Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne."

Transkript

1 Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: Doc

2 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse af forslaget samt mere detaljerede beskrivelser af enkeltelementer henvises til dok Ny tildelingsmodel til skolerne for specialundervisningsressourcerne af samt behandling på udvalgsmøde i Børn-, Unge- Kulturudvalget den Med hensyn til formålet med den specialpædagogiske bistand, ansvaret, kompetence, visitation og tilbud henvises til dok Specialpædagogisk bistand i Odder Kommune af Formål den nye tildelingsmodel. Specialundervisningsressourcerne lægges i vid udstrækning ud på de enkelte skoler med henblik på gennem øgede handlemuligheder for den enkelte skole At skabe større rummelighed og øge inklusionen. At øge muligheden for fleksibel udnyttelse af ressourcerne. At bevare den lokale tilknytning for flest mulige elever. At styrke den specialpædagogiske udvikling og nytænkning. At etablere en økonomisk incitamentsstruktur, der fremmer inklusion. At øge muligheden for at tilpasse ressourceforbruget til de økonomiske muligheder. Afgrænsning. Kommunale tilbud. Den nye tildelingsmodel omfatter ikke 10. klassecentret, E-klassen og U-gruppen. 10. klassecentret tildeles fortsat ud fra årlig konkret vurdering eventuelle Særlige støttetimer fra BFC. For elever i specialtilbud, der går i 10. klasse, forbliver den fulde finansiering som en konsekvens af ovenstående til BFC. E-klassen og U-gruppen (begge under Ungdomsskolen) fortsætter med en rammebevilling til henholdsvis 12 (9-15) elever og til 4 elever. Sygeundervisning (dels på hospitaler og dels i hjemmet) samt praktisk bistand indgår ikke i den nye tildelingsmodel. Tildelingsmodellen omfatter kun undervisningen og omfatter ikke SFO. Anbragte børn og børn fra andre kommuner. Børn anbragt af Odder Kommuner i andre kommuner indgår ikke i den nye tildelingsmodel, men finansieres fortsat fuldt ud af BFC. 2

3 Børn fra andre kommuner (anbragte børn i Odder Kommune eller børn der går i skole i Odder via det frie skolevalg) indgår ikke i den nye tildelingsmodel, men finansieres fortsat fuldt ud af BFC, som efterfølgende foretager opkrævning hos betalingskommunen. Børn fra Odder Kommune, der er anbragt i Odder Kommune, og derfor fortsat har bopæl i Odder Kommune, indgår i den nye tildelingsmodel. Tildelingsmodel. Princip. Specialundervisningsressourcerne lægges i vid udstrækning ud på skolerne, således at disse har ressourcer til at støtte eleverne i distriktsskolen i stedet for at disse udskilles til en specialklasse/specialtilbud. Når en elev trods muligheden for den lokale specialpædagogiske støtte alligevel besluttes henvist til en specialklasse/specialtilbud, betaler skolen via et takstbeløb for en del af dette tilbud. Takstbeløb. Der fastsættes følgende takstbeløb: Skovbakkeskolens specialklasser: kr. Hou skoles specialklasser kr Parkvejens specialklasser kr. Specialskoler/øvrige tilbud (primært i Århus) kr. Støtte i den overvejende del af undervisningen, AKT-indsatsen samt eneundervisning finansieres udelukkende af skolen, da alle ressourcer til disse tilbud udlægges. Udlægning. Følgende ressourcer er allerede udlagt: Almindelig specialundervisning/ressourcecentrene (bevilges direkte til skolerne og ikke via BFC). Den lokale AKT-indsats. Ca. 2/3 af midlerne til Særlige støttetimer. I ny model udlægges yderligere den overvejende del af ressourcerne (svarende til takstbeløbene) til: Skovbakkeskolens specialklasser. Hou skoles specialklasser. Parkvejens specialklasser. Specialskolerne i Århus. Særlige støttetimer (den resterende tredjedel). Den udvidede AKT-indsats. Eneundervisning. Akutpuljen. 3

4 De resterende ressourcer forbliver på BFC, som foretager restfinansieringen af specialtilbuddene. Som en konsekvens af ovenstående udlægning nedlægges specialundervisningstilbuddet Heldagsskolen endeligt. Specialundervisningstilbuddet Heldagsskolen er gennem de senere år blevet videreført i de to Udvidede AKT-tilbud på Parkvejens skole og Skovbakkeskolen, og dels er ressourcer udlagt til alle skoler til en lokal AKT-indsats. Med denne ressourcefordelingsmodel nedlægges de to Udvidede AKT-tilbud, og ressourcerne til disse og den lokale AKT-indsats udlægges alle til skolerne med en fordeling efter elevtal fra klasse, og forpligtigelsen til undervisning af eleverne overgår dermed til distriktsskolerne. Finansiering af specialklasserne/specialtilbuddene. Specialklasserne/specialtilbuddene finansieres udelukkende gennem aktivitetsfinansiering altså en ressourcetildeling pr. elev. Den samlede pris for en elev er: Skovbakkeskolens specialklasser: kr Hou skoles specialklasser kr Parkvejens specialklasser kr Specialskoler/øvrige tilbud (primært i Århus) Min. ca kr. Prisen betales dels via distriktsskolens takst (afregnes via BFC) og dels ved BFC s restfinansiering. Afregningen beregnes månedsvis med start i den måned, hvor eleven indskrives i specialtilbuddet og afsluttes den måned, hvor eleven udskrives. Midlerne overføres til/fra skolerne to gange årligt. Overgang fra fødeskoler til overbygningsskoler. Tildelingsmodel betyder, at overbygningsskolerne overtager finansieringsforpligtigelserne for elever i klasse, der er segregeret i grundskoleforløbet af fødeskolerne. Det frie skolevalg/distriktsskolen og værtsskolen. Almindeligvis går eleverne på distriktsskolen, men i nogle situationer har forældre benyttet det frie skolevalg og tilmeldt deres barn en anden skole (værtsskolen). Såfremt en værtsskole ønsker at segregere en elev til et specialtilbud, skal distriktsskolelederen tilbydes at have mulighed for at give eleven et normalskoletilbud. Såfremt distriktsskolelederen heller ikke ser det muligt at give et tilbud i normalskolen, kan værtsskolelederen beslutte en segregering. Segregeres eleven i løbet af et skoleår, afholder værtsskolen udgiften til takstbeløbet i det indeværende skoleår. Efterfølgende afholdes udgiften af distriktsskolen. Distriktsskoletilknytningen og dermed forpligtigelsen til at afholde udgiften til takstbeløbet for de segregerede elever - opgøres årligt. Afgørende for hvilken skole, der er distriktsskole, er elevens bopæl 1.september. 4

5 Ressourcefordeling. Skoleåret 11/12. For skoleåret 11/12 foretages ressourcefordelingen ud fra den konkrete elevfordeling i specialtilbuddene 1. august, således skolerne tildeles ressourcer til at betale de takstbeløb, de ud fra elever i skoledistriktet, der er i specialklasser/specialtilbud, er forpligtet til. Altså en fuld finansiering af skoleåret 11/12 ud fra situationen pr. 1. august. Efterfølgende kan situationen naturligvis ændres afhængig af tilflytning/fraflytning, ny segregering mv. Skoleåret 16/17. I skoleåret 16/17 og frem fordeles det samlede beløb til skolernes takstfinansiering, AKTressourcerne, de Særlige støttetimer mv. udelukkende efter skolernes elevtal eventuelt med inddragelse af skoledistriktets sociale styrke uden hensyntagen til/inddragelse af, hvor mange elever fra skoledistriktet, der er udskilt til specialtilbud etc. Overgangsårene. Fra skoleåret 11/12 og frem til skoleåret 16/17 foretages en glidende overgang fra en ressourcefordeling efter de faktiske forhold i 11/12 til en ren elevtalsfordeling (eventuelt med inddragelse af sociale forhold) i 16/17, således der sker en gradvis indfasning af den nye tildelingsmodel med en udligning af 1/5 af forskellen pr. år. Tvister. Eventuelt opståede tvister i ovenstående model omkring betalingsforpligtigelser, kompetenceforhold mv. afgøres af Kulturdirektøren. Evaluering. Modellen evalueres i begyndelsen af skoleåret 13/14. Evalueringen danner grundlag for fornødne ændringer og justeringer. Manglende elever til specialtilbud. Såfremt et specialtilbud kommer i en situation med så få elever, at det grundet aktivitetsfinansieringen og det lave elevtal bliver vanskeligt at fortsætte som et fagligt kvalificeret tilbud, forelægger lederen af specialtilbuddet og leder BFC situationen for kulturdirektøren, som træffer beslutning om tiltag i denne anledning. 5

6 Konkrete modeller for ressourcetildeling. Fire forskellige modeller. Omstående vil blive præsenteret 4 forskellige modeller for ressourcetildeling. Modellerne adskiller sig ved, at de henholdsvis inddrager/ikke-inddrager sociale faktorer og inddrager/ikke-inddrager svært handicappede elever med skolegang uden for Odder Kommune i fordelingen. A. Sociale forhold. Det er evident, at forskellige sociale forhold har betydning for, hvordan børn klarer sig i skoleforløbet. Bl.a. Århus Kommune har grundigt analyseret dette og er nået frem til, at ca. 50 % af de samlede specialundervisningsudgifter bør fordeles med inddragelse af sociale forhold, mens ca. 50 % af udgifterne synes uafhængige af dette. Der er derfor indhentet oplysninger fra Danmarks Statistik om de 5 sociale forhold, Danmarks Statistik har udvalgt som betydende. De 5 forhold er: Familietype (Ægtepar, samboende, enlige). Etnisk herkomst. Forældrenes uddannelse. Forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Indkomstniveau. Oplysninger er indhentet for de børn/familier, der konkret er indskrevet på kommunens 7 skoler. Ud fra oplysningerne er skolens Sociale styrke udregnet, således at et højt tal er udtryk for en høj social styrke, mens et lavt tal er udtryk for en lav social styrke. De 5 udvalgte forhold giver følgende resultat: Saxild 4,73 Vestermarkskolen 4,72 Hundslund 4,71 Hou 4,68 Gylling 4,51 Parkvejens skole 4,51 Skovbakkeskolen 4,48 (Ungdomsskolen (10.klassescentret, E- Klassen og U-gruppen 4,20) Da 10.klassecentret og E-klassen og U-gruppen ikke indgår i modellerne, indgår disse områder ikke i fordelingen. Til ovenstående social styrke-beregning skal bemærkes, at dette ikke svarer til BFC s erfaringer på det sociale område. Her er forholdet det, at vi ved sidste opgørelse ultimo 2010 havde 30 % flere sager inden for Børn- og Ungeområdet i Parkvejens skoledistrikt incl. fødeskolerne Gylling, Hou, Randlev og Saxild skole i forhold til Skovbakkeskolens distrikt incl. fødeskolerne Hundslund, Ørting og Vestermarkskolen på trods af, der bor lidt flere børn i sidstnævnte distrikt. 6

7 B. Svært handicappede børn. Enkelte børn fødes med svær retardering, multihandicaps o.lign., hvor skolen ikke vil have mulighed for integrering. De sværest ramte af disse børn går i skole i en specialskole eller et lignende meget specialiseret tilbud uden for Odder Kommune - oftest i Århus Kommune. Det er tilfældigt, i hvilket skoledistrikt disse børn bor, og det kan være en mulighed at holde disse børn ude af den nye tildelingsmodel og lade finansieringen ske alene fra BFC. Generelt om elever i specialtilbud på 10.klassetrin i nedenstående modeller. Da 10. klassetrin ikke indgår i modellerne, finansieres takstbeløbet til elever i specialtilbud på 10. klassetrin hvert år først af den samlede pulje, inden de resterende ressourcer til takstbeløb fordeles. Dette gælder for alle nedenstående modeller. De 4 konkrete modeller. I alt til området (Særlige støttetimer, AKT, specialklasser, specialskoler mv) skal i skoleåret 11/12 ud fra de faktisk visiterede elever til de forskellige specialtilbud anvendes kr. Tildelingsmodellen omfatter kun undervisningsområdet, mens SFO-tilbud til børn i specialklasser/- skoler ikke indgår. Disse finansieres fortsat fuldt ud af BFC. I nedenstående modeller vises, hvilke ressourcer der ud fra de inddragne parametre skal fordeles til skolerne, og hvilke der bliver i BFC til at finansiere restudgifterne. Endvidere fremgår, hvilke ressourcer, der skal anvendes på den enkelte skole til AKT, Særlige støttetimer, takstbeløb til elever i specialklasser mv. ud fra den faktiske situation i skoleåret 11/12, og hvordan fordelingen vil være, når ressourcerne fordeles efter de inddragne parametre i de forskellige modeller. De detaljerede udregninger for de økonomiske konsekvenser for de forskellige modeller findes vedhæftede dokumenter. 7

8 Model 1. I denne model inddrages såvel punkt A. Sociale forhold som punkt B. Svært handicappede børn. I denne model skal der til skolerne fordeles kr., mens der forbliver kr. i BFC til finansiering af restudgifterne til elever i specialklasser og specialskoler. Skoler Antal elever Antal elever i specialklasser Samlet forbrug jf. tildeling Samlet budget - model 1 Difference Gylling Skole Hou Skole Hundslund Skole Parkvejens Skole Saxild Skole Skovbakkeskolen Vestermarkskolen klassescenter I alt

9 Model 2. I denne model inddrages punkt A. Sociale forhold mens punkt B. Svært handicappede børn ikke er med. Udgifterne til disse børn finansieres fuldt ud af BFC. I denne model skal der til skolerne fordeles kr., mens der forbliver kr. i BFC til finansiering af restudgifterne til elever i specialklasser samt den fulde udgift til for elever i specialskoler i andre kommuner typisk Århus. Skoler Antal elever Antal elever i specialklasser Samlet forbrug jf tildeling Samlet budget - model 2 Difference Gylling Skole Hou Skole Hundslund Skole Parkvejens Skole Saxild Skole Skovbakkeskolen Vestermarkskolen klassescenter I alt

10 Model 3. I denne model er det alene elevtallet, der inddrages i tildelingen, således punkt A. Sociale forhold ikke medtages. Punkt B. Svært handicappede børn inddrages i fordelingen i denne model. I denne model skal der til skolerne fordeles kr., mens der forbliver kr. i BFC til finansiering af restudgifterne til elever i specialklasser og specialskoler. Skoler Antal elever Antal elever i specialklasser Samlet forbrug jf tildeling Samlet budget - model 3 Difference Gylling Skole Hou Skole Hundslund Skole Parkvejens Skole Saxild Skole Skovbakkeskolen Vestermarkskolen klassescenter I alt

11 Model 4. I denne model er det alene elevtallet, der inddrages i tildelingen, således punkt A. Sociale forhold ikke medtages, ligesom punkt B. Svært handicappede børn heller ikke er med. Udgifterne til disse børn finansieres fuldt ud af BFC. I denne model skal der til skolerne fordeles kr., mens der forbliver kr. i BFC til finansiering af restudgifterne til elever i specialklasser samt den fulde udgift til for elever i specialskoler i andre kommuner typisk Århus. Skoler Antal elever Antal elever i specialklasser Samlet forbrug jf tildeling Samlet budget - model 4 Difference Gylling Skole Hou Skole Hundslund Skole Parkvejens Skole Saxild Skole Skovbakkeskolen Vestermarkskolen klassescenter I alt

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 17. maj 2013 Titel: Udlægning af midler til specialtilbud på skoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to Visitationsmodel Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august 2017. Kommissoriet indeholder to faser: Fase 1: udarbejdelse af en ny

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel

Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel Punkt 3. Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel 2016-041688 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandling af ny visitationsmodel og sender visitationsmodellen i høring.

Læs mere

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende

Læs mere

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. januar 2016 Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING HEDENSTED KOMMUNE RAPPORT 26. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé 3 1. Indledning 4 2. Den eksisterende model 7 3. Overordnet vurdering af modellen

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Forslag til nye principper for udlægning og takstbetaling af den specialpædagogiske ressource

Forslag til nye principper for udlægning og takstbetaling af den specialpædagogiske ressource Indhold Forslag til nye principper for udlægning og takstbetaling af den specialpædagogiske ressource...2 1.0 Baggrund og formål...2 2.0 Eksisterende principper for udlægning og takstbetaling...3 2.1 Udlægning

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne

Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne På baggrund af erfaringerne med den nuværende ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne er det forvaltningens vurdering, at der er behov for en

Læs mere

Temadrøftelse af ny visitationsmodel. Skoleudvalget d. 19. april 2016

Temadrøftelse af ny visitationsmodel. Skoleudvalget d. 19. april 2016 Temadrøftelse af ny visitationsmodel Skoleudvalget d. 19. april 2016 Processen indtil nu Politisk behandling: Skoleudvalget besluttede den 17. november 2015 følgende i forhold til visitation: Skoleudvalget

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Notat. En ny budgettildelingsmodel på det specialpædagogiske område

Notat. En ny budgettildelingsmodel på det specialpædagogiske område Notat En ny budgettildelingsmodel på det specialpædagogiske område Indledning I de senere år er der blevet sat ekstra fokus på inklusion i Assens Kommune. Senest er iværksat Projekt Inklusion. Formålet

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne NOTAT 2. januar 2013 Sagsbehandler: ANGU Dok.nr.: 2012/0062501-6 Skoleafdelingen Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne Kommunernes Landsforening og regeringen har aftalt,

Læs mere

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

Hvilket budget er de fire specialskoler tildelt i 2015, det samlede budget udgør kr. 93,5 mio. kr.?

Hvilket budget er de fire specialskoler tildelt i 2015, det samlede budget udgør kr. 93,5 mio. kr.? Notat Vedrørende: Svar på tillægsspørgsmål Sagsnavn: Anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne, vedr. den økonomiske udfordring på specialundervisningsområdet Sagsnummer: 17.03.00-G01-3-15 Skrevet

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning.

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 189730 Brevid. 1138377 Ref. CKL Dir. tlf. 46 31 41 13 conniek@roskilde.dk NOTAT: Decentralisering af specialundervisningen - forslag til budgetmodel 22.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 J.nr.: Sagsid.: 1145006 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1153852) Resume: Institutionerne har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/ eller

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Høringsmateriale Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 9. november at sende følgende forslag til nye tildelingsmodeller

Læs mere

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet Randers Kommune Børn og Skole Indstillingsskema: Specialtilbud - skolebørn Randers Kommune Børn og Skole sekretariatet Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon 89 15 17 87 www.randers.dk bs.visitation@randers.dk

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Odder kommune pr. 1. august 2017

Forslag til ændring af skolestrukturen i Odder kommune pr. 1. august 2017 Forslag til ændring af skolestrukturen i Odder kommune pr. 1. august 2017 Dokumentnr.: 727-2016-143577 side 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Principper... 3 3. Forslaget til ændring... 3 4. Ændringer i skoledistrikter

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Den nye model på almendelen indeholder følgende:

Den nye model på almendelen indeholder følgende: Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet 2018 Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet fra 2018 og frem, tager udgangspunkt i parametrene fra forliget om Udfordringer til alle &

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder herunder revideret forslag til målgruppebeskrivelser Formål og beskrivelse Udviklingen efter udlægningen

Læs mere

Statusevalueringen af selve udlægningen skal tilvejebringe et overblik over hvad udlægningen af midler har betydet for

Statusevalueringen af selve udlægningen skal tilvejebringe et overblik over hvad udlægningen af midler har betydet for Evaluering af udlægning af specialundervisningsmidler og specialklassestrukturen Formål og beskrivelse I november 2012 besluttede Byrådet at udlægge specialundervisningsmidlerne på skoleområdet gældende

Læs mere

Notat om specialøkonomi

Notat om specialøkonomi Notat om specialøkonomi Baggrund På baggrund af BDO-rapport omkring ændring af de budgetmæssige, styringsmæssige og organisatoriske rammer for et fremtidigt Center for Skoler og Institutioner (C-SI) og

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Odder Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport om skoleåret 2006/2007

Odder Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport om skoleåret 2006/2007 Odder Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport om skoleåret 2006/2007 Dok. nr. 927463 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.1 Årlig kvalitetsrapport baggrund og formål...2 1.2 Lovgivningsmæssige rammer...3

Læs mere

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling Skole og Undervisning Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling UFB 2010 den 30.november 2010 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson 17A00 2010/13801 Indstilling vedrørende skolestruktur

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen Bakkevænget 16, 8990 Fårup Telefon 86 45 21 11, telefax 86 45 26 80 Eksp. 10-12, torsdag tillige 15-16.30 Tlf.eksp. Mandag-torsdag 8-15, fredag 8-12.30 Postgirokonto

Læs mere

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 I dette bilag anvendes en række af skolevæsnets eksisterende data til at undersøge, hvilken betydning andelen af tosprogede

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15

Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 2 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund for kvalitetsrapport... 5 2. Skolereform,

Læs mere

Budgetter til skolerne hvor kommer tallene fra?

Budgetter til skolerne hvor kommer tallene fra? Budgetter til skolerne hvor kommer tallene fra? Normalundervisning, ledelse og administration Thomas Astrup Bæk Økonomi Budget til normalundervisning 1.-10. klasse (1/3) Tildeles som beløb pr. elev. på

Læs mere

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet Til: Skole og dagtilbud Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet 24. februar 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Kort om statens socioøkonomiske reference

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Kvalitetsrapport om skoleåret 2007/08

Kvalitetsrapport om skoleåret 2007/08 Odder Kommunale Skolevæsen Dok. nr. 1085064 Kvalitetsrapport om skoleåret 2007/08 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1 Årlig kvalitetsrapport baggrund og formål...5 1.2 Lovgivningsmæssige rammer...5

Læs mere

Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet

Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet 1 Indhold Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet...0 1 Indledning og baggrund for udviklingsplanen...2 2. Den nuværende situation...4 2.1 Specialundervisning

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalgsmøde Den 2. november 2015 Indhold Organisering af undervisningen af de tosprogede elever i Frederikshavn Kommune.... 2 Baggrunden for arbejdet... 2 Folkeskolelovens

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu INDSKRIVNING 2014 Kære forældre Med denne folder ønsker vi at give en fælles informaon om indskrivning af jeres barn/børn i skole. Den fælles informaon udsendes l jer, hvis børn er født i 2008 og i 2007,

Læs mere

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen 2016-2020 1 Indhold Resume... 3 Introduktion til Helhedsplan 2016 2020... 3 Udfordringer... 3 Struktur... 4 Ressourcer... 4 Helhedsplan struktur og

Læs mere

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning D. 9. september 2013, Børne- og Ungesekretariatet, økonomi 1. Indledning og mål 2. Ny kompetencefordeling skolelederen som beslutningstager

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 Punkt 9. Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 2015-057738 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på januarvisitationen 2016. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Budgetgennemgang af Specialundervisning, folkeskoleområdet

Budgetgennemgang af Specialundervisning, folkeskoleområdet Budgetgennemgang af Specialundervisning, folkeskoleområdet Børn og Kultur, Roskilde Kommune, april 2010 Analysen er udarbejdet af: Styregruppe: BKU s chefgruppe Projektgruppe Jakob Skriver (formand) Søren

Læs mere

1. Baggrund. Skanderborg-Odder Lærerkreds

1. Baggrund. Skanderborg-Odder Lærerkreds Aftale mellem Skanderborg-Odder Lærerkreds og Odder Kommune om besparelser på 10 mio. kr. årligt på folkeskoleområdet med virkning fra 1. august 2011. Skanderborg-Odder Lærerkreds 1. Baggrund Odder Byråd

Læs mere

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Afgrænsning Specialundervisning og specialtilbud er begreber, der bruges i mange forskellige sammenhænge og kontekster. I nedenstående tages der

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Økonomisk incitamentstruktur på specialundervisningsområdet

Økonomisk incitamentstruktur på specialundervisningsområdet Økonomisk incitamentstruktur på specialundervisningsområdet I forbindelse med budgetopfølgning 1 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til principper for skolernes medfinansiering af den

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab. Den 11. maj 2015

Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab. Den 11. maj 2015 Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab Den 11. maj 2015 Befordring af elever i specialpædagogiske undervisningstilbud i Aarhus Kommune Med nedenstående information er det

Læs mere

Styrelsesvedtægt For Odder Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt For Odder Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt For Odder Kommunes Skolevæsen Sags id 727-2009-89748 Indhold 1. Opgavefordeling... 3 2. Skolebestyrelsen... 5 3. Pædagogisk råd... 7 4. Elevråd... 8 5. Fælles rådgivende organer... 8 6.

Læs mere

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse IKAST-BRANDE KOMMUNE Casebeskrivelse 52 Overblik Region: Midtjylland Kommunestørrelse: 40.468 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 13 Antal elever: Total: 5683 Heraf kommunale folkeskoler:

Læs mere

Inklusion i sparetider

Inklusion i sparetider Titel es dem præsentationen 00.00 2008 Filadelfi Temadag DH Holbæk Inklusion i sparetider Lidt om mig og mit arbejde Fra udskillelse over rummelighed til inklusion Menneskerettighedserklæringen 1948 FN

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Bilag. Vedtægt for styrelsen af. Fredericia Kommunale Skolevæsen

Bilag. Vedtægt for styrelsen af. Fredericia Kommunale Skolevæsen Bilag til Vedtægt for styrelsen af Fredericia Kommunale Skolevæsen Fredericia Kommunale Skolevæsen Juni 2013 (13/3722) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt side 4 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 2. Skoler

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Rammer for visitation, revisitation og afslutning af forløb i specialtilbud

Rammer for visitation, revisitation og afslutning af forløb i specialtilbud Rammer for visitation, revisitation og afslutning af forløb i specialtilbud Revideret 25-7-17 Indhold Forældresamarbejde...4 Forud for visitationsprocessen...4 Vejledningsforum... 4 Beslutningskompetence

Læs mere

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur 11. december 2012 Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur Spørgsmål på baggrund af foretræde 1. Hvor stor en gæld har Holme, Rosenvang og Rundhøjskolen?

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere