Psykologen fortalte om, hvorledes et behandlingsforløb hos en psykolog kan foregå. Motivationsunderviser som gav et indspark til arbejdsmarkedet, krydret med eksempler fra det virkelige liv. To mentorer var indkaldt til at fortælle om ordningen, set fra deres synsvinkel. Personalechef fra en af byens store forretninger, holdt et indlæg om jobsøgning. Borger fra et coachingsprojekt, holdt et indlæg om det at blive coachet. Den gode historie Underviser til at fortælle om selvindsigt, selverkendelse, samt snak om anerkendelse i dagligdagen. Vi har selv undervist i relevant social lovgivning som passede til målgruppen. Reglerne for kontanthjælp, aktivering, arbejdsprøvning, virksomhedspraktik, revalidering, fleksjob, og pension, samt udfærdigelse af ressourceprofil. Vi har haft indlæg om fordele og ulemper ved at have et arbejde. Kursusdelen samt efterfølgende klubdel har været afholdt i lokaler på Abildvej 1A. Flere deltagere har tilkendegivet, at det var rart at det foregik et neutralt sted og ikke på selve Jobcentret, samt at det lå i en afstand fra bymidten, hvor det var muligt at gå til. Der har gennem kursusdelen været forplejning. Kaffe og rundstykker om morgenen, samt en håndmad til frokost. Dette har kursusdeltagerne været meget glade for. Det bevirkede at det så blev nemmere at komme hjemmefra om morgenen, samt sparede på deres få husholdningspenge. 9

10 Det har været vigtigt for os, at det var eksperter der underviste, således at indholdet i kurset blev på et højt niveau og dermed sendte et signal til borgerne om ligeværdighed i samfundet. Overordnet har holddeltagerne givet udtryk for, at form og indhold har været godt, nogle borgere har dog ikke brudt sig så meget om den enkelte underviser. Nogle deltagere har også givet udtryk for ønske om at blive mere inddraget i undervisningen. Vores vurdering er, at det har været godt med faglige kapaciteter til undervisningen, for at det skulle blive undervisning ud over, hvad vi selv ville være i stand til at bidrage med. Fordelen ved at hyre eksterne undervisere har for os været, at vi gennem undervisningsforløbet har haft en mere observerende rolle på gruppedynamikken og deltagernes indbyrdes forholden sig til hinanden og deres egne problemer. Psykologens deltagelse var medvirkende til at borgerne så en psykolog, fik manet nogle fordomme til jorden, og fik indblik i at psykologbehandling også kan være jordnært og give redskaber til at klare dagligdags problemstillinger. Psykologen fik aflivet en af myterne om kun at være hjernevrider. Egen læge kender alle, men her kom en læge og underviste, som i øvrigt havde læst til læge på revalidering og fungerede langt fra de hvide kitler i praksis og på sygehusene. Lægens egen historie var med til at vise, at man kan tage en uddannelse selv om man har et vanskeligt udgangspunkt sin tilværelse. Individuelt forløb Der har været indskrevet 7 deltagere på det individuelle forløb. Vi har vurderet at disse borgere ikke kunne profitere af et holdforløb. To unge piger med anden etnisk baggrund har været tilknyttet en mentor, som også har afholdt en netværksskabende pigeklub, hvor der har foregået forskellige kultur- og samfundsorienterende indslag. Disse to piger var sprogligt begrænsede, hæmmet af familiære og kulturelle påvirkninger, hvor mentoren blev bindeleddet mellem borgeren, hjemmet og det offentlige system. De resterende fem borgere i denne gruppe var indskrevet på baggrund af kendskabet til dem fra Ny Chance til Alle hvor det blev klart for os at der var et udtalt behov for behandling. Helbredsafklarende team Vi prøvede at udvælge 4 borgere fra holdforløbet, som havde massive problemer af fysisk, psykisk og social karakter. Vi indkaldte til et fælles møde med borgeren, lægen, psykologen og os fra Curlingbanen til en helbredsafklarende rundbordssamtale. Formålet var at finde løsninger i fællesskab, på alle borgerens kendte problemstillinger og derved gøre sagsbehandlingstiden kortere. Fordelen var, at alle tilstedeværende kunne supplere hinanden med løsningsforslag, samt at alle involverede parter hørte, hvad der blev drøftet og besluttet. 10

11 Klubdel Efter 14 dages undervisningsforløb oprettede vi efterfølgende en klub for kursusdeltagerne. Hvert klubmøde startede med kaffe og rundstykker. Dette var et bevidst valg, således at kursus og klub kom til at ligne et ordinært kursusmiljø. Tanken var at forkæle borgerne ligesom, når vi selv er på kursus og dermed sende et værdisignal til deltagerne. Klubben blev holdt én gang om ugen i 2-3 timer. Oplysninger i klubdelen er givet i fortrolighed af deltagerne og vi appellerede kraftigt til tavshedspligten blev overholdt. Vi havde forskellige overvejelser, som gik på om vi skulle starte en ny klub hver gang et kursusforløb sluttede, eller vi skulle bygge videre på den første klub og blot blive ved med at udvidede med flere deltagere. Vores beslutning blev, at starte en ny klub hver gang et kursusforløb var slut. Der var simpelthen ikke plads til at have flere end personer af gangen med de lokaler, som vi havde til rådighed. Vi vurderede også, at det ikke var hensigtsmæssigt at blande borgerne, da der så ville blive nogle der var gamle klubdeltagere, som skulle rumme at tage nye medlemmer ind. Omvendt ville det også være svært for nye medlemmer, at skulle forholde sig til, at skulle ind i en, i forvejen fast gruppe. Det er her vigtigt at have for øje at det drejer sig om borgere som i forvejen har det svært af mange forskellige grunde. Der var flere formål med at holde klub. Et formål med klubben var, at kursusdeltagerne kunne få mulighed for, at opbygge et netværk med de personer, som de lige havde lært at kende på kurset. Et andet formål var, at holde klubdeltagerne fast på aftaler, som var indgået mens de andre klubdeltagere hørte på det, samt at fastholde det, at blive ved med uge efter uge at forholde sig til sin egen situation og derved prøve at skabe udvikling og fremgang. Det var også en god mulighed for klubdeltagerne at holde os projektkonsulenter fast på ting vi havde lovet, ting som i andre sammenhænge kan have tilbøjelighed til at blive skubbet, fordi sagsbehandler har for travlt og derfor ikke lige får tingene gjort. En væsentlig grund til at holde klub var, at udbygge den spæde tillid som kursusdeltagerne havde fået til os på undervisningsdagene. Det var her, vi som projektansvarlig, havde muligheden for at udbygge borgernes tillid til os. Nogle deltagere gav udtryk for, at de har haft en del kedelige oplevelser med mange forskellige sagsbehandlere, som de har følt sig svigtet af. En deltager fortæller, at han har haft 9 forskellige sagsbehandlere på et år. Vi havde inden klubstarten en tese om, at tillid var vigtigt for at deltagerne turde tro på, at vi ville dem det godt og ikke svigtede dem på halvvejen. Vores vurdering er efter forløbet, at tillid er en vigtig faktor måske i virkeligheden den vigtigste. Vores vurdering er, at det kræver tid at skabe tillid, det kræver at borgeren bliver hørt, set og forstået over længere tid og at vi til enhver tid overholder alle aftaler uanset hvor travlt vi har. Indholdet i klubberne har overvejende hver gang været, at høre en runde med alle deltagerne, om hvad der var sket siden sidste uge. Det kunne være vedr. aftaler. Det kunne være noget om, hvordan det gik med den aftalte behandling, eller hvordan det gik på hjemmefronten eller hvad der i øvrigt fyldte i borgerens liv. Der var her plads til at høre på præcist det, der for borgeren var det vigtigste netop på dette tidspunkt. Efter vores vurdering, er det vigtigt at lytte til borgeren og tage fat i de problemstillinger, som efter borgerens opfattelse, var mest presserende og forsøge, at løse disse problemer inden, eller parallelt med, at der blev talt om indgangen til arbejdsmarkedet eller uddannelse. 11

12 Formålet med at der ikke var fast undervisningsprogram i klubdelen var, at tvinge deltagerne til hele tiden, at forholde sig til sin egen situation og ikke få mulighed for at skubbe den i baggrunden ved i stedet for, at skulle forholde sig til et emne som der blev undervist i. Nogle deltagere synes, det var kedeligt. Dette har vi taget til efterretning, og vil fremadrettet, hvis vi får mulighed for det, lægge lidt undervisning, eller anden aktivitet ind i et klubforløb, men det er stadig vores vurdering, at der ikke må være for megen undervisning, som trækker fokus væk fra deltagernes egne problemer. Vi har gået ture med deltagerne, hvilket viser sig at være en god ide. En gåtur giver anledning til en snak på en mere uformel måde, hvor vi på tomandshånd får mange brugbare oplysninger om borgeren, som er med til at give et mere fyldigt billede af, hvem borgeren er. Der har været besøg af instruktører fra Fitness, som har redegjort for deltagelsen i motionsforløb. Samlet set vurderer vi, at det er en god investering at bruge tid på afholdes af klub en gang om ugen. Tæt opfølgning og kontinuitet er med til at fastholde klubdeltagerne og projektkonsulenterne vedr. aftaler, desuden er det er med til at holde fokus på at komme videre. Netværk På baggrund af kursusdelen og klubdelen lykkes det at skabe nye netværker blandt borgerne. Nogle af borgerne fulgtes ad til motion, andre fulgtes ad til it-kursus, desuden blev nogle af borgerne henvist til et selvværdskursus hos en psykolog. Kendetegnende for disse tiltag var, at borgerne kunne finde støtte i sit nye netværk, som gensidigt var med til at fastholde borgerne i at gennemføre kurser eller andet. Der fløj sms er mellem mobiltelefonerne og det blev chattet på nettet for at støtte hinanden. En måde at vise omsorg for hinanden på. Efterfølgende har vi konstateret at nogle af disse relationer stadig holdes i live. Eksempel: Hjælpen til hinanden i klubben kom også til udtryk ved, at en borger fra Langeland, som er involveret i Røde Kors i Rudkøbing, skaffede et lejrophold i en weekend til en kvinde med anden etnisk baggrund og hendes 5 børn. Børnene var rigtig glade for lejr turen, som denne kvinde ved egen hjælp ikke havde haft mulighed for at skaffe og kvinden var meget glad for at kunne give sine børn denne oplevelse. Behandlinger Projekt Curlingbanen har ydet økonomisk støtte til behandling hos psykolog, fysioterapeut, kiropraktor, massør og tandlæge. 12

13 Psykologbehandling 13 borgere har fået bevilget samtaler hos en psykolog. Flere borgere har fået bevilget mere end 10 samtaler. 8 borgere har fået foretaget en psykologisk undersøgelse, som er betalt via den almindelige sagsbehandling. Der kan være sammenfald på den måde, at en borger først fik foretaget en psykologisk undersøgelse, hvor behovet for psykologbehandling blev beskrevet. I flere tilfælde var borgeren og projektkonsulenterne ikke i tvivl om, at der var behov for psykologbehandling og vi bevilgede derfor hjælp uden en forudgående undersøgelse. Behovet for psykologhjælp var fordelt på flere årsager. Nogle borgere havde haft en problemfyldt opvækst. Andre havde været udsat for krigstraumer. Nogle havde haft både en problemfyldt opvækst og et problemfyldt voksenliv med misbrug og vold. Flere af borgerne havde tidligere forsøgt at få bevilget økonomisk støtte til psykologhjælp, men havde oplevet at få afslag af forskellige grunde. Flere borgere har fået bevilget mere end 10 samtaler. Nogle af borgerne er så fyldt af dårlige oplevelser gennem opvæksten, at dette smitter af på voksenlivet, når det ikke bliver bearbejdet. Dette kommer frem gennem lavt selvværd og manglende selvtillid. Det kræver behandling at få perspektivet vendt, fra hele livet at have fået at vide og oplevet at man intet er værd og til at kunne indfri forventninger fra det omgivende samfund til, at man skal honorere alle de krav der stilles på arbejdsmarkedet i nutiden. Der har i flere tilfælde været bevilget psykologbehandling parallelt med anden behandling eller sammen med for eksempel virksomhedspraktik. Det er vores vurdering, at det er en god investering i borgeren og i samfundet at bevilge psykologbehandling sideløbende med andre tiltag. Det ses her i projektet, at denne kombination virker. Det er for os vigtigt at understrege, at psykologbehandlingsmulighederne burde være et tilbud til borgere med så svære komplekse problemstillinger som der er set her, og ikke en behandling som de skal søge om via Ydelseskontoret i Borgerservice, med stor risiko for at få afslag. Det er vores vurdering at denne målgruppe ikke tåler flere ydmygelser fra det offentlige system det er, hvad mange af dem har oplevet hele livet igennem. Denne målgruppe har ikke råd til selv at afholde udgifterne til behandling og har ikke overskud til at kæmpe, men lader stå til selv om de godt ved at det skader dem selv i det lange løb ikke at få gjort noget ved problemerne. Fysioterapi 6 borgere har fået bevilget fysioterapi efter først, at have fået en henvisning fra egen læge. Fysioterapien har lettet smerterne for nogen af borgerne. Andre har følt at fysioterapi ikke var nok eller ikke var den rette behandling. Når borgerne selv skal betale vælger denne målgruppe af nød den billigste behandling de kan finde. Der var eksempler på at borgere havde været hos egen læge og fået flere henvisninger til fysioterapi, men havde aldrig fået bestilt nogen tid til behandlingen, fordi borgeren ikke havde råd til at betale. Nogle af borgerne havde i virkeligheden mere brug for kiropraktor. Kiropraktor 6 borgere fik bevilget hjælp til kiropraktorbehandling. To af dem havde først været til fysioterapi. Flere af borgerne berettede om deres oplevelse hos kiropraktoren. En borger fortalte, at hun efter første behandling kunne dreje hovedet længere til begge sider end hun nogen sinde havde forstillet sig var normalt. En borger var for flere år siden blevet opereret for diskusprolaps på Åbenrå Sygehus, men var af en eller anden grund aldrig blevet tilbudt den obligatoriske genoptræning bagefter. Denne borger havde stor glæde af at komme til kiropraktor, som dog ikke kan helbrede 13

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Personlig mentor et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Projektperiode:

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne:

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne: Forslag til implementering af ny beskæftigelsesstrategi. Dato. 14. april 2008 Acadresagsnr. 07/45075 Int. ACJ Baggrunden for dette forslag er, at der på Erhvervsudvalgets møde d. 17. januar 2008 blev godkendt

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Projekt Exit Fra barriere til karriere

Projekt Exit Fra barriere til karriere Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Projekt Exit Fra barriere til karriere Slutevaluering pr. 31. december 2010 1) Indskrevne deltagere Der er i projektperioden 1. januar 31. december 2010

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus

Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus Oplæg v. Marianne Eriksen Søren 28 år Flere år på kontanthjælp Arbejdsmarkedscenter peger på førtidspension Bostøtte via VH (ADHD) hver 14 dag. Tidligere hjemløseproblematik

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Virksomhedsmentorer Uddannelse og netværk Projektperiode : 1. marts

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt?

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt? Kvalitetssikring Måling : Opstart på Integro Baggrund: Cpr. nummer: _ Køn: Kvinde Mand Er du: Gift Samlevende Enlig Hvor mange børn har du: Hvor længe har du været ledig inden for de sidste år? Har du

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016 Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. serviceloven 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Mobilt sundhedstilbud til aktivander i Svendborg Kommune Projektperiode

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Projekt Ny start Evaluering december 2012

Projekt Ny start Evaluering december 2012 Projekt Ny start Evaluering december 2012 Baggrund Projektet blev etableret på baggrund af et behov for at yde en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats til ressourcesvage familier i Rebild Kommune.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd /

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd / ' ' Det betaler sig...arbejdsmarkedet mangfoldighed og socia ansvar eller bare sund fornuft? " - " Projekt: ^ Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd samarbejde mellem

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde?

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? STOF nr. 2, 2003 Tema Samarbejde Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? Hvis der skal kunne udvikles nye og bedre rehabiliteringsmetoder er der behov for

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Jobrettet ACT En sund og holdbar vej i arbejdslivet Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Om Jobrettet ACT Jobrettet ACT er en optimal kombination. Forløbene

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud Skrevet af Trine Sandahl Als, koordinator for Fremtidsfabrikken; Idrætshusets Ungetilbud & Irene

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

Evaluering af Arbejde & Sundhed

Evaluering af Arbejde & Sundhed Sundhed og Forebyggelse Dato: 19.06.2016 Sagsnr.: 16/16229 Sagsbehandler: Michael Metzsch Direkte tlf.: 7376 7820 E-mail: mme@aabenraa.dk Evaluering af Arbejde & Sundhed Projektenheden Arbejde & Sundhed

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. 84 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Mads Sinding Jørgensen 05-09-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere