Peter Blume EDB-RETLIGE FOREDRAG COMPLEX DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE RAD UNIVERSITETSFORLAGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Blume EDB-RETLIGE FOREDRAG COMPLEX DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE RAD UNIVERSITETSFORLAGET"

Transkript

1 Peter Blume EDB-RETLIGE FOREDRAG COMPLEX DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE RAD UNIVERSITETSFORLAGET

2 IBM Bergen: Dreggsalmenmng 10/12. tlf (05) IBM Stavanger: Auglendsdalen 81. tlf (04) IBM Trondheim: Kongensgt 60. tlf (07) IBM Oslo: Dronning Maudsgt 10 tlf (02)

3 FORLAG GRAFISK INDUSTRI FABHIIIUS» FABHIIIUb ta U H IIIU b I AHHII IUb»ABHIIIUb tao H IIIU b (ABM IIIUb FABHIIIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITiyS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FA RITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS F* FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FA» ITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FA FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS f AP IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FAP fabritius FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FAR S FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FAP BRITIUS FABI IUS FABRITIUS FA R ^ FABRITIUS FABRITIUS F AP RITIUS FABI IUS FABRI FABRITIUS FABRITIUS ITIUS FABI IUS FABRIt FABRITIUS FABRITIUS I [TIUS FABI IUS FABRITIt BRITIUS FABRITIUS US FABI IUS FABRITlUt RITIUS FABRITIUS FAF S FABI IUS FABRITIUS S FABRITIUS FABRITIUS FABF. S FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS f ABRITIUS FABRI S FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS F FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITI IUS FABRITIUS FAt FABRITIUS FABRITIU IUS FABRITIUS FABI K 7 o FABRITIUS FABRITIUS FAB FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS F ABHITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI DATASATS ELEKTRONISK TRYKKING INFORMASJONS DISTRIBUSJON FABRITIUS A S BROBEKKVN 80 P BOKS 1156 SENTRUM 0107 OSLO 1 TELEFON (02 ) TELEX fabrm TELEFAX (02)

4

5 inoijkfmmgjor JUSogEDB Postboks SkillebPkk. OSLO 2 f'<»slyifi' bdrngiro ti2()0 <2 49/? / PdstqiroCom ple*? F o r e n i n g e n står b l. a. for s a l g e t a v CompLex-heft e n e o g v e d l i k e h o l d e r a b o n n e m e n t s o r d n i n g e n e f o r s e r i e n.

6

7 ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceData kraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceData kraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceDa ta kraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceData kraft Service Datakraft Sikkerhet QJ Statens Datasentral a.s

8

9 CompLex nr. 9/86 Institutt for rettsinformatikk Niels Juels gate OSLO 2 Peter Blume EDB-RETLIGE FOREDRAG U n iv e rs ite tsfo rla g e t A S O slo

10 Universitctsforlaget AS, 1986 ISBN Printed in Norway by GCS A /S, Oslo

11 FO R O R D Peter Blume er universitetslektor i rettsinformatikk ve<j Det retsvidenskabelige institut B. Københavns universitet. Det er nær kontakt mellom de nordiske miljøer som arbeider med rettsinformatikk. Åpenbart er det mange av de samme problemer og muligheter i de nordiske landene. Med det tradisjonelle fellesskap del er mellom rettstradisjon og samfunnsforhold i Danmark og Norge, er det naturlig at vi har mye å lære av hverandre, og har godt av å se nasjonale losninger på bakgrunn av løsningen i andre land. Institutt for rettsinformatikk ved Universitet i Oslo har ved flere anledninger hatt gleden av besøk fra Peter Blume - mange vil ha stiftet bekjentskap med ham gjennom seminarer og foredrag. Han har også bidratt til tidsskriftet Lov & data med artikler om den danske situasjonen. Vi er derfor glade for at vi på denne måten kan samle enkelte av hans bidrag til rettsinformatikken. slik at noen flere kan fiå del i hans synspunkter og innsikt i el fagfell s6m er internasjonalt og i rask forandring. Jon Bing

12

13 INDHOLD Forord Edb og jura i den o f f e n t l ig e fo r va ltn in g Retsin fo r m atio n ssa m fu n det - Ak t u e l l e spørgsmål i Danmark Per son reg istr erin g - Re t s p o l i t is k set Det ju r id is k e I nfor m ation ssystem - Krav og behov Aktu e ll e edb- r e t l ig e spørgsmål S. Re t l ig e problemer i fo r bin delse med MEDICINSKE EKSPERTSYSTEMER å

14

15 FORORD I d e t f ø l g e n d e e r o p t r y k t 6 f o r e d r a g v e d r ø r e n d e f o r s k e l l i g e e m n e r i n d e n f o r e d b - r e t t e n / r e t s i n f o r m a t i k k e n. U d - g a n g s p u n k t e t i d i s s e f o r e d r a g e r f o r h o l d e n e i D a n m a r k o g d e r m e d d a n s k r e t, m e n d e b e h a n d l e d e p r o b l e m s t i l l i n g e r e r i m a n g t o g m e g e t fæl l e s f o r d e n o r d i s k e l a n d e, s e l v o m d e k o n k r e t e l ø s n i n g e r i e n k e l t e t i l f æ l d e k a n v æ r e p å v i r k e t af s æ r l i g e n a t i o n a l r e t l i g e r e g l e r. D e t e r n e t o p d e t t e f æ l l e s - s k a b o m k r i n g p r o b l e m e r n e, d e r g ø r e t n o r d i s k s a m a r b e j d e o g e r f a r i n g s u d v e k s l i n g p å d e t t e o m r å d e n y t t i g, o g s o m s a m t i d i g e r b a g g r u n d e n f o r a t d i s s e f o r e d r a g p u b l i c e r e s i C o m p l e x - s e r i e n. D e e n k e l t e f o r e d r a g s u p p l e r e r e l l e r u d d y b e r d e s y n s p u n k t e r, d e r e r a n f ø r t i m i n e b ø g e r R e t s i n f o r m a t i o n s s a m - f u n d e t ( K ø b e n h a v n ) o g J u r i d i s k I n f o r m a t i o n s s ø g n i n g ( 2. u d g. K ø b e n h a v n ). I d e t f ø r s t e i n d l æ g b e h a n d l e s v i s s e a s p e k t e r a f e d b ' s a n v e n d e l s e i d e n o f f e n t l i g e f o r v a l t n i n g, d v s. k o n s e k v e n - s e r n e f o r s a g s b e h a n d l i n g e n o g f o r b o r g e r n e s m u l i g h e d e r f o r a t o p n å i n d s i g t i f o r v a l t n i n g e n s v i r k s o m h e d ( a k t i n d s i g t o g o f f e n t l i g h e d ). H e r u d o v e r o m t a l e s p r o b l e m e r i f o r b i n d e l s e m e d e l e k t r o n i s e r e t r e t s a n v e n d e l s e ( " p r o g r a m r e g l e r " ). D e t a n d e t i n d l æ g i n d e h o l d e r e n o v e r s i g t o v e r a k t u e l l e s p ø r g s m å l i f o r b i n d e l s e m e d o p h a v s r e t t i l d a t a p r o g r a m m e r, e d b - o m s æ t n i n g, p e r s o n r e g i s t r e r i n g, e d b - k r i m i n a l i t e t o g d a t a b a s e s y s t e m e t R E T S I N F O R M A T I O N. I d e t t r e d j e i n d l æ g d i s k u t e r e s p å b a g g r u n d a f e n s a m m e n l i g n i n g m e l l e m r e g i s t e r l o v e n e i D a n m a r k, N o r g e o g S v e r i g e e n r æ k k e r e t s p o l i t i s k e p r o b l e m e r i r e l a t i o n t i l r e g - l e r n e o m p e r s o n r e g i s t r e r i n g. D e t f j e r d e i n d l æ g p r æ s e n t e r e r n o g l e g e n e r e l l e k r a v t i l d e t j u r i d i s k e I n f o r m a t i o n s s y s t e m m e d e t f o r s ø g p å e n s a m m e n f a t n i n g a f d e r e t s p o l i t i s k e o p g a v e r, d e r f o r e l i g g e r p å d e t t e o m r å d e.

16 2 D e t f e m t e i n d l æ g a n g å r p r i m æ r t d e t o r e t s p o l i t i s k m e s t a k t u e l l e p r o b l e m s t i l l i n g e r i D a n m a r k. D e l s o m t a l e s n o g l e s p ø r g s m å l i f o r b i n d e l s e m e d d e n f o r e s t å e n d e r e v i s i o n af o p h a v s r e t s l o v e n o g d e l s d i s k u t e r e s n o g l e p u n k t e r i d e t f r e m s a t t e l o v f o r s l a g o m æ n d r i n g a f r e g i s t e r l o v e n e. E n d e l i g a n g å r d e t s j e t t e f o r e d r a g j u r i d i s k e p r o b l e m e r i f o r b i n d e l s e m e d a n v e n d e l s e a f e k s p e r t s y s t e m e r i m e d i - c i n s k p r a k s i s. I t a k t m e d a t f o r s k n i n g e n o m k r i n g d e n s å - k a l d t e k u n s t i g e i n t e l l i g e n s g i v e r s i g p r a k t i s k e u d s l a g, o p s t å r j u r i d i s k e p r o b l e m e r, d e r p å n u v æ r e n d e t i d s p u n k t m å a n s e s f o r u a f k l a r e d e. F o r e d r a g e t b e s k æ f t i g e r s i g p r i m æ r t m e d a n s v a r f o r s k a d e r o p s t å e t g r u n d e t a n v e n d e l s e a f e k s p e r t s y s t e m e r, m e n b e r ø r e r t i l l i g e d e p r o b l e m e r, d e r o p s t å r i f o r b i n d e l s e m e d p a p i r l ø s e j o u r n a l e r. P e t e r B l u m e K ø b e n h a v n, n o v e m b e r R e d a k t i o n e l l e n o t e r : H v o r i n t e t a n d e t e r o p g i v e t e r t r y k k e s t e d e t K ø b e n h a v n. S t u d i e r = R e t s v i d e n s k a b e l i g t I n s t i t u t B. S t u d i e r [ k a n r e k v i r e r e s f r a R e t s v i d e n s k a b e l i g t I n s t i t u t B, K ø b e n h a v n s U n i v e r s i t e t, S t u d i e s t r æ d e 6, K ø b e n h a v n K.] U f R = U g e s k r i f t f o r R e t s v æ s e n J = J u r i s t e n

17 3 E D B O G J U R A I D E N O F F E N T L I G E F O R V A L T N I N G *] 1. I n t r o d u k t i o n N å r e n n y t e k n o l o g i o p s t å r o g u d v i k l e s t i l s a m f u n d s m æ s s i g b r u g, p å v i r k e s m e r e e l l e r m i n d r e d i r e k t e d e f o r s k e l l i g e s a m f u n d s m æ s s i g e s t y r i n g s i n s t r u m e n t e r p å s a m m e m å d e, s o m d i s s e i n s t r u m e n t e r o g s å p å v i r k e r, s t i l l e r k r a v t i l o g k a n b e g r a e n s e t e k n o l o g i e n s f u l d e g e n n e m s l a g. D e n n e a l m i n d e l i g e s a m m e n h æ n g m e l l e m t e k n o l o g i o g s a m f u n d h a r m e d s t o r s t y r k e v i s t s i g i f o r b i n d e l s e m e d d a t a t e k n o l o g i e n. 1 ^ D e n n e t e k n o l o g i r e j s e r s t o r e u d f o r d r i n g e r t i l r e t s s y s t e m e t o g h a r s k a b t e n l a n g r æ k k e n y e r e t l i g e p r o b l e m e r, s o m m a n i d i s s e å r f o r s ø g e r a t f i n d e s v a r p å. D e n n e s a m m e n h æ n g e l l e r i n t e r a k t i o n m e l l e m e d b o g j u r a v i s e r s i g p å d e f l e s t e r e t l i g e o m r å d e r, d v s. b å d e i n d e n f o r d e n p r i v a t r e t l i g e, d e n o f f e n t l i g r e t l i g e o g d e n s t r a f f e - e l l e r s a n k t i o n s r e t l i g e s f æ r e. D e t t e h a r i k k e o v e r r a s k e n d e b e t y d e t, a t d e r i d i s s e å r e r v e d a t o p s t å e n n y r e t l i g d i s c i p l i n, e d b - r e t t e n, h v o r m a n f o r s ø g e r a t s y s t e m a t i s e r e o g b e h a n d l e d i s s e n y e r e t l i g e p r o b l e m s t i l l i n g e r. D i s s e p r o b l e m e r k a n v æ r e a f l e g i - s l a t i v k a r a k t e r, d v s. r e j s e s p ø r g s m å l o m n y e / æ n d r e d e r e t l i g e r e g l e r, m e n d e k a n o g s å v æ r e a f s y s t e m m æ s s i g k a r a k t e r, i d e t d e a n g å r, h v o r l e d e s b e s t e m t e r e t l i g e o r g a n i s a - t i o n e r s k a l f u n g e r e. B e g g e t y p e r a f p r o b l e m s t i l l i n g e r v i l b l i v e o m t a l t i d e t f ø l g e n d e, h v o r t e m a e t e r k o n c e n t r e r e t o m s a m m e n h æ n g e n m e l l e m e d b o g j u r a i d e n o f f e n t l i g e f o r v a l t n i n g. *) Manuskript til foredrag holdt i Arbejdstilsynet d. 10/ ved en temadag om fremtidens administrative arbejdsplads. Til dette møde var udsendt en rapport "Strømpil mod det integrerede kontor" (Direktoratet for Arbejdstilsynet 1985), der til en vis grad er taget i betragtning i det følgende. 1) Se nærmere om teknologiteori i Den jyske Historiker nr.35/36 (1986) om "Det moderne samfunds teknologi" samt om datateknologiens almindelige gennemslagskraft Peter Blume: Retsinformationssamfundet (1986) p

18 4 M e d d i s s e i n d l e d e n d e b e m a e r k n i n g e r h a r j e g b l o t ø n s k e t a t u n d e r s t r e g e, a t d e t k u n e r e n d e l a f d e e d b - r e t l i g e p r o b l e m s t i l l i n g e r, d e r h e r b l i v e r b e h a n d l e t. D e t e r h e l l e r i k k e a l t v e d r ø r e n d e d e n o f f e n t l i g e f o r v a l t n i n g, s o m i n d - d r a g e s, i d e t p r o b l e m e r n e i f o r b i n d e l s e m e d a n s k a f f e l s e a f t e k n o l o g i e n i k k e m e d t a g e s. D e t e r s å l e d e s f o r u d s a t, a t t e k n o l o g i e n e r / b l i v e r a n s k a f f e t, h v i l k e t j o o g s å e r e n r i m e l i g f o r u d s æ t n i n g i b e t r a g t n i n g a f d e t s å k a l d t e m o d e r n i s e r i n g s p r o g r a m, d e r i d i s s e å r i m p l e m e n t e r e s. 2. E m n e k r e d s e S e r m a n h e r e f t e r p å f o r v a l t n i n g e n k a n d e r u d p e g e s i h v e r t f a l d 3 o m r å d e r, h v o r e d b v i l k o m m e t i l a t p å v i r k e d e n r e t - l i g e v i r k s o m h e d. D e t f ø r s t e o m r å d e e r f o r v a l t n i n g s p r o c e s - s e n e l l e r s a g s b e h a n d l i n g e n, d v s. d e f o r m e l l e b e t i n g e l s e r f o r b e h a n d l i n g e n a f d e s a g e r, s o m d e n e n k e l t e f o r v a l t - n i n g s m y n d i g h e d b e s k æ f t i g e r s i g m e d. D e r k a n h e r v æ r e t a l e o m b å d e s a g e r, d e r e r i n t e r n e, d v s. a n g å r m y n d i g h e d e n s e g e n u d v i k l i n g e l l e r i n d p l a c e r i n g i d e n s a m l e d e f o r v a l t n i n g, o g s a g e r, d e r i n d g å r i m y n d i g h e d e n s s a m s p i l m e d b o r g e r n e, o r g a n i s a t i o n e r o. l i g n. D e t a n d e t o m r å d e a n g å r e n t y d i g t r e l a t i o n e n m e l l e m b o r g e r o g m y n d i g h e d o g v e d r ø r e r h e r s p e c i e l t s p ø r g s m å l e t o m b a l a n c e n m e l l e m d e n å b n e f o r v a l t n i n g o g b e s k y t t e l s e n af i n d i v i d e r s o g a n d r e s h e m m e l i g h e d e r. E n d e l i g v e d r ø r e r d e t t r e d j e o m r å d e f o r v a l t n i n g e n s a f - g ø r e l s e r, d v s. d e n s r e t s a n v e n d e l s e. H e r o p s t å r s p ø r g s m å l e t o m d a t a t e k n o l o g i e n k a n / b ø r p å v i r k e a f g ø r e l s e r n e s i n d h o l d, s a m t p å h v i l k e n m å d e t e k n o l o g i e n s a n v e n d e l s e k a n r a t i o n a - l i s e r e r e g e l a n v e n d e l s e n. J e g h a r p å d e n n e b a g g r u n d v a l g t a t s t r u k t u r e r e m i t i n d l æ g u d f r a d i s s e t r e p r o b l e m o m r å d e r o g a n t a g e r h e r v e d a t k u n n e få d æ k k e t i h v e r t f a l d v æ s e n t l i g e a s p e k t e r a f s a m m e n h a n g e n m e l l e m e d h o g j u r a p å f o r v a l t n i n g s o m r å d e t. 3. S a g s b e h a n d l i n g G e n e r e l t e r f o r m å l e t m e d f o r v a l t n i n g s p r o c e s s e n a t t i l v e j e - b r i n g e a d æ k v a t e r a m m e r f o r, a t d e r p å e t s a g l i g t g r u n d l a g o g p å e n h u r t i g m å d e k a n t r æ f f e s r i g t i g e a f g ø r e l s e r mv.

19 5 A n v e n d e l s e a f e l e k t r o n i s k t e k n i k v i l k u n n e s t y r k e m u l i g h e - d e r n e f o r a t r e a l i s e r e d e t t e f o r m å l. J e g v i l h e r i n d - s k r æ n k e m i g til at n æ v n e 3 a s p e k t e r H o r i n g / k o n s u l t a t i o n En v i g t i g d e l a f d e n a d m i n i s t r a t i v e s a g s b e h a n d l i n g b e s t å r i i n d h e n t e l s e a f o p l y s n i n g e r o g s y n s p u n k t e r f r a b e r ø r t e m y n d i g h e d e r, o r g a n i s a t i o n e r e t c. F o r v a l t n i n g s r e t l i g t t a l e r m a n i f o r b i n d e l s e m e d a f g ø r e l s e r o m h ø r i n g, d e r k a n v æ r e o b l i g a t o r i s k o g m e r e e l l e r m i n d r e f o r m a l i s e r e t. H ø r i n g e r o g k o n s u l t a t i o n e r k a n a n t a g e m a n g e f o r m e r f r a f r e m s e n d e l s e a f d o k u m e n t e r til m ø d e r / k o n f e r e n c e r e t c. D e t e r s i k k e r t e n a l m i n d e l i g e r f a r i n g, a t d e r o f t e k a n v æ r e t a l e o m e n l a n g s o m m e l i g p r o c e s. H e r v i l d a t a t e k n o l o g i e n k u n n e m e d f ø r e e n e f f e k t i v i s e r i n g, s å f r e m t d e r o p b y g - g e s l o k a l e n e t v æ r k o g e t a b l e r e s m u l i g h e d f o r k o m m u n i k a t i o n m e l l e m t e r m i n a l e r p l a c e r e t i f o r s k e l l i g e m y n d i g h e d e r. V e d h j æ l p a f s å k a l d t e l e k t r o n i s k p o s t v i l m a n k u n n e i n d h e n t e o p l y s n i n g e r d i r e k t e f r a d e r e l e v a n t e p e r s o n e r i a n d r e m y n d i g h e d e r, o g s a m t i d i g v i l m a n u m i d d e l b a r t k u n n e m e d d e l e, o m d e i n d h e n t e d e o p l y s n i n g e r e r a f e n t i l f r e d s s t i l l e n d e k a r a k t e r. D e n h ø r t e m y n d i g h e d v i l k u n n e i n d t a s t e s i n e s v a r d i r e k t e u d e n a t s k u l l e i n d d r a g e s k r i v e s t u e e t c. S p ø r g s m å - l e t o m h v a d d e r s k e r, n å r d o k u m e n t e r n e f o r s v i n d e r, o g n å r m y n d i g h e d s g r æ n s e r d e r m e d b l i v e r p e r f o r e r e d e, v e n d e r j e g t i l b a g e t i l s e n e r e ( 4. 2 ). D e t v i l o g s å b l i v e m u l i g t a t a f - h o l d e e g e n t l i g e c o m p u t e r k o n f e r e n c e r / - m ø d e r, h v o r d e l t a g e r n e k a n a f s e n d e d e r e s s y n s p u n k t e r i e n i n t e r a k t i v p r o c e s. D e t v i l i f ø r s t e o m g a n g e f t e r a l s a n d s y n l i g h e d v æ r e v e d m i n d r e o m f a t t e n d e h ø r i n g e r, a t d e n s t o r e t i d s b e s p a r e l s e v i l o p t r æ d e, m e d e n s d e n n æ p p e v i l v æ r e s å s i g n i f i k a n t v e d f. e k s. l o v u d a r b e j d e l s e o. l i g n. D e r k a n e n d e l i g v æ r e g r u n d t i l a t p e g e p å, a t d i s s e t e k n o l o g i s k e m u l i g h e d e r m å b e h a n d l e s m e d e n v i s v a r s o m h e d, d a d e i n d e b æ r e r e r r i s i k o f o r, a t d e n m e n n e s k e l i g e k o n t a k t b l i v e r r e d u c e r e t o g d e r - 2) m e d, a t d e e n k e l t e m e d a r b e j d e r e b l i v e r i s o l e r e d e. D e r f o r e l i g g e r h e r u t v i v l s o m t e t o m r å d e, a n v e n d e t e k n o l o g i e n t i l d e n s y d e r s t e g r æ n s e. h v o r m a n i k k e s k a l 2) Jfr. hertil Peter Blume i Studier nr. 12 (Retsvidenskabeligt Institut B 1986) p

20 O p l y s n i n g e r o m r e g l e r E n s æ r l i g t y p e o p l y s n i n g e r m a n h a r b r u g for i s a g s b e h a n d - 1 i n g e n e r o p l y s n i n g e r o m r e g e l g r u n d l a g e t. M a n k a n h e r i k k e b l o t h a v e b e h o v f o r v i d e n o m r e g l e r, s o m e n s e g e n m v n d i g - h e d a d m i n i s t r e r e r, m e n o g s å k e n d s k a b t i l a n d r e m y n d i g - h e d e r s r e g e l v æ r k. I s æ r d e n s i d s r n æ v n t e f o r m for i n f o r m a - t i o n s s ø g n i n g k a n i d a g v æ r e b e s -. æ r l i g i k k e m i n d s t p å c i r - k u l æ r e - o g b e k e n d t g ø r e l s e s n i v e a u. E n a f g ø r e n d e f o r b e d r i n g v i l h e r k u n n e t i l v e j e b r i n g e s v e d e t a b l e r i n g af d a t a b a s e r, h v o r f o r o p b y g n i n g e n a f d e n s t a t s l i g e d a t a b a s e, R E T S I N F O R - M A T I O N, d e r p å g å r i d i s s e å r, v i l k u n n e få s t o r b e t y d n i n g f o r s a g s b e h a n d l i n g e n. J e g s k a l i k k e h e r g å i d e t a l j e r m e d h e n s y n t i l R E T S - I N F O R M A T I O N, m e n i n d s k r æ n k e m i g r i l a t n æ v n e e n k e l t e k a r a k t e r i s t i k a. " ^ D e n f o r e l ø b i g e m å l s æ t n i n g, s o m d e n n e b l. a. f r e m g å r a f B e t / , e r, a t h e l e d e t f o r m e l l e r e g e l v æ r k i l ø b e t a f 5 å r s k a l v æ r e o p t a g e t i f u l d t e k s t i d a t a b a s e n, d e r er s t r u k t u r e r e t i d e l b a s e r o p d e l t e f t e r d e e n k e l t e m i n i s t e r i e r. A l e n e p å c i r k u l æ r e n i v e a u k a n d e r t æ n - k e s r e g l e r, d e r i k k e m e d t a g e s i b a s e n, m e n d e t t e v i l f o r - u d s æ t t e e n s æ r l i g a r g u m e n t a t i o n h e r f o r fra d e n p å g æ l d e n d e m y n d i g h e d s s i d e. D e t v i l e f t e r m i n o p f a t t e l s e i a l m i n d e - l i g h e d v æ r e u h e n s i g t s m æ s s i g t i k k e a t o p t a g e r e g l e r i b a s e n, d a d e t t e k a n s k a b e e t u s i k k e r h e d s m o m e n t for d e n e n k e l t e s a g s b e h a n d l e r, d e r b ø r k u n n e s t o l e på, a t b a s e n e r k o m p l e t. S a m t i d i g v i l e n u d v æ l g e l s e, d e r k a n v æ r e b e h æ f t e t m e d f e j l s k ø n, v æ r e e n u n ø d v e n d i g r e s s o u r c e b e l a s t n i n g f o r m y n d i g h e d e n. I f o r b i n d e l s e m e d i n d l æ g g e l s e n af r e g l e r n e v i l m a n b e s t r æ b e s i g p å e n s t a n d a r d i s e r i n g, så d e t n u v æ r e n d e k a o s m e d h e n s y n t i l t i t l e r o g o p b y g n i n g k a n f o r - s v i n d e. D e r i m o d h a r m a n i p r a k s i s s l æ k k e t på d e n o p r i n d e - l i g e r e g e l s a n e r i n g s a m b i t i o n, i d e t u d l u g n i n g a f o v e r l a p p e n d e o g f o r æ l d e d e r e g l e r i k k e b l i v e r e t a b s o l u t k r a v f r a s t a r t e n, m e n d e t e r i k k e d e s t o m i n d r e g i v e t, at b a s e n p å l æ n g e r e s i g t v i l v æ r e e t v e l e g n e t i n s t r u m e n t t i l d e r e g u l e r i n g. På e t s e n e r e t i d s p u n k t e r d e t t a n k e n, at o g s å a f g ø r e l - s e r o g a n d r e f o r m e r f o r r e t l i g i n f o r m a t i o n, h v o r d e r i s æ r

21 7 i d e n n e s a m m e n h a n g k a n v ^ r e g r u n d t i l a t f r e m h æ v e v i s d o m s - b ø g e r o. l i g n., s k a l i n d l æ g g e s i b a s e n. D e t v i l a l l e r e d e k u n n e s k e i d e n f ø r s t e f a s e, s å f r e m t e n m y n d i g h e d m å t t e ø n s k e d e t t e o g k a n f i n d e r e s s o u r c e r n e h e r t i l. S e t u d e f r a u n d e r d e n a l m i n d e l i g e i n f o r m a t i o n s s ø g e r s s y n s v i n k e l v i l d e t v æ r e ø n s k e l i g t, o m d e e n k e l t e m y n d i g h e d e r f o r h o l d e r s i g p o s i t i v t til s å d a n n e m u l i g h e d e r. D a t a b a s e n e r b e r e g n e t p å o n 1 i n e - s ø g n i n g e r o g v i l d e r m e d k u n n e b l i v e e t s æ r d e l e s v æ s e n t l i g t a r b e j d s r e d s k a b i f o r v a l t n i n g e n. D e n e n k e l t e s a g s b e h a n d l e r v i l m e g e t h u r t i g t v æ r e i s t a n d t i l a t i n d k r e d s e d e t r e l e v a n t e r e g e l g r u n d l a g, o g i s æ r i s i t u a t i o n e r h v o r s j æ l d e n t a n v e n d t e r e g l e r e l l e r a n d r e n o r m a t i v e f o r t o l k n i n g s b i d r a g s k a l b e n y t t e s, v i l d a t a b a s e n k u n n e v i s e s i g a t v æ r e e t b e t y d e l i g t f r e m s k r i d t. O m d e t t e n u r e n t f a k t i s k b l i v e r t i l f æ l d e t f o r u d s æ t t e r s e l v s a g t, a t d e n e n k e l t e m e d a r b e j d e r k a n u d f ø r e d i s s e s ø g - n i n g e r. H e r t æ n k e s i k k e s å m e g e t på, a t a p p a r a t u r e t e r t i l s t e d e, m e n p å a t m e d a r b e j d e r n e f å r t i l s t r æ k k e l i g t r æ n i n g i s ø g n i n g e r. D e r k a n h e r v æ r e g r u n d t i l a t u n d e r s t r e g e, a t d e t i k k e e r g j o r t m e d e t k u r s u s i e l e k t r o n i s k i n f o r m a - t i o n s s ø g n i n g. A l e r f a r i n g v i s e r, a t d a t a b a s e s ø g n i n g k u n b l i v e r v e l l y k k e t o g e n r e e l f o r b e d r i n g i f o r h o l d t i l d e t r a d i t i o n e l l e t r y k t e m e d i e r, s å f r e m t d e r o p n å s e n r u t i n e h e r i. D e t e r s i m p e l t h e n e t s p ø r g s m å l o m ø v e l s e. 4 ^ I d e t i l f æ l d e, h v o r m a n m å t t e h a v e b e h o v f o r a t s ø g e i a n d r e o g s j æ l d e n t a n v e n d t e d a t a b a s e r, f. e k s. i n o r d i s k e r e t s d a t a - b a s e r, b e t y d e r d e t t e, a t d e t k a n v æ r e f o r n u f t i g t a t h a v e e n k e l t e m e d a r b e j d e r e, d e r i s æ r h a r f å e t e n t r æ n i n g h e r i o g h a r d e t s o m e n d e l a f d e r e s a r b e j d s f u n k t i o n a t f o r e t a g e s å d a n n e s ø g n i n g e r B e h a n d l i n g s t i d e n B å d e i r e l a t i o n t i l h ø r i n g o g d a t a b a s e s ø g n i n g h a r j e g f r e m d r a g e t, a t s a g s b e h a n d l i n g e n v i l b l i v e h u r t i g e r e. E t h ø j t t e m p o e r i e n v i s f o r s t a n d e n p o s i t i v t i n g. D e r e r j o e t g a m m e l t o r d, d e r s i g e r, a t d e n r e t f æ r d i g h e d, d e r k o m m e r f o r s e n t, i n g e n r e t f æ r d i g h e d e r. D e r k a n d o g v æ r e g r u n d til a t u n d e r s t r e g e, a t h u r t i g h e d i k k e e r e t m å l i s i g s e l v 4) Jfr. hertil Frede Cappelen: EDB-baseret informasjonssystem for forvaltningens praksis, Complex 9/1983 p

22 8 o g d e r m e d i k k e m å o p p r i o r i t e r e s s å l e d e s, a t d e t g å r u d o v e r k v a l i t e t e n e l l e r m e d f ø r e r e t f o r r i n g e t a r b e j d s m i l j ø i f o r v a l t n i n g e n. J e g v i l d e r f o r f r e m h æ v e, a t a n v e n d e l s e n a f e l e k t r o n i s k t e k n i k i k k e b l o t k a n m e d f ø r e h u r t i g e r e a f g ø r e l s e r, m e n o g s å b e d r e a f g ø r e l s e r, f o r u d s a t a f s a g s m æ n g - d e n, d v s. d e t b a n a l e m å l f o r p r o d u k t i v i t e t, i k k e s a t t e s i v e j r e t. H e r m e d s t r e j f e s d e n g a m l e k o n f l i k t, o m h v a d a u t o m a t i s e r i n g e n s k a l m e d f ø r e, o g d e r e r j o h e r t a l e o m e n k o n f l i k t, d e r i s æ r k a n b e s t å m e l l e m l e d e l s e o g a n s a t t e. D e t e r p å d e n e n e s i d e g i v e t, a t e n l a n g r æ k k e a f g ø r e l s e r a f m e r e t r i v i e l r e g e l a n v e n d e n d e k a r a k t e r v i l k u n n e a u t o m a t i s e r e s, s å l e d e s a t r e s s o u r c e r s p a r e s, m e n p å d e n a n d e n s i d e k a n d e t t e b e t y d e, a t d e r k a n b r u g e s m e r e t i d t i l d e s v æ r e s a g e r o g t i l p l a n l æ g n i n g s - o g u d v i k l i n g s a r b e j d e i n d e n f o r f o r v a l t n i n g e n. V æ l g e s d e n n e p o l i t i k, v i l a n v e n d e l s e a f e d b b e t y d e e n k v a l i t e t s f o r b e d r i n g t i l g a v n f o r b o r g e r n e, o g s a m t i d i g v i l m a n k u n n e u n d g å, a t a r b e j d e t d e k v a 1 i f i c e r e s o g d e r m e d i k k e g i v e r s a g s b e h a n d l e r e n d e u d f o r d r i n g e r, d e r e r n ø d v e n d i g e i d e t d a g l i g e a r b e j d e. D e r e r d e r f o r g r u n d t i l a t f r e m h æ v e, a t i k k e a l e n e m å d e r s a m a r b e j d e s o g i n f o r m e r e s o m k r i n g i m p l e m e n t e r i n g e n a f e d b, m e n d e n s t a d i g e u d v i k l i n g o g a n v e n d e l s e a f d e n n y e t e k n o l o g i b ø r s k e å b e n t o g a f p a s s e s b å d e e f t e r m y n d i g - h e d e n s o g d e e n k e l t e m e d a r b e j d e r g r u p p e r s b e h o v. 4. D e n ( r e l a t i v t ) å b n e f o r v a l t n i n g E t a f d e t r æ k, d e r k a r a k t e r i s e r e r m o d e r n e f o r v a l t n i n g, e r d e n n e s r e l a t i v e å b e n h e d o v e r f o r b e f o l k n i n g e n. D e t i d e r, h v o r f o r v a l t n i n g e n v a r e n l u k k e t k a s s e, h v o r f r a d e r k o m a f g ø r e l s e r, s o m v a r m e r e e l l e r m i n d r e u f o r s t å e l i g e f o r a d r e s s a t e n o g a n d r e i n t e r e s s e r e d e, e r f o r b i. D e t t e s k a l i k k e m i s f o r s t å s s å l e d e s, a t d e r i d a g e r e t i d e e l t f o r h o l d m e l l e m f o r v a l t n i n g o g b o r g e r, m e n b e t y d e r b l o t, a t d e t n u e r e t a c c e p t e r e t p o l i t i s k m å l, a t b o r g e r n e s k a l k u n n e få i n d s i g t m e d f o r v a l t n i n g e n s v i r k s o m h e d. M e s t u d t a l t s o m e k s e m p e l h e r p å e r r e g l e r n e o m p a r t s o f f e n t l i g h e d o g o f f e n t - l i g h e d. D e r v i l i d e t f ø l g e n d e b l i v e k n y t t e t n o g l e k o m m e n t a r e r t i l, h v i l k e n b e t y d n i n g a n v e n d e l s e n a f e d b k a n få f o r p r i n c i p p e t o m d e n r e l a t i v t å b n e f o r v a l t n i n g, h v o r d e t k a n

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

An overview of this year s Nordic IT law literature

An overview of this year s Nordic IT law literature An overview of this year s Nordic IT law literature Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 Intermediary service provider liability Søren Sandfeld Jacobsen, Pirate Bay Lov&Data, nr.

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012

VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012 VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012 TEAM RIGGING/RIVING. Kvelden 30.04 + 1.mai kl. 07:00 10:00 og 1.mai kl 15:00-ferdig 1 Sveinung Gausel 2 Terje Bøhmer 3 Magnor Berge 4 Arnfinn Bilstad 5 Arild Holm 6 Helge

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, anmodede den 17. september 2008 Sønderborg Kommune om at indsende oplysninger vedrørende

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN

FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN Kurt Klaudi Klausen og Per Selle (red.) FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN TANO og Jurist- og Økonomiforbundets Forlag Indhold Forord 11 Kapittel 1 Frivillig organisering i Norden 13 Kurt Klaudi Klausen og

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Værkslæren i ophavsretten

Værkslæren i ophavsretten Morten Rosenmeier Værkslæren i ophavsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog vedrører værkslæren i ophavsretten, dvs. de grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, før et værk nyder

Læs mere

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ERIK LOHMANN-DAVIDSEN Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Jura for Psykologer Erik Lohmann-Davidsen Jura for Psykologer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Lohmann-Davidsen

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Referat af klimagruppens 1. møde/2007 (Oslo 24. januar)

Referat af klimagruppens 1. møde/2007 (Oslo 24. januar) Klima2007-1: 1.2 22. februar 2007 Referat af klimagruppens 1. møde/2007 (Oslo 24. januar) Deltagere: Jon D. Engebretsen (JDE), OED, Norge, ordstyrer Sune Thorvildsen (ST), ENS, Danmark, Tina Knudssen (TK),

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra:1/2-2013 Til:1/7-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Evald Sten Schaumburg-Müller Jørgen Dalberg-Larsen Ole Fenger Marianne Holdgaard Bettina Lemann Kristiansen Ole Bruun Nielsen Jens Vedsted-Hansen Om retspolitik Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Indhold Forord 11 Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Michael Cotta-Schønberg Indledning: Er forskningsbibliotekerne i krise?

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Big data: Nye muligheder, nye trusler?

Big data: Nye muligheder, nye trusler? Big data: Nye muligheder, nye trusler? René Rydhof Hansen Institut for Datalogi, Aalborg Universitet BrainsBusiness, 06 MAJ 2014 René Rydhof Hansen (rrh@cs.aau.dk) Big data: Nye muligheder, nye trusler?

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen Kurser og foredrag Peter Arnt Nielsen 1 Kurser 2014 Internationale processtrategier Jyske virksomhedsjurister 2013 Voldgift fra et dommerperspektiv Domstolsakademiet 2013 International familieret Danske

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport TRYG A/S Udskrevet d. 28-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Steen Sørensen. Kreditvurdering. Materialesamling. Samfundslitteratur

Steen Sørensen. Kreditvurdering. Materialesamling. Samfundslitteratur Steen Sørensen Kreditvurdering Materialesamling Samfundslitteratur Steen Sørensen Kreditvurdering Materialesamling 1. udgave 2003 Samfundslitteratur, 2003 Omslag: Torben Lundsted Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Tilbudspriser ved bestilling

Tilbudspriser ved bestilling Tilbudspriser ved bestilling i nettbutikk! PLastkasser for alle behov Øk effektiviteten med smarte løsninger www.b2b.lis.no Eurokasser Plastkasser tilpasset europaller i størrelse, slik at de utnytter

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Sted Internationalt netværk Administreres af Særlige forhold

Sted Internationalt netværk Administreres af Særlige forhold Australien University of South Australia, Adelaide - nej - Professionshøjskolen () Forhandlinger er i gang. Belgien University College Brussels (EHSAL) Erasmus Radiography Group University College Lillebælt

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Nordisk samarbejde om Open Access

Nordisk samarbejde om Open Access Nordisk Ministerråd Nordisk samarbejde om Open Access Hvor det giver mening Niels Stern: Nordisk samarbejde om Open Access - hvor det giver mening, MOA2014, Växjö - Sverige, 1. april 2014 Organisation

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 16.00 18.00 OBS Mødelokale Agerup 2

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 16.00 18.00 OBS Mødelokale Agerup 2 Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 16.00 18.00 OBS Mødelokale Agerup 2 Fremmødt: AA, DT, TA, JM, LS, JRE Afbud: Aage Madsen, Bent Nielsen, Anette Eriksen Ikke mødt: Kaffedame: Anne

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Per Vejrup-Hansen DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Jobomsætning, mobilitet og ledighed Jurist- og Økonomforbundets Forlag A rbejdsmarkedet anses ofte for ufleksibelt og præget af træghed, vaner og barrierer.

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere