çç~. SIKKERHEDS STYRELSE N Elinstallationsrapport for ejendommen Ole Sørensen Nørre Voldgade Fredericia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "çç~. SIKKERHEDS STYRELSE N Elinstallationsrapport for ejendommen Ole Sørensen Nørre Voldgade 80 7000 Fredericia 09.03.2015 09.03."

Transkript

1 çç~. = SIKKERHEDS STYRELSE N Eleftersyn Elinstallationsrapport for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Dato Udløbsdato Ole Sørensen Nørre Voldgade Fredericia Autoriseret elinstallatør virksomhed Lb.nr. Internt sagsnummer El:Con Middelfart NS Ryhavevej Aarhus V Tlf.: o Indhold Vejledning om elinstallationsrapporter 2 Sammenfatning afeleftersyn 10 Gennemgang af bygningens elinstallationer 11 Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed 21

2 Eleftersyn Lb.nr. Elinstallationsrapport Version 1.1 VEJLEDNING OM ELINSTALLATIONSRAPPORTER Dato: Side2af2l

3 Eleftersyn Lb.nr. Elinstallationsrapport Version 1.1 Huseftersynsordningen omfatter både et huseftersyn og et eleftersyn i forbindelse med ejerskifte. Sælgeren skal bestille eleftersynet hos en autoriseret elinstallatør og huseftersynet hos en bygningssagkyndig. Sælgeren får derefter en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport og indhenter et tilbud på ejerskifteforsikring, som præsenteres for køberen, inden købsaftalen skal underskrives. Kun på den måde kan sælgeren blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Vigtige oplysninger om elinstallationsrapporter og eleftersyn Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for at vide noget om eleftersyn, elinstallationsrapporter og ejerskifteforsikring. Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik Eleftersynet omfatter en gennemgang at bygningens elinstallationer og en elinstallationsrapport. Elinstallatøren gennemgår både hovedhuset og garager, udhuse og andre bygninger, hvor der er elinstallationer. Eleftersynet bliver udført af autoriserede elinstallatørvirksomheder. Elinstallatørerne har autorisation til at udføre og servicere elinstallationer og har derfor stor erfaring på området. De har sat sig ind i, hvilke regler der gælder tor elinstallationer i de forskellige perioder. Begrebet elinstallatøren her i vejledningen dækker både den autoriserede elinstallatørvirksomhed, de ansatte i virksomheden og den person, der har personlig autorisation som elinstallatør. Elinstallatøren repræsenterer hverken køber eller sælger, og formålet med eleftersynet er at give et professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige. Elinstallatørens gennemgang af elinstallationerne tager udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på udførelsestidspunktet - altså om de er udført efter de regler, der gjaldt, da elinstallationerne blev udført. Du skal derfor være opmærksom på, at elinstallationer i ældre huse ikke bliver bedømt efter de regler, der gælder for elinstallationer i huse, der opføres nu. Du skal også være opmærksom på, at elinstallationsrapporten ikke tager højde for, om elinstallationerne fortsat vil kunne fungere, hvis husstandens elforbrug og dermed belastningen af elinstallationerne Dato: Side3af2l

4 Eleftersyn Lb.nr. Elinstallationsrapport Version 1.1 ændrer sig væsentligt. Elinstallationer, der er lovligt udført for 20 år siden, og som også er funktionsdygtige dag, kan for eksempel vise sig at blive utilstrækkelige, hvis flere kommer til at bo i huset, og der bliver tilkoblet flere pc ere og andre elforbrugende apparater. Elinstallatørvirksomheder, der udfører eleftersyn, har en ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i forbindelse med gennemgangen af bygningens elinstallationer eller elinstallationsrapporten i mindst 5 år. Sikkerhedsstyrelsen udfører løbende kvalitetskontrol med elinstallatørernes arbejde. Du kan derfor blive kontaktet af Sikkerhedsstyrelsen typisk i løbet af de første 3 måneder, efter at elinstallationsrapporten er udarbejdet. Sikkerhedsstyrelsens medarbejder vil bede om lov til at gennemgå elinstallationerne i din ejendom. Læs mere om eleftersyn og elinstallationsrapporter på Dato: Side4af2l

5 Eleftersyn Lb.nr. Elinstallationsrapport Version 1.1 : ~~ :~:::~.* Tre vigtige ting, d!t skal vide om elinstallationsrapporten I En elinstallationsrapport er en beskrivelse at manglende éller nedsat~ funktion ved élinstallationerne~ at.ülovlige forhoidved elinstallatione~ne Elin~taIIatøien foretager én visuel : gennemgang af husets elinstallationer~og - åbner stirprøvevis nogle af elinstallationeme for at se hv,aç~derer bagved. -ï Ved ~ennerngangen anvendes en systér~,atisk metode, som kan afdække ulovlige forhold og funktionsfeji ved elinstallationeme, som på kort eller længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand. Du får ikke oplysninger om, hvordan det vil kunne påvirke elinstallationemes funktion, hvis elforbruget og forbrugsmønsteret ændrer sig væsentligt. Det vil sige, at~du ikke får en vurdering af, om elinstallationeme er tidssvarende. Elinstallationsrapporten kan ikke sammenlignes med en varedeklaration på husets elinstallationer. 2. Omfatter synlige skader Der kan være skjulte skader, som elinstallatøren ikke har mulighed for at finde. Eleftersynet handlej primært om ulovlige forhold vedbygningens elinstallationer, som kan indebære risiko for personskade eller brand. Ejerskifteforsikringen dækker omkostninger til at Lidbedre ulovlige elinstallationer og funktionsfejl, som ikke er orritalt i elinstaiiationsrannort~n 3. Høj karakter er ikkë nødvendigvis sàmme som høj udgift Der er ikke en direkte sammenhæng mellern~ den karakter, som elinstallatøren giver en install~tion eller en installationsdel, og prisen p~ at få gjort elinstallationen lovlig og funktion~dygtig Der kan være ulovlige forhold ~eller funktionsfejl, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som kan indebære alvorlig risiko for personskade eller brand, hvis der ikke gøres noget~ Elinstallatøren kan også bruge karakteren UN. Denne karakter skal forstås som en Dato: Side 5 af 21

6 Eleftersyn Lb.nr. Elinstallationsrapport Version 1.1 r-.:~.~m~~ ~ ~ advarsels!arnpe; der tærides~ Her er noget,~.~ s6m kræver en nærmere ~indersøgelse ~ eleftersynet hair givet mulighed for ~ Hvis du er utilfreds med din elinstallationsrapport Elinstallatøren gennemgår elinstallationerne for at kunne give et professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige. Du kan klage, hvis elinstallatøren har overset ulovlige forhold, funktionsfejl eller har begået andre fejl, så elinstallationsrapporten giver et forkert indtryk af elinstallationerne. Du kan klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer, Skanderborgvej 238, 8260 Viby J., som behandler klager fra både købere og sælgere over elinstallationsrapporter, som er udarbejdet af elinstallatører som led i huseftersynsordningen. Du skal dog forelægge din klage for elinstallatøren, inden du klager til Ankenævnet. Du kan læse om reglerne om klage og hente et klageskema på eller ved at ringe til Ankenævnet, telefon på hverdage mellem kl. 10 og 12. Ankenævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel kan undgå retssag. De fleste sager vil normalt være afgjort inden for cirka 6 måneder. Dato: Side 6 af 21

7 Eleftersyn Lb.nr. Elinstallationsrapport Version 1.1 Til dig, der skal købe Du kan bruge elinstallationsrapporten som hjælp til at vurdere elinstallationerne i den ejendom, du er interesseret i at købe. Når sælger har fået foretaget et eleftersyn, skriver elinstallatøren en elinstallationsrapport på baggrund at de undersøgelser og stikprøver, der er foretaget. Rapporten beskriver, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige. Derudover indeholder rapporten oplysninger fra sælger om elinstallationernes funktionsdygtighed. Hvert konstateret ulovligt forhold og hver funktionstejl i elinstallationsrapporten får en karakter, der viser, hvor farlig eller alvorlig fejlen er for den enkelte del at installationen. Karaktererne gives ud fra en teknisk vurdering. Karakteren siger ikke noget om, hvor meget en udbedring vil koste. Elinstallationsrapportens karakterer Kl, K2 og K3 beskriver ulovlige forhold. K3 angiver et ulovligt forhold, der allerede på kort sigt kan medføre alvorlig fare. Kl og K2 angiver ulovlige forhold, hvor faren er vurderet at være på længere sigt. Ejerskifteforsikringen dækker ikke, at et K3-forhold ved en fejl for eksempel er kategoriseret som et Kl- eller K2-forhold. Sælgers oplysninger om elistallationernes funktionsdygtighed er ikke en garanti. Sådan foregår et eleftersyn Elinstallatøren vurderer husets elinstallationer ud fra det, man umiddelbart kan se, og der foretages også stikprøver, hvor nogle attagelige og løttbare dele at elinstallationerne undersøges. Der bliver ikke tale om at fjerne for eksempel sænkede lofter. Derfor kan der være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgår at elinstallationsrapporten. Hvad kigger elinstallatøren efter? Ved gennemgangen at elinstallationerne vil elinstallatøren blandt andet kontrollere eltavler foretage kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere kontrollere materiel bag atbrydere, stikkontakter og lampeudtag kontrollere Iavvoltsinstallationer kontrollere elinstallationernes antal og dimensionering kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Her eraji liste med eksempler pa som elinstallatøren ikke:~. :~ holder øje med bagatelagtige forhold herunder sædvanligt~. ~,: ~ slid~g ælde; ~om er normalt for en ehnstallatlon med den pågældende alder, ~ og söm ikke påvirker elinstallationernes.~ - - funktionsdygtighed nævneværdigt-: dele at elinstallationer, der var. : ~.utilgængelige.....elinstallationer uden for selve bygningen D hårde hvidevarer. andre brugsgenstande om elinstallatidnen er tidssvarende. Karaktersystemet. Elinsialiatøren giver hvert ulovligt forhold eller hver tunktionstejl en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forhoidet~ o f~3 Ingen bemærkninger. KO Praktisk eller kosmetisk mangel 0 Kl Ulovligt torhoid,~~ ikke umiddelbart er farligt, og ~Irii ikke påvirker funktionsdygtigheden K2 Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangeltuld tunktionsdygtighed i en mindre 6~ afgrænset del af installationen 1(3 Ulovligt forhold, som umiddelbart eller ~ kort sigt kan indebære risiko tor personskade eller brand og!eller. manglende eller mangelfuld funktionsdygtighedi en væsentlig eller omfattende del at installationen UN Bør undersøges nærmere Dato: Side 7 at 21

8 Eleftersyn Lb.nr. Elinstallationsrapport Version 1.1 Elinstallationsrapportens gyldighed Elinstallationsrapporten er gyldig i et år, efter den er udarbejdet. Tilstandsrapport Du skal være opmærksom på, at der ud over elinstallationsrapporten også er krav om en tilstandsrapport, for at der kan tegnes ejerskifteforsikring. Læs mere om dette på Ejerskifteforsi kring Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport. Hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets elinstallationer, hvad enten ulovlige forhold eller funktionsfejl er nævnt i en elinstallati onsrapport eller ej. Der kan være forskel på, hvad ejerskifteforsikringen dækker. Det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang. Sælger skal betale den ene halvdel af forsikringspræmien. Du skal betale den anden. Selv om du har fået tilbud fra sælgers forsikringsselskab, må du gerne vælge et andet selskab. Sælger er dog ikke forpligtet til at betale mere end sit oprindelige tilbud, hvis præmien til det nye forsikringsselskab er højere. Om ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikringen kan sikre dig {jj~j ~større udgifter til blandt andet udl~edring af : : skjulte ulovlige elinstallationer. 0 Du må normalt selv betale for udgifter til udbedring afrnindre forhold ved efii,stallationeme, som ikke umiddelbart kan indebære risiko for personskade eller brand, vedligeholdelse samt udbedring af ~alminde~gt slid og ælde. Forhold, derc~jbeskrevet i elinstailationsrapporten eller i tilstandsrapporten, er ikke dækket af ejerskifteforsikringen, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet. Ejerskifteforsikringen dækker heller ikke forhold ved elinstallationer, der er normale i ~ldre huse.: Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på www:forsikringsoplysningen.dk Dato: Side 8 af 21

9 Eleftersyn Lb.nr. Elinstallationsrappor-t Version 1.1 Til dig, der skal sælge Elinstallatøren gennemgår installationer og installationsdele i bygningen for at afdække ulovlige forhold eller funktionsfejl. Som sælger skal du give oplysninger efter din bedste overbevisning. Forkerte oplysninger kan være ansvarspådragende. I elinstallationsrapporten beskriver elinstallatører,, om bygningens elinstallationer var ulovlige efter de regler, der var gældende, da installationerne blev udført, eller om der er konstateret manglende eller nedsat funktion ved bygningens elinstallationer. Det er dig som sælger, der skal bestille eleftersynet. Efter gennemgangen at elinstallationerne får du elinstallationsrapporten fra elinstallatøren. Det er vigtigt, at du læser elinstallationsrapporten grundigt. Hvis du mener, at elinstallatøren har skrevet noget forkert, for eksempel fordi han har misforstået dine oplysninger om elinstallationernes funktionsdygtighed, skal du straks kontakte elinstallatøren for at få det afklaret. Du skal præsentere elinstallationsrapporten for køberen sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen. Samtidig skal du også præsentere en tilstandsrapport. Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar.,~ -~:~S)-~. ) ~_. ~Du kan kun blivè fritaget for~ ~ ansvaret, l1!~3du opfylder :føl~endé fire punkter ~ ~ -,,!;.-... ~ ElinstallationsrappoI-ten~udarbejdet mindi~end 1 årførijen~iag, hvor købéren modtager rapporten ;.Duhar også fået udarbejdét ~ tilstandsrapport a Du fremskeaffer el till~ud på ~n ej~kifteforsikring àg tilbyd~ at betale halvdelen af prærnier~. -. Du ~ii~rer dii, at køberen er kl~r over, at dit I 0-årigesælgeransvarer bortfaldet.. Du skal dog være klar over, at du som sælgerfortsat kan komme til: athæftefc4~g ~..,.. o forhold uden for bygnirgen (for åksempel ell nstallationer ved fritstående havebély~ning) :. - :o, hvis ~u bevidst eller groft uagt~omt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med eleftersynet (for ekserripeii!z~t fortie fùnktionsmangler, du har kendskab til)., Hvad bruges oplysningerne til? Oplysningerne i elinstallationsrapporten indgår i et register, som administreres at Sikkerhedsstyrelsen. Registret vil blive brugt til at planlægge Sikkerhedsstyrelsens kontroltilsyn. I forbindelse med denne kontrol vil oplysningerne også indgå i Sikkerhedsstyrelsens sagsbehandling. Derudover vil registret blive anvendt til statistiske formål. Dato: Side 9 af 21

10 Eleftersyn Lb.nr. Elinstallationsrapport Version 1.1 Sammenfatning af eleftersyn Etage Rum IB KO Kl K2 K3 UN 2. sal Badeværelse sal Soveværelse sal Loftrum sal walk in closet sal Eltavle sal Køkken sal Stue 3 Stuen Køkken Stuen Stue 2 0 i 0 0 Stuen Soveværelse Stuen Trappe Kælder Eltavle Kælder Gang 2 0 i Kælder Badeværelse Kælder Børneværelse Kælder Værksted Generelt 4 i Forklaring af karakterer Elinstallatøren giver hvert ulovligt forhold eller hver funktionsfejl en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er: IB Ingen bemærkninger KO Praktisk eller kosmetisk mangel Kl Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden K2 Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen K3 Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen UN Bør undersøges nærmere Dato: Side 10af21

11 Lb.nr. Elinstallationsrapport Eleftersyn Version 1.1 Elinstallationens tilstand 2. sal Badeværelse Er der den krævede stikkontakt? Erderfremført Er der dåser bag stikkontakter Er der dåser bag / over Er fastmonterede og stationære brugsgenstande (fx vaskemaskine og tørretumbier) forbundet til beskyttelseslederen? Er installationen og brugsgenstande korrekt placeret i forhold til beskyttelsen mod vand? Hvad har været adskilt? Lampeudtag midt i loftet Dato: Side 11 af 21

12 Lb.nr. Elinstallationsrapport Eleftersyn Version 1.1 Soveværelse Er der det krævede antal 220 I 250 V stikkontakter? Er der fremført Er der dåser bag stikkontakter Er der dåser bag/over Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør Lampeudtag midt i loftet Loftrum Er der det krævede antal stikkontakter? Er der fremført Er der dåser bag stikkontakter Er der dåser bag/over Hvad har været adskilt? Dato: Side 12 af 21

13 Elefte rs~~ n Lb.nr. Elinstallationsrapport Version 1.1 walk in cioset Er der det krævede antal 220 I 250 V stikkontakter? Er der fremført Er der dåser bag stikkontakter Er der dåser bag/over Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør 1. sal Eltavle Er tavlen let tilgængelig for betjening? Er tavlekapslingen intakt? Er tavlen opmærket korrekt? Er der det krævede antal lysgrupper? Er der fejlstrømsafbrycter (HFI- eller HPFI-afbryder)? Fungerer fejlstrømsafbryderen korrekt ved kontrolmåling? Slår fejlstrømsafbryderen fra ved påvirkning af testknappen? Er hele installationen beskyttet mod indirekte berøring? Er der anvendt sikringer Nej Kl Der mangler bundskrue eller pasring. svarende til elinstallationen? Er der en virksom jordforbindelse? J~U Oc~U ~t_ Dato: Side 13af21

14 Eleft er ~ ~~ n Lb.nr. Elinstallationsrapport Version 1.1 Kokken Er der det krævede antal 220/ 250 V stikkontakter? Er der fremført Er stikkontakterne fordelt pa to lysgrupper? Er der daser bag stikkontakter Nej Kl Der er for store åbninger ved dåse. j~ og afbrydere, og erde Uuo ~ Er der daser bag/over Er fastmonterede og Nej K2 Én brugsgenstand er ikke forbundet til beskyttelseslederen. stationære brugsgenstande (fx komfur og opvaskemaskine) forbundet til beskyttelseslederen? Hvad har været adskilt? Lampeudtag midt i loftet Dase i skab Stue Spørgsmal Svar Karakter Note Er der det krævede antal 220 I 250 V stikkontakter? Erderfremført Er der dåser bag stikkontakter Er der dåser bag/over Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør Lampeudtag midt i loftet Dato: Side 14 af 21

15 Eleftersyn Lb.nr. Elinstallationsrapport Version 1.1 Stuen Køkken Er der det krævede antal 220/ 250 V stikkontakter? Er der fremført Er stikkontakterne fordelt pa to lysgrupper? Er der dåser bag stikkontakter Er der dåser bag/over Nej Kl Der mangler daser bag ét lampeudtag.,~ ~ ç-~- ~ Er fastmonterede og Nej K2 Én brugsgenstand er ikke forbundet til beskyttelseslederen. stationære brugsgenstande (fx komfur og opvaskemaskine) forbundet til beskyttelseslederen? Hvad har været adskilt? Lampeudtag midt i loftet Kraftstikkontakt ved væg til højre for dør Stue S~ør~mal Svar Käraktér ~Note ~. ~.,...,..~.~,.~.,.~ Er der det krævede antal 220 I 250 V stikkontakter? Er der fremført Er der dåser bag stikkontakter installeret korrekt? Er der dåser bag/over Nej Kl Der mangler dåse bag ét lampeudtag. ~Jj1b.~cJ rr~j~ Hvad har været adskilt? Lampeudtag midt i loftet Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør Dato: Side l5af2l

16 El eftersyn Lb.nr. Elinstallationsrapport Version 1.1 Soveværelse Er der det krævede antal 220 I 250 V stikkontalçter? Er der fremført Er der dåser bag stikkontakter Er der dåser bag/over Nej Kl Der mangler dåse bag ét lampeudtag. L Hvad har været adskilt? Lampeudtag midt i loftet Afbryder ved væg ved dør Trappe Er der det krævede antal stikkontakter? Er der fremført Er der dåser bag stikkontakter Er der dåser bag/over Hvad har været adskilt? Dåse i loft ved dør Dato: Side 16 af 21

17 El1eftersyn Lb.nr. Elinstallationsrapport Version 1.1 Kælder Eltavle Er tavlen let tilgængelig for betjening? Er tavlekapslingen intakt? Er tavlen opmærket korrekt? Nej Kl Der er ingen mærkning om tilhørsforhold og max. sikringsstørrelse. Er der det krævede antal lysgrupper? Er der fejlstrømsafbryder (HFI- eller HPFI-afbryder)? Fungerer fejlstrømsafbryderen Nej K3 Den kobler ikke ud inden for tidsgrænsen. korrekt ved kontrolmåling? Udbe~ rt.~r Slår fejlstrømsafbryderen fra Nej K2 Den kobler ikke ud. ved pavirkning af I I testknappen? Er hele installationen beskyttet mod indirekte berøring? Er der anvendt sikringer Nej Kl Der mangler bundskrue eller pasring. svarende til elinstallationen? Er der en virksom jordforbindelse? Dato: Side 17 af 21

18 EleftersY~ Lb.nr. Elinstallationsrapport Version 1.1 Gang Er der det krævede antal 220 I 250 V stikkontakter? Erderfremført Er der dåser bag stikkontakter Nej Kl Der er for store åbninger ved dåse. Er der dåser bag/over Hvad har været adskilt? Kraftstikkontakt ved væg til venstre for dør Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør Badeværelse Er der den krævede stikkontakt? Er der fremført Er der dåser bag stikkontakter Er der dåser bag / over Er fastmonterede og stationære brugsgenstande (fx vaskemaskine og tørretumbier) forbundet til beskyttelseslederen? Er installationen og brugsgenstande korrekt placeret i forhold til beskyttelsen mod vand? Hvad har været adskilt? Udsugning ved væg til venstre for dør Dato: Side 18 af 21

19 ElefterS~/fl Lb.nr. Elinstallationsrapport Version 1.1 Børneværelse I Er der det krævede antal 220 I 250 V stikkontaktei-? Er der fremført Er der dåser bag stikkontakter Er der dåser bag/over Hvad har været adskilt? Stikkontakt ved ydervæg Værksted Er der det krævede antal stikkontakter? Erderfremført Er der dåser bag stikkontakter Nej KO stikkontakt vlydervæg mangler ramme ogafbrydere,ogerde ~ n UU Q ~(J çp~ Er der dåser bag/over Hvad har været adskilt? Stikkontakt ved ydervæg Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør Besøget Elinstallationen gennemgået: Gennemgangen foretaget af: n Rasch Starttidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:30 Dato: Side 19 af 21

20 Elefters ~ Lb.nr. Elinstallationsrapport Y Version 1.1 Spørgsmål Svar Note Var der adgang til alle rum? Blev alle rum gennemgået? Generelt Er al materiel fastgjort? Er der låg på dåser og rosetter? Er der anvendt korrekt Nej Kl Der var anvendt ulovlig bøjelig ledning som fast installation ledningsmateriel som fast installation? Er installationen beskyttet mod fysisk overlast? Er samlinger anbragt i dåser? Dato: Side 20 af 21

21 Eleftersyn Lb.nr. Elinstallationsrapport Version 1.1 Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed Spørgsmål Svar Note Fungerer hele elinstallationen? Stemmer sælgers oplysninger om funktionsdygtigheden overens med gennemgangen Stamoplysninger Boligen Adresse Nørre Voldgade 80 Postnr, og by Opført år 1897 Samlet 60 bygningsareal 7000 Fredericia Særlige Der gøres opmærksom på at der ikke er foretaget et komplet installationseftersyn af hele oplysninger ejendommens el-installation Der vil derfor kunne forefindes felj der ikke er medtaget i rapporten. om Der er flere steder med sænket lofter hvor installationen ikke er ført korrekt ned. ejendommen Boligens ejer Adresse Nørre Voldgade 80 Navn Ole Sørensen Postnr. og by 7000 Fredericia Telefon Dato: Side 21 af 21

22 M Faktu ra art n ielsen El-Installatør Martin 7000 Nielsen Fredericia ApS AUT. EL-INSTALLATØR Tlf.: ged~mail.tele.dk CVRnr.: Ole Sørensen Nørre Voldgade 80 FAKTURA Nr Fredericia Kundenr.: Dato Forfaldsdato : Betalingsbet.: 8 dage Rentebet.: 1,3% rente pr. påb. måned Middelfart Sparekasse Kontonr.: Vedr. ARBEJDSKORT Nr. : Udskiftning af Fejlstrømsafbryder i kældertavle. Opmærkning af tavle i kælder. Isætning af pasringe i kældertavle samt tavle på i sal. Montering af dåse og lampeudtag i stue og soveværelse. Montering afafstandsring i køkken. Montering af ramme i værksted. Udskiftning af dæksel for kraftstikkontakt i køkken på 1. sal. Tekst Antal A Pris Nettobeløb Montørtimer 3,00 399, ,00 Lærlingetimer 3,00 275,00 825,00 Dæksel for gammelt kraftudtag 1,00 50,00 50,00 Servicevogn 1,00 82,50 82,50 LAMPEUDTAG UNIVERSAL WEXÏE HVID 2,00 137,20 274,40 FORFRA DASE 068 D.61MM LUFTTÆT 2,00 26,27 52,54 PASRING DOl 1OA 3,00 4,57 13,71 PASSKRUEDZ21OA 1,00 10,13 10,13 SIKRING DOl 13A SORT 3,00 9,63 28,89 FUGA RAM.BASEL M LG 1,00 8,84 8,84 FEJLSTRØMSRELÆ HPFI 4P 40A 3OMA 1,00 498,00 498,00 AFSTANDSRING PLAST T/LOFTDASE PL 1,00 22,85 22,85 Nettobeløb Momsbeløb Totalbeløb 3.063,86 765,97 DKK 3.829,83 Reklamationer skal ske inden 8 dage fra modtagelse af faktura, hvis ikke andet er aftalt skriftligt. Bet. ID 1K +71< < Ved rykker tillægges gebyr(1 00,00 kr.) Side 1 af I Ved bankoverførelse angiv venligst fakturanummer og kundenummer

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Villy Peter Brødsgaard dresse Hyldevej 3 Postnr. 9480 Dato 20-02-2014 By Løkken Udløbsdato 20-08-2014 H-14-00-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27444 Matrikel/Ejerlav: 6L Lyngby By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lfred E. Mortensen dresse Hajstrupgade 23 Postnr. 6100 Dato 11-01-2015 y Haderslev Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-5283 Matrikel/Ejerlav: 78 Hajstrup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup Næstved Kommune BorgerService Hovedcentret 4700 Næstved Tlf 55886000 Fax 55886099 Email teknik@naestved.dk Web www.naestved.dk Modtager Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup (11/03)

Læs mere

indeholder : 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er)

indeholder : 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er) Villa Vedr. ejendommen, beliggende : Ørbækvej 10 Post nr.: 5683 By : Haarby Matr. nr.: 6 L home sagsnr.: 911-2480 Hvad er en home SundhedsAttest TM Som en ekstra service og for at sikre, at der fremkommer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Bachelorprojekt 17. december 2012 Allan Hansen Finansbacheloruddannelsen Speciale i ejendomshandel

Læs mere