Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND"

Transkript

1

2 Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

3 F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade København V Telefon Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene Odgaard Journalistisk bearbejdning: Lis Hylander Illustrationer: Torben Schmidt Kjeldsen Layout: Jens Otto Emmich / zentens Tryk: Jønsson / NKN

4 Forord I disse år er globalisering på alles læber, men hvad betyder det egentlig? Og hvad betyder det for tillidsrepræsentantens opgaver? Ikke to virksomheder er ens, når det gælder håndtering af globaliseringens udfordringer. Men der er alligevel to forhold, der går igen for tillidsrepræsentanten: Det bliver stadigt vigtigere at samarbejde om at udvikle produktiviteten på den enkelte virksomhed på en bæredygtig måde. Fagligt arbejde på tværs af grænser bliver stadigt vigtigere fordi en stadig større del af produktionen foregår i multinationale eller globale virksomheder. I denne lille pjece kan du læse om globaliseringens muligheder og trusler for arbejderne i industrien og om, hvordan vi kan gribe dem an. Børge Frederiksen Gruppeformand

5 4 Verden hænger stadig tættere sammen Vidste du at: - Handel med varer og service vokser hurtigere end verdens produktion. Handel udgør næsten 25% af verdens bruttonationalprodukt i dag. For 30 år siden var andelen 10%. - Direkte udenlandske investeringer som andel af verdens produktion er fordoblet siden Antallet af multinationale selskaber er vokset til omkring , som til sammen har ca tilknyttede datterselskaber i andre lande. Det gør den i mange dimensioner. I det daglige møder vi andre kulturer gennem medier og rejser. Sygdomme, opstået andre steder på kloden, kan få store konsekvenser for vores liv. Internationale institutioner fastlægger politiske spilleregler, der også gælder for os. Den økonomiske dimension af globaliseringen betyder, at danske virksomheder indgår i produktionsnetværk på tværs af landegrænser, og kunderne befinder sig mange andre steder end i Danmark. Danske job kan afhænge af beslutninger, truffet langt fra de mennesker, de berører. Vores økonomiske aktiviteter er led i en international arbejdsdeling, som ændrer sig og ændrer sig stadig hurtigere. Omstrukturering af virksomhederne tager til, og flytning af produktion til lavtlønslande skaber frygt for beskæftigelsen i industrien. Og en stadig stigende del af den globale arbejdsstyrke befinder sig i lande, hvor der ikke findes stærke fagforeninger eller sociale sikkerhedsnet, som vi kender det i Europa. Det skaber et pres på arbejdsforholdene i Danmark. Det vigtigste for os er at styrke den sociale dimension af globaliseringen. Det betyder at skabe rammer, der: sikrer dialog mellem arbejdsgivere og arbejdstagere omkring omstrukturering sikrer, at omstrukturering fører til jobs af højere, ikke af lavere kvalitet sikrer minimumsstandarder for arbejdstagerrettigheder og løn- og arbejdsforhold i de lande, som savner dem muliggør, at fattigere regioner kan hjælpes til hurtigere at udvikle beskæftigelse og velfærd via fonde eller u-landsbistand.

6 5 Globalisering skaber muligheder Handel og økonomisk samkvem mellem lande bidrager som regel til vækst og udvikling. I Danmark får vi gavn af globaliseringen, når virksomhederne klarer sig godt på de globale markeder og kan tilføre produkterne høj værdi i de økonomiske aktiviteter, der foregår her i landet. Undersøgelser tyder på, at virksomheder, der samarbejder med kunder, vidensleverandører og de ansatte om fornyelse af produkter og processer, klarer sig godt og skaber vækst i beskæftigelsen. Vidste du at: - Danmark ligger i toppen af OECDfeltet, hvad angår voksnes deltagelse i efteruddannelse men ufaglærte deltager mindre i voksenuddannelse end andre grupper på arbejdsmarkedet. Mulighederne for de ansatte i en sådan udvikling er opkvalificering og en større grad af indflydelse i arbejdslivet. Det vigtigste for os er, at industrien udvikles i en bæredygtig retning i Danmark at de ansatte opkvalificeres og ikke kasseres og erstattes i takt med nye krav på jobbet.

7 6 Vidste du at: - Ledelsens holdning til medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter har ændret sig, siden loven blev gennemført. Dengang var man negativ, men erfaringerne med ordningen har gjort ledelsen langt mere positiv. Hvordan udnytter man globaliseringens muligheder Et godt samarbejde på den enkelte virksomhed er et vigtigt fundament for at sikre virksomhedens konkurrencedygtighed og de ansattes trivsel. Hvis virksomheden har et Samarbejdsudvalg, er det her, man i fællesskab kan bidrage til at sikre virksomhedens fremtid. Samarbejdsudvalgets formål er at: Følge og udvikle det daglige samarbejde og engagere så mange som muligt i dette arbejde. Tilvejebringe og bevare gode og rolige arbejds- og beskæftigelsesforhold, øge de ansattes trivsel og tryghed. Øge de ansattes forståelse for virksomhedens situation med hensyn til drift, økonomi og konkurrencedygtighed. Vigtige opgaver for tillidsrepræsentanten er at tale for og holde øje med, at virksomheden investerer i fremtiden og ikke blot lever af fortiden. Skal globaliseringens udfordringer mødes, skal der investeres i forskning og udvikling, i produktionsapparatet og i de ansattes kompetencer. Der er andre medindflydelsesordninger, som kan udnyttes til det samme formål. Medarbejderrepræsentation i bestyrelser for A/S- og anpartsselskaber giver adgang til indsigt i virksomhedens strategi-planer og information om forholdene i andre dele af koncernen. Adgangen til at danne Europæiske Samarbejdsudvalg giver mulighed for at opbygge et forum på tværs af landegrænser, hvor man kan udveksle informationer om løn, overenskomster, arbejdsmiljøregler o.s.v, og samarbejde omkring koncernens strategi og fremtidige investeringer.

8 7 Globaliseringens trusler At kapitalen kan flytte, skaber et andet styrkeforhold mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. En stadig stigende del af den globale arbejdsstyrke befinder sig i lande, hvor løn og arbejdsforhold er meget dårligere end i Danmark. Mange steder er der ikke ret til at danne fagforeninger eller forhandle kollektivt. Det har skærpet konkurrencen i de fleste brancher og ført til hårdere pres på omkostningerne pr. enhed, på skatter og på lønninger. Markedet for virksomheder har skærpet aktionærernes krav om profit på kort sigt. Nogle virksomheder reagerer ved at effektivisere produktionen, flytte produktionsopgaver til lavtlønslande eller begge dele. Andre virksomheder lukker. Det vigtigste for os er: at bevare industrielle kompetencer og udviklingsmuligheder i Danmark at sikre en fremtid på arbejdsmarkedet for de, der rammes af effektivisering, udflytning eller lukning at undgå et kapløb mod bunden, hvad løn- og arbejdsforhold angår, gennem udbredelse af arbejdstagerrettigheder og minimumsstandarder til hele verden. Vidste du at: Profittens andel i forhold til løn i EU i 2004 ikke havde været så højt i mindst 25 år. Man regner med, at der årligt tabes omkring 5000 jobs i industrien på grund af udflytning til udlandet. Dette tal skal ses på baggrund af en meget høj jobomsætning: der skabes og forsvinder omkring jobs om året. Arbejdsløsheden på verdensplan i 2004 var vokset til 188 millioner højere end ILO nogensinde før har målt den.

9 8 Hvordan begrænser vi globaliseringens trusler For det første er det for længe siden aftalt mellem DA og LO, (Hovedaftalen), at ledelsesretten på den enkelte virksomhed skal udøves i samarbejde med de ansatte og deres tillidsrepræsentanter. Og i Samarbejdsaftalen står der, at ledelsen løbende skal informere udvalget om virksomhedens økonomiske situation, beskæftigelsesforhold og større ændringer og omlægninger. Denne information skal ske på så tidligt et tidspunkt, at synspunkter, idéer og forslag kan indgå i beslutningsgrundlaget. I forbindelse med omstruktureringer og lukning af virksomheder har fagbevægelsen søgt at skabe større tryghed for den enkelte gennem opsigelsesvarsler muligheder for indflydelse inden beslutninger træffes adgang til uddannelse og omskoling. Muligheden for indflydelse på ledelsens beslutninger kan bruges til at forbedre beslutningsgrundlaget for en planlagt udflytning af produktion. Mange virksomheder erkender efter en udflytning, at man har undervurderet en række omkostninger i det nye land. De ansatte kan ofte bidrage til at opstille realistiske alternativer i form af effektivisering af produktionen i Danmark. To love, der er skabt som led i udviklingen af den sociale dimension i EU, er loven omkring massefyringer og loven omkring virksomhedsoverdragelse. Loven om massefyringer giver ret til forhandlinger med det formål at undgå eller begrænse antallet af fyringer og hvis det ikke lader sig gøre at afbøde følgerne for den enkelte gennem afskedigelsesvilkårene.

10 9 Både denne lov og Samarbejdsaftalen giver udvidede rettigheder til omskoling og uddannelse. Loven omkring virksomhedsoverdragelser skal sikre de ansatte mod afskedigelser og forringede arbejdsvilkår ved f.eks. outsourcing (inden for lovens gyldighedsområde). For det andet gælder særlige, internationale retningslinjer for multinationale selskaber, vedtaget af OECD og ILO. De gælder ikke juridisk, men helt klart moralsk, idet den danske regering og arbejdsmarkedets parter har forpligtet sig på disse retningslinjer. De har til formål at fremme fagforeningsarbejde, kollektive forhandlinger, et godt arbejdsmiljø og anstændige lønninger og arbejdsforhold, ikke mindst i udviklingslande. For det tredje kan vi gøre det nemmere for arbejdere i lavtlønslande at organisere sig og begynde at stille krav om bedre løn- og arbejdsforhold gennem koncernfagligt samarbejde på tværs af grænser eller ved at bistå den internationale fagbevægelse i at forhandle en globale rammeaftale med den multinationale koncern. En rammeaftale indeholder fem elementer: Grundlæggede arbejdstagerrettigheder omkring adgang til at danne fagforeninger og forhandle kollektivt, forbud mod børnearbejde og diskrimination. En løn til at leve af. Grænser for arbejdstiden. Krav til indførelsen af aftalen. Krav til opfølgning og kontrol. Vidste du at: at en femtedel af virksomhederne i en undersøgelse fra DI har haft problemer med udvanding af deres kernekompetencer i forbindelse med outsourcing? Ifølge OECD- og ILO-retningslinjerne skal arbejdsgiverne have en positiv indstilling til fagforeningsarbejde i andre lande, de skal give arbejdstagerne og deres repræsentanter den information, der er nødvendig for forhandlinger, de må ikke må true med at flytte produktionen for at påvirke forhandlingerne, og de skal informere arbejderne om de regler for arbejdsmiljø, som de følger i andre lande. at der i dag er omkring 40 globale rammeaftaler i multinationale selskaber?

11 10 At komme i gang med internationalt arbejde Når danske virksomheder er en del af globale produktionsnetværk, og når lønog arbejdsforhold er så meget dårligere mange andre steder end i Danmark, så er der behov for fagligt samarbejde over grænser. Mange ting gør internationalt koncernfagligt arbejde svært. Sprogbarrierer, geografiske afstande og dermed store omkostninger til møder, kulturelle forskelle og forskelle på lovgivning, aftaler og samarbejdstraditioner på arbejdsmarkedet gør det svært at få skabt den nødvendige tillid, kommunikation og fælles fodslag i forhold til ledelsens initiativer. Men med tålmodighed og indsats giver det internationale arbejde indflydelse, information, netværk og støtte. I EU har man de bedste redskaber til at komme i gang ved hjælp af direktivet om Europæiske Samarbejdsudvalg. Når man skal i gang med internationalt fagligt arbejde, kan man henvende sig i den lokale afdeling af 3F og spørge, om der er et internationalt udvalg eller en person, der er ansvarlig. Hvis det er tilfældet, så kan man få hjælp her. Afdelingen har også en Håndbog: Globalisering og fagligt arbejde, som kan være nyttig. Hvis ikke afdelingen har et internationalt udvalg eller en ansvarlig, så kan man kontakte Industrigruppen i 3F direkte. Her har man kontakt til de internationale branchesekretariater, og gennem disse kontakt til tillidsrepræsentanter i moder/datterselskaber i andre lande.

12 11 Der er ingen standardopskrifter på internationalt koncernfagligt samarbejde som f.eks. Europæiske Samarbejdsudvalg, Ud fra erfaringerne i forskellige norske koncerner er der alligevel udarbejdet en liste over forudsætninger for at lykkes med ESU-arbejdet: Et fast og godt arbejdsudvalg, som kan kommunikere med hinanden og har sprogkundskaber til at holde kontakt med alle enheder i alle nationer. (Netværk). Skoling i sprog, regnskab, nationale faglige traditioner og regelværk. Effektive kommunikationsrutiner mellem ESU-medlemmer, lokale tillidsvalgte og forbund nationalt (internet). Introduktionsoplæg for nye medlemmer af ESU. Strukturen i arbejdet bør være bygget på tillidsvalgte/fagforeninger i de forskellige lande ikke uorganiserede. ESU-arbejdet kræver megen tid, arbejde og ressourcer for at skaffe gode kontakter og få faglige netværk til at fungere, samt ekspertice i forbundene til at støtte op.

13 12 Hvor kan man finde hjælp Du kan få mere at vide om mulighederne for bistand til uddannelsesplanlægning i din afdeling. Erhvervsskolerne og AMU-centrene er forpligtet til at lave opsøgende arbejde og hjælpe til med at sammensætte uddannelse og forløb som passer til den enkelte virksomhed. 3F s repræsentanter i skolernes lokale uddannelsesudvalg vil kunne præsentere skolens tilbud og formidle kontakten. Du kan få bistand til koncernfagligt samarbejde og indgåelse af aftaler om Europæisk Samarbejdsudvalg gennem din afdeling. Sammen med denne pjece har Industrigruppen udgivet en håndbog: Globalisering og fagligt arbejde. Her finder du et landkort over institutioner, niveauer, strategier, kanaler og aktiviteter, hvorigennem fagbevægelsen søger at tage udfordringerne fra globaliseringen op. Den kan fås ved henvendelse i din afdeling.

14

Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 Indledning: En anden form for globalisering er mulig... 6 Det danske arbejdsmarked... 8 Hvilke udfordringer

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER

EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER 07 03 04 06 07 08 11 12 15 16 Hvorfor etablere et europæisk samarbejdsudvalg (ESU)? Reglerne for etablering af et europæisk samarbejdsudvalg Sådan

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

Offshore Outsourcing En håndbog for medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk

Offshore Outsourcing En håndbog for medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk Offshore Outsourcing En håndbog for medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk Making Offshore Outsourcing Sustainable, Hvordan gør man offshore outsourcing bæredygtig. Offshore Outsourcing En håndbog

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere