Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Ryparken II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Ryparken II"

Transkript

1 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Ryparken II Dato og tidspunkt Tirsdag den 29. maj 2018, kl Sted Beboerlokalet, Ryparken 21, st. tv. Deltagere Fra afdelingen: 15 lejemål repræsenteret Fra fsb: John Hesager Langhorn, Steen Søndergaard Thomsen og Eva Stokkendal Poulsen (referent) Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Godkendelse af referat af afdelingsmøde d. 21. september Beretning fra bestyrelsen og godkendelse heraf 7. Behandling af indkomne forslag 8. Godkendelse af regnskab for 2016 og 2017 vedr. afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb samt afdelingens aktivitetsbeløb 9. Godkendelse af budget for 2019 vedr. afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb samt afdelingens aktivitetsbeløb 10. Godkendelse af boligafdelingens driftsregnskab for Valg til afdelingsbestyrelse samt revisor og revisorsuppleant 12. Eventuelt Michael Rosenberg Olsen bød velkommen og foreslog Steen Søndergaard Thomsen som dirigent. Ad 1 Valg af dirigent Steen Søndergaard Thomsen, medlem af fsb s dirigentkorps, blev valgt og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. Ad 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet Godkendt. Side 1 af 9

2 Ad 3 Valg af referent Eva Stokkendal Poulsen blev valgt. Ad 4 Følgende personer blev valgt til stemmeudvalget I henhold til forretningsordenen blev Michael Keil og Jens Jønck valgt til at bistå dirigenten. Ad 5 Godkendelse af referat af afdelingsmøde den 21. september 2017 Referatet blev godkendt. Ad 6 Afdelingsbestyrelsens beretning v/michael Rosenberg Olsen Bestyrelsen har holdt månedlige møder siden sidste afdelingsmødet den 21. september Ejendomskontoret er repræsenteret på møderne den første ½ time hver gang. Aktiviteter siden afdelingsmødet Vi har fået udskiftet vandmålere og opsat fugtmeldere. Det betyder, at der forhåbentlig fremover kan reageres hurtigere, hvis der opstår vandskader, og dermed at følgeskaderne begrænses. Der har været en del henvendelser i forhold til monteringen af installationspladerne og vandtrykket. Hvis I oplever problemer, så kontakt Ejendomskontoret Tagene er blevet behandlet med algedræber, og tagrenderne er blevet renset Vinduer og døre i kældrene er gennemgået, smurt og justeret Selskabslokalet er blevet renoveret - nyt lydisolerende loft, ny belysning samt maling. Anders de Voss kontrollerer i samarbejde med Ejendomskontoret selskabslokalet efter udlejning Vi arbejder fortsat på at få et overblik over konsekvenserne af driftsfællesskabet dels i forhold til den service, vi kan forvente og dels i forhold til fordele og ulemper ved fællesskabet Vi har fået etableret et godt samarbejde med Ejendomskontoret. Jens Jønck (driftsleder) og Anders de Voss går med jævne mellemrum en runde i bebyggelsen m.h.p., om der er ting, der skal følges op på I oktober fik vi ny sekretær på Ejendomskontoret - Lotte Holten Som mange nok har bemærket, har vi fået en fast ejendomsfunktionær tilknyttet. Hun hedder Lone, og er - desværre - ikke fast ansat, men vikar, så hvor længe, vi får lov at beholde hende, vil tiden vise. Hun er meget engageret og yder en stor indsats med at holde vores område pænt og rent. Det skal hun have stor ros for Side 2 af 9

3 For så vidt angår dagrenovationen er det Københavns Kommune, der afhenter, mens Sani Service ApS har overtager skaktningen (samme firma, som står for trapperengøringen). Der bliver skaktet mandag og torsdag. I forhold til omsortering af plast, bioaffald, batterier, metal, papir, pap og elektronik er det Ejendomskontoret v/lone, der prøver at holde styr på det "Vi skal passe på huslejen". Bag disse ord gemmer, der sig en aftale, som regeringen har indgået med Kommunernes Landsforening og Boligselskabernes Landsforening, der betyder, at boligorganisationerne - herunder fsb - skal have forøget fokus på effektiv drift, så huslejerne kan holdes i ro. Frem til 2020 skal der findes besparelser på i alt 1,5 mia. kr. I den forbindelse har vi dels afholdt møde med fsb og dels deltaget i et fælles sektionsmøde for blandt andet at få inspiration til, hvor vi kan effektivisere. Det er en opgave, som den kommende bestyrelsen skal arbejde videre med. På afdelingsmødet i september 2016 blev det vedtaget at gennemføre en renovering, der blandt andet omfatter udskiftning af alle vinduer og altandøre til energiruder samt ny udstøbning mellem gulv og væg og etablering af vådrumsmembran i badeværelserne. Rådgiverne har være rundt i de fleste lejemål for at registre og måle op og er nu i gang med myndighedsbehandlingen af projektet samt udarbejdelse af udbudsmateriale til entreprenørerne. Københavns Kommune har desværre meget travlt, så hele sagsbehandlingen vil blive færdiggjort senere end forventet. Tidsplanen i grove træk er: o o o o Perioden frem til oktober 2018: rådgiver udfører registrering, myndighedsbehandling og beskrivelser Oktober til december 2018: projektet sendes i udbud, og der vælges en entreprenør ifm. licitation Januar 2019 til april 2020: entreprenøren udfører arbejdet Vi har holdt 2 møder i følgegruppen, hvor detaljer, som farver, fliser og vinduer er blevet drøftet og fastlagt. Følgegruppen vil fortsat være en del af projektet og deltage i møder. Så skal jeg beklage, at der ikke er kommet gang i hverken vaskeriforskønnelsesudvalget eller beboergruppen vedrørende tryghedspakke, men jeg vil tage initiativ til indkaldelse til møder i udvalgene og tilstræbe, at der kan udarbejdes forslag til afdelingsmødet i september. Endvidere skal jeg beklage, at hjemmesiden ikke er opdateret med referater fra bestyrelsesmøderne. På førstkommende bestyrelsesmøde vil jeg foreslå, at referaterne udarbejdes og godkendes på møderne, så vi umiddelbart efter kan offentliggøre dem på hjemmesiden. Slutteligt en stor tak til alle de, der deltager i udvalg eller varetager opgaver i forhold til beboerforeningen. Side 3 af 9

4 Pia Liske berettede fra Bispebjerg Lokaludvalg, fra legepladsudvalget og fra udearealsudvalget. Bispebjerg Lokaludvalg Hvad arbejdes der med i udvalget, som berører os i Ryparken-Lundehus? Lundehustorvet (v/fakta) Takket være Lokaludvalget og politikere på Københavns Rådhus blev der i dette års budget afsat 2,9 mio.kr. til forprojektering af et nyt torv ved Fakta, kirken og Strødamvej. De resterende 10 mio.kr., der skal til for at virkeliggøre visionerne for torvet, bliver forhåbentlig bevilget af Borgerrepræsentationen i budget For at holde gryden i kog og holde politikerne til ilden afholdes der lige som sidste år igen i år et event på Lundehustorvet. Det bliver den 18. august. En tovholdergruppe bestående af medlemmer af Lokaludvalget og ansatte i sekretariatet er gået i gang med at planlægge eventet. Foruden musik og forskellige aktiviteter vil vi også invitere relevante politikere fra Københavns Rådhus i håb om, at de vil arbejde for torvets virkeliggørelse. Ryparken Idrætsanlæg Da Ryparken-Lundehus i katastrofal grad mangler mødesteder, og da de planer og ønsker vi i årenes løb har haft af forskellige grunde ikke har kunnet lade sig gøre, øjnede vi en mulighed for at få et mødested i forbindelse med, at kommunen har bevilget 60 mio.kr. til renovering og modernisering af Idrætsanlægget. Det ser nu ud til at blive en realitet. I planerne for moderniseringen af Idrætsanlægget indgår et ankomstområde/fællesområde og 3 sale til mødeaktiviteter: 1 der kan rumme 100 personer, 1 til 30 og 1 rum til uformelle møder med op til 6 deltagere. Og disse mødefaciliteter er ikke kun for idrætsudøverne men kan bookes af folk udefra. Områdefornyelse i Ryparken-Lundehus Ryparken kategoriseres som et udsat byområde. Derfor arbejdes der på at få kommunen til at bevilge en områdefornyelse af Ryparken-Lundehus. Legepladsudvalget Rapport om arbejdet i udvalget i perioden Legepladsudvalget blev besluttet og nedsat på Afdelingsmødet den Afdelingsmødet valgte flg. medlemmer til udvalget: Edna K. Nielsen, Renata Al- Atrash, Hanne Heeris og Pia Liske. Edna K. Nielsen udtrådte af udvalget Udvalget har holdt 5 møder og har været rundt på forskellige legepladser for at lade sig inspirere. Der er i udvalget enighed om, at legeredskaber af naturmaterialer er at foretrække fremfor syntetiske materialer, fordi de vil falde meget bedre ind i vore smukke udearealer. Og faldunderlag skal være græs eller grus/sand. Vi vil gerne have, at vore legepladser skal opfordre og udfordre til udfoldelse, fysisk aktivitet, fantasi, hygge, hemmeligt liv i huler og socialt liv. Side 4 af 9

5 Legeplads 1 (v/nr ) skal vedligeholdes, og i den eksisterende sandkasse skal reetableres et lille bord i midten af sandkassen. Nøddehegnet er blevet beskåret, så det giver bedre mulighed for at klatre i det og inddrage det i legen. Legeplads 2 (v/nr ) her trænger legehuset og de faste bænke til at blive renoveret. De øvrige legeredskaber bibeholdes og vedligeholdes. Legeplads 3 (v/nr ) er endnu ikke-eksisterende, men her har vi planer om et gyngestativ med en fugleredegynge og en almindelig gynge, balanceredskaber og et kolbøttestativ og snurreredskaber, som vi har set på en legeplads i Fælledparken langs Serridslevvej. Vi samarbejder med Områdeudvalget om planlægning af denne legeplads og håber, at vi kan fremlægge et udkast på afdelingsmødet i september. Legeplads 4 (v/boldbanen v/brandvejen) skal boldbanen selvfølgelig bevares og vedligeholdes. Vi har talt om et nyt klatrestativ i stedet for det, der er der nu og måske inddrage krattet omkring boldbanen på en eller måde (huler) og etablering af træstubbe til at balancere på og sidde på. Vi har endnu ikke beskæftiget os så meget med legeplads 4, men vil også her gøre det i samarbejde med Områdeudvalget. Udearealsudvalget Rapport om udvalgets arbejde i perioden Afdelingsmødet besluttede at nedsatte udearealsudvalget på afdelingsmødet den Afdelingsmødet valgte flg. medlemmer til udvalget: Hanne Katz, Svend W. Johansen, Renata Al-Atrash, Edna K. Nielsen, Hanne Heeris og Pia Liske. Edna K. Nielsen udtrådte af udvalget d Udvalget har holdt 2 møder + det løse (enkelte medlemmer af udvalget + Jens Jønck). På dagsordenen har bl.a. været piletræet ved busstoppestedet og dets skæbne. Træet var angrebet af svamp, og det var kun et spørgsmål om tid, hvornår det måtte fældes. Pga. dets store visuelle værdi for området, var der et stort ønske om at bevare træet så længe som muligt ved at beskære det, men det endte med, at træet blev fældet og et nyt plantet samme sted. Vi har også interesseret os for afdelingens borde-bænkesæt og vedligeholdelsen af dem. Vi har drøftet ejendomskontorets græsslåning, som der er stor kritik af blandt beboerne. Tilsyneladende anvendes alt for tungt maskinel, som ødelægger plænerne og kører alt for tæt på og ødelægger eksisterende beplantning. Det samme gør sig gældende ved kørsel med snerydningstraktor. Disse forhold er blevet påtalt overfor ejendomskontoret. Side 5 af 9

6 Derudover har udvalget holdt øje med Ryparken II s udearealer for at sikre, at de bliver vedligeholdt i overensstemmelse med den vedtagne plejeplan og samarbejder med legepladsudvalget omkring eksisterende og nye legepladser. Det aftaltes, at beboere og ansatte på ejendomskontoret skal huske at holde en god tone over for hinanden. Til information kan de grønne bio-affaldsposer afhentes på ejendomskontoret. Beretningen blev herefter godkendt. Ad 7 Forslag 1. Forslag om genetablering af træer forslagsstiller: Anita Heisterberg, Ryparken 53, 2. tv. Jeg foreslår, at de to træer, der blev brændt ned, da containergården blev brændt ned genetableres. De træer, der plantes, skal være af samme sort, som de andre, der står ved parkeringspladsen ud mod Gartnerivej og af en størrelse i lighed med dem, der er genetableret ved nr. 35 mod gården. Økonomi Overslagspris: ca kr. Vedtagelse af forslag medfører en engangshuslejestigning på 0,2% svarende til 2 kr. pr. kvm. Forslaget blev vedtaget. 2. Forslag om indkøb af robotplæneklippere forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om indkøb af 2 stk. robotplæneklippere (model Husqvarna Automower), der kan løse opgaven med græsslåning i afdelingen. Begrundelse for forslaget Ved at afdelingen indkøber robotplæneklippere reduceres de samlede driftstimer på afdelingen Besparelsesudgifter på nuværende løsning med maskiner og serviceudgifter ca kr. årligt En robotplæneklipper kan sikre, at græsplænen er sund og perfekt klippet Lidt information om robotplæneklipperen Den bedste model i X-line-serien fra verdens førende producent af robotplæneklippere. Plæneklippere, som er smarte nok til at håndtere de udfordringer, store og komplicerede græsplæner giver, f.eks. flere smalle passager, forhindringer, krævende terræn og skråninger på op til 45%. GPS-assisteret navigation og en lang række funktioner, herunder Automower Connect, gør det til en intelligent metode til at sikre, at din græsplæne er sund og perfekt klippet. Side 6 af 9

7 Økonomi Indkøb af 2 robotplæneklippere, levering, montering og idriftsættelse beløber sig til ca kr. Løsning 1 Udgiften medfører en engangshuslejestigning på 5 kr. pr. kvm, svarende til 0,50 %. Opgaven kan igangsættes i 2019, hvor lejestigningen træder i kraft. Løsning 2 Udgiften dækkes af tidligere opsparede henlæggelser. Opgaven igangsættes umiddelbart efter afdelingsmøde (juni 2018). Forslaget blev vedtaget med løsning 2. Administrationens bemærkninger efterfølgende afdelingsmødet omkring forsikringsforhold hvis robotplæneklipperen eksempelvis kører en barnehånd over. Efter kontakt til fsb s forsikringsselskab skal der tegnes en særlig forsikring på robotplæneklippere hurtigst efter indkøb i tilfælde af tyveri. Hvis et barn eller andre skulle komme til skade i forbindelse med en robotplæneklipper, vil en evt. skade normalt være dækket af afdelingens ansvarsforsikring. 3. Forslag om etablering af blødtvandsanlæg afkalkningsanlæg forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Det foreslås, at der etableres blødtvandsanlæg afkalkningsanlæg, type Rondomat Duo, i Ryparken II for at fjerne det meste af kalken fra vandet. Begrundelse for forslaget Mindre kalk i vandet er skånsomt for hud og hår Mindre kalk i vandet skåner blandingsbatterier, brusere og toiletter Mindre rengøring af badeværelse og bruse niche, da der ikke er kalk i vandet, der udfælder på fliserne Skåner miljøet mindre brug af kemi ved rengøring Bruger 50 % mindre sæbe, når du tager bad Skåner opvaske- og vaskemaskiner begge typer maskiner skal stilles til blødt vand Bedre varmeøkonomi Rørsystemerne holder i længere tid og lukker ikke til på grund af kalkudfældning Økonomi BWT-anlæg inkl. montering koster ,25 kr. Hvis forslaget vedtages, medfører det en engangshuslejestigning på 0,9 % eller 9 kr. pr. kvm. Side 7 af 9

8 Ændringsforslag: Det blev foreslået at finansiere forslaget med foreningens egne henlagte midler, så projektet kan igangsættes med det samme. Forslaget blev vedtaget med denne ændring. Ad 8 Regnskab for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler 2016 og Regnskab for rådighedsbeløb på kr blev godkendt. Regnskab for aktivitetsmidler på kr ,25 blev godkendt Regnskab for rådighedsbeløb på kr ,01 blev godkendt. Regnskab for aktivitetsmidler på kr ,24 blev godkendt. Ad 9 Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler 2019 Budget for rådighedsbeløb på kr blev godkendt. Budget for aktivitetsmidler rettes fra kr til kr , så legepladsudvalget budgetteres med kr. i stedet for 500 kr. Budget for aktivitetsmidler på kr blev godkendt. Ad 10 Boligafdelingens driftsregnskab for 2017 Michael Rosenberg Olsen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt med et årsoverskud på kr kr. Administrationens bemærkninger efterfølgende afdelingsmødet omkring hvilke PPVarbejder der ikke er udført eller er blevet udskudt. Ikke udførte/udskudte PPV-arbejder i tusinde kr Borde og bænke m.m. Udskiftninger kr. 32. Afventer udvalg Ny legeplads. Kr Afventer udvalg. Fra driftsmødereferat: Der er sat penge af til renovering af legeplads. Beløbet overføres til Afvaskning af altaner kr Gulv i selskabslokale vedligeholdes kr. 32. Bliver gjort inden påske Vedligehold af puds ved gavle kr. 45. Har ikke været nødvendigt Projekt vinduer og døre/ bad kr. rest Projektet er kun i sin begyndelse Vægge i badeværelser genoprettes. Løbende indtil renoveringen er afsluttet Opgangslamper udskiftes kr Kun løbende udskiftning forbrugt kr Afventede endelig økonomi kr Vaskeri inventar kr. 11. Afventer udvalget Side 8 af 9

9 Ad 11 Valg På mødet blev der valgt: 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for valgperiode : Anders de Voss modtog genvalg Anita Heisterberg modtog genvalg Lizzi Pedersen modtog genvalg 2 suppleanter for valgperiode : Susanne Nielsen modtog valg som 1. suppleant Hanne Heeris modtog valg som 2. suppleant 1 kritisk revisor for valgperiode : Michael Keil modtag genvalg 1 revisorsuppleant for valgperiode : Lisbeth F. Nielsen modtag genvalg Afdelingsbestyrelsen består derudover af Michael Rosenberg Olsen ( ) Pia Liske ( ) Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig efter afdelingsmødet. Ad 9 Eventuelt Forskellige beboere påpegede følgende problemer, som ejendomskontoret tog til efterretning: Problemer ved containergården, hvor mange hopper over hegnet og smider skrald Låger i kælderen står åbne Træet i containergården er råddent Ønske om bedre lys i kælderen Kælder- og branddør virker ikke Dørpumperne er dårlige Dirigenten, Steen Søndergaard Thomsen, takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl Side 9 af 9