Vision for IBIS som medlem af Oxfam International

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision for IBIS som medlem af Oxfam International"

Transkript

1 Vision for IBIS som medlem af Oxfam International Baggrund og overordnet rationale Siden IBIS Generalforsamling for et år siden besluttede, at IBIS skulle søge om observatørstatus i Oxfam International, har rejsen være lang og vi har besøgt mange af de steder, som GF og Styrelsen besluttede som vigtige milepæle i beslutningsprocessen. Rejsen har indebåret såvel muligheder for konkret samarbejde med Oxfam, som en række undersøgelser af de områder, der er afgørende for IBIS muligheder for at nå sine mål og gennemføre sine planer. Dette papir er en foreløbig konklusion på det sidste års kritiske arbejde med at forstå Oxfam på de særlige punkter, hvor IBIS har været usikker på matchet, og samtidig honorere de punkter, hvor et Oxfam medlemskab er en decideret win-win situation. Oxfam er med til at sætte den globale dagsorden på den helt store klinge, og fordi der er et stort udviklingspolitisk og begrebsmæssigt fællesskab mellem Oxfam og IBIS, er et medlemskab en mulighed, hvor IBIS kompetencer vil være et værdifuldt bidrag. Samtidig er det også indlysende, at IBIS skal være klar i mælet på de punkter, hvor IBIS vision kræver et særligt engagement i forhold til et kommende medlemskab af Oxfam; retten til uddannelse som vejen til større lighed og mindre fattigdom for kvinder og mænd, samt værdien af at arbejde i forpligtende partnerskaber med NGO er og civilsamfundsorganisationer i det globale syd. En vision, der viser, hvordan IBIS kan bidrage selvstændigt til Oxfam s samlede arbejde, så IBIS ressourcer bliver brugt bedre og til gavn for flere, er den bedste måde at rammesætte det engagement, der skal til for at løfte særlige områder ind i Oxfam, og samtidig understrege områder, hvor IBIS har komplementerende og supplerende kompetencer. Visionen tager afsæt i IBIS anno Vi tror, at vi kan bidrage relevant med vores kompetencer og mange af vores nuværende indsatser. Helt centralt står - IBIS genuine bidrag til retten til kvalitet i uddannelse - IBIS erfaring med at arbejde med en retfærdig fordeling af naturressourcer - IBIS stærke engagement i Latinamerika, og IBIS rolle i forsvaret for oprindelige folks særlige rettigheder. En vigtig del af visionen er at tænke nye måder i samarbejdet med Oxfam; f.eks. hvordan skabe en platform for at samtænke uddannelse med andre dele af Oxfam s strategi. Et Oxfam medlemskab fordrer en prioriteringsdiskussion. Vi tror, det er bedre at fokusere på færre områder med større gennemslagskraft, men vi mener også, at vi kan gøre IBIS til en central aktør i Oxfam familien gennem deltagelse i styringsgrupper, i faglige centre, og simpelt hen ved at tilbyde ekspertise ud af huset. Og vi tror, at vi mere meningsfyldt kan være til stede i en række lande, også med færre DANIDA rammemidler end vi har i dag. 1

2 En vigtig læring af det forløbne år med Oxfam er også, at det er en organisation, der skarpt og rettidig forholder sig til egen rolle og indsats i lyset af, at de globale udfordringer og vilkår konstant ændres. Det stiller krav til IBIS om en tilsvarende skarphed. Mere IBIS i Verden visionen A: Overliggeren IBIS vision er en retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. IBIS bekæmper global ulighed og fattigdom sammen med vores partnere. De nye verdensmål SDG (Sustainable Development Goals) er den overordnede ramme for vores arbejde for en rettighedsbaseret udvikling, hvor vi arbejder for en retfærdig fordeling af samfundsressourcerne mellem landene og i landene. Det handler grundlæggende om at bekæmpe årsagerne til ulighed; diskrimination såvel på grund af køn og alder, som tilhør til etniske og marginaliserede grupper, samt sikre en mere lige adgang til ressourcer. IBIS støtter civilsamfundspartnere i Syd i at arbejde konstruktivt for nødvendige reformer, som medvirker til at fremme den dagsorden. IBIS ønsker at have en stærk faglig og tematisk ekspertise, som er indgangen til at pilotere konkrete innovative indsatser, vurdere effekten, og hvis positive, bruge erfaringerne i andre sammenhænge og på det nationale og globale niveau. IBIS arbejder med individer og organisationer. IBIS arbejder deltager- og procesorienteret med individer, så de oplever sig selv som kompetente deltagere i demokratiske processer og bliver i stand til at handle og have en stemme. IBIS gør det på et solidt metodisk grundlag. IBIS støtter individer i at organisere sig, så indsatsen bliver fælles og stærkere og bygger på et oplyst grundlag. Målet er organisationsformer, der er demokratiske, solide og effektive. IBIS arbejder med tyngde i et mindre antal skrøbelige (post konflikt-) lande, hvor indsatsen kan opbygges med afsæt i et tæt kendskab til den konkrete virkelighed. IBIS ønsker at bruge disse erfaringer i et større antal lande, hvis de evidensbaserede erfaringer har relevans og der viser sig væsentlige muligheder. IBIS arbejder også med stærke, strategiske partnere i at påvirke overordnede udviklingspolitiske dagsordener indenfor udvalgte områder. IBIS ønsker at spille en stærkere rolle i Danmark som en vigtig civilsamfundsorganisation med stærk og voksende folkelige forankring, der styrker aktivt medborgerskab og vilje til at skabe globale forandringer for en mere lige verden hos danskerne. IBIS vil mobilisere til globalt engagement og konkret handling hos danskerne og vil udvikle dette med afsæt i vores kompetencer og de muligheder, som Oxfam repræsenterer. Det kræver en nærmere afklaring at udvikle dette og at sikre finansiering til det, men Oxfam medlemsskabet åbner for en langt stærkere profil i Danmark, også på temaer, hvor IBIS trækker på andre dele af Oxfams kompetencer i policy- og kampagnearbejde. IBIS ønsker også at spille en stærkere politisk rolle i Skandinavien som det eneste medlem af Oxfam i regionen. Der er i Norge, Sverige og Danmark en bistandspolitisk udvikling på vej væk fra det ligesindede til en stærkere politisering af bistanden, med fokus på resultaterne og value for money. Andre medlemmer af Oxfam har et stærk samarbejde med især SIDA, men IBIS vil gerne udvikle det skandinaviske, evt. ved at være med til at udvikle en ny fortælling om bistanden. 2

3 B: Program, kampagne, politik og folkeligt engagement Uddannelse for aktivt medborgerskab i kampen mod social og økonomisk ulighed Kvalitetsuddannelse er en væsentlig forudsætning for social og økonomisk udvikling. Ulige adgang til uddannelse, dens lave kvalitet og utilstrækkelig finansiering, kombineret med svage offentlige uddannelsessystemer og en hastigt voksende privatisering af uddannelse, er de væsentligste forhindringer for at opnå det nye uddannelsesmål for bæredygtig udvikling (SDG4) i 2030: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. IBIS har mange års erfaring med at udvikle uddannelsesprogrammer for marginaliserede børn, unge og voksne i samarbejde med civilsamfundsorganisationer i Afrika og Latinamerika. Det arbejde ligger fint i tråd med Oxfams kampagner, arbejde med målgrupperne unge, kvinder/køn, samt temaet medborgerskab. IBIS har stor kapacitet på området og vil gerne udvide Oxfams forståelse af uddannelse som mere end en offentlig ydelse. IBIS kan tilføre værdi til Oxfams arbejde, fordi vi har viden og kapacitet indenfor kvalitet i uddannelse, både i praksis, kampagne og policy-arbejdet. Vores overordnede strategiske tilgang og prioritering af kvalitet og finansiering er fortsat stærk og relevant, men vi skal have en strategi for at fremme området i Oxfam med fokus på den politiske dimension af uddannelse. IBIS skal italesætte uddannelse i Oxfam regi som middel til aktivt medborgerskab og demokratiudvikling. Et vigtigt element i en rettighedsbaseret tilgang til uddannelse er kravet om offentlig, gratis skole, da privatisering øger uligheden. Det spiller godt sammen med Oxfams dagsorden omkring ulighed. Uddannelse for aktivt medborgerskab inkluderer humanitært, udviklings- og kampagnearbejde på lokalt, nationalt og globalt niveau for at få nationale uddannelsesinstitutioner, regeringer og donorsamfundet til at leve op til deres ansvar om at levere kvalitetsuddannelse til alle. Vi vil både arbejde med uddannelse i skrøbelige situationer og mere stabile kontekster. Formål: IBIS vil i Oxfam arbejde for opfyldelsen af uddannelsesstrategiens overordnede mål: Kvalitetsuddannelse har gjort fattige og marginaliserede børn, unge og voksne til aktive medborgere, og civilsamfundsorganisationer fremmer, kræver og opnår individuelle og kollektiver rettigheder til formel og ikke-formel kvalitetsuddannelse, der understøtter strukturelle, politiske og sociale forandringer. Strategiske fokusområder 1. Kvalitet i uddannelse: Støtte programmer, initiativer og politiske reformer, der fremmer at især piger og unge uddannes til aktivt medborgerskab gennem adgang til og gennemførelse af formel og ikke-formel kvalitetsuddannelse. En uddannelse, der inkluderer såvel basale færdigheder og kompetencer samt udvikling af kreativ og kritisk tænkning og samarbejdsevner, som ruster dem som kompetente medborgere også i et fremtidigt arbejdsliv. 2. Finansiering af kvalitetsuddannelse: Støtte programmer og initiativer rettet mod at støtte civilsamfundet i at holde lokale myndigheder/regeringer/internationale donorer ansvarlige for at 3

4 opfylde deres forpligtigelser til fuld finansieret implementering af inkluderende, offentlig kvalitetsuddannelse til alle. Bidrage til at øge finansieringen af stærke offentlige skolesystemer og kvalitetsuddannelse gennem progressiv beskatning og øremærkning af overskud fra udvindingsindustrien; og modarbejde privatisering af uddannelse som en væsentlig barriere for lighed og kvalitet i uddannelse. IBIS rolle: At opbygge et videns- og ekspertisecenter på uddannelse inden for fokusområderne ulighed, kvalitet og finansiering relateret til SDG4 Indsatsområder Fortsat støtte og generere evidens gennem programmer i udvalgte lande (fastholde merværdi i forhold til Danida og andre donorer, samt bruge den i kampagner og fundraising) Kommunikere/udbrede centerets kompetencer og services med henblik på at skabe efterspørgsel i og udenfor OXFAM Lede og koordinere IBIS-OXFAM uddannelsesaktiviteter i relation til de prioriterede fokusområder Bidrage aktivt til organisering og koordinering af kampagner og politikudvikling på forskellige niveauer i Oxfam International Assistere med monitorering og identifikation af muligheder i relation til de strategiske prioriteringer/fokusområder i IBIS og Oxfam Støtte til vidensopsamling og udbredelse af lessons learnt samt udveksling af viden og networking Lede det danske uddannelsesnetværk og være den førende organisation indenfor udviklingspolitik på uddannelsesområdet i Danmark Kompetencer IBIS er anerkendt som en ledende uddannelsesorganisation national og internationalt Et stærkt uddannelsesteam der spænder over programarbejde på landeniveau og fortalervirksomhed og kampagner på nationalt, regionalt og globalt niveau (faglig dybde og politik indflydelsesarbejde/fortalervirksomhed) Et unikt netværk af relationer og kontakter og erfaring i at arbejde med civilsamfundsorganisationer og -netværk inden for uddannelse på forskellige niveauer Har arbejdet med innovative modeller for kvalitetsuddannelse linket til advocacy og har været med til at sætte dagsordenen på dette område Har erfaring med og metoder til at arbejde med en række målgrupper (børn, unge, kvinder) på mange områder (aktivt medborgerskab, social og økonomisk ulighed) 4

5 Økonomisk retfærdighed og bæredygtige demokratier Med afsæt i økonomiske, sociale og politiske rettigheder vil IBIS styrke civilsamfundet på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Det vil ske ved at kæmpe for progressive skattesystemer, der kan skabe grundlag for en fair fordeling af landenes naturressourcer og ved at investere i bæredygtige demokratier. De fleste afrikanske og latinamerikanske lande er afhængige af udvinding af naturressourcer, og i disse ressourcerige lande er uligheden størst. Derfor vil IBIS sammen med partnerorganisationer arbejde for at sikre individuelle og kollektive rettigheder i forbindelse med udvinding af naturressourcer, samt arbejde for en mere retfærdig fordeling af det økonomiske afkast gennem øget gennemsigtighed og progressiv beskatning af naturressourcer. Det er også afgørende at styrke omfordelingen af skatteindtægterne, hvis tilliden skal styrkes til regeringer og den offentlige sektor. Et aktivt, legitimt og kompetent civilsamfund er hjørnestenen i opbygningen af demokratiske samfund, så IBIS fokus på kapacitetsopbygning af spirende lokale organisationer, folkelige bevægelser, og nationale NGO er vil fortsat være centralt i kampen mod den stigende ulighed. Formål: IBIS vil i Oxfam bidrage til opbygningen af demokratiske samfund med fokus på indsatser ift. udvindingsindustrien, skat og økonomisk omfordeling, baseret på politisk, organisatorisk og rettighedsbaseret styrkelse af civilsamfundet. Strategiske fokusområder 1. Fair fordeling af naturressourcer: Maksimere beskatning og gennemsigtighed ift. udvindingsindustrien, der kan sikre øgede ressourcer til gavn for landene. Sikre lokalsamfunds og oprindelige befolkningers rettigheder, Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), overholdelse af miljøstandarder, kompensation, omfordeling og geninvestering af overskud. Alternativer til udvinding, grøn beskatning og grøn omstilling. 2. Økonomisk retfærdighed og omfordeling: Indføre progressive skattesystemer gennem ændringer i f.eks. selskabsskat, ejendomsskat, og jordskat, hvilket kan mobilisere ressourcer til social udvikling, jobskabelse, uddannelse, sundhed etc. Det skal sikres, at der er fuld åbenhed i de offentlige investeringer, at de er fattigdomsorienterede, progressive, deltagerorienterede og tilstræber lighed mellem køn. 3. Styrkelse af et aktivt civilsamfund og politiske reformer: Kapacitetsopbygning af et demokratisk civilsamfund der kan presse på for nødvendige politiske forandringer og reformer, og gå i dialog med politikere, til at holde offentlige institutioner og den private sektor ansvarlige overfor landenes befolkninger. Det kræver tæt dialog og samarbejde mellem lokale civilsamfundsorganisationer, folkelige bevægelser, og teknisk/juridisk/økonomisk kompetente nationale og internationale organisationer. IBIS rolle: At bidrage med stærke kompetencer indenfor specifikke områder af Good Governance med henblik på at komplementere og styrke OXFAM s eksisterende arbejde. 5

6 Kompetencer Ekspertise i rettigheder relateret til udvindingsindustrien, herunder kontrakter, FPIC, sociale og miljømæssige standarder, ressourcekæder. Fortalervirksomhed for progressiv beskatning og omfordeling, heriblandt evidens baserede analyser af beskatning, budgetanalyser og civilsamfundsdrevet monitorering skatteindtægter. Kapacitetsudvikling af spirende partnerorganisationer, styrkelse af partnerskaber med og mellem civilsamfundsorganisationer samt udvikling af kontekst-relevante advocacy-metoder. Klimaforandringspolitikker og støtte til tilpasning 1 Klimaforandringerne er en af verdens allerstørste globale udfordringer, og IBIS har i sin politik om klimaforandring sigtet på at positionere sig; ikke mindst i relation til kravet om en global klimaretfærdighed. Klimaforandringerne rammer uligt hårdt fattige lande og mennesker og øger uligheden, ikke mindst for oprindelige folk. For IBIS er det afgørende at bremse udvindingen af fossile brændstoffer, hvor fattige lande bør kompenseres for at beholde ressourcerne i jorden samt sikre tilstrækkelige ressourcer til de mest sårbare gruppers klimatilpasning. Et vigtigt område har været at sikre at oprindelige folks rettigheder bliver respekteret, beskyttet og fremmet, når internationale aftaler om at reducere afskovning og ødelæggelse af regnskoven. Mål: IBIS trækker på Oxfams ressourcer på dette område, samt arbejder for synergier i forhold til indsatser omkring uddannelse, extractive industries og finansiering af udvikling. Det afsøges om eksisterende aktiviteter kan videreføres gennem Oxfam, særligt i Latinamerika. Aktivitetsniveau: IBIS bidrager til oplysning, kampagner og advocacy i Danmark på klimaområdet byggende på Oxfams kompetencer og ressourcer, mens eksisterende aktiviteter i landene søges videreført gennem Oxfam systemet. Humanitært arbejde Grænsen mellem det humanitære arbejde og genopbygningsarbejdet er flydende fordi skrøbelige stater ofte skifter mellem krig og fred, og fordi tænkningen omkring indsatserne i stigende grad er fælles: Indsatsen skal bygge på lokal kapacitet i videst muligt omfang og tage udgangspunkt i de berørtes behov og kontekst. Behovene er enorme og bistandsmidlerne prioriterer i stadig stærkere omfang indsatser i 1 IBIS indsats på klimaområdet er defineret indenfor rammerne af strategien for demokratisk governance, men er trukket særskilt ud i dette papir. 6

7 genopbygnings- og humanitære indsatser. Det er vigtigt at skærpe IBIS strategi, profil og metode i såvel skrøbelige situationer som direkte kriser. Det humanitære arbejde er samtidig afgørende for vores offentlige profil - og med en skarp ulighedsdiskurs er det vigtigt at lave noget alle er enige om er godt og for privat fundraising. Oxfam er en af verdens største aktører og en af de førende indenfor WASH. Mål: At definere og pilotere en relevant IBIS rolle i Oxfams humanitære porte folio (beskyttelse, fødevaresikkerhed, WASH) som trækker på vores kompetencer indenfor uddannelse og organisation, og som giver os en platform for privat og institutionel fundraising. Aktivitetsniveauet At udvikle IBIS tilgang til arbejde i skrøbelige situationer indenfor vores kerneområder, kompetencer indenfor dette felt samt en beredskabsplan/handlingsplan. Udforske og udvikle muligheder for at komplementere Oxfams humanitære arbejde (uddannelse/mobilisering ifht WASH, resilience, fødevaresikkerhed) At pilotere innovative tilgange til dette i Sydsudan og i andre lande, hvor der er behov og mulighed. Arbejdet skal relatere til Oxfams indsatser og bygge på IBIS generelle kompetencer indenfor uddannelse og partnerskaber. Offentligt engagement, medlemsorganisationen Oxfam vil være en stærk platform for at engagere flere borgere politisk i udvalgte globale temaer. Oxfam er aktiv i mere end 70 lande og har en omfattende research kapacitet, som gør organisation i stand til at sætte dagsordenen. Dette blev måske bedst illustreret, da lederen af Oxfam International, Winnie Byanyima, var co-chair under det økonomiske topmøde i Davos, og Oxfam dominerede mødets dagsorden med den store rapport om økonomisk ulighed ( Even it up ). For IBIS vil det i høj grad være et spørgsmål om, hvad vi kan magte at bruge med vores nuværende kapacitet. Styrelsen har sat følgende målsætning for IBIS offentlige engagement i Danmark: At IBIS effektivt engagerer det danske folk i kampen mod fattigdom og ulighed. Det vil IBIS gøre ved at være en stærk medlemsbaseret civilsamfundsaktør på udviklingspolitik, oplysning og kampagnearbejde med uddannelse og ulighed som gennemgående temaer. Den større spændvidde i Oxfams arbejde giver nye muligheder for, at IBIS kan udbygge sit medlemsengagement gennem frivilliges involvering i kampagner og frivillig-drevne aktiviteter, der bidrager til at IBIS effektivt kan gennemføre sine målsætninger og offentlige engagement. Medlemsorganisationen, kampagne- og indsamlingsarbejdet skal være basis for at udvikle et stærkere folkeligt engagement og etablere IBIS med en dansk profil, som indbefatter danske dagsordener. For at mobilisere civilsamfundet skal organisationen indgå alliancer med andre relevante organisationer og bevægelser. 7

8 Det er fortsat ønskeligt med en medlemsdemokratisk foreningsstruktur, hvor Styrelsen er ansvarlig over for og direkte valgt af medlemmerne. Da en del formel beslutningskompetence forskydes fra Styrelsen til de besluttende og politiske organer i Oxfam International, hvor IBIS har en stemme på lige fod med andre Oxfam medlemmer, vil Styrelsen delegere mandat til IBIS repræsentanter såsom formand/kvinde, ledelse eller trustees. På denne måde vil IBIS medlemsforening være repræsenteret i Oxfam International. Kampagne- og indsamlingsarbejdet skal støttes af opbygningen og en tydelig og effektiv indsamlingsorganisation med en stor og voksende kreds af støtter fra alle dele af det danske samfund. Privat fundraising vil blive opprioriteret, og få et meget stærkt fundament. Fundraising til nødhjælpsindsatser vil betyde en stærkere offentlig profil, som på flere måder kan gavne arbejdet: At blive bredere kendt gør det ikke kun nemmere at rejse penge generelt. Det gør det også nemmere at få et bredere kontakt-netværk i den danske befolkning, vi vil kommunikere til bredere målgrupper og der er lettere adgang hos medier og politikere. IBIS vil i Danmark skabe et brand på uddannelse (mål 4) og ulighed (den 1%), der kan sikre at vi kan mobilisere den nødvendige vækst i medlemmer og støtter. Formål: At være en stærk medlemsbaseret civilsamfunds aktør på udviklingspolitik, oplysning og kampagnearbejde med uddannelse og ulighed som gennemgående temaer, og en tydelig og effektiv indsamlingsorganisation med en stor og voksende kreds af støtter. Aktivitetsniveauet At styrke oplysning, advocacy og kampagnearbejdet indenfor de prioriterede IBIS områder (uddannelse, demokrati, ulighed, udviklingspolitik), byggende i størst muligt omfang på Oxfam s research og kampagnekapacitet og på de frivilliges engagement. At øge den private fundraising fra medlemmer og bidragydere markant for at kunne skabe de forandringer i verden som vi er sat i verden for. (Hvervning, et stærkt budskab at støtte, konverteringskapacitet, fastholdelse, leads fra nødhjælpsindsamlinger og kampagner, stærke systemer) se økonomi. At sikre kommunikationskompetencer og kapacitet til at fastholde og udvikle kvalitet og rækkevidde af den kommunikation der er nødvendig for at nå ovenstående mål på privat fundraising, kampagne og advocacy (Sociale medier, presse, medlemskommunikation, fundraisingkommunikation) At udvikle (basis for) et stærkere dansk mandat for IBIS. Indenfor uddannelse? Studenterbevægelsen? Fair trade byggende på Oxfam ekspertise? At bygge en særlig Nordisk advocacy rolle indenfor Oxfam, hvor IBIS i særlig grad arbejder med især SIDA, NORAD og DANIDAs udviklingspolitiske prioriteringer 8

9 Partnerskaber og civilsamfund Aktive, legitime og velorganiserede civilsamfundspartnere er afgørende for at skabe de nødvendige forandringer inden for IBIS prioritetsområder. IBIS har en stærk tradition for partnerskaber og kapacitetsopbygning af organisationer med forskelligt niveau af kompetencer, og målt internationalt vurderes IBIS ganske godt når partnerne bliver bedt om at evaluere kvaliteten af IBIS partnerskaber (Keystone 2015). IBIS Change Triangle er et solidt fundament for samarbejdet og for målrettet organisatorisk og faglig kapacitetsopbygning med fokus på at skabe konkrete resultater og reelle samfundsmæssige forandringer gennem fortalervirksomhed. Et kompetent og velorganiseret civilsamfund er væsentligt i sig selv, men IBIS partnerskaber tilstræber altid at omsætte dette til konkrete kampagner og fortalervirksomhed som led i kampen for større økonomisk retfærdighed og bæredygtige demokratier. Mål: At påvirke Oxfam s partnerskabs-tilgang positivt med de IBIS særlige kompetencer: Partnerne taler for sig selv i kampen for rettigheder og demokratiudvikling, åben og respektfuld dialog i partnerskabet og anerkendelse af partnerorganisationernes dagsordener. Aktivitetsniveauet at arbejde med organisatorisk og faglig kapacitetsopbygning kombineret med konkret fortalervirksomhed og, i Oxfam, at bidrage til og påvirke organisationens tilgange og metoder på disse områder. at være en formidler af viden og kontakter, således at partnerorganisationer kan få adgang til beslutningstagere og relevante nationale og internationale fora. at arbejde for at skabe synergi mellem organisationer fra det lokale, nationale og internationale niveauer (vertikale links) med henblik på i fælleskab at opnå større og vigtigere resultater. at arbejde for at forskellige typer af civilsamfundspartnere, private virksomheder og statslige aktører (horisontale links) samarbejder for fælles dygtiggørelse, gensidig forståelse og konkrete målsætninger. C. Økonomi At sikre IBIS en stærk og diversificeret økonomi, som i videst muligt omfang muliggør, at vi kan finansiere det vi gerne vil lave og samtidig sikrer robusthed, diversitet og mindre sårbarhed. Det forudsætter flere private midler, især frie midler, og det forudsætter at IBIS fortsat er konkurrencedygtig og i stand til at byde ind med kvalitet og at byde ind i stort format (at scale) Mål fastholdes (rammebevilling fra DANIDA 50%, 40% fra andre institutionelle bevillinger, 10% private) for nu, men at den private andel af de frie midler øges markant igennem de kommende år fastholdes (vi bruger 80% på langsigtet udviklingsbistand, 10% på globalt advocacy og kampagner og 10% på det humanitære) En egenkapital på minimum 5% af omsætningen 9

10 Specifikke mål At IBIS bidrag til Oxfam indfases over 5 år. At IBIS investerer markant i privat fundraising med særligt fokus på frie midler. At etablere en grant management enhed med fokus på såvel institutionelle donorer (Danida, andre danske, EU, nordiske), samt på den private corporate funding (fonde og CSR partnerskaber). At lave en fundingstrategi for IBIS institutionelle donorer (og også for private danske fonde og CSR partnerskab Vedtaget af LG og STY,

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Styrelsens indstilling anga ende medlemskab af Oxfam

Styrelsens indstilling anga ende medlemskab af Oxfam Styrelsens indstilling anga ende medlemskab af Oxfam Styrelsen indstiller til IBIS generalforsamling 2015, at IBIS søger medlemskab af Oxfam. Styrelsen vurderer, at IBIS gennem et medlemskab af Oxfam får

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam Styrelsens anbefaling IBIS styrelse indstiller til Generalforsamlingen, at IBIS søger om observatørstatus i Oxfam International. Observatørperioden

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen.

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen. Afrika Kontakt Strategi 2016-2020 De sidste to år har Afrika Kontakt gennemgået store forandringer. Aktivister og sekretariat har arbejdet hårdt for at opnå målene sat i strategien for 2013-2015. Vi har

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse.

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse. Strategi 2015-2018 Rettigheder til, i og gennem uddannelse. 1 1. Introduktion AXIS er en organisation, der er vokset ud af et frivilligt engagement og solidaritetsarbejde i 1980 erne og 1990 erne, i primært

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Kampen mod den Globale Ulighed

Kampen mod den Globale Ulighed Kampen mod den Globale Ulighed I de seneste par år, er der kommet en stigende fokus på den galoperende ulighed, både i Danmark og i resten af verden. Det er særligt den franske økonom Thomas Piketty og

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Hvem er jeg? Forsker erhvervs PhD Samskabelse i kommunale rammer Rådgiver om borgerinddragelse og samskabelse - Leder af Center for Borgerdialog

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

FOLKEKIRKENS DENMARK. VisioN. Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp. Plan 2011-2015

FOLKEKIRKENS DENMARK. VisioN. Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp. Plan 2011-2015 FOLKEKIRKENS VisioN Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp Plan 2011-2015 DENMARK DEL 1 FORMÅL, VISION, VÆRDIER OG MÅL VISION AND PLAN 2011-2015, PART 1 2A) Folkekirkens Nødhjælps formål 3 Folkekirkens Nødhjælps

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave. Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave. Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015 SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015 Vedtaget af MS-Rådet den 2. juni 2012 Fotos: Jeppe Carlsen, Miriam Dalsgaard, Tine

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Det civile samfund / den frivillige sektor som Formidlende instans mellem borgere og stat / marked får en central betydning

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

SEX & SAMFUND STRATEGI 2016-2020

SEX & SAMFUND STRATEGI 2016-2020 SEX & SAMFUND STRATEGI 2016-2020 11. februar 2016 INDLEDNING Kampen for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er kampen for at sikre alle menneskers rettigheder og deres adgang til sundhed i forhold

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

2015-målene og beyond 2015

2015-målene og beyond 2015 2015-målene og beyond 2015 Camilla Brückner, chef for UNDP s nordiske kontor Verdens Bedste Nyheder startmøde, UN House, 15 Marts 2012 2015-mål Fattigdom/ sult Uddannelse Ligestilling Børnedødelighed Mødredødelighed

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 Bilag B Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 1 Introduktion Dette positionspapir beskriver NGO FORUMs medlemsorganisationers erfaringer og visioner for området Vækst og Beskæftigelse,

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5 Høringssvar fra NGO-forum til regeringens udkast til Danmarks ny udviklingsstrategi: Frihed fra fattigdom Frihed til forandring: Udvikling 2.0 13. april 2010 Generelle kommentarer Vi er den første generation,

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

SCENARIE2025. hvordan. global, vision? RIVALISERING I EN VERDEN MED MANGE MAGTHAVERE. ser de nye magtstrukturer ud? FOR UDVIKLINGSAKTØRER.

SCENARIE2025. hvordan. global, vision? RIVALISERING I EN VERDEN MED MANGE MAGTHAVERE. ser de nye magtstrukturer ud? FOR UDVIKLINGSAKTØRER. langsigtet udvikling? Fundraising? hvad med teknologi? pres på globale værdier? global, Regional, national vision? fortalervirksomhed, lokalt...globalt? Humanitære indsatserhvordan? civilsamfund? hvordan

Læs mere

Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse

Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse Dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslande kanaliseret gennem danske NGOer (2002-2008) Evalueringsspørgsmål Hvad er de konkrete

Læs mere

FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER

FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER Et projekt, der vil forvandle unge fra fattige mineområder i Sierra Leone til stærke aktører, der kan gå forrest i kampen mod udnyttelse og sikre, at en retfærdig andel af udbyttet

Læs mere

2030- DAGSORDENEN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

2030- DAGSORDENEN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING MILJØSTRATEGISK ÅRSMØDE 2015 2030- DAGSORDENEN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING - De 17 nye Verdensmål, FN s rolle og civilsamfundets muligheder Aalborg Universitet - København 23. 24. november 2015 Lars Josephsen

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT Status, udfordringer og nyt UNESCO OM TIÅRET The DESD aims to integrate values, activities and principles inherently linked to SD in all

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 VORES FORMÅL Vi redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. VORES ORGANISATION Red Barnet Etableret i Danmark i 1945

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere