Serviceaftale. Bilag A Sagsnr Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalevilkår og fortolkning Leverandørens ydelser og forpligtelser KMC Nordhavns forpligtelser Responstid Underleverandør Vederlag Regulering af vederlag Betaling og fakturering Underskrifter... 8 Side 2 af 8

3 PARTERNE Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen KMC Nordhavn Nordsøvej Nordhavn CVR-nummer: (herefter benævnt KMC Nordhavn ) og medundertegnede [Part 2] [adresse] [postnummer] [by] [land] CVR-nummer: [nummer] (herefter benævnt Leverandøren ) har indgået denne serviceaftale vedrørende servicering af følgende hydrauliske gravemaskine med hybrid teknologi: Mærke: Model: [mærke] [model] Serie nr.: [serie nr.] (herefter benævnt Aftalen ) på følgende vilkår: Side 3 af 8

4 1 Aftalevilkår og fortolkning 1.1 Denne aftale er et bilag til Rammeaftale for levering af hydrauliske gravemaskiner med hybrid teknologi til KMC Nordhavn, herefter benævnt Rammeaftalen. 1.2 Aftalen indeholder de vilkår, der specifikt gælder for servicering af maskinerne, idet Rammeaftalen gælder for øvrige vilkår i retsforholdet mellem KMC Nordhavn og Leverandøren 1.3 Alle aftalte ændringer til Aftalen skal for at være gyldige i forhold til Aftalens vilkår, udarbejdes i form af skriftlige allonger til Aftalen. Allongerne dateres og underskrives særskilt, men sidenummereres kontinuerligt i forlængelse af Aftalens sidenummerering. 1.4 Der udfyldes og parterne underskriver individuelle serviceaftaler for hver enkelt maskine, som gælder fra leveringstidspunktet at regne for den enkelte maskine. 2 Leverandørens ydelser og forpligtelser 2.1 Leverandøren skal i Serviceaftaleperioden servicere den hydrauliske gravemaskine, hvorved Leverandøren garanterer, at maskinen ud over, hvad der måtte være dækket af fabriksgarantien, holdes i driftsklar stand herunder at maskinen repareres inkl. reservedele, får foretaget olieskift og serviceres i de første driftstimer eller i 4 år, hvad der måtte komme først. 2.2 Herunder skal leverandøren levere følgende ydelser: Udskiftning af alle dele, som det er nødvendigt at udskifte for at holde maskinen i en sikkerhedsmæssig korrekt og driftsklar stand. Reparation ved nedbrud. Forebyggende serviceeftersyn for hver 500 driftstimer samt service på maskinen i henhold til maskinens serviceprogram inkl. alle materialer og væsker, der er nødvendige for at udføre servicen i henhold til serviceprogrammet. Servicering af partikelfilter Et årligt sikkerhedseftersyn i forbindelse med et forebyggende serviceeftersyn. Ved årligt sikkerhedseftersyn påsættes servicemærkat som dokumentation for maskinkontrol. Arbejdsløn og servicevogn i forbindelse med ovennævnte reparationer og service. GPS Tracking Side 4 af 8

5 2.3 Den leverede maskine er forsynet med GPS system, der fungerer sammen med KMC Nordhavns M-Tec tracking program eller tilsvarende, og som registrerer antal driftstimer samt oplysning om maskinens tekniske tilstand. Disse oplysninger sendes automatisk til Leverandøren uden udgift for KMC Nordhavn. Oplysningerne bruges af Leverandøren som grundlag for information om rettidig gennemførelse af forebyggende serviceeftersyn. 2.4 Leverandørens ydelser skal leveres i overensstemmelse med Aftalens vilkår, herunder som angivet i kravspecifikationen og maskinens serviceprogram og omfatter tillige de for ydelsernes levering eller udførelse nødvendige supplerende ydelser for at leve op til Aftalen i overensstemmelse med Leverandørens tilbud. 2.5 Leverandøren kan ikke påberåbe sig forhold, som Leverandøren forud for indgåelsen af Aftalen ved sædvanlig undersøgelse kunne eller burde have konstateret. 2.6 Leverandørens ydelser skal, medmindre andet er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med gældende Lovgivning og sædvanlig god praksis i branchen samt gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter på tidspunktet for ydelsernes erlæggelse. 3 KMC Nordhavns forpligtelser 3.1 KMC Nordhavn er forpligtet til at følge instruktionsbogens anvisninger, herunder at udføre de i instruktionsbogen anviste rutiner for daglig vedligeholdelse, som skal være sædvanlige og normale. 3.2 KMC Nordhavn skal stille maskinen til rådighed, så Leverandøren uden unødig ventetid kan gennemføre service og eventuelle reparationer. 3.3 Driftsstop anmeldes af KMC Nordhavn til Leverandøren, så han kan udbedre sådanne. 4 Responstid 4.1 Ved KMC Nordhavns anmeldelse af driftsstop eller anmeldelse af andet behov for reparation eller maskinservicering, er Leverandøren forpligtet til at møde op inden for en responstid på [X] timer efter KMC Nordhavns anmeldelse for at afhjælpe driftsstop eller reparere/servicere maskinen. Side 5 af 8

6 5 Underleverandør 6 Vederlag [Såfremt Leverandøren har tilknyttet underleverandør til opgaven, anføres det her med nedenstående tekst, hvis ikke, slettes punktet. Til opfyldelsen af Serviceaftalen har Leverandøren indgået aftale med følgende underleverandør: [virksomhed] [adresse] [postnummer] [by] CVR-nummer: [nummer]] 6.1 For Leverandørens ydelser jf. pkt. 2 faktureres et vederlag med et startniveau på [xx,xx] kr. pr. driftstime hvilket indeholder alle for ydelsernes gennemførelse nødvendige omkostninger, herunder alle interne ydelser samt alle offentlige afgifter. 6.2 Omkostninger til udskiftning/reparation af sliddele er ikke indeholdt i vederlaget jf. pkt. 6.1 og faktureres særskilt. 7 Regulering af vederlag 7.1 Vederlag indeksreguleres én gang årligt i overensstemmelse med udviklingen i det af Danmarks Statistik Nettoprisindeks. 7.2 For serviceaftaler indgået ved maskinleverancer inden den 1. juli 2016 udgøres startniveauet for vederlaget af den af Leverandøren tilbudte timepris 7.3 For serviceaftaler indgået ved maskinleverancer den 1. juli 2016 eller senere pristalsreguleres startniveauet i henhold til nettoprisindekset for maj måned 2015 (2015M5) efter følgende beregning: Pris (x måned 20xx) = oprindelig tilbudspris * 20xxMx/2015M5, hvor x måned 20xx er den måned, hvor serviceaftalen indgås. 7.4 Prisregulering sker hvert år pr. 1. juli i henhold til indekstal for maj måned i det pågældende år, første gang pr. 1. juli 20[xx] efter følgende beregning: Pris (juli 20[xx]= oprindelig tilbudspris * 20[xx]M5/2015M5. Side 6 af 8

7 7.5 De efterfølgende reguleringer beregnes på tilsvarende måde. 8 Betaling og fakturering 8.1 Betaling og fakturering foregår elektronisk i henhold til Lovbekendtgørelse om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007). Den elektroniske faktura skal i henhold til Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder (bekendtgørelse nr. 354 af 26. marts 2010) og Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder (bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011) følge retningslinjerne for NemHandel. 8.2 Leverandørens faktura skal derfor: a) udarbejdes i det fælles offentlige format OIOUBL b) fremsendes via den fælles offentlige transportstandard OIORASP 8.3 Leverandørens faktura skal indeholde: a) Faktureringsdato b) Fakturanummer c) Angivelse af [opgaven] d) Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer e) KMC Nordhavns navn, adresse og CVR-nummer f) Ordre- eller rekvisitionsnummer g) Angivelse af de fakturerede ydelser og antal enheder h) Pris pr. enhed, eksklusive moms i) Samlet pris, eksklusive moms 8.4 Faktura fremsendes hver gang, der er foretaget et forebyggende serviceeftersyn til: Københavns Kommune KMC Nordhavn EAN-nummer: Bruger ID: CE2R 8.5 Endvidere kan fremsendes faktura, når der er foretaget reparationer/udskiftning af sliddele, som ikke er indeholdt i timeprisen. 8.6 Betaling forfalder 30 kalenderdage efter Leverandørens fremsendelse af fyldestgørende elektronisk faktura. Falder forfaldsdagen på en helligdag, en lørdag eller en søn- Side 7 af 8

8 dag, fremrykkes forfaldsdagen til den forudgående hverdag. 8.7 Betaler KMC Nordhavn senere end forfaldsdagen, jf. pkt. 8.6, kan Leverandøren kræve, at KMC Nordhavn betaler rente fra forfaldsdagen med Nationalbankens til enhver tid gældende officielle udlånsrente med et tillæg på 8 % p.a. 8.8 Såfremt forhold hos Leverandøren gør, at fakturering ikke sker elektronisk, kan KMC Nordhavn ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge. 8.9 KMC Nordhavn er til enhver tid berettiget til at lade sin revisor gennemgå fakturagrundlaget. 9 Underskrifter Serviceaftalen underskrives i to (2) originale eksemplarer af nedenstående personer, som med deres underskrifter bekræfter at være tegningsberettigede. Hver part modtager ét (1) eksemplar. For KMC Nordhavn: Dato: [stillingsbetegnelse] [navn] For Leverandøren: Dato: [stillingsbetegnelse] [navn] Side 8 af 8

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms)

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms) Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i

Læs mere

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg J.nr. 646-10-00049 Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE mellem Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg og XXX CVR-nr. xxx (herefter benævnt "tjenesteyder")

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere