Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel"

Transkript

1 Forfatter Merethe Lindblad Johansen Vejleder Niels Westergård-Nielsen Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel Med fokus på om modellen lever op til sit gode ry også i krisetider! BA Økonomi 6. semester 2010 Nationaløkonomisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

2 Abstract The Danish labour market model attracts attention and has become rather famous for its unique way to combine flexibility and security. From this model, the concept flexicurity has emerged. The Danish flexicurity model refers to flexible hiring and firing rules for employers and security for the employees in the form of income security. The fundamental idea with the Danish model is that it is the social partners themselves that determine the rules of the game on the labour market. Trade unions and employers organisations agree on collective agreements that establish the pay and working conditions on the Danish labour market. The model is based on the social partners selfregulation, with minimal legislation regulations. The state finances the model, and pursues an active labour market policy including several labour market programs that offers guidance, a job, or an education to all unemployed. This unique labour market model is not a product of a careful designed political strategy but the by-product of a long historical and institutional development, together with social compromises. The global economic crisis has hit the Danish economy hard, which caused a significant decline in economic activity. Both the output and the private consumption fell sharply in late 2008 and in the first half of The economic crisis led to an employment crisis. Employment dropped through 2009 and unemployment has increased steeply. The unemployment rate increased by 88 % in 2009, however, the level in 2008 was remarkably low. The Danish economy is expected to recover gradually as world trade regains momentum and the National Accounts shows a small positive growth in GDP in the fourth quarter of Despite these prognoses, further increases in unemployment are expected. The purpose of this thesis is to describe and evaluate the characteristics of the Danish labour market model with focus on whether and how far it lives up to its reputation also in critical economic periods. The assignment discusses and assesses how the Danish model handles and reacts on the consequences economic crisis. The Danish Ministry of Employment has laid down some indications of when a flexicurity model is successful. These indications are; low youth unemployment, low long-term unemployment, low total unemployment and low structural unemployment. The thesis evaluate these indicators and compare the Danish unemployment levels with selected countries

3 in order to determine whether the Danish labour market model is successful and if it live up to its reputation. Furthermore, the influences of the economic crisis in relation to these indicators are estimated. It is concluded that the attention from international observers is well-founded, because the Danish model is successful and achieve low unemployment rates. Moreover, it is pointed out that the success is the result of the partnership among the social partners throughout more than a century. The world is in constant development, therefore it is important that the Danish society is not content with the present situation, but keeps up with development, constantly adjusting the Danish Model. It is important that the unemployed have focus on job-training and education during the crisis, so that they are prepared when the economic conditions turn.

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemstilling Afgrænsning af emne og begreber Kildeanvendelse Opgavens struktur Den danske arbejdsmarkedsmodel Den danske model bliver til Arbejdsmarkedets parter Arbejdstagernes organisering Relationerne mellem arbejdstager og -giver på arbejdspladsen Arbejdsgivernes organisering Statens rolle den danske velfærdsstat Prisen for den danske model Beskæftigelsespolitik Ledighedsregler Arbejdsløshedsunderstøttelse dagpenge Særlige regler for unge ledige Arbejdsgiverbetalt dagpengegodtgørelse Det danske arbejdsmarked i krise Incitamenter til at tage et job Stramme rådighedsregler bagslag i krisetider? Private ledighedsforsikringer Tillid og troværdighed mellem arbejdsgiver og -tager Tillid i krisetider Den danske model en succes? Ungdomsledighed Ungdomsledighed i krisen Langtidsledighed Langtidsledighed i krisen... 42

5 9.3 Samlet ledighed og strukturel ledighed Samlet og strukturel ledighed i krisen En mulig fjerde succesindikator Ud af krisen hvor står vi nu? Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag 1: Overgang fra ny månedlig ledighedsstatistik fra januar 2008

6 1. Indledning Den danske arbejdsmarkedsmodel karakteriseres ved, at der ikke lovgives på centrale områder som eksempelvis løn og arbejdstid. I stedet er det arbejdsmarkedets parter, der indgår frivillige overenskomster og herved fastsætter spillereglerne på det danske arbejdsmarked. Det, at alle forhandlinger om problemstillinger, der er relateret til det danske arbejdsmarked, varetages af arbejdsmarkedets parter uden politisk indblanding, er, hvad der defineres som den danske model (Westergård-Nielsen 2008, p. 20). I Danmark har vi gennem de sidste 100 år opbygget en form for tillid til og troen på, at social tryghed og et fleksibelt arbejdsmarked ikke er hinandens modsætninger, men snarere hinandens forudsætninger. Det er det mix af fleksibilitet og sikkerhed, der har givet anledning til tilblivelsen af begrebet flexicurity. Flexicurity er en sammentrækning af de engelske ord for fleksibilitet (flexibility) og sikkerhed (security). Den danske arbejdsmarkedsmodel er altså en flexicuritymodel og endda en rost en af slagsen. Jianping Zhou gør opmærksom på det: The Danish labor market model, the socalled flexicurity model, has been widely praised recently (2007). I forbindelse med Beskæftigelsesministeriets udgivelse af en rapport i 2005, hvor forskergrupper har bidraget med forslag til, hvordan det fleksible arbejdsmarked kan udvikles, beskriver daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen i forordet, hvordan en fransk viceminister kom til Danmark for at kigge nærmere på den unikke danske flexicurity: Altså det her med, at et fleksibelt arbejdsmarked ikke er ensbetydende med usikkerhed. Faktisk er det lige omvendt. Det var han ret imponeret over. (Beskæftigelsesministeriet 2005). Også Niels Westergård-Nielsen fremhæver den internationale interesse for den danske model: In recent years the Danish labor market has become internationally famous for its flexicurity model (2008, p. 44). En interesse der har gjort modellen rost og berømt for at formå at kombinere fleksible hyre/fyre regler for arbejdsgiveren og det sociale sikkerhedsnet for arbejdstagerne. De internationale observanter, der studerer og iagttager, hvordan den danske model fungerer, ser, at flexicurity modellen bidrager til bl.a. jobskabelse og vækst. De ser de lave ledighedstal som bevis på modellens succes (Westergård-Nielsen 2008, p. 44). Korrekt er det da også, at vi i Danmark siden midt halvfemserne, hvor ledigheden i 1993 var Side 1 af 61

7 på 12,4 %, har formået at få denne til at falde drastisk til 4,5 i 2006 (se figur 9.4). Men den danske model har eksisteret mere eller mindre i sin nutidige form i adskillige årtier og dermed også i perioden med ekstremt høje ledighedstal fra midten af 1970 erne til midt 1990 erne (Westergård-Nielsen 2008, p. 44). Et mix af skatte- og arbejdsmarkedsreformer blev introduceret fra 1993 med den hensigt at få flere i arbejde. Indholdet af reformerne var bl.a. obligatoriske aktiveringsprogrammer for ledige, betalt uddannelse og førtidspensionsordninger, som førte til økonomisk vækst og fald i ledighedstallet (Zhou 2007). Man må derfor konkludere, at forhandlingerne og villigheden til at indgå overenskomster ikke alene er at takke for de lave ledighedstal i det nye årtusinde. Den aktive beskæftigelsespolitik har siden 1993 spillet en stor rolle og er dermed en væsentlig del af flexicuritymodellen. Også Beskæftigelsesministeriet ser lave ledighedstal som et succeskriterium for en flexicuritymodel (Beskæftigelsesministeriet c), og de forsøger med aktiv beskæftigelsespolitik og forskellige tiltag at få flest mulige i beskæftigelse. 1.1 Problemstilling Det er efterhånden klart for alle, at vi ikke bare i Danmark, men i hele verden, befinder os i en økonomisk krise. Den danske økonomi blev sidst i 2008/først i 2009 hårdt ramt af den globale økonomiske krise, produktionen faldt drastisk i første halvdel af 2009, privatforbruget dalede brat i slutningen af 2008 og starten af 2009, desforuden var der en enorm stigning i antal konkurser (OECD 2009a). Denne økonomiske krise førte Danmark i en beskæftigelseskrise. I tre sammenhængende kvartaler faldt beskæftigelsen og fra et meget lavt niveau af ledighed er raten steget markant. OECD forventer yderligere fald i beskæftigelsen og stigning i ledigheden, selvom økonomien er på vej til at komme sig (OECD 2009a). Den danske model er rost og berømt for dens karakteristika, en model som beror på aftaler mellem arbejdsmarkedets parter og hvor der kun er minimal lovgivning. Især i EU er der vist stor interesse for den danske model. En interesse der i høj grad skyldes de lave ledighedstal, som Danmark har været i stand til at præstere i næsten 10 år. Det interessante er således, hvordan den økonomiske krise påvirker den ellers stabile danske arbejdsmarkedsmodel. Side 2 af 61

8 Med udgangspunkt i en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel med fokus på om modellen lever om til sit gode ry også i krisetider, er problemformuleringen: Hvordan reagerer den danske arbejdsmarkedsmodel i krisetider? På baggrund af den betydning arbejdsmarkedsmodellen har for det danske samfund, synes jeg, det er vigtigt og relevant at anskueliggøre, hvorledes det danske arbejdsmarked reagerer i lyset af en økonomisk krise af den størrelsesorden, vi ser i dag. Opgavens formål er at analysere og diskutere den danske arbejdsmarkedsmodel og løbende vurdere på, hvorvidt den kan klare den krise, vi befinder os i i øjeblikket. Der vil igennem opgaven blive sat fokus på de enkelte delelementer i arbejdsmarkedsmodellen. Det vil blive vurderet, hvilken indflydelse arbejdsmarkedets parter har, hvilken betydning situationen har for den enkelte arbejdstager og hvorledes det ser ud for virksomhederne. Endvidere analyseres statens indflydelse gennem beskæftigelsespolitikken og finansieringen af modellen. 1.2 Afgrænsning af emne og begreber Der er forskellige definitioner på den danske model. Den anvendte i denne opgave er den, der er udformet ovenfor i indledningen. Den danske arbejdsmarkedsmodel har en del tilfælles med andre nordiske og nordeuropæiske modeller og i litteraturen anvendes disse begreber indimellem (Zhou, J. 2007). Jeg har i denne opgave valgt at benytte begrebet den danske model og se bort fra hvilke fællestræk, der er med hvilke lande. Der tages altså som udgangspunkt kun stilling til hvad og hvordan vi gør i Danmark, medmindre en perspektivering findes væsentlig. Som repræsentant for arbejdsmarkedets parter benytter opgaven som udgangspunkt Landsorganisationen i Danmarks (herefter LO) for arbejdstager organisering og Dansk Arbejdsgiverforening (herefter DA) for arbejdsgiver organisering, da disse er de største og mest toneangivende på det danske arbejdsmarked. Organisationerne er anvendt som eksempler, ved overenskomstforhandlinger og i beskrivelsen af samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter. Enkelte steder er andre sammenslutninger anvendt, hvor det er vurderet at fungere som et bedre alternativ. Side 3 af 61

9 Funktionæransatte og timelønnede arbejdere behandles samlet i opgaven under fællesnævneren arbejdstager. Kun enkelte steder, hvor det er nødvendigt med en opdeling, er de to grupper behandlet hver for sig. I de tilfælde, hvor dette optræder, vil det være tydeliggjort. Arbejdsgiverne defineres som de, der ansætter og afskediger arbejdstagere, det vil sige, de der efterspørger arbejdskraft. Da det for det meste er tal fra Danmarks Statistik der er anvendt til at beskrive et givent forløb, er det Danmarks Statistiks definitioner, som anvendes i opgaven. Arbejdsstyrken måles i antal personer i aldersgruppen år (før år) som enten er beskæftigede eller ledige og søger erhvervsarbejde. Ledighedsprocenterne er hentet fra databasen Den registerbaserede månedlige ledighedsstatistik, som er en månedlig totaltælling over samtlige registrerede ledige, dvs. samtlige dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Disse ledige omregnes så til begrebet fuldtidsledige, der er et volumenmål over summen af timer for hvilke dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne vurderes at være arbejdsmarkedsparate samtidig med, at de ikke er i aktivering (DS). Det politiske Danmark medvirker også i den danske arbejdsmarkedsmodel. I litteraturen bruges henholdsvis beskæftigelsespolitik og arbejdsmarkedspolitik, i denne opgav anvendes begrebet beskæftigelsespolitik generelt om den direkte og administrative regulering af arbejdsmarkedet. Da formålet med opgaven er at analysere den danske model som helhed og generalisere for det danske arbejdsmarked, er opgaven afgrænset fra at se på den geografiske og demografiske fordeling af ledighed. Herved forstås, at der ikke vil blive vurderet på, om der eksempelvis er forskel blandt folk med forskellig social stilling eller uddannelse. Opgaven vil i vid udstrækning se bort fra de enkelte delmarkeder for arbejdskraft og i stedet tage udgangspunkt i overordnede begreber. Det er dog nødvendigt at se på faglærte kontra ufaglærte, da krisen rammer disse to grupper forskelligt. De har forskellige forudsætninger for at komme igennem krisen, hvilket vil fremtræde tydeligt i opgaven. Endvidere er der afgrænset fra at sætte særlig fokus på, hvilken rolle indvandrere og deres efterkommere har på det danske arbejdsmarked. Dette delemne vurderes for bredt til opgavens omfang. Slutteligt har jeg valgt at afgrænse fra at se på globaliseringens rolle i forbindelse med den danske arbejdsmarkedsmodel og den deraf følgende udvikling af det danske ar- Side 4 af 61

10 bejdsmarked gennem de seneste år. Her angives globalisering ellers hyppigt som noget grundlæggende for det ene eller det andet. Det ligger helt fast at globaliseringen og herunder bl.a. EU's direktiver om fri bevægelighed af arbejdskraft, spiller en stor rolle på det danske arbejdsmarked. Der er stor fokus på eksempelvis østeuropæiske arbejderes indtog på det danske arbejdsmarked, som er med til at presse lønningerne. Årsagen er den, at de ikke er ansat af en dansk entreprenør og dermed ikke skal følge de danske overenskomster. Jeg har valgt at afgrænse fra at beskæftige mig med globaliseringens påvirkning af den danske arbejdsmarkedsmodel. Det vurderes at en grundig og dybdegående analyse af emnet vil kræve en selvstændig opgave. 1.3 Kildeanvendelse I opgaven er anvendt både tekstbøger, videnskabelige artikler, publikationer, samt online artikler fra relevante kilder. Desforuden er adskillige hjemmesider brugt både som primære og sekundære kilder. Der er i opgaven henvist til disse, når de er anvendt som primær kilde. Sekundært er de anvendt for at opnå baggrundsviden om bl.a. reglerne på det danske arbejdsmarked. De anvendte hjemmesider, fremgår af kildehenvisningerne, som refererer til litteraturlisten bagest i opgaven. Online artikler, eksempelvis de fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd (AE), er brugt til at beskrive udviklingen i praksis, samt tilkendegive holdninger og prognoser for den nærmeste fremtid. De danske statistikker er hentet fra Danmarks Statistiks online statistikbank; Statistikbanken. I kildehenvisningen under figuren vil der eksempelvis som reference stå Statistikbanken: AARD. Hermed menes, at de anvendte tal er hentet fra den online statistikbank i databasen benævnt AARD. Dette gælder også for de i opgaven viste tabeller. Danmarks Statistik bruges da den omfatter de for opgaven relevante tal om dansk økonomi og beskæftigelse. I de tilfælde hvor det drejer sig om internationale statistikker og hvor Danmark sammenlignes med andre lande, er der gjort brug af data fra OECD. Tallene er hentet i OECD s publikationer, hvorefter graferne er udarbejdet. Under figurerne er der anbragt en kildehenvisning som refererer til litteraturlisten. Her er det er muligt at se, hvilken publikation tallene kommer fra. Da OECD ikke opgør eksempelvis ledighed på samme vis som Danmarks Statistik, vil tallene i de danske statistikker ikke direkte kunne sammenlignes med de andre landes. De danske tal i de internationale sammen- Side 5 af 61

11 ligninger er fra OECD s publikationer og derfor ikke helt det samme som i de tilsvarende danske figurer. Det vurderes ikke at have nogen direkte indflydelse på opgavens konklusion, da hensigten med figurerne er at se på Danmarks niveau i forhold til de andre lande. Mængden af tilgængelig information omkring krisens direkte påvirkning af den danske arbejdsmarkedsmodel og de enkelte delelementer er begrænset, formentlig fordi krisen endnu ikke er overstået. Derfor har jeg i nogle tilfælde været nødsaget til at drage antagelser og konklusioner ud fra mere eller mindre subjektive vurderinger. Generelt vurderes der at være troværdighed forbundet med de anviste kilder. Nogle måske mere saglige end andre, men det er der taget højde for i de enkelte tilfælde, hvor der kunne stilles spørgsmålstegn ved kildens objektivitet. Eksempelvis artiklen fra 3F, men da denne er anvendt for at udtrykke deres syn på sagen, vurderes der ikke at være nogen problemer forbundet hermed. Opgaven er generelt bygget op omkring kilder med høj faglig status, som byder på faktuelle vurderinger. 1.4 Opgavens struktur Opgaven er opdelt i to dele, hvor den første del, (kapitel 2-5), indledningsvis beskriver og analyser den danske arbejdsmarkedsmodel og tilblivelsen af denne. Herunder vil arbejdsmarkedets parters roller og statens rolle og pligter i forbindelse med vedligeholdelsen af den danske arbejdsmarkedsmodel klarlægges. Samspillet mellem de enkelte led vil blive behandlet for at skabe forståelse for, hvordan og hvorvidt elementerne i den danske model sikrer et fleksibelt og sikkert arbejdsmarked. Den første del afsluttes med en gennemgang af den særlige danske form for beskæftigelsespolitik. Kapitel 6 er en beskrivelse af det kriseramte Danmark og det danske arbejdsmarked som afledt funktion heraf. Kapitlet er forholdsvis kort, men leder over til den anden del af opgaven, (kapitel 7-9), hvor der sættes fokus på vigtige områder af den særlige danske model. Disse beskrives kort, hvorefter udvikling før og under krisen for det enkelte fokusområde gennemgås og evalueres. På baggrund af det vurderes det om den danske model lever op til sit gode ry. Afslutningsvis byder opgaven i kapitel 10 på en statusopdatering af det danske ar- Side 6 af 61

12 bejdsmarked og den situation den økonomiske krise har medført. I dette afsluttende kapitel vil jeg vurdere på fremtiden og mulighederne for den danske arbejdsmarkedsmodel. 2. Den danske arbejdsmarkedsmodel Den danske arbejdsmarkedsmodel er en flexicuritymodel. Flexicurity er en varetagelse af det dobbelte hensyn; hensynet til arbejdsgiveren og hensynet til arbejdstageren. I Danmark er der særligt fokus på beskæftigelsessikkerhed, som kommer til udtryk via den aktive beskæftigelsespolitik. På indkomstsikkerhed, som kommer til udtryk via arbejdsløshedsunderstøttelse (hensynet til arbejdstagerne). Fleksibilitet i forbindelse med ansættelser og afskedigelser (hensyn til arbejdsgiverne), samt at lønnen fastsættes gennem forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter, hvilket bidrager til lønfleksibilitet (Zhou 2007). Den grundlæggende idé bag flexicurity er, at arbejdsmarkedet skal være så fri for statslig indblanding som muligt og virke uden jobbeskyttelse. Arbejdstagernes kompensation for ikke at have jobbeskyttelse er, at det sociale netværk i Danmark i stedet yder indkomstsikkerhed, samt en aktiv beskæftigelsespolitik, der træder i kraft, hvis man mister sit arbejde. Det er samspillet mellem arbejdsmarkedets parter arbejdsgiver og arbejdstager og Folketinget, der gør den danske arbejdsmarkedsmodel speciel. I Danmark har vi fundet en balance mellem et højt og nødvendigt socialt sikkerhedsnet og et fleksibelt og dynamisk arbejdsmarked. Dette er ikke udslag af en nøje planlagt politisk strategi. Snarere er modellens tilblivelse præget af udviklingen på det danske arbejdsmarked og i det danske samfund generelt gennem de seneste godt 100 år 1, samt politiske justeringer (Zhou 2007). Det er en del af den danske ideologi, som der redegøres for i afsnit 2.1. Det unikke ved den danske model er, at den reguleres af aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. I modsætningen til mange centrale EU-lande hvor regulering næsten udelukkende sker gennem lovgivning (Andersen, Linderoth, Smith og Westergård-Nielsen 2005, p. 128). Den direkte lovgivning i henhold til arbejdsmarkedet sker i forbindelse med sundhed og sikkerhed. Statens opgave er at betale regningen (Westergård-Nielsen 1 Septemberforliget, hvor arbejdsgiverne fik ret til at lede og fordele arbejdet mod at arbejdstagerne fik ret til at organisere sig, blev indgået i Arbejdsløshedsforsikringsloven blev vedtaget i folketinget i 1907 Side 7 af 61

13 2008, p. 38). Parternes opgave (fagforeninger og arbejdsgiver organisationerne) er at forhandle og fastsætte lønnen, nå til enighed om normal arbejdstid, samt fastsætte regler for overtid og generelle arbejdsforhold. I Danmark har vi en model, der har fællestræk med både den nordamerikanske og de europæiske. Der er høj fleksibilitet, som tillader arbejdsgiverne at afskedige med kort varsel, som det ses i eksempelvis USA, alt imens der er en høj indkomstsikkerhed, som i de europæiske velfærdslande. Og velfærdsland er netop kodeordet. Danmark har en lang tradition for at tage sig af de, der ikke kan klare sig selv (Westergård-Nielsen 2008, p. 18). I henhold til arbejdsmarkedet vil det sige, de der ikke har og/eller ikke kan arbejde. Det er staten, der holder sikkerhedsnettet under det danske arbejdsmarked (Westergård-Nielsen 2008, p. 38). Staten sørger for arbejdsløshedsunderstøttelse, aktivering af dem der mister deres job og førtidspensioner. De, der ikke er medlem af nogen a-kasse og dermed ikke får dagpenge, kan i stedet modtage kontanthjælp. Arbejdsmarkedets parter kan hurtigt blive enige om, at det er op til staten at betale regningen, hvilket ligger pres på de danske skatter (Beskæftigelsesministeriet 2005). Staten har brug for skatteindtægter for at finansiere den forholdsvis dyre danske arbejdsmarkedsmodel. Mere herom i kapitel 4. Der er ingen direkte forbindelse mellem fagforeninger og a-kasser. Ofte ses sammenfald i ledelsen, samt et tæt uformelt samarbejde og mange fagforeningsmedlemmer ser tilbuddet om medlemskab af en a-kasse som en del af pakken (Westergård-Nielsen 2008, p. 38). Hos nogle fagforeninger kører de endda tilbud om sampak, eksempelvis tilbyder Kristelig Fagbevægelse (Krifa), medlemskab af både fagforening og a-kasse for 576,- per måned Den danske model bliver til Dette afsnit tydeliggør, hvordan udviklingen på det danske arbejdsmarked har været. Det ses tydeligt at statens lave regulering er en tradition, som startede allerede da et egentlig arbejdsmarked med pengeøkonomi blev til. Samt hvordan fagbevægelser har været med til at udvikle a-kasserne i samarbejde med staten og arbejdsgivernes organisationer. Alt- 2 Jf. deres hjemmeside Side 8 af 61

14 så aftaler, der viser, at de tre parter sammen har udviklet sig og forhandlet sig frem til den model, som vi kender i dag. Den danske befolkning fik vokseværk sidst i 18-hundrede tallet, hvilket medførte urbanisering. Heraf opstod der et egentlig arbejdsmarked, hvor arbejdskraft blev udbudt i en efterhånden etableret pengeøkonomi (Pedersen og Huulgaard 2007, p. 67). Samtidig var det også tiden for dannelsen af de første fælles fagforbund og fælles organisationer. I 1898 oprettede organiserede arbejdere De samvirkende Fagforbund som fællesrepræsentation. En tilsvarende organisering skete på arbejdsgivernes side, hvor Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening dannedes kort efter (Pedersen og Huulgaard 2007, p.68). Mere herom i næste kapitel. Arbejdsgivernes ret til at hyre og fyre går helt tilbage til Septemberforliget i Her anerkendte arbejdstagerne arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet, mod at arbejdsgiverne anerkendte arbejdstagernes ret til frit at organisere sig i fagforbund (Beskæftigelsesministeriet 2005). Samtidens liberalistiske synspunkter gav befolkningen, i denne kontekst arbejdsstyrken, størst mulig frihed uden indblanding fra statens side. Sygekasseloven af 1892 byggede videre på et forsikringsprincip med privat administration, hvor medlemmerne betalte kontingent og staten gav tilskud. I 1898 vedtog man Ulykkesforsikringsloven, som gav arbejdsgiverne pligt til at forsikre arbejderne (hovedsageligt på fabrikker). Dette viser at der allerede fra begyndelsen af det etablerede arbejdsmarked var en lav statslig regulering. Og ikke en regulering i henhold til løn, men af sikkerhed samt tilskud til selvhjælpsordninger. De første fagforeninger begyndte selv at yde arbejdsløshedsunderstøttelse. Gennem pres fra bl.a. Socialdemokratiet blev en kommission nedsat til at undersøge mulighederne for en etablering af en egentlig ledighedsforsikring. Kommissionen fandt frem til, at ledighed kunne ramme enhver arbejder, uden at denne havde skyld heri, hvorfor det var ganske naturligt, at samfundet måtte træde til. Kommissionens arbejde blev stadfæstet i en lov af 9. april 1907 om anerkendte arbejdsløshedskasser (Pedersen og Huulgaard 2007, p.71). Lovens fem hovedemner var betingelse for anerkendelse af en a- kasse, betingelser for medlemskab af en a-kasse, finansiering (medlemmerne selv, staten og kommunerne skulle hjælpes ad hermed), reglerne vedrørende ydelsen (understøttelsens højde) og tilsynet fra staten. Side 9 af 61

15 To store ændringer af loven har sidenhen fundet sted. Henholdsvis i 1970, hvor der blev indført mulighed for deltidsforsikring, supplerende dagpenge og nye grupper fik adgang til forsikringen 3, og i 2002, hvor arbejdstagere fik mulighed for frit at vælge a-kasse. Loven er over årene også gradvist blevet ændret. Ændringerne er lavet for at forbedre forholdene for både arbejdsgivere og arbejdstagere 4 (Pedersen og Huulgaard 2007, p.99). Gennem hele perioden har ændringerne været præget af brede politiske forlig, ligesom at arbejdsmarkedets parter har haft stor indflydelse. Derigennem fremkommer der et tydeligt billede på samarbejde og udviklingen af den danske model. 3. Arbejdsmarkedets parter Arbejdsmarkedets parter har, som beskrevet ovenfor, udviklet deres roller og forhold til hinanden gennem de sidste godt hundrede år. De danske fagforeninger spiller en stor rolle, når det skal fastlægges, hvordan arbejdstagerne skal behandles og lønnes på arbejdspladsen. Men det er arbejdsmarkedets parter, der i fællesskab forhandler overenskomsterne på plads, således at parterne opnår fleksibilitet og sikkerhed. Udviklingen går imod, at løn og arbejdstid i høj grad forhandles decentralt, mens fx pensionsordninger forhandles centralt. Såfremt det ikke er muligt for arbejdsmarkedets parter at opnå enighed, varsler arbejdstager eller giver siden allerede under forhandlingerne en konflikt. Sagen lægges over til forligsmanden, der forsøger at afværge en konflikt ved at fremsætte et mæglingsforslag. Forkastes et mæglingsforslag af arbejdsmarkedets parter, kan et nyt forslag udarbejdes. Ofte har regeringen dog i denne situation grebet ind og fået vedtaget en lov i Folketinget, der enten ophøjer et mæglingsforslag eller forlænger den gældende overenskomst (Andersen, Linderoth, Smith og Westergård-Nielsen 2005, pp ). Eftersom gode og velfungerende relationer kendetegner parternes forhold på det danske arbejdsmarked, er det sjældent at det kommer så vidt at Folketinget må gribe ind og bidrage med lovgivning for at løse en konflikt. Derfor vil det i opgaven ikke yderligere blive behandlet, hvad der sker ved uoverensstemmelser og konflikter. 3 Dimittender 1973, selvstændige 1976, værnepligtige Disse ændringer nævnes i de enkelte afsnit når/hvis det findes relevant Side 10 af 61

16 Decentralisering af forhandlingerne har fundet sted for at muliggøre en bedre tilpasning af de lokale behov og omstændigheder. Således forhandles rammeaftaler på plads på højeste niveau, mens de enkelte ledere og tillidsrepræsentanter kan forhandle sig frem til løsninger, der er tilpasset den lokale arbejdsplads. Eksempelvis er arbejdstiden i industrien reguleret via overenskomsten, som tillader lokale forhandlinger af fleksibel arbejdstid. Denne mulighed for lokal forhandling er udvidet flere gange siden den først blev skrevet i overenskomsten i 1995 (Ilsøe 2007). Det er den intensiverede internationale konkurrence (Ilsøe 2007), der har skabt store udsving i efterspørgslen og dermed gjort det svært for arbejdsgiverne at forudsige, hvornår de har behov for flere/færre medarbejdere. Også medarbejderne har vist interesse i denne fleksible tilrettelæggelse 5 af arbejdstiden. Endvidere er det relevant at pointere, at der i Danmark ikke er fastsat nogen minimumsløn i lovgivningen, som det ellers er tilfældet i mange andre lande. I stedet forhandles en minimumsløn på plads i overenskomsterne. De fleste arbejdsgivere, der ikke er medlem af organisationerne og dermed står uden for forhandlingerne, tilslutter sig og betaler også denne minimumsløn grundet indirekte pres fra fagforeningerne (Westergård-Nielsen 2008, p. 20). Hovedorganisationerne (DA og LO) deltager desuden i løsningen af de konflikter, der opstår på arbejdsmarkedet mellem de individuelle parter, for at finde en løsning der er i fælles interesse. Eksempelvis hvis der sker brud på en overenskomst eller opstår uenighed om fortolkningen af en overenskomst. 3.1 Arbejdstagernes organisering Som nævnt ovenfor begyndte arbejderne allerede i slutningen af det 19. århundrede at organisere sig i fællesforbund. Industrialiseringen i Danmark havde for alvor taget fart og de store industrivirksomheder havde derfor rig mulighed for og magt til at spille de enkelte arbejdere ud mod hinanden ved eksempelvis lønaftaler (Andersen, Linderoth, Smith og Westergård-Nielsen 2005, p. 162). Arbejderne fandt derfor ud af at slutte sig sammen 5 I forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstid, er der tale om enten placering af arbejdstid; udover almindelige dagvagter kan nat- og weekendarbejde inddrages, eller fordeling af arbejdstid; flekstid eller oparbejdning af afspadseringstimer i travle perioder (timebanker). Side 11 af 61

17 i fagforeninger, der kunne varetage deres interesser. Det var dermed muligt at gøre fælles front mod arbejdsgiverne. I dagens Danmark er omkring 80 % af alle arbejdstagere medlem af en fagforening (Westergård-Nielsen 2008, p. 39). Fagforeningerne er hovedsageligt organiseret efter branche og opdelt i faglærte og ikke faglærte. Næsten alle fagforeninger er medlem af paraplyorganisationen LO. Fordelingen af rollerne på arbejdstager siden er således, at LO varetager de tværgående overordnede opgaver og støtter fagforeningerne, mens fagforeningerne varetager kontakten til medlemmerne. LO er et forum, der tværfagligt varetager arbejdstagernes interesser. Her kan de enkelte fagforeninger koordinere indsatser og holdninger i det omfang, det er hensigtsmæssigt. Der er i Danmark sket en decentralisering af forhandlingerne. Hvor det før var LO, der, som en magtfuld spiller på arbejdstagernes side, stod suverænt i spidsen når løn og arbejdsvilkår skulle forhandles på plads, er forhandlingskraften nu lagt ud til de enkelte fagforeninger (Westergård- Nielsen 2008, p. 40). LO fungerer nu mere som supervisor i overenskomstforhandlingerne og deltager desuden i en række udvalg og nævn, hvor arbejdsmarkeds- og uddannelsesspørgsmål diskuteres (Andersen, Linderoth, Smith og Westergård-Nielsen 2005, p. 161). Eksempelvis Arbejdsmiljørådet som er et forum, hvor arbejdsmarkedets parter drøfter og samarbejder om et sikkert og sundt arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Rådet følger udviklingen og rådgiver løbende beskæftigelsesministeren. Sammensætningen af Arbejdsmiljørådet med repræsentanter fra både arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer fra både det private og det offentlige arbejdsmarked bevirker, at arbejdsmarkedets parter kan tale med fælles stemme overfor Folketinget (Arbejdsmiljørådet b). LO deltager i forhandlinger om lovgivning på arbejdsmarkedsområdet og bliver hørt, når der skal lovgives på hele velfærdsområdet. LO må derfor betegnes som fagforeningernes, og dermed arbejdstagernes, kontakt til regeringen og Folketinget (LO Landsorganisationen i Danmark). Der findes dog andre organisationer end LO, der samler fagforeninger. Ligesom også enkelte fagforeninger står helt udenfor fællesorganisationerne. Eksempelvis Krifa kristelig fagbevægelse som både er en fagforening og en a-kasse, er atypisk i og med, at den hverken har noget branche tilhørsforhold eller er medlem af en fællesorganisation. Side 12 af 61

18 3.2 Relationerne mellem arbejdstager og -giver på arbejdspladsen På de danske arbejdspladser vælges en tillidsrepræsentant, som repræsenterer fagforeningens medlemmer på den enkelte arbejdsplads overfor arbejdsgiveren. En tillidsrepræsentant er udstyret med sine kollegaers tillid til at forhandle på deres vegne om bl.a. bedre arbejdsforhold. På de arbejdspladser, hvor der er flere fagforeninger repræsenteret, vælges en fællestillidsrepræsentant til at varetage alle medlemmers interesser (Andersen, Linderoth, Smith og Westergård-Nielsen 2005, p. 163). Igen er det decentraliseringen, der er vigtig. Der er fokus på at optimere forholdene og varetage interesserne for medarbejderne på den enkelte arbejdsplads, hvor de fleste forhandlinger nu finder sted. Dog stadig med støtte og indirekte hjælp fra LO og DA. Endvidere er det kutyme i de fleste store danske aktieselskaber, at der i bestyrelsen sidder en eller flere medarbejdere for at repræsentere medarbejderne og varetage deres interesser så vidt muligt men samtidig stilles de samme krav og normer til disse som til de almindelige bestyrelsesmedlemmer (Westergård-Nielsen 2008, p. 40). Arbejdsgiverne er altså villige til at lytte til arbejdstagerne og tilgodese dem, for på den måde at vedligeholde den tillid der er brug for mellem arbejdsmarkedets parter i den danske model. Tillid, som en signifikant bestanddel af den danske arbejdsmarkedsmodel, belyses nærmere i kapitel Arbejdsgivernes organisering Som modsvar til arbejdstagernes organisering i fagforening begyndte arbejdsgiverne også at organisere sig i arbejdsgiverorganisationer og i 1896 dannedes DA (Andersen, Linderoth, Smith og Westergård-Nielsen 2005, p. 162). Således kunne arbejdsgiverne stå stærkere mod fagforeningerne, som bl.a. begyndte at strejke for at opnå bedre vilkår. Både arbejdsgiverorganisationer og større enkeltvirksomheder kunne optages som medlemmer af DA. Danske arbejdsgivere er væsentlig mindre organiseret end danske arbejdstagere (Westergård-Nielsen 2008, p. 41). DA er paraplyorganisationen på arbejdsgiversiden svarende til LO på arbejdstagersiden. DA har 13 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked som medlemmer. DA s formål ifølge deres hjemmeside er at koordinere overenskomstforhandlingerne og påvirke de politiske beslutningsprocesser, så virksomhedernes konkurrencekraft og adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst mulig. (DA Dansk Arbejdsgiverforening). Sagt Side 13 af 61

19 med andre ord: De forsøger at varetage deres medlemmers interesser på bedste vis, så arbejdsgiverne opnår de bedst mulige forudsætninger for at drive virksomhed. Ligesom på arbejdstagernes side er forhandlingerne decentraliserede og DA tager ikke direkte del i overenskomstforhandlingerne. DA fungerer som koordinator mellem medlemsorganisationerne, når arbejdsmarkedets parter indgår overenskomster. Dog sker indgåelse af en ny overenskomst under forbehold af DA s godkendelse (DA Dansk Arbejdsgiverforening). Hvilket betyder, at medlemmerne har forpligtet sig til ikke selvstændigt at indgå nogle overenskomster og ej heller indgå specielle aftaler med ansatte om særlige løn- og ferieordninger. Medlemmerne har heller ikke ret til at etablere og afslutte lockout. Hvis disse regler brydes, idømmes medlemmet en bøde af DA, som til gengæld yder erstatning til den enkelte virksomhed, der rammes af strejke (Andersen, Linderoth, Smith og Westergård-Nielsen 2005, p. 162). DA repræsenterer arbejdsgivernes synspunkter over for Folketinget og regeringen 6. Og bliver ligesom LO hørt i forbindelse med diverse lovgivningsforhandlinger vedrørende arbejdsmarkedet. Ud over DA findes på arbejdsgiver siden andre organisationer, som varetager disses interesse. De største er Finansrådet, foreningen for den finansielle sektor, og SALA, foreningen for mejeri, landbrugs og slagteriets arbejdsgivere (Andersen, Linderoth, Smith og Westergård-Nielsen 2005, p. 162). 4. Statens rolle den danske velfærdsstat Danmark er en velfærdsstat, hvor de, der ikke kan klare sig selv, får hjælp. Danmark er baseret på princippet om, at ingen borger skal lide nogen økonomisk nød (Westergård- Nielsen 2008, p. 37). Det danske velfærdssystem forsyner de trængte med økonomisk hjælp og spænder et socialt sikkerhedsnet ud under Danmark. Det være sig eksempelvis gennem kontanthjælp, førtidspension og børnepenge. Endvidere er det muligt at søge om fx boligstøtte og tilskud til børnepasning (Westergård-Nielsen 2008, p. 96). Her bør det også nævnes, at sundhedsydelser som hospitals- og lægebesøg er gratis i Danmark 6 Bl.a. i Arbejdsmiljørådet som er beskrevet ovenfor. Side 14 af 61

20 i den forstand, at man som borger betaler for disse gennem skatten og udgifterne står det offentlige så for. Indkomstsikkerhed er en del af flexicuritymodellen og samtidig en del af den danske velfærd. Som tidligere nævnt er det statens opgave at betale regningen for den danske arbejdsmarkedsmodel. De ledige, der er medlem af en a-kasse og berettiget til at modtage dagpenge, modtager dagpenge fra a-kassen. En betydelig del af dagpengeudbetalingen til medlemmerne refunderes af staten. Medlemmernes eget bidrag er, hvad der svarer til 8 dages dagpenge plus tillægsomkostninger, der varierer fra a-kasse til a-kasse (Andersen, Linderoth, Smith og Westergård-Nielsen 2005, p. 149). Hvilket resulterer i at jo flere ledige, desto større udgift har staten, da de refunderer a-kassernes ekstra udgifter. Betingelserne 7 for at modtage dagpenge er, at man er medlem af en a-kasse, er registreret som arbejdssøgende hos jobcentret, opfylder beskæftigelseskravet og rådighedskravet og ikke er selvforskyldt ledig. Det er op til a-kassen at vurdere, om det enkelte medlem står til rådighed for arbejdsmarkedet. De, der ikke er medlem af en a-kasse, modtager ikke dagpenge, men kan i stedet søge om kontanthjælp. Kontanthjælp er det grundlæggende sikkerhedsnet i vores velfærdssamfund, da den gives til alle, der ikke er dækket af andre love inden for det sociale område. Kontanthjælp er for de, der ikke er i stand til at forsørge sig selv og sin familie. For at få kontanthjælp er der nogle betingelser, som skal være opfyldt. For det første skal man have opholdt sig i Danmark i 7 år inden for de seneste 8 år, for det andet skal man have været ude for en social begivenhed eksempelvis sygdom, ledighed eller samlivsophør der har været grundlæggende for, at man ikke har de nødvendige økonomiske midler til at forsørge sig selv og sin familie, for det tredje skal behovet for hjælp ikke kunne dækkes af andre ydelser, for det fjerde skal man stå til rådighed for at arbejde 8 eller tage imod tilbud om uddannelse, medmindre sygdom umuliggør dette (Beskæftigelsesministeriet a). Endvidere skal der gøres opmærksom på, at indtægt (både ansøgers og dennes eventuelle ægtefælles), samt formue, herunder både penge og aktiver der let kan omsættes til penge, trækkes fra i kontanthjælpen. 7 For nærmere uddybning af betingelserne henvises til kilden Beskæftigelsesministeriet b. 8 Se afsnit 5.1, hvor rådighedsbegrebet er beskrevet. For nærmere uddybning af rådighedsbegrebet henvi- ses til kilden Beskæftigelsesministeriet a. Side 15 af 61

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective Offentlig Administration

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Den Danske Model Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Juridisk Institut Peder J. Pedersen Institut for økonomi Aarhus Universitet

Læs mere

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 278-293 Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed, mail: tt@rff.dk RESUMÉ: Synspunktet i det følgende er, at (1)

Læs mere

ALMENGØRELSE. mod SOCIAL DUMPING. Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen. Afleveret september 2013

ALMENGØRELSE. mod SOCIAL DUMPING. Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen. Afleveret september 2013 ALMENGØRELSE mod SOCIAL DUMPING Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen Afleveret september 2013 Institut for Samfund og Globalisering (ISG) - Roskilde Universitet Vejledt af BENT GREVE Resumé: Social

Læs mere

Unemployment benefits for those who are employed. Dagpenge for dem der har et arbejde

Unemployment benefits for those who are employed. Dagpenge for dem der har et arbejde Unemployment benefits for those who are employed This paper examines how the reforms of the labour market can be seen as an indication of a general liberalization throughout Danish society. Through analysis

Læs mere

Dagpengereformer og flexicurity i forandring

Dagpengereformer og flexicurity i forandring 146 Dagpengereformer og flexicurity i forandring Mikkel Mailand April 2015 ISBN 978-87-93320-03-1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Nye tider for a-kasserne

Nye tider for a-kasserne Nye tider for a-kasserne Henrik Hegner Larsen Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, K3, forår 2009 Vejleder: Herman Schmid Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Problemfelt...5

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Rapport 9901 December 1999 Published by Centre for Labour Market and Social Research Universitetsparken, Building 350

Læs mere

Mens der først de senere år for alvor har

Mens der først de senere år for alvor har Faglig organisering under forandring Komparative perspektiver på faglige organisationsgrader i Europa Carsten Strøby Jensen Fagbevægelsen i Europa har de senere år oplevet betydelig tilbagegang i medlemsskaren.

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Av t a lt s p i l l 314 Jesper Due og Jørgen Steen Madsen Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Strøget i København 1994. Foto: Erik Sagflaat/Arbark. I en sammenligning med både

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3 / 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3/2011 November 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger

Læs mere

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med Indhold Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Metode... 6 Hermeneutik... 6 Den hermeneutiske cirkel... 7 Kvalitativ eller kvantitativ empiri.... 8 Udvælgelse af interviewpersoner.... 9 Fremgangsmåde... 10

Læs mere

Jon Kvist. De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark

Jon Kvist. De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark Jon Kvist De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark Jon Kvist De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark Fafo-notat 2009:10 Fafo 2009 ISSN 0804-5135 Innhold Introduksjon... 5

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

DANSK INSTITUTIONEL KONKURRENCEEVNE I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANSK INSTITUTIONEL KONKURRENCEEVNE I DEN GLOBALE ØKONOMI DANSK INSTITUTIONEL KONKURRENCEEVNE I DEN GLOBALE ØKONOMI John L. Campbell Department of Sociology Dartmouth College, USA og International Center for Business and Politics Copenhagen Business School, Danmark

Læs mere

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler?

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Herman Knudsen og Jens Lind EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Aktørerne på det danske arbejdsmarked har været stærkt optaget af at forhindre, at EU-direktiver kommer

Læs mere

Regeringens beskæftigelsespolitik

Regeringens beskæftigelsespolitik Working Papers Socialt Arbete 2005:2 Regeringens beskæftigelsespolitik - En økonomisk-politisk kommentar til Flere i arbejde Konsulent Henning Hansen, Lektor Jens Lind och Professor Iver Hornemann Møller

Læs mere