Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift"

Transkript

1 Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift SEPTEMBER 2010

2 Indhold Forord 3 Momsfritaget 3 Uddannelseskrav 4 Uddannelseskrav andre sundhedspersoner 4 Uddannelseskrav alternative behandlere Behandlingskrav 7 Eksempler på momsfrie behandlinger 7 Eksempler på momspligtige behandlinger 7 Dokumentation 7 Fritagelsen omfatter ikke dyr 7 RAB (Registreret Alternativ Behandler) giver ikke momsfritagelse 8 Diagnoser 8 Lønsumsafgift 9 Registreringsgrænse lønsumsafgift 9 Momsfrie behandlinger 9 Momspligtige behandlinger 11 Blandede behandlinger 11 Moms 12 Registreringsgrænse moms 12 Momspligtige behandlinger 12 Salg af varer 12 Direkte udgifter 12 Angivelse og betaling 14 Moms og lønsum blandede behandlinger 15 Kan man selv vælge om man vil betale moms eller lønsumsafgift? 15

3 Forord Denne vejledning fortæller kort, hvordan alternative behandlere og andre sundhedsper - soner skal opgøre deres moms og/eller lønsumsafgift og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at være momsfritaget. Vejledningen omhandler ikke ydelser, som foredrag og undervisning. Momsfritaget Alternative behandlere kan på visse betingelser blive momsfritaget efter momslovens 13, stk. 1, nr. 1. Bestemmelsen fritager følgende ydelser: Hospitalsbehandling Lægevirksomhed, herunder kiropraktorer, fysioterapeuter og anden egentlig sundheds - pleje samt tandlæge og dentalvirksomhed. Alternative behandlere og andre sundhedspersoner kan blive momsfritaget som anden egentlig sundhedspleje. SKAT har udarbejdet et styresignal vedrørende anden egentlig sundhedspleje. Det er offentliggjort den 3. marts 2010 i SKM SKAT. Du kan finde det på Rådgiver Love og regler Styresignaler. Der er 2 betingelser, som skal være opfyldt før du kan blive momsfritaget: 1. Du skal opfylde nogle uddannelseskrav 2. Du skal opfylde et behandlingskrav Hvis du ikke opfylder både uddannelseskravet og behandlingskravet, så skal du betale moms af dine behandlinger. Du skal betale lønsumsafgift af de momsfrie behandlinger. 3

4 Uddannelseskrav For at blive momsfritaget skal man først og fremmest have opnået tilstrækkelige kvalifikationer til at udføre behandlingerne. Uddannelseskrav alternative behandlere For de alternative behandlere har SKAT følgende uddannelseskrav, som er opstillet af sundhedsstyrelsen: Uddannelseskrav andre sundhedspersoner For andre sundhedspersoner vil uddannelseskravet være opfyldt, hvis man har en autorisation fra Sundhedsstyrelsen. Det gælder fx kiropraktorer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske diætister og jordemødre. Generelle uddannelseskrav alternative behandlere Anatomi/fysiologi 200 timer Sygdomslære/farmakologi 100 timer Den primære behandlingsform 250 timer Psykologi 50 timer Klinikvejledning/klinikbehandling 10 timer Introduktion til andre alternative behandlingsformer 50 timer I alt 660 timer Uddannelseskrav for det psykoterapeutiske område For alternative behandlere inden for det psykoterapeutiske område har SKAT følgende uddannelseskrav: Teoretisk uddannelse inden for det psyko - tera peutiske område Egenterapi Modtagelse af supervision Ingen regler om antal timer inden for det enkelte fag Ingen regler om antal timer inden for det enkelte fag Ingen regler om antal timer inden for det enkelte fag Der er ikke regler for, hvor mange timer man skal have inden for det enkelte område, men der er et krav om, at det skal være i alt 660 timer. I praksis skal langt de fleste timer være inden for den teoretiske uddannelse. 4

5 Uddannelseskrav zoneterapeuter Anatomi/fysiologi 200 timer Sygdomslære/farmakologi 100 timer Zoneterapi/meridianlære/ visuel diagnose 255 timer Kost- og vitamin-/minerallære 30 timer Biopati 15 timer Psykologi 50 timer Klinikvejledning/ klinikbehandling 10 timer I alt 660 timer Uddannelseskrav Heilpraktikere Anatomi/fysiologi 200 timer Patalogi 100 timer Psykologi 50 timer Immunologi 5 timer Toxilogi 9 timer Ernæringslære 15 timer Klinisk undersøgelse 14 timer Homøopati 10 timer Biokemi 9 timer Phytoterapi 24 timer Kiropraktik 14 timer Indføring i irisdiagnose 29 timer Fodzoneterapi 16 timer Akupunktur 17 timer Neutral terapi 11 timer Menneskekundskab 15 timer Akupressur pr. trykpunkt 9 timer Ansigtsdiagnose 5 timer Hånd/negle/tunge/diagnose 5 timer Eksamenspørgsmål 13 timer Den tyske heilpraktiker lov 8 timer Demonstration af hydroterapi 2 timer Udøvelse af heilpraktik i praksis 32 timer Eksamenforberedelse 8 timer Overbygning 40 timer I alt 660 timer 5

6 Uddannelseskravet gælder for hver person, som udfører behandlinger. Hvis fx en klinik har flere personer til at udføre behandlingerne, gælder uddannelseskravet for hver person. Hvis en person ikke opfylder uddannelseskravene, bliver de behandlinger, som personen udfører, momspligtige. OBS! Der er en praksisændring på vej an - gående uddannelseskravet på de 250 timer inden for den primære alternative behandlingsform. Landsskatteretten har afsagt en kendelse, hvor det fremgår, at uddannelseskravet på 250 timer skal være opfyldt for hver alternativ behandlingsform, der bliver foretaget (SKM LSR). Det er endnu uafklaret, hvornår denne praksisændring træder i kraft. De alternative behandlere skal kunne dokumentere deres uddannelse med kursusbeviser eller diplomer. Det skal fremgå, hvilke fag der er undervist i og antal timer. Det skal også fremgå, hvem der har deltaget i undervisningen og undervisningsstedets navn og adresse. Dispensation For alternative behandlere, der har afsluttet deres uddannelse inden den 1. juli 2000, kan der dispenseres fra uddannelseskravene. Disse alternative behandlere vil være omfattet af momsfritagelsen, når de kan dokumentere, at de har gennemført et ud - dannelsesforløb, der som minimum svarer til samlet 400 lektioner inden for følgende områder: Anatomi/fysiologi Sygdomslære/farmakologi Den primære alternative behandlingsform De alternative behandlere, der ikke umiddelbart opfyldte betingelserne for denne dispensation, havde mulighed for at supplere deres udannelse. Hvis de opfyldte uddannelseskravet inden den 31. december 2000 kunne de blive omfattet af dispensationen. 6

7 Behandlingskrav Behandlingskravet er ens for både alternative behandlere og andre sundhedspersoner. Definitionen på behandling i momslovens forstand bygger på et EU-retligt begreb. SKAT anvender definitionen ved vurderingen af, hvilke behandlinger, der kan blive momsfritaget. Vi er godt klar over, at alternative behandlere, betragter alle deres ydel - ser, som behandlinger. I momslovens forstand kan vi bare ikke momsfritage dem alle. EU-domstolen har følgende definition på behandlinger, som kan blive momsfritaget: Det er kun behandling af personer med henblik på at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme, eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder (anomalier), som kan blive omfattet af momsfritagelsen. Forebyggelse skal også rette sig mod sygdomme eller sundhedsmæssig uregelmæssigheder. Ydelserne skal relatere sig til en persons konkrete sygdom eller sundhedsmæssige uregelmæssighed. Ydelserne skal også have et terapeutisk formål. Det vil sige, at der skal være tale om behandling af sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder (anomalier). Eksempler på momsfrie behandlinger: Egentlig sygdomsbehandling Forebyggelse af specifik sygdom. Eksempler på momspligtige behandlinger: Behandlinger inden for livsfilosofier, skønhedspleje, personligt velvære, personlig udvikling, meditation, drømmetydning, clairvoyance, coaching, stress, supervision, fjernelse af uønsket hårvækst, tarmskylning, kropsbehandlinger rettet mod vægt og figurproblemer, herunder kostrådgivning, kan fx ikke blive momsfritaget. Det er der blandt andet taget stilling til i en række domme fra Landsskatteretten og Skatterådet mv. Dokumentation SKAT kan forlange dokumentation for, at der bliver udført momsfrie behandlinger. Dokumentationen kan være klientkort, journaler eller lignende, hvoraf det fremgår, hvilken diagnose, der er stillet og hvilken behandling der er iværksat. Medarbej - dere ved SKAT har tavshedspligt. Fritagelsen omfatter ikke dyr Momsfritagelsen gælder kun for behandling af mennesker. Behandling af dyr er altid momspligtig. 7

8 RAB (Registreret Alternativ Behand - ler) giver ikke momsfritagelse Man kan ikke blive momsfritaget alene fordi man er Registreret Alternativ Behandler (RAB), da kravene for RABregistrering og momsfritagelse ikke er ens. Diagnoser Vi bliver ofte mødt med udsagn om, at alternative behandlere ikke må stille diag - noser. SKAT er af den opfattelse, at alternative behandlere godt må stille diagnoser. Man må bare ikke foregive, at man gør det i egenskab af, at man er læge. 8

9 Lønsumsafgift Registreringsgrænse lønsumsafgift Hvis virksomheden har et momsfrit afgiftsgrundlag på over kr. om året skal man registreres for lønsumsafgift. Momsfrie behandlinger Alternative behandlere skal betale løn - sums afgift af de momsfrie behandlinger. Lønsumsafgiften bliver beregnet af det skattemæssige overskud før renter. Hvis der er ansatte, skal der også beregnes lønsumsafgift af deres lønninger. ATP og andre pensionsordninger skal også medregnes til lønningerne, både den ansattes an - del og arbejdsgivers andel. Hvis der bliver givet pension, skal det også medregnes. Afgiftssatsen er 3,08 pct. af afgiftsgrund - laget, som er virksomhedens overskud og eventuelle lønninger. Virksomheder uden ansatte Hvis du ikke har ansatte skal lønsumsafgiften angives og betales 1 gang om året. Eksempel uden ansatte: Skattemæssigt overskud før renter kr. Hvis virksomheden har kalenderåret som regnskabsår, er fristen for at angive og betale den 15. august efter udløbet af kalenderåret. Sådan udfyldes angivelsen: 1. Lønsumsafgift af overskud kr. 2. Lønsumsafgift af lønninger 0 kr. 3. A conto 0 kr. 4. I alt til betaling kr. Virksomheder med ansatte Hvis du har ansatte skal der angives lønsumsafgift 5 gange om året. Først skal der angives 4 kvartalsangivelser. De bliver kaldt a conto angivelser. Lønsumsafgiften skal beregnes på grundlag af lønningerne. Den 5. angivelse er årsangivelsen. Her skal den endelige lønsumsafgift vedrørende lønningerne og overskuddet angives. Hvis virksomheden har kalenderåret som regnskabsår er fristen den 15. august efter udløbet af kalenderåret. Lønsumsafgift 3,08 pct kr. 9

10 Eksempel med ansatte: Månedsløn i 3 måneder: X 3 = kr. På lønsedlen vil det fx se sådan ud: Lønninger Feriepenge 12,5 pct. ATP-bidrag lønmodtagers andel Pensionsbidrag lønmodtagers andel A-indkomst Du skal opgøre afgiftsgrundlaget sådan: A-indkomst ATP-bidrag lønmodtagers andel ATP-bidrag arbejdsgivers andel Pension lønmodtagers andel Pension arbejdsgivers andel Afgiftsgrundlag i alt Lønsumsafgift 3,08 pct kr. 90 kr. 180 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Sådan udfyldes kvartalsangivelsen: Lønsumsafgift x 5,33 pct. (Skal anvendes af bl.a. fonde og foreninger) Lønsumsafgift x 9,13 pct. (skal bruges af finansielle virksomheder) Lønsumsafgift 3,08 pct. (skal anvendes af virksomheder som skal betale acontobeløb) kr. Avissalg x 2,5 pct. (skal bruges af virksomheder, der udgiver eller importerer aviser) Lønsumsafgift i alt kr. 10

11 Angivelsesfristerne for kvartalsangivelser er: 1. kvartal 15. april 2. kvartal 15. juli 3. kvartal 15. oktober 4. kvartal 15. januar Den 15. august skal årsangivelsen angives. Blandede behandlinger Hvis du har både momspligtige og momsfrie behandlinger, kan du kun få delvis fradrag for momsen af dine fællesudgifter. Fællesudgifter er udgifter, som du har i forbindelse med både de momsfrie og momspligtige indtægter (fx revisor, administration eller lokaleudgifter). Det betyder også, at du kun skal betale lønsumsafgift af den del af overskuddet, som vedrører de momsfrie indtægter. Eksempel endelig beregning: Overskud før renter Lønsumsafgift 3,08 pct. Lønninger hele året Lønsumsafgift 3,08 pct kr kr kr kr. Sådan udfyldes årsangivelsen: 1. Lønsumsafgift af overskud kr. 2. Lønsumsafgift af lønninger kr. 3. A conto (4x1.119 kr.) kr. 4. I alt til betaling kr. Momspligtige behandlinger Hvis du har momspligtige behandlinger skal du betale moms af dem og får samtidig mulighed for at fradrage moms af nogle af udgifterne. 11

12 Moms Registreringsgrænse moms Hvis du har en momspligtig omsætning på over kr. om året, skal du registreres for moms. Momspligtige behandlinger Hvis du har momspligtige behandlinger skal du betale moms af dem, men får til gengæld også mulighed for at fradrage moms af nogle af dine udgifter. Momspligtige indtægter Du skal opkræve 25 pct. moms af dine indtægter. Hvis du sælger til private, skal du enten udstede en forenklet faktura, eller du skal registrere indtægterne på et kasseapparat. En forenklet faktura skal mindst indeholde følgende oplysninger: Virksomhedens navn Virksomhedens CVR-nr. Fakturanummer Fakturadato Leverancens art Momsbeløbets størrelse Momsbeløbets størrelse kan oplyses ved at skrive på fakturaen, at momsen udgør 20 pct. af den betalte pris. Hvis du vælger at benytte et kasseapparat, skal du udlevere en kassebon til kunden. Den skal indeholde følgende oplysninger: Virksomhedens navn eller CVR-nr Udstedelsesdato Leverancens art Momsbeløbets størrelse Momsbeløbets størrelse kan oplyses ved at man på kassebonen oplyser, at momsen udgør 20 pct. af den betalte pris. Salg af varer Salg af varer er som udgangspunkt momspligtigt, medmindre varen anvendes som en integreret del af den momsfrie behandling. Hvis du fx anvender en creme til en momsfri massagebehandling, sælger du ikke en creme til kunden. Anvendelsen af cremen er en del af den momsfri massagebehandling. Hvis kunden ønsker at købe en creme til eget brug, er der derimod tale om et momspligtigt varesalg. Det samme gælder for salg af medicin. Hvis du i forbindelse med de momsfrie behandlinger sælger medicin, som kunden selv skal anvende, skal du betale moms af salget. Direkte udgifter Du kan få fuldt momsfradrag for de udgifter, som du kun anvender i forbindelse med de momspligtige indtægter. Eksempel: Der sælges produkter, som creme og naturmedicin. Indkøbene bliver kun anvendt til videresalg. 12

13 Indkøb cremer Indkøb naturmedicin Samlet indkøb ekskl. moms Moms 25 pct. Samlet indkøb inkl. moms kr kr kr kr kr. Virksomheden kan få et momsfradrag på kr. Virksomheden kan ikke få momsfradrag for de udgifter, som kun anvendes i forbindelse med de momsfrie indtægter. Fællesudgifter Hvis du har udgifter, som bliver anvendt både i forbindelse med de momsfrie og momspligtige indtægter, kan du få delvis fradrag for momsen af de udgifter. Det er typisk udgifter til administration, revisor og lokaleudgifter. Salg Momspligtig Køb Fuld fradrag Fællesudgifter for moms Delvis fradrag Fællesudgifter for moms Delvis fradrag for moms Du skal foretage fordelingen på grundlag af en omsætningsfordeling. Eksempel: Momspligtig omsætning Momsfri omsætning Samlede omsætning Momsfrit Ingen fradrag for moms kr kr kr. Fradragsprocenten: x 100 = 71,42 pct Fradragsprocenten bliver altid oprundet til nærmeste hele tal = 72 pct. Fællesudgifter: Administration (blyanter og papir) Revisor I alt ekskl. moms Moms 25 pct. 100 kr kr kr kr. Virksomheden kan få et momsfradrag på 72 pct. af kr. = 738 kr. Momsregnskab Du skal føre et momsregnskab. Der er krav om, at regnskabet skal indeholde forskellige konti. Hos alternative behandlere og andre sundhedspersoner vil der som udgangspunkt være 2 konti: Konto for salgsmoms Konto for købsmoms På kontoen for salgsmoms skal du føre den salgsmoms, der er opkrævet i momsperioden. Bogføringen skal ske på grundlag af fakturaer, eller kasseboner. På kontoen for købsmoms skal du føre den købsmoms, der er fradrag for i momsperioden. Du skal kunne dokumentere de momsbeløb, som du trækker fra som købsmoms. Dokumentationen skal være fakturaer, kasseboner eller afregningsbilag. 13

14 Regnskabet med momsen skal som hovedregel føres i det almindelige forretningsregnskab. Du kan i stedet vælge at føre regnskabet med momsen i et særligt regnskabshæfte, som man kan få hos SKAT. Angivelse og betaling Momsen skal angives for hver momsperiode. Man starter med at blive registreret med kvartalet, som momsperiode. Angivelses- og betalingsfristen er sådan: Angivelses- og betalingsfrist 1. kvartal 10. maj 2. kvartal 17. august 3. kvartal 10. november 4. kvartal 10. januar Hvis omsætningen bliver under 1 million årligt, vil man automatisk blive omregistreret til halvårsafregning. SKAT sørger for, at der automatisk sker en omregistrering af virksomheden, hvis der skal ændres afregningsperiode. Du skal indberette momsen via TastSelv- Erhverv. SKAT sørger for, at du bliver tilmeldt. Og du får automatisk tilsendt en husk , hver gang momsen skal angives. 14

15 Moms og lønsum blandede behandlinger Mange alternative behandlere og andre sundhedspersoner har både momsfrie behandlinger og momspligtige behandlinger og salg af varer, og derfor skal der oftest betales både moms og lønsumsafgift. Da regnskabet viser det samlede skattemæssige overskud, skal du derfor finde ud af, hvor meget af det skattemæssige overskud, der vedrører de momsfrie indtægter. Det kan du gøre ved en omsætningsfordeling. Eksempel: Momspligtig omsætning kr. Momsfri omsætning kr. Samlede omsætning kr. Kan man selv vælge om man vil betale moms eller lønsumsafgift? Der er ikke mulighed for at vælge at betale moms af alle indtægterne, da man ikke må opkræve moms af momsfrie indtægter. SKAT har vejledninger om reglerne for moms og lønsumsafgift på Moms Fakturering, regnskab mv, eller Lønsumsafgift. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til SKAT på telefon eller sende os en på Momsfri andel: x 100 = 28,57 pct Her skal du anvende to decimaler. Eksempel: Samlede skattemæssige overskud før renter kr. Momsfri andel udgør 28,57 pct kr. Lønsumsafgift 3,08 pct. af kr kr. 15

16 Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Denne pjece fortæller kort, hvordan alternative behandlere og andre sundhedspersoner skal opgøre deres moms og/eller lønsumsafgift og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at være momsfritaget. Pjecen omhandler ikke ydelser, som foredrag og undervisning. Alle SKATs pjecer ligger på Enkelte fås også hos SKAT, kommunernes borgerbetjening og mange biblioteker. Opdatering af denne pjece ved eventuelle lovændringer og rettelser sker alene i internetversionen. Læs aktuel information fra SKAT på Udgivet af SKAT Telefon Mail via ISBN E-serien nr. 188 Version 1.0 Tryk Rosendahls-Schultz Grafisk

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg 1-2013 6 4 Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Få overblik over de nye faktureringsregler

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4 1-2015 7 4 Hvad gør virksomheden i tilfælde af indehaverens længerevarende sygdom eller død? Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2 Kan arbejdsgiver bestemme over medarbejderens

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere