Kompendie til Bestyrelsesseminar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompendie til Bestyrelsesseminar"

Transkript

1 Kompendie til Bestyrelsesseminar Indholdsfortegnelse Program til Bestyrelsesweekend d. 8 til 10 februar... 2 Studenterrådets bestyrelse, kritisk revision og lovudvalg Forslag til Forretningsorden for Studenterrådets bestyrelse... 5 Forslag til kommissorium til forretningsudvalget... 8 Forslag til bestyrelsens Årshjul Udvalg FUNE og STUDU RUC ers by choice Committee of Internationalization and Practice (CIP) Handlingsplan for Fagligt Netværk (FANE) Page 1 of 20

2 Program til Bestyrelsesweekend d. 8 til 10 februar Tid Hvad Hvordan Husk Fredag Kl Afgang fra RUC Tog Trekroner kl Holbæk Bus Holbæk 503 kl Gå fra dragerupvej 1,7km Alle pak let vi skal gå HUSK; køb returbillet og i får det refunderet af SR Kl. 18 ish Aftensmad Kl Konstituerende bestyrelsesmøde Lyt, diskuter og beslut Kl. 21 Hygge og historier Med øl Lørdag Kl. 9 Morgenmad Kl Kommunikation Oplæg og workshop Kl Ryst benene og Leg og spis frokost Kl Baglandsorganisering Oplæg og workshop Kl Bestyrelses årshjul og mødekalender Diskussion og vedtagelse Kl Pause med kage/frisk luft Kl SU Diskussion Studiemiljø Diskussion Kl Aftensmad Kl Hygge Med øl Page 2 of 20

3 Søndag 10:00 Præsentation af program og formål for seminaret 10:05 Masterplan for Uddannelse Præsentation af masterplan og proces Indhold: Idéudvikling og brainstorm SRs procesplan: Inddragelse af RUC-studerende Frokost Politiske prioriteringer og årshjul Hvilke sager vil vi gerne arbejde med det næste år? Hvilke skal vi prioritere hvornår Udformning af årshjul Alle pakker deres ting, og der gøres klar til afgang Evaluering af weekenden Afgang fra søminestationen d Page 3 of 20

4 Studenterrådets bestyrelse, kritisk revision og lovudvalg 2013 Bestyrelsen Navn Mail Telefon nr. Astrid Jagtvad Schmidt Emil Philipsen Mikkel Sørensen Nicola Kirchhubel More to know? Mads Fahnøe Drude Rohde Andreas Rohde Stine Martine Natasja Nielsen Henrik Skaaning Sidsel Gro Bang-Jensen Sofie Heggenhougen Jesper Jensen Stefan Larsen Eline Nielsen Lasse Rørdam Camilla Knudsen Udveksling indtil aug. Anders Laursen Lovudvalg Navn Mail Telefon More to know? Casper Christiansen Kasper Bjerring Sixten Wie Bang Kritisk revision Navn Mail Telefon More to know? Morten Brandrup Toke Jørgensen Page 4 of 20

5 Forslag til Forretningsorden for Studenterrådets bestyrelse 1: Indkaldelse 1. Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes af formandskabet i henhold til fastlagt mødeplan. Indkaldelse sker senest 14 dage før mødestart, ved udsending af forslag til dagsorden til alle bestyrelsensmedlemmer og suppleanter. 2. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes af formandskabet, ved udsendelse af forslag til dagsorden,mindst én uge før mødestart. Et ekstraordinært møde skal indkaldes, hvis formandskabet eller mindst 4 medlemmer af Bestyrelsen anmoder derom. a) Såfremt anmodningen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at sagen ændrer karakter eller forpasses, har formandskabet pligt til at forsøge at få mødet afholdt inden fristens udløb. 3. Et medlem af bestyrelsen kan ved henvendelse til formanden bede om at få et punkt på bestyrelsens dagsorden. 4. Bilag til mødet udsendes samlet af formandskabet. Der udsendes mødebilag to gange, hhv. 7, og 3 dage før mødestart. Referater af bestyrelsens møder udformes efter retningslinjerne for referater der findes som bilag til forretningsordenen. 5. Der er mødepligt for bestyrelsens medlemmer og dens suppleanter. 6. Et medlem af bestyrelsen, der er valgt på generalforsamlingen, kan holde orlov i en afgrænset periode. I perioden udtræder medlemmet af bestyrelsen og den højst prioriterede suppleant indtræder som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen i perioden. Bestyrelsen kan på orlovshavers forespørgsel ophæve orloven før tid. 2: Beslutninger 7. Ved et bestyrelsesmedlems frafald, tildeles stemmeret til en suppleant i den rækkefølge, som generalforsamlingen har prioriteret disse. Ingen kan have mere end én stemmeberettiget plads i bestyrelsen. 8. En beslutning træffes ved at flere stemmer for end imod. Alle afstemninger, personsager undtaget, afgøres ved håndsoprækning. Enhver stemmeafgiver kan kræve sin egen stemme, samtlige medlemmers stemme eller stemmetallene ført til referat. Personsager afgøres ved hemmelig og skriftlig afstemning. 7. Hvis under halvdelen af de stemmeberretigede er til stede kan bestyrelsen kun træffe beslutninger ved 2/3-dels flertal 3: Mødets forløb Page 5 of 20

6 10. Et mindretal på en tredjedel af de til et punkt på bestyrelsens dagsorden fremmødte bestyrelsesmedlemmer kan forlange punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde. Et punkt, der er udskudt til næste bestyrelsesmøde, kan ikke på ny udskydes. 11. Ved mødestart vælges en dirigent, som leder mødet og sikrer overholdelse af vedtægterne samt forretnings- og dagsorden, og en referent, som refererer mødet. 12. I debatter kan dirigenten indføre taletid, hvis det skønnes at være nødvendigt i forhold til tidsplanen. Dirigenten fører en talerliste og talere taler i den rækkefølge, som de har indtegnet sig. Førstegangstalere går forud for flergangstalere. Ingen kan stå mere end én gang på talerlisten ad gangen. Dirigenten kan foreslå en generel afkortning af taletiden, samt at der lukkes for indtegning på talerlisten. 13. Alle studerende på RUC har taleret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan med 2/3-flertal lukke talerlisten for tilhørere. Ved personsager er mødet lukket for alle andre end de stemmeberettigede samt for sagen relevante personer. Ved personsager skal de(n) implicerede have forudgående kendskab og mulighed for at tage til genmæle under behandlingen af punktet. 4: Øvrige bestemmelser 14. Bærbare computere må udelukkende benyttes under bestyrelsesmøderne i møderelateret øjemed 15. Forretningsordenen kan altid revideres af bestyrelsen. Ændringer træder i kraft ved mødets afslutning. Ændringsforslag udsendt med 1. udsending af bilag, træder dog i kraft øjeblikkeligt. Bestyrelsen kan dispensere fra forretningsordenen med 3/4-flertal. Der kan dog ikke dispenseres fra punkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 og 15. Bilag til Forretningsordenen: 1: Retningslinjer for referater Indledning Studenterrådets bestyrelse skal referere fra sine møder, så medlemmer af Studenterrådet kan følge arbejdet uden nødvendigvis at deltage i møderne. For at sikre gennemskueligheden af bestyrelsesreferaterne er det vigtigt, at der er en kontinuitet i udarbejdelsen af referater ved at de fx ligner hinanden fra møde til møde. Det kan i øvrigt være svært at vide, hvordan man skriver et referat. Disse retningslinjer for referater er derfor også ment som en hjælp til nye referenter. Følgende retningslinjer skal læses som en uddybning af Bestyrelsens forretningsordens pkt 4, der pålægger Bestyrelsens at offentliggøre referater fra sine møder. Page 6 of 20

7 Principper for referater Navnene på fremmødte noteres i referatet. Det noteres, om fremmødte er medlem af formandskabet (FS), bestyrelsesmedlemmer(bm), medlemmer af universitetsbestyrelsen (UB), formand for Akademisk Råd-gruppen(AR) eller gæster (gæster). Eventuelle bemeldte afbud noteres i referatet. I øvrigt udeblevne bestyrelsesmedlemmer noteres i referatet. Med mindre et bestyrelsesmedlem kræver det, noteres det ikke hvem der tilkendegiver hvilken holdning. Hvis der er uenighed i en debat refereres et synspunkt første gang det bliver fremført. Det tilstræbes, at der kun refereres første synspunkt for et forslag og første synspunkt imod, med mindre et medlem af bestyrelsen specifikt beder om at få sit synspunkt ført til referat. I tilfælde af afstemning refereres kun stemmetallene, hvis et bestyrelsesmedlem kræver det. Mødelederen formulerer konklusioner til referatet, som referenten noterer såfremt bestyrelsens godtager konklusionsforslaget. Referater udsendes i bestyrelsen til orientering ikke senere end 5 arbejdsdage efter et bestyrelsesmøde. Referater offentliggøres på Studenterrådets hjemmeside ikke senere end 8 arbejdsdage efter et bestyrelsesmøde. Offentliggørelsen ledsages af et journalistisk referat, dvs. en beskrivelse af mødets forløb udformet så den er tilgængelig for udenforstående. Referater vedtages endeligt ikke senere end på næstkommende bestyrelsesmøde. Page 7 of 20

8 Forslag til kommissorium til forretningsudvalget Bestyrelsen skal vedtage Forretningsudvalgets kommissorium på sit konstituerende møde, jævnfør vedtægtens 18 stk. 4, som forretningsudvalget skal arbejde under. Kommissoriet oplister forretningsudvalgets sammensætning, arbejdsgange og kompetencer. Sammensætning Forretningsudvalget består af formandsskabet, samt fire medlemmer valgt af bestyrelsens midte. Forretningsudvalget sidder i sammefunktionsperiode som Studenterrådets bestyrelse i en perioden fra 1. februar og et år frem. Bestyrelsen vælger på sit konstituerende møde de fire repræsentanter til forretningsudvalget. Konstituering På bestyrelsens konstituerende møde fastlægges kommissoriet og bestyrelsens repræsentanter vælges. Umiddelbart efter mødet i bestyrelsen afholder forretningsudvalget sit konstituerende møde. På det konstituerende møde i forretningsudvalget fastlægges udvalgets forretningsorden arbejdsopgave- og ansvarsfordeling internt i FU mødekalender Funktion Forretningsudvalget har som opgave at sikre udmøntning af bestyrelsens årshjul. Derudover fungerer forretningsudvalget som bindeled mellem: Formandskab og bestyrelse, Formandskab, bestyrelse, og de indvalgte repræsentanter i de styrende og rådgivende organer Formandskab, bestyrelse, og udvalgsformænd Forretningsudvalget koordinerer det universitets- og landspolitiske mellem bestyrelsesmøderne, inden for de af bestyrelsen givne rammer. Forretningsudvalget kan koordinere mellem studienævnsrepræsentanter, fagudvalg eller studerende fra et fag, og de relevante universitetspolitiske organer. Page 8 of 20

9 Forretningsudvalget kan fungere som sparringspartner og facilitator for arbejdet i udvalgene, samt som koordinator af samarbejde udvalgene imellem. Forretningsudvalget skal, når det er muligt, forsøge at inddrage aktive i arbejdet med udførelsen af projekter, der er pålagt af bestyrelsen. Kompetencer Forretningsudvalget kan kun træffe beslutninger der ligger indenfor de rammer, bestyrelsen giver. Forretningsudvalget kan/skal: Iigangsætte projekter Rreagere på opståede sager Facilitere projekter fra medlemmer eller udvalg Forretningsudvalget kan endvidere tage strategiske beslutninger mellem bestyrelsesmøderne, herunder: Landspolitiske prioriteter Kommunikation Økonomi Organisatorisk Arbejdsgange Alle møderne i forretningsudvalget er åbne for medlemmer af Studenterrådets bestyrelse. Alle bilag, orienteringer og beslutninger skal så vidt være skriftlige, og skal forelægges bestyrelsen på først kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan altid omgøre en beslutning i forretningsudvalget, eller udtale kritik af forretningsudvalgets beslutning Møder i forretningsudvalget sker på en fast ugentlig dag, som forretningsudvalget vælger. Formanden har ansvar for at møderne afholdes. Der kan afholdes ekstraordinære møde med 24 timers varsel. Underordnelsesforholdet til bestyrelsen Bestyrelsen kan pålægge forretningsudvalget arbejdsopgaver mellem bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan jf. vedtægten kalde mandat til kommissoriet ved at begære dette til behandling på dagsordenen til et bestyrelsesmøde. Page 9 of 20

10 Forslag til bestyrelsens Årshjul Foreslåede bestyrelsesmøder: Torsdag d 7 marts Torsdag d 4 april Torsdag d 16 maj Torsdag d 13 juni Torsdag d 8 august Torsdag d 12 september Fredag d 1 oktober søndag d 3 oktober: opkvalificeringsseminar Torsdag d 31 oktober Fredag d 8 november søndag d 10 november: politikkonference på RUC generalforsamling Søndag d 30 november Onsdag d 18 december: Page 10 of 20

11 Udvalg FUNE og STUDU Handlingsplan Generelt for udvalgsarbejdet Udvalget (FUNE og STUDU) er en sammenlægning af FUNE(Fagudvalgenes Netværk) og STUDU(Studerendes Uddannelsesvalg). Da udvalget nu arbejder under et, så vil det være passede at finde et fælles navn. Fælles for begge udvalg er at de har arbejdet med at opkvalificere medlemmer i faglige organer med den forskel at FUNE havde fokus på at opkvalificere og skabe netværk hos Fagudvalgene på basis, mens STUDU primært havde fokus på Studienævn(SN). Disse opgaver og fokus vil stadig være det samme, men sammenlægningen skal styrke et samlet fokus på denne gruppe, da der oftest er overlap af disse. Overordnet set er formålet primært at opkvalificere de forskellige fagudvalg/råd/nævn osv. samt stille sig til rådighed når der er brug for input, f.eks. hvis fagudvalg har problemer med gruppedannelse. Sekundært skal udvalget bruges til at netværke og have tæt kontakt til de forskellige organer som hører inde under udvalgets område. Dette er vigtigt fordi det er nødvendigt med en tæt kontakt til fagudvalg og nævn, idet de på en lang række områder er SR's vigtigste informationskilder. Det er dem det er godt at have kontakt til i forhold til en lang række områder. Blandt disse kan nævnes som eksempler: - Masterplan: Der varsles for tiden med, at der skal varetages en ny masterplan, som kan have stor indflydelse på hvordan strukturen på RUC vil se ud fremover. Idet det vil komme til at have indflydelse på både Bachelor og kandidat fag, vil det være oplagt at høre de forskellige udvalg og nævn i forhold til inputs. - Bachelor uddannelserne: Det første år af den nye uddannelsesreform er godt i gang, på både godt og forhåbentlig ikke særlig meget ondt. Det er dog vigtigt at finde ud af hvordan disse er forløbet for de studerende, således at de ting der halter ved reformen kan ordnes. Derfor er det vigtigt at fagudvalgene er med til at evaluere disse i forhold til de forskellige faglige forhold der gør sig gældende. Arbejdsgangene i det kommende år kan ses i to skikkelser: udadtil og indadtil. Udadtil skal udvalget i kontakt med de relevante studerende. Dette sker via en lang række arrangementer såsom: Kurser, seminarer, fagudvalgsfestival etc. Derudover skal der også være en række proaktive indsatser, herunder studiestart hvor udvalget skal være med til hjælpe de nye Bach huse med at opstarte fagudvalg. Derudover har jeg også en forhåbning om at vi kan være mere til stede ved valg til studienævn ved univalget for at gøre opmærksom på disse, da omkring en tredjedel ikke er repræsenteret af studerende. Page 11 of 20

12 Indadtil regner jeg med at udvalget kommer til at holde møder hver anden uge, eller efter behov, hvor vi planlægger arrangementer i semestrene. Alle er velkomne til disse møder og det ville være rart hvis nogen fra frabestyrelsen havde lyst til at være med til disse møder en gang imellem, for at komme med inputs og ideer. Derudover forventer jeg at der er tæt kontakt til rusformandskabet og lakajerne før studiestart, da det er vigtigt at der bliver lagt fokus på at opstarten af fagudvalg når de nye studerende starter til august. To store udfordringer som udvalget skal blive bedre til er: - Rekruttering: Udvalget mangler tilslutning af menige medlemmer. Vi skal blive bedre til at finde menige studerende. Min forhåbning er at ved at holde et opstartsmøde her til slut februar, så tror jeg man kan engagere dem, ved at de er med til at planlægge semestrets/årets kurser, som udvalget skal afholde. - Kendskab blandt studerende: Blandt fagudvalgene er FUNE rimelig kendt og har længe været det, mens kontakten til STUDU delen kunne være bedre. Forhåbentlig vil det lykkedes os i løbet af året af nå ud til den del af vores segment. Kommunikation I udvalget har vi en løbende kontakt direkte til de forskellige fagudvalg og studienævn, idet vi er målrettet mod disse. Der eksisterer en Facebook side for både FUNE(for FUNE er det dog en profil) og STUDU som bliver brugt i forbindelse med reklamation for arrangementer og lign. Der skal oprettes en ny gruppe og alt afhængig af dens form, så er håbet at det kan være et interaktivt medie hvormed vi løbende kan opdatere vores arbejde. Samtidig kan det også blive et forum hvor de forskellige udvalg og nævn kan erfaringsudveksle, hvis de f.eks. står med sager/udfordringer, som de mangler perspektiver eller ideer til at løse. På hjemmesiden skal der også laves en side for udvalget og en tekst skal skrives. Teksten skal i høj grad henvende sig til vores målgruppe, men også være en slags reklamation for interesserede og på den måde sprede budskabet vedrørende studienævn og fagudvalg. Derudover er det håbet at der løbende kan skrives blogs der fortæller om arbejdet og potentialet vedrørende Studienævn og Udvalg. Derudover kunne det være interessant at få forskellige medlemmer af nævn eller fagudvalg til at skrive blogs om de succeser de har haft i deres arbejde eller mangler hvor de har oplevet nødvendigheden af deres arbejde, således at historierne også kommer fra flere sider af og andre aktører and kernen af udvalget. Afgørende er i hvert fald at udvalget får gjort opmærksom på det område som det arbejder med. Rekruttering Page 12 of 20

13 Rekruttering af medlemmer skal ske i forbindelse med de arrangementer vi afholder. Planen er at inddrage fagudvalgsmedlemmer og medlemmer og studienævn i vores arbejde, således at de har mulighed for komme med inputs og komme med ideer til hvad der gerne ser udvalget skal gøre. Forhåbningen er at de føler at ved at hjælpe her, får en tilknytning til udvalget. En anden forhåbning jeg har, er at man i rusperioden kan inddrage de eksisterende fagudvalg og medlemmer til at fortælle de nye omkring fagudvalg, således at det kommer fra dem det selv står med det aktuelt. På den måde kunne man håbe på, at de ville engagere sig i udvalget. Lidt det samme kunne man også forestille sig sker under valgkampen, hvor de forskellige SN medlemmer kan være med til at gøre opmærksom på at valget også er til Studienævnene. Efter rekruttering er det vigtigt at de frivillige ikke føler at de bliver presset til for meget. Derfor kunne man forestille sig at ikke alle var indover alle opgaver/arrangementer, men at de derimod får de opgaver som de brænder for og som så bliver en succes. Samtidig er mit håb at administrative opgaver/møder ikke skal varetages af disse, således at de får de mere "Sjove" opgaver at udføre. Opkvalificering Overordnet set har udvalget altid været god til at opkvalificere sine medlemmer i forhold til arbejdsområdet, hvilket gøres gennem møderne og de arrangementer vi afholder. Dog kunne SR være med til sikre at medlemmerne kender til resten af SR s arbejde generelt. Om dette skal gøres via oplæg, eller deltagelse ved møderne kan diskuteres. Derudover kunne man overveje at lave et seminar for alle frivillige, som kunne fokusere på samarbejde i udvalg, planlægning af arrangementer og lign. Samtidig er det en god måde hvorpå frivillige kan lære hinanden at kende, eller erfaringsudveksle. Konkrete aktiviteter forårssemesteret Workshop med fagudvalg/opkvalificeringsseminar: Ideen er at indkalde alle fagudvalgsmedlemmerne til et møde omkring hvilke aktiviteter de gerne vil have(kurser og lign). Samtidig skal denne workshop også sætte fokus på deres arbejde i det sidste halve års tid. Her skal de fokusere på hvad de har gjort godt, mindre godt og hvordan det kan gøres bedre. De skal udvikle sig, så at sige. Samtidig er planen også at det skal være et mindre opkvalificeringsseminar for SN medlemmer og lign, men muligvis så vil det være en god ide at splitte de to op. Planen er at afholde det i slut februar-start marts. Kursus: Regner jeg med at holde midt/slut marts. Emnet afhænger af de ønsker der er blandt fagudvalg/studienævn. Dog går mine overvejelser på, om man skulle holde et kursus om samarbejdet internt i fagudvalg og lign. Kursus: Regner vi med at holde midt/slut marts. Regner vi med at holde midt/slut marts. Emnet afhænger af de ønsker der er blandt fagudvalg/studienævn. Page 13 of 20

14 Konkrete aktiviteter efterårssemesteret Studiestart: Igennem studiestarten. Under rus-perioden skal udvalget arbejder tæt sammen med rusvejledere, med henblik på at opstarte fagudvalg i de nye bach-huse. Udvalget skal være informerende omkring fagudvalg, samt være med til at sikre at der bliver oprettet stærke og duelige fagudvalg. Fagudvalgsfestival: Slut september. Efter at have arbejdet i rus-perioden, med at danne fagudvalg i de nye bach-huse afholder vi fagudvalgsfestivalen for de nye, såvel som gamle fagudvalg. Fagudvalgsfestivalen, sigter mod at opkvalificere fagudvalgene, samt fremme de visioner de har for deres arbejde som fagudvalg. Derudover er det også en lejlighed for at fagudvalgene kan lære hinanden at kende og netværke. Kursus: Midt oktober. Opkvalificering. Arrangement: Seminar for interesserede om at sidde i Studienævn. Kursus: Midt November. Opkvalificeringsseminar: Finder sted efter univalg, for nyindvalgte i Studienævn mv. Univalg På dette indsats område kan udvalgets opgave ses som todelt. For det første så er det vigtigt at der under Uni valget gøres opmærksom på at valget også er til studienævn og institutråd. Det er vigtigt at få disse udfyldt og selvom det går godt for en del fag, så er mange pladser stadig tomme. Derfor skal vi, i den udstrækning vi kan, gøre opmærksom på at der også er valg til disse organer. Derudover er der et stort potentiale for at engagere fagudvalgsmedlemmer og studienævnsfolk til at være aktiv for SR under valget. Der er en stor rekrutteringsbase på dette område og der skal lægges kræfter på at engagere disse til at bakke op om SR under valget. Dette kan bringe os i kontakt med basis husene, samt studienævn hvor vi ellers ikke normalt kommer. Hvis vi gennem året fortsat kan vinde fodfæste hos fagudvalgene og hos studerende i studienævnet, så kan det være med til at sprede budskabet om SR s engagement. Page 14 of 20

15 Forslag til Budget FUNE+STUDU Budget Aktiviteter Indtægter Udgifter Samlet Diff. Fagudvalgsfestival 0, , , ,00 1 kursus-foråret 0, , , ,00 2 kursus-foråret 0, , , ,00 3 kursus- efteråret 0, , , ,00 4 kursus-efteråret 0, , , ,00 Seminar for interessedede vedørende Studienævn 0, , , ,00 Opkvalificeringseminar for indvalgte efter univalg 0, , , ,00 Møde forplejning 0, , , ,00 Reklame for udvalg: Trykte medier 0, , , ,00 Workshop i Februar 0, , , ,00 Studiestart 0, , , ,00 - I alt 0,00 ###### , ,00 Afsat Rådighedsbeløb: ,00 Nuværende Rådighedsbeløb: 0,00 Page 15 of 20

16 RUC ers by choice Generelt for udvalgsarbejdet RUC ers by Choice og dens koordinationsgruppe vedligeholder dets arbejdsgange som de er udmøntet i vores retningslinjer. Disse kan snart læses på hjemmesiden. Kommunikation Der forekommer en omprioritering af midler til kommunikation. Fra udvalgets side bliver der ikke sat penge til plakater og flyers da der ikke er en særlig effekt på udvalgets arbejde. I stedet prioriteres Facebook reklamer og vores community-side skal aktiveres. Derudover så bruges Studenterrådets hjemmeside til vores arrangementer og derudover forventes det at alle arrangørgrupper budgetterer til PR, hvor plakater og flyers plejer at indgå. Dertil bruger koordinationsgruppen dens særskilte PR budget til at hjælpe arrangørerne med Facebook reklame. Rekruttering Medlemmer kan per sidste semester indmeldes på månedsbasis. Vores årlige Stormøde afholdes stadig, hvor vi forventer at rekrutterer flest medlemmer. Der er større fokus på dem, som tidligere har været arrangører og vil være med til koordinationsarbejdet. Dette skal bidrage til at koordinationsgruppen agerer som erfaringsbase fremfor at være ad hoc arrangører. Opkvalificering I forbindelse med Studiestart holdes der et arrangement for nye koordinationsmedlemmer således vi bedre kan lære hinanden at kende. Derudover er det vores langsigtet strategi at vores medlemmer har været i kontakt med arrangørarbejde på flere planer, således at de har forståelse for arbejdet på forhånd. Konkrete aktiviteter forårssemesteret I forårssemestret afholdes følgende aktiviteter: Melodi Grand Prix 13, Forårsfestivallen 13 og Sjatfest for Frivillige. Konkrete aktiviteter efterårssemesteret I efterårssemestret afholdes følgende aktiviter: Kapsejlads, Stormøde, Julefrokost for Aktive Derudover håber vi på at samarbejde med Fredagsbaren i deres arrangementer såsom J- Dag og Semesterstartsfesten. Page 16 of 20

17 Forslag til budget RBC Udvalg: RUC'ers by Choice Rådighedsbeløb: 75000,00 Budget Aktiviteter Indtægter Udgifter Samlet Diff. Diverse 0, , , ,00 Forplejning 0,00 700,00-700,00-700,00 Studiestart 0, , , ,00 PR 0,00 800,00-800,00-800, Melodi Grand Prix 0, , , , Forårsfestival 0, , , ,00 Sjatfest 0, , , ,00 Kapsejlads 0, , , ,00 Julefrokost 0, ,00 0,00 0,00 Skitur 0,00 500,00 0,00 0,00 I alt 0, , ,00 Afsat Rådighedsbeløb: ,00 Nuværende Rådighedsbeløb: 4.500, ,00 Page 17 of 20

18 Committee of Internationalization and Practice (CIP) General purpose and activities of CIP Communication Improve communication between international stakeholders at RUC, whether it is the students, other student organizations such as the International Club (IC), the secretaries, lecturers, etc. This will be done partially by updating our SR page and posting relevant documents regarding our work thus improving the outward transparency of SR activities, and helping to make SR seem more approachable for international students. Internally, we will help promote the interests of international students to all the other committees and communicate with the Academic Council to bring up topics of interest on behalf of the international students. Get in contact with other universities, in particular our sister university in Malmø and be inspired to get different perspectives on how to optimize the internalization process at RUC. Development of the exchange programs One of our aims is to make the process of applying for exchange more transparent and easier to manage, as well as look into improving or adding to the current exchange possibilities via RUC. This can be done by looking into the exchange partners of other Danish or Scandinavian universities. More courses in English Investigate the possibilities of proposing more courses in English by researching demand. Provide support to and collaborate with the IC in their efforts to try to start more Bachelor courses in English. Recruitment One way in which we could recruit new members for all of SR and not just CIP is by promoting SR during the autumn semester start and International Week '13 and presenting reasons as to why it is one of the best ways in which to enact change and better our university. Concrete Activities for Spring Semester '13 Ensure that all documents and information put out by the Student Council of RUC will be available in English, so that international students have access to the same information as Danish speakers. Translate the internationalization strategy to English, and make it available online, and in general, put up English versions of RUC's webpages. Host a workshop regarding the quality of the English educations, trying to get input from people at all levels, not just the first two bachelor years. Take part in the Student Union International Conference in May held by Malmø University Page 18 of 20

19 Concrete activities for Autumn Semester '13 Be more visible in the tutoring period and have actual concrete benefits regarding why new students should join SR. Talk to the International tutors and arrange presentations about SR in general, and CIP specifically. Help host International Week in collaboration with the IC to foster good relations and present international students with opportunities to join SR and other organizations at RUC. Phase in the practice of internal SR documents being available in both English and Danish. Page 19 of 20

20 Handlingsplan for Fagligt Netværk (FANE) Datoer for kurser, forår 2013: Onsdag d. 20. februar : Studie- og notatteknik ved Fagligt Netværk i 17/18 Torsdag d. 7. marts : Få styr på dit RUC-projekt v. Michael Bager i auditorium 1-30 PAES Mandag d. 18. marts : Akademisk argumentation v. Anette Bjerre Ryhede i Biografen 41 Tirsdag d. 9. april : Kommakursus: Kom i kommaform v. Rita Therkelsen i 1-30 PAES Torsdag d. 6. juni 14-16: Engelsksproget kursus i gruppeeksamen v. Hanne Leth i lille auditorium Fagligt Netværks budget forår 2013 INDTÆGTER FORÅR: Medlemsbidrag 3 á ,00,- UDGIFTER FORÅR: Kurser: ,00,- Studieteknik 4.500,00,- Projektstyring: Få styr på dit RUC-projekt 8.000,00,- Akademisk argumentation 6.250,00,- Kommakursus 5.000,00,- Course in Group Exam - Forplejning: 500,00,- Forplejning v. kurser 500,00,- Opreklamering: 1.500,00,- Tryk af pjecer + plakater 1.500,00,- T-shirts: 1555,00, Deltagermapper: 1195,00,- Diverse* 1.500,00,- Udgifter i alt: ,00,- Balance: 00,00,- *Diverse dækker over evt. uforudsete merudgifter. Page 20 of 20

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17.01.2014 3 BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDETS BESTYRELSE 6 BILAG 3: KOMMISSORIUM

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 NB: Dagsordenen er revideret i forhold til den før mødet udsendte dagsorden. 1. FORMALIA 2. ORIENTERINGER 3. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN 4. STUDIESTART 2012

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 4. februar 2011 Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 1. Formalia Referent: Sørine Wredstrøm Dirigent: Toke Høiland-Jørgensen Afbud: Ask Gudmundsen, Mia Jo Otkjær, Astrid Østergaard, Bjørn Ekstrøm,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2010 1. november 2010 1) Præsentation af prorektor Prorektor Hanne Leth Andersen præsenterede sig og svarede på spørgsmål. 2) Formalia A) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011 25. marts 2011 Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011 1. Formalia Til stede: Toke Høiland-Jørgensen (FS), Jakob Harboe (B), Tine Irming Lindskrog (SEK), Michael Tolentino Frederiksen (B-supp), Torben

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 Til stede: Sidsel, Stefan, Astrid, Therese, Pernille, Stinus, Jakob, Emil, Camilla, Julie, Michael, Nina, Mikkel, Eline, Kasper og Ask Tilhørere: Theis,

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014

Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014 Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014 1. Velkomst til generalforsamlingen 2. Formalia a) Valg af dirigenter: Stefan Larsen og Jakob Ruggaard er valgt som dirigenter. b) Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 10. august 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 7. august 2010. Dagsorden 2. Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3

Bestyrelsesmøde. 10. august 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 7. august 2010. Dagsorden 2. Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3 Bestyrelsesmøde 10. august 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 7. august 2010 Indhold Dagsorden 2 Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3 Bilag 2: Efterårets SU-kampagne 4 Bilag 3: UB-honorar

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010 10. januar 2011 Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010 1. Formalia a) Valg af dirigent og referent Dirigent: Toke Referent: Cecilie b) Optælling af stemmeberettigede Stemmeberettigede: Morten Brandrup,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-04-2009 17:00 21:00 Sted: RUC Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1 Forretningsorden... 3 Bilag 2 Kontaktliste... 5 Bilag 3 Mødeplan... 8 Bilag 4 - Orienteringer... 9 Bilag

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Konstituering. Mellem første og andet bestyrelsesmøde afholder faste udvalg et møde, hvor der vælges en kontaktperson og udformes en handlingsplan.

Konstituering. Mellem første og andet bestyrelsesmøde afholder faste udvalg et møde, hvor der vælges en kontaktperson og udformes en handlingsplan. FORRETNINGSORDEN FOR FF s BESTYRELSE Konstituering Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, der består af 9 medlemmer, tiltræder pr. 1. januar og holder sit konstituerende møde senest 15. januar.

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Vedtægter for foreningen RUCbar

Vedtægter for foreningen RUCbar Vedtægter for foreningen RUCbar 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er RUCbar Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Roskilde Universitet i Roskilde Kommune. Stk. 3. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Indhold 1. Gyldighed 1 2. Skolebestyrelsens ansvar og beføjelser 1 3. Skolebestyrelsens sammensætning 1 4. Valgforhold 1 5. Afholdelse af bestyrelsesmøder

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

Statut for Oeconrådet Aarhus Universitet

Statut for Oeconrådet Aarhus Universitet Statut for Oeconrådet Aarhus Universitet Statut for Oeconrådet, Aarhus Universitet Side 1 af 7 Statut for Oeconrådet ved Aarhus Universitet Kapitel 1: Tilknytningsforhold 1. Oeconrådet er et studenterpolitisk

Læs mere

Styrelsens arbejdsform

Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform Styrelsesmøder INDKALDELSE: Styrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden. Styrelsen vedtager en mødeplan for hele skoleåret. PLANLÆGNING/LEDELSE AF MØDERNE: Styrelsesmøderne

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet:

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet: Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for universitetets

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 15. september 2014 kl. 16:00 17:15. Indholdsfortegnelse Dagsorden...2 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september 2014...

Bestyrelsesmøde. 15. september 2014 kl. 16:00 17:15. Indholdsfortegnelse Dagsorden...2 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september 2014... 2 4 Bestyrelsesmøde 15. september 2014 kl. 16:00 17:15 6 8 10 Indholdsfortegnelse Dagsorden...2 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september 2014...3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 Dagsorden 1. FORMALIA (B) V/

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 Til stede: Fraværende: 1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer: Kirsten 1.2. Valg af referent: Mikkel 2. Orienteringer 2.1. PR udvalget: Der er

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Medlemstal, konstitution m.v.

Medlemstal, konstitution m.v. Forretningsorden for Studienævnet ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til Universitetsloven og Københavns Universitets

Læs mere

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Indholdsfortegnelse Forslag til dagsorden Forretningsorden Bestyrelsens beretning Regnskab og budgetter Indkomne opstillingsgrundlag til bestyrelsen Ændringsforslag

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

DCF Forretningsorden

DCF Forretningsorden FORSLAG: FORRETNINGSORDEN OG ORGANISATONSMAGT DCF Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen. - Forretningsudvalget. - Sekretariatslederen

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2013 1. Formalia: Dirigent: Jesper og Stefan Referent: Anna Til stede: Kasper, Stinus, Emil, Sofie, Andreas, Maria Galsgaard, Drude, Astrid Schmidt, Nicola,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune Formålet med centerrådet er, at skabe et hørings- og dialogforum,

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 19. december 2011 Tilstede: Ronja, Sidsel, Ida, Dea, Kirsten, Michelle, Theis, Dion, Mathias, Ena, Hack, Mikkel, Lene og Sally. Ikke tilstede: Ea, Ea, Christel,

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Vedtægt for studentermenigheden i København

Vedtægt for studentermenigheden i København Vedtægt for studentermenigheden i København 1 Grundlag 2Formål 3 Ordinær Generalforsamling 4 Ekstraordinær Generalforsamling 5 Bestyrelsen 6 Bestyrelsesmøder 7 Udvalg 8 Valg 9 Planlægningsmødet 10 Økonomi

Læs mere

1 Københavns Lærerforenings medlemmer ved..skole udgør KLF-afdelingen ved denne.

1 Københavns Lærerforenings medlemmer ved..skole udgør KLF-afdelingen ved denne. Vejledende forretningsorden for KLF-afdelingerne Forslag: 1 Københavns Lærerforenings medlemmer ved..skole udgør KLF-afdelingen ved denne. Lærere med tilknytning til flere skoler er medlem af KLF-afdelingen

Læs mere

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Officiel generalforsamling 1. ANKOMST OG KAFFEOPFYLDNING 2 2. VELKOMST V. THEIS 2 3. ÅBNING AF GENERALFORSAMLINGEN 2 3.1.

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 14. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 1. Efterårets SU-kampagne Opfølgning på sidste mødes punkt om SU-kampagnen. Johanne Skriver fra DSF (og RUC) holder oplæg. Efterfølgende

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

Danske Fodbolddommere Bestyrelsen Forretningsorden

Danske Fodbolddommere Bestyrelsen Forretningsorden Februar 2015 Danske Fodbolddommere Bestyrelsen Forretningsorden Indhold Indledende møde... 3 Præsentation... 3 Repræsentanter... 3 Forfald... 3 Bestyrelsens mødevirksomhed... 3 Udsendelse af dagsorden...

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Referat - af bestyrelsesmøde 0409 på Frederiksberg Seminarium

Referat - af bestyrelsesmøde 0409 på Frederiksberg Seminarium Referat - af bestyrelsesmøde 0409 på Frederiksberg Seminarium Dagsorden 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referent 3. Valg af klubber til anvendelse 4. Justering af dagsorden 5. Godkendelse af referat 0209

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere