Menneskerettigheder i Indien. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Indien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menneskerettigheder i Indien. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Indien"

Transkript

1 LANDEPROFIL INDIEN Denne landeprofil er udarbejdet i 2007 af Institut for Menneskerettigheders Human Rights and Business Project i samarbejde med Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet. For mere information om virksomheder og menneskerettigheder i Indien kontakt venligst Human Rights and Business Project: tlf.: web:

2 Menneskerettigheder i Indien Selvom Indien er et veletableret demokrati, sker der i praksis overtrædelser af frihedsrettigheder. Indien har ikke tiltrådt den internationale konvention mod tortur, og indiske sikkerhedsstyrker praktiserer vilkårlige arrestationer og mishandling af tilbageholdte. Uafhængige civilsamfundsorganisationer er tilladte i Indien, men det sker, at aktivister bliver udsat for chikane eller arrestationer. Selvom der sker talrige overtrædelser i praksis, yder indisk lovgivning beskyttelse af arbejdstagerrettigheder, privatliv, familieliv, ytringsfrihed samt demokratiske principper og minoriteter. Dog er homoseksualitet fortsat forbudt. Ud af ILO s otte kernekonventioner har Indien endnu ikke tiltrådt konventionerne om organisationsfrihed, kollektiv forhandling og eliminering af børnearbejde. Human Rights Country Commitment Index Indien Civile og politiske rettigheder Økonomiske, sociale, og kulturelle rettigheder point (Grøn) = Høj grad af overensstemmelse med int. standarder point (Gul) = Nogen grad af overensstemmelse med int. standarder point (Rød) = Lav grad af overensstemmelse med int. standarder Indiens beskyttelse af civile og politiske rettigheder vurderes som værende lav, hvilket betyder, at overtrædelser af rettighederne er udbredte og alvorlig af karakter. Beskyttelsen af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder vurderes som værende middel, hvilket indikerer, at overtrædelser finder sted, men ikke systematisk. The Human Rights Country Commitment Index er udviklet af Institut for Menneskerettigheder. Indekset tilbyder et overblik over menneskerettighedssituationen i 115 lande. Civile og politiske rettigheder er basale friheder såsom retten til liv, retfærdig rettergang og ytringsfrihed. Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder inkluderer for eksempel retten til uddannelse samt sunde og sikre arbejdsforhold. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Indien Denne landeprofil har undersøgt elleve menneskeretstemaer af relevans for virksomheder med leverandører i Indien. Ti af temaerne blev vurderet til at udgøre høj-risikoområder for virksomhederne. På disse områder sker der regelmæssige overtrædelser af menneskerettighederne, med en betydelig sandsynlighed for, at indiske leverandører kan være involveret i overtrædelserne. Temaer vurderet som høj-risikoområder behandles i alfabetisk orden på de følgende sider. Det anbefales, at den enkelte virksomhed på egen hånd foretager videre undersøgelser af de risici, som måtte være særligt relevante i forhold til de leverandører, virksomheden beskæftiger sig med. Temaer (alfabetisk rækkefølge) Ansættelsesvilkår Arbejdsmiljø Børnearbejde Diskrimination Ekspropriation og forflytning Fagforeninger Korruption Løn Miljø Sikkerhedsforanstaltninger Tvangsarbejde Leverandørrisiko Høj risiko Nogen risiko Lav risiko 2

3 Beskrivelse af menneskerettighedstemaer med høj leverandørrisiko (alfabetisk rækkefølge) Ansættelsesvilkår Ifølge indisk lov må den normale ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer med et maksimum på 9-10,5 timer per dag. Dette er i modstrid med ILO s regler om en maksimal daglig arbejdstid på 8 timer i industrisektoren. Mange fabriks- og landarbejdere arbejder imidlertid timer dagligt. Virksomheden bør være særlig opmærksom på vilkårene hos leverandører beliggende i Export Processing Zones samt i landbrugssektoren. Virksomheden kan opfordre leverandører til at sikre, at ansættelseskontrakter er i overensstemmelse med lokale og internationale love, og at de ansatte er bekendt med indholdet i kontrakterne. Ved evt. kontrolbesøg kan virksomheden undersøge, hvorvidt arbejdsugen overskrider de 48 timer, som gældende internationale standarder tillader. Virksomheden kan gøre opmærksom på, at de ansatte har krav på mindst én ugentlig fridag, og at overarbejde skal være frivilligt og ikke må overskride 12 timer om ugen. Overarbejde skal desuden være lønnet, og der skal være tilstrækkeligt med pauser og hvileperioder. Hos leverandører, som systematisk anvender større mængder overarbejde for at nå produktionsmål, kan virksomheden tilskynde til og støtte handlingsplaner, som har til formål at øge leverandørens effektivitet. Arbejdsmiljø Arbejdsulykker og udslip fra virksomheder er almindelige i Indien, dog oftest i mine- og kemikalieindustrierne. De mest udbredte arbejdsrelaterede sygdomme hos indiske leverandører er forgiftning fra tungmetaller eller kemikalier, døvhed samt åndedrætsproblemer forårsaget af støv. Procedurerne for erstatning og offentlige inspektioner er ineffektive på grund af manglende ressourcer, korruption og et svagt domstolssystem. Selv om indisk lovgivning omfatter obligatorisk sygesikring, har de fleste indiske arbejdere ikke adgang til sådanne ordninger. Virksomheden kan med fordel være særligt opmærksom på leverandører i brancher, som er kendt for farlige eller sundhedsskadelige produktionsforhold. Leverandøren kan opfordres til at implementere politikker og processer, der sikrer et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Virksomheder kan desuden tilskynde til, og så vidt muligt støtte, løbende forbedringer af arbejdsprocesser og udstyr. Børnearbejde Selv om indisk lov forbyder børn under 14 år at arbejde fuldtid, har Indien endnu ikke ratificeret ILO s kernekonvention om eliminering af børnearbejde. Det vurderes, at mellem 55 og 115 millioner børn under 14 år er i arbejde. 90 % af alt børnearbejde i Indien foregår i landbrugssektoren, men børn er også ansat som minearbejdere, tjenestefolk og fabriksarbejdere. ILO vurderer, at 2 millioner børnearbejdere er involveret i farligt arbejde i Indien, og at 15 millioner er tvangsarbejdere. Mange arbejder tolv timer om dagen, syv dage om ugen. Virksomheden anbefales at opfordre leverandører til at overholde såvel nationale som internationale aldersgrænser. Det betyder, at leverandøren bør undgå at ansætte børn i skolealderen til andet end let fritidsarbejde. Virksomheden kan med fordel forsøge at finde pålidelige metoder til at aldersbestemme eventuelle yngre medarbejdere hos leverandøren. Hvis der findes fuldtidsansatte børn i skolealderen bør leverandøren sikre, at det enkelte barn modtager tilbud om skolegang. Barnets pårørende kan i så fald kompenseres for en eventuel indkomstnedgang, som måtte true de pårørendes levestandard. Diskrimination De følgende befolkningsgrupper kan være særlig udsat for diskrimination som ansatte i indiske virksomheder: Kastediskrimination: Indiens 160 millioner dalitter ofte kaldet untouchables bliver regelmæssigt nægtet løn, goder og sociale ydelser. Dalitter udgør flertallet af tvangsarbejdere i Indien. Kvinder: Kvindelige ansatte aflønnes dårligere end mænd, og forbigås ofte rutinemæssigt i forbindelse med ansættelser og forfremmelse. Sexchikane er udbredt og kan involvere fysiske og seksuelle overfald. Oprindelige folk: Indiens 70 millioner Adivasi stammefolk, der lever i de nordøstlige grænsestater, er ofte udsat for diskrimination i forbindelse med uddannelse, arbejde og jordrettigheder. Migrantarbejdere: Mere end 10 millioner landarbejdere flytter hvert år til Punjab, Gujarat og Haryana for hovedsagligt at arbejde med høstning af afgrøder eller på teglværker. De fleste migrantarbejdere har ingen formel status og er genstand for udnyttelse og dårlige arbejdsforhold. Andre grupper: Kun 1 % af Indiens omkring 50 til 60 millioner handicappede er i arbejde. Indien har verdens anden største befolkning, der lever med HIV/AIDS, og disse bliver ofte nægtet adgang til medicinsk behandling, 3

4 uddannelse og arbejde. Endvidere er diskrimination på arbejdspladsen på baggrund af seksuel orientering også et problem. Virksomheden kan med fordel opfordre leverandører til sikre en lige behandling af de ansatte i forhold til ansættelse, løn og generelle arbejdsforhold. Virksomheden kan opfordre leverandører til at sikre, at særligt sårbare grupper blandt de ansatte nyder en tilstrækkelig beskyttelse på arbejdspladsen. Hvis leverandørens aktiviteter er forbundet med særlige miljømæssige eller andre negative påvirkninger i lokalområdet, kan virksomheden også opfodre til øget opmærksomhed i forhold til sårbare grupper, der lever på eller omkring virksomhedens område. Ekspropriation og forflytning I løbet af de seneste år er titusindvis af mennesker blevet forflyttet fra deres landområder i forbindelse med større anlægsprojekter. Det sker som oftest uden nogen form for kompensation og har resulteret i talrige voldelige demonstrationer. Uretmæssige forflytninger rammer oftest landbefolkningen, men har også fundet sted i byområder, hvor myndighederne ønsker at fjerne slumkvarterer. Virksomheden tilskyndes til at være opmærksom på indiske leverandører eller forretningspartnere, som køber eller lejer større jordbesiddelser af regeringen, eftersom dette ofte kan være forbundet med uretmæssige forflytninger. Hvis virksomheden har leverandører eller andre samarbejdspartnere, hvis aktiviteter forudsætter omfattende inddragelse af landarealer eller bebyggelser (som fx landbrug, råstofudvinding, byggeri eller infrastruktur), kan virksomheden opfordre til, at nationale og internationale standarder bliver opretholdt i forbindelse med køb og salg af ejendomme og jordbesiddelser og deraf følgende forflytninger eller ekspropriationer. Virksomheden kan herunder understrege vigtigheden af, at eksisterende beboere eller brugere bliver identificeret, at deres eventuelle samtykke er afgivet ud fra fyldestgørende informationer, og at de kompenseres eller genhuses. Fagforeninger Indien har ikke ratificeret ILO s kernekonventioner vedrørende retten til organisationsfrihed samt kollektive forhandlinger. Den retslige beskyttelse af indiske arbejdere er generelt god, men omfatter kun de ca. 30 millioner indere, som er ansat i den formelle sektor. Heraf er halvdelen medlem af en fagforening. Der rapporteres om tilfælde, hvor myndigheder har chikaneret medlemmer og ledere af fagforeninger. Resten af Indiens næsten 500 millioner arbejdere er beskæftiget i den uformelle økonomi. De organiserer sig kun undtagelsesvist i fagforeninger og strejker sjældent. Fagforeninger nægtes desuden adgang til de 130,000 arbejdere, som er beskæftiget i Indiens østlige og sydlige Export Processing Zones. Virksomheder, som benytter leverandører i disse Export Processing Zones, bør være opmærksomme på de ansattes forhold og kan tilskynde leverandøren til ikke at drage nytte af den manglende arbejdstagerbeskyttelse. Det er også en god idé, at virksomheder er opmærksomme på leverandører, som anvender uformel arbejdskraft eller migrantarbejdere. Virksomheden kan med fordel opfordre leverandører til at overholde ILO-kernekonventionerne, herunder foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger. Ved evt. kontrolbesøg kan virksomhedens sikre sig, at leverandørens ansatte er informerede om deres rettigheder, og at de er i stand til at samles og diskutere overenskomstmæssige forhold i et frit og trygt miljø uden sanktioner fra arbejdsgiveren. Korruption På Transparency International s Corruption Perception Index for 2004 tildeles Indien 2,8 point på en skala fra nul til ti, hvor nul repræsenterer de mest korrupte lande. Ifølge en undersøgelse i 2001 fortaget af The Centre for Media Studies har 48 % af alle indere betalt bestikkelse i relation til offentlig sagsbehandling som for eksempel udstedelse af kørekort. De fleste områder i den offentlige administration, såsom kundeservice og skatteinspektioner, er påvirket af korruption. Virksomheden kan med fordel opfordre leverandører, agenter og andre lokale forretningspartnere til at afholde sig fra korruption og bestikkelse som middel til at øve indflydelse på myndigheder eller forretningspartnere. Derudover kan virksomheden tilskynde til, at der ikke anvendes såkaldte facilitation payments, som ofte bliver brugt til at fremskynde sagsbehandlingen hos lokale myndigheder. Løn Hver region og fagområde i Indien har sin egen mindsteløn, som for det meste ikke lever op til de reelle leveomkostninger. Underbetaling og manglende lønudbetaling er udbredt blandt indiske virksomheder, dog fortrinsvis i landbruget. Det store flertal af indiske arbejdere er beskæftiget i den uformelle sektor, hvor de ikke er sikret de lovbestemte sociale ydelser. Virksomheder, som anvender leverandører med lavtlønnet arbejdskraft, kan med fordel opfordres til at rådføre sig med lokale NGO er eller andre uafhængige grupper for at vurdere, om den lovmæssige mindsteløn udgør et tilstrækkeligt levegrundlag for en familie i det lokalområde, hvor leverandøren befinder sig. Virksomheden kan her opfordre til, at de ansatte, indenfor normal arbejdstid, bør være i stand til at tjene nok til dækning af basale leveomkostninger. Hvis leverandører benytter sig af akkordordninger, skal de ansatte være i stand til at oparbejde en levedygtig løn indenfor normal arbejdstid. Virksomheden kan ved evt. kontrolbesøg sikre sig, at tilbageholdelse af lønudbetalinger ikke anvendes som disciplineringsmiddel. 4

5 Miljørisici med konsekvenser for menneskerettighederne Indisk lovgivning rummer bestemmelser omkring miljøbeskyttelse, men forureningen af luft, vand og jord forværres til stadighed. Skovrydning og erosion samt forurening af vand og jord har skadet muligheden for økonomisk udvikling i landområderne. FN rapporterer, at 16 % af befolkningen ikke har adgang til rent vand, og der er udbredt underernæring blandt befolkningen i landområderne. Indiske virksomheder benytter ofte forældet teknologi, og der mangler ofte faciliteter for rensning, opbevaring og bortskaffelse af farlige stoffer. Virksomheden kan med fordel identificere de leverandører, som kan forventes at have en betydelig miljøpåvirkning og tilskynde til, at der foretages en vurdering af miljøpåvirkningerne, samt at denne vurdering gøres tilgængelig for myndigheder og berørte grupper i lokalområdet. Afhængig af miljøvurderingen kan det have en god effekt, at virksomheden følger og så vidt muligt støtter implementeringen af løbende miljøforbedringer hos leverandøren. Tvangsarbejde Indisk lovgivning rummer et forbud mod tvangsarbejde. Alligevel vurderede Human Rights Watch i 1999, at 40 millioner indere arbejdede under tvangslignende forhold. 92 % af alle indiske arbejdere er beskæftiget i den uformelle sektor, hvor de ofte ikke har nogen kontrakt, og hvor de ikke kan søge lovgivningens beskyttelse. Mange arbejdere står desuden i gæld til deres arbejdsgivere. Derudover er menneskehandel også et problem i Indien, og mange ofre for menneskehandel ender som tvangsarbejdere. Virksomheden opfordres til at være opmærksom på leverandører, som anvender lavtlønnet arbejdskraft samt i særlig grad leverandører, som anvender migrantarbejdere, da disse ofte er genstand for udnyttelse. Ved evt. kontrolbesøg kan virksomheden med fordel sikre sig, at de følgende retningslinier er overholdt: Det skal være muligt for de ansatte at forlade arbejdspladsen i pauser og i fritiden; leverandøren må ikke tilbageholde løn; ansatte må ikke afkræves sign-on fees af leverandøren eller rekrutteringsagenter; leverandøren bør endvidere ikke tilbageholde originalversioner af ansattes identitetspapirer, opholdstilladelser eller andre former for personlig dokumentation; leverandører, der tilbyder logi til de ansatte, må ikke pålægge depositum eller andre afgifter i en størrelse, der i praksis forhindrer ansatte i at sige op. 5

6 For mere information For mere information om virksomheder og menneskerettigheder i Indien se Du kan også kontakte Human Rights & Business Project på: Human Rights & Business Project Institut for Menneskerettigheder Wilders Plads 8H 1403 København K Danmark Ophavsret Rettighederne til denne publikation tilhører Institut for Menneskerettigheder, Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Publikationen eller dele heraf må ikke sælges eller udbredes til kommerciel brug og må ikke inkorporeres i andre elektroniske eller trykte publikationer eller værker. Ansvar Denne landeprofil er udarbejdet som et værktøj til håndtering af menneskeretsrisici i forbindelse med leverandørstyring. Den har ikke til hensigt at fremsætte juridiske vurderinger og skal derfor ikke opfattes som en erstatning for juridisk rådgivning. Spørgsmål omkring fortolkningen og brugen af denne information i en konkret situation bør rettes til Institut for Menneskerettigheder eller en anden kompetent rådgiver. Enhver modifikation af politiker, procedurer eller praksisser på baggrund af denne landeprofil sker på eget ansvar. Institut for Menneskerettigheder, Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet kan ikke drages til ansvar eller pålægges erstatningspligt for eventuelle direkte eller indirekte skader, som måtte opstå i forbindelse med brugen og fortolkningen af denne publikation. 6

Menneskerettigheder i Vietnam. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Vietnam

Menneskerettigheder i Vietnam. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Vietnam LANDEPROFIL VIETNAM Denne landeprofil er udarbejdet i 2007 af Institut for Menneskerettigheders Human Rights and Business Project i samarbejde med Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet. For

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10

Læs mere

DE FORENEDE NATIONERS DEKLARATION OM OPRINDELIGE FOLKS RETTIGHEDER

DE FORENEDE NATIONERS DEKLARATION OM OPRINDELIGE FOLKS RETTIGHEDER DE FORENEDE NATIONERS DEKLARATION OM OPRINDELIGE FOLKS RETTIGHEDER De Forenede Nationers Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder Udgivet af: Grønlands Hjemmestyre www.nanoq.gl Oqaasileriffik/Sprogsekretariatet

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2013 BØRN STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Hvorfor Institut for Menneskerettigheder burde hjælpe de multinationale virksomheder

Hvorfor Institut for Menneskerettigheder burde hjælpe de multinationale virksomheder Jacob Mchangama i : Hvorfor Institut for Menneskerettigheder burde hjælpe de multinationale virksomheder Selv fattige stater er langt mere magtfulde i forhold til almindelige mennesker end den rigeste

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ=

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= bå=ê~ééçêí=ìç~êäéàçéí=~ñ=^ëüêáçöé=ñçê= = bêüîéêîëj=c=péäëâ~äëëíóêéäëéå== = ^éêáä=ommr= = h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=====================================

Læs mere

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 04 Den private sektor Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere