Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark"

Transkript

1 Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark

2 Fra start til slut Afvikling/ Produktion Bud/K0ntakt KON- Bookning / Aftale CERT Udbetaling/ Indberetning

3 Kollationsmodellen - Jobbet Artist Spillested/ Festival Koncert Booker Skat

4 Topics of today Rammeaftaler generelt Dansk Live - Rammeaftalerne for Livekoncerter Væsentlige vilkår i rammeaftalerne og i hovedkontrakten Booking Provisioner Afviklingsomkostninger Indberetning Etc.

5 Rammeaftaler generelt En rammeaftale er en aftale indgået mellem en eller flere aktører med det formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, som aktøren fremadrettet indgår indenfor det pågældende område. Eksempler på rammeaftaler: AB92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder) Overenskomster (faglige overenskomster) Eksempelvis hovedaftalen mellem LO og DA

6 Rammeaftaler En rammeaftale bør som minimum regulere Ydelsen, der skal leveres, og Parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed Hvad, hvornår og hvor skal hhv. køber og sælger levere. Misligholdelsesbeføjelser hvad sker der, hvis køber eller sælger ikke leverer kontraktmæssigt?

7 Dansk Live - rammeaftaler Rammeaftalen for Livekoncerter på Spillesteder Rammeaftalen for Livekoncerter på Musikfestivaler Med afsæt i rammeaftalerne indgås en hovedkontrakt, som fastlægger parternes ydelser. Venue produktionstillægget fastlægger spillestedets forhold. Herudover findes en aftalebekræftelse Rammeaftalerne er bygget op over samme skabelon. Visse bestemmelser i de 2 rammeaftaler er helt ens, mens andre bestemmelser kun er delvist ens. I det følgende vil der blive fokuseret på bestemmelser i rammeaftalerne, som er ens.

8 Rammeaftalerne for Livekoncerter Formål: At regulere de særlige forhold, der gælder for livekoncerter. At sikre at arrangementet gennemføres på bedst mulige måde for alle parter samt fastslå det juridiske grundlag for arrangementet.

9 Rammeaftalerne for Livekoncerter Indgåelse af hovedkontrakt - 1 Hovedkontrakten regulerer den underliggende aftale mellem artisten og arrangøren. Hovedkontrakten bør indeholde en regulering af alle forhold, som er af betydning for parterne, og som ikke er reguleret tilstrækkeligt i rammeaftalen.

10 Rammeaftalerne for Livekoncerter Kontraktmæssig opfyldelse 8 Arrangøren bør før indgåelsen af hovedkontrakten gøre sig klart, hvilke musikere/bandmedlemmer mv. som er afgørende for koncerten. Rammeaftalerne stiller krav om, at musikere/bandmedlemmer, som ved navns nævnelse er gjort gældende i prisfastsættelsen af koncerten, og for eksempel fremgår af markedsføringsmaterialet, skal indgå i den faktiske Line Up. Manglende medvirken bevirker, at arrangøren kan kræve kontrakten genforhandlet. Hvad ligger der i en genforhandling?

11 Rammeaftalerne for Livekoncerter Markedsføring - 3 Påhviler arrangøren at lave god og dækkende markedsføring under hensyntagen til, hvad der lokalt set er passende til koncerten/arrangementet. Hvad er god og passende markedsføring? Artisten drager ansvar for, at arrangøren i god tid er forsynet med opdateret presse- og markedsføringsmateriale til brug for den pågældende koncert. Hvad er i god tid? Arrangøren kun må benytte markedsføringsmateriale til formålet, ligesom arrangøren ikke må ændre materialet. Særlige betydningsfulde marketingstiltag, der har været en del af kontraktforhandlingen og har påvirket prisfastsættelsen af koncerten, skal noteres i hovedkontrakten og anses som en kontraktlig forpligtelse.

12 Rammeaftalerne for Livekoncerter Forsikringsdækning - 16 Arrangøren har pligt til at tegne forsikring til dækning af et eventuelt erstatningsansvar, som arrangøren eller dennes medarbejdere måtte pådrage sig for person og/eller tingsskade. Artisten er selvstændigt ansvarlig for egne skadegørende handlinger efter dansk rets almindelige regler. Artisten bærer selv risikoen for skade på egne instrumenter, baggear og andre medbragte genstande, medmindre arrangøren har handlet ansvarspådragende og tilsidesat sine forpligtelser iht. rammeaftalerne.

13 Rammeaftalerne for Livekoncerter Tilladelser - 17 Det påhviler som udgangspunkt arrangøren at sørge for alle nødvendige tilladelser til afholdelse af arrangementet. Benytter artisten special effects i sit sceneshow, påhviler det imidlertid artisten at sikre, at eventuelle myndighedskrævende godkendelser er opnået. Hvad er følgerne, hvis artisten ikke har opnået myndighedsgodkendelse, men alligevel benytter special effects? OBS: Artistens benyttelse af special effects skal aftales med arrangøren senest 14 dage inden koncerten.

14 Rammeaftalerne for Livekoncerter Afregning Medmindre andet er aftalt, afregner arrangøren betaling for koncerten umiddelbart efter afholdelsen. Hovedkontrakten giver følgende muligheder for fastsættelse af honorar: Flat fee fast pris uden andel af entré Breakeven fast pris plus andel af nettoentréomsætningen efter moms, KODA, forsalgsgebyr og produktionsomkostninger afholdt af arrangøren Dørdeal andel af nettoentréomsætningen efter moms, KODA og forsalgsgebyr

15 Er rammeaftalerne dækkende? Udfordringer ved udformningen af Dansk Lives rammeaftaler Uklare formuleringer 3 om markedsføring arrangørens ansvar at lave en god og passende markedsføring 5 om anlæg arrangøren skal levere lyd- og lysanlæg af høj professionel standard 7 om lydkvalitet artisten har til opgave at præsentere et professionelt og kunstnerisk afstemt udtryk for publikum Misligholdelse af aftalen Hvad sker der ved brud på aftalen? 8 om Line Up såfremt visse musikere/bandmedlemmer ikke indgår i Line Up en, kan arrangøren kræve genforhandling. Hvad er resultatet af en genforhandling? Rammeaftalerne regulerer ikke specifikt misligholdelse.

16 Er rammeaftalerne dækkende? Ved misligholdelse gælder, når intet andet er aftalt, dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelse om erstatning i kontrakt, herunder: Erstatning Betingelser: Økonomisk tab Ansvarsgrundlag Årsagssammenhæng Adækvans Forholdsmæssigt afslag Betingelse: Misligholdelse Værdiforringelse Ophævelse Betingelse: Væsentlig misligholdelse Omlevering/efterlevering Betingelse Misligholdelse

17 Honoraret Artistens skattemæssige struktur: Honorar modtager Personligvirk somhed med eller uden CVR nr. Selskab

18 Struktur og MOMSLOVENS 13 -Hvis musikere engageres til en koncert, vil musikerne være momsfritaget for deres vederlag DET GLÆDER UANSET INDPAKNING Honorar modtager Personlig virksomhed Selskab En musiker kan kun være momspligtig af entreindtægterne, hvis musikeren selv står som arrangør.

19 INDBERETNING -HVOR MEGET! Artisten skal i alle tilfælde beskattes af nettohonoraret, dvs. det beløb artisten modtager i hånden modregnet egne omkostninger Hvem afregner for hvad(faktura) og hvad er aftalen i forhold til bureauet/artisten HVOR LIGGE RETTEN TIL AT KLAGE OG FEJL OG MANGLER Hvad skal spillestederne indberette Det bruttohonorar som er aftalt efter den aftalte fordeling

20 Hvad med Bureauprovisionen

21 Bureauprovisionen - moms Afregning af et artisthonorar og provision skal ses som 2 transaktioner I tilfælde af, at provisionen modtages som faktura til spillestedet/festivalen fra booker, kan momsen fratrækkes, i det omfang enheden er momsregistreret (ML 3 & 4) I tilfælde af, at provisionen afregnes med faktura til artisten, kan Spillestedet/festivalen ikke fratrække momsen Hvori ligger så problemet Momsfrie enheder?

22 RSMplus Danmark Writers tillæg Standarder Mad og Hotel problembarnet? Skattemæssig behandling Momsmæssig behandling Ingen specielle - tværtimod!!!

23 Afviklingsomkostninger - Skattemæssig behandling Skattemæssig vurderes på mad i forhold til HVEM og HVORFOR, ikke HVOR! Mad i huset på dagen generelt 100% i huset men kan være 25% Mad ude af huset generelt fradrag 25% MEN! EVT 100% Gavmildhed eller Forpligtelse Hotelomkostninger fradrag 25%, MEN EVT. 100%

24 Afviklingsomkostninger Momsmæssig behandling ML 42 Momsmæssig vurderes på mad i forhold til HVOR! IKKE HVEM og HVORFOR! Moms mad 100% fradrag ved mad i huset Moms mad 25% fradrag ved mad ude af huset Hoteller 75% pr / 50% 1/ / momsfradrag Mødemoms kan jf. afgørelse SKM skat tilbagesøges. 3 år beregnet fra momsangivelsesfristen f.eks. 20. februar for 4. kvt 2013.

25 Nye regler for E-indkomst Administrative gebyrer Antal ansatte: Bødens størrelse: kr kr kr kr. Over kr. Tæller honorarudbetalinger med JA!!

26 Nye regler for årsopgørelsen 2012 FELTERNE ER LÅST INDBERETNING PÅ BOOKER/ ARTISTER? DMF Standardkontrakt Up front betalinger, hvilket år? Honorar, - vederlag uden for tjenesteforhold, hvor modtageren ikke er registreret som selvstændig virksomhed. Honoraret skal indberettes som B-indkomst, der er AM-bidragspligtigt. Indberettes og beskattes på retserhvervelsestidspunktet. Acontobeløb beskattes normalt i de år, de bliver udbetalt, men i nogle tilfælde må et acontobeløb dog anses som forskud, og beskatningen udskydes derfor til det tidspunkt, hvor aftalen om arbejde er opfyldt. Selvstændig virksomhed Behandles som enhver anden forudbetaling, dvs. er først henholdsvis fradragsberettiget/skattepligtig ved retserhvervelsen, - dvs. når arbejdet er udført. I mellemtiden bogføres det henholdsvis som et tilgodehavende/gæld.

27 Konkurrenceretlige aspekter Mulighed for udveksling af handelsinformationer mellem Dansk Lives medlemmer Konkurrencelovens 6 medfører forbud mod visse konkurrencebegrænsende aftaler. Udvekslingen af handelsinformationer kan være i strid med konkurrencelovgivningen. Mulighed for at anmelde en konkret sag til Konkurrencerådets vurdering.

28 Rammeaftalerne skal bruges! Styrket fokus på 2 indsatser frem til næste møde Ekstra gear/cateringkrav efter kontraktindgåelse Krav om upfront afregning

29 Tak for ørerne! Thomas Donatzky Advokat tlf: Morten Willemar Kristensen Partner/Statsautoriseret revisor tlf:

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker? Ajour med moms, told og afgifter Nr. 2 Juni 2008 Eksklusiv Moms Læs blandt andet om: Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere