Evaluering af projekt Curlingbanen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt Curlingbanen"

Transkript

1 Evaluering af projekt Curlingbanen Periode Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1

2 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne væk på vejen til arbejdsmarkedet. Tanken om projektet er opstået af arbejdet med målgruppen for Ny Chance til Alle, hvor vi konstaterede nogle lovgivningsmæssige dilemmaer i forhold til at kunne bringe disse borgere tættere på arbejdsmarkedet. Svendborg Jobcenter har på baggrund af disse overvejelser ansøgt Det Lokale Beskæftigelsesråd om økonomiske midler til gennemførelse af projekt Curlingbanen. I efterfølgende evaluering beskrives borgernes, samarbejdspartners og projektkonsulenternes vurdering af indsatsen. Herunder statistisk opgørelse af resultaterne, samt eksempler fra den daglige sagsbehandling i projektet. Fra starten var vi tilknyttet tre projektkonsulenter Ole Parsdal, Bente Tukjær og Jesper Mørch. Ole Parsdal er pr overgået til en anden stilling. Evalueringsrapporten er udarbejdet af Bente Tukjær og Jesper Mørch. Evalueringsrapporten kan downloades på: Svendborg Kommunes hjemmeside: 2

3 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet...4 Tankeeksperiment...4 Resultatmål...5 Konklusion...6 Metode...6 Kompetence...7 Sagsbehandlingen...8 Målgruppe...9 Kursusdel...9 Holdforløb...9 Individuelt forløb...10 Helbredsafklarende team...10 Klubdel...11 Netværk...12 Behandlinger...12 Psykologbehandling...13 Fysioterapi...13 Tandbehandling...14 Motion...14 Virksomhedsdel...15 Mentorer...17 Sociale Mentorer...17 Fattigdom i målgruppen...18 Afsluttende konklusion...19 Bilag...21 Fagpersoners evaluering...21 Kiropraktor...21 Psykolog...21 Mentor...22 Læge...23 Borgernes evaluering...24 Budget

4 Baggrund for projektet Ny Chance Til Alle blev lanceret af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen i 2006 som et 2-årigt tiltag, for at få alle i gang. Perioden for Ny Chance Til alle var: til Vi startede med Ny Chance Til Alle pr Vi havde efter de første 9 måneder erfaret, at mange af disse borgere havde brug for særlige tiltag for at komme ind på arbejdsmarkedet. Særligt ses der i persongruppen en overvægt af kvinder, der ikke engang står på kanten af arbejdsmarkedet, men endnu længere væk. For at komme i gang var der rigtig mange fysiske, psykiske, og sociale barrierer som skulle ryddes af vejen, hvilket ikke altid umiddelbart er muligt inden for den sociale lovgivning. Dette skal forstås på den måde, at disse borgere ofte har brug for et eller flere specifikke tilbud på én gang, for at gøre dem arbejdsmarkedsparate. Det kunne være særlige kursusforløb, motivationsforløb, mentorordning, lettere adgang til psykologsamtaler, terapiforløb, fysioterapi, kiropraktor, smertebehandling og diætist, altså vejledning om kost og hjælp til kostomlægning. Det kunne også være motion i individuelle aftalte forløb eller anden fysisk aktivitet. Det er vores erfaring, at et eller flere tilbud på én gang, som de skitserede, er med til at flytte fokus fra begrænsninger til muligheder. Nogle personer vil også have brug for mere netværksskabende aktiviteter, så som mulighed for at deltage i foreningslivet, eller tage på udflugter med andre. Tiltag målgruppen vel og mærke ikke selv har mulighed for at betale, og som der ikke kan ydes støtte til efter den sociale lovgivning. Det er vores tanke at prøve et helt nyt koncept nemlig at give borgerne i projekt Curlingbanen mulighed for, at få tilbudt de skitserede forløb/behandlinger når der er brug for det, et eller flere tilbud på én gang. Altså en massiv og målrettet indsats. På baggrund af vores erfaring har vi en formodning om at alle de rette tilbud til borgeren vil få en langt større gavnlig virkning hvis tilbudene gives samtidig, og ikke i forlængelse af hinanden. En massiv påvirkning af barriererne for at komme i gang, vil hurtigere bringe borgerne hen til kanten / indgangen af arbejdsmarkedet. Herefter vil det så være muligt at bruge den arbejdsmarkedsrettede lovgivning, såsom virksomhedspraktikker, revalidering, løntilskud m.v. for at bringe borgeren det sidste stykke ind på arbejdsmarkedet. Tankeeksperiment Vi har gennemgået sagerne og har for eksperimentets skyld regnet os frem til, at de 38 projektdeltagere til sammen har været på kontanthjælp i 383 år. Det giver i gennemsnit 10,08 år pr. borger på kontanthjælp. Som tankeeksperiment har vi regnet udgiften til kontanthjælp ud i nutidskroner ved at bruge taksten for ikke-forsørgere som er ca kr. pr. måned. Udgiften til afholdelse af kontanthjælpen ville for alle disse år så beløbes sig til ca. 41 millioner kroner. 4

5 Resultatmål I perioden fra til og med , anså vi det for muligt, at hjælpe 30 til 35 borgere frem til kanten af arbejdsmarkedet. Resultatet blev at 38 borgere kom gennem projektet. Definitionen på kanten af arbejdsmarkedet er i denne sammenhæng, at gøre borgeren klar til, at kunne gøre brug af en virksomhedspraktik i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) Uddannelse og ordinær beskæftigelse ligger dermed over målsætningen. Resultatmål 2) Klar til virksomhedspraktik 11% 3) Ordinært arbejde, løntilskud, uddannelse 21% Virksomhedspraktik/arbejdsprøvning 47% 1) 4) Borgere, der ikke opfylder resultatmålet 21% 1) Virksomhedspraktik anvendes til at opkvalificere borgere med henblik på, at komme i ordinær beskæftigelse eller som snusepraktik inden et uddannelsesforløb. Virksomhedspraktik anvendes synonymt med arbejdsprøvning efter samme lovgivning, men med arbejdsprøvning menes en bredere afklaring af arbejdsevnen. Alt afhængig af hvad arbejdsprøvningen viser kan det resultere i en revalidering, ansættelse på særlige vilkår (fleksjob) eller ansøgning om førtidspension. 2) Borgere der er klar til, at komme i virksomhedspraktik, men hvor det inden projektets afslutning ikke var muligt at finde den rigtige virksomhed. 3) I denne gruppe findes 2 borgere som ved hjælp af projektet er kommet i ordinær beskæftigelse. 2 borgere er startet uddannelse på revalidering, 2 borgere er startet på uddannelse med løn samt en borger er startet uddannelse på SU. 1 borger er i beskæftigelse med løntilskud. 5

6 4) I denne gruppe befinder der sig borgere, som vi trods projektets gode indhold og behandlingsmuligheder ikke har formået at bringe frem til kanten af arbejdsmarkedet. En borger var under forløbet ude for en ulykke, måtte sygemeldes og kom ikke tilbage. 5 borgere, kvinder af anden etnisk herkomst har været for syge og traumatiserede til at kunne profitere af projektet. 2 af disse kvinder har via behandlingsmulighederne i projektet fået en bedre livskvalitet og er i gang med behandling af langvarige fysiske og psykiske traumer. En borger har følt sig presset til at deltage i projektet med deraf manglende udbytte. En borger ender med efter arbejdsprøvning at blive indstillet til pension. Konklusion De økonomiske midler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd har givet os mulighed for at afprøve en anderledes måde at arbejde helhedsorienteret på for 38 borgere. Det er vores endelige konklusion at de økonomiske midler, har gjort en forskel for disse borgere, hvoraf den nemme adgang til behandling har spillet en væsentlig rolle. Desuden har den tætte opfølgning, tilliden til projektkonsulenterne og muligheden for at handle hurtigt, når borgeren var klar, været af stor betydning. Sociale mentorer, gør efter vores vurdering, en markant forskel på succes og fiasko. Borgeren oplevede at have en tæt kontakt til en anden voksen person. Ud over de økonomiske midler, er det efter vores vurdering, af afgørende betydning hvor lang tid projektet kører. Curlingbanen har kørt i 7 måneder. Det er vores vurdering, at dette tidsrum er i underkanten, hvis borgerne skal bringes ind på arbejdsmarkedet. Tilliden, den tætte opfølgning, samt det at borgeren føler sig set, hørt og forstået er de vigtigste faktorer for at bringe borgere fra denne målgruppe tættere på arbejdsmarkedet. Vi har brugt ca kr. til at gennemføre projekt for. Set i lyset af disse borgeres mange år på kontanthjælp (udgift ca. 41 mil.) vurderer vi, at beløbet er givet godt ud. Vi er opmærksomme på, at der ikke er oprettet en kontrolgruppe til sammenligning. Metode 1. Udvælgelse af deltagere fra målgruppen, som er beskrevet andet sted. Deltagere henvist fra jobrådgiverne, desuden havde vi selv en række borgere at udvælge deltagere fra. 2. Motivationskurser: Der hyres undervisere til at afholde motivationsforløb af 14 dages varighed, med 3 dagens undervisning pr. uge personer pr. hold. 3. Klubdel: Her blev der arbejdet intensivt med det videre forløb mod arbejdsmarkedet. Her var der åbent for alternative indgangsvinkler efter behov. Klubben skulle afholdes en gang ugentligt. 4. Fysisk og psykisk behandling: Der skulle være lettere adgang for personen til at få psykologhjælp/terapi, fysioterapi, kiropraktor, smertebehandling, råd og vejledning om kost og vægttab, fysisk aktivitet, samt netværksskabende aktivitet. 6

7 5. Virksomhedsdel / Jobkonsulentfunktion: Iværksattes så snart personen var klar. 6. Brug af mentorordning. Mentoren er en person som ansættes med det formål at motivere, hjælpe, og strukturere hverdagen, med henblik på at blive arbejdsmarkedsparat. Mentoren kan agere, når behovet er der. I konceptet Curlingbanen skulle mentoren være en form for støtteperson der kunne agere, i tidsrummet før det var muligt, via den arbejdsmarkedsrettede lovgivning, at tilknytte en mentor til borgeren. 7. Tæt opfølgning på borgerne gennem alle projektets aktiviteter. Kompetence Vi havde i projektet fuld kompetence til at kunne bevilge, hvad vi sammen med borgeren har anset for nødvendigt, for at borgeren kunne få mulighed for at udvikle sig i retning mod arbejdsmarkedet. Herved har vi forsøgt at efterleve borgernes egne ønsker til fremtidige beskæftigelse eller uddannelse. Sikret at borgeren har haft størst mulig indflydelse på egen sag, sådan som loven foreskriver det, samt efterlevet kommunens målsætning om borgeren i centrum. Med fuld kompetence forstås i denne sammenhæng: At vi både har ageret myndighedssagsbehandler, jobrådgiver og jobkonsulent, det vil sige, at kunne bevilge tilbud i henhold til Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats (LAB loven), men også at kunne bevilge behandlingsforløb, som normalt hører under Lov om Aktiv Socialpolitik (AKL-loven). Under LAB-loven hører tilbud om virksomhedspraktik, kortere kurser f. eks. på Svendborg Erhvervsskole, VUC eller lignende. Under AKL-loven hører bl.a. behandlingsdelen som f. eks. kan være psykologbehandling, fysioterapi m. m. Behandling bevilges normalt af økonomisagsbehandlere på Ydelseskontoret, hvortil borgeren indgiver en ansøgning. I Curlingbanen har vi haft muligheden for, forsøgsvis, at afprøve vores faglige vurderinger i forhold til borgernes behandlingsbehov. Vi kunne bevilge på baggrund af det nære kendskab vi havde fået til borgeren gennem det kontinuerlige lange tætte forløb, sammen med den lægefaglige dokumentation der ofte har ligget i sagen. Vi har derfor kunnet bevilge så snart, vi er blevet opmærksomme på behandlingsbehovet, i modsætning til Ydelseskontoret, hvor der i visse tilfælde kan opstå lang sagsbehandlingstid, idet der også her skal indhentes dokumentation for nødvendigheden af behandlingen. Eksempel: En ung kvinde på 28 år (SC), alene med 2 børn under den skolepligtige alder. Har tidligere være i gang med uddannelse, som måtte afbrydes på grund af en arbejdsskade. Har efterfølgende ikke fået den nødvendige genoptræning i det ordinære system. Hvor svigtet er opstået kan vi ikke pege på, men hun har tiltagende fået det psykisk dårligt og har gennem årene ikke haft midler til selv at betale for genoptræningen hos fysioterapeut. Har siden arbejdsskaden i 1998 været på kontanthjælp. SC har et socialt belastet bagland som tager mange af hendes kræfter, blandt andet. forholdet til børnenes far. 7

8 Det blev hurtigt tydeligt i Curlingbaneprojektet, at hun havde brug for en massiv indsats på flere områder. Vi har derfor bevilget 20 psykologbehandlinger, 10 x fysioterapi. Efterfølgende bevilgede vi 15 kiropraktorbehandlinger, som viste sig at være den rette fysiske behandling i dette tilfælde, kombineret med en bevilling til Fitness. Resultatet er indtil videre blevet at SC aktuelt er i en virksomhedspraktik. Det er vores vurdering at denne mulighed for at kombinere fysiske og psykisk behandlingsforløb har været det rette for SC og vel at mærke, at hun ikke selv har haft mulighed for at afholde udgifterne. Disse forløb har alt i alt kostet ca kr. Der er for os vigtig at påpege, at disse borgere har så mange problemer og lever en sådan tilværelse, at de intet overskud har hverken økonomisk, fysisk eller mentalt til at indgive en klage, så hvis de får et afslag magter de ikke at komme videre, men føler sig fastlåst i systemet. Sagsbehandlingen Tilliden i sagsbehandlingen skabes ved, at borgeren til enhver tid oplever, at vi er der for borgerens skyld og ønsker at hjælpe på bedst mulige vis inden for de rammer der er udstukket. Vi havde inden projekt Curlingbanens start erfaring fra Ny Chance til Alle -målgruppen, at det er givende i forhold til sagsbehandlingen, at være to medarbejdere til stede, ikke blot ved den første samtale med en borger, men også ved mange af de efterfølgende samtaler. Dette princip har vi videreført i projekt Curlingbanen. Det er vores erfaring, at det giver meget i sagsbehandlingen at være to medarbejdere til mange af samtalerne. For borgerens vedkommende har det den fordel, at borgeren altid kan træffe en sagsbehandler, der kender til sagen og kan træffe beslutninger. Ved sygdom er der altid en anden sagsbehandler der kender sagen. Desuden giver det et bredere perspektiv på muligheder. Ydermere vil vi fremhæve fordelen ved at projektkonsulenterne har været af forskellige køn og forskellig alder. For projektkonsulenterne har det været en fordel, at den ene af os, i svære krævende samtaler kunne trække sig lidt tilbage og have en observerende rolle, mens den anden projektkonsulent kunne byde ind i samtalen. Rollerne skiftede hele tiden under vejs i den enkelte samtale. Det kræver, at de to personer der skal styre samtalen kender hinanden godt og inden samtalen har talt om, hvad og hvor skal vi hen i den pågældende samtale. Nogle borger henvendte sig mest til den ene af os, andre henvendte sig lige meget til os begge. Mange borgere har givet udtryk for, at det var rart med to sagsbehandlere, idet borgerne også blev opmærksomme på, at vi havde hver vores styrker og at det i sidste ende kom den enkelte borger til gode. En vigtig ting er, at vi har været til at træffe hele tiden inden for normal arbejdstid. Her var åbent fra kl til hver dag. Den almindelige sagsbehandling, som fandt sted sideløbende med projektet, var tilrettelagt således, at vi som projektkonsulenter havde den fulde kompetence i forhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) og selvfølgelig råderet over projektmidlerne. Vi har forsøgt, at få mest muligt ud af de bevilgede projektmidler, forstået på den måde, at vi har understøttet bevillinger fra projektmidlerne ved parallelt at bevilge støttende aktiviteter i henhold til LAB loven. I stedet for at have kompetence til AKL-loven (bevilling til behandling) havde vi de økonomiske midler fra Curlingbanen. 8

9 Målgruppe Kontanthjælpsmodtagere fra matchgruppe 4 og 5 der ikke har haft arbejde, været på kursus, aktiveret i projekter, i virksomhedspraktikker eller på anden måde været i gang i de seneste 65 uger. Borgerne fra målgruppen har overvejende kun haft en sporadisk tilknytning - eller aldrig har været på arbejdsmarkedet. Kursusdel Holdforløb Der har været afholdt 3 holdforløb med kursusdel på 14 dage af gangen fordelt over 3 dage om ugen. Hold 1 startede den 3. december 2007, hold 2 startede den 12. januar 2008 og hold 3 startede den 29. februar Vi valgte 3 undervisningsdage pr. uge ud fra vores erfaring som viser at disse borgere har vanskeligt ved at overskue at skulle kommer hver dag. Den bløde opstart valgte vi for at modvirke at borgere ville sygemelde sig eller ganske enkelt udeblive. Borgerne fik på denne måde mulighed for at restituere sig både fysisk og mentalt. Vi hyrede eksterne undervisere. Læge ansat i Flyvevåbnet som underviste i kost og ernæring, vigtigheden af at dyrke motion, samt livsindhold og livskvalitet. Psykolog som underviste i psykologiske teorier, samt muligheder for behandlingsforløb. Psykologen spurgte ind til hver enkelt borgers problematikker. Psykologen fortalte om, hvorledes et behandlingsforløb hos en psykolog kan foregå. Motivationsunderviser som gav et indspark til arbejdsmarkedet, krydret med eksempler fra det virkelige liv. To mentorer var indkaldt til at fortælle om ordningen, set fra deres synsvinkel. Personalechef fra en af byens store forretninger, holdt et indlæg om jobsøgning. Borger fra et coachingsprojekt, holdt et indlæg om det at blive coachet. Den gode historie Underviser til at fortælle om selvindsigt, selverkendelse, samt snak om anerkendelse i dagligdagen. Vi har selv undervist i relevant social lovgivning som passede til målgruppen. Reglerne for kontanthjælp, aktivering, arbejdsprøvning, virksomhedspraktik, revalidering, fleksjob, og pension, samt udfærdigelse af ressourceprofil. Vi har haft indlæg om fordele og ulemper ved at have et arbejde. Kursusdelen samt efterfølgende klubdel har været afholdt i lokaler på Abildvej 1A. Flere deltagere har tilkendegivet, at det var rart at det foregik et neutralt sted og ikke på selve Jobcentret, samt at det lå i en afstand fra bymidten, hvor det var muligt at gå til. Der har gennem kursusdelen været forplejning. Kaffe og rundstykker om morgenen, samt en håndmad til frokost. Dette har kursusdeltagerne været meget glade for. Det bevirkede at det så blev nemmere at komme hjemmefra om morgenen, samt sparede på deres få husholdningspenge. 9

10 Det har været vigtigt for os, at det var eksperter der underviste, således at indholdet i kurset blev på et højt niveau og dermed sendte et signal til borgerne om ligeværdighed i samfundet. Overordnet har holddeltagerne givet udtryk for, at form og indhold har været godt, nogle borgere har dog ikke brudt sig så meget om den enkelte underviser. Nogle deltagere har også givet udtryk for ønske om at blive mere inddraget i undervisningen. Vores vurdering er, at det har været godt med faglige kapaciteter til undervisningen, for at det skulle blive undervisning ud over, hvad vi selv ville være i stand til at bidrage med. Fordelen ved at hyre eksterne undervisere har for os været, at vi gennem undervisningsforløbet har haft en mere observerende rolle på gruppedynamikken og deltagernes indbyrdes forholden sig til hinanden og deres egne problemer. Psykologens deltagelse var medvirkende til at borgerne så en psykolog, fik manet nogle fordomme til jorden, og fik indblik i at psykologbehandling også kan være jordnært og give redskaber til at klare dagligdags problemstillinger. Psykologen fik aflivet en af myterne om kun at være hjernevrider. Egen læge kender alle, men her kom en læge og underviste, som i øvrigt havde læst til læge på revalidering og fungerede langt fra de hvide kitler i praksis og på sygehusene. Lægens egen historie var med til at vise, at man kan tage en uddannelse selv om man har et vanskeligt udgangspunkt sin tilværelse. Individuelt forløb Der har været indskrevet 7 deltagere på det individuelle forløb. Vi har vurderet at disse borgere ikke kunne profitere af et holdforløb. To unge piger med anden etnisk baggrund har været tilknyttet en mentor, som også har afholdt en netværksskabende pigeklub, hvor der har foregået forskellige kultur- og samfundsorienterende indslag. Disse to piger var sprogligt begrænsede, hæmmet af familiære og kulturelle påvirkninger, hvor mentoren blev bindeleddet mellem borgeren, hjemmet og det offentlige system. De resterende fem borgere i denne gruppe var indskrevet på baggrund af kendskabet til dem fra Ny Chance til Alle hvor det blev klart for os at der var et udtalt behov for behandling. Helbredsafklarende team Vi prøvede at udvælge 4 borgere fra holdforløbet, som havde massive problemer af fysisk, psykisk og social karakter. Vi indkaldte til et fælles møde med borgeren, lægen, psykologen og os fra Curlingbanen til en helbredsafklarende rundbordssamtale. Formålet var at finde løsninger i fællesskab, på alle borgerens kendte problemstillinger og derved gøre sagsbehandlingstiden kortere. Fordelen var, at alle tilstedeværende kunne supplere hinanden med løsningsforslag, samt at alle involverede parter hørte, hvad der blev drøftet og besluttet. 10

11 Klubdel Efter 14 dages undervisningsforløb oprettede vi efterfølgende en klub for kursusdeltagerne. Hvert klubmøde startede med kaffe og rundstykker. Dette var et bevidst valg, således at kursus og klub kom til at ligne et ordinært kursusmiljø. Tanken var at forkæle borgerne ligesom, når vi selv er på kursus og dermed sende et værdisignal til deltagerne. Klubben blev holdt én gang om ugen i 2-3 timer. Oplysninger i klubdelen er givet i fortrolighed af deltagerne og vi appellerede kraftigt til tavshedspligten blev overholdt. Vi havde forskellige overvejelser, som gik på om vi skulle starte en ny klub hver gang et kursusforløb sluttede, eller vi skulle bygge videre på den første klub og blot blive ved med at udvidede med flere deltagere. Vores beslutning blev, at starte en ny klub hver gang et kursusforløb var slut. Der var simpelthen ikke plads til at have flere end personer af gangen med de lokaler, som vi havde til rådighed. Vi vurderede også, at det ikke var hensigtsmæssigt at blande borgerne, da der så ville blive nogle der var gamle klubdeltagere, som skulle rumme at tage nye medlemmer ind. Omvendt ville det også være svært for nye medlemmer, at skulle forholde sig til, at skulle ind i en, i forvejen fast gruppe. Det er her vigtigt at have for øje at det drejer sig om borgere som i forvejen har det svært af mange forskellige grunde. Der var flere formål med at holde klub. Et formål med klubben var, at kursusdeltagerne kunne få mulighed for, at opbygge et netværk med de personer, som de lige havde lært at kende på kurset. Et andet formål var, at holde klubdeltagerne fast på aftaler, som var indgået mens de andre klubdeltagere hørte på det, samt at fastholde det, at blive ved med uge efter uge at forholde sig til sin egen situation og derved prøve at skabe udvikling og fremgang. Det var også en god mulighed for klubdeltagerne at holde os projektkonsulenter fast på ting vi havde lovet, ting som i andre sammenhænge kan have tilbøjelighed til at blive skubbet, fordi sagsbehandler har for travlt og derfor ikke lige får tingene gjort. En væsentlig grund til at holde klub var, at udbygge den spæde tillid som kursusdeltagerne havde fået til os på undervisningsdagene. Det var her, vi som projektansvarlig, havde muligheden for at udbygge borgernes tillid til os. Nogle deltagere gav udtryk for, at de har haft en del kedelige oplevelser med mange forskellige sagsbehandlere, som de har følt sig svigtet af. En deltager fortæller, at han har haft 9 forskellige sagsbehandlere på et år. Vi havde inden klubstarten en tese om, at tillid var vigtigt for at deltagerne turde tro på, at vi ville dem det godt og ikke svigtede dem på halvvejen. Vores vurdering er efter forløbet, at tillid er en vigtig faktor måske i virkeligheden den vigtigste. Vores vurdering er, at det kræver tid at skabe tillid, det kræver at borgeren bliver hørt, set og forstået over længere tid og at vi til enhver tid overholder alle aftaler uanset hvor travlt vi har. Indholdet i klubberne har overvejende hver gang været, at høre en runde med alle deltagerne, om hvad der var sket siden sidste uge. Det kunne være vedr. aftaler. Det kunne være noget om, hvordan det gik med den aftalte behandling, eller hvordan det gik på hjemmefronten eller hvad der i øvrigt fyldte i borgerens liv. Der var her plads til at høre på præcist det, der for borgeren var det vigtigste netop på dette tidspunkt. Efter vores vurdering, er det vigtigt at lytte til borgeren og tage fat i de problemstillinger, som efter borgerens opfattelse, var mest presserende og forsøge, at løse disse problemer inden, eller parallelt med, at der blev talt om indgangen til arbejdsmarkedet eller uddannelse. 11

12 Formålet med at der ikke var fast undervisningsprogram i klubdelen var, at tvinge deltagerne til hele tiden, at forholde sig til sin egen situation og ikke få mulighed for at skubbe den i baggrunden ved i stedet for, at skulle forholde sig til et emne som der blev undervist i. Nogle deltagere synes, det var kedeligt. Dette har vi taget til efterretning, og vil fremadrettet, hvis vi får mulighed for det, lægge lidt undervisning, eller anden aktivitet ind i et klubforløb, men det er stadig vores vurdering, at der ikke må være for megen undervisning, som trækker fokus væk fra deltagernes egne problemer. Vi har gået ture med deltagerne, hvilket viser sig at være en god ide. En gåtur giver anledning til en snak på en mere uformel måde, hvor vi på tomandshånd får mange brugbare oplysninger om borgeren, som er med til at give et mere fyldigt billede af, hvem borgeren er. Der har været besøg af instruktører fra Fitness, som har redegjort for deltagelsen i motionsforløb. Samlet set vurderer vi, at det er en god investering at bruge tid på afholdes af klub en gang om ugen. Tæt opfølgning og kontinuitet er med til at fastholde klubdeltagerne og projektkonsulenterne vedr. aftaler, desuden er det er med til at holde fokus på at komme videre. Netværk På baggrund af kursusdelen og klubdelen lykkes det at skabe nye netværker blandt borgerne. Nogle af borgerne fulgtes ad til motion, andre fulgtes ad til it-kursus, desuden blev nogle af borgerne henvist til et selvværdskursus hos en psykolog. Kendetegnende for disse tiltag var, at borgerne kunne finde støtte i sit nye netværk, som gensidigt var med til at fastholde borgerne i at gennemføre kurser eller andet. Der fløj sms er mellem mobiltelefonerne og det blev chattet på nettet for at støtte hinanden. En måde at vise omsorg for hinanden på. Efterfølgende har vi konstateret at nogle af disse relationer stadig holdes i live. Eksempel: Hjælpen til hinanden i klubben kom også til udtryk ved, at en borger fra Langeland, som er involveret i Røde Kors i Rudkøbing, skaffede et lejrophold i en weekend til en kvinde med anden etnisk baggrund og hendes 5 børn. Børnene var rigtig glade for lejr turen, som denne kvinde ved egen hjælp ikke havde haft mulighed for at skaffe og kvinden var meget glad for at kunne give sine børn denne oplevelse. Behandlinger Projekt Curlingbanen har ydet økonomisk støtte til behandling hos psykolog, fysioterapeut, kiropraktor, massør og tandlæge. 12

13 Psykologbehandling 13 borgere har fået bevilget samtaler hos en psykolog. Flere borgere har fået bevilget mere end 10 samtaler. 8 borgere har fået foretaget en psykologisk undersøgelse, som er betalt via den almindelige sagsbehandling. Der kan være sammenfald på den måde, at en borger først fik foretaget en psykologisk undersøgelse, hvor behovet for psykologbehandling blev beskrevet. I flere tilfælde var borgeren og projektkonsulenterne ikke i tvivl om, at der var behov for psykologbehandling og vi bevilgede derfor hjælp uden en forudgående undersøgelse. Behovet for psykologhjælp var fordelt på flere årsager. Nogle borgere havde haft en problemfyldt opvækst. Andre havde været udsat for krigstraumer. Nogle havde haft både en problemfyldt opvækst og et problemfyldt voksenliv med misbrug og vold. Flere af borgerne havde tidligere forsøgt at få bevilget økonomisk støtte til psykologhjælp, men havde oplevet at få afslag af forskellige grunde. Flere borgere har fået bevilget mere end 10 samtaler. Nogle af borgerne er så fyldt af dårlige oplevelser gennem opvæksten, at dette smitter af på voksenlivet, når det ikke bliver bearbejdet. Dette kommer frem gennem lavt selvværd og manglende selvtillid. Det kræver behandling at få perspektivet vendt, fra hele livet at have fået at vide og oplevet at man intet er værd og til at kunne indfri forventninger fra det omgivende samfund til, at man skal honorere alle de krav der stilles på arbejdsmarkedet i nutiden. Der har i flere tilfælde været bevilget psykologbehandling parallelt med anden behandling eller sammen med for eksempel virksomhedspraktik. Det er vores vurdering, at det er en god investering i borgeren og i samfundet at bevilge psykologbehandling sideløbende med andre tiltag. Det ses her i projektet, at denne kombination virker. Det er for os vigtigt at understrege, at psykologbehandlingsmulighederne burde være et tilbud til borgere med så svære komplekse problemstillinger som der er set her, og ikke en behandling som de skal søge om via Ydelseskontoret i Borgerservice, med stor risiko for at få afslag. Det er vores vurdering at denne målgruppe ikke tåler flere ydmygelser fra det offentlige system det er, hvad mange af dem har oplevet hele livet igennem. Denne målgruppe har ikke råd til selv at afholde udgifterne til behandling og har ikke overskud til at kæmpe, men lader stå til selv om de godt ved at det skader dem selv i det lange løb ikke at få gjort noget ved problemerne. Fysioterapi 6 borgere har fået bevilget fysioterapi efter først, at have fået en henvisning fra egen læge. Fysioterapien har lettet smerterne for nogen af borgerne. Andre har følt at fysioterapi ikke var nok eller ikke var den rette behandling. Når borgerne selv skal betale vælger denne målgruppe af nød den billigste behandling de kan finde. Der var eksempler på at borgere havde været hos egen læge og fået flere henvisninger til fysioterapi, men havde aldrig fået bestilt nogen tid til behandlingen, fordi borgeren ikke havde råd til at betale. Nogle af borgerne havde i virkeligheden mere brug for kiropraktor. Kiropraktor 6 borgere fik bevilget hjælp til kiropraktorbehandling. To af dem havde først været til fysioterapi. Flere af borgerne berettede om deres oplevelse hos kiropraktoren. En borger fortalte, at hun efter første behandling kunne dreje hovedet længere til begge sider end hun nogen sinde havde forstillet sig var normalt. En borger var for flere år siden blevet opereret for diskusprolaps på Åbenrå Sygehus, men var af en eller anden grund aldrig blevet tilbudt den obligatoriske genoptræning bagefter. Denne borger havde stor glæde af at komme til kiropraktor, som dog ikke kan helbrede 13

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Pixi-udgaven Juni 2008 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

K^Si H Nørtoft Trivsel

K^Si H Nørtoft Trivsel K^Si H Nørtoft Trivsel,^'S en personlig relation W Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Faaborg-Midtfyn: "Proaktive Unge" Rette valg af uddannelse Ansøgeroplysninger: Nørtoft Trivsel Sdr. Højrupvejen

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere