AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)"

Transkript

1 EANCOM /HANCOM AnvendelsesVejledning Struktureret Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) I Dansk Dagligvarehandel Version 2, juni 2001 AVV002V02 INDHOLD: I. OM STRU-KONCEPTET A. INTRODUKTION B. DEFINITION C. VERSION D. IMPLEMENTERINGS NOTER II. MAPNINGSTABEL - STRUORD III. MAPNINGSTABEL - STRUFAKT IV. EKSEMPLER EAN-Danmark Hammershusgade København Ø Tlf.: Fax.:

2 EANCOM /HANCOM Anvendelsesvejledning STRUORD/STRUFAKT AVV002V01 I. OM STRU-KONCEPTET Ny version: På grund af ændringsønsker fra brugere udgives en ny version af STRUORD/STRUFAKT. Følgende ændringer er foretaget i både ORDER og INVOIC meddelelserne: Segmenterne RFF.011 og CUX.016 er tilføjet og PRI.047 har fået tilføjet basis for enhedspris DE En ny kode i EAN- COM /HANCOM er tilføjet i LIN-segmentet: Kode EU anvendes til at angive, at varenummertypen er et EAN-varenummer eller et UPC-varenummer. Desuden er layoutet på mappingstablerne ændret for at gøre dem mere brugervenlige: Hvert segment har fået betegnelsen SKAL/KAN. SKAL betyder, at segmentet skal anvendes, og KAN betyder at segmentet kan anvendes. Et segment med betegnelsen KAN, hvor der ud for dataelementerne står SKAL betyder, at hvis dette segment anvendes skal disse dataelementer angives. Nuværende STRU-brugere, som ikke har behov for at implementere ovenstående ændringer kan stadig bruge STRUORD/STRUFAKT AnvendelsesVejledningen fra juni A. INTRODUKTION STRU-konceptet er en anvisning på, hvorledes en enkel og struktureret ordreafgivelse og fakturering kan/bør foregå ved hjælp af EANCOM /HANCOM - meddelelserne Købsordre og Faktura. STRU-konceptet er dokumenteret i denne AnvendelsesVejledning. STRU-konceptet er udarbejdet på basis af: 1) ØNSKET OM AT KUNNE ETABLERE EN ENKEL OG EFFEKTIV ELEKTRONISK FAKTURA- KONTROL I dansk dagligvarehandel er der tradition for en udstrakt brug af rabatgivning samtidig med, at rabatter gives på en højst uensartet måde - afhængig af leverandør, varekategori og andre forhold. Det medfører ofte, at der skal etableres relativt komplicerede regnestykker med decimalafrunding, rabatberegningssekvenser etc., før en nettopris kan kalkuleres. Skal det ske automatisk, må sådanne regnestykker programmeres ind i edb-applikationerne som specifikke programmoduler - pr. leverandør/kunde/varekategori. Det er både dyrt, uhensigtsmæssigt og en kilde til fejl. Derfor tog DagSam, der er Dagligvarebranchens forum for effektivt Samarbejde omkring årsskiftet 1996/1997 initiativ til udarbejdelse af et notat vedrørende Et struktureret faktureringssystem. Den overordnede målsætning med et struktureret faktureringssystem skal være, at der etableres en faktureringsstruktur, som sigter på at minimere den tid, der bruges på at afstemme og kontrollere fakturaer - samtidig med, at strukturen hverken må hæmme eller begrænse såvel en effektiv varestrøm som en fortsat rabatgivning. Nettopriser I afsnit D. Implementerings noter, punkt 3 er priser og rabatter beskrevet mere udførligt, her skal blot nævnes, at hovedprincippet i DagSam-notatet går på, at EDI-baseret fakturering i dansk dagligvarehandel fremover bør foregå på basis af nettopriser. JANUAR 1998 EAN-Danmark Side 2

3 EANCOM /HANCOM Anvendelsesvejledning STRUORD/STRUFAKT AVV002V01 2) ØNSKET OM VIA ENKLE SYSTEMER AT SKABE EN TEKNOLOGISK OG ØKONOMISK PLAT- FORM, SOM GØR DET ATTRAKTIVT OGSÅ FOR SMÅ OG MINDRE VIRKSOMHEDER (LEVE- RANDØRER TIL DAGLIGVAREHANDLEN) AT IMPLEMENTERE EDI. Det har ofte været anført, at nogle af de væsentligste årsager til, at de små og mindre virksomheder ikke springer på EDI-toget skyldes relativt dyrt EDI-software samt høje abonnements- og transmissionsomkostninger til VANS-operatører. EDI software Hvad angår EDI-software har argumentet for de relativt høje priser været, at dagligvarehandlens parter ikke har kunnet blive enige om én fælles måde at anvende EANCOM /HANCOM -standarden på. Det betyder, at der skal udvikles og implementeres individuelle partner- eller meddelelses-profiler i hver eneste EDI applikation. Dette argument bør kunne tilbagevises med udgangspunkt i STRU-konceptet, der jo netop er udtryk for en fælles, enkel og ensartet måde at anvende Købsordren og Fakturaen på i dansk dagligvarehandel - og i andre sektorer, som måtte ønske det. Abonnements- og transmissionsomkostninger Hvad angår de høje abonnements- og transmissionsomkostninger til VANS-operatører, vil implementeringen af STRU-konceptet næppe medføre de store forskelle, selv om antallet af transmitterede data pr. EDI-meddelelse reduceres. Skal der ske reelle reduktioner i abonnements- og transmissionsomkostningerne, således at virksomheder med få transaktioner også vil finde økonomien acceptabel, må der formentlig etableres alternative kommunikationskanaler for en del af EDI-trafikken. Internettet anvendt enten direkte mellem handelsparterne eller med en netværksoperatørs mellemkomst kunne være et sådant alternativ. Selv på det anarkistiske Internet må der være en vis orden i de informationer, som parterne udveksler. Her kommer den strukturerede ordreafgivelse og - fakturering ved hjælp af ind i billedet. er et WebEDI system baseret på STRU-konceptet, hvilket vil sige at STRU-konceptet, der med rette kunne kaldes en Lite-EDI, er den fælles platform for EDI-baseret ordreafgivelse og fakturering via Internettet i dansk dagligvarehandel - og i andre sektorer, der ønsker at implementere denne facilitet. OM DETTE DOKUMENT Ovenstående overvejelser førte til, at der i april 1997 blev nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave det var at udvikle denne AnvendelsesVejledning for struktureret ordreafgivelse (STRUORD) og struktureret fakturering (STRUFAKT). En solid og målrettet indsats fra arbejdsgruppens medlemmer er resulteret i det STRU-koncept, der er beskrevet i nærværende EANCOM / HANCOM -AnvendelsesVejledning. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra følgende virksomheder: Dansk Supermarked SamKøb FDB EDEKA DANMARK A/S Dagrofa Danisco JANUAR 1998 EAN-Danmark Side 3

4 EANCOM /HANCOM Anvendelsesvejledning STRUORD/STRUFAKT AVV002V01 DLF/Merrild Kaffe EAN-Danmark Desuden har følgende virksomheder løbende været orienteret om arbejdsgruppens arbejde: Kløver Mælk Magasin Chr. Kjærgaard Super Indkøb MD-Foods ISO Centralkøb B. DEFINITION Ved struktureret ordreafgivelse (STRUORD) og struktureret fakturering (STRUFAKT) forstås: Struktureret ordreafgivelse og fakturering af produkter og services, som entydigt er defineret alene ved hjælp af EAN varenumre - og med et minimum af informationsudveksling i EDImeddelelserne. STRUORD og STRUFAKT er således beregnet til anvendelse i handelsscenarier, hvor kravet til informationer i ordre og faktura er holdt på et absolut minimum - baseret på, at parterne i deres respektive EDB-systemer har adgang til nødvendig supplerede information ved eksempelvis at anvende EAN varenumre og EAN lokationsnumre som nøgler til interne databaser. Hvis der er behov for at udveksle flere eller andre informationer end de, der er beskrevet i henholdsvis STRUORD og STRUFAKT, kan andre AnvendelsesVejledninger - som f.eks Sælgerordren - måske benyttes. Alternativt skal EANCOM /HANCOM basismeddelelserne Købsordre og Faktura anvendes. C. VERSION Mapningstabellerne for EANCOM /HANCOM Købsordre og Faktura i denne AnvendelsesVejledning er baseret på 1997 versionerne (EDIFACT directory D.96A). NB! En AnvendelsesVejledning er ikke et alternativ til EANCOM /HANCOM s basisdokumenter/meddelelser, men alene et supplement, hvis formål det er at understøtte virksomheder i deres implementering af EANCOM / HANCOM -meddelelser i nærmere specificerede scenarier - her den strukturerede ordreafgivelse og fakturering i dansk dagligvarehandel - og andre sektorer, som måtte finde dokumentet anvendeligt. Mange virksomheder vil på kort eller lang sigt skulle anvende deres EDI-system til at løse andre opgaver omkring ordreafgivelse og fakturering end blot de, der er beskrevet i denne AnvendelsesVejledning. Det er derfor vigtigt at understrege, at den EDI-tekniske implementering i virksomhederne bør baseres på den fulde meddelelsesstruktur (segmenter etc.), som beskrevet i EANCOM / HAN- COM -basismeddelelserne. D. IMPLEMENTERINGS NOTER 1. IDENTIFIKATION AF HANDELSPARTER, LEVERINGSSTEDER MV. 2. IDENTIFIKATION AF VARER, SERVICES OG ANDRE YDELSER 3. PRISER OG RABATTER 4. FAKTURANUMMER JANUAR 1998 EAN-Danmark Side 4

5 EANCOM /HANCOM Anvendelsesvejledning STRUORD/STRUFAKT AVV002V01 5. AFGIFTSFRI HANDEL (TRANSPORT AF AFGIFT) AD 1. IDENTIFIKATION AF HANDELSPARTER, LEVERINGSSTEDER MV. Handelsparter, leveringssteder etc. angivet i NAD-segmentet i headersektionen identificeres entydigt ved hjælp af EAN lokationsnumre. Navn og adresse i fri tekst anvendes ikke. Forudsætningen for at anvende EAN lokationsnummeret som den eneste identifikation er, at parterne har etableret referencedatabaser, hvorfra nødvendige informationer om handelspartnere kan hentes, herunder f.eks CVR-numre (se også efterfølgende punkt 1.1). EAN lokationsnummeret anvendes som den entydige nøgle til disse databaser Særligt om CVR-numre SE-numre er erstattet af CVR-numre. Ifølge momsbekendtgørelsens 44, stk.1 skal fakturaer som afregningsbilag fra 1.januar 1998 være forsynet med oplysninger om sælgers momsnummer (SE-nummer nu erstattet af CVR-nummer). I elektronisk fakturering efter d.1.januar 1998 kan EAN lokationsnummer dog fortsat anvendes som primær identifikation af sælger/leverandør under forudsætning af, at der:..til enhver tid kan udskrives en faktura i klarskrift med alle nødvendige oplysninger, der vel at mærke ikke må være i koder, som refererer til andre kilder. Det betyder: at køber i sit leverandørkartotek (-database) anvender EAN lokationsnummeret som entydig nøgle til kartoteksoplysninger at køber i sit leverandørkartotek (-database) har information om leverandørens CVR-nummer at køber gennem arkivering af sit leverandørkartoteks informationer i minimum 5 år sikrer den sporbarhed, som er foreskrevet i bogføringsloven inkl. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr.598 af 21.august 1990 om Erhvervsdrivende virksomheders bogføring at køber kan anvende bl.a. disse informationer til at udskrive en faktura i klarskrift - inkl. leverandørens CVR-nummer. Er ovenstående betingelser opfyldt, vil det således ikke være nødvendigt at angive sælgers/leverandørs CVR-nummer i elektroniske fakturaer. Det anbefales, at leverandører, som fakturerer elektronisk sikrer, at deres købere er bekendte med leverandør - CVR-nummeret. Dette kan anføres i segmentet RFF.011. AD 2. IDENTIFIKATION AF VARER, SERVICES OG ANDRE YDELSER Varer, services og andre ydelser som ordres, leveres og faktureres identificeres entydigt i LINsegmentet på detaliniveau ved hjælp af EAN varenumre. Supplerende produktidentifikation som f.eks leverandørens eller kundens interne varenumre, varetekster o.lign - anvendes ikke. Der foretages ikke omregning mellem EAN varenumre (samme vare/forskellige enheder). Det betyder, at det EAN varenummer, hvorpå der bestilles ( LIN-segmentet i STRUORD) - også er det EAN varenummer, der leveres og det, der faktureres ( LIN-segmentet i STRUFAKT). JANUAR 1998 EAN-Danmark Side 5

6 EANCOM /HANCOM Anvendelsesvejledning STRUORD/STRUFAKT AVV002V01 AD 3. PRISER OG RABATTER/TILLÆG Som nævnt i indledningen er princippet om fakturering til nettopriser et bærende element i STRUkonceptet. Rabatter/Tillæg på fakturalinie niveau: Ifølge DagSam kan fakturering af varelinier opdeles i følgende 3 prisrelaterede grupper: a. Faste priser b. Periode afgrænsede priser c. Ekstraordinære varerabatter a. Faste priser Denne gruppe omfatter den generelt aftalte pris mellem parterne. I den daglige fakturering anvendes altid nettopriser, som er beregnet ud fra listepriser, listerabatter, logistikrabatter og hvad der ellers er aftalt af rabatter mellem parterne. Selve kalkulationen af nettopriser foretages i stamkartotekerne, men indgår ikke i den daglige fakturering. Faste priser gælder for en længere periode. Nettopriser indeholder ikke kasserabatter og andre betalingsrabatter. b. Periode afgrænsede priser I forbindelse med kampagner og andre forhold kan der aftales priser, som er forskellige fra den faste pris. Her skal den daglige fakturering ligeledes foregå til nettopriser. For at sikre problemfri fakturakontrol er det vigtigt, at disse priser er fastlåst for en given periode, og faktureringsprisen skal være de midlertidigt gældende nettopriser. Nettopriser indeholder ikke kasserabatter og andre betalingsrabatter. c. Ekstraordinære rabatter på varer Som hovedprincip bør alle ekstraordinære rabatter på varer være kendt af såvel køber som leverandør, inden fakturaen dannes. Leverandør kan og skal på baggrund heraf anvende den nye nettopris (normal nettopris korrigeret for de ekstraordinære rabatter) i fakturering. Ønsker køber at foretage automatisk fakturakontrol på fakturaer indeholdende sådanne temporære nettopriser forskellige fra den normale nettopris, må køber sikre, at hans systemer er opdateret i henhold hertil, ved eksempelvis at benytte den særlige pris allerede i ordren eller ved en midlertidig indmeldelse af en tids-/leveringsbestemt nettopris. Hvis der i exceptionelle tilfælde gives rabatter efter at fakturaen er fremsendt, må rabatten gives i form af en efterregulering som en kreditering på kreditnota (en dekort) - uden beholdningskonsekvenser (finansiel kreditering). Reference til en given ordre-/levering og/eller et givent EAN varenummer skal angives. Alternativt kan parterne aftale, at den oprindelige faktura tilbageføres ved fremsendelse af en traditionel kreditnota - med beholdningskonsekvenser. Efterfølgende fremsende en ny faktura med korrekte priser og øvrige informationer. JANUAR 1998 EAN-Danmark Side 6

7 EANCOM /HANCOM Anvendelsesvejledning STRUORD/STRUFAKT AVV002V01 Som konsekvens af, at varelinier altid skal faktureres til nettopriser samt at varebestemte fradrag (rabatter) og tillæg ikke angives i faktureringen - heller ikke for information, er ALCsegment på detaillinie niveau ikke medtaget i STRUFAKT. Rabatter/Tillæg på fakturaniveau: I STRUFAKT er det muligt at angive rabatter og tillæg, som vedrører hele fakturaen - men ikke den enkelte fakturalinie. Rabatter/tillæg på fakturaniveau, der typisk kunne være fakturering af fragt eller porto, angives i ALC/MOA-segmenterne på headerniveau og indregnes ikke i vareliniebeløbene. Fakturarabatter/-tillæg opsummeres selvstændigt i et MOA-segment i sumsektionen. Anvendelse af rabatter og tillæg på fakturaniveau vil ofte være aftalt mellem parterne på forhånd. AD 4. FAKTURANUMMER BGM-segmentet i headersektionen anvendes bl.a. til angivelse af fakturanummeret. Dette sker i dataelement DE 1004, der er defineret som et an..35 felt. Leverandøren har således - ifølge standarden - mulighed for at anvende op til 35 alfanumeriske tegn til angivelse af fakturanummer. Det forholder sig imidlertid således, at kunden (detailhandlen) ikke har mulighed for at operere med så lange fakturanumre i deres interne applikationer. Nedenstående oversigt viser det maksimale antal numeriske tegn, som en række detailhandelsvirksomheder kan håndtere i dag: Dagrofa: max 9 Dansk Supermarked: max 7 FDB: max 6 EDEKA: max 7 SamKøb: max 8 I praksis betyder det, at disse virksomheder kun læser og anvender de sidste 6, 7 eller 8 numeriske tegn af det fakturanummer, som leverandøren påfører fakturaen. Dog er det således, at det oprindelige fakturanummer findes arkiveret hos fakturamodtager i den indgående EDI-fil, som logges før konverteringen fra EDI-formatet til internt format. For fakturamodtagelse, arkivering o. lign. er der normalt intet problem i, at modtageren internt kun anvender en del af fakturanummeret, hvis det er længere end det, som modtageren kan håndtere. Problemer kan imidlertid opstå i den efterfølgende kommunikation f.eks i forbindelse med betalingstransaktioner, hvor fakturanummeret anvendes som reference. Her vil fakturanummeret kun optræde med det antal max tegn, som modtageren kan håndtere jf. ovenfor. Det anbefales derfor, at parterne i forbindelse med udarbejdelsen af Udvekslingsaftalen fastlægger det maksimale antal betydende tegn, som leverandøren må anvende. Betydende tegn angives sidst i fakturanummeret. JANUAR 1998 EAN-Danmark Side 7

8 EANCOM /HANCOM Anvendelsesvejledning STRUORD/STRUFAKT AVV002V01 AD 5. AFGIFTSFRI HANDEL (TRANSPORT AF AFGIFT) Handel mellem toldoplag foregår normalt afgiftsfri for varer, der er pålagt punkt-/forbrugsafgift (tobak, spiritus, engangsservice etc.) mod at handelsparterne fører et korrekt afgiftsregnskab over varer leveret/modtaget afgiftsfri. Principielt kan afgiftsregnskabet føres på basis af: a) varekartoteker/-databaser, i hvilke varerne er entydigt defineret (EAN varenummer) samt forsynet med relevante stamoplysninger vedrørende punkt-/forbrugsafgift, som: - afgiftskode/beregningsart - afgiftssats og - beskatningsgrundlag (afgiftspligtigt indhold pr vareenhed) Leverandøren forsyner normalt kunden med disse oplysninger. b) faktureringsoplysninger om: - den handlede vare (EAN varenummer) - antal leverede enheder - koder for, at varen er afgiftsbelagt og at handlen er foregået afgiftsfri Toldvæsenets krav til informationer i fakturaen modsvarer ikke helt denne metode, idet der - lidt afhængig af produktgruppe - kræves yderligere informationer om bl.a.: - beregningsart - beskatningsgrundlag og - beskatningsbeløb. JANUAR 1998 EAN-Danmark Side 8

9 EANCOM /HANCOM Anvendelsesvejledning STRUORD/STRUFAKT AVV002V01 Der er mulighed for at angive alle Toldvæsenets ønskede informationer i TAX/MOA-segmenterne i E- ANCOM /HANCOM -fakturaen på følgende måde: Seg. Nr. Seg. TAG Segment Navn 052 TAX Beskatningsinformation Data element Data element Navn * Kode/ Værdi Kode / Værdi Navn Bemærkninger 5283 Beskatningskvalifikator 7 Afgift Angiver, at varen på fakturalinien er afgiftsbelagt Afgift/Skattetype EXC Forbrugs- Typen af afgift. /punktafgift 5289 Beregningsart mange Se kodeliste. koder 3055 Ansvarlig myndighed 9DK EAN-Danmark Ansvarlig: EAN-DK og Dansk EDI-Råd i samråd med 5286 Beskatningsgrundlag Told&Skat. Afregningsgrundlag i kilo, stk., liter etc Afgiftssats Angives ikke. Forventes kendt i fakturamodtagers afgiftsregnskabssystem Afgiftskategori Z Angiver, at der er tale om afgiftsfri handel. Seg. Seg. Segment Data Data element * Kode/ Kode / Værdi Bemærkninger Nr. TAG Navn element Navn Værdi Navn 053 MOA Pengebeløb 5025 Beløbstype, kvalif. 124 Afgift i beløb Kvalificerer det efterfølgende beløb Beløb Fakturaliniens afgiftsbeløb, i alt. JANUAR 1998 EAN-Danmark Side 9

10 EANCOM /HANCOM Anvendelsesvejledning STRUORD/STRUFAKT AVV002V01 II. MAPNINGSTABEL - STRUORD Denne mapningstabel beskriver, hvorledes EANCOM /HANCOM Købsordre (DVA002V03), version 1997 anvendes i forbindelse med struktureret ordreafgivelse i dansk dagligvarehandel. Mapningstabellen udgør ikke en selvstændig implementeringsvejledning, men skal anvendes sammen med basisdokumentationen for ovennævnte EANCOM/HANCOM Købsordre, når EDIsystemet etableres. I mapningstabellen er alle relevante segmenter, dataelementer og koder for denne AnvendelsesVejledning medtaget. For rent EDI-tekniske segmenter (UNH, UNS og UNT) er det dog anført, at de anvendes som i EAN- COM /HANCOM - underforstået Købsordre DVA002V03. Bortset fra disse EDI-tekniske segmenter gælder: - at det kun er de segmenter, dataelementer og koder, der eksplicit er opført i mapningstabellen, som må anvendes i STRUORD-konceptet. JANUAR 1998 EAN-Danmark Side 10

11 Informationstype Databeskrivelse Angives Hvor i Dataelement meddelelsen Kode Bemærkninger ORDERS Meddelelses - Start Skal UNH.001 Anvendes som i EANCOM/HANCOM Start på meddelelsen Skal BGM.002 Dokument/meddelelsens navn, kodet Skal 1001 Ordre *220 Delleveringsordre *226 Meddelelsesnummer Skal 1004 Ordrenummer Meddelelsens funktionskode, kodet Skal 1225 Original *9 Dato, tid og periode Skal DTM.003 Tidsangivelses kvalifikator Skal 2005 Leveringsdato, ønsket *2 Dokumentdato *137 Dato/klokkeslæt/periode Skal 2380 Aktuel dato Tidsangivelsesformat, kvalifikator Skal 2379 CCYYMMDD *102 Typisk anvendt CCYYMMDDHHMM *203 Reference Kan RFF.007 Hvis RFF.007 anvendes skal DE 1153 og DE 1154 angives Reference kvalifikator Skal 1153 Rammeordrenummer *BO Kundereferencenummer *CR Kampagneaftalenummer *PD Referencenummer Skal 1154 JANUAR 1998 EAN-Danmark Side 11

12 Informationstype Databeskrivelse Angives Hvor i Dataelement meddelelsen Kode Bemærkninger Navn og Adresse Skal NAD.009 Virksomhedskvalifikator Skal 3035 Køber *BY Leveringssted *DP Hvis forskellig fra køber (BY) Leverandør *SU Fakturamodtager *IV Hvis forskellig fra køber (BY) NB! Vær opmærksom på, at mange ordre- og faktureringssystemer kun kan håndtere op til 3 virksomhedskvalifikatorer Virksomhedsidentifikation Skal 3039 EAN lokationsnummer (n13) Ansvarhav./udstedende myndighed, kodet Skal 3055 EAN *9 Reference Kan RFF.011 Hvis RFF.011 anvendes skal DE 1153 og DE 1154 angives Reference kvalifikator Skal 1153 Virksomhed registrerings-/licensnr. *XA Reference nr. Skal 1154 CVR. nr. angives Kontaktinformation Kan CTA.012 Hvis CTA.012 anvendes skal DE 3139 og DE 3412 angives Kontaktfunktion, kodet Skal 3139 Ordrekontakt *OC Afdeling eller medarbejder Skal 3412 Fri tekst - max an..17 anbefales JANUAR 1998 EAN-Danmark Side 12

13 Informationstype Databeskrivelse Angives Hvor i Dataelement meddelelsen Kode Bemærkninger Kommunikationskontakt Kan COM.013 Hvis COM.013 anvendes skal DE 3148 og DE 3155 angives Kommunikationsnummer Skal 3148 Kommunikationskanal, kvalifikator Skal 3155 Elektronisk post *EM Telefax *FX Telefon *TE Valuta Kan CUX.016 Hvis CUX.016 anvendes skal DE 6347, DE 6345 og DE 6343 angives Valuta detalje kvalifikator, kodet Skal 6347 Referencevaluta *2 Valutakode, kodet Skal 6345 Mange koder Se kodeliste (EANCOM/HANCOM) Valuta kvalifikator Skal 6343 Faktureringsvaluta *4 Detaillinie Skal LIN.039 Detaillinienummer Skal 1082 Fortløbende nummerering af LIN- segmenterne Varenummer Skal 7140 Varenummertype, koder Skal 7143 EAN nummer *EN UPC nummer *UP EAN.UCC varenummer *EU Ansvarhav./udstedende myndighed, kodet Kan 3055 Skal anvendes hvis EU i DE 7143 anvendes. EAN *9 JANUAR 1998 EAN-Danmark Side 13

14 Informationstype Databeskrivelse Angives Hvor i Dataelement meddelelsen Kode Bemærkninger Kvantum Skal QTY.043 Kvantumskvalifikator Skal 6063 Bestilt kvantum *21 Kvantum Skal 6060 Enhedsbetegnelse Kan 6411 STK (PCE) er underforstået, hvis ingen Kilogram *KGM anden enhedsbetegnelse er angivet Liter *LTR Kubikmeter *MTQ Meter *MTR Prisinformationer Kan PRI.049 NB! Angivelse af priser er ikke obligatorisk i STRUORD. Hvis PRI.049 anvendes skal DE 5125 og DE 5118 angives Priskvalifikator Skal 5125 Nettopris eksl. moms, inkl. fradrag/tillæg *AAA Pris Skal 5118 Basis for enhedspris Kan 5284 Grundlaget, som prisen gælder for. F.eks. 1000, hvis prisen er pr enheder. Enhedsbetegnelse, kodet Kan 6411 STK (PCE) er underforstået, hvis ingen Kilogram *KGM anden enhedsbetegnelse er angivet Liter *LTR Kubikmeter *MTQ Meter *MTR Sektionskontrol Skal UNS.080 Anvendes som i EANCOM/HANCOM JANUAR 1998 EAN-Danmark Side 14

15 Informationstype Databeskrivelse Angives Hvor i Dataelement meddelelsen Kode Bemærkninger Kontroltotaler Skal CNT.082 Kontrolkvalifikator Skal 6069 Antal LIN segmenter i meddelelsen *2 Kontrolværdi Skal 6066 Aktuelt antal LIN segmenter i meddelelsen Meddelelse - Slut Skal UNT.083 Anvendes som i EANCOM/HANCOM JANUAR 1998 EAN-Danmark Side 15

16 EANCOM /HANCOM Anvendelsesvejledning STRUORD/STRUFAKT AVV002V01 III. MAPNINGSTABEL - STRUFAKT Denne mapningstabel beskriver hvorledes EANCOM /HANCOM Faktura (DVA001V03) - version 1997 anvendes i forbindelse med struktureret fakturering i dansk dagligvarehandel. Mapningstabellen udgør ikke en selvstændig implementeringsvejledning, men skal anvendes sammen med basisdokumentationen for ovennævnte EANCOM /HANCOM Faktura, når EDIsystemet etableres. I mapningstabellen er alle relevante segmenter, dataelementer og koder for denne AnvendelsesVejledning medtaget. For rent EDI-tekniske segmenter (UNH, UNS og UNT) er det dog anført, at de anvendes som i EAN- COM /HANCOM - underforstået Faktura DVA001V03. Bortset fra disse EDI-tekniske segmenter gælder: - at det kun er de segmenter, dataelementer og koder, der eksplicit er opført i mapningstabellen, som må anvendes i STRUFAKT-konceptet. JANUAR 1998 EAN-Danmark Side 16

17 Informationstype Databeskrivelse Angives Hvor i Dataelement meddelelsen Kode Bemærkninger INVOICE Meddelelses - Start Skal UNH.001 Anvendes som i EANCOM/HANCOM Start på meddelelsen Skal BGM.002 Dokument/meddelelsens navn, kodet Skal 1001 Faktura *380 Kreditnota - Varer/Ydelser *381 Meddelelsesnummer Skal 1004 Fakturanummer - se noter om antal tegn i afsnit D.4 Meddelelsens funktionskode, kodet Skal 1225 Original *9 Dato, tid og periode Skal DTM.003 Tidsangivelses kvalifikator Skal 2005 Leveringsdato/tidspunkt *35 Dokumentdato *137 Dato/klokkeslæt/periode Skal 2380 Aktuel dato Tidsangivelsesformat, kvalifikator Skal 2379 CCYYMMDD *102 Anvendt i DE 2380 ovenfor Supplerende information Kan ALI.005 Hvis ALI.005 anvendes skal DE 4183 angives Specielle forhold, kodet Skal 4183 Pris inkl. afgift *11 Anvendes alene til at påpege, at der på fakturaen findes en eller flere afgiftsbelagte varer med afgiften indeholdt i den pris, som er angivet i PRI.047. (Sælger afgiftsberigtiger) JUNI 2001 EAN-Danmark Side 17

18 Informationstype Databeskrivelse Angives Hvor i Dataelement meddelelsen Kode Bemærkninger Reference Skal RFF.007 Reference kvalifikator Skal 1153 Følgeseddelnummer *AAU Anvendes, hvis varen er leveret uden forudgående ordre (ex. Car-sales) Fakturanummer *IV Anvendes i kreditnota som reference til oprindelig faktura/kreditnota Ordrenummer, købers *ON Købers ordrenummer er normalt det primære referencenummer i fakturaen Ordrenummer, leverandørs *VN Referencenummer Skal 1154 Dato, tid og periode Kan DTM.008 Hvis DTM.008 anvendes skal DE 2005, DE 2380 og DE 2379 angives Tidsangivelses kvalifikator Skal 2005 Dato for reference *171 Dato/klokkeslæt/periode Skal 2380 Aktuel dato for det referencedokument, der er defineret i det ovenstående RFFsegment. Skal angives, hvis referencedokumentet er en følgeseddel - kode AAU Tidsangivelsesformat, kvalifikator Skal 2379 CCYYMMDD *102 Anvendt i DE 2380 ovenfor JUNI 2001 EAN-Danmark Side 18

19 Informationstype Databeskrivelse Angives Hvor i Dataelement meddelelsen Kode Bemærkninger Navn og Adresse Skal NAD.009 Virksomhedskvalifikator Skal 3035 Køber *BY Leveringssted *DP Hvis forskellig fra køber (BY) Leverandør *SU Fakturamodtager *IV Hvis forskellig fra køber (BY) NB! Vær opmærksom på, at mange ordreog faktureringssystemer kun kan håndtere op til 3 virksomheds-kvalifikatorer Virksomhedsidentifikation Skal 3039 EAN lokationsnummer (n13) Ansvarhav./udstedende myndighed, kodet Skal 3055 EAN *9 Reference Kan RFF.011 Hvis RFF.011 anvendes skal DE 1153 og DE 1154 angives Reference kvalifikator Skal 1153 Virksomhed registrerings-/licensnr. *XA Reference nr. Skal 1154 CVR. nr. angives Beskatningsinformation Kan TAX.014 Hvis TAX.014 anvendes skal DE 5283, DE 5153, DE5278 og DE 5305 angives Beskatningskvalifikator Skal 5283 Afgift *7 Afgift/skattetype, kodet Skal 5153 Skal angives hvis Moms (VAT) Forbrugs-/punktafgift *EXC Moms *VAT Afgifts/skattesats Skal 5278 Sats Afgifts/skattekategori, kodet Skal 5305 Afgiftsfritaget *E Standardsats *S Afgiftsfri handel *Z JUNI 2001 EAN-Danmark Side 19

20 Informationstype Databeskrivelse Angives Hvor i Dataelement meddelelsen Kode Bemærkninger Valuta Kan CUX.016 Hvis CUX.016 anvendes skal DE 6347, DE 6345 og DE 6343 angives Valuta detalje kvalifikator, kodet Skal 6347 Referencevaluta *2 Fast kodeværdi Valutakode, kodet Skal 6345 Mange Se kodeliste (EANCOM/HANCOM) koder Valuta kvalifikator Skal 6343 Faktureringsvaluta *4 Betalingskonditioner Kan PAT.018 Hvis PAT.018 anvendes skal DE 4279 angives Betalingsbetingelsestype, kodet Skal 4279 Fastsat dato *3 Dato, tid og periode Kan DTM.019 Hvis PAT.018 anvendes skal DTM.019 anvendes. Hvis DTM.019 anvendes skal DE 2005, DE 2380 og DE 2379 angives Tidsangivelses kvalifikator Skal 2005 Betalingsdato uden beregning af straf *13 rente Dato/klokkeslæt/periode Skal 2380 Aktuel dato Tidsangivelsesformat, kvalifikator Skal 2379 CCYYMMDD *102 Anvendt i DE 2380 ovenfor CCYYMMDDHHMM *203 JUNI 2001 EAN-Danmark Side 20

21 Informationstype Databeskrivelse Angives Hvor i Dataelement meddelelsen Kode Bemærkninger Fradrag og tillæg Kan ALC.026 Hvis ALC.026 anvendes skal DE 5463 og DE 7161 angives Fradrag/tillæg, kvalifikator Skal 5463 Fradrag *A Tillæg *C Serviceydelse, kodet Skal 7161 Fragtgebyr *FC Andre ydelser *ADR Pengebeløb Kan MOA.029 Hvis ALC.026 anvendes skal MOA.029 anvendes. Hvis MOA.029 anvendes skal DE 5025 og DE 5004 angives Pengebeløbstype, kvalifikator Skal 5025 Fradrags- eller tillægsbeløb, i alt *8 Beløb Skal 5004 Detaillinie Skal LIN.033 Fortløbende nummerering af LINsegmenterne Detaillinienummer Skal 1082 Varenummer Skal 7140 Varenummertype, koder Skal 7143 EAN nummer *EN UPC nummer *UP EAN.UCC varenummer *EU Ansvarhav./udstedende myndighed, kodet Kan 3055 Skal anvendes hvis EU i DE 7143 anvendes. EAN *9 JUNI 2001 EAN-Danmark Side 21

22 Informationstype Databeskrivelse Angives Hvor i Dataelement meddelelsen Kode Bemærkninger Kvantum Skal QTY.037 Kvantumskvalifikator Skal 6063 Kode 46 anvendes kun ved levering af varer i variable mængder Leveret kvantum *46 Faktureret kvantum *47 Varer uden beregning *192 NB! Koden er ændret fra *15E Kvantum Skal 6060 Aktuelt kvantum Enhedsbetegnelse, kodet Kan 6411 STK (PCE) er underforstået, hvis ingen Kilogram *KGM anden enhedsbetegnelse er angivet Liter *LTR Kubikmeter *MTQ Meter *MTR Pengebeløb Skal MOA.042 Pengebeløbstype, kvalifikator Skal 5025 Vareliniebeløb inkl. fradrag og tillæg *203 Beløb Skal 5004 Aktuelt vareliniebeløb Prisinformationer Skal PRI.047 Pris kvalifikator Skal 5125 Nettopris ekskl. moms, inkl. fradrag/tillæg *AAA Pris Skal 5118 Nettopris pr. enhed Basis for enhedspris Kan 5284 Grundlaget, som prisen gælder for. F.eks. 1000, hvis prisen er pr enheder. Enhedsbetegnelse, kodet Kan 6411 STK (PCE) er underforstået, hvis ingen Kilogram *KGM anden enhedsbetegnelse er angivet Liter *LTR Kubikmeter *MTQ Meter *MTR JUNI 2001 EAN-Danmark Side 22

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 28. februar 2008 Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 TDC A/S fastnet fakturering Side 1 af 12 Revisionshistorie Version DATO INIT BEMÆRKNINGER 1.0 29-04-2003 THJ/Dan Net Oprettet 1.1 10-02-2004

Læs mere

e-faktura til SuperGros

e-faktura til SuperGros e-faktura til SuperGros Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Identifikation af modtager... 1 Regningsmodtager... 1 Købers identifikation... 2 Leveringsstedets identifikation... 3 Identifikation af sælger...

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer Header

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For nedenstående henvises til det aktuelle udbuds punkter

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer...

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer... INDHOLD Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1 B. Administration... 1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Pallegebyrer... 1 B.3. Restordrer... 1 B.4. Leveringer til

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark Supplier Workflow online fakturering Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal,

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark Supplier Workflow online fakturering Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal, som er udviklet

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER Copyright 2004 Microsoft Business Solutions ApS Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek Denmark CBR.NO. 76247218, All right reserved Vedbæk Maj 2004 Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Nyheder C5 3.0 SP2

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

DAF ebroker forudsætninger

DAF ebroker forudsætninger DAF ebroker forudsætninger Dokumenthistorie: Versionsnumme Dato Forfatter Kommentarer r 1.0 18-02-2008 PEA Initiel dokument 1.01 26-02-2008 PEA Tilpasset afsender/modtager. holdsfortegnelse 1Forord...3

Læs mere

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel 1 Indledning til True Trade e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold.

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. Nedenstående indeholder en kort oversigt over de punkter som oftest kræver speciel behandling når en OIOXML faktura skal anvendes til fakturering via byg-e Fakturahoved:

Læs mere

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012 Marts 2012 Kom godt i gang Integration med e-conomic En komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic og overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as LOGISTIKHÅNDBOG Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as Version: 2.0 Redigeret d.: 06/8-2010 Af: CUH Indledning... 3 Generelt... 4 Varestamdata... 4 Emballeringsniveauer for handelsenheder

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer til Nordania Leasing. De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: at TrueLink

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

OIO UBL BRUGERGUIDE TIL FAKTURERING

OIO UBL BRUGERGUIDE TIL FAKTURERING OIO UBL BRUGERGUIDE TIL FAKTURERING v2.0.0 - Q4 2010 Side 2 af 21 OIO UBL BESKRIVELSE & BRUGERGUIDE 1 Generel beskrivelse... 3 2 Opkrævningstyper... 3 3 Rådgivning vedrørende brug... 3 4 Elementer i OIO

Læs mere

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT)

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) 01.03.2001 6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Dansk tolkning...3 Strukturdiagram...4 UNH...6 BGM...8 BUS...10 PAI...12 FCA...14 DTM...16 Segmentgruppe 1...19 RFF...20

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.2

EDI-guide for Regres. Version 3.2 EDI-guide for Regres Version 3.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. Når der vælges vis ordre fremkommer ordreinformationer som nedenstående, bemærk den nye fane Faktura/Kreditnota.

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORUDSÆTNINGER... 3 2.1 VANS modtager... 3 2.2

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Virksomhedens situation i dag Omkostninger i dag til fakturering? Kroner Manpower Investeringer Ledelsestid Besvær Omkostningselementer Papir

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere