DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM"

Transkript

1 DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM

2 DEN DANSKE MODEL I Danmark er det op til lønmodtagerne og arbejdsgiverne selv at blive enige om, hvordan vilkårene på arbejdsmarkedet skal være. Den måde at organisere sig på kaldes ofte den danske model eller den danske aftalemodel, hvor parterne gennem de kollektive overenskomster forhandler aftaler og løsninger på arbejdsmarkedet. Det særlige er, at det er arbejdsmarkedets parter, der forhandler løn- og ansættelsesforhold og ikke politikerne, der lovgiver herom. Den danske model kan dateres helt tilbage til september Her indgik de parter, der i dag kendes som LO og DA, aftalen Septemberforliget, der gav arbejdsgiverne ret til at lede og fordele arbejdet, mens fagforeningerne var de eneste, der kunne indgå aftaler om løn- og arbejdsforhold. Forliget skabte dermed grundlaget for den danske model, og grundelementerne er i princippet de samme i dag. Den danske model dækker i dag over bred overenskomstdækning, høj organisationsgrad og trepartssamarbejde. DEN DANSKE MODEL OG OVERENSKOMSTERNE At det er arbejdsmarkedets parter og ikke staten, der sikrer beskyttelsen af lønmodtagerne gennem aftaler om eksempelvis løn og opsigelser, er en vigtig pointe for at forstå fordelen ved den danske model. Det betyder nemlig, at vi har et mere fleksibelt arbejdsmarked, fordi løn- og arbejdsvilkår aftales kollektivt under hensyn til brancheforskelle og konjunkturer. 02 / DEN DANSKE MODEL

3 Arbejdsgiverne vil hellere have kollektive overenskomster frem for lovregulering, fordi det er mere effektivt set fra virksomhederne, og der kan tages særlige hensyn inden for overenskomsten i forhold til særlige brancheforhold og særlige virksomhedsforhold Jesper Due, professor ved FAOS på Københavns Universitet Samtidig betyder den såkaldte fredspligt et stabilt arbejdsmarked. Lønmodtagerne har en konfliktret, mens arbejdsgiverne har en lockoutmulighed. Begge dele kan udløses ved retmæssig varsling, men sker det uden for forhandlinger, er det overenskomststridigt. Det giver en stor stabilitet på arbejdsmarkedet. I finanssektoren er det Finansforbundet og Finansektorens Arbejdsgiverforening, der forhandler løn- og arbejdsvilkår i standardoverenskomsten, mens der lokalt er mulighed for oveni at aftale bedre vilkår i de såkaldte virksomhedsoverenskomster eller i lokalaftaler. DEN DANSKE MODEL OG TREPARTSSAMARBEJDET Det såkaldte trepartssamarbejde er helt centralt i den danske model. Trepartssamarbejdet indebærer et samarbejde mellem staten, de faglige organisationer og arbejdsgiverforeninger omkring løsning af samfundsmæssige opgaver. Historisk har trepartssamarbejdet også betydet, at lovforslag om arbejdsmarkedet sendes til høring blandt parterne, og det giver parterne indflydelse på politikudviklingen og lovgivningen. Trepartsamarbejdet er et væsentligt element i reguleringen af forhold, der har stor betydning for det danske arbejdsmarked. Trepartsamarbejdet omfatter dog ikke regulering af medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår, som aftales af arbejdsmarkedets parter via overenskomstforhandlinger uden indblanding fra staten. FORUDSÆTNINGER FOR MODELLENS STYRKE En forudsætning for den danske models styrke er, at de kollektive overenskomster omfatter hovedparten af de ansatte på det danske arbejdsmarked. På pengeinstitutområdet dækker standardoverenskomsten og eventuelle virksomhedsoverenskomster stort set alle ansatte i alle betydende virksomheder. På assurandørområdet dækker assurandørernes overenskomster stort set samtlige forsikringsselskaber. Modellens styrke afhænger også af, at en høj andel af medarbejderne er organiseret i fagforeninger, og en høj andel af arbejdsgiverne er organiseret i arbejdsgiverorganisationer. En høj organisationsgrad giver parterne på begge sider af forhandlingsbordet en stærk legitimitet til at forhandle en kollektiv overenskomst. Eksempler på vigtige trepartsaftaler: 1987 Indførelse af arbejdsmarkedspensionerne 2008 Nedbringelse af sygefravær 2013 Reform af erhvervsuddannelserne Overenskomsterne er også med til at skabe ro på arbejdsmarkedet. Arbejdsnedlæggelse og strejker er ikke tilladt i overenskomstperioden den såkaldte fredspligt. De konflikter, der måtte opstå i overenskomstperioden løses i overenskomstsystemet som et konfliktløsningssystem, hvor parterne kan tage udfordringer op og tilpasse sig udviklingen. DEN DANSKE MODEL / 03

4 Stridsspørgsmål om overenskomstforhold afgøres ved faglig voldgift, hvis det drejer sig om fortolkning af overenskomsten og i Arbejdsretten, hvis der er tale om direkte brud på overenskomsten. DET SÆRLIGT DANSKE Danmark er det land i EU, hvor der findes mindst lovgivning, der direkte regulerer arbejdsmarkedet. I Danmark er lovgivningen alene et supplement, der understøtter parternes aftaler. Selv i de andre nordiske lande er der tale om langt højere grad af lovgivning. I Sverige reguleres forhold som f.eks. afskedigelser ved lovgivning, samtidig kan svensk lovgivning fraviges via kollektive aftaler. I Danmark og Norge bliver fastlåste forhandlingskonflikter fra tid til anden løst ved statslige indgreb eller voldgift, noget som i Sverige anses for utænkeligt. Kollektive overenskomster gøres rutinemæssigt almengyldige via lovgivning i Finland og Island. Dette sker selektivt i Norge, men er ikke en praksis, som benyttes i Danmark og Sverige. Fleksibiliteten er særligt kendetegnende for det danske arbejdsmarked. I stort set alle andre lande vi sammenligner os med, reguleres de grundlæggende arbejdsvilkår ved lov. Det betyder for eksempel, at det for virksomhederne kan være svært og/eller dyrt at komme af med en medarbejder, når først vedkommende er ansat. Det giver arbejdsmarkedet mindre mobilitet og mindre fleksibilitet, fordi man mister muligheden for at tilpasse ansættelsesvilkårene lokalt eller branchebestemt. DEN DANSKE MODEL ER FLEXICURITY I PRAKSIS Flexicurity-begrebet er sammensat af flexibility og security, altså fleksibilitet og sikkerhed to sider af samme sag. Flexicurity kombinerer nemlig fleksibilitet for arbejdsgiverne med flere former for lovbestemt social sikkerhed for arbejdstagerne. Eksempelvis gennem dagpenge og en aktiv beskæftigelsesindsats. Øger man sikkerheden ved jobskifte, vil lønmodtagerne være mere tilbøjelige til at tage job med relativ høj risiko for afskedigelse. Den øgede fleksibilitet betyder omvendt, at virksomhederne tør ansætte flere medarbejdere. PRESSET PÅ DEN DANSKE MODEL Når den danske model har kunnet fungere i mere end 100 år, skyldes det blandt andet, at staten i overvejende grad har ladet arbejdsmarkedets parter gennemføre forhandlinger uden indblanding. Den danske model er dog presset af en række faktorer: Flere og flere EU direktiver indeholder elementer, som tidligere blev gennemført af og aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. Social dumping via omgåelse af overenskomster bl.a. ved brug af vikaransættelser. Flexicurity presses af den forkortede dagpengeperiode og udhulingen af dagpengesatsen. Økonomisk styring (finanspagt mv.) fra EU kan gribe ind i løndannelsen. Et stigende antal lønmodtagere vælger medlemskab af en gul fagforening - dvs. en ikke-overenskomstbærende fagforening, og flere fravælger medlemskab af en fagforening. 04 / DEN DANSKE MODEL

5 ET RIDS AF HISTORIEN 1878 Arbejderbevægelsen deler sig i to: et socialdemokratisk parti og en selvstændig fagbevægelse, som samler alle arbejdere uanset politisk tilhørsforhold Antallet af langvarige konflikter tager til. Arbejdsgiverne bruger lockout og opretter nye, gule fagforeninger for strejkebryderne Den hidtil største konflikt på arbejdsmarkedet resulterer i Septemberforliget, der betragtes som arbejdsmarkedets grundlov og kaldes for hovedaftalen. Det slås fast, at arbejdsgiverne har retten til at lede og fordele arbejdet, mens fagbevægelsen vinder organisationsretten og den kollektive overenskomst samt retten til varslede strejker, herunder sympatikonflikter August udvalget: Der etableres et dækkende fagretligt system, der bidrager til løsning af alle arbejdsmarkedstvister (1908). Dagpengeloven og lov om statsanerkendte a-kasser bliver indført (1907). Den 30 år lange kamp for en otte timers arbejdsdag bliver endelig vundet (1919). Den første socialdemokratiske regering træder til. Flere af fagbevægelsens krav er på regeringens program bl.a. en otte-timers arbejdsdag, der vedtages ved lov (1924). 1930erne Kanslergadeforliget, hvor politikerne med et lovindgreb forhindrer en storlockout. Forliget rummer også vigtige reformer for arbejderne, blandt andet en socialreform (1933). Forligsmandsloven ændres. Det er en sejr for arbejdsgiverne, fordi forbundenes afstemninger nu skal sammenkædes, og konflikter forhindres. Den socialdemokratiske regering skaber tradition for at inddrage arbejdsmarkedets parter i det lovforberedende arbejde - Trepartssamarbejdet (1934). Danske Kreditfunktionærers Fællesråd dannes (1936). To ugers ferie med løn bliver indført. Funktionærerne får bedre sikkerhed i ansættelsen (1938). Danske Bankfunktionærers Landsforening (DBL) stiftes (1938). Danske Sparekassefunktionærers Landsforening (DSfL) stiftes (1939). 1940erne Aftale om samarbejdsudvalg på arbejdspladserne mellem DA og LO (1947). Danske Bankers Forhandlingsorganisation dannes (1949). 1950erne Den socialdemokratiske arbejderbevægelse formulerer krav til velfærdspolitik (afskaffelse af arbejdsløshed, højere uddannelsesniveau, social tryghed for alle). Banksektorens første hovedoverenskomst mellem DBL og Danske Bankers Forhandlingsorganisation vedtages (1952). Krav om ligeløn fremsættes første gang ved overenskomstforhandlingerne (1952). Freden på arbejdsmarkedet skal sikres ved ændringer i forligsmandsloven (1958). Forligsmanden får nu mulighed for at gribe ind, før parterne erklærer sammenbrud, når striden er af samfundsmæssig betydning. Varslede konflikter kan udsættes i to uger. Overenskomstaftale om gradvis nedsættelse af arbejdstiden til 45 timer om ugen (1958). Første kollektive overenskomst på sparekasseområdet hermed indførtes formelt ligeløn mellem mænd og kvinder indenfor området (1959). 1960erne LO opsiger Septemberforliget fra Målet er at få indført begrænsninger i afskedigelsesretten (1960). Lørdagslukning af pengeinstitutterne bliver indført i det storkøbenhavnske område og breder sig efterfølgende til resten af landet (1965). 1970erne Tryghedsaftaler med pengeinstitutterne som et led i overenskomsten (1970erne). Forbedringer i arbejdsløshedsunderstøttelsen ( ). Ferieperioden udvides til fire uger (1973). Arbejdstiden nedsættes til 40 timer om ugen (1974). Lov om ligeløn (1976). Lov om ligestilling af kvinder og mænd på arbejdsmarkedet (1977). 1980erne Teknologiaftaler bliver en del af overenskomsten på det finansielle område (1981). Trepartsforlig om konkurrenceevnen, der førte til låg på omkostningsudviklingen og udbygning af arbejdsmarkedspensionerne (1987). Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) dannes (1989). 1990erne Bankfusioner med blandt andet Unibank. Finansforbundet dannes (1992). Prikkerunder i bankerne (1992). Arbejdsliv og familieliv bliver et tema. Nye orlovsordninger får stor succes. Omsorgsdage er indført i de første overenskomster (1996). Omkring 2000 Danske Bank ansatte nedlægger arbejdet i protest mod fyringer (1997). Med OK-1997 indføres fem omsorgsdage for alle finansansatte, og der åbnes for fleksible arbejdstider og resultatløn i finanssektoren Der kan ikke længere stilles krav på arbejdspladsen om, at en ansat er medlem eller ikke medlem af en fagforening (2006). Trepartsaftale om nedbringelse af sygefravær (2008). Trepartsaftale om reform af erhvervsuddannelserne (2013). FTF åbner for en debat om muligheden for mindsteløn (2014). Styrken ved den danske model er blandt andet, at beslutningerne om løn- og arbejdsvilkår bliver truffet så tæt på virkeligheden som muligt, så arbejdsgivere og lønmodtagere har mulighed for at aftale arbejdsvilkårene, uden at staten blander sig. Den danske model har også skabt ro på arbejdsmarkedet gennem rigtig mange år Marianne Dissing, Direktør, FA DEN DANSKE MODEL / 05

6 DET HAR DEN DANSKE MODEL BETYDET FOR DIG: Det er på grundlag af den danske model, at Finansforbundet og FA har forhandlet sig frem til en lang række rettigheder. Er du ansat i en virksomhed, der er omfattet af sektorens standardoverenskomst, betyder den danske model bedre rettigheder for dig i forhold til loven: Standardoverenskomsten Seks ugers ferie og fem omsorgsdage Et anciennitetsbaseret lønsystem samt årlige lønstigninger Ekstra ferietillæg på 2,25 pct., så du i alt får 3,25 pct. Ret til fri i op til fem dage, hver gang dit barn rammes af sygdom (med fuld løn og pension) Ved masseafskedigelser er du som minimum sikret et outplacementforløb samt godtgørelse, hvis du ikke har fået job ved opsigelsesperiodens udløb og ikke er sikret godtgørelse på anden vis Loven Fem ugers ferie Ferietillæg på 1 pct. Ret til fri ved barns sygdom (uden løn) Ret til op til seks måneders fratrædelsesgodtgørelse samt ekstra indbetaling Fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 1, 2 og 3 af pensionsbidrag afhængig af anciennitet og alder måneder for funktionærer efter 12, 15 og 18 år hos samme arbejdsgiver Ret til at arbejde på deltid, hvis du har børn under 12 år Ret til en udviklingssamtale og en udviklingsplan, der afklarer dine kompetencer og din kompetenceudvikling Tillidsvalgte kan udføre organisatorisk arbejde i arbejdstiden Op til 30 ugers barsel med fuld løn og pension Hvis du er funktionær, har du som mor ret til halv løn fire uger før forventet fødsel til 14 uger efter. Funktionærloven giver ikke fædre eller adoptanter ret til lønnet forældreorlov. Hvis du er assurandør, giver assurandøroverenskomsten dig også bedre vilkår, end hvad der følger af lovgivningen på visse områder. F.eks. har du ret til sygeløn baseret på din indtægt det foregående år, ret til bedre lønforhold under barsel og ret til outplacement ved afskedigelser. 06 / DEN DANSKE MODEL

7 Fleksibiliteten ligger i, at vi som aftalepart er så tæt på virksomheden og så tæt på branchen, at der er et større incitament for, at man indgår en aftale, der tilgodeser begge parter. Kent Petersen, Formand for Finansforbundet.

8 Januar 2015 FINANSFORBUNDET APPLEBYS PLADS 5 / POSTBOKS 1960 / 1411 KØBENHAVN K /TLF

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Av t a lt s p i l l 314 Jesper Due og Jørgen Steen Madsen Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Strøget i København 1994. Foto: Erik Sagflaat/Arbark. I en sammenligning med både

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OVERBLIK 5 KAPITEL 2 DET OFFENTLIGE OG PRIVATE OVERENSKOMSTSYSTEM 7 2.1 Forskelle på det offentlige og private overenskomstsystem 8 2.2 Den historiske

Læs mere

Den danske model og dens insidere og outsidere

Den danske model og dens insidere og outsidere Kapitel 1 Den danske model og dens insidere og outsidere 1.1 Indledning Trine P. Larsen Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved, at løn og arbejdsvilkår i vid udstrækning reguleres gennem kollektive

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

ALMENGØRELSE. mod SOCIAL DUMPING. Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen. Afleveret september 2013

ALMENGØRELSE. mod SOCIAL DUMPING. Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen. Afleveret september 2013 ALMENGØRELSE mod SOCIAL DUMPING Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen Afleveret september 2013 Institut for Samfund og Globalisering (ISG) - Roskilde Universitet Vejledt af BENT GREVE Resumé: Social

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

LO-dokumentation. Nr. 1 / 2010. Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model

LO-dokumentation. Nr. 1 / 2010. Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model LO-dokumentation Nr. 1 / 2010 Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model LO-dokumentation Nr. 1/2010 Oktober 2010 LO-dokumentation nr. 1/2010 ISSN: 1600-3411 ISBN:

Læs mere

Fællesskab før forskelle

Fællesskab før forskelle Fællesskab før forskelle Lønmodtagerværdier og interesser i forandring Emmett Caraker Laust Høgedahl Henning Jørgensen Rasmus Juul Møberg Fællesskab før forskelle Udgivet af LO og FTF Layout: LO, Pia Seidler

Læs mere

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Den Danske Model Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Juridisk Institut Peder J. Pedersen Institut for økonomi Aarhus Universitet

Læs mere

Jon Kvist. De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark

Jon Kvist. De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark Jon Kvist De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark Jon Kvist De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark Fafo-notat 2009:10 Fafo 2009 ISSN 0804-5135 Innhold Introduksjon... 5

Læs mere

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014 1 FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2013 og 2014 2 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Fhv. højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident

Læs mere

AMP og fremtidens pensionssystem

AMP og fremtidens pensionssystem 144 AMP og fremtidens pensionssystem Det solide grundlag, der truer med at skride i det kommende tiår Jesper Due og Jørgen Steen Madsen April 2015 ISBN 978-87-93320-01-7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Løn som fortjent? Tine Aurvig Brøndum, Næstformand i LO

Løn som fortjent? Tine Aurvig Brøndum, Næstformand i LO Løn som fortjent? Man kan ikke se det, hvis man ikke lige ved det, men der er desværre stadig forskel på mænds og kvinders løn i dagens Danmark. Og det, selv om vi den 4. februar 2001 kan fejre 25 års

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Det Nationale Ligelønsnetværk Maj 2012 Redaktør: Lise Bæk Vestermark Layout: Jens Otto Emmich Tryk: 3F Indhold Forord side 4 En uafsluttet

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere