Gelangensbestätigung (modtageattest i Tyskland) ekstra momskrav om dokumentation for EU-leverancer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gelangensbestätigung (modtageattest i Tyskland) ekstra momskrav om dokumentation for EU-leverancer"

Transkript

1 Momsfri EU-leverancer Tyskland indfører 1/ modtageattest ( Gelangensbestätigung ) med modifikationer Af Dr. Lars Eriksen, Skattekonsulent ved DanRevision Gruppen, Flensburg-Handewitt Dette emne er relevant for dansk import fra Tyskland. Medio februar 2013 blev der fremsat nye bestemmelser til momscirkulæret i Tyskland. De forventes godkendt i Bundesrat den 22/ og indført fra 1/ Kravene er lidt anderledes end oprindeligt fremsat i Tyskland holder dog stadig fast ved at momsfriheden for EU-leverancer fra Tyskland kun godkendes, når der foreligger: kopi af faktura enkel og entydig dokumentation for modtagelsen af leverancen til det øvrige EU. Baggrund I løbet af 2011 og 2012 fremsatte skatteministeren i Berlin et udkast til cirkulære om indførelse af mere tysk momsbureaukrati for udenlandske virksomheder. Kraftige protester fra de tyske revisorforbund og de tyske speditører førte til, at forslaget blev trukket tilbage i april I oktober 2012 offentliggjorde det tyske Skatteministerium et såkaldt Referentenentwurf, dvs. et embedsmandsudkast til en lov, og i februar 2013 kom cirkulæret. Ideen om mere kontrol er der stadig, men nu i en form, der er mere spiselig for erhvervslivet. Både det tyske speditørforbund og de tyske revisorer har accepteret det nye forslag om end man ikke er begejstret for det yderligere papirarbejde, der påføres såvel inden- som udenlandske virksomheder. Planerne er den 31/ endt med en tilføjelse til 17a i det tyske momscirkulære. Artiklen belyser de nye regler, der forventes indført i Tyskland den 1/ Sml. Elfte Verordnung zur Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung, Bundesrat Drucksache 66/13 fra 4/ Gelangensbestätigung (modtageattest i Tyskland) ekstra momskrav om dokumentation for EU-leverancer Fra den 1/ forlanger de tyske myndigheder en modtageattest for EU-leverancer ud af Tyskland. For at en EU-leverance anerkendes som momsfri, skal der hos den tyske sælger foreligge kopi af regning og en dokumentation, der enkelt og entydigt kan kontrolleres. Den skal bevise, at sælgeren eller aftageren har transporteret leverancen inden for EU og at den er modtaget i et andet EU-land. Hvornår sker der noget? Forslaget har været undervejs i flere år og er navnlig blevet kritiseret af de tyske speditørforbund og af de tyske revisorer. Ikke alle kritikpunkter er blevet hørt, men forslaget, der nu præsenteres, er mere spiseligt for erhvervslivet.

2 Næsten to års uenighed om dokumentation af EU-leverancer vil dermed blive afsluttet nu den 1/ Forbundsrådet vedtager med stor sandsynlighed forslaget på dets møde den 22/ Det gælder som sikkert, at repræsentanterne fra alle Länder stemmer for. Ændringen af det tyske momscirkulære (UStDV) bringer dermed ikke de gamle tilstande tilbage for alle virksomheder. Der indføres nu skrappere regler for såkaldte afhentningssager ( Abholfälle ) såvel som dokumentation gennem CMR-Fragtbreve. Der blev desværre ikke taget hensyn til ideerne fra erhvervslivet. Det tyske finansministerium har dog varslet forbedringer i form af efterjusteringer gennem en vejledning (såkaldt Anwendungsschreiben ). Gelangensbestätigung er stadigt det vigtigste dokument De tyske myndigheder indfører en særlig modtageattest, Gelangensbestätigung. Det er en særlig bekræftelse på, at varen har forladt Tyskland og er blevet modtaget af kunden, der er erhvervsdrivende i et andet EU-land. Cirkulæret indeholder et eksempel i form af en blanket. Den oprindelige blankettvang blev dog ikke indført. Gelangensbestätigung gælder for fremtiden som det vigtigste dokument. Den skal indeholde de følgende angivelser: a) navn og adresse på aftageren; b) mængde for leveringen og den almindelige handelsmæssige betegnelse inklusive. For køretøjer desuden chassisnummer; c) i tilfælde af befordring eller forsendelse af genstanden gennem den erhvervsdrivende eller aftageren angives sted og måned for modtagelsen af genstanden i det andet EU-land og i tilfælde af befordring af genstanden gennem aftageren angives sted og måned for slutningen af genstanden indenfor EU; d) udstedelsesdatoen for attesten og e) aftagerens underskrift eller en af ham befuldmægtiget person. Anden dokumentation kan dog også accepteres Det tyske Skatteministerium har slækket på kravene siden de kom frem. Efter kritikken er elektronisk dokumentation nu tilladt. Frem for alt havde speditørerne fremhævet det utidssvarende i at de tidligere forslag krævede papirdokumentation. Navnlig indenfor den internationale speditørbranche er den elektroniske dokumentation i rivende udvikling. Derfor er det ved elektronisk forsendelse af Gelangensbestätigung ikke nødvendigt med en fysisk underskrift, når det er åbenlyst, at den elektroniske forsendelse er påbegyndt i aftagerens eller hans ordregivnes område. Hvad ligeledes mindsker papirnusseriet er, at det er tilladt at udstede en Sammelbestätigung. Dette er en samlet dokumentation for omsætninger i en periode på op til et kvartal. F.eks. nævner vejledningen, at en Sammelbestätigung kan omfatte i alt 150 fakturaer udført i perioden juli til september. Det kræves, at den indeholder henvisning til fakturanumre. Kravene for fremtiden Med ændringerne bliver der slækket på de oprindelige krav fra lovgivers side. Momsmyndighederne i Tyskland holder dog principielt fast i at modtageren af en EU-leverance skal udfærdige en

3 Gelangensbestätigung om, at han har modtaget varen. Først da anerkender myndighederne i Tyskland, at der foreligger en momsfri EU-leverance ud af Tyskland. Sælgeren i Tyskland skal altså for fremtiden opbevare en kopi af faktura og en Gelangensbestätigung. Nyt i forhold til det skærpede i starten er dog, at der udover denne særlige modtageattest også anerkendes andre mere sædvanlige attester. Og at elektroniske dokumenter f.eks. tracking and tracing-protokol accepteres som dokumentation. Nyt i forslaget er, at der alternativt accepteres anden dokumentation end Gelangensbestätigung. De vigtigste ændringer overfor det oprindelige udkast fra september 2012 er: Hvis sælgeren lader genstanden afhente af en speditør, så skal der ved siden af fragtbrevet også foreligge dokumentation for betaling af købsprisen fra aftagerens konto (sml. 17a, stk. 3, nr. 2 UStDV-E). I tilfælde af købers afhentning af varen fra et andet EU-land er ikke alt ved det gamle. Ideerne fra erhvervslivet er desværre ikke blevet hørt. Her ventes der på yderligere vejledning fra myndighederne i Tyskland i form af gennemførelsescirkulære i form af skrivelse ang. udførelsen. Hvis der ved Finanzamt, de tyske skattemyndigheder, opstår tvivl om at varen er blevet afhentet af modtageren (sml. 17a, stk. 3, nr. 2 UStDV-E), kan sælgeren dog føre bevis med et af de andre anerkendte dokumenter f.eks. konnossement, det er et handelsretligt dokument (sml. 17a, skt. 3, 3. pkt. UStDV-E). Hovedpunkterne i det nye regelsæt: Den erhvervsdrivende skal opbevare Gelangensbestätigung blandt sine egne bilag. I bestemte tilfælde er det tilstrækkeligt, når speditøren opbevarer visse bilag (sml. dertil Afsnit 6a.3, stk. 6b, UStAE). Gelangensbestätigung behøver ikke nødvendigvis at være et enkelt dokument, men kan også bestå af flere sammenhængende bilag (sml. Afsnit 6a.3, stk. 1, UStAE). Blankettvangen er ophævet. Cirkulæret indeholder et eksempel med alle detaljerne UStAE (sml Afsnit 6a.3, stk. 6a, UStAE). Aftagerens underskrift er i modsætning til det oprindelige krav ikke nødvendig (bekræftelse af modtagelse af leveringsgenstanden), men kan i mange tiklfælde erstattes gennem en tredjes underskrft (sml. Afsnit 6a.3, stk. 6d og 6e, UStAE). Hvad ligeledes mindsker papirnusseriet er, at det er tilladt at udstede en Sammelbestätigung. Det er en samlet dokumentation for omsætninger i op til et kvartal. F.eks. nævner vejledningen, at en Sammelbestätigung kan omfatte i alt 150 fakturaer i perioden juli til september. Det kræves, at den indeholder henvisninger til fakturanumre (sml. Afsnit 6a.3, stk. 6, UStAE). Gelangensbestätigung kan også transmitteres elektronisk. I dette tilfælde er en underskrift ikke nødvendig (sml. Afsnit 6a.3, stk. 6a, UStAE). I forsendelsestilfælde (også ved tilsvarende såkaldte kædeleverancer) kan Gelangensbestätigung være et dokument over forsendelsen, hvoraf modtagelsen af genstanden fremgår. Dette kan f.eks. være et CMR-fragtbrev, der indeholder alle nødvendige angivelser (sml. Afsnit 6a.3, stk. 6d, UStAE).

4 Bliver varen transporteret gennem et kurerfirma, kan dokumentationen også frembringes i forenklet form, f.eks. med transportordren sammen med en tracking and tracing-protokol såvel som betalingskvitteringen (sml. Afsnit 6a.3, stk. 6e, UStAE). Transporteres varen gennem postvæsenet, er indleveringtalonen tilstrækkelig for at dokumentere, at varen er fremkommet i udlandet (sml. Afsnit 6a.3, stk. 6f, UStAE). For EU-leverancer af køretøjer kan Gelangensbestätigung erstattes af dokumentation for indregistreringen af køretøjet (sml. Afsnit 6a.3, stk. 6g, UStAE). For leverance af varer med punkt- eller forbrugsafgifter kan Gelangensbestätigung erstattes gennem EMCS-systemet fra tolden til Verifikation af Punktafgiftspligtige Varers Omsætning (sml. Afsnit 6a.3, stk. 6h, UStAE). Hvis der ikke foreligger en Gelangensbestätigung fra aftageren eller et erstatningsdokument, kan fritagelsen for momsen alligevel gives: Når det på grund af den objektive bevissituation står fast, at genstanden faktisk er modtaget i det øvrige EU (sml. Afsnit 6a.3, stk. 6c, UStAE). Nye lovregler: anden dokumentation også tilladt Som udgangspunkt gælder Gelangensbestätigung som det vigtigste dokument. Ordlyden er dog forandret i sammenligning med de tidligere udkast. For fremtiden er en Gelangensbestätigung blot et af de mulige dokumenter til dokumentation for modtagelsen af en vare inden for EU. Talrige protester fra erhvervslivet førte til en lempelse af kravene. Ifølge lovudkastet fra embedsmændene i Berlin, kan varens fremkomst dokumenteres med andre anerkendte bevismidler. Ministeriet nævner som eksempel på tilladt dokumentation: Forsendelsesdokumenter som f.eks. handelsretlige dokumenter, fragtbrev ( handelsrechtlicher Frachtbrief ), konnossement, to forskellige slags dokumentation fra speditører, den såkaldte elektroniske tracking-and-tracing-protokol for transport gennem kurertjenester eller modtagelsesbekræftelse fra et postvæsen/en posttjeneste for postforsendelse. Kritikken Navnlig de tyske speditører fremførte vægtige argumenter. Især kritiserede speditørerne, at der indføres papirnusseri i stedet for at anerkende tidens trend: Den papirløse spedition. Desuden forstod man ikke fra speditørernes side, at momsmyndighederne ikke ville anerkende CMRfragtbreve. CMR-fragtbreve besidder høj bevisværdi indenfor handels- og bankverdenen. De er verden over internationalt anerkendte akkreditiver indenfor bankverdenen. Men det tyske skattevæsen vil kun anerkende dem i begrænset omfang. Kritikken fra de tyske speditørforbund og fra revisorforbundet blev delvist hørt. De tyske speditører fremhævede, at den hidtidigt anvendte fragtdokumentation var ganske tilstrækkelig. De gammelkendte speditionsdokumenter som f.eks. konnossement o. lign., var jo netop skabt for at undgå al yderligere dokumentation. I århundreder er disse handelsretlige dokumenter anerkendt i

5 den internationale transportbranche, også inden for momslovene. I en hurtig og hektisk branche har man ikke behov for yderligere papirer. Desuden ønskede speditørerne ikke på nogen måde at hæfte for modtagelsen af en vare, som de ikke kender. Når der ikke transporteres farligt eller værdifuldt gods o. lign. informeres speditører ikke om indholdet af de colli, de transporterer. Desuden finder transporten ofte sted ved underentreprenører, der slet ikke er informeret om varens slutdestination. Revisorerne fremhævede det kritisable i at kræve en dokumentation i det øjeblik varerne blev overdraget til speditøren. Ved såkaldte flerledsleverancer, er der ofte ingen, der på tidspunktet for overdragelsen af varen til speditøren, ved hvem varen egentlig er bestemt for. Den juridiske ejermand bestemmes ofte langt senere og det som regel inden for komplicerede kontraktsammenhænge hvor der opfyldes flere kontrakter efter uno actu-princippet. Ofte vides heller ikke for hvem varen transporteres. I dagligdagen i det internationale erhvervsliv ligger der i overdragelsen af varen ofte en juridisk opfyldelse af flere kontrakter samtidigt. At skulle identificere, hvem der modtager varen i sidste ende, er en for stor opgave for en speditør, hvis opgave kun består i at udføre transporten. Frister og praktiske problemer De nye regler indføres først den 1/ Og indtil slutningen af 2013 anerkendes dokumentation stadig efter de gamle regler (sml. 74a, stk. 3, UStDV-E). Opbevaringen af de elektroniske dokumenter kan dog blive til et problem for mange eksportvirksomheder. De tyske frister indenfor moms er på 4 år med mulighed for forlængelse på op til syv år i enkelte tilfælde. Problematisk er dog, at mange virksomheder da for længst har slettet deres elektroniske dokumenter. Og oftest er der i praksis ingen hjælp at hente ved speditionsvirksomhederne, da de oftest efter gennemførelsen af transporten og kundens betaling i praksis ikke opbevarer noget som helst, trods lovens forpligtelser. Facit: Gelangensbestätigung indføres fra 1/ dog stadig behov for forbedring Fra den 1/ gælder altså: Skattevæsenet i Tyskland vil ud over fakturaen på salget have en tydelig dokumentation på, at varen er blevet leveret til et EU-land. Denne dokumentation kan også foretages med anden dokumentation end en Gelangensbestätigung. De tyske revisorer finder det nye lovforslag tilfredsstillende. Frem for alt synes revisorerne om, at betydningen for Gelangensbestätigung som eneste gyldige momsdokumentation for varens fremkomst er blevet svækket. Man synes, at det er et fremskridt, at gammelkendte transportdokumenter beholder den status, som de altid har haft. Revisorerne og speditørerne ville dog gerne begrænse papirnusseriet og derfor modernisere loven yderligere. I en elektronisk verden forekommer det bagstræberisk kun at acceptere elektroniske systemer og dokumentation i et fåtal af tilfælde. Revisorerne mener, at ministeriet skal kende tidens tegn og tillade elektroniske erklæringer i Tyskland i øget omfang.

6 Dansk eksporterhverv skal kende til reglerne og den nødvendige dokumentation, da deres tyske kunder ellers ikke får momsfri EU-leverance anerkendt.

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker? Ajour med moms, told og afgifter Nr. 2 Juni 2008 Eksklusiv Moms Læs blandt andet om: Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.:

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.: Kendelse af 13. marts 2009 (J.nr. 2008-0016811) Klager opfylder ikke kravene til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling, og alene kortere periode godkendt som relevant praktisk erfaring vedrørende

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Kundeinformation januar 2004

Kundeinformation januar 2004 Kundeinformation januar 2004 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD 2004 tegner til at blive et godt

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere