Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?"

Transkript

1 Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon Telefax Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for at ansætte medarbejdere. Derfor har Dansk Erhverv valgt at ridse nogle juridiske forhold op i denne orientering, så virksomheden står bedre rustet, når og hvis, der indgås aftaler med freelancere. Desuden beskrives de fordele, ulemper og faldgruber, der er eller kan være ved benyttelse af freelancere. Der gives samtidig nogle pejlemærker for, om en person skal betragtes som lønmodtager eller ej. Endelig er der et par ord om overvejelserne vedrørende indholdet af freelanceaftaler. Dansk Erhverv har i øvrigt udarbejdet en standard freelanceaftale, som kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Freelancere kan beskrives som personer, der er selvstændige, og som på basis af en freelanceaftale leverer ydelser til en virksomhed uden samtidig at være i et ansættelsesforhold. I modsætning til freelancere, er lønmodtagere medarbejdere korttidsansatte, tidsbegrænset ansatte eller fastansatte som er omfattet af den ansættelsesretlige lovgivning. 2. Fordele/ulemper Tilknytning af freelancere kan indebære en række fordele for virksomheden: freelancer.doc 1/8

2 - Brug af freelancere giver færre bindinger af økonomisk og administrativ art i forhold til traditionelle ansættelsesforhold. - Brug af freelancere giver mere fleksibilitet i driften. Freelanceren tilknyttes kun fra gang til gang, når der er brug den pågældende til at løse en bestemt opgave. Man kan dermed sammensætte sit hold med de bedste folk fra gang til gang. En del personer foretrækker også at være freelancer fremfor at blive fastansat fordi: - Han/hun er en fri fugl, som kan gøre hvad han/hun vil fra gang til gang. - Ofte vil virksomheden betale freelanceren mere pr. time for løsning af en bestemt opgave i forhold til, hvad han/hun kunne få som fastansat. - Freelanceren beskattes som selvstændig og har bedre mulighed for fradrag. Der kan imidlertid også være ulemper ved at bruge freelancere: - Freelanceren er ikke som udgangspunkt bundet af en loyalitetspligt, og kan i princippet sideløbende med sin tilknytning til virksomheden udføre arbejde for en konkurrent. - Afhængig af freelanceaftalens indhold har parterne ingen bindinger overfor hinanden, og freelanceren kan i princippet stoppe fra dag til dag. - Virksomheden kan ikke lede og fordele freelancerens måde at udføre arbejdet på, men må nøjes med eventuelt fremover ikke mere at bruge den samme freelancer. 3. Når en freelanceaftale går hen og bliver et ansættelsesforhold En del virksomheder vil fra tid til anden føle, at de har købt katten i sækken, når en freelanceaftale viser sig at dække over et ansættelsesforhold. Den ansættelsesretlige lovgivning og den beskyttelse, som denne giver medarbejderen, kan som regel ikke fraviges ved aftale. Derfor kan virksomheden og personen, som man vil freelancer.doc 2/8

3 indgå en aftale om levering af en ydelse ikke altid frit vælge, om personen skal være freelancer eller tilknyttet virksomheden i et ansættelsesforhold. Det kan give problemer, hvis man ikke forud for indgåelsen af en aftale nøje overvejer, hvorvidt freelanceren nu også ud fra en juridisk vurdering er freelancer og ikke almindelig medarbejder. I andre tilfælde starter personen som freelancer, men langsomt kommer freelanceforholdet til at ligne et almindeligt ansættelsesforhold. Freelanceren kommer fast på kontoret 37 timer om ugen og arbejder kun for denne ene virksomhed. I ferierne betales feriepenge, og i det daglige synes der ikke at være forskel i forhold til virksomhedens øvrige ansatte. Hvor freelanceren således ud fra en samlet vurdering må siges at være lønmodtager, kan han/hun også kræve det, som lønmodtagere i almindelighed kan kræve, for eksempel: - feriepenge - fratrædelsesgodtgørelse og eventuel godtgørelse for usaglig afskedigelse - løn under sydom - godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis - eventuelt pension, barselsløn, overarbejdsbetaling osv. Der kan også blive et efterspil med skattevæsenet, hvis arbejdsgiver ikke løbende har overholdt sine oplysnings- og indeholdelsesforpligtelser vedrørende A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag Det kan med andre ord gå hen og blive en dyr fornøjelse for virksomheden. 4. Freelancer/selvstændig eller ansat En undersøgelse af, om en person er ansat eller freelancer indeholder grundlæggende to elementer, nemlig: 1) Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om et ansættelsesforhold, og freelancer.doc 3/8

4 2) en skatteretlig vurdering af, om der er tale om en lønmodtager eller en selvstændig virksomhed. De to vurderinger smitter af på hinanden, men er stadig i en vis udstrækning adskilte. 4.a. Ansættelsesretlig vurdering Det er vigtigt at huske på, at forskellige ansættelsesretlige love har forskellige definitioner for, hvornår man er omfattet af loven. Man kan godt have krav på et skriftligt ansættelsesbevis selvom man ikke er funktionær. Selvom man har krav på et skriftligt ansættelsesbevis, har man ikke nødvendigvis krav på godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag osv. I det hele taget findes der ikke i dansk ret én definition på, hvornår man er lønmodtager. Derfor er det nødvendigt at kigge på hvert enkelt regelsæt, når man skal svare på, om en person er omfattet eller ej. Omvendt er der dog generelt forskellige forhold, som kan tale for eller imod at der er tale om et ansættelsesforhold. Følgende forhold taler typisk for, at der er tale om et ansættelsesforhold: - Pligt til at udføre aftalt arbejde. - Underkastet arbejdsgivers ledelsesbeføjelser. - Arbejdet udføres i arbejdsgiverens navn. - Medarbejderen kan ikke sætte andre i sit sted. - Der aflønnes med A-indkomst. - Der er fast arbejdstid (kontrollerbar). - Der oparbejdes feriegodtgørelse. - Der er aftalt opsigelsesvarsel. Omvendt taler følgende forhold imod, at der skulle være tale om et ansættelsesforhold: - Ikke nogen arbejdsforpligtelse. - Tilrettelægger selv arbejde og arbejdstid. - Arbejdet udføres fra egne lokaler. - Der betales alene for det leverede. - Arbejdet udføres i eget navn. - Medarbejderen er momsregistreret og aflønnes med B-indkomst. freelancer.doc 4/8

5 Dansk Erhverv vil altid være behjælpelig med at tage stilling til, om der er tale om en lønmodtager eller en selvstændig. 4.b. Skatteretlig vurdering I forhold til freelancere, går den skatteretligt relevante skillelinie mellem lønmodtagere på den ene side og selvstændig erhvervsvirksomhed på den anden. Der er stor forskel i behandlingen af de to typer skattesubjekter. Der findes ikke i lovgivningen en definition af, hvad der forstås ved begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed. Skattemyndighederne har dog i et cirkulære anført, at selvstændig erhvervsvirksomhed normalt er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter, og med det formål at indvinde økonomisk udbytte. Endvidere lægges der vægt på, at virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt, og gennem en ikke helt kort periode. Endelig er det en forudsætning, at virksomheden ikke er af ganske underordnet omfang. Det er ikke afgørende om den skattepligtige har anden indkomst som lønmodtager. Hvad angår lønmodtagere, er det afgørende kendetegn, om der foreligger et tjenesteforhold, hvor indkomstmodtageren udfører arbejdet efter arbejdsgiverens anvisninger og i det hele efter dennes regning. I tvivlstilfælde afgøres det efter en samlet bedømmelse af forholdet mellem den, der udfører arbejdet, og den for hvem det udføres. Her lægges der ifølge freelancer.doc 5/8

6 praksis blandt andet vægt på nedenstående kriterier. Kriterier, som peger i retning af lønmodtagerstatus: - Virksomheden kan lede og fordele arbejdet og føre tilsyn. - Den pågældende udelukkende eller i overvejende grad arbejder for én virksomhed og ikke flere. - Der mellem virksomheden og den pågældende er indgået aftale om løbende arbejdsydelse. - Den pågældende har arbejdstid fastsat af virksomheden. - Den pågældende har ret til opsigelsesvarsel. - Vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, provision, akkord med videre). - Vederlaget udbetales periodisk. - Virksomheden afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet. - Vederlaget i overvejende grad er nettoindkomst for freelanceren. - Den pågældende anses for lønmodtager i relation til ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring, funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring, lov om arbejdsmiljø og lov om ATP. Kriterier, som peger i retning af status som selvstændig/freelancer: - Den pågældende selv tilrettelægger sit arbejde. - Virksomhedens forpligtelse overfor personen er begrænset til det enkelte ordreforhold. - Den pågældende er ikke begrænset i at udføre arbejde for andre. - Den pågældende er økonomisk ansvarlig overfor virksomheden for arbejdets udførelse eller påtager sig i øvrigt en selvstændig økonomisk risiko. - Den pågældende har ansat personale og er frit stillet med hensyn til antagelse af medhjælp. - Vederlaget erlægges efter regning, og betaling ydes først fuldt ud, når arbejdet er udført som aftalt, og eventuelle mangler er afhjulpet. - Indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af virksomheder. - Indkomsten afhænger af et eventuelt overskud f.eks. provisionsløn. freelancer.doc 6/8

7 - Den pågældende ejer eller har udgifter til de anvendte redskaber, maskiner, værktøj eller lignende. - Den pågældende leverer helt eller delvist de materialer, der medgår til arbejdets udførelse. - Den pågældende har etableret sig i egne lokaler, for eksempel forretning, værksted, kontor, klinik, tegnestue med videre, og arbejdet helt eller delvis udøves herfra. - Den pågældendes erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling og lignende, og den pågældende er i besiddelse af sådan en tilladelse. - Den pågældende tilkendegiver ved annoncering, skiltning eller lignende, at han eller hun er fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en bestemt art. - Den pågældende er momsregistreret i henhold til lov om merværdiafgift, og ydelsen er faktureret med tillæg af moms. - Ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler den pågældende. Overordnet kan man sige, at virksomheder, der udøver fremstillingsvirksomhed indenfor industri, håndværk og landbrug normalt vil være selvstændige erhvervsdrivende. Det samme gælder normalt liberale erhverv som f.eks. advokat, arkitekt, læge, revisor og vekselerer. Selvstændig erhvervsdrivende vil også være virksomhed indenfor handel og service. Endvidere kan nævnes, at udlejningsvirksomhed som hovedregel anses for selvstændig erhvervsvirksomhed, f.eks. udleje af driftsmidler, fast ejendom m.m. Momspligt og drift i selskabsform vil normalt føre til erhvervsmæssig virksomhed. Det afgørende er, at huske på, at der altid er tale om en samlet bedømmelse, og man derfor ikke kan gå ud fra, at fordi der foreligger et CVR-nummer, at der så nødvendigvis må være tale om en selvstændig erhvervsvirksomhed. freelancer.doc 7/8

8 5. Freelanceaftalen Det er langt fra alle, som regulerer forholdet mellem freelancer og bureau i en særlig skriftlig aftale. Ofte baseres samarbejdet på en mundtlig aftale, hvor freelanceren sender en faktura enten løbende eller når opgaven er færdig. Andre bureauer foretrækker at have lidt mere snor i deres freelancere. Derfor indgår de en freelanceaftale. Dansk Erhverv har udarbejdet en standard freelanceaftale, som virksomheden eventuelt kan tage udgangspunkt i. I den forbindelse er det værd at bemærke sig, at en aftale bør: - Skitsere opgaven - Angive vederlaget - Eventuelt præcisere forhold vedrørende diskretion, ophavsret og tvister 6. Afslutning Spørgsmål til nærværende orientering kan rettes til Dansk Erhverv. freelancer.doc 8/8

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Side 1 af 7 Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Sprog Dato for offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? Dansk 14 okt 2011 14:29 Denne vejledning er en vejviser for dig, der har startet

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere