Peter Blume EDB-RETLIGE FOREDRAG COMPLEX DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE RAD UNIVERSITETSFORLAGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Blume EDB-RETLIGE FOREDRAG COMPLEX DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE RAD UNIVERSITETSFORLAGET"

Transkript

1 Peter Blume EDB-RETLIGE FOREDRAG COMPLEX DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE RAD UNIVERSITETSFORLAGET

2 IBM Bergen: Dreggsalmenmng 10/12. tlf (05) IBM Stavanger: Auglendsdalen 81. tlf (04) IBM Trondheim: Kongensgt 60. tlf (07) IBM Oslo: Dronning Maudsgt 10 tlf (02)

3 FORLAG GRAFISK INDUSTRI FABHIIIUS» FABHIIIUb ta U H IIIU b I AHHII IUb»ABHIIIUb tao H IIIU b (ABM IIIUb FABHIIIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITiyS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FA RITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS F* FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FA» ITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FA FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS f AP IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FAP fabritius FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FAR S FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FAP BRITIUS FABI IUS FABRITIUS FA R ^ FABRITIUS FABRITIUS F AP RITIUS FABI IUS FABRI FABRITIUS FABRITIUS ITIUS FABI IUS FABRIt FABRITIUS FABRITIUS I [TIUS FABI IUS FABRITIt BRITIUS FABRITIUS US FABI IUS FABRITlUt RITIUS FABRITIUS FAF S FABI IUS FABRITIUS S FABRITIUS FABRITIUS FABF. S FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS f ABRITIUS FABRI S FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS F FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITI IUS FABRITIUS FAt FABRITIUS FABRITIU IUS FABRITIUS FABI K 7 o FABRITIUS FABRITIUS FAB FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS F ABHITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI DATASATS ELEKTRONISK TRYKKING INFORMASJONS DISTRIBUSJON FABRITIUS A S BROBEKKVN 80 P BOKS 1156 SENTRUM 0107 OSLO 1 TELEFON (02 ) TELEX fabrm TELEFAX (02)

4

5 inoijkfmmgjor JUSogEDB Postboks SkillebPkk. OSLO 2 f'<»slyifi' bdrngiro ti2()0 <2 49/? / PdstqiroCom ple*? F o r e n i n g e n står b l. a. for s a l g e t a v CompLex-heft e n e o g v e d l i k e h o l d e r a b o n n e m e n t s o r d n i n g e n e f o r s e r i e n.

6

7 ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceData kraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceData kraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceDa ta kraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceData kraft Service Datakraft Sikkerhet QJ Statens Datasentral a.s

8

9 CompLex nr. 9/86 Institutt for rettsinformatikk Niels Juels gate OSLO 2 Peter Blume EDB-RETLIGE FOREDRAG U n iv e rs ite tsfo rla g e t A S O slo

10 Universitctsforlaget AS, 1986 ISBN Printed in Norway by GCS A /S, Oslo

11 FO R O R D Peter Blume er universitetslektor i rettsinformatikk ve<j Det retsvidenskabelige institut B. Københavns universitet. Det er nær kontakt mellom de nordiske miljøer som arbeider med rettsinformatikk. Åpenbart er det mange av de samme problemer og muligheter i de nordiske landene. Med det tradisjonelle fellesskap del er mellom rettstradisjon og samfunnsforhold i Danmark og Norge, er det naturlig at vi har mye å lære av hverandre, og har godt av å se nasjonale losninger på bakgrunn av løsningen i andre land. Institutt for rettsinformatikk ved Universitet i Oslo har ved flere anledninger hatt gleden av besøk fra Peter Blume - mange vil ha stiftet bekjentskap med ham gjennom seminarer og foredrag. Han har også bidratt til tidsskriftet Lov & data med artikler om den danske situasjonen. Vi er derfor glade for at vi på denne måten kan samle enkelte av hans bidrag til rettsinformatikken. slik at noen flere kan fiå del i hans synspunkter og innsikt i el fagfell s6m er internasjonalt og i rask forandring. Jon Bing

12

13 INDHOLD Forord Edb og jura i den o f f e n t l ig e fo r va ltn in g Retsin fo r m atio n ssa m fu n det - Ak t u e l l e spørgsmål i Danmark Per son reg istr erin g - Re t s p o l i t is k set Det ju r id is k e I nfor m ation ssystem - Krav og behov Aktu e ll e edb- r e t l ig e spørgsmål S. Re t l ig e problemer i fo r bin delse med MEDICINSKE EKSPERTSYSTEMER å

14

15 FORORD I d e t f ø l g e n d e e r o p t r y k t 6 f o r e d r a g v e d r ø r e n d e f o r s k e l l i g e e m n e r i n d e n f o r e d b - r e t t e n / r e t s i n f o r m a t i k k e n. U d - g a n g s p u n k t e t i d i s s e f o r e d r a g e r f o r h o l d e n e i D a n m a r k o g d e r m e d d a n s k r e t, m e n d e b e h a n d l e d e p r o b l e m s t i l l i n g e r e r i m a n g t o g m e g e t fæl l e s f o r d e n o r d i s k e l a n d e, s e l v o m d e k o n k r e t e l ø s n i n g e r i e n k e l t e t i l f æ l d e k a n v æ r e p å v i r k e t af s æ r l i g e n a t i o n a l r e t l i g e r e g l e r. D e t e r n e t o p d e t t e f æ l l e s - s k a b o m k r i n g p r o b l e m e r n e, d e r g ø r e t n o r d i s k s a m a r b e j d e o g e r f a r i n g s u d v e k s l i n g p å d e t t e o m r å d e n y t t i g, o g s o m s a m t i d i g e r b a g g r u n d e n f o r a t d i s s e f o r e d r a g p u b l i c e r e s i C o m p l e x - s e r i e n. D e e n k e l t e f o r e d r a g s u p p l e r e r e l l e r u d d y b e r d e s y n s p u n k t e r, d e r e r a n f ø r t i m i n e b ø g e r R e t s i n f o r m a t i o n s s a m - f u n d e t ( K ø b e n h a v n ) o g J u r i d i s k I n f o r m a t i o n s s ø g n i n g ( 2. u d g. K ø b e n h a v n ). I d e t f ø r s t e i n d l æ g b e h a n d l e s v i s s e a s p e k t e r a f e d b ' s a n v e n d e l s e i d e n o f f e n t l i g e f o r v a l t n i n g, d v s. k o n s e k v e n - s e r n e f o r s a g s b e h a n d l i n g e n o g f o r b o r g e r n e s m u l i g h e d e r f o r a t o p n å i n d s i g t i f o r v a l t n i n g e n s v i r k s o m h e d ( a k t i n d s i g t o g o f f e n t l i g h e d ). H e r u d o v e r o m t a l e s p r o b l e m e r i f o r b i n d e l s e m e d e l e k t r o n i s e r e t r e t s a n v e n d e l s e ( " p r o g r a m r e g l e r " ). D e t a n d e t i n d l æ g i n d e h o l d e r e n o v e r s i g t o v e r a k t u e l l e s p ø r g s m å l i f o r b i n d e l s e m e d o p h a v s r e t t i l d a t a p r o g r a m m e r, e d b - o m s æ t n i n g, p e r s o n r e g i s t r e r i n g, e d b - k r i m i n a l i t e t o g d a t a b a s e s y s t e m e t R E T S I N F O R M A T I O N. I d e t t r e d j e i n d l æ g d i s k u t e r e s p å b a g g r u n d a f e n s a m m e n l i g n i n g m e l l e m r e g i s t e r l o v e n e i D a n m a r k, N o r g e o g S v e r i g e e n r æ k k e r e t s p o l i t i s k e p r o b l e m e r i r e l a t i o n t i l r e g - l e r n e o m p e r s o n r e g i s t r e r i n g. D e t f j e r d e i n d l æ g p r æ s e n t e r e r n o g l e g e n e r e l l e k r a v t i l d e t j u r i d i s k e I n f o r m a t i o n s s y s t e m m e d e t f o r s ø g p å e n s a m m e n f a t n i n g a f d e r e t s p o l i t i s k e o p g a v e r, d e r f o r e l i g g e r p å d e t t e o m r å d e.

16 2 D e t f e m t e i n d l æ g a n g å r p r i m æ r t d e t o r e t s p o l i t i s k m e s t a k t u e l l e p r o b l e m s t i l l i n g e r i D a n m a r k. D e l s o m t a l e s n o g l e s p ø r g s m å l i f o r b i n d e l s e m e d d e n f o r e s t å e n d e r e v i s i o n af o p h a v s r e t s l o v e n o g d e l s d i s k u t e r e s n o g l e p u n k t e r i d e t f r e m s a t t e l o v f o r s l a g o m æ n d r i n g a f r e g i s t e r l o v e n e. E n d e l i g a n g å r d e t s j e t t e f o r e d r a g j u r i d i s k e p r o b l e m e r i f o r b i n d e l s e m e d a n v e n d e l s e a f e k s p e r t s y s t e m e r i m e d i - c i n s k p r a k s i s. I t a k t m e d a t f o r s k n i n g e n o m k r i n g d e n s å - k a l d t e k u n s t i g e i n t e l l i g e n s g i v e r s i g p r a k t i s k e u d s l a g, o p s t å r j u r i d i s k e p r o b l e m e r, d e r p å n u v æ r e n d e t i d s p u n k t m å a n s e s f o r u a f k l a r e d e. F o r e d r a g e t b e s k æ f t i g e r s i g p r i m æ r t m e d a n s v a r f o r s k a d e r o p s t å e t g r u n d e t a n v e n d e l s e a f e k s p e r t s y s t e m e r, m e n b e r ø r e r t i l l i g e d e p r o b l e m e r, d e r o p s t å r i f o r b i n d e l s e m e d p a p i r l ø s e j o u r n a l e r. P e t e r B l u m e K ø b e n h a v n, n o v e m b e r R e d a k t i o n e l l e n o t e r : H v o r i n t e t a n d e t e r o p g i v e t e r t r y k k e s t e d e t K ø b e n h a v n. S t u d i e r = R e t s v i d e n s k a b e l i g t I n s t i t u t B. S t u d i e r [ k a n r e k v i r e r e s f r a R e t s v i d e n s k a b e l i g t I n s t i t u t B, K ø b e n h a v n s U n i v e r s i t e t, S t u d i e s t r æ d e 6, K ø b e n h a v n K.] U f R = U g e s k r i f t f o r R e t s v æ s e n J = J u r i s t e n

17 3 E D B O G J U R A I D E N O F F E N T L I G E F O R V A L T N I N G *] 1. I n t r o d u k t i o n N å r e n n y t e k n o l o g i o p s t å r o g u d v i k l e s t i l s a m f u n d s m æ s s i g b r u g, p å v i r k e s m e r e e l l e r m i n d r e d i r e k t e d e f o r s k e l l i g e s a m f u n d s m æ s s i g e s t y r i n g s i n s t r u m e n t e r p å s a m m e m å d e, s o m d i s s e i n s t r u m e n t e r o g s å p å v i r k e r, s t i l l e r k r a v t i l o g k a n b e g r a e n s e t e k n o l o g i e n s f u l d e g e n n e m s l a g. D e n n e a l m i n d e l i g e s a m m e n h æ n g m e l l e m t e k n o l o g i o g s a m f u n d h a r m e d s t o r s t y r k e v i s t s i g i f o r b i n d e l s e m e d d a t a t e k n o l o g i e n. 1 ^ D e n n e t e k n o l o g i r e j s e r s t o r e u d f o r d r i n g e r t i l r e t s s y s t e m e t o g h a r s k a b t e n l a n g r æ k k e n y e r e t l i g e p r o b l e m e r, s o m m a n i d i s s e å r f o r s ø g e r a t f i n d e s v a r p å. D e n n e s a m m e n h æ n g e l l e r i n t e r a k t i o n m e l l e m e d b o g j u r a v i s e r s i g p å d e f l e s t e r e t l i g e o m r å d e r, d v s. b å d e i n d e n f o r d e n p r i v a t r e t l i g e, d e n o f f e n t l i g r e t l i g e o g d e n s t r a f f e - e l l e r s a n k t i o n s r e t l i g e s f æ r e. D e t t e h a r i k k e o v e r r a s k e n d e b e t y d e t, a t d e r i d i s s e å r e r v e d a t o p s t å e n n y r e t l i g d i s c i p l i n, e d b - r e t t e n, h v o r m a n f o r s ø g e r a t s y s t e m a t i s e r e o g b e h a n d l e d i s s e n y e r e t l i g e p r o b l e m s t i l l i n g e r. D i s s e p r o b l e m e r k a n v æ r e a f l e g i - s l a t i v k a r a k t e r, d v s. r e j s e s p ø r g s m å l o m n y e / æ n d r e d e r e t l i g e r e g l e r, m e n d e k a n o g s å v æ r e a f s y s t e m m æ s s i g k a r a k t e r, i d e t d e a n g å r, h v o r l e d e s b e s t e m t e r e t l i g e o r g a n i s a - t i o n e r s k a l f u n g e r e. B e g g e t y p e r a f p r o b l e m s t i l l i n g e r v i l b l i v e o m t a l t i d e t f ø l g e n d e, h v o r t e m a e t e r k o n c e n t r e r e t o m s a m m e n h æ n g e n m e l l e m e d b o g j u r a i d e n o f f e n t l i g e f o r v a l t n i n g. *) Manuskript til foredrag holdt i Arbejdstilsynet d. 10/ ved en temadag om fremtidens administrative arbejdsplads. Til dette møde var udsendt en rapport "Strømpil mod det integrerede kontor" (Direktoratet for Arbejdstilsynet 1985), der til en vis grad er taget i betragtning i det følgende. 1) Se nærmere om teknologiteori i Den jyske Historiker nr.35/36 (1986) om "Det moderne samfunds teknologi" samt om datateknologiens almindelige gennemslagskraft Peter Blume: Retsinformationssamfundet (1986) p

18 4 M e d d i s s e i n d l e d e n d e b e m a e r k n i n g e r h a r j e g b l o t ø n s k e t a t u n d e r s t r e g e, a t d e t k u n e r e n d e l a f d e e d b - r e t l i g e p r o b l e m s t i l l i n g e r, d e r h e r b l i v e r b e h a n d l e t. D e t e r h e l l e r i k k e a l t v e d r ø r e n d e d e n o f f e n t l i g e f o r v a l t n i n g, s o m i n d - d r a g e s, i d e t p r o b l e m e r n e i f o r b i n d e l s e m e d a n s k a f f e l s e a f t e k n o l o g i e n i k k e m e d t a g e s. D e t e r s å l e d e s f o r u d s a t, a t t e k n o l o g i e n e r / b l i v e r a n s k a f f e t, h v i l k e t j o o g s å e r e n r i m e l i g f o r u d s æ t n i n g i b e t r a g t n i n g a f d e t s å k a l d t e m o d e r n i s e r i n g s p r o g r a m, d e r i d i s s e å r i m p l e m e n t e r e s. 2. E m n e k r e d s e S e r m a n h e r e f t e r p å f o r v a l t n i n g e n k a n d e r u d p e g e s i h v e r t f a l d 3 o m r å d e r, h v o r e d b v i l k o m m e t i l a t p å v i r k e d e n r e t - l i g e v i r k s o m h e d. D e t f ø r s t e o m r å d e e r f o r v a l t n i n g s p r o c e s - s e n e l l e r s a g s b e h a n d l i n g e n, d v s. d e f o r m e l l e b e t i n g e l s e r f o r b e h a n d l i n g e n a f d e s a g e r, s o m d e n e n k e l t e f o r v a l t - n i n g s m y n d i g h e d b e s k æ f t i g e r s i g m e d. D e r k a n h e r v æ r e t a l e o m b å d e s a g e r, d e r e r i n t e r n e, d v s. a n g å r m y n d i g h e d e n s e g e n u d v i k l i n g e l l e r i n d p l a c e r i n g i d e n s a m l e d e f o r v a l t n i n g, o g s a g e r, d e r i n d g å r i m y n d i g h e d e n s s a m s p i l m e d b o r g e r n e, o r g a n i s a t i o n e r o. l i g n. D e t a n d e t o m r å d e a n g å r e n t y d i g t r e l a t i o n e n m e l l e m b o r g e r o g m y n d i g h e d o g v e d r ø r e r h e r s p e c i e l t s p ø r g s m å l e t o m b a l a n c e n m e l l e m d e n å b n e f o r v a l t n i n g o g b e s k y t t e l s e n af i n d i v i d e r s o g a n d r e s h e m m e l i g h e d e r. E n d e l i g v e d r ø r e r d e t t r e d j e o m r å d e f o r v a l t n i n g e n s a f - g ø r e l s e r, d v s. d e n s r e t s a n v e n d e l s e. H e r o p s t å r s p ø r g s m å l e t o m d a t a t e k n o l o g i e n k a n / b ø r p å v i r k e a f g ø r e l s e r n e s i n d h o l d, s a m t p å h v i l k e n m å d e t e k n o l o g i e n s a n v e n d e l s e k a n r a t i o n a - l i s e r e r e g e l a n v e n d e l s e n. J e g h a r p å d e n n e b a g g r u n d v a l g t a t s t r u k t u r e r e m i t i n d l æ g u d f r a d i s s e t r e p r o b l e m o m r å d e r o g a n t a g e r h e r v e d a t k u n n e få d æ k k e t i h v e r t f a l d v æ s e n t l i g e a s p e k t e r a f s a m m e n h a n g e n m e l l e m e d h o g j u r a p å f o r v a l t n i n g s o m r å d e t. 3. S a g s b e h a n d l i n g G e n e r e l t e r f o r m å l e t m e d f o r v a l t n i n g s p r o c e s s e n a t t i l v e j e - b r i n g e a d æ k v a t e r a m m e r f o r, a t d e r p å e t s a g l i g t g r u n d l a g o g p å e n h u r t i g m å d e k a n t r æ f f e s r i g t i g e a f g ø r e l s e r mv.

19 5 A n v e n d e l s e a f e l e k t r o n i s k t e k n i k v i l k u n n e s t y r k e m u l i g h e - d e r n e f o r a t r e a l i s e r e d e t t e f o r m å l. J e g v i l h e r i n d - s k r æ n k e m i g til at n æ v n e 3 a s p e k t e r H o r i n g / k o n s u l t a t i o n En v i g t i g d e l a f d e n a d m i n i s t r a t i v e s a g s b e h a n d l i n g b e s t å r i i n d h e n t e l s e a f o p l y s n i n g e r o g s y n s p u n k t e r f r a b e r ø r t e m y n d i g h e d e r, o r g a n i s a t i o n e r e t c. F o r v a l t n i n g s r e t l i g t t a l e r m a n i f o r b i n d e l s e m e d a f g ø r e l s e r o m h ø r i n g, d e r k a n v æ r e o b l i g a t o r i s k o g m e r e e l l e r m i n d r e f o r m a l i s e r e t. H ø r i n g e r o g k o n s u l t a t i o n e r k a n a n t a g e m a n g e f o r m e r f r a f r e m s e n d e l s e a f d o k u m e n t e r til m ø d e r / k o n f e r e n c e r e t c. D e t e r s i k k e r t e n a l m i n d e l i g e r f a r i n g, a t d e r o f t e k a n v æ r e t a l e o m e n l a n g s o m m e l i g p r o c e s. H e r v i l d a t a t e k n o l o g i e n k u n n e m e d f ø r e e n e f f e k t i v i s e r i n g, s å f r e m t d e r o p b y g - g e s l o k a l e n e t v æ r k o g e t a b l e r e s m u l i g h e d f o r k o m m u n i k a t i o n m e l l e m t e r m i n a l e r p l a c e r e t i f o r s k e l l i g e m y n d i g h e d e r. V e d h j æ l p a f s å k a l d t e l e k t r o n i s k p o s t v i l m a n k u n n e i n d h e n t e o p l y s n i n g e r d i r e k t e f r a d e r e l e v a n t e p e r s o n e r i a n d r e m y n d i g h e d e r, o g s a m t i d i g v i l m a n u m i d d e l b a r t k u n n e m e d d e l e, o m d e i n d h e n t e d e o p l y s n i n g e r e r a f e n t i l f r e d s s t i l l e n d e k a r a k t e r. D e n h ø r t e m y n d i g h e d v i l k u n n e i n d t a s t e s i n e s v a r d i r e k t e u d e n a t s k u l l e i n d d r a g e s k r i v e s t u e e t c. S p ø r g s m å - l e t o m h v a d d e r s k e r, n å r d o k u m e n t e r n e f o r s v i n d e r, o g n å r m y n d i g h e d s g r æ n s e r d e r m e d b l i v e r p e r f o r e r e d e, v e n d e r j e g t i l b a g e t i l s e n e r e ( 4. 2 ). D e t v i l o g s å b l i v e m u l i g t a t a f - h o l d e e g e n t l i g e c o m p u t e r k o n f e r e n c e r / - m ø d e r, h v o r d e l t a g e r n e k a n a f s e n d e d e r e s s y n s p u n k t e r i e n i n t e r a k t i v p r o c e s. D e t v i l i f ø r s t e o m g a n g e f t e r a l s a n d s y n l i g h e d v æ r e v e d m i n d r e o m f a t t e n d e h ø r i n g e r, a t d e n s t o r e t i d s b e s p a r e l s e v i l o p t r æ d e, m e d e n s d e n n æ p p e v i l v æ r e s å s i g n i f i k a n t v e d f. e k s. l o v u d a r b e j d e l s e o. l i g n. D e r k a n e n d e l i g v æ r e g r u n d t i l a t p e g e p å, a t d i s s e t e k n o l o g i s k e m u l i g h e d e r m å b e h a n d l e s m e d e n v i s v a r s o m h e d, d a d e i n d e b æ r e r e r r i s i k o f o r, a t d e n m e n n e s k e l i g e k o n t a k t b l i v e r r e d u c e r e t o g d e r - 2) m e d, a t d e e n k e l t e m e d a r b e j d e r e b l i v e r i s o l e r e d e. D e r f o r e l i g g e r h e r u t v i v l s o m t e t o m r å d e, a n v e n d e t e k n o l o g i e n t i l d e n s y d e r s t e g r æ n s e. h v o r m a n i k k e s k a l 2) Jfr. hertil Peter Blume i Studier nr. 12 (Retsvidenskabeligt Institut B 1986) p

20 O p l y s n i n g e r o m r e g l e r E n s æ r l i g t y p e o p l y s n i n g e r m a n h a r b r u g for i s a g s b e h a n d - 1 i n g e n e r o p l y s n i n g e r o m r e g e l g r u n d l a g e t. M a n k a n h e r i k k e b l o t h a v e b e h o v f o r v i d e n o m r e g l e r, s o m e n s e g e n m v n d i g - h e d a d m i n i s t r e r e r, m e n o g s å k e n d s k a b t i l a n d r e m y n d i g - h e d e r s r e g e l v æ r k. I s æ r d e n s i d s r n æ v n t e f o r m for i n f o r m a - t i o n s s ø g n i n g k a n i d a g v æ r e b e s -. æ r l i g i k k e m i n d s t p å c i r - k u l æ r e - o g b e k e n d t g ø r e l s e s n i v e a u. E n a f g ø r e n d e f o r b e d r i n g v i l h e r k u n n e t i l v e j e b r i n g e s v e d e t a b l e r i n g af d a t a b a s e r, h v o r f o r o p b y g n i n g e n a f d e n s t a t s l i g e d a t a b a s e, R E T S I N F O R - M A T I O N, d e r p å g å r i d i s s e å r, v i l k u n n e få s t o r b e t y d n i n g f o r s a g s b e h a n d l i n g e n. J e g s k a l i k k e h e r g å i d e t a l j e r m e d h e n s y n t i l R E T S - I N F O R M A T I O N, m e n i n d s k r æ n k e m i g r i l a t n æ v n e e n k e l t e k a r a k t e r i s t i k a. " ^ D e n f o r e l ø b i g e m å l s æ t n i n g, s o m d e n n e b l. a. f r e m g å r a f B e t / , e r, a t h e l e d e t f o r m e l l e r e g e l v æ r k i l ø b e t a f 5 å r s k a l v æ r e o p t a g e t i f u l d t e k s t i d a t a b a s e n, d e r er s t r u k t u r e r e t i d e l b a s e r o p d e l t e f t e r d e e n k e l t e m i n i s t e r i e r. A l e n e p å c i r k u l æ r e n i v e a u k a n d e r t æ n - k e s r e g l e r, d e r i k k e m e d t a g e s i b a s e n, m e n d e t t e v i l f o r - u d s æ t t e e n s æ r l i g a r g u m e n t a t i o n h e r f o r fra d e n p å g æ l d e n d e m y n d i g h e d s s i d e. D e t v i l e f t e r m i n o p f a t t e l s e i a l m i n d e - l i g h e d v æ r e u h e n s i g t s m æ s s i g t i k k e a t o p t a g e r e g l e r i b a s e n, d a d e t t e k a n s k a b e e t u s i k k e r h e d s m o m e n t for d e n e n k e l t e s a g s b e h a n d l e r, d e r b ø r k u n n e s t o l e på, a t b a s e n e r k o m p l e t. S a m t i d i g v i l e n u d v æ l g e l s e, d e r k a n v æ r e b e h æ f t e t m e d f e j l s k ø n, v æ r e e n u n ø d v e n d i g r e s s o u r c e b e l a s t n i n g f o r m y n d i g h e d e n. I f o r b i n d e l s e m e d i n d l æ g g e l s e n af r e g l e r n e v i l m a n b e s t r æ b e s i g p å e n s t a n d a r d i s e r i n g, så d e t n u v æ r e n d e k a o s m e d h e n s y n t i l t i t l e r o g o p b y g n i n g k a n f o r - s v i n d e. D e r i m o d h a r m a n i p r a k s i s s l æ k k e t på d e n o p r i n d e - l i g e r e g e l s a n e r i n g s a m b i t i o n, i d e t u d l u g n i n g a f o v e r l a p p e n d e o g f o r æ l d e d e r e g l e r i k k e b l i v e r e t a b s o l u t k r a v f r a s t a r t e n, m e n d e t e r i k k e d e s t o m i n d r e g i v e t, at b a s e n p å l æ n g e r e s i g t v i l v æ r e e t v e l e g n e t i n s t r u m e n t t i l d e r e g u l e r i n g. På e t s e n e r e t i d s p u n k t e r d e t t a n k e n, at o g s å a f g ø r e l - s e r o g a n d r e f o r m e r f o r r e t l i g i n f o r m a t i o n, h v o r d e r i s æ r

21 7 i d e n n e s a m m e n h a n g k a n v ^ r e g r u n d t i l a t f r e m h æ v e v i s d o m s - b ø g e r o. l i g n., s k a l i n d l æ g g e s i b a s e n. D e t v i l a l l e r e d e k u n n e s k e i d e n f ø r s t e f a s e, s å f r e m t e n m y n d i g h e d m å t t e ø n s k e d e t t e o g k a n f i n d e r e s s o u r c e r n e h e r t i l. S e t u d e f r a u n d e r d e n a l m i n d e l i g e i n f o r m a t i o n s s ø g e r s s y n s v i n k e l v i l d e t v æ r e ø n s k e l i g t, o m d e e n k e l t e m y n d i g h e d e r f o r h o l d e r s i g p o s i t i v t til s å d a n n e m u l i g h e d e r. D a t a b a s e n e r b e r e g n e t p å o n 1 i n e - s ø g n i n g e r o g v i l d e r m e d k u n n e b l i v e e t s æ r d e l e s v æ s e n t l i g t a r b e j d s r e d s k a b i f o r v a l t n i n g e n. D e n e n k e l t e s a g s b e h a n d l e r v i l m e g e t h u r t i g t v æ r e i s t a n d t i l a t i n d k r e d s e d e t r e l e v a n t e r e g e l g r u n d l a g, o g i s æ r i s i t u a t i o n e r h v o r s j æ l d e n t a n v e n d t e r e g l e r e l l e r a n d r e n o r m a t i v e f o r t o l k n i n g s b i d r a g s k a l b e n y t t e s, v i l d a t a b a s e n k u n n e v i s e s i g a t v æ r e e t b e t y d e l i g t f r e m s k r i d t. O m d e t t e n u r e n t f a k t i s k b l i v e r t i l f æ l d e t f o r u d s æ t t e r s e l v s a g t, a t d e n e n k e l t e m e d a r b e j d e r k a n u d f ø r e d i s s e s ø g - n i n g e r. H e r t æ n k e s i k k e s å m e g e t på, a t a p p a r a t u r e t e r t i l s t e d e, m e n p å a t m e d a r b e j d e r n e f å r t i l s t r æ k k e l i g t r æ n i n g i s ø g n i n g e r. D e r k a n h e r v æ r e g r u n d t i l a t u n d e r s t r e g e, a t d e t i k k e e r g j o r t m e d e t k u r s u s i e l e k t r o n i s k i n f o r m a - t i o n s s ø g n i n g. A l e r f a r i n g v i s e r, a t d a t a b a s e s ø g n i n g k u n b l i v e r v e l l y k k e t o g e n r e e l f o r b e d r i n g i f o r h o l d t i l d e t r a d i t i o n e l l e t r y k t e m e d i e r, s å f r e m t d e r o p n å s e n r u t i n e h e r i. D e t e r s i m p e l t h e n e t s p ø r g s m å l o m ø v e l s e. 4 ^ I d e t i l f æ l d e, h v o r m a n m å t t e h a v e b e h o v f o r a t s ø g e i a n d r e o g s j æ l d e n t a n v e n d t e d a t a b a s e r, f. e k s. i n o r d i s k e r e t s d a t a - b a s e r, b e t y d e r d e t t e, a t d e t k a n v æ r e f o r n u f t i g t a t h a v e e n k e l t e m e d a r b e j d e r e, d e r i s æ r h a r f å e t e n t r æ n i n g h e r i o g h a r d e t s o m e n d e l a f d e r e s a r b e j d s f u n k t i o n a t f o r e t a g e s å d a n n e s ø g n i n g e r B e h a n d l i n g s t i d e n B å d e i r e l a t i o n t i l h ø r i n g o g d a t a b a s e s ø g n i n g h a r j e g f r e m d r a g e t, a t s a g s b e h a n d l i n g e n v i l b l i v e h u r t i g e r e. E t h ø j t t e m p o e r i e n v i s f o r s t a n d e n p o s i t i v t i n g. D e r e r j o e t g a m m e l t o r d, d e r s i g e r, a t d e n r e t f æ r d i g h e d, d e r k o m m e r f o r s e n t, i n g e n r e t f æ r d i g h e d e r. D e r k a n d o g v æ r e g r u n d til a t u n d e r s t r e g e, a t h u r t i g h e d i k k e e r e t m å l i s i g s e l v 4) Jfr. hertil Frede Cappelen: EDB-baseret informasjonssystem for forvaltningens praksis, Complex 9/1983 p

22 8 o g d e r m e d i k k e m å o p p r i o r i t e r e s s å l e d e s, a t d e t g å r u d o v e r k v a l i t e t e n e l l e r m e d f ø r e r e t f o r r i n g e t a r b e j d s m i l j ø i f o r v a l t n i n g e n. J e g v i l d e r f o r f r e m h æ v e, a t a n v e n d e l s e n a f e l e k t r o n i s k t e k n i k i k k e b l o t k a n m e d f ø r e h u r t i g e r e a f g ø r e l s e r, m e n o g s å b e d r e a f g ø r e l s e r, f o r u d s a t a f s a g s m æ n g - d e n, d v s. d e t b a n a l e m å l f o r p r o d u k t i v i t e t, i k k e s a t t e s i v e j r e t. H e r m e d s t r e j f e s d e n g a m l e k o n f l i k t, o m h v a d a u t o m a t i s e r i n g e n s k a l m e d f ø r e, o g d e r e r j o h e r t a l e o m e n k o n f l i k t, d e r i s æ r k a n b e s t å m e l l e m l e d e l s e o g a n s a t t e. D e t e r p å d e n e n e s i d e g i v e t, a t e n l a n g r æ k k e a f g ø r e l s e r a f m e r e t r i v i e l r e g e l a n v e n d e n d e k a r a k t e r v i l k u n n e a u t o m a t i s e r e s, s å l e d e s a t r e s s o u r c e r s p a r e s, m e n p å d e n a n d e n s i d e k a n d e t t e b e t y d e, a t d e r k a n b r u g e s m e r e t i d t i l d e s v æ r e s a g e r o g t i l p l a n l æ g n i n g s - o g u d v i k l i n g s a r b e j d e i n d e n f o r f o r v a l t n i n g e n. V æ l g e s d e n n e p o l i t i k, v i l a n v e n d e l s e a f e d b b e t y d e e n k v a l i t e t s f o r b e d r i n g t i l g a v n f o r b o r g e r n e, o g s a m t i d i g v i l m a n k u n n e u n d g å, a t a r b e j d e t d e k v a 1 i f i c e r e s o g d e r m e d i k k e g i v e r s a g s b e h a n d l e r e n d e u d f o r d r i n g e r, d e r e r n ø d v e n d i g e i d e t d a g l i g e a r b e j d e. D e r e r d e r f o r g r u n d t i l a t f r e m h æ v e, a t i k k e a l e n e m å d e r s a m a r b e j d e s o g i n f o r m e r e s o m k r i n g i m p l e m e n t e r i n g e n a f e d b, m e n d e n s t a d i g e u d v i k l i n g o g a n v e n d e l s e a f d e n n y e t e k n o l o g i b ø r s k e å b e n t o g a f p a s s e s b å d e e f t e r m y n d i g - h e d e n s o g d e e n k e l t e m e d a r b e j d e r g r u p p e r s b e h o v. 4. D e n ( r e l a t i v t ) å b n e f o r v a l t n i n g E t a f d e t r æ k, d e r k a r a k t e r i s e r e r m o d e r n e f o r v a l t n i n g, e r d e n n e s r e l a t i v e å b e n h e d o v e r f o r b e f o l k n i n g e n. D e t i d e r, h v o r f o r v a l t n i n g e n v a r e n l u k k e t k a s s e, h v o r f r a d e r k o m a f g ø r e l s e r, s o m v a r m e r e e l l e r m i n d r e u f o r s t å e l i g e f o r a d r e s s a t e n o g a n d r e i n t e r e s s e r e d e, e r f o r b i. D e t t e s k a l i k k e m i s f o r s t å s s å l e d e s, a t d e r i d a g e r e t i d e e l t f o r h o l d m e l l e m f o r v a l t n i n g o g b o r g e r, m e n b e t y d e r b l o t, a t d e t n u e r e t a c c e p t e r e t p o l i t i s k m å l, a t b o r g e r n e s k a l k u n n e få i n d s i g t m e d f o r v a l t n i n g e n s v i r k s o m h e d. M e s t u d t a l t s o m e k s e m p e l h e r p å e r r e g l e r n e o m p a r t s o f f e n t l i g h e d o g o f f e n t - l i g h e d. D e r v i l i d e t f ø l g e n d e b l i v e k n y t t e t n o g l e k o m m e n t a r e r t i l, h v i l k e n b e t y d n i n g a n v e n d e l s e n a f e d b k a n få f o r p r i n c i p p e t o m d e n r e l a t i v t å b n e f o r v a l t n i n g, h v o r d e t k a n

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Kilder: Bilag: Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Akkrediteringsvilkår i skrivelse nr. 9277 af 6. juli 2011 om akkreditering af DanAdopt til at yde adoptionshjælp

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning Informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2011 Maj 2012 Stat, kommuner og regioner GIS og GML Digitaliseringsstrategi, før og nu Integrerede systemer Bevaringsværdige

Læs mere

De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning

De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning Flemming Lindblad Bachelorprojekt Side 2 af 28 1 Indledning De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning Bachelorprojekt, Københavns Universitet E2010 Vejleder: Helle Porsdam

Læs mere

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 CPR-KONTORET April 2009 Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 Forord CPR-systemet havde den 2. april 2008 været i drift i 40 år. Men historien begyndte i virkeligheden for nu 85

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SEMINAR:

TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Handelshøjskole Syd, Kolding cand. merc. aud. TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Klientens tilrettelige (eller eget udviklede) EDB-systems betydning for revisors arbejde. Opgaveløsere: Mikael Juul Jensen (studienr 41

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Nr. 6: Juni 1998 En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Danskernes og svenskernes gør-detselv arbejde i 1997 omfattede

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet af

Læs mere

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Barnets perspektiv Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Betænkning nr. 1475 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Debatbog om privacy og løsningsmodeller Forbrugerrådet & DI Redaktion: Henning Mortensen, DI ITEK, Erik Valeur, Tænk

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål

BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål BETÆNKNING NR. 1039 KØBENHAVN 1985 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-5496-5 Stougaard

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i

Læs mere

Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 18. og 19.

Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 18. og 19. Skriftserie for Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen No 1-2003 KONFERANSERAPPORT Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Danmarks værnetingsregler & ren online handlen uden for E.U. på internationale computer netværk 1

Danmarks værnetingsregler & ren online handlen uden for E.U. på internationale computer netværk 1 www.geocities.com/hssph/dk_verneting.pdf Danmarks værnetingsregler & ren online handlen uden for E.U. på internationale computer netværk 1 2004 Henrik Spang-Hanssen 2 Denne artikel omhandler spørgsmålet

Læs mere

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende?

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Landsdommer Anne Louise Bormann, Danmark Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Cand.merc.(jur.) studiet Kandidatafhandling sommeren 2009 Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Udarbejdet af: Christina Wandt Jørgensen Camilla Mathiesen Vejledere: Juridisk:

Læs mere

LÆGEMIDDELDISTRIBUTION I DANMARK

LÆGEMIDDELDISTRIBUTION I DANMARK LÆGEMIDDELDISTRIBUTION I DANMARK Betænkning afgivet af den af indenrigsministeriet den 22. september 1972 nedsatte ekspertgruppe BETÆNKNING NR. 725 KØBENHAVN 1974 In 00-326-bet ISBN 87 503 1655 9 Nørhaven

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere