Peter Blume EDB-RETLIGE FOREDRAG COMPLEX DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE RAD UNIVERSITETSFORLAGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Blume EDB-RETLIGE FOREDRAG COMPLEX DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE RAD UNIVERSITETSFORLAGET"

Transkript

1 Peter Blume EDB-RETLIGE FOREDRAG COMPLEX DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE RAD UNIVERSITETSFORLAGET

2 IBM Bergen: Dreggsalmenmng 10/12. tlf (05) IBM Stavanger: Auglendsdalen 81. tlf (04) IBM Trondheim: Kongensgt 60. tlf (07) IBM Oslo: Dronning Maudsgt 10 tlf (02)

3 FORLAG GRAFISK INDUSTRI FABHIIIUS» FABHIIIUb ta U H IIIU b I AHHII IUb»ABHIIIUb tao H IIIU b (ABM IIIUb FABHIIIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITiyS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FA RITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS F* FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FA» ITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FA FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS f AP IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FAP fabritius FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FAR S FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FAP BRITIUS FABI IUS FABRITIUS FA R ^ FABRITIUS FABRITIUS F AP RITIUS FABI IUS FABRI FABRITIUS FABRITIUS ITIUS FABI IUS FABRIt FABRITIUS FABRITIUS I [TIUS FABI IUS FABRITIt BRITIUS FABRITIUS US FABI IUS FABRITlUt RITIUS FABRITIUS FAF S FABI IUS FABRITIUS S FABRITIUS FABRITIUS FABF. S FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS f ABRITIUS FABRI S FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS F FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITI IUS FABRITIUS FAt FABRITIUS FABRITIU IUS FABRITIUS FABI K 7 o FABRITIUS FABRITIUS FAB FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS F ABHITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI DATASATS ELEKTRONISK TRYKKING INFORMASJONS DISTRIBUSJON FABRITIUS A S BROBEKKVN 80 P BOKS 1156 SENTRUM 0107 OSLO 1 TELEFON (02 ) TELEX fabrm TELEFAX (02)

4

5 inoijkfmmgjor JUSogEDB Postboks SkillebPkk. OSLO 2 f'<»slyifi' bdrngiro ti2()0 <2 49/? / PdstqiroCom ple*? F o r e n i n g e n står b l. a. for s a l g e t a v CompLex-heft e n e o g v e d l i k e h o l d e r a b o n n e m e n t s o r d n i n g e n e f o r s e r i e n.

6

7 ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceData kraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceData kraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceDa ta kraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceData kraft Service Datakraft Sikkerhet QJ Statens Datasentral a.s

8

9 CompLex nr. 9/86 Institutt for rettsinformatikk Niels Juels gate OSLO 2 Peter Blume EDB-RETLIGE FOREDRAG U n iv e rs ite tsfo rla g e t A S O slo

10 Universitctsforlaget AS, 1986 ISBN Printed in Norway by GCS A /S, Oslo

11 FO R O R D Peter Blume er universitetslektor i rettsinformatikk ve<j Det retsvidenskabelige institut B. Københavns universitet. Det er nær kontakt mellom de nordiske miljøer som arbeider med rettsinformatikk. Åpenbart er det mange av de samme problemer og muligheter i de nordiske landene. Med det tradisjonelle fellesskap del er mellom rettstradisjon og samfunnsforhold i Danmark og Norge, er det naturlig at vi har mye å lære av hverandre, og har godt av å se nasjonale losninger på bakgrunn av løsningen i andre land. Institutt for rettsinformatikk ved Universitet i Oslo har ved flere anledninger hatt gleden av besøk fra Peter Blume - mange vil ha stiftet bekjentskap med ham gjennom seminarer og foredrag. Han har også bidratt til tidsskriftet Lov & data med artikler om den danske situasjonen. Vi er derfor glade for at vi på denne måten kan samle enkelte av hans bidrag til rettsinformatikken. slik at noen flere kan fiå del i hans synspunkter og innsikt i el fagfell s6m er internasjonalt og i rask forandring. Jon Bing

12

13 INDHOLD Forord Edb og jura i den o f f e n t l ig e fo r va ltn in g Retsin fo r m atio n ssa m fu n det - Ak t u e l l e spørgsmål i Danmark Per son reg istr erin g - Re t s p o l i t is k set Det ju r id is k e I nfor m ation ssystem - Krav og behov Aktu e ll e edb- r e t l ig e spørgsmål S. Re t l ig e problemer i fo r bin delse med MEDICINSKE EKSPERTSYSTEMER å

14

15 FORORD I d e t f ø l g e n d e e r o p t r y k t 6 f o r e d r a g v e d r ø r e n d e f o r s k e l l i g e e m n e r i n d e n f o r e d b - r e t t e n / r e t s i n f o r m a t i k k e n. U d - g a n g s p u n k t e t i d i s s e f o r e d r a g e r f o r h o l d e n e i D a n m a r k o g d e r m e d d a n s k r e t, m e n d e b e h a n d l e d e p r o b l e m s t i l l i n g e r e r i m a n g t o g m e g e t fæl l e s f o r d e n o r d i s k e l a n d e, s e l v o m d e k o n k r e t e l ø s n i n g e r i e n k e l t e t i l f æ l d e k a n v æ r e p å v i r k e t af s æ r l i g e n a t i o n a l r e t l i g e r e g l e r. D e t e r n e t o p d e t t e f æ l l e s - s k a b o m k r i n g p r o b l e m e r n e, d e r g ø r e t n o r d i s k s a m a r b e j d e o g e r f a r i n g s u d v e k s l i n g p å d e t t e o m r å d e n y t t i g, o g s o m s a m t i d i g e r b a g g r u n d e n f o r a t d i s s e f o r e d r a g p u b l i c e r e s i C o m p l e x - s e r i e n. D e e n k e l t e f o r e d r a g s u p p l e r e r e l l e r u d d y b e r d e s y n s p u n k t e r, d e r e r a n f ø r t i m i n e b ø g e r R e t s i n f o r m a t i o n s s a m - f u n d e t ( K ø b e n h a v n ) o g J u r i d i s k I n f o r m a t i o n s s ø g n i n g ( 2. u d g. K ø b e n h a v n ). I d e t f ø r s t e i n d l æ g b e h a n d l e s v i s s e a s p e k t e r a f e d b ' s a n v e n d e l s e i d e n o f f e n t l i g e f o r v a l t n i n g, d v s. k o n s e k v e n - s e r n e f o r s a g s b e h a n d l i n g e n o g f o r b o r g e r n e s m u l i g h e d e r f o r a t o p n å i n d s i g t i f o r v a l t n i n g e n s v i r k s o m h e d ( a k t i n d s i g t o g o f f e n t l i g h e d ). H e r u d o v e r o m t a l e s p r o b l e m e r i f o r b i n d e l s e m e d e l e k t r o n i s e r e t r e t s a n v e n d e l s e ( " p r o g r a m r e g l e r " ). D e t a n d e t i n d l æ g i n d e h o l d e r e n o v e r s i g t o v e r a k t u e l l e s p ø r g s m å l i f o r b i n d e l s e m e d o p h a v s r e t t i l d a t a p r o g r a m m e r, e d b - o m s æ t n i n g, p e r s o n r e g i s t r e r i n g, e d b - k r i m i n a l i t e t o g d a t a b a s e s y s t e m e t R E T S I N F O R M A T I O N. I d e t t r e d j e i n d l æ g d i s k u t e r e s p å b a g g r u n d a f e n s a m m e n l i g n i n g m e l l e m r e g i s t e r l o v e n e i D a n m a r k, N o r g e o g S v e r i g e e n r æ k k e r e t s p o l i t i s k e p r o b l e m e r i r e l a t i o n t i l r e g - l e r n e o m p e r s o n r e g i s t r e r i n g. D e t f j e r d e i n d l æ g p r æ s e n t e r e r n o g l e g e n e r e l l e k r a v t i l d e t j u r i d i s k e I n f o r m a t i o n s s y s t e m m e d e t f o r s ø g p å e n s a m m e n f a t n i n g a f d e r e t s p o l i t i s k e o p g a v e r, d e r f o r e l i g g e r p å d e t t e o m r å d e.

16 2 D e t f e m t e i n d l æ g a n g å r p r i m æ r t d e t o r e t s p o l i t i s k m e s t a k t u e l l e p r o b l e m s t i l l i n g e r i D a n m a r k. D e l s o m t a l e s n o g l e s p ø r g s m å l i f o r b i n d e l s e m e d d e n f o r e s t å e n d e r e v i s i o n af o p h a v s r e t s l o v e n o g d e l s d i s k u t e r e s n o g l e p u n k t e r i d e t f r e m s a t t e l o v f o r s l a g o m æ n d r i n g a f r e g i s t e r l o v e n e. E n d e l i g a n g å r d e t s j e t t e f o r e d r a g j u r i d i s k e p r o b l e m e r i f o r b i n d e l s e m e d a n v e n d e l s e a f e k s p e r t s y s t e m e r i m e d i - c i n s k p r a k s i s. I t a k t m e d a t f o r s k n i n g e n o m k r i n g d e n s å - k a l d t e k u n s t i g e i n t e l l i g e n s g i v e r s i g p r a k t i s k e u d s l a g, o p s t å r j u r i d i s k e p r o b l e m e r, d e r p å n u v æ r e n d e t i d s p u n k t m å a n s e s f o r u a f k l a r e d e. F o r e d r a g e t b e s k æ f t i g e r s i g p r i m æ r t m e d a n s v a r f o r s k a d e r o p s t å e t g r u n d e t a n v e n d e l s e a f e k s p e r t s y s t e m e r, m e n b e r ø r e r t i l l i g e d e p r o b l e m e r, d e r o p s t å r i f o r b i n d e l s e m e d p a p i r l ø s e j o u r n a l e r. P e t e r B l u m e K ø b e n h a v n, n o v e m b e r R e d a k t i o n e l l e n o t e r : H v o r i n t e t a n d e t e r o p g i v e t e r t r y k k e s t e d e t K ø b e n h a v n. S t u d i e r = R e t s v i d e n s k a b e l i g t I n s t i t u t B. S t u d i e r [ k a n r e k v i r e r e s f r a R e t s v i d e n s k a b e l i g t I n s t i t u t B, K ø b e n h a v n s U n i v e r s i t e t, S t u d i e s t r æ d e 6, K ø b e n h a v n K.] U f R = U g e s k r i f t f o r R e t s v æ s e n J = J u r i s t e n

17 3 E D B O G J U R A I D E N O F F E N T L I G E F O R V A L T N I N G *] 1. I n t r o d u k t i o n N å r e n n y t e k n o l o g i o p s t å r o g u d v i k l e s t i l s a m f u n d s m æ s s i g b r u g, p å v i r k e s m e r e e l l e r m i n d r e d i r e k t e d e f o r s k e l l i g e s a m f u n d s m æ s s i g e s t y r i n g s i n s t r u m e n t e r p å s a m m e m å d e, s o m d i s s e i n s t r u m e n t e r o g s å p å v i r k e r, s t i l l e r k r a v t i l o g k a n b e g r a e n s e t e k n o l o g i e n s f u l d e g e n n e m s l a g. D e n n e a l m i n d e l i g e s a m m e n h æ n g m e l l e m t e k n o l o g i o g s a m f u n d h a r m e d s t o r s t y r k e v i s t s i g i f o r b i n d e l s e m e d d a t a t e k n o l o g i e n. 1 ^ D e n n e t e k n o l o g i r e j s e r s t o r e u d f o r d r i n g e r t i l r e t s s y s t e m e t o g h a r s k a b t e n l a n g r æ k k e n y e r e t l i g e p r o b l e m e r, s o m m a n i d i s s e å r f o r s ø g e r a t f i n d e s v a r p å. D e n n e s a m m e n h æ n g e l l e r i n t e r a k t i o n m e l l e m e d b o g j u r a v i s e r s i g p å d e f l e s t e r e t l i g e o m r å d e r, d v s. b å d e i n d e n f o r d e n p r i v a t r e t l i g e, d e n o f f e n t l i g r e t l i g e o g d e n s t r a f f e - e l l e r s a n k t i o n s r e t l i g e s f æ r e. D e t t e h a r i k k e o v e r r a s k e n d e b e t y d e t, a t d e r i d i s s e å r e r v e d a t o p s t å e n n y r e t l i g d i s c i p l i n, e d b - r e t t e n, h v o r m a n f o r s ø g e r a t s y s t e m a t i s e r e o g b e h a n d l e d i s s e n y e r e t l i g e p r o b l e m s t i l l i n g e r. D i s s e p r o b l e m e r k a n v æ r e a f l e g i - s l a t i v k a r a k t e r, d v s. r e j s e s p ø r g s m å l o m n y e / æ n d r e d e r e t l i g e r e g l e r, m e n d e k a n o g s å v æ r e a f s y s t e m m æ s s i g k a r a k t e r, i d e t d e a n g å r, h v o r l e d e s b e s t e m t e r e t l i g e o r g a n i s a - t i o n e r s k a l f u n g e r e. B e g g e t y p e r a f p r o b l e m s t i l l i n g e r v i l b l i v e o m t a l t i d e t f ø l g e n d e, h v o r t e m a e t e r k o n c e n t r e r e t o m s a m m e n h æ n g e n m e l l e m e d b o g j u r a i d e n o f f e n t l i g e f o r v a l t n i n g. *) Manuskript til foredrag holdt i Arbejdstilsynet d. 10/ ved en temadag om fremtidens administrative arbejdsplads. Til dette møde var udsendt en rapport "Strømpil mod det integrerede kontor" (Direktoratet for Arbejdstilsynet 1985), der til en vis grad er taget i betragtning i det følgende. 1) Se nærmere om teknologiteori i Den jyske Historiker nr.35/36 (1986) om "Det moderne samfunds teknologi" samt om datateknologiens almindelige gennemslagskraft Peter Blume: Retsinformationssamfundet (1986) p

18 4 M e d d i s s e i n d l e d e n d e b e m a e r k n i n g e r h a r j e g b l o t ø n s k e t a t u n d e r s t r e g e, a t d e t k u n e r e n d e l a f d e e d b - r e t l i g e p r o b l e m s t i l l i n g e r, d e r h e r b l i v e r b e h a n d l e t. D e t e r h e l l e r i k k e a l t v e d r ø r e n d e d e n o f f e n t l i g e f o r v a l t n i n g, s o m i n d - d r a g e s, i d e t p r o b l e m e r n e i f o r b i n d e l s e m e d a n s k a f f e l s e a f t e k n o l o g i e n i k k e m e d t a g e s. D e t e r s å l e d e s f o r u d s a t, a t t e k n o l o g i e n e r / b l i v e r a n s k a f f e t, h v i l k e t j o o g s å e r e n r i m e l i g f o r u d s æ t n i n g i b e t r a g t n i n g a f d e t s å k a l d t e m o d e r n i s e r i n g s p r o g r a m, d e r i d i s s e å r i m p l e m e n t e r e s. 2. E m n e k r e d s e S e r m a n h e r e f t e r p å f o r v a l t n i n g e n k a n d e r u d p e g e s i h v e r t f a l d 3 o m r å d e r, h v o r e d b v i l k o m m e t i l a t p å v i r k e d e n r e t - l i g e v i r k s o m h e d. D e t f ø r s t e o m r å d e e r f o r v a l t n i n g s p r o c e s - s e n e l l e r s a g s b e h a n d l i n g e n, d v s. d e f o r m e l l e b e t i n g e l s e r f o r b e h a n d l i n g e n a f d e s a g e r, s o m d e n e n k e l t e f o r v a l t - n i n g s m y n d i g h e d b e s k æ f t i g e r s i g m e d. D e r k a n h e r v æ r e t a l e o m b å d e s a g e r, d e r e r i n t e r n e, d v s. a n g å r m y n d i g h e d e n s e g e n u d v i k l i n g e l l e r i n d p l a c e r i n g i d e n s a m l e d e f o r v a l t n i n g, o g s a g e r, d e r i n d g å r i m y n d i g h e d e n s s a m s p i l m e d b o r g e r n e, o r g a n i s a t i o n e r o. l i g n. D e t a n d e t o m r å d e a n g å r e n t y d i g t r e l a t i o n e n m e l l e m b o r g e r o g m y n d i g h e d o g v e d r ø r e r h e r s p e c i e l t s p ø r g s m å l e t o m b a l a n c e n m e l l e m d e n å b n e f o r v a l t n i n g o g b e s k y t t e l s e n af i n d i v i d e r s o g a n d r e s h e m m e l i g h e d e r. E n d e l i g v e d r ø r e r d e t t r e d j e o m r å d e f o r v a l t n i n g e n s a f - g ø r e l s e r, d v s. d e n s r e t s a n v e n d e l s e. H e r o p s t å r s p ø r g s m å l e t o m d a t a t e k n o l o g i e n k a n / b ø r p å v i r k e a f g ø r e l s e r n e s i n d h o l d, s a m t p å h v i l k e n m å d e t e k n o l o g i e n s a n v e n d e l s e k a n r a t i o n a - l i s e r e r e g e l a n v e n d e l s e n. J e g h a r p å d e n n e b a g g r u n d v a l g t a t s t r u k t u r e r e m i t i n d l æ g u d f r a d i s s e t r e p r o b l e m o m r å d e r o g a n t a g e r h e r v e d a t k u n n e få d æ k k e t i h v e r t f a l d v æ s e n t l i g e a s p e k t e r a f s a m m e n h a n g e n m e l l e m e d h o g j u r a p å f o r v a l t n i n g s o m r å d e t. 3. S a g s b e h a n d l i n g G e n e r e l t e r f o r m å l e t m e d f o r v a l t n i n g s p r o c e s s e n a t t i l v e j e - b r i n g e a d æ k v a t e r a m m e r f o r, a t d e r p å e t s a g l i g t g r u n d l a g o g p å e n h u r t i g m å d e k a n t r æ f f e s r i g t i g e a f g ø r e l s e r mv.

19 5 A n v e n d e l s e a f e l e k t r o n i s k t e k n i k v i l k u n n e s t y r k e m u l i g h e - d e r n e f o r a t r e a l i s e r e d e t t e f o r m å l. J e g v i l h e r i n d - s k r æ n k e m i g til at n æ v n e 3 a s p e k t e r H o r i n g / k o n s u l t a t i o n En v i g t i g d e l a f d e n a d m i n i s t r a t i v e s a g s b e h a n d l i n g b e s t å r i i n d h e n t e l s e a f o p l y s n i n g e r o g s y n s p u n k t e r f r a b e r ø r t e m y n d i g h e d e r, o r g a n i s a t i o n e r e t c. F o r v a l t n i n g s r e t l i g t t a l e r m a n i f o r b i n d e l s e m e d a f g ø r e l s e r o m h ø r i n g, d e r k a n v æ r e o b l i g a t o r i s k o g m e r e e l l e r m i n d r e f o r m a l i s e r e t. H ø r i n g e r o g k o n s u l t a t i o n e r k a n a n t a g e m a n g e f o r m e r f r a f r e m s e n d e l s e a f d o k u m e n t e r til m ø d e r / k o n f e r e n c e r e t c. D e t e r s i k k e r t e n a l m i n d e l i g e r f a r i n g, a t d e r o f t e k a n v æ r e t a l e o m e n l a n g s o m m e l i g p r o c e s. H e r v i l d a t a t e k n o l o g i e n k u n n e m e d f ø r e e n e f f e k t i v i s e r i n g, s å f r e m t d e r o p b y g - g e s l o k a l e n e t v æ r k o g e t a b l e r e s m u l i g h e d f o r k o m m u n i k a t i o n m e l l e m t e r m i n a l e r p l a c e r e t i f o r s k e l l i g e m y n d i g h e d e r. V e d h j æ l p a f s å k a l d t e l e k t r o n i s k p o s t v i l m a n k u n n e i n d h e n t e o p l y s n i n g e r d i r e k t e f r a d e r e l e v a n t e p e r s o n e r i a n d r e m y n d i g h e d e r, o g s a m t i d i g v i l m a n u m i d d e l b a r t k u n n e m e d d e l e, o m d e i n d h e n t e d e o p l y s n i n g e r e r a f e n t i l f r e d s s t i l l e n d e k a r a k t e r. D e n h ø r t e m y n d i g h e d v i l k u n n e i n d t a s t e s i n e s v a r d i r e k t e u d e n a t s k u l l e i n d d r a g e s k r i v e s t u e e t c. S p ø r g s m å - l e t o m h v a d d e r s k e r, n å r d o k u m e n t e r n e f o r s v i n d e r, o g n å r m y n d i g h e d s g r æ n s e r d e r m e d b l i v e r p e r f o r e r e d e, v e n d e r j e g t i l b a g e t i l s e n e r e ( 4. 2 ). D e t v i l o g s å b l i v e m u l i g t a t a f - h o l d e e g e n t l i g e c o m p u t e r k o n f e r e n c e r / - m ø d e r, h v o r d e l t a g e r n e k a n a f s e n d e d e r e s s y n s p u n k t e r i e n i n t e r a k t i v p r o c e s. D e t v i l i f ø r s t e o m g a n g e f t e r a l s a n d s y n l i g h e d v æ r e v e d m i n d r e o m f a t t e n d e h ø r i n g e r, a t d e n s t o r e t i d s b e s p a r e l s e v i l o p t r æ d e, m e d e n s d e n n æ p p e v i l v æ r e s å s i g n i f i k a n t v e d f. e k s. l o v u d a r b e j d e l s e o. l i g n. D e r k a n e n d e l i g v æ r e g r u n d t i l a t p e g e p å, a t d i s s e t e k n o l o g i s k e m u l i g h e d e r m å b e h a n d l e s m e d e n v i s v a r s o m h e d, d a d e i n d e b æ r e r e r r i s i k o f o r, a t d e n m e n n e s k e l i g e k o n t a k t b l i v e r r e d u c e r e t o g d e r - 2) m e d, a t d e e n k e l t e m e d a r b e j d e r e b l i v e r i s o l e r e d e. D e r f o r e l i g g e r h e r u t v i v l s o m t e t o m r å d e, a n v e n d e t e k n o l o g i e n t i l d e n s y d e r s t e g r æ n s e. h v o r m a n i k k e s k a l 2) Jfr. hertil Peter Blume i Studier nr. 12 (Retsvidenskabeligt Institut B 1986) p

20 O p l y s n i n g e r o m r e g l e r E n s æ r l i g t y p e o p l y s n i n g e r m a n h a r b r u g for i s a g s b e h a n d - 1 i n g e n e r o p l y s n i n g e r o m r e g e l g r u n d l a g e t. M a n k a n h e r i k k e b l o t h a v e b e h o v f o r v i d e n o m r e g l e r, s o m e n s e g e n m v n d i g - h e d a d m i n i s t r e r e r, m e n o g s å k e n d s k a b t i l a n d r e m y n d i g - h e d e r s r e g e l v æ r k. I s æ r d e n s i d s r n æ v n t e f o r m for i n f o r m a - t i o n s s ø g n i n g k a n i d a g v æ r e b e s -. æ r l i g i k k e m i n d s t p å c i r - k u l æ r e - o g b e k e n d t g ø r e l s e s n i v e a u. E n a f g ø r e n d e f o r b e d r i n g v i l h e r k u n n e t i l v e j e b r i n g e s v e d e t a b l e r i n g af d a t a b a s e r, h v o r f o r o p b y g n i n g e n a f d e n s t a t s l i g e d a t a b a s e, R E T S I N F O R - M A T I O N, d e r p å g å r i d i s s e å r, v i l k u n n e få s t o r b e t y d n i n g f o r s a g s b e h a n d l i n g e n. J e g s k a l i k k e h e r g å i d e t a l j e r m e d h e n s y n t i l R E T S - I N F O R M A T I O N, m e n i n d s k r æ n k e m i g r i l a t n æ v n e e n k e l t e k a r a k t e r i s t i k a. " ^ D e n f o r e l ø b i g e m å l s æ t n i n g, s o m d e n n e b l. a. f r e m g å r a f B e t / , e r, a t h e l e d e t f o r m e l l e r e g e l v æ r k i l ø b e t a f 5 å r s k a l v æ r e o p t a g e t i f u l d t e k s t i d a t a b a s e n, d e r er s t r u k t u r e r e t i d e l b a s e r o p d e l t e f t e r d e e n k e l t e m i n i s t e r i e r. A l e n e p å c i r k u l æ r e n i v e a u k a n d e r t æ n - k e s r e g l e r, d e r i k k e m e d t a g e s i b a s e n, m e n d e t t e v i l f o r - u d s æ t t e e n s æ r l i g a r g u m e n t a t i o n h e r f o r fra d e n p å g æ l d e n d e m y n d i g h e d s s i d e. D e t v i l e f t e r m i n o p f a t t e l s e i a l m i n d e - l i g h e d v æ r e u h e n s i g t s m æ s s i g t i k k e a t o p t a g e r e g l e r i b a s e n, d a d e t t e k a n s k a b e e t u s i k k e r h e d s m o m e n t for d e n e n k e l t e s a g s b e h a n d l e r, d e r b ø r k u n n e s t o l e på, a t b a s e n e r k o m p l e t. S a m t i d i g v i l e n u d v æ l g e l s e, d e r k a n v æ r e b e h æ f t e t m e d f e j l s k ø n, v æ r e e n u n ø d v e n d i g r e s s o u r c e b e l a s t n i n g f o r m y n d i g h e d e n. I f o r b i n d e l s e m e d i n d l æ g g e l s e n af r e g l e r n e v i l m a n b e s t r æ b e s i g p å e n s t a n d a r d i s e r i n g, så d e t n u v æ r e n d e k a o s m e d h e n s y n t i l t i t l e r o g o p b y g n i n g k a n f o r - s v i n d e. D e r i m o d h a r m a n i p r a k s i s s l æ k k e t på d e n o p r i n d e - l i g e r e g e l s a n e r i n g s a m b i t i o n, i d e t u d l u g n i n g a f o v e r l a p p e n d e o g f o r æ l d e d e r e g l e r i k k e b l i v e r e t a b s o l u t k r a v f r a s t a r t e n, m e n d e t e r i k k e d e s t o m i n d r e g i v e t, at b a s e n p å l æ n g e r e s i g t v i l v æ r e e t v e l e g n e t i n s t r u m e n t t i l d e r e g u l e r i n g. På e t s e n e r e t i d s p u n k t e r d e t t a n k e n, at o g s å a f g ø r e l - s e r o g a n d r e f o r m e r f o r r e t l i g i n f o r m a t i o n, h v o r d e r i s æ r

21 7 i d e n n e s a m m e n h a n g k a n v ^ r e g r u n d t i l a t f r e m h æ v e v i s d o m s - b ø g e r o. l i g n., s k a l i n d l æ g g e s i b a s e n. D e t v i l a l l e r e d e k u n n e s k e i d e n f ø r s t e f a s e, s å f r e m t e n m y n d i g h e d m å t t e ø n s k e d e t t e o g k a n f i n d e r e s s o u r c e r n e h e r t i l. S e t u d e f r a u n d e r d e n a l m i n d e l i g e i n f o r m a t i o n s s ø g e r s s y n s v i n k e l v i l d e t v æ r e ø n s k e l i g t, o m d e e n k e l t e m y n d i g h e d e r f o r h o l d e r s i g p o s i t i v t til s å d a n n e m u l i g h e d e r. D a t a b a s e n e r b e r e g n e t p å o n 1 i n e - s ø g n i n g e r o g v i l d e r m e d k u n n e b l i v e e t s æ r d e l e s v æ s e n t l i g t a r b e j d s r e d s k a b i f o r v a l t n i n g e n. D e n e n k e l t e s a g s b e h a n d l e r v i l m e g e t h u r t i g t v æ r e i s t a n d t i l a t i n d k r e d s e d e t r e l e v a n t e r e g e l g r u n d l a g, o g i s æ r i s i t u a t i o n e r h v o r s j æ l d e n t a n v e n d t e r e g l e r e l l e r a n d r e n o r m a t i v e f o r t o l k n i n g s b i d r a g s k a l b e n y t t e s, v i l d a t a b a s e n k u n n e v i s e s i g a t v æ r e e t b e t y d e l i g t f r e m s k r i d t. O m d e t t e n u r e n t f a k t i s k b l i v e r t i l f æ l d e t f o r u d s æ t t e r s e l v s a g t, a t d e n e n k e l t e m e d a r b e j d e r k a n u d f ø r e d i s s e s ø g - n i n g e r. H e r t æ n k e s i k k e s å m e g e t på, a t a p p a r a t u r e t e r t i l s t e d e, m e n p å a t m e d a r b e j d e r n e f å r t i l s t r æ k k e l i g t r æ n i n g i s ø g n i n g e r. D e r k a n h e r v æ r e g r u n d t i l a t u n d e r s t r e g e, a t d e t i k k e e r g j o r t m e d e t k u r s u s i e l e k t r o n i s k i n f o r m a - t i o n s s ø g n i n g. A l e r f a r i n g v i s e r, a t d a t a b a s e s ø g n i n g k u n b l i v e r v e l l y k k e t o g e n r e e l f o r b e d r i n g i f o r h o l d t i l d e t r a d i t i o n e l l e t r y k t e m e d i e r, s å f r e m t d e r o p n å s e n r u t i n e h e r i. D e t e r s i m p e l t h e n e t s p ø r g s m å l o m ø v e l s e. 4 ^ I d e t i l f æ l d e, h v o r m a n m å t t e h a v e b e h o v f o r a t s ø g e i a n d r e o g s j æ l d e n t a n v e n d t e d a t a b a s e r, f. e k s. i n o r d i s k e r e t s d a t a - b a s e r, b e t y d e r d e t t e, a t d e t k a n v æ r e f o r n u f t i g t a t h a v e e n k e l t e m e d a r b e j d e r e, d e r i s æ r h a r f å e t e n t r æ n i n g h e r i o g h a r d e t s o m e n d e l a f d e r e s a r b e j d s f u n k t i o n a t f o r e t a g e s å d a n n e s ø g n i n g e r B e h a n d l i n g s t i d e n B å d e i r e l a t i o n t i l h ø r i n g o g d a t a b a s e s ø g n i n g h a r j e g f r e m d r a g e t, a t s a g s b e h a n d l i n g e n v i l b l i v e h u r t i g e r e. E t h ø j t t e m p o e r i e n v i s f o r s t a n d e n p o s i t i v t i n g. D e r e r j o e t g a m m e l t o r d, d e r s i g e r, a t d e n r e t f æ r d i g h e d, d e r k o m m e r f o r s e n t, i n g e n r e t f æ r d i g h e d e r. D e r k a n d o g v æ r e g r u n d til a t u n d e r s t r e g e, a t h u r t i g h e d i k k e e r e t m å l i s i g s e l v 4) Jfr. hertil Frede Cappelen: EDB-baseret informasjonssystem for forvaltningens praksis, Complex 9/1983 p

22 8 o g d e r m e d i k k e m å o p p r i o r i t e r e s s å l e d e s, a t d e t g å r u d o v e r k v a l i t e t e n e l l e r m e d f ø r e r e t f o r r i n g e t a r b e j d s m i l j ø i f o r v a l t n i n g e n. J e g v i l d e r f o r f r e m h æ v e, a t a n v e n d e l s e n a f e l e k t r o n i s k t e k n i k i k k e b l o t k a n m e d f ø r e h u r t i g e r e a f g ø r e l s e r, m e n o g s å b e d r e a f g ø r e l s e r, f o r u d s a t a f s a g s m æ n g - d e n, d v s. d e t b a n a l e m å l f o r p r o d u k t i v i t e t, i k k e s a t t e s i v e j r e t. H e r m e d s t r e j f e s d e n g a m l e k o n f l i k t, o m h v a d a u t o m a t i s e r i n g e n s k a l m e d f ø r e, o g d e r e r j o h e r t a l e o m e n k o n f l i k t, d e r i s æ r k a n b e s t å m e l l e m l e d e l s e o g a n s a t t e. D e t e r p å d e n e n e s i d e g i v e t, a t e n l a n g r æ k k e a f g ø r e l s e r a f m e r e t r i v i e l r e g e l a n v e n d e n d e k a r a k t e r v i l k u n n e a u t o m a t i s e r e s, s å l e d e s a t r e s s o u r c e r s p a r e s, m e n p å d e n a n d e n s i d e k a n d e t t e b e t y d e, a t d e r k a n b r u g e s m e r e t i d t i l d e s v æ r e s a g e r o g t i l p l a n l æ g n i n g s - o g u d v i k l i n g s a r b e j d e i n d e n f o r f o r v a l t n i n g e n. V æ l g e s d e n n e p o l i t i k, v i l a n v e n d e l s e a f e d b b e t y d e e n k v a l i t e t s f o r b e d r i n g t i l g a v n f o r b o r g e r n e, o g s a m t i d i g v i l m a n k u n n e u n d g å, a t a r b e j d e t d e k v a 1 i f i c e r e s o g d e r m e d i k k e g i v e r s a g s b e h a n d l e r e n d e u d f o r d r i n g e r, d e r e r n ø d v e n d i g e i d e t d a g l i g e a r b e j d e. D e r e r d e r f o r g r u n d t i l a t f r e m h æ v e, a t i k k e a l e n e m å d e r s a m a r b e j d e s o g i n f o r m e r e s o m k r i n g i m p l e m e n t e r i n g e n a f e d b, m e n d e n s t a d i g e u d v i k l i n g o g a n v e n d e l s e a f d e n n y e t e k n o l o g i b ø r s k e å b e n t o g a f p a s s e s b å d e e f t e r m y n d i g - h e d e n s o g d e e n k e l t e m e d a r b e j d e r g r u p p e r s b e h o v. 4. D e n ( r e l a t i v t ) å b n e f o r v a l t n i n g E t a f d e t r æ k, d e r k a r a k t e r i s e r e r m o d e r n e f o r v a l t n i n g, e r d e n n e s r e l a t i v e å b e n h e d o v e r f o r b e f o l k n i n g e n. D e t i d e r, h v o r f o r v a l t n i n g e n v a r e n l u k k e t k a s s e, h v o r f r a d e r k o m a f g ø r e l s e r, s o m v a r m e r e e l l e r m i n d r e u f o r s t å e l i g e f o r a d r e s s a t e n o g a n d r e i n t e r e s s e r e d e, e r f o r b i. D e t t e s k a l i k k e m i s f o r s t å s s å l e d e s, a t d e r i d a g e r e t i d e e l t f o r h o l d m e l l e m f o r v a l t n i n g o g b o r g e r, m e n b e t y d e r b l o t, a t d e t n u e r e t a c c e p t e r e t p o l i t i s k m å l, a t b o r g e r n e s k a l k u n n e få i n d s i g t m e d f o r v a l t n i n g e n s v i r k s o m h e d. M e s t u d t a l t s o m e k s e m p e l h e r p å e r r e g l e r n e o m p a r t s o f f e n t l i g h e d o g o f f e n t - l i g h e d. D e r v i l i d e t f ø l g e n d e b l i v e k n y t t e t n o g l e k o m m e n t a r e r t i l, h v i l k e n b e t y d n i n g a n v e n d e l s e n a f e d b k a n få f o r p r i n c i p p e t o m d e n r e l a t i v t å b n e f o r v a l t n i n g, h v o r d e t k a n

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning

Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning L 281:3:1, Författare, förlag, tidskrifter och andra brevskrivare i Norge och på Island... 2 L 281:3:2, H.

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JØRGEN DALBERG-LARSEN Retssociologiske og retsteoretiske artikler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen Perspektiver på ret og retsvidenskab Retssociologiske og retsteoretiske artikler

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONDATA

BEHANDLING AF PERSONDATA PETER BLUME BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar I Behandling af persondata sættes lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 2. Udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

RET OG DIGITAL FORVALTNING

RET OG DIGITAL FORVALTNING Peter Blume & Hans Christian Spies RET OG DIGITAL FORVALTNING MED LOV SKAL MAN DIGITAL FORVALTNING BYGGE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kan et forvaltningsområde i det hele taget digitaliseres? Kan

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

Open Access med Pure

Open Access med Pure Open Access med Pure I 2014 vedtog Uddannelses- og Forskningsministeriet Danmarks Nationale Strategi for Open Access med henblik på at skabe fri adgang til dansk forskning. 1 Universiteternes Open Access-procenten

Læs mere

Publikationsliste frem til primo 2011

Publikationsliste frem til primo 2011 1 Publikationsliste frem til primo 2011 1995: TfR 2-3/95: Anmeldelse af Beskattning av värdepapper af Anne Rutberg, Johan Rutberg og Lars Molander, Iustus Förlag, Oskarshamn 1994. 1996: TfS 1996, 259:

Læs mere

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og international væbnet terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og væbnet international terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag H ELLE B ØDKER M ADSEN Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Bødker Madsen Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Privatisering

Læs mere

Tog Torsdag 5.12. Avreise Bergen kl 15:58

Tog Torsdag 5.12. Avreise Bergen kl 15:58 Kontaktperson Vogn Plass Anne Bekkhus Vogn 4 55 Anne Grete Grindedal Vogn 4 51 Atle Almeland Vogn 4 39 Atle Almeland Vogn 4 40 Atle Almeland Vogn 4 41 Beathe Segrov Vogn 4 42 Beathe Segrov Vogn 4 56 Birger

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Struktur og språk i personvernforordningen. Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

Struktur og språk i personvernforordningen. Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO Struktur og språk i personvernforordningen Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO Forholdet mellom den generelle personvernforordningen (PVF) og annen

Læs mere

Nordisk retssociologi

Nordisk retssociologi Bettina Lemann Kristiansen (red.) Anette Storgaard (red.) Nordisk retssociologi Status aktuelle udfordringer visioner Jurist- og Økonomforbundets Forlag Nordisk retssociologi Bettina Lemann Kristiansen

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Censur, trykkefrihed og den offentlige sfære i 1700-tallets Danmark

Censur, trykkefrihed og den offentlige sfære i 1700-tallets Danmark 1 Habermas, Jürgen: "Innledning: Forberedende avgrensning av typen borgerlig offentlighet" 1 Kilde: Borgerlig offentlighet Fremad, 1980 ISBN: 8755702376 2 Roche, Daniel: "Censorship and the Publishing

Læs mere

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE Politiloven 2. UDGAVE Med kommentarer af Ib Henricson Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ib Henricson Politiloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Politiloven med kommentarer 2.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

Stevneoppgjør. Eidfjord Skytterlag. Samlagsstemne 2015. Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug. Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO

Stevneoppgjør. Eidfjord Skytterlag. Samlagsstemne 2015. Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug. Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO Gunnar Almeland V73 0,-kr 48 47 48 143 91 234 Agnar Mundal Haug 2 L 0,-kr 48 44 49 141 95 236 48 44 49 141 95 236 Leif Arne Haug 1 0,-kr

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK REGELSTATEN Væksten i danske love og bekendtgørel ser 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i offentlig politik

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Minna Viuhko Researcher European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations minna.viuhko@om.fi

Minna Viuhko Researcher European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations minna.viuhko@om.fi Seminarets deltagerer: Deltager fra Finland Aarne Kinnunen (Rådsmedlem) Konsultativ tjänsteman Justitieministeriet aarne.kinnunen@om.fi Tero Mamia FIOH tero.mamia@ttl.fi Anne Alvesalo-Kuusi (Rådsmedlem)

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Juridisk metodelære. 5. udgave

Juridisk metodelære. 5. udgave Juridisk metodelære 5. udgave This page intentionally left blank Peter Blume Juridisk metodelære 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Juridisk metodelære 5. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist-

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

E-Handelsloven. med kommentarer

E-Handelsloven. med kommentarer E-Handelsloven med kommentarer This page intentionally left blank Jakob Plesner Mathiasen, Niels Bo Jørgensen & Johan Schlüter E-Handelsloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 E-Handelsloven

Læs mere

politica Tidsskriftfor politisk videnskab

politica Tidsskriftfor politisk videnskab politica I Tidsskriftfor politisk videnskab Redaktion: De rek Beach, Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Mette Kjær, Robert Klemmensen, Michael Baggesen Klitgaard, Asbjørn Sonne Nørgaard, Thomas Olesen (anmeldel

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

SEBASTIAN HOUE - BESKATNING CO 2 I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

SEBASTIAN HOUE - BESKATNING CO 2 I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG SEBASTIAN HOUE CO 2 - BESKATNING I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG CO 2 -beskatning i et EU-retligt og nationalt perspektiv Sebastian Houe CO 2 -beskatning i et

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

FYNSMESTERSKABER

FYNSMESTERSKABER Kl. 19.00 1 Usp Emma Jørgensen Vest 91 Usp Laura C. Sørensen Vest 91 Usp Anne S. Petersen Vest 91 Usp Mie Christensen Vest 91 Kl. 19.5 1 D Iben Vesterlund Vest 91 D Lykke Sørensen Vest 91 D Maria Lykke

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Samfelagsplanlegging. Undirvísingarætlan temavika 1

Samfelagsplanlegging. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Samfelagsplanlegging Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, Undirvísari: John Andersen Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005 1 1» DOUtiCaS _ N,2 Maj2005 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab * w» m i Ole Borre Social tillid i Danmark»i Michael Baggesen Klitgaard At beskytte et politisk våben Stefan Mazanti, Mikael Skov Mikkelsen

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget STRUKTURDUER Friseret 3336 95 1,0 Niels Christensen 3337 96 0,1 Niels Christensen 3338 91 0,1 02 Jens V. Jensen 3339 92 0,1 02 Jens V. Jensen 3340 96 1,0 Niels Christensen 3341 96 1,0 Niels Christensen

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Privacy initiativer. Henning Mortensen

Privacy initiativer. Henning Mortensen Privacy initiativer Henning Mortensen hem@di.dk www.itek.di.dk Disposition baggrund produkter fra privacyarbejdet definition og model teknologier særligt RFID casesamling opsummering Hvorfor DI og privacy?

Læs mere

vagn greve Den danske fiskalstrafferets historie Jurist- og Økonomforbundets Forlag

vagn greve Den danske fiskalstrafferets historie Jurist- og Økonomforbundets Forlag vagn greve Den danske fiskalstrafferets historie 1732-1932 Jurist- og Økonomforbundets Forlag Statens Penge Statens Straf Vagn Greve Statens Penge Statens Straf Træk af Den danske fiskalstrafferets historie

Læs mere

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Denne afhandling er af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet antaget til forsvar for den juridiske doktorgrad. Aarhus, den 7.

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Nordisk Afasiråd 20 år et lille jubilæumsskrift

Nordisk Afasiråd 20 år et lille jubilæumsskrift Nordisk Afasiråd 20 år et lille jubilæumsskrift Nordisk Afasiråd (NAR) fejrer i 2014 sit 20 års jubilæum. I et historisk perspektiv er det kort tid, men der er alligevel grund til at knytte nogle refleksioner

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Fremtidens patient brugerinddragelse i udviklingen af sundhedsvæsnets fremtidige rammer. - metodernes muligheder og begrænsninger

Fremtidens patient brugerinddragelse i udviklingen af sundhedsvæsnets fremtidige rammer. - metodernes muligheder og begrænsninger Fremtidens patient brugerinddragelse i udviklingen af sundhedsvæsnets fremtidige rammer - metodernes muligheder og begrænsninger Slides i denne serie må ikke anvendes uden skriftlig tilladelse fra ArchiMed

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN

Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN Hold IDHoldBane Navn Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN 334 49 45 50 93 49 10 9 10 9 10

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Persondataforordningen og ISO 27001

Persondataforordningen og ISO 27001 Persondataforordningen og ISO 27001 Hans Chr. Spies, spies@hcspies.dk, 5/3-2017 ISO 27001 beskriver en internationalt anerkendt metode til at implementere informationssikkerhed i en organisation. Det er

Læs mere

Oversigt over eksamensfordelingen på Randers Realskole sommeren 2016

Oversigt over eksamensfordelingen på Randers Realskole sommeren 2016 Oversigt over eksamensfordelingen på Randers Realskole sommeren 2016 DATO Mandag 30/5-1 9A DA 13 IJ-1 Thomas Alsen 9C NAT 13 PJ-1 Morten Skipperud 9D SHK 13 RD-1 Jørgen Erikslev 9G EN 13 MR-1 Susanne Broe

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig isk etterutdanning, og

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken

Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Australien, Holland og Danmark This page intentionally left blank Thomas Bredgaard & Flemming Larsen Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Australien, Holland

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 5. 5 01. okt. - 31. des. 2011 La de små barna komme til meg. Velsignet jul og fredfylt nytt år! 1 Korpsnytthilsen Hva skal vi så si til dette? Er Gud

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13)

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Indholdsfortegnelse Idrætspsykologi 2... Humanistisk-samfundsvidenskabelig metode 2...

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere