Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift"

Transkript

1 Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift SEPTEMBER 2010

2 Indhold Forord 3 Momsfritaget 3 Uddannelseskrav 4 Uddannelseskrav andre sundhedspersoner 4 Uddannelseskrav alternative behandlere Behandlingskrav 7 Eksempler på momsfrie behandlinger 7 Eksempler på momspligtige behandlinger 7 Dokumentation 7 Fritagelsen omfatter ikke dyr 7 RAB (Registreret Alternativ Behandler) giver ikke momsfritagelse 8 Diagnoser 8 Lønsumsafgift 9 Registreringsgrænse lønsumsafgift 9 Momsfrie behandlinger 9 Momspligtige behandlinger 11 Blandede behandlinger 11 Moms 12 Registreringsgrænse moms 12 Momspligtige behandlinger 12 Salg af varer 12 Direkte udgifter 12 Angivelse og betaling 14 Moms og lønsum blandede behandlinger 15 Kan man selv vælge om man vil betale moms eller lønsumsafgift? 15

3 Forord Denne vejledning fortæller kort, hvordan alternative behandlere og andre sundhedsper - soner skal opgøre deres moms og/eller lønsumsafgift og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at være momsfritaget. Vejledningen omhandler ikke ydelser, som foredrag og undervisning. Momsfritaget Alternative behandlere kan på visse betingelser blive momsfritaget efter momslovens 13, stk. 1, nr. 1. Bestemmelsen fritager følgende ydelser: Hospitalsbehandling Lægevirksomhed, herunder kiropraktorer, fysioterapeuter og anden egentlig sundheds - pleje samt tandlæge og dentalvirksomhed. Alternative behandlere og andre sundhedspersoner kan blive momsfritaget som anden egentlig sundhedspleje. SKAT har udarbejdet et styresignal vedrørende anden egentlig sundhedspleje. Det er offentliggjort den 3. marts 2010 i SKM SKAT. Du kan finde det på Rådgiver Love og regler Styresignaler. Der er 2 betingelser, som skal være opfyldt før du kan blive momsfritaget: 1. Du skal opfylde nogle uddannelseskrav 2. Du skal opfylde et behandlingskrav Hvis du ikke opfylder både uddannelseskravet og behandlingskravet, så skal du betale moms af dine behandlinger. Du skal betale lønsumsafgift af de momsfrie behandlinger. 3

4 Uddannelseskrav For at blive momsfritaget skal man først og fremmest have opnået tilstrækkelige kvalifikationer til at udføre behandlingerne. Uddannelseskrav alternative behandlere For de alternative behandlere har SKAT følgende uddannelseskrav, som er opstillet af sundhedsstyrelsen: Uddannelseskrav andre sundhedspersoner For andre sundhedspersoner vil uddannelseskravet være opfyldt, hvis man har en autorisation fra Sundhedsstyrelsen. Det gælder fx kiropraktorer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske diætister og jordemødre. Generelle uddannelseskrav alternative behandlere Anatomi/fysiologi 200 timer Sygdomslære/farmakologi 100 timer Den primære behandlingsform 250 timer Psykologi 50 timer Klinikvejledning/klinikbehandling 10 timer Introduktion til andre alternative behandlingsformer 50 timer I alt 660 timer Uddannelseskrav for det psykoterapeutiske område For alternative behandlere inden for det psykoterapeutiske område har SKAT følgende uddannelseskrav: Teoretisk uddannelse inden for det psyko - tera peutiske område Egenterapi Modtagelse af supervision Ingen regler om antal timer inden for det enkelte fag Ingen regler om antal timer inden for det enkelte fag Ingen regler om antal timer inden for det enkelte fag Der er ikke regler for, hvor mange timer man skal have inden for det enkelte område, men der er et krav om, at det skal være i alt 660 timer. I praksis skal langt de fleste timer være inden for den teoretiske uddannelse. 4

5 Uddannelseskrav zoneterapeuter Anatomi/fysiologi 200 timer Sygdomslære/farmakologi 100 timer Zoneterapi/meridianlære/ visuel diagnose 255 timer Kost- og vitamin-/minerallære 30 timer Biopati 15 timer Psykologi 50 timer Klinikvejledning/ klinikbehandling 10 timer I alt 660 timer Uddannelseskrav Heilpraktikere Anatomi/fysiologi 200 timer Patalogi 100 timer Psykologi 50 timer Immunologi 5 timer Toxilogi 9 timer Ernæringslære 15 timer Klinisk undersøgelse 14 timer Homøopati 10 timer Biokemi 9 timer Phytoterapi 24 timer Kiropraktik 14 timer Indføring i irisdiagnose 29 timer Fodzoneterapi 16 timer Akupunktur 17 timer Neutral terapi 11 timer Menneskekundskab 15 timer Akupressur pr. trykpunkt 9 timer Ansigtsdiagnose 5 timer Hånd/negle/tunge/diagnose 5 timer Eksamenspørgsmål 13 timer Den tyske heilpraktiker lov 8 timer Demonstration af hydroterapi 2 timer Udøvelse af heilpraktik i praksis 32 timer Eksamenforberedelse 8 timer Overbygning 40 timer I alt 660 timer 5

6 Uddannelseskravet gælder for hver person, som udfører behandlinger. Hvis fx en klinik har flere personer til at udføre behandlingerne, gælder uddannelseskravet for hver person. Hvis en person ikke opfylder uddannelseskravene, bliver de behandlinger, som personen udfører, momspligtige. OBS! Der er en praksisændring på vej an - gående uddannelseskravet på de 250 timer inden for den primære alternative behandlingsform. Landsskatteretten har afsagt en kendelse, hvor det fremgår, at uddannelseskravet på 250 timer skal være opfyldt for hver alternativ behandlingsform, der bliver foretaget (SKM LSR). Det er endnu uafklaret, hvornår denne praksisændring træder i kraft. De alternative behandlere skal kunne dokumentere deres uddannelse med kursusbeviser eller diplomer. Det skal fremgå, hvilke fag der er undervist i og antal timer. Det skal også fremgå, hvem der har deltaget i undervisningen og undervisningsstedets navn og adresse. Dispensation For alternative behandlere, der har afsluttet deres uddannelse inden den 1. juli 2000, kan der dispenseres fra uddannelseskravene. Disse alternative behandlere vil være omfattet af momsfritagelsen, når de kan dokumentere, at de har gennemført et ud - dannelsesforløb, der som minimum svarer til samlet 400 lektioner inden for følgende områder: Anatomi/fysiologi Sygdomslære/farmakologi Den primære alternative behandlingsform De alternative behandlere, der ikke umiddelbart opfyldte betingelserne for denne dispensation, havde mulighed for at supplere deres udannelse. Hvis de opfyldte uddannelseskravet inden den 31. december 2000 kunne de blive omfattet af dispensationen. 6

7 Behandlingskrav Behandlingskravet er ens for både alternative behandlere og andre sundhedspersoner. Definitionen på behandling i momslovens forstand bygger på et EU-retligt begreb. SKAT anvender definitionen ved vurderingen af, hvilke behandlinger, der kan blive momsfritaget. Vi er godt klar over, at alternative behandlere, betragter alle deres ydel - ser, som behandlinger. I momslovens forstand kan vi bare ikke momsfritage dem alle. EU-domstolen har følgende definition på behandlinger, som kan blive momsfritaget: Det er kun behandling af personer med henblik på at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme, eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder (anomalier), som kan blive omfattet af momsfritagelsen. Forebyggelse skal også rette sig mod sygdomme eller sundhedsmæssig uregelmæssigheder. Ydelserne skal relatere sig til en persons konkrete sygdom eller sundhedsmæssige uregelmæssighed. Ydelserne skal også have et terapeutisk formål. Det vil sige, at der skal være tale om behandling af sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder (anomalier). Eksempler på momsfrie behandlinger: Egentlig sygdomsbehandling Forebyggelse af specifik sygdom. Eksempler på momspligtige behandlinger: Behandlinger inden for livsfilosofier, skønhedspleje, personligt velvære, personlig udvikling, meditation, drømmetydning, clairvoyance, coaching, stress, supervision, fjernelse af uønsket hårvækst, tarmskylning, kropsbehandlinger rettet mod vægt og figurproblemer, herunder kostrådgivning, kan fx ikke blive momsfritaget. Det er der blandt andet taget stilling til i en række domme fra Landsskatteretten og Skatterådet mv. Dokumentation SKAT kan forlange dokumentation for, at der bliver udført momsfrie behandlinger. Dokumentationen kan være klientkort, journaler eller lignende, hvoraf det fremgår, hvilken diagnose, der er stillet og hvilken behandling der er iværksat. Medarbej - dere ved SKAT har tavshedspligt. Fritagelsen omfatter ikke dyr Momsfritagelsen gælder kun for behandling af mennesker. Behandling af dyr er altid momspligtig. 7

8 RAB (Registreret Alternativ Behand - ler) giver ikke momsfritagelse Man kan ikke blive momsfritaget alene fordi man er Registreret Alternativ Behandler (RAB), da kravene for RABregistrering og momsfritagelse ikke er ens. Diagnoser Vi bliver ofte mødt med udsagn om, at alternative behandlere ikke må stille diag - noser. SKAT er af den opfattelse, at alternative behandlere godt må stille diagnoser. Man må bare ikke foregive, at man gør det i egenskab af, at man er læge. 8

9 Lønsumsafgift Registreringsgrænse lønsumsafgift Hvis virksomheden har et momsfrit afgiftsgrundlag på over kr. om året skal man registreres for lønsumsafgift. Momsfrie behandlinger Alternative behandlere skal betale løn - sums afgift af de momsfrie behandlinger. Lønsumsafgiften bliver beregnet af det skattemæssige overskud før renter. Hvis der er ansatte, skal der også beregnes lønsumsafgift af deres lønninger. ATP og andre pensionsordninger skal også medregnes til lønningerne, både den ansattes an - del og arbejdsgivers andel. Hvis der bliver givet pension, skal det også medregnes. Afgiftssatsen er 3,08 pct. af afgiftsgrund - laget, som er virksomhedens overskud og eventuelle lønninger. Virksomheder uden ansatte Hvis du ikke har ansatte skal lønsumsafgiften angives og betales 1 gang om året. Eksempel uden ansatte: Skattemæssigt overskud før renter kr. Hvis virksomheden har kalenderåret som regnskabsår, er fristen for at angive og betale den 15. august efter udløbet af kalenderåret. Sådan udfyldes angivelsen: 1. Lønsumsafgift af overskud kr. 2. Lønsumsafgift af lønninger 0 kr. 3. A conto 0 kr. 4. I alt til betaling kr. Virksomheder med ansatte Hvis du har ansatte skal der angives lønsumsafgift 5 gange om året. Først skal der angives 4 kvartalsangivelser. De bliver kaldt a conto angivelser. Lønsumsafgiften skal beregnes på grundlag af lønningerne. Den 5. angivelse er årsangivelsen. Her skal den endelige lønsumsafgift vedrørende lønningerne og overskuddet angives. Hvis virksomheden har kalenderåret som regnskabsår er fristen den 15. august efter udløbet af kalenderåret. Lønsumsafgift 3,08 pct kr. 9

10 Eksempel med ansatte: Månedsløn i 3 måneder: X 3 = kr. På lønsedlen vil det fx se sådan ud: Lønninger Feriepenge 12,5 pct. ATP-bidrag lønmodtagers andel Pensionsbidrag lønmodtagers andel A-indkomst Du skal opgøre afgiftsgrundlaget sådan: A-indkomst ATP-bidrag lønmodtagers andel ATP-bidrag arbejdsgivers andel Pension lønmodtagers andel Pension arbejdsgivers andel Afgiftsgrundlag i alt Lønsumsafgift 3,08 pct kr. 90 kr. 180 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Sådan udfyldes kvartalsangivelsen: Lønsumsafgift x 5,33 pct. (Skal anvendes af bl.a. fonde og foreninger) Lønsumsafgift x 9,13 pct. (skal bruges af finansielle virksomheder) Lønsumsafgift 3,08 pct. (skal anvendes af virksomheder som skal betale acontobeløb) kr. Avissalg x 2,5 pct. (skal bruges af virksomheder, der udgiver eller importerer aviser) Lønsumsafgift i alt kr. 10

11 Angivelsesfristerne for kvartalsangivelser er: 1. kvartal 15. april 2. kvartal 15. juli 3. kvartal 15. oktober 4. kvartal 15. januar Den 15. august skal årsangivelsen angives. Blandede behandlinger Hvis du har både momspligtige og momsfrie behandlinger, kan du kun få delvis fradrag for momsen af dine fællesudgifter. Fællesudgifter er udgifter, som du har i forbindelse med både de momsfrie og momspligtige indtægter (fx revisor, administration eller lokaleudgifter). Det betyder også, at du kun skal betale lønsumsafgift af den del af overskuddet, som vedrører de momsfrie indtægter. Eksempel endelig beregning: Overskud før renter Lønsumsafgift 3,08 pct. Lønninger hele året Lønsumsafgift 3,08 pct kr kr kr kr. Sådan udfyldes årsangivelsen: 1. Lønsumsafgift af overskud kr. 2. Lønsumsafgift af lønninger kr. 3. A conto (4x1.119 kr.) kr. 4. I alt til betaling kr. Momspligtige behandlinger Hvis du har momspligtige behandlinger skal du betale moms af dem og får samtidig mulighed for at fradrage moms af nogle af udgifterne. 11

12 Moms Registreringsgrænse moms Hvis du har en momspligtig omsætning på over kr. om året, skal du registreres for moms. Momspligtige behandlinger Hvis du har momspligtige behandlinger skal du betale moms af dem, men får til gengæld også mulighed for at fradrage moms af nogle af dine udgifter. Momspligtige indtægter Du skal opkræve 25 pct. moms af dine indtægter. Hvis du sælger til private, skal du enten udstede en forenklet faktura, eller du skal registrere indtægterne på et kasseapparat. En forenklet faktura skal mindst indeholde følgende oplysninger: Virksomhedens navn Virksomhedens CVR-nr. Fakturanummer Fakturadato Leverancens art Momsbeløbets størrelse Momsbeløbets størrelse kan oplyses ved at skrive på fakturaen, at momsen udgør 20 pct. af den betalte pris. Hvis du vælger at benytte et kasseapparat, skal du udlevere en kassebon til kunden. Den skal indeholde følgende oplysninger: Virksomhedens navn eller CVR-nr Udstedelsesdato Leverancens art Momsbeløbets størrelse Momsbeløbets størrelse kan oplyses ved at man på kassebonen oplyser, at momsen udgør 20 pct. af den betalte pris. Salg af varer Salg af varer er som udgangspunkt momspligtigt, medmindre varen anvendes som en integreret del af den momsfrie behandling. Hvis du fx anvender en creme til en momsfri massagebehandling, sælger du ikke en creme til kunden. Anvendelsen af cremen er en del af den momsfri massagebehandling. Hvis kunden ønsker at købe en creme til eget brug, er der derimod tale om et momspligtigt varesalg. Det samme gælder for salg af medicin. Hvis du i forbindelse med de momsfrie behandlinger sælger medicin, som kunden selv skal anvende, skal du betale moms af salget. Direkte udgifter Du kan få fuldt momsfradrag for de udgifter, som du kun anvender i forbindelse med de momspligtige indtægter. Eksempel: Der sælges produkter, som creme og naturmedicin. Indkøbene bliver kun anvendt til videresalg. 12

13 Indkøb cremer Indkøb naturmedicin Samlet indkøb ekskl. moms Moms 25 pct. Samlet indkøb inkl. moms kr kr kr kr kr. Virksomheden kan få et momsfradrag på kr. Virksomheden kan ikke få momsfradrag for de udgifter, som kun anvendes i forbindelse med de momsfrie indtægter. Fællesudgifter Hvis du har udgifter, som bliver anvendt både i forbindelse med de momsfrie og momspligtige indtægter, kan du få delvis fradrag for momsen af de udgifter. Det er typisk udgifter til administration, revisor og lokaleudgifter. Salg Momspligtig Køb Fuld fradrag Fællesudgifter for moms Delvis fradrag Fællesudgifter for moms Delvis fradrag for moms Du skal foretage fordelingen på grundlag af en omsætningsfordeling. Eksempel: Momspligtig omsætning Momsfri omsætning Samlede omsætning Momsfrit Ingen fradrag for moms kr kr kr. Fradragsprocenten: x 100 = 71,42 pct Fradragsprocenten bliver altid oprundet til nærmeste hele tal = 72 pct. Fællesudgifter: Administration (blyanter og papir) Revisor I alt ekskl. moms Moms 25 pct. 100 kr kr kr kr. Virksomheden kan få et momsfradrag på 72 pct. af kr. = 738 kr. Momsregnskab Du skal føre et momsregnskab. Der er krav om, at regnskabet skal indeholde forskellige konti. Hos alternative behandlere og andre sundhedspersoner vil der som udgangspunkt være 2 konti: Konto for salgsmoms Konto for købsmoms På kontoen for salgsmoms skal du føre den salgsmoms, der er opkrævet i momsperioden. Bogføringen skal ske på grundlag af fakturaer, eller kasseboner. På kontoen for købsmoms skal du føre den købsmoms, der er fradrag for i momsperioden. Du skal kunne dokumentere de momsbeløb, som du trækker fra som købsmoms. Dokumentationen skal være fakturaer, kasseboner eller afregningsbilag. 13

14 Regnskabet med momsen skal som hovedregel føres i det almindelige forretningsregnskab. Du kan i stedet vælge at føre regnskabet med momsen i et særligt regnskabshæfte, som man kan få hos SKAT. Angivelse og betaling Momsen skal angives for hver momsperiode. Man starter med at blive registreret med kvartalet, som momsperiode. Angivelses- og betalingsfristen er sådan: Angivelses- og betalingsfrist 1. kvartal 10. maj 2. kvartal 17. august 3. kvartal 10. november 4. kvartal 10. januar Hvis omsætningen bliver under 1 million årligt, vil man automatisk blive omregistreret til halvårsafregning. SKAT sørger for, at der automatisk sker en omregistrering af virksomheden, hvis der skal ændres afregningsperiode. Du skal indberette momsen via TastSelv- Erhverv. SKAT sørger for, at du bliver tilmeldt. Og du får automatisk tilsendt en husk , hver gang momsen skal angives. 14

15 Moms og lønsum blandede behandlinger Mange alternative behandlere og andre sundhedspersoner har både momsfrie behandlinger og momspligtige behandlinger og salg af varer, og derfor skal der oftest betales både moms og lønsumsafgift. Da regnskabet viser det samlede skattemæssige overskud, skal du derfor finde ud af, hvor meget af det skattemæssige overskud, der vedrører de momsfrie indtægter. Det kan du gøre ved en omsætningsfordeling. Eksempel: Momspligtig omsætning kr. Momsfri omsætning kr. Samlede omsætning kr. Kan man selv vælge om man vil betale moms eller lønsumsafgift? Der er ikke mulighed for at vælge at betale moms af alle indtægterne, da man ikke må opkræve moms af momsfrie indtægter. SKAT har vejledninger om reglerne for moms og lønsumsafgift på Moms Fakturering, regnskab mv, eller Lønsumsafgift. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til SKAT på telefon eller sende os en på Momsfri andel: x 100 = 28,57 pct Her skal du anvende to decimaler. Eksempel: Samlede skattemæssige overskud før renter kr. Momsfri andel udgør 28,57 pct kr. Lønsumsafgift 3,08 pct. af kr kr. 15

16 Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Denne pjece fortæller kort, hvordan alternative behandlere og andre sundhedspersoner skal opgøre deres moms og/eller lønsumsafgift og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at være momsfritaget. Pjecen omhandler ikke ydelser, som foredrag og undervisning. Alle SKATs pjecer ligger på Enkelte fås også hos SKAT, kommunernes borgerbetjening og mange biblioteker. Opdatering af denne pjece ved eventuelle lovændringer og rettelser sker alene i internetversionen. Læs aktuel information fra SKAT på Udgivet af SKAT Telefon Mail via ISBN E-serien nr. 188 Version 1.0 Tryk Rosendahls-Schultz Grafisk

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold Foreløbige vejledninger vedr. MOMS Indhold Honorarniveau... 2 Tidsforbrug... 3 Faktura... 4 Kassebon (forenklet faktura)... 5 Betalingsservice... 6 Driftsmidler / Instrumenter... 7 Honorarniveau Timelønnen

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning og

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Dette regneark er udarbejdet som supplement til Momsvejledning til De lokale kasser, som er udsendt af Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 124506/10 Momsvejledning for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 2. Generelt om reglerne

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Når skat kommer på besøg!

Når skat kommer på besøg! Når skat kommer på besøg! Præsentation Klaus Grønbæk Jakobsen Partner BDO huset i Herning Birk Centerpark 30 klg@bdo.dk Mobil: 29 45 42 50 1 Det fokuserer skat på. Lønbehandling og administration Kørselsregnskab

Læs mere

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com 052420_EØ-D 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Løn Side 1 Opgave 2 Afskrivninger

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT

FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT Udarbejdet af KMD for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Dokumenttype Undervisningsmateriale til kursister Dato Opdateret maj 2013 FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.5 Vareforbrug Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Varekøb (eksempel) Varesalg (eksempel) Vareforbrug Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Iværksætterkursus 30. oktober 2013

Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Introduktion til iværksætterkursus 1. Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag 2. Budgetter mv. 3. Hvad kan forventes af en revisor 4. Valg af virksomhedsform

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel

Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel Quickguide September 2014 Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel 1 Introduktion Den 1. juli 2014 trådte nye regler om omvendt betalingspligt i kraft ved indenlandsk handel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013 Sag 101/2011 (1. afdeling) Jyske Bank A/S (tidligere Nordisk Factoring A/S) (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Page 1 of 8 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Dokumentets dato 09 sep 2014 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 09

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

sundhedsfaglige Enkeltfag

sundhedsfaglige Enkeltfag S E sundhedsfaglige Enkeltfag 3 Momsfritagelse 5 Sygdomlære 6 Anatomi & Fysiologi 7 Psykologi 8 Klinikvejledning 9 Intro til andre alternative behandlingsformer 10 Momsfritagelse på behandlinger 11 Den

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012 Nr. 1 NYHEDSBREV April 2012 Ramsløg betyder bjørneløg, muligvis fordi det er det første bjørnene intager efter deres lange vintersøvn, eller fordi kroppen får en bjørneagtig styrke af at spise dem. For

Læs mere

www.startogvaekstshop.dk

www.startogvaekstshop.dk OPGAVER I BOGFØRING - og vejledende løsninger Opgaver til bogen: Få styr på Bøvlet bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Forfatter Peter Rose, reg. Revisor Bogen kan købes på www.startogvaekstshop.dk

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere