Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse"

Transkript

1 Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger, således at både Eaton og den enkelte medarbejder risikerer at få bøder eller fængselstraf. Disse korruptionsbekæmpelseslove, herunder den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), gør det strafbart at betale, tilbyde eller give noget af værdi til udenlandske offentligt ansatte, politiske partier (eller repræsentanter for dem) eller kandidater til offentlige embeder med det formål at øve indflydelse på disses handlinger eller beslutninger. Dette gælder også selvom sådanne betalinger er almindelig udbredt i det pågældende land. Hensigten med vores politik er at sikre at alle medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer i Eaton, dets datterselskaber og tilknyttede selskaber overholder FCPA og tilsvarende korruptionsbekæmpelseslovgivning i andre lande hvor vi driver virksomhed eller har i sinde at drive virksomhed. Vores politik omfatter følgende: Bestikkelse, returkommission og andre korrupte betalinger Faciliteringsbetalinger Relationer til andre parter II. OMFANG Vores politik gælder for alle medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer i Eaton, dets datterselskaber og associerede selskaber verden over. Den skal ses i sammenhæng med Eatons Code of Ethics og politik for gaver og repræsentation. III. POLITIK Bestikkelse, returkommission og andre korrupte betalinger Det er vores politik at Eaton, dets associerede selskaber, medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer samt alle der optræder som repræsentanter eller rådgivere for Eaton eller dets associerede selskaber, nøje skal overholde de relevante korruptionsbekæmpelseslove, især FCPA. Eaton-medarbejdere må ikke under nogen omstændigheder, hverken direkte eller indirekte, tilbyde, give, søge at opnå eller modtage nogen form for bestikkelse, returkommission eller andre korrupte betalinger, eller noget som helst af værdi, i deres relationer med nogen person eller organisation, 1

2 herunder offentlige organer, individuelle embedspersoner, private virksomheder eller disses medarbejdere. Dette forbud gælder: I hele verden uden undtagelse Uanset lokale skikke, kutymer eller konkurrenceforhold Indirekte bestikkelser, returkommissioner og andre korrupte betalinger via tredjemand, f.eks. repræsentanter, konsulenter, mæglere, entreprenører, leverandører, joint ventures eller associerede selskaber, eller nogen anden formidler eller mellemmand der optræder på Eatons vegne. Ingen medarbejder vil blive straffet for eventuelle forsinkelser eller driftstab der skyldes at vedkommende har nægtet at betale bestikkelse. Tredjeparter Denne politik forbyder også tilbud, løfter og betalinger gennem partnere, mellemmænd, joint ventures eller tredjeparter. Det er derfor vigtigt at udøve rettidig omhu med hensyn til sådanne partnere/mellemmænd og at man ikke ignorerer kendsgerninger der kunne tyde på at der er risiko for en korrupt betaling. Formålet hermed er at sikre at Eaton så vidt muligt kun benytter sig af velrenommerede og ærlige repræsentanter og forretningspartnere. Dertil kommer at kontrakter med agenter, tredjeparts-repræsentanter og joint venture-partnere så vidt muligt bør omfatte bestemmelser til begrænsning af risikoen for ulovlige betalinger. Faciliteringsbetalinger Selvom den amerikanske lovgivning tillader faciliteringsbetalinger (forudsat at der redegøres korrekt for dem i selskabets regnskaber), er sådanne betalinger ulovlige i de fleste om ikke alle andre lande. Dette handler om betaling af små beløb til sikring eller fremme af rutinemæssige, obligatoriske handlinger af udenlandske offentlige funktionærer. Eksempler herpå kan være udfærdigelse af rutinemæssige tilladelser til forretningsvirksomhed, ekspedition af visa og arbejdsordrer, opnåelse af post- eller telefontjenester, fremskynding af toldbehandling af varepartier (forudsat at alle lovmæssige betingelser herfor er opfyldt). Eaton forbyder faciliteringsbetalinger undtagen på nedenstående to betingelser og kun med forudgående godkendelse af Eatons juridiske afdeling (eller, hvis forudgående godkendelse i de givne omstændigheder ikke er praktisk mulig, da snarest muligt efter at betalingen har fundet sted): 2

3 Manglende betaling heraf ville medføre en risiko for en medarbejder (eller dennes eventuelle rejseledsagere), dennes personlige sikkerhed eller fysiske/mentale velfærd; eller Manglende betaling heraf ville medføre et umiddelbart og betydeligt økonomisk tab for Eaton på grund af en offentligt ansat funktionærs undladelse af at levere en obligatorisk serviceydelse som Eaton ellers efter loven er berettiget til. Som eksempel kan nævnes forsinket åbning af et produktionsanlæg, fordi vand- eller elektricitetsforsyningen eller telefonforbindelsen, som anlægget ellers er berettiget til, ikke er blevet tilsluttet. Regnskaber Da FCPA kræver at sådanne betalinger registreres på rette måde i Eatons regnskaber, er det også ubetinget nødvendigt at alle faciliteringsbetalinger indberettes til regnskabsafdelingen og bogføres korrekt. Selv en lovmæssigt godkendt faciliteringsbetaling kan, hvis den ikke regnskabsføres korrekt, påføre Eaton et ansvar. 3

4 TILLÆG TIL VERDENSOMSPÆNDENDE POLITIK FOR KORRUPTIONSBEKÆMPELSE Eksempler Scenarie: En offentlig inspektør i et udviklingsland har fundet nogle mindre overtrædelser af sikkerhedsreglerne på vores anlæg. Han truer med at lukke fabrikken, medmindre du betaler en bøde på stedet. Analyse: I dette tilfælde skal du omgående kontakte den juridiske afdeling. Selvom vi naturligvis ønsker at undgå unødvendige bureaukratiske vanskeligheder, er det både utilstedeligt og sikkert også ulovligt at give penge til en offentlig inspektør. Scenarie: En indkøbschef erklærer at hun vil underskrive en langtidsaftale med Eaton om leverancer, men kun hvis Eaton går ind på at betale kunden en rabat på en del af købsprisen. Hvad skal du gøre? Analyse: Hvis du går ind på at udbetale en rabat på en del af købsprisen (forudsat at nettoprisen stadig er interessant rent forretningsmæssigt) for at få forretningen i stand, må du sikre dig at rabatten skal indbetales til en konto tilhørende kundens virksomhed, ikke til indkøbschefens eller en tredjeparts private konto. Når du stilles over for usædvanlige ønsker med hensyn til betaling, leveringsmåder osv., må du tage rimelige skridt til at sikre dig at sådanne ønsker er legitime og ikke indgår i nogen ulovlig plan eller ordning. Scenarie: Eaton ønsker at købe en grund til etablering af et nyt anlæg i et udviklingsland. Grunden ejes af den lokale myndighed. En ejendomsmægler fortæller dig at han for en provision på 25% af transaktionens værdi vil sørge for at få salget af grunden i stand gennem sine forbindelser hos den lokale myndighed. Skal du betale provisionen? Analyse: Nej. Den store provision og vores viden om at mægleren har tætte forbindelser til myndigheden får nogle advarselslamper til at blinke og giver mistanke om at denne transaktion er lovstridig. 4

5 Scenarie: Du forsøger at komme ud af et land hvor der foregår uroligheder, men bliver tilbageholdt af en lokal toldfunktionær. Funktionæren forlanger betaling af et ekspeditionsgebyr på USD 20 for at tillade dig at komme gennem toldkontrollen. Analyse: I denne situation kan du betale gebyret under forudsætning af at du straks indberetter betalingen til den juridiske afdeling og regnskabsfører den korrekt. Scenarie: En kunde anmoder dig om at udstede to fakturaer for solgte produkter en med den faktiske pris og en anden med en højere pris. Kunden vil betale den første faktura og vil bruge den anden til at retfærdiggøre en højere pris over for slutbrugeren. Er dette acceptabelt? Analyse: Nej. Ved at udstede en ekstra faktura med en højere pris risikerer Eaton at komme til at hjælpe en kunde med at gøre sig skyldig i vildledende eller bedragerisk adfærd. Derved vil Eaton kunne pådrage sig et erstatningsansvar, til trods for at det var kunden der misbrugte fakturaen. (Det samme gælder hvis en kunde beder Eaton om at udstede en ekstra faktura med en lavere pris. Hvis kunden bruger den ekstra faktura til at få toldafgiften reduceret, vil Eaton muligvis gøre sig skyldig i at hjælpe kunden med at unddrage sig tolden). Scenarie: En stor leverance af Eaton-produkter er på vej til en vigtig kunde i et udviklingsland. Forsendelsen tilbageholdes i tolden fordi containerne, i modsætning til dokumenterne, ikke er mærket som farligt gods. Forsinkelsen bevirker at vi er i fare for at overskride leveringstiden. Transportvirksomheden tilbyder at overtale tolderne til at se gennem fingre med uoverensstemmelsen mod betaling af et mindre gebyr. Er det en god ide? Analyse; Nej. Som Eaton-medarbejder har du ikke lov til at foretage en betaling af denne art, og brug af transportvirksomheden til at foretage betalingen er det samme som selv at gøre det. Vi beder ikke andre om at gøre noget på vore vegne som vi ikke selv har tilladelse til. Scenarie: Du ønsker at engagere en konsulent til at hjælpe dig med at sælge til kunder, herunder offentlige organer. Konsulenten udbeder sig et logistik -honorar på USD på forhånd og 25% provision af eventuelle kontrakter. Han har ingen særlig erfaring med Eatons produkter, men har et ry for at opnå resultater. Kan det anbefales at indgå en sådan aftale? Analyse: Ikke uden at se sig ekstra godt for og sørge for at have omhyggelige beskyttelsesklausuler i kontakten. Selvom en sådan aftale i sig selv ikke er ulovlig, får den alarmklokkerne til at ringe, og hvis vi ikke passer godt på, risikerer både du og Eaton at overtræde FCPA og andre korruptionsbekæmpelseslove. Vær forsigtig, når der er tale om usædvanlige forskudsbetalinger eller provision til tredjeparter, især når de skal handle direkte med offentlige organer og som i virkeligheden sælger 5

6 forbindelser. Du vil muligvis handle forsætligt i henhold til definitionen i FCPA ved bevidst at overse kendsgerninger om tredjeparter der gør det sandsynligt at der vil blive tale om en korrupt betaling. Kontakt den juridiske afdeling for at få hjælp til at foretage due diligence og til formulering af kontrakter. Scenarie: Du har i sinde at etablere et joint venture med en virksomhed med henblik på at afgive tilbud på en regeringskontrakt i Mellemøsten. Under kontraktsforhandlingerne oplyser joint venture-partneren at man har talrige eksisterende kontrakter med tredjeparter i lande hvor der hersker megen korruption. Nogle af disse kontrakter benyttes til at opnå introduktioner til regeringsembedsmænd, og partneren hævder at de er nødvendige for at kunne drive virksomhed i et bestemt land. Har du lov til at indgå denne forretningsaftale? Analyse: Ikke uden yderligere oplysninger. Til trods for at den kommende partner indgik disse kontrakter inden tilknytningen til Eaton, kan det alligevel blive et problem i fremtiden ud fra en juridisk og forretningsmæssig betragtning. Disse betalte introduktioner kunne anses for at være korrupte transaktioner. Som partner i dette joint venture vil Eaton være underkastet ansvar efter FCPA og andre korruptionsbekæmpelseslove til trods for at ingen Eaton-medarbejder har været indblandet i de korrupte transaktioner. Ud fra en forretningsmæssig synsvinkel kan de løbende aktiviteter og værdien af virksomheden blive påvirket i negativ retning, hvis joint venture-partneren eller dennes befuldmægtigede tidligere har optrådt korrupt med det formål at opnå kontrakter med offentlige organer eller gunstige regeringsbeslutninger. Inden du indgår aftale om dette joint venture, bør du kontakte den juridiske afdeling for at få hjælp til at foretage en due diligence-undersøgelse. Denne proces giver mulighed for at gennemgå kontrakter og andre relevante dokumenter, udspørge nøglepersoner og få oplysninger og garantierklæringer vedrørende aktiviteterme. Denne proces vil bidrage til at sikre at tredjepartskontrakterne ikke er baseret på korrupte relationer. 6

7 HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL Hvad er bestikkelse og returkommission egentlig? Bestikkelse kan generelt siges at være tilbud eller modtagelse af betaling, gave, lån, honorar, belønning, andre begunstigelser eller vederlag til eller fra en person som et incitament til enten at gøre noget, at undlade at gøre noget eller at influere på en beslutning. For eksempel kan bestikkelse have form af betaling af et pengebeløb for (a) at opnå eller fastholde en handel, (b) at opnå en uretmæssig fordel i forbindelse med forretningsvirksomhed (f.eks. favorabel skattebehandling) eller (c) at influere på en tredjeparts afgørelse eller handlinger, henholdsvis for at fremkalde et ønsket resultat eller en ønsket handling. Returkommission er en særlig form for bestikkelse, nemlig uetisk eller ulovlig tilbagebetaling af et beløb der allerede er betalt som led i en legitim forretningstransaktion. En uetisk leverandør kunne f.eks. gå ind på at betale en indkøbschef nogle penge som modydelse for tildeling af en leveringskontrakt. Er det acceptabelt at yde en tjeneste eller give gaver i stedet for penge til en person til gengæld for at vedkommende går ind på at gøre noget for Eaton? Nej. Bestikkelse, returkommission osv. kan optræde i mange former, ikke bare som penge. Der kan f.eks. være tale om: Ansættelse af en der er i familie med bestikkelsens modtager Et løfte om et job efter pensionering fra en stilling i den offentlige sektor Store og overdådige gaver eller seksuelle ydelser Du må sikre dig at gaver, repræsentation og rejser der gives til offentligt ansatte og medarbejdere i private virksomheder, ikke kan opfattes som bestikkelse eller andre former for korrupte betalinger. Vores Verdensomspændende politik for gaver og repræsentationen yder vejledning i tilbud og accept af passende gaver, repræsentation og rejser i forhold til andre. Hvad med bidrag til velgørende formål? Hvordan kan de blive betragtet som utilstedelige? Medarbejderne skal undgå velgørenhedsbidrag og sponsorater der kunne tænkes at være camouflerede redskaber for opnåelse af bestikkelse eller andre korrupte betalinger. Som eksempel kan nævnes en korrupt funktionær der antyder at vi, inden vi kan komme i betragtning til at få tildelt en kontrakt, skal yde et bidrag til en af funktionæren valgt velgørende institution. Inden du foretager et sådant bidrag, skal du indhente godkendelse hos den juridiske afdeling. Vi er nødt til at sikre os (a) at den velgørende institution er legitim, (b) at betalingen ikke vil blive omdirigeret til eller på 7

8 anden måde begunstige funktionæren eller hans familie, (c) at bidraget er gennemskueligt og vil blive rigtigt bogført i vores regnskab, (d) at arrangementet overholder al relevant lovgivning og (d) at bidraget ikke gives som modydelse for en favorabel beslutning af den der har fremsat anmodningen. Er det acceptabelt at give en kunde en faktura på et beløb der er højere eller lavere end det virkelige fakturabeløb? Nej. Alle fakturaer fra os til vore kunder skal vise den faktiske salgspris for produkterne. Dette gælder uanset hvilken grund kunden har givet med hensyn til formålet med fakturaen. Hvad er en offentlig funktionær? Hvis en kunde ejes af en lokal myndighed, er indkøbschefen så en offentlig funktionær? Dette er et bredt udtryk der omfatter enhver ansat på ethvert niveau i offentlige organer og styrelser, det være sig udøvende, lovgivende eller dømmende. Ledere og medarbejdere i selskaber i offentlig eje eller under offentlig kontrol betragtes også som offentlige funktionærer. Betegnelsen dækker således ikke kun personer der er valgt til embedet, told- og skattepersonale og indkøbsfolk i den offentlige sektor, men også ansatte i statsejede selskaber. Dertil kommer (a) enhver der optræder i en officiel egenskab på vegne af en offentlig institution, afdeling, styrelse mv., (b) medarbejdere i en offentlig international organisation (f.eks. Den Internationale Valutafond, EU eller Verdensbanken) og (c) udenlandske politiske partier, partifunktionærer og kandidater til embeder. Husk: vores politik forbyder tilbud, modtagelse og betaling af bestikkelse, returkommission osv. til nogen, hvad enten de er offentlige funktionærer eller ej. I nogle virksomheder er det normalt at engagere en udenforstående mellemmand til hjælp med at etablere og fastholde forretningsforbindelser. Hvad skal medarbejderne være opmærksomme på for at sikre sig at mellemmanden ikke foretager ulovlige betalinger? Det er vigtigt med due diligence-undersøgelse af potentielle forretningspartnere, fordi betalinger foretaget af en tredjepart på Eatons vegne kan pålægge Eaton det samme ansvar som hvis vi selv havde foretaget betalingen. Kontrollér at den kommende forretningspartner er en legitim enhed med evner, ressourcer og kompetence til at varetage sine forpligtelser, og at hverken forretningspartneren, dennes personale eller tilknyttede virksomheder har foretaget eller kan tænkes at foretage ulovlige betalinger. Hvis du stiller dig selv nedenstående spørgsmål, vil det bidrage til at advare dig om eventuelle korruptionsmæssige problemer med tredjeparter: Hvad er tredjepartens omdømme, især med hensyn til korruption? Har tredjeparten familie- eller forretningsmæssige forbindelser til en offentlig 8

9 funktionær? Er tredjeparten en virksomhed der ejes af en offentlig funktionær? Er tredjeparten en person der er eller tidligere har været offentlig funktionær? Blev tredjeparten anbefalet af en offentlig funktionær? Har tredjeparten det personale, den ekspertise, de faciliteter og andre ressourcer der kræves til levering af serviceydelsen? Er tredjepartens honorar, provision eller andre vederlag rimelige og på linje med markedsprisen for tilsvarende serviceydelser på det pågældende sted? Anmoder tredjeparten om betaling i kontanter, usædvanlige bonusbeløb, betydelige forskudsbetalinger eller en usædvanlig betalingsmetode, f.eks. offshore-betaling eller fakturaer der ikke skal regnskabsføres? Er tredjeparten indforstået med at overholde Eatons politik der forbyder korrupte betalinger? Har tredjeparten været genstand for en offentlig undersøgelse, en uformel undersøgelse eller tvangsforanstaltning i forbindelse med korruption? Endelig er det vigtigt at man holder omhyggeligt tilsyn med forretningspartnerens handlinger og opfyldelse af sine forpligtelser i hele den tid forretningsforholdet består, således at man hurtigt kan finde frem til og løse eventuelle problemer der måtte opstå. Den juridiske afdeling kan yde vejledning med hensyn til due diligence-undersøgelser og vurdering af resultaterne heraf. Jeg er tilfreds med resultatet af min undersøgelse af en kommende forretningspartner, men hvilke kontraktsvilkår bør min aftale med partneren indeholde? Den juridiske afdeling kan hjælpe dig hermed. Sådanne vilkår vil normalt bl.a. omfatte: (a) erklæringer, garantier og bestemmelser i forbindelse med overholdelse af korruptionsbekæmpelseslove, herunder FCPA, (b) ret til at gennemgå forretningspartnerens regnskaber og optegnelser for at sikre overholdelse af disse erklæringer mv. og (c) ret til opsigelse af aftalen i tilfælde af overtrædelse af korruptionsbekæmpelseslove eller aftalens bestemmelser i forbindelse hermed. Hvordan skal jeg reagere på krav om korrupt betaling eller tilbud herom? Til trods for Eatons omdømme, vores Code of Ethics and vore bedste hensigter kan det tænkes at nogle af os vil komme ud for situationer i vores arbejde hvor vi må se i øjnene at en potentiel kunde eller en embedsmand forventer en bestikkelse eller tilbyder os returkommission. Ud over først at afvise kravet eller tilbuddet skal du altid søge hjælp internt i Eaton. Din foresatte eller en anden Eaton-leder kan tage kontakt til den organisation hvorfra de ulovlige krav kommer, og rejse sagen på højeste niveau. 9

10 Derudover bør følgende indgå i dine overvejelser i samspillet med forretningsforbindelser: Skab relationer og fremhæv fordelene for begge parter. Fremhæv hvor meget du er villig til at lægge I samarbejdet med kunden/leverandøren/embedsmanden for at opnå gensidige fordele I tråd med vore høje principper og værdier. Diskutér betydningen af Eatons værdier, integritet og det at gøre det rigtige. Diskutér hvad Eaton kan tilbyde: teknologi, investering, fagkundskaber, uddannelse, arbejdspladser og vækst. I forbindelse med diskussionen af vore værdier bør du understrege at vi forventer at vore medarbejdere, forretningspartnere, leverandører, kontrahenter og offentlige funktionærer altid handler i overensstemmelse med disse værdier. Påpeg over for lokale embedsmænd at vi investerer i deres samfund fordi vi har tillid til at de vil beskytte os mod forventninger om bestikkelser og korruption. Forklar at lovgivningen hjemler store bøder og alvorlige straffe for bestikkelse af embedsmænd og forkert regnskabsføring af ulovlige betalinger. Giv altid det samme budskab, nemlig Sådan er vi og Sådan driver vi forretning. Stræb efter at sikre at dit og Eatons omdømme er kendt lige fra begyndelsen. Udeluk al forventning om at det er umagen værd bare at stille spørgsmålet. Endelig skal du om nødvendigt trække dig fra forhandlingerne i bevidstheden om at du har truffet det rette valg. Eaton hverken ønsker eller har brug for en omsætning som vi ikke kan opnå på en etisk og lovlig måde. 10

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i

(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i [Pr. 22. juli 2004] (Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i The Foreign Corrupt Practices Act [Loven om korruptionspraksis i udlandet] Opdateret til og med

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

VERDENSOMSPÆNDENDE POLITIK FOR GAVER OG REPRÆSENTATION

VERDENSOMSPÆNDENDE POLITIK FOR GAVER OG REPRÆSENTATION VERDENSOMSPÆNDENDE POLITIK FOR GAVER OG REPRÆSENTATION I. INTRODUKTION Firmagaver og repræsentation i beskeden målestok benyttes i udstrakt grad til at skabe goodwill og styrke arbejdsrelationerne mellem

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Danske og internationale regler om antikorruption og betydningen for danske selskaber

Danske og internationale regler om antikorruption og betydningen for danske selskaber 4. februar 2011 Nyhedsbrev - CSR Danske og internationale regler om antikorruption og betydningen for danske selskaber Introduktion I 2010 vedtog England en ny lov om bekæmpelse af korruption, herunder

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

SAMHANDELSBETINGELSER

SAMHANDELSBETINGELSER SAMHANDELSBETINGELSER 1. Anvendelse Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel med AYTM, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne. 2. Aftaler En aftale er først bindende,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Forum for Virksomhedsmæglere

Forum for Virksomhedsmæglere BRANCHEKODEKS 1. Præambel Medlemmerne af Forum for Virksomhedsmæglere (herefter FVM) er forpligtede til at følge og markedsføre nærværende branchekodeks. Branchekodeks indeholder betragtninger om almindelig

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. (Patientforeningskodekset)

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. (Patientforeningskodekset) Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. (Patientforeningskodekset) 1 Formål De etiske regler sikrer en ramme for samspillet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Eversheds Compliance Team Marts 2011

Eversheds Compliance Team Marts 2011 Eversheds Compliance Team Marts 2011 1 Indførelsen samt betydningen af UK Bribery Act 2010 for danske virksomheder Indførelsen samt betydningen af UK Bribery Act 2010 for danske virksomheder Contacts For

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

International factoring

International factoring International factoring 333 International factoring Af højesteretssagfører EBBE SUENSON, Danmark International factoring spiller en stadigt stigende rolle i den internationale handel, da det har vist sig,

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere