HANDELSBETINGELSER FOR JIFFY OG VIRKSOMHEDER I JIFFY-GRUPPEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELSBETINGELSER FOR JIFFY OG VIRKSOMHEDER I JIFFY-GRUPPEN"

Transkript

1 HANDELSBETINGELSER FOR JIFFY OG VIRKSOMHEDER I JIFFY-GRUPPEN Artikel 1 - Generelt 1.1 Alle aftaler med, samt tilbud og pristilbud til Jiffy-virksomheder (eller andre virksomheder, der anvender disse handelsbetingelser) er omfattet af disse handelsbetingelser. Brugeren af disse handelsbetingelser (Jiffy-virksomheder eller andre brugere) betegnes efterfølgende som Jiffy. 1.2 I disse handelsbetingelser betegner den anden part den part, som Jiffy træffer (eller ønske at træffe) en retlig bindende aftale med. En opgave betegner den kendsgerning, at en sådan part ordrer (eller ikke ordrer) leveringen af pottemuld og/eller tjenesteydelser, inkl. rådgivning. Artikel 2 Generelt gyldighedsområde 2.1 Disse handelsbetingelser gælder for alle retlige forhold, i hvilke Jiffy handler som faktisk eller potentiel køber og/eller leverandør af produkter og/eller tjenesteydelser. 2.2 Afvigelser fra disse handelsbetingelser er kun gyldige, når de formuleres skriftligt af begge parter eller bekræftes skriftligt af Jiffy. Artikel 3 Udformning af en aftale 3.1 Hvis den anden part bestiller en opgave, træder en tilsvarende aftale i kraft efter en skriftlig bekræftelse fra Jiffys side eller ved, at der tydeligt startes med udførelsen af opgaven. Artikel 4 - Priser 4.1 Med mindre andet er aftalt, gælder alle priser ab lager, eller, hvis relevant, ab magasin. Alle priser er ekskl. moms. 4.2 Yderligere ændringer i arbejdsomkostninger, transportomkostninger, priser for råvarer eller andet materiale og/eller omregningskurser, der ikke er kendte ved indgåelsen af aftalen, og som relaterer til den aftalte ydelse, kan automatisk givet videre til Jiffy. Yderligere opkrævninger inden for tre måneder efter aftalens ikrafttræden berettiger den anden part til at opsige aftalen ved skriftlig henvendelse til Jiffy. Artikel 5 Levering/leveringsperiode 5.1 De med Jiffy aftalte leveringsperioder er vejledende og skal ikke betragtes som deadline. Dette gælder også for leveringen af tjenesteydelser. 5.2 Med mindre andet er aftalt, finder levering sted ab lager, eller, hvis relevant, ab magasin. 5.3 Hvis Jiffy står for transporten, bestemmer Jiffy arten og forsikringen af transporten. Disse kan opkræves separat hos den anden part. Transporten er på den anden parts ansvar.

2 5.4 Jiffy er berettiget til at udføre sin(e) ydelse(e) i etaper, med mindre dette er en udtrykkelige omgåelse af skriftlige aftaler, indgået med den anden part. Artikel 6 - Betaling 6.1 Fakturaer fra Jiffy skal betales før den forfaldsdato, der findes på fakturaen, og på den måde, Jiffy oplyser. Betalingen skal finde sted i den aftalte valuta og uden modregning, prisnedslag og/eller opsættelse. 6.2 I tilfælde af for sen indbetaling forfalder den anden parts samtlige betalingsforpligtelser straks, uanset, om disse allerede er blevet faktureret af Jiffy. Jiffy vil underrette den anden part skriftligt, hvis der kræves betaling af denne art og fremsende en tilsvarende faktura. Jiffy er så berettiget, blandt andet, at suspendere sinde leveringsforpligtelser og/eller kræve tilsvarende sikkerhed, som nævnt i Artikel 8 af disse handelsbetingelser, eller er berettiget til at opsige aftalen helt eller delvist, som nævnt i Artikel 11 af disse handelsbetingelser. 6.3 I tilfælde af betalingsforsinkelse er den anden part forpligtet til betaling af renter ifølge den lovmæssigt fastsat markedsrente. 6.4 Skulle den anden part misligholde en eller flere af sine forpligtelser, er denne forpligtet til at afholde alle rimelige, udenretslige udgifter, der opstår i forbindelsen med sikringen af betalingen, ifølge følgende tabel: over de første EUR 15 % derudover og op til EUR 10 % derudover og op til EUR 8 % derudover og op til EUR 5 % derudover 3 % Hvis Jiffy kan bevise, at der er opstået højere omkostninger inden for rimelighedens grænser, så er Jiffy berettiget til at modtage erstatning for disse udenretlige omkostninger. 6.5 Skulle den anden part af nogen grund fremsætte et krav over for Jiffy, og Jiffy derfor se sig nødsaget til at lade en ekspert fastslå de kendsgerninger, den anden part baserer sine krav på, skal den anden part kompensere Jiffy for de gebyrer, eksperten pålægger Jiffy, hvis den anden parts krav viser sig at være uberettigede, hvad enten handelsbetingelserne er blevet inddraget eller ej, for at undgå en retssag. Når ekspertens undersøgelse er blevet afsluttet, har den anden part en frist på 14 dage for at fremsende kravet. 6.6 Betaling af eller på vegne af den anden part bruges efterhånden til betalingen af de udenretlige opkrævningsomkostninger, denne skylder, retsomkostninger, skyldige renter og det skyldige pålydende beløb i henhold til deres alder og uden hensyntagen til andre angivelser fra den anden parts side. 6.7 Den anden part kan kun fremsætte skriftlige indsigelser vedr. en faktura og kun inden for betalingsfristen. Artikel 7 Ejendomsforbehold og pant 7.1 Jiffy beholder ejendomsretten til de varer, der leveres eller skal leveres, indtil følgende betingelser er opfyldt: 2

3 a. Modtagelse af den anden parts betaling for alle varer, der er blevet leveret eller skal leveres i forbindelse med en aftale, samt for tjenesteydelser, der er blevet leveret eller skal leveres. b. Modtagelse af erstatning ved misligholdelse af aftalen/aftalerne på den anden parts side. Den anden part er ikke berettiget til at anke ejendomsforbeholdene mht. sikringen af udgifter eller modregne disse udgifter i de beløb, denne skylder. 7.2 Hvis der tilfalder Jiffy varer som følge af Artikel 7.1, kan den anden part kun bortskaffe disse varer inden for konteksten af dennes normale forretningsdrift. 7.3 Hvis den anden part misligholder sine i Artikel 7.1 nævnte betalingsforpligtelser, er Jiffy berettiget til at afhente de varer, Jiffy stadig væk ejer fra det stod, hvor varerne befinder sig og på den anden parts bekostning. Den anden part indrømmer Jiffy hermed i dette tilfælde den uigenkaldelige ret til adgang til sine erhvervslokaler. 7.4 Den anden part påtager sig at give Jiffy på begæring og Jiffy accepterer dette alle varer i pant, som den anden part bliver fuld eller delvis ejer via specifikation, adgang, sammenlægning eller sammenslutning, med de varer, der er blevet leveret og/eller skal leveres af Jiffy, samt alle krav, som den anden part måtte have over for sine kunder, der stammer fra videre forsyninger fra den anden part til dennes kunder af varer, der er blevet solgt og leveret af Jiffy til den anden part, som alle tjener som sikkerhed for alle krav, som Jiffy har mod den anden part til enhver tid. På forlangende skal den anden part straks skrive under på en pantsætningserklæring. Artikel 8 - Sikkerhed 8.1 Hvis der er god grund til at antage, at den anden part ikke vil overholde sine forpligtelser prompte, er den anden part forpligtet til på Jiffys forlangende straks at give tilstrækkelig sikkerhed i den form, Jiffy kræver, og at underrette Jiffy herom, da det er nødvendigt for at sikre overholdelsen af alle partens forpligtelser. Så længe den anden part ikke har opfyld dette krav, er Jiffy berettiget til at suspendere opfyldelsen af sine egne forpligtelser. 8.2 Hvis den anden part forsømmer at reagere på et krav som nævnt i Artikel 8.1 inden for 14 dage efter eb skriftlig påmindelse herom, skal al gæld straks forfalde til omgående betaling. Artikel 9 Klager, kontrolpligt, udløb og overensstemmelse 9.1 Den anden part er forpligtet til at undersøge ved levering og ikke senere end 24 timer efter levering (på basis af prøver, hvis andet er umuligt), om de leverede varer stemmer overens med aftalen mellem parterne. Hvis dette ikke er tilfældet, og den anden part ikke underretter Jiffy herom skriftligt inden for syv dage (efter 48 timer efter leveringen), mister den anden part alle rettigheder i forbindelse med, at de leverede varer ikke opfylder kravene i aftalen. Skulle Jiffy ikke modtage en sådan meddelelse inden for syv dage (efter 48 timer efter levering), at de leverede varer ikke svarer til aftalen, betragtes det parterne imellem som bevist, at de leverede varer stemmer overens med aftalen. 3

4 9.2 Alle krav og modargumenter, der baserer sig på fakta og/eller påstande om, at de leverede varer ikke opfylder betingelserne i aftalen mellem parterne, bortfalder et år efter leveringsdatoen. 9.3 Skulle varerne ikke opfylde aftalen mellem parterne, er Jiffy forpligtet til at levere de manglende varer eller reparere eller udskifte de leverede varer. 9.4 Bestemmelserne i denne artikel gælder ligeledes for tjenesteydelser, dog med det forbehold, at udtrykket én dag efter leveringen, der er nævnt i Artikel 9.1, i tilfælde af tjenesteydelser skal forstås som en måned efter tjenesteydelsens levering. Artikel 10 Mængder, størrelser, vægt og andre data 10.1 Mindre afvigelser med hensyn til størrelse, vægt, farve og andre data af denne art, betragtes ikke som aftalebrud Der foreligger en mindre afvigelse, hvis margen ikke overstiger 10 % mere eller mindre end oplyst i de medfølgende specifikationer. Mindre afvigelser med hensyn til størrelser, vægt, mængder, farver og lignende data er tilladte Demoer eller leverede prøver tjener kun som indikationer, så et produkt, der skal sælges, eller en aftale om en tjenesteydelse ikke behøver at være identisk med disse Den hollandske regering har udstedt diverse ministerielle bekendtgørelser ( Algemene Maatregelen van Bestuur ), som indeholder bestemmelser vedrørende metoder til markedsføring af produkter. Både Jiffy og den anden part accepterer at overholde alle hollandske retskrav, inkl. de relevante ministerielle bekendtgørelser. Artikel 11 Manglende opfyldelse 11.1 Skulle den anden part misligholde sine forpligtelser over for Jiffy, såvel som ved ansøgning om betalingsudsættelse, midlertidig betalingsudsættelse, der er blevet accepteret, ansøgning eller begæring om konkurs, en likvidationsbegæring, faktisk konkurs eller likvidation eller ophør af hele eller dele af den anden parts forretning, er Jiffy berettiget til uden præjudice med hensyn til yderligere rettigheder og uden forpligtelse til at betale skadeserstatning, at opsige dele af eller hele aftalen med omgående virkning eller at suspendere videre implementering af aftalen Skulle Jiffy opsige aftalen som følge af bestemmelserne i Artikel 11.1, skal alle forpligtelser fra den anden parts side over for Jiffy forfalde straks, uden at dette påvirker Jiffys andre rettigheder, og Jiffy er berettiget til straks at suspendere al videre udføring af opgaven Skulle Jiffy helt eller delvist være ude af stand til at fungere korrekt, hvad enten midlertidigt eller permanent, på grund af en eller flere årsager, Jiffy ikke er ansvarlig for, inkl. omstændighederne, der nævnes i Artikel 11.4, er Jiffy berettiget til skriftligt at opsige aftalen med den anden part Omstændigheder (ikke udtømmende), som Jiffy under ingen omstændigheder er ansvarlig for, inkluderer: Handlinger af personer, Jiffy bruger til opfyldelsen af aftalen med den anden part, 4

5 Uegnethed af de produkter, Jiffy anvender ved opfyldelsen af aftalen med den anden part, Udførelse af tredjepart af en eller flere rettigheder over for den anden part mht. partens misligholdelse af en aftale mellem parten og tredjepart mht. produkter, leveret af Jiffy, Strejke, lockout, sygdom, import- og/eller transitforbud, transportproblemer, manglende levering fra Jiffys leverandørers side, produktionssvigt, naturog/eller atomkatastrofer samt krig og/eller trussel af krig, Potentielle kvalitetsproblemer, såsom (men ikke begrænset til) dem, der er beskrevet i Artikel Artikel 12 Gæld og skadeserstatning 12.1 Jiffy bestræber sig på med hensyn til leveringen af de i dette afsnit nævnt produkter at levere kulturmedie, som, især mht. organisk kulturmedier og de elementer, de er sammensat af, er fri for mikroorganismer, der er patogene for mennesker og planter. Kulturmedierne er ikke sterile, men bakteriologisk aktive. Mikroorganismerne kan være en del af kulturmedierne og kolonisere disse ved opbevaring eller dyrkning af afgrøder, afhængig af årstiden og kulturbetingelserne. De fleste kulturmedier indeholder høje procentandele af organisk materiale, som eksponeres automatisk til bakteriologisk nedbrydning ved svampe, bakterier, actinomyces og andre organismer. Saprofytiske nematoder kan opstå i mindre antal i kulturmediet. Næringsstoffer og kalciumtilskud kan stimulere væksten af saprofytiske organismer. Jiffy overtager i intet tilfælde ansvaret for skader på ejendele eller for økonomiske tab på grund af den allestedsnærværende kolonisering af mikroorganismer, samt den allestedsnærværende tilstedeværelse af saprofytiske organismer, ved svampevækst på eller i kulturmedium Med hensyn til skader, der opstår på grund af varer eller ydelser leveret af Jiffy, kan Jiffy kun hæfte over de grænser, der nævnes nedenfor i Artikel 12.4 af disse handelsbetingelser, hvis skaden er opstået forsætlig eller på grund af grov uagtsomhed fra det tilsynsførende personale Jiffy vil aldrig blive udsat for et krav om at betale anden erstatning for skader på personer eller objekter Jiffys ansvar med hensyn til et krav eller en serie af krav, der opstår af same årsag, er begrænset til fakturaens værdi af den leverance eller den opgave, ansvaret stammer fra Jiffy tager alle retlige og aftalemæssige modargumenter i brug som kan bruges til at afværge dens erstatningsansvar over for den anden part, også på vegne af sine medarbejdere og underleverandører Den anden part skal kompensere Jiffy for alle krav fra tredjeparter, med mindre disse krav opstår på grund af forsætlighed eller grov uagtsomhed fra Jiffys tilsynsførende personales side. Artikel 13 Gældende lov og værneting 13.1 Alle retlige forhold, både nationale og internationale, mellem Jiffy og den anden part skal ikke være underlagt De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb, men lovene i det land, hvor brugeren af disse handelsbetingelser er bosat. 5

6 13.2 I modsætning til alle ikke lovpligtige bestemmelser, der gælder for det retlige forhold mellem Jiffy og den anden part, forelægges alle stridigheder mellem Jiffy og den anden part den relevante retlige myndighed med kompetence i prøvelsens genstand under udelukkelse af alle andre domstole hvor brugeren (Jiffy) af disse handelsbetingelser har sit registrerede (eller ikke-registrerede) kontor. I modsætning til alle ikke lovpligtige bestemmelser parterne imellem ligger den stedlige kompetence hos domstolen af hjemsteder for brugeren af disse handelsbetingelser hvad der udelukker alle andre retlige myndigheder. Jiffy er ikke desto mindre berettiget til ved sagsanlæg som fordringshaver eller ansøger at forelægge sagen for en anden retlig myndighed, som har materiel eller stedlig kompetence. Artikel 14 - Omvandling Skulle nogen bestemmelse eller nogen del af en bestemmelse i disse handelsbetingelser ikke kunne tages i brug på grund af uforenelighed med gældende lov, fortolkes denne bestemmelse på en sådan måde, at den svarer så vidt muligt med hensyn til indhold og ånd til intentionen af den relaterede hele eller delvise bestemmelse ved tidspunktet af udkastet, så parterne stadig væk kan påberåbe sig denne. 6

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere