Peter Blume EDB-RETLIGE FOREDRAG COMPLEX DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE RAD UNIVERSITETSFORLAGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Blume EDB-RETLIGE FOREDRAG COMPLEX DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE RAD UNIVERSITETSFORLAGET"

Transkript

1 Peter Blume EDB-RETLIGE FOREDRAG COMPLEX DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE RAD UNIVERSITETSFORLAGET

2 IBM Bergen: Dreggsalmenmng 10/12. tlf (05) IBM Stavanger: Auglendsdalen 81. tlf (04) IBM Trondheim: Kongensgt 60. tlf (07) IBM Oslo: Dronning Maudsgt 10 tlf (02)

3 FORLAG GRAFISK INDUSTRI FABHIIIUS» FABHIIIUb ta U H IIIU b I AHHII IUb»ABHIIIUb tao H IIIU b (ABM IIIUb FABHIIIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITiyS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FA RITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS F* FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FA» ITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FA FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS f AP IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FAP fabritius FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FAR S FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FAP BRITIUS FABI IUS FABRITIUS FA R ^ FABRITIUS FABRITIUS F AP RITIUS FABI IUS FABRI FABRITIUS FABRITIUS ITIUS FABI IUS FABRIt FABRITIUS FABRITIUS I [TIUS FABI IUS FABRITIt BRITIUS FABRITIUS US FABI IUS FABRITlUt RITIUS FABRITIUS FAF S FABI IUS FABRITIUS S FABRITIUS FABRITIUS FABF. S FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS f ABRITIUS FABRI S FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS F FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITI IUS FABRITIUS FAt FABRITIUS FABRITIU IUS FABRITIUS FABI K 7 o FABRITIUS FABRITIUS FAB FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI IUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS F ABHITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABRITIUS FABI DATASATS ELEKTRONISK TRYKKING INFORMASJONS DISTRIBUSJON FABRITIUS A S BROBEKKVN 80 P BOKS 1156 SENTRUM 0107 OSLO 1 TELEFON (02 ) TELEX fabrm TELEFAX (02)

4

5 inoijkfmmgjor JUSogEDB Postboks SkillebPkk. OSLO 2 f'<»slyifi' bdrngiro ti2()0 <2 49/? / PdstqiroCom ple*? F o r e n i n g e n står b l. a. for s a l g e t a v CompLex-heft e n e o g v e d l i k e h o l d e r a b o n n e m e n t s o r d n i n g e n e f o r s e r i e n.

6

7 ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceData kraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceData kraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceDa ta kraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraft ServiceDatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhet DatakraftSikkerhetServiceDatakraftSikkerhetService SikkerhetServiceDatakraftSikkerhetServiceData kraft Service Datakraft Sikkerhet QJ Statens Datasentral a.s

8

9 CompLex nr. 9/86 Institutt for rettsinformatikk Niels Juels gate OSLO 2 Peter Blume EDB-RETLIGE FOREDRAG U n iv e rs ite tsfo rla g e t A S O slo

10 Universitctsforlaget AS, 1986 ISBN Printed in Norway by GCS A /S, Oslo

11 FO R O R D Peter Blume er universitetslektor i rettsinformatikk ve<j Det retsvidenskabelige institut B. Københavns universitet. Det er nær kontakt mellom de nordiske miljøer som arbeider med rettsinformatikk. Åpenbart er det mange av de samme problemer og muligheter i de nordiske landene. Med det tradisjonelle fellesskap del er mellom rettstradisjon og samfunnsforhold i Danmark og Norge, er det naturlig at vi har mye å lære av hverandre, og har godt av å se nasjonale losninger på bakgrunn av løsningen i andre land. Institutt for rettsinformatikk ved Universitet i Oslo har ved flere anledninger hatt gleden av besøk fra Peter Blume - mange vil ha stiftet bekjentskap med ham gjennom seminarer og foredrag. Han har også bidratt til tidsskriftet Lov & data med artikler om den danske situasjonen. Vi er derfor glade for at vi på denne måten kan samle enkelte av hans bidrag til rettsinformatikken. slik at noen flere kan fiå del i hans synspunkter og innsikt i el fagfell s6m er internasjonalt og i rask forandring. Jon Bing

12

13 INDHOLD Forord Edb og jura i den o f f e n t l ig e fo r va ltn in g Retsin fo r m atio n ssa m fu n det - Ak t u e l l e spørgsmål i Danmark Per son reg istr erin g - Re t s p o l i t is k set Det ju r id is k e I nfor m ation ssystem - Krav og behov Aktu e ll e edb- r e t l ig e spørgsmål S. Re t l ig e problemer i fo r bin delse med MEDICINSKE EKSPERTSYSTEMER å

14

15 FORORD I d e t f ø l g e n d e e r o p t r y k t 6 f o r e d r a g v e d r ø r e n d e f o r s k e l l i g e e m n e r i n d e n f o r e d b - r e t t e n / r e t s i n f o r m a t i k k e n. U d - g a n g s p u n k t e t i d i s s e f o r e d r a g e r f o r h o l d e n e i D a n m a r k o g d e r m e d d a n s k r e t, m e n d e b e h a n d l e d e p r o b l e m s t i l l i n g e r e r i m a n g t o g m e g e t fæl l e s f o r d e n o r d i s k e l a n d e, s e l v o m d e k o n k r e t e l ø s n i n g e r i e n k e l t e t i l f æ l d e k a n v æ r e p å v i r k e t af s æ r l i g e n a t i o n a l r e t l i g e r e g l e r. D e t e r n e t o p d e t t e f æ l l e s - s k a b o m k r i n g p r o b l e m e r n e, d e r g ø r e t n o r d i s k s a m a r b e j d e o g e r f a r i n g s u d v e k s l i n g p å d e t t e o m r å d e n y t t i g, o g s o m s a m t i d i g e r b a g g r u n d e n f o r a t d i s s e f o r e d r a g p u b l i c e r e s i C o m p l e x - s e r i e n. D e e n k e l t e f o r e d r a g s u p p l e r e r e l l e r u d d y b e r d e s y n s p u n k t e r, d e r e r a n f ø r t i m i n e b ø g e r R e t s i n f o r m a t i o n s s a m - f u n d e t ( K ø b e n h a v n ) o g J u r i d i s k I n f o r m a t i o n s s ø g n i n g ( 2. u d g. K ø b e n h a v n ). I d e t f ø r s t e i n d l æ g b e h a n d l e s v i s s e a s p e k t e r a f e d b ' s a n v e n d e l s e i d e n o f f e n t l i g e f o r v a l t n i n g, d v s. k o n s e k v e n - s e r n e f o r s a g s b e h a n d l i n g e n o g f o r b o r g e r n e s m u l i g h e d e r f o r a t o p n å i n d s i g t i f o r v a l t n i n g e n s v i r k s o m h e d ( a k t i n d s i g t o g o f f e n t l i g h e d ). H e r u d o v e r o m t a l e s p r o b l e m e r i f o r b i n d e l s e m e d e l e k t r o n i s e r e t r e t s a n v e n d e l s e ( " p r o g r a m r e g l e r " ). D e t a n d e t i n d l æ g i n d e h o l d e r e n o v e r s i g t o v e r a k t u e l l e s p ø r g s m å l i f o r b i n d e l s e m e d o p h a v s r e t t i l d a t a p r o g r a m m e r, e d b - o m s æ t n i n g, p e r s o n r e g i s t r e r i n g, e d b - k r i m i n a l i t e t o g d a t a b a s e s y s t e m e t R E T S I N F O R M A T I O N. I d e t t r e d j e i n d l æ g d i s k u t e r e s p å b a g g r u n d a f e n s a m m e n l i g n i n g m e l l e m r e g i s t e r l o v e n e i D a n m a r k, N o r g e o g S v e r i g e e n r æ k k e r e t s p o l i t i s k e p r o b l e m e r i r e l a t i o n t i l r e g - l e r n e o m p e r s o n r e g i s t r e r i n g. D e t f j e r d e i n d l æ g p r æ s e n t e r e r n o g l e g e n e r e l l e k r a v t i l d e t j u r i d i s k e I n f o r m a t i o n s s y s t e m m e d e t f o r s ø g p å e n s a m m e n f a t n i n g a f d e r e t s p o l i t i s k e o p g a v e r, d e r f o r e l i g g e r p å d e t t e o m r å d e.

16 2 D e t f e m t e i n d l æ g a n g å r p r i m æ r t d e t o r e t s p o l i t i s k m e s t a k t u e l l e p r o b l e m s t i l l i n g e r i D a n m a r k. D e l s o m t a l e s n o g l e s p ø r g s m å l i f o r b i n d e l s e m e d d e n f o r e s t å e n d e r e v i s i o n af o p h a v s r e t s l o v e n o g d e l s d i s k u t e r e s n o g l e p u n k t e r i d e t f r e m s a t t e l o v f o r s l a g o m æ n d r i n g a f r e g i s t e r l o v e n e. E n d e l i g a n g å r d e t s j e t t e f o r e d r a g j u r i d i s k e p r o b l e m e r i f o r b i n d e l s e m e d a n v e n d e l s e a f e k s p e r t s y s t e m e r i m e d i - c i n s k p r a k s i s. I t a k t m e d a t f o r s k n i n g e n o m k r i n g d e n s å - k a l d t e k u n s t i g e i n t e l l i g e n s g i v e r s i g p r a k t i s k e u d s l a g, o p s t å r j u r i d i s k e p r o b l e m e r, d e r p å n u v æ r e n d e t i d s p u n k t m å a n s e s f o r u a f k l a r e d e. F o r e d r a g e t b e s k æ f t i g e r s i g p r i m æ r t m e d a n s v a r f o r s k a d e r o p s t å e t g r u n d e t a n v e n d e l s e a f e k s p e r t s y s t e m e r, m e n b e r ø r e r t i l l i g e d e p r o b l e m e r, d e r o p s t å r i f o r b i n d e l s e m e d p a p i r l ø s e j o u r n a l e r. P e t e r B l u m e K ø b e n h a v n, n o v e m b e r R e d a k t i o n e l l e n o t e r : H v o r i n t e t a n d e t e r o p g i v e t e r t r y k k e s t e d e t K ø b e n h a v n. S t u d i e r = R e t s v i d e n s k a b e l i g t I n s t i t u t B. S t u d i e r [ k a n r e k v i r e r e s f r a R e t s v i d e n s k a b e l i g t I n s t i t u t B, K ø b e n h a v n s U n i v e r s i t e t, S t u d i e s t r æ d e 6, K ø b e n h a v n K.] U f R = U g e s k r i f t f o r R e t s v æ s e n J = J u r i s t e n

17 3 E D B O G J U R A I D E N O F F E N T L I G E F O R V A L T N I N G *] 1. I n t r o d u k t i o n N å r e n n y t e k n o l o g i o p s t å r o g u d v i k l e s t i l s a m f u n d s m æ s s i g b r u g, p å v i r k e s m e r e e l l e r m i n d r e d i r e k t e d e f o r s k e l l i g e s a m f u n d s m æ s s i g e s t y r i n g s i n s t r u m e n t e r p å s a m m e m å d e, s o m d i s s e i n s t r u m e n t e r o g s å p å v i r k e r, s t i l l e r k r a v t i l o g k a n b e g r a e n s e t e k n o l o g i e n s f u l d e g e n n e m s l a g. D e n n e a l m i n d e l i g e s a m m e n h æ n g m e l l e m t e k n o l o g i o g s a m f u n d h a r m e d s t o r s t y r k e v i s t s i g i f o r b i n d e l s e m e d d a t a t e k n o l o g i e n. 1 ^ D e n n e t e k n o l o g i r e j s e r s t o r e u d f o r d r i n g e r t i l r e t s s y s t e m e t o g h a r s k a b t e n l a n g r æ k k e n y e r e t l i g e p r o b l e m e r, s o m m a n i d i s s e å r f o r s ø g e r a t f i n d e s v a r p å. D e n n e s a m m e n h æ n g e l l e r i n t e r a k t i o n m e l l e m e d b o g j u r a v i s e r s i g p å d e f l e s t e r e t l i g e o m r å d e r, d v s. b å d e i n d e n f o r d e n p r i v a t r e t l i g e, d e n o f f e n t l i g r e t l i g e o g d e n s t r a f f e - e l l e r s a n k t i o n s r e t l i g e s f æ r e. D e t t e h a r i k k e o v e r r a s k e n d e b e t y d e t, a t d e r i d i s s e å r e r v e d a t o p s t å e n n y r e t l i g d i s c i p l i n, e d b - r e t t e n, h v o r m a n f o r s ø g e r a t s y s t e m a t i s e r e o g b e h a n d l e d i s s e n y e r e t l i g e p r o b l e m s t i l l i n g e r. D i s s e p r o b l e m e r k a n v æ r e a f l e g i - s l a t i v k a r a k t e r, d v s. r e j s e s p ø r g s m å l o m n y e / æ n d r e d e r e t l i g e r e g l e r, m e n d e k a n o g s å v æ r e a f s y s t e m m æ s s i g k a r a k t e r, i d e t d e a n g å r, h v o r l e d e s b e s t e m t e r e t l i g e o r g a n i s a - t i o n e r s k a l f u n g e r e. B e g g e t y p e r a f p r o b l e m s t i l l i n g e r v i l b l i v e o m t a l t i d e t f ø l g e n d e, h v o r t e m a e t e r k o n c e n t r e r e t o m s a m m e n h æ n g e n m e l l e m e d b o g j u r a i d e n o f f e n t l i g e f o r v a l t n i n g. *) Manuskript til foredrag holdt i Arbejdstilsynet d. 10/ ved en temadag om fremtidens administrative arbejdsplads. Til dette møde var udsendt en rapport "Strømpil mod det integrerede kontor" (Direktoratet for Arbejdstilsynet 1985), der til en vis grad er taget i betragtning i det følgende. 1) Se nærmere om teknologiteori i Den jyske Historiker nr.35/36 (1986) om "Det moderne samfunds teknologi" samt om datateknologiens almindelige gennemslagskraft Peter Blume: Retsinformationssamfundet (1986) p

18 4 M e d d i s s e i n d l e d e n d e b e m a e r k n i n g e r h a r j e g b l o t ø n s k e t a t u n d e r s t r e g e, a t d e t k u n e r e n d e l a f d e e d b - r e t l i g e p r o b l e m s t i l l i n g e r, d e r h e r b l i v e r b e h a n d l e t. D e t e r h e l l e r i k k e a l t v e d r ø r e n d e d e n o f f e n t l i g e f o r v a l t n i n g, s o m i n d - d r a g e s, i d e t p r o b l e m e r n e i f o r b i n d e l s e m e d a n s k a f f e l s e a f t e k n o l o g i e n i k k e m e d t a g e s. D e t e r s å l e d e s f o r u d s a t, a t t e k n o l o g i e n e r / b l i v e r a n s k a f f e t, h v i l k e t j o o g s å e r e n r i m e l i g f o r u d s æ t n i n g i b e t r a g t n i n g a f d e t s å k a l d t e m o d e r n i s e r i n g s p r o g r a m, d e r i d i s s e å r i m p l e m e n t e r e s. 2. E m n e k r e d s e S e r m a n h e r e f t e r p å f o r v a l t n i n g e n k a n d e r u d p e g e s i h v e r t f a l d 3 o m r å d e r, h v o r e d b v i l k o m m e t i l a t p å v i r k e d e n r e t - l i g e v i r k s o m h e d. D e t f ø r s t e o m r å d e e r f o r v a l t n i n g s p r o c e s - s e n e l l e r s a g s b e h a n d l i n g e n, d v s. d e f o r m e l l e b e t i n g e l s e r f o r b e h a n d l i n g e n a f d e s a g e r, s o m d e n e n k e l t e f o r v a l t - n i n g s m y n d i g h e d b e s k æ f t i g e r s i g m e d. D e r k a n h e r v æ r e t a l e o m b å d e s a g e r, d e r e r i n t e r n e, d v s. a n g å r m y n d i g h e d e n s e g e n u d v i k l i n g e l l e r i n d p l a c e r i n g i d e n s a m l e d e f o r v a l t n i n g, o g s a g e r, d e r i n d g å r i m y n d i g h e d e n s s a m s p i l m e d b o r g e r n e, o r g a n i s a t i o n e r o. l i g n. D e t a n d e t o m r å d e a n g å r e n t y d i g t r e l a t i o n e n m e l l e m b o r g e r o g m y n d i g h e d o g v e d r ø r e r h e r s p e c i e l t s p ø r g s m å l e t o m b a l a n c e n m e l l e m d e n å b n e f o r v a l t n i n g o g b e s k y t t e l s e n af i n d i v i d e r s o g a n d r e s h e m m e l i g h e d e r. E n d e l i g v e d r ø r e r d e t t r e d j e o m r å d e f o r v a l t n i n g e n s a f - g ø r e l s e r, d v s. d e n s r e t s a n v e n d e l s e. H e r o p s t å r s p ø r g s m å l e t o m d a t a t e k n o l o g i e n k a n / b ø r p å v i r k e a f g ø r e l s e r n e s i n d h o l d, s a m t p å h v i l k e n m å d e t e k n o l o g i e n s a n v e n d e l s e k a n r a t i o n a - l i s e r e r e g e l a n v e n d e l s e n. J e g h a r p å d e n n e b a g g r u n d v a l g t a t s t r u k t u r e r e m i t i n d l æ g u d f r a d i s s e t r e p r o b l e m o m r å d e r o g a n t a g e r h e r v e d a t k u n n e få d æ k k e t i h v e r t f a l d v æ s e n t l i g e a s p e k t e r a f s a m m e n h a n g e n m e l l e m e d h o g j u r a p å f o r v a l t n i n g s o m r å d e t. 3. S a g s b e h a n d l i n g G e n e r e l t e r f o r m å l e t m e d f o r v a l t n i n g s p r o c e s s e n a t t i l v e j e - b r i n g e a d æ k v a t e r a m m e r f o r, a t d e r p å e t s a g l i g t g r u n d l a g o g p å e n h u r t i g m å d e k a n t r æ f f e s r i g t i g e a f g ø r e l s e r mv.

19 5 A n v e n d e l s e a f e l e k t r o n i s k t e k n i k v i l k u n n e s t y r k e m u l i g h e - d e r n e f o r a t r e a l i s e r e d e t t e f o r m å l. J e g v i l h e r i n d - s k r æ n k e m i g til at n æ v n e 3 a s p e k t e r H o r i n g / k o n s u l t a t i o n En v i g t i g d e l a f d e n a d m i n i s t r a t i v e s a g s b e h a n d l i n g b e s t å r i i n d h e n t e l s e a f o p l y s n i n g e r o g s y n s p u n k t e r f r a b e r ø r t e m y n d i g h e d e r, o r g a n i s a t i o n e r e t c. F o r v a l t n i n g s r e t l i g t t a l e r m a n i f o r b i n d e l s e m e d a f g ø r e l s e r o m h ø r i n g, d e r k a n v æ r e o b l i g a t o r i s k o g m e r e e l l e r m i n d r e f o r m a l i s e r e t. H ø r i n g e r o g k o n s u l t a t i o n e r k a n a n t a g e m a n g e f o r m e r f r a f r e m s e n d e l s e a f d o k u m e n t e r til m ø d e r / k o n f e r e n c e r e t c. D e t e r s i k k e r t e n a l m i n d e l i g e r f a r i n g, a t d e r o f t e k a n v æ r e t a l e o m e n l a n g s o m m e l i g p r o c e s. H e r v i l d a t a t e k n o l o g i e n k u n n e m e d f ø r e e n e f f e k t i v i s e r i n g, s å f r e m t d e r o p b y g - g e s l o k a l e n e t v æ r k o g e t a b l e r e s m u l i g h e d f o r k o m m u n i k a t i o n m e l l e m t e r m i n a l e r p l a c e r e t i f o r s k e l l i g e m y n d i g h e d e r. V e d h j æ l p a f s å k a l d t e l e k t r o n i s k p o s t v i l m a n k u n n e i n d h e n t e o p l y s n i n g e r d i r e k t e f r a d e r e l e v a n t e p e r s o n e r i a n d r e m y n d i g h e d e r, o g s a m t i d i g v i l m a n u m i d d e l b a r t k u n n e m e d d e l e, o m d e i n d h e n t e d e o p l y s n i n g e r e r a f e n t i l f r e d s s t i l l e n d e k a r a k t e r. D e n h ø r t e m y n d i g h e d v i l k u n n e i n d t a s t e s i n e s v a r d i r e k t e u d e n a t s k u l l e i n d d r a g e s k r i v e s t u e e t c. S p ø r g s m å - l e t o m h v a d d e r s k e r, n å r d o k u m e n t e r n e f o r s v i n d e r, o g n å r m y n d i g h e d s g r æ n s e r d e r m e d b l i v e r p e r f o r e r e d e, v e n d e r j e g t i l b a g e t i l s e n e r e ( 4. 2 ). D e t v i l o g s å b l i v e m u l i g t a t a f - h o l d e e g e n t l i g e c o m p u t e r k o n f e r e n c e r / - m ø d e r, h v o r d e l t a g e r n e k a n a f s e n d e d e r e s s y n s p u n k t e r i e n i n t e r a k t i v p r o c e s. D e t v i l i f ø r s t e o m g a n g e f t e r a l s a n d s y n l i g h e d v æ r e v e d m i n d r e o m f a t t e n d e h ø r i n g e r, a t d e n s t o r e t i d s b e s p a r e l s e v i l o p t r æ d e, m e d e n s d e n n æ p p e v i l v æ r e s å s i g n i f i k a n t v e d f. e k s. l o v u d a r b e j d e l s e o. l i g n. D e r k a n e n d e l i g v æ r e g r u n d t i l a t p e g e p å, a t d i s s e t e k n o l o g i s k e m u l i g h e d e r m å b e h a n d l e s m e d e n v i s v a r s o m h e d, d a d e i n d e b æ r e r e r r i s i k o f o r, a t d e n m e n n e s k e l i g e k o n t a k t b l i v e r r e d u c e r e t o g d e r - 2) m e d, a t d e e n k e l t e m e d a r b e j d e r e b l i v e r i s o l e r e d e. D e r f o r e l i g g e r h e r u t v i v l s o m t e t o m r å d e, a n v e n d e t e k n o l o g i e n t i l d e n s y d e r s t e g r æ n s e. h v o r m a n i k k e s k a l 2) Jfr. hertil Peter Blume i Studier nr. 12 (Retsvidenskabeligt Institut B 1986) p

20 O p l y s n i n g e r o m r e g l e r E n s æ r l i g t y p e o p l y s n i n g e r m a n h a r b r u g for i s a g s b e h a n d - 1 i n g e n e r o p l y s n i n g e r o m r e g e l g r u n d l a g e t. M a n k a n h e r i k k e b l o t h a v e b e h o v f o r v i d e n o m r e g l e r, s o m e n s e g e n m v n d i g - h e d a d m i n i s t r e r e r, m e n o g s å k e n d s k a b t i l a n d r e m y n d i g - h e d e r s r e g e l v æ r k. I s æ r d e n s i d s r n æ v n t e f o r m for i n f o r m a - t i o n s s ø g n i n g k a n i d a g v æ r e b e s -. æ r l i g i k k e m i n d s t p å c i r - k u l æ r e - o g b e k e n d t g ø r e l s e s n i v e a u. E n a f g ø r e n d e f o r b e d r i n g v i l h e r k u n n e t i l v e j e b r i n g e s v e d e t a b l e r i n g af d a t a b a s e r, h v o r f o r o p b y g n i n g e n a f d e n s t a t s l i g e d a t a b a s e, R E T S I N F O R - M A T I O N, d e r p å g å r i d i s s e å r, v i l k u n n e få s t o r b e t y d n i n g f o r s a g s b e h a n d l i n g e n. J e g s k a l i k k e h e r g å i d e t a l j e r m e d h e n s y n t i l R E T S - I N F O R M A T I O N, m e n i n d s k r æ n k e m i g r i l a t n æ v n e e n k e l t e k a r a k t e r i s t i k a. " ^ D e n f o r e l ø b i g e m å l s æ t n i n g, s o m d e n n e b l. a. f r e m g å r a f B e t / , e r, a t h e l e d e t f o r m e l l e r e g e l v æ r k i l ø b e t a f 5 å r s k a l v æ r e o p t a g e t i f u l d t e k s t i d a t a b a s e n, d e r er s t r u k t u r e r e t i d e l b a s e r o p d e l t e f t e r d e e n k e l t e m i n i s t e r i e r. A l e n e p å c i r k u l æ r e n i v e a u k a n d e r t æ n - k e s r e g l e r, d e r i k k e m e d t a g e s i b a s e n, m e n d e t t e v i l f o r - u d s æ t t e e n s æ r l i g a r g u m e n t a t i o n h e r f o r fra d e n p å g æ l d e n d e m y n d i g h e d s s i d e. D e t v i l e f t e r m i n o p f a t t e l s e i a l m i n d e - l i g h e d v æ r e u h e n s i g t s m æ s s i g t i k k e a t o p t a g e r e g l e r i b a s e n, d a d e t t e k a n s k a b e e t u s i k k e r h e d s m o m e n t for d e n e n k e l t e s a g s b e h a n d l e r, d e r b ø r k u n n e s t o l e på, a t b a s e n e r k o m p l e t. S a m t i d i g v i l e n u d v æ l g e l s e, d e r k a n v æ r e b e h æ f t e t m e d f e j l s k ø n, v æ r e e n u n ø d v e n d i g r e s s o u r c e b e l a s t n i n g f o r m y n d i g h e d e n. I f o r b i n d e l s e m e d i n d l æ g g e l s e n af r e g l e r n e v i l m a n b e s t r æ b e s i g p å e n s t a n d a r d i s e r i n g, så d e t n u v æ r e n d e k a o s m e d h e n s y n t i l t i t l e r o g o p b y g n i n g k a n f o r - s v i n d e. D e r i m o d h a r m a n i p r a k s i s s l æ k k e t på d e n o p r i n d e - l i g e r e g e l s a n e r i n g s a m b i t i o n, i d e t u d l u g n i n g a f o v e r l a p p e n d e o g f o r æ l d e d e r e g l e r i k k e b l i v e r e t a b s o l u t k r a v f r a s t a r t e n, m e n d e t e r i k k e d e s t o m i n d r e g i v e t, at b a s e n p å l æ n g e r e s i g t v i l v æ r e e t v e l e g n e t i n s t r u m e n t t i l d e r e g u l e r i n g. På e t s e n e r e t i d s p u n k t e r d e t t a n k e n, at o g s å a f g ø r e l - s e r o g a n d r e f o r m e r f o r r e t l i g i n f o r m a t i o n, h v o r d e r i s æ r

21 7 i d e n n e s a m m e n h a n g k a n v ^ r e g r u n d t i l a t f r e m h æ v e v i s d o m s - b ø g e r o. l i g n., s k a l i n d l æ g g e s i b a s e n. D e t v i l a l l e r e d e k u n n e s k e i d e n f ø r s t e f a s e, s å f r e m t e n m y n d i g h e d m å t t e ø n s k e d e t t e o g k a n f i n d e r e s s o u r c e r n e h e r t i l. S e t u d e f r a u n d e r d e n a l m i n d e l i g e i n f o r m a t i o n s s ø g e r s s y n s v i n k e l v i l d e t v æ r e ø n s k e l i g t, o m d e e n k e l t e m y n d i g h e d e r f o r h o l d e r s i g p o s i t i v t til s å d a n n e m u l i g h e d e r. D a t a b a s e n e r b e r e g n e t p å o n 1 i n e - s ø g n i n g e r o g v i l d e r m e d k u n n e b l i v e e t s æ r d e l e s v æ s e n t l i g t a r b e j d s r e d s k a b i f o r v a l t n i n g e n. D e n e n k e l t e s a g s b e h a n d l e r v i l m e g e t h u r t i g t v æ r e i s t a n d t i l a t i n d k r e d s e d e t r e l e v a n t e r e g e l g r u n d l a g, o g i s æ r i s i t u a t i o n e r h v o r s j æ l d e n t a n v e n d t e r e g l e r e l l e r a n d r e n o r m a t i v e f o r t o l k n i n g s b i d r a g s k a l b e n y t t e s, v i l d a t a b a s e n k u n n e v i s e s i g a t v æ r e e t b e t y d e l i g t f r e m s k r i d t. O m d e t t e n u r e n t f a k t i s k b l i v e r t i l f æ l d e t f o r u d s æ t t e r s e l v s a g t, a t d e n e n k e l t e m e d a r b e j d e r k a n u d f ø r e d i s s e s ø g - n i n g e r. H e r t æ n k e s i k k e s å m e g e t på, a t a p p a r a t u r e t e r t i l s t e d e, m e n p å a t m e d a r b e j d e r n e f å r t i l s t r æ k k e l i g t r æ n i n g i s ø g n i n g e r. D e r k a n h e r v æ r e g r u n d t i l a t u n d e r s t r e g e, a t d e t i k k e e r g j o r t m e d e t k u r s u s i e l e k t r o n i s k i n f o r m a - t i o n s s ø g n i n g. A l e r f a r i n g v i s e r, a t d a t a b a s e s ø g n i n g k u n b l i v e r v e l l y k k e t o g e n r e e l f o r b e d r i n g i f o r h o l d t i l d e t r a d i t i o n e l l e t r y k t e m e d i e r, s å f r e m t d e r o p n å s e n r u t i n e h e r i. D e t e r s i m p e l t h e n e t s p ø r g s m å l o m ø v e l s e. 4 ^ I d e t i l f æ l d e, h v o r m a n m å t t e h a v e b e h o v f o r a t s ø g e i a n d r e o g s j æ l d e n t a n v e n d t e d a t a b a s e r, f. e k s. i n o r d i s k e r e t s d a t a - b a s e r, b e t y d e r d e t t e, a t d e t k a n v æ r e f o r n u f t i g t a t h a v e e n k e l t e m e d a r b e j d e r e, d e r i s æ r h a r f å e t e n t r æ n i n g h e r i o g h a r d e t s o m e n d e l a f d e r e s a r b e j d s f u n k t i o n a t f o r e t a g e s å d a n n e s ø g n i n g e r B e h a n d l i n g s t i d e n B å d e i r e l a t i o n t i l h ø r i n g o g d a t a b a s e s ø g n i n g h a r j e g f r e m d r a g e t, a t s a g s b e h a n d l i n g e n v i l b l i v e h u r t i g e r e. E t h ø j t t e m p o e r i e n v i s f o r s t a n d e n p o s i t i v t i n g. D e r e r j o e t g a m m e l t o r d, d e r s i g e r, a t d e n r e t f æ r d i g h e d, d e r k o m m e r f o r s e n t, i n g e n r e t f æ r d i g h e d e r. D e r k a n d o g v æ r e g r u n d til a t u n d e r s t r e g e, a t h u r t i g h e d i k k e e r e t m å l i s i g s e l v 4) Jfr. hertil Frede Cappelen: EDB-baseret informasjonssystem for forvaltningens praksis, Complex 9/1983 p

22 8 o g d e r m e d i k k e m å o p p r i o r i t e r e s s å l e d e s, a t d e t g å r u d o v e r k v a l i t e t e n e l l e r m e d f ø r e r e t f o r r i n g e t a r b e j d s m i l j ø i f o r v a l t n i n g e n. J e g v i l d e r f o r f r e m h æ v e, a t a n v e n d e l s e n a f e l e k t r o n i s k t e k n i k i k k e b l o t k a n m e d f ø r e h u r t i g e r e a f g ø r e l s e r, m e n o g s å b e d r e a f g ø r e l s e r, f o r u d s a t a f s a g s m æ n g - d e n, d v s. d e t b a n a l e m å l f o r p r o d u k t i v i t e t, i k k e s a t t e s i v e j r e t. H e r m e d s t r e j f e s d e n g a m l e k o n f l i k t, o m h v a d a u t o m a t i s e r i n g e n s k a l m e d f ø r e, o g d e r e r j o h e r t a l e o m e n k o n f l i k t, d e r i s æ r k a n b e s t å m e l l e m l e d e l s e o g a n s a t t e. D e t e r p å d e n e n e s i d e g i v e t, a t e n l a n g r æ k k e a f g ø r e l s e r a f m e r e t r i v i e l r e g e l a n v e n d e n d e k a r a k t e r v i l k u n n e a u t o m a t i s e r e s, s å l e d e s a t r e s s o u r c e r s p a r e s, m e n p å d e n a n d e n s i d e k a n d e t t e b e t y d e, a t d e r k a n b r u g e s m e r e t i d t i l d e s v æ r e s a g e r o g t i l p l a n l æ g n i n g s - o g u d v i k l i n g s a r b e j d e i n d e n f o r f o r v a l t n i n g e n. V æ l g e s d e n n e p o l i t i k, v i l a n v e n d e l s e a f e d b b e t y d e e n k v a l i t e t s f o r b e d r i n g t i l g a v n f o r b o r g e r n e, o g s a m t i d i g v i l m a n k u n n e u n d g å, a t a r b e j d e t d e k v a 1 i f i c e r e s o g d e r m e d i k k e g i v e r s a g s b e h a n d l e r e n d e u d f o r d r i n g e r, d e r e r n ø d v e n d i g e i d e t d a g l i g e a r b e j d e. D e r e r d e r f o r g r u n d t i l a t f r e m h æ v e, a t i k k e a l e n e m å d e r s a m a r b e j d e s o g i n f o r m e r e s o m k r i n g i m p l e m e n t e r i n g e n a f e d b, m e n d e n s t a d i g e u d v i k l i n g o g a n v e n d e l s e a f d e n n y e t e k n o l o g i b ø r s k e å b e n t o g a f p a s s e s b å d e e f t e r m y n d i g - h e d e n s o g d e e n k e l t e m e d a r b e j d e r g r u p p e r s b e h o v. 4. D e n ( r e l a t i v t ) å b n e f o r v a l t n i n g E t a f d e t r æ k, d e r k a r a k t e r i s e r e r m o d e r n e f o r v a l t n i n g, e r d e n n e s r e l a t i v e å b e n h e d o v e r f o r b e f o l k n i n g e n. D e t i d e r, h v o r f o r v a l t n i n g e n v a r e n l u k k e t k a s s e, h v o r f r a d e r k o m a f g ø r e l s e r, s o m v a r m e r e e l l e r m i n d r e u f o r s t å e l i g e f o r a d r e s s a t e n o g a n d r e i n t e r e s s e r e d e, e r f o r b i. D e t t e s k a l i k k e m i s f o r s t å s s å l e d e s, a t d e r i d a g e r e t i d e e l t f o r h o l d m e l l e m f o r v a l t n i n g o g b o r g e r, m e n b e t y d e r b l o t, a t d e t n u e r e t a c c e p t e r e t p o l i t i s k m å l, a t b o r g e r n e s k a l k u n n e få i n d s i g t m e d f o r v a l t n i n g e n s v i r k s o m h e d. M e s t u d t a l t s o m e k s e m p e l h e r p å e r r e g l e r n e o m p a r t s o f f e n t l i g h e d o g o f f e n t - l i g h e d. D e r v i l i d e t f ø l g e n d e b l i v e k n y t t e t n o g l e k o m m e n t a r e r t i l, h v i l k e n b e t y d n i n g a n v e n d e l s e n a f e d b k a n få f o r p r i n c i p p e t o m d e n r e l a t i v t å b n e f o r v a l t n i n g, h v o r d e t k a n

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning

Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning L 281:3:1, Författare, förlag, tidskrifter och andra brevskrivare i Norge och på Island... 2 L 281:3:2, H.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JØRGEN DALBERG-LARSEN Retssociologiske og retsteoretiske artikler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen Perspektiver på ret og retsvidenskab Retssociologiske og retsteoretiske artikler

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 2. Udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONDATA

BEHANDLING AF PERSONDATA PETER BLUME BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar I Behandling af persondata sættes lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

Publikationsliste frem til primo 2011

Publikationsliste frem til primo 2011 1 Publikationsliste frem til primo 2011 1995: TfR 2-3/95: Anmeldelse af Beskattning av värdepapper af Anne Rutberg, Johan Rutberg og Lars Molander, Iustus Förlag, Oskarshamn 1994. 1996: TfS 1996, 259:

Læs mere

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag H ELLE B ØDKER M ADSEN Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Bødker Madsen Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Privatisering

Læs mere

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og international væbnet terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og væbnet international terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Tog Torsdag 5.12. Avreise Bergen kl 15:58

Tog Torsdag 5.12. Avreise Bergen kl 15:58 Kontaktperson Vogn Plass Anne Bekkhus Vogn 4 55 Anne Grete Grindedal Vogn 4 51 Atle Almeland Vogn 4 39 Atle Almeland Vogn 4 40 Atle Almeland Vogn 4 41 Beathe Segrov Vogn 4 42 Beathe Segrov Vogn 4 56 Birger

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

RET OG DIGITAL FORVALTNING

RET OG DIGITAL FORVALTNING Peter Blume & Hans Christian Spies RET OG DIGITAL FORVALTNING MED LOV SKAL MAN DIGITAL FORVALTNING BYGGE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kan et forvaltningsområde i det hele taget digitaliseres? Kan

Læs mere

Censur, trykkefrihed og den offentlige sfære i 1700-tallets Danmark

Censur, trykkefrihed og den offentlige sfære i 1700-tallets Danmark 1 Habermas, Jürgen: "Innledning: Forberedende avgrensning av typen borgerlig offentlighet" 1 Kilde: Borgerlig offentlighet Fremad, 1980 ISBN: 8755702376 2 Roche, Daniel: "Censorship and the Publishing

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Nordisk retssociologi

Nordisk retssociologi Bettina Lemann Kristiansen (red.) Anette Storgaard (red.) Nordisk retssociologi Status aktuelle udfordringer visioner Jurist- og Økonomforbundets Forlag Nordisk retssociologi Bettina Lemann Kristiansen

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

Stevneoppgjør. Eidfjord Skytterlag. Samlagsstemne 2015. Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug. Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO

Stevneoppgjør. Eidfjord Skytterlag. Samlagsstemne 2015. Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug. Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO Gunnar Almeland V73 0,-kr 48 47 48 143 91 234 Agnar Mundal Haug 2 L 0,-kr 48 44 49 141 95 236 48 44 49 141 95 236 Leif Arne Haug 1 0,-kr

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK REGELSTATEN Væksten i danske love og bekendtgørel ser 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i offentlig politik

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Minna Viuhko Researcher European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations minna.viuhko@om.fi

Minna Viuhko Researcher European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations minna.viuhko@om.fi Seminarets deltagerer: Deltager fra Finland Aarne Kinnunen (Rådsmedlem) Konsultativ tjänsteman Justitieministeriet aarne.kinnunen@om.fi Tero Mamia FIOH tero.mamia@ttl.fi Anne Alvesalo-Kuusi (Rådsmedlem)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

politica Tidsskriftfor politisk videnskab

politica Tidsskriftfor politisk videnskab politica I Tidsskriftfor politisk videnskab Redaktion: De rek Beach, Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Mette Kjær, Robert Klemmensen, Michael Baggesen Klitgaard, Asbjørn Sonne Nørgaard, Thomas Olesen (anmeldel

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget STRUKTURDUER Friseret 3336 95 1,0 Niels Christensen 3337 96 0,1 Niels Christensen 3338 91 0,1 02 Jens V. Jensen 3339 92 0,1 02 Jens V. Jensen 3340 96 1,0 Niels Christensen 3341 96 1,0 Niels Christensen

Læs mere

Privacy initiativer. Henning Mortensen

Privacy initiativer. Henning Mortensen Privacy initiativer Henning Mortensen hem@di.dk www.itek.di.dk Disposition baggrund produkter fra privacyarbejdet definition og model teknologier særligt RFID casesamling opsummering Hvorfor DI og privacy?

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Denne afhandling er af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet antaget til forsvar for den juridiske doktorgrad. Aarhus, den 7.

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 Indholdsfortegnelse 1 af 13 TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 TPLAN OG FILER...5 SKOLEKODEN SOM EFTERNAVN... 5 HVAD SKER DER OMME BAG VED... 6 FILER - NYT DOKUMENT...

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN

Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN Hold IDHoldBane Navn Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN 334 49 45 50 93 49 10 9 10 9 10

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig isk etterutdanning, og

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden Land: Holland Periode: Fra: 6. februar 2012 Til: 29. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Oversigt over eksamensfordelingen på Randers Realskole sommeren 2016

Oversigt over eksamensfordelingen på Randers Realskole sommeren 2016 Oversigt over eksamensfordelingen på Randers Realskole sommeren 2016 DATO Mandag 30/5-1 9A DA 13 IJ-1 Thomas Alsen 9C NAT 13 PJ-1 Morten Skipperud 9D SHK 13 RD-1 Jørgen Erikslev 9G EN 13 MR-1 Susanne Broe

Læs mere

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13)

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Indholdsfortegnelse Idrætspsykologi 2... Humanistisk-samfundsvidenskabelig metode 2...

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

SEBASTIAN HOUE - BESKATNING CO 2 I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

SEBASTIAN HOUE - BESKATNING CO 2 I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG SEBASTIAN HOUE CO 2 - BESKATNING I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG CO 2 -beskatning i et EU-retligt og nationalt perspektiv Sebastian Houe CO 2 -beskatning i et

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Samfelagsplanlegging. Undirvísingarætlan temavika 1

Samfelagsplanlegging. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Samfelagsplanlegging Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, Undirvísari: John Andersen Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Det Politisk-Økonomiske Udvalg L 171 - Bilag 1 Offentligt Notat 1. februar 2006 FAC Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Udkastet har været til høring

Læs mere

Nordisk Afasiråd 20 år et lille jubilæumsskrift

Nordisk Afasiråd 20 år et lille jubilæumsskrift Nordisk Afasiråd 20 år et lille jubilæumsskrift Nordisk Afasiråd (NAR) fejrer i 2014 sit 20 års jubilæum. I et historisk perspektiv er det kort tid, men der er alligevel grund til at knytte nogle refleksioner

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Fredensborg Kommune. Vedr. samarbejdsaftale mellem Falck Hjælpemidler A/S og Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune. Vedr. samarbejdsaftale mellem Falck Hjælpemidler A/S og Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune 0 1-0 2-2 0 1 0 Vedr. samarbejdsaftale mellem Falck Hjælpemidler A/S og Fredensborg Kommune Ved e-mail af 22. oktober 2009 har Fredensborg Kommune anmodet statsforvaltningen om en vejledende

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks Mjøndalen Telefon: Epost: Hjemmeside:

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks Mjøndalen Telefon: Epost: Hjemmeside: Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Stevne: 1F1 Mørkefelt fin/grov Stevnenummer: 1 Bane: Kalvedokk Stevneleder: Per

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007.

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Disposition At gøre noget nyt Etnicitetskonstruktioner

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Støjgener (Støyplager/besvär)

Støjgener (Støyplager/besvär) Støjgener (Støyplager/besvär) Ronny Klæboe Transportøkomisk institutt Side 1 Virkninger av støj Helse-effekter (stress/søvn) Plager/gene/besvär Forstyrrelser Søvn, hvile, radio/tv, samtale, konsentrasjon

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

RESULTATLISTE Århus Festuge Skydning 200 og 300 meter

RESULTATLISTE Århus Festuge Skydning 200 og 300 meter 03-09-2011 17:16:35 - DDS SP v.3.11.9.2 RESULTATLISTE Århus Festuge Skydning 200 og 300 meter Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/11 150/07 299/18

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Fremtidens patient brugerinddragelse i udviklingen af sundhedsvæsnets fremtidige rammer. - metodernes muligheder og begrænsninger

Fremtidens patient brugerinddragelse i udviklingen af sundhedsvæsnets fremtidige rammer. - metodernes muligheder og begrænsninger Fremtidens patient brugerinddragelse i udviklingen af sundhedsvæsnets fremtidige rammer - metodernes muligheder og begrænsninger Slides i denne serie må ikke anvendes uden skriftlig tilladelse fra ArchiMed

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Evald Sten Schaumburg-Müller Jørgen Dalberg-Larsen Ole Fenger Marianne Holdgaard Bettina Lemann Kristiansen Ole Bruun Nielsen Jens Vedsted-Hansen Om retspolitik Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mandag den 23. november 2015 kl. 9.00-10.00 på Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup (i forbindelse med rådets strategiseminar) Deltagere: Jan

Læs mere

An overview of this year s Nordic IT law literature

An overview of this year s Nordic IT law literature An overview of this year s Nordic IT law literature Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 Intermediary service provider liability Søren Sandfeld Jacobsen, Pirate Bay Lov&Data, nr.

Læs mere

Korpsnytt. September, Oktober og November 2013. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Joh.8.

Korpsnytt. September, Oktober og November 2013. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Joh.8. Korpsnytt September, Oktober og November 2013 Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Joh.8.12 Korpslederen har ordet.. Tiden går fort. I mars 2012 kom vi

Læs mere

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler Forslag til Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere