Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)"

Transkript

1 Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø Østergårdstræde 1a 4772 Langebæk Rådgiver/Leverandør Projekt : Forundersøgelse af vådområde Køng Østermose Reference nummer : Acadre nr. 15/18702 Rådgivers/Konsulent/ Leverandørs ydelser Opgaven omfatter rådgivning i forbindelse med teknisk forundersøgelse og projektering af vådområde Køng Østermose. Rådgiver/ Konsulent/Leverandør er i nedenstående kaldet leverandøren. Leverandørens ydelser er nærmere specificeret i udbudsmaterialet. Vordingborg Kommunes ydelser Kommune/kunden/ordregiver er i nedenstående kaldet kommunen. Kommunens ydelser er nærmere specificeret i udbudsmaterialet. 1 Kontraktgrundlag Stk. 1 Denne kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, Tilbudsloven. Stk. 2 Kontrakten beskriver kommunens og leverandørens forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Kontrakt mellem kommunen og leverandør B. Udbudsmateriale med tilhørende bilag af 18. februar 2015

2 C. Leverandørens tilbud af xx D. Tro- og loveerklæring Stk. 3 Leverandørens almindelige forretningsbetingelser, generelle salgs- og leveringsbetingelser og lignende finder kun anvendelse i det omfang, det konkret og skriftligt aftales mellem parterne. Stk. 4 Tilføjelser og ændringer til kontraktgrundlaget kan ikke være i strid med gældende udbudsregler. Eventuelle ændringer kan alene ske skriftligt og skal underskrives af begge parter. 2 Kontraktomfang Stk. 1 Leverandørens forpligtiger sig ved denne kontrakt til at levere de ydelser, som er beskrevet i udbudsmaterialet med tilhørende bilag, jf. bilag A til kontrakten og leverandørens tilbud xx. marts 2015, jf. bilag B til kontrakten. Stk. 2 Kommunens forpligtigelser fremgår af afsnit 5, 6 og 8 i udbudsmaterialet, jf. bilag A. 3 Kontraktperiode Kontrakten er gældende i perioden fra XX til den XX. 201X. Med leverandørens ydelse skal leveres i kontraktmæssig stand inden kontraktens ophør og i overensstemmelse med denne kontraktens 2. 4 Projektets styring m.v. Vordingborg Kommunes kontaktpersoner for projektet er og Allan Schmidt. Leverandøren har udpeget som kontaktperson. Leverandørens kontaktperson kan ikke uden kommunens skriftlige forudgående samtykke udskiftes, ligesom de hos leverandøren til projektet tilknyttede personer, ikke kan udskiftes medmindre dette meddeles kommunen, og denne forudgående skriftligt har godkendt de nye medarbejdere, der skal besidde mindst samme kvalifikationer og have mindst samme erfaring som de tidligere medarbejdere. Medfører udskiftningen af medarbejdere meromkostninger for projektet afholdes disse alene af leverandøren. Hvis leverandøren vil anvende underleverandør, skal denne forinden være godkendt af kommunen. Leverandøren hæfter for eventuelle underleverandørs forhold på samme måde som for egne forhold. Følgende personer hos leverandøren skal deltage i udførelsen af projektet: Følgende underleverandør(er) skal deltage i udførelsen af projektet: 2

3 Udskiftning af de(n) i projektet involverede underleverandør(er) kræver indhentelse af kommunens forudgående skriftlige accept af den nye underleverandør, der skal besidde mindst samme kvalifikationer og have mindst samme erfaring som den tidligere underleverandør. Medfører udskiftningen meromkostninger for projektet afholdes disse alene af Leverandøren. Såfremt der opstår problemer med projektet af økonomisk, faglig eller tidsmæssig art, skal leverandøren straks efter problemets opståen informere kommunen om dette og fremkomme med en skriftlig indstilling om løsningen heraf til kommunen. 5 Ændringer Kommunen kan inden for den aftalte kontraktperiode forlange ændringer i den aftalte leverances indhold, leveringsomfang og periode, når disse ændringer og de fravigelser fra kontrakten, som ændringen nødvendiggør, har væsentlig betydning for kommunen. Begge parter kan herudover forlange ændringer i indhold, leveringsomfang og periode, når dette sker som følge af nye eller ændrede lovkrav og offentlig regulering i øvrigt. Leverandøren skal have lejlighed til at udtale sig om kommunens ønskede ændringer og de fravigelser fra kontrakten, som ændringen nødvendiggør for så vidt angår implementeringen af disse, inden krav herom fremsættes. Ændringer skal ske inden for rimelig frist fra fremsættelsen af kravet. 1 uge anses som en rimelig frist med mindre andet aftaltes specifikt mellem parterne. Ændringer, som følge af nye eller ændrede lovkrav og offentlig regulering i øvrigt, skal dog ske i overensstemmelse med de frister, som fremgår af den pågældende lov eller offentlige regulering. Begge parter kan forlange ændringer i prisen for den aftalte leverance, når nye eller ændrede lovkrav og offentlige regulering i øvrigt bevirker en ændring i prisen på leverancen i overensstemmelse med de frister, som fremgår af den pågældende lov eller offentlige regulering i øvrigt. Ændringer må, udover hvad der følger af ny eller ændret lovgivning og offentlig regulering i øvrigt ikke i væsentligt omfang ændre på indholdet af udbudsmaterialet og parternes forudsætninger for at indgå aftalen. Ændringer kan dog under alle omstændigheder alene ske inden for de udbudsretlige regler og praksis. 6 Tavshedspligt Stk. 1 Både leverandøren og eventuelle underleverandørers personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, som regulerer dette område. Stk. 2 Tavshedspligten efter stk. 1 består uændret efter kontraktens, og eventuelle optioners, ophør. 3

4 7 Offentliggørelse af kontrakten Stk. 1 Denne kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at kommunen og leverandør på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der skal offentliggøres. Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i en begæring om aktindsigt helt eller delvist i denne kontrakt i henhold til Forvaltningslovens, Offentlighedslovens eller anden særlovgivnings bestemmelser om aktindsigt. Stk. 3 Såfremt begge parter ønsker, at der ved kontraktens indgåelse sker en offentliggørelse af denne indgåelse, skal der udarbejdes en fælles pressemeddelelse. Herudover finder stk. 1 og 2 uændret anvendelse. 8 Tidsfrister Projektet indledes XX og afsluttet XX. 201X. Detaljeret tidsplan er nærmere specificeret i tids - og procesplan, som er udarbejdet i forbindelse med leverandørens tilbud jf. bilag B til denne kontrakt. 9 Udlæg Enhver form for udlæg er indeholdt i tilbuddet. I tilbudspriserne er i øvrigt indeholdt alle omkostninger og afgifter (bortset fra moms), der er forbundet med de beskrevne opgaver. 10 Vederlag Fakturering skal ske elektronisk til Vordingborg Kommune på EAN nr.: Betalingsbetingelserne er netto kontant 30 dage. Ved forsinket betaling finder Renteloven anvendelse. Betaling af slutfaktura vil først ske, når projektet er afsluttet som beskrevet i opgavebeskrivelsen og rådgiverens ydelser, og ordregiver har godkendt det endelige regnskab. Betalingen vil ske i rater: Første rate vil blive betalt, når delopgave 1 er løst. Anden rate vil blive betalt, når delopgave 2 er løst. Det resterende beløb vil blive opdelt i 3 hensigtsmæssige rater efter nærmere aftale, jf. bilag A s afsnit om proces og tidsplan. (Dette indføjes ved aftalens indgåelse.) Sidste rate vil blive betalt, når alle ydelser er leveret. Betalinger skal ske i henhold til enhver tid gældende bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, herunder bkg. nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder samt bkg. nr. 354 af 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Leverandøren har ansvaret for at sikre, at fakturaer overholder standarden i OIOUBL. Faktura sendes til, med angivelse af ordrenumre samt eventuelle andre referencer som er nødvendige for kommunen for en effektiv fakturabehandling. 4

5 Fakturaen skal som minimum indeholde: - Fakturadato (udstedelsesdato) - Fakturanummer - Leverandørens CVR/SE nr. - Leverandørens og kommunens navne og adresser - Leveringsdato (hvis fakturadato er forskellig fra leveringsdato) - Mængde og art af de leverede ydelser (beskrivelse af type (partner, sekretær el. lign.) samt antal) - Pris pr. enhed eksklusiv moms - Rekvirent hos kommunen samt kommunens EAN-nummer - Ordrenummer - Kontraktnummer/navn Ved fejl i fakturaen skal der fremsendes en kreditnota på hele den fejlbehæftede faktura samtidig med, at der fremsendes en ny faktura. Hvis der sker ændringer i den lovgivning, der danner grundlag for elektronisk fakturering, eller der i øvrigt sker ændringer i anvisninger eller anbefalinger for anvendelse af disse, er leverandøren forpligtiget til at accepterer ændrede krav som følge af sådanne ændringer. Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra leverandørens afsendelse af fyldestgørende faktura. Kommunen er dog ikke forpligtet til at betale før korrekt faktura er modtaget jf. punkt 18 elektronisk fakturering. 11 Tredjemandsrettigheder Leverandøren indestår for, at leverandørens ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Rejser tredjemand krav mod kommunen med påstand om retskrænkelse, skal kommunen give leverandøren skriftlig meddelelse herom. Leverandøren overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Leverandøren er pligtig i enhver henseende at holde kommunen skadesløs. Hvis tredjemands rettigheder hindrer leverandørens opfyldelse af rammeaftalen i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for kommunen, er kommunen efter forudgående skriftligt varsel berettiget til at hæve aftalen med omgående virkning, og leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, kommunen lider som følge af denne ophævelse. 12 Tvister Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal søges løst i mindelighed, eventuelt ved tredjemands mægling. Tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter reglerne for behandling af sager ved den Almindelige Voldgiftsret i Danmark. 5

6 13 Misligholdelse, mangler, beføjelser og erstatning Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af kontraktens forpligtelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv. Foreligger der misligholdelse, skal leverandøren uden ugrundet ophold meddele kunden dette, samt underrette kunden om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Kommunen kan ophæve rammeaftalen helt eller delvist, hvis leverandøren i væsentligt omfang misligholder sine forpligtelser efter kontrakt, eller underliggende aftaler. Følgende forhold anses altid, men ikke udelukkende, for væsentlig misligholdelse af rammeaftalen, eller udgør en væsentlig mangel: Leverandørens ydelser overholder trods én fornyet skriftlig reklamation fra kommunen ikke kvalitetskravene i denne kontrakt. Hvis leverede ydelse, trods én fornyet reklamation, fortsat er mangelfulde. Hvis leverandøren på trods af én fornyet reklamation ikke foretager den nødvendige afhjælpning eller omlevering. Forsinkelser. En forsinkelse med leverancer/delydelser på mere end 1 uge anses altid for væsentlig med mindre andet forinden er aftalt med kommunen. Leverandøren dømmes under en civilretlig sag eller straffesag for et forhold, der kan rejse tvivl om leverandørens almindelige hæderlighed, så som skatte- eller momssvig og overtrædelser af markedsføringslovgivningen. At der indtræder rekonstruktion, konkurs, eller såfremt der i øvrigt indtræder væsentligt forringede forhold. Leverandørens ophør med den virksomhed, som kontrakten vedrører. Indtræden af andre omstændigheder, der bringer kontraktens opfyldelse i alvorlig fare. At bestemmelser om leverancer og kvalitet, jf. om leverandørens ydelser beskrevet i udbudsmaterialet ikke overholdes. I øvrigt gælder danske rets almindelige regler om misligholdelse, herunder de almindelige regler om forsinket eller udebleven levering. Såfremt kommunen, som følge af forsinkelse, vælger at hæve en ordre helt eller delvist, er kommunen berettiget til at foretage dækningskøb for leverandørens regning. Der foreligger altid en mangel ved leverandørens leverance, såfremt disse ikke opfylder denne kontrakten med tilhørende bilag, eller leverancen ikke er som kunden med føje kunne forvente. Leverandøren har, på kommunes anmodning, pligt til at afhjælpe påpegede mangler hurtigst muligt. Såfremt afhjælpning ikke er mulig, eller leverandøren forgæves har forsøgt at afhjælpe en mangel gentagne gange, kan kommunen vælge i stedet at kræve et forholdsmæssigt afslag i betalingen til leverandøren. Det forholdsmæssige afslag fastsættes under hensyn til manglens omfang og karakter, men kan ikke overstige betalingen for leverancen. Leverandøren er erstatningsansvarlig i forhold til kommunen efter dansk rets almindelige regler for tab, som leverandøren måtte påføre kommunen ved ansvarspådragende handlinger eller undtagelser. 6

7 14 Force Majeure Hverken kommunen eller leverandøren er erstatningsansvarlige i forhold til hinanden i det omfang ansvaret henhører under force majeure. Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts, er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer leverandørens virksomhed. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 hverdage efter, at force majeure er blevet parten bekendt. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra leverandørens side for at sørge for at leveringen genoptages Hver part afholder egne omkostninger / bærer egne tab som følge af en force majeure begivenhed. Hvis opfyldelsen af aftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 30 dage, kan kommunen vælge at ophæve aftaleforholdet. I sådanne tilfælde leverer hver part, hvad der er modtaget fra den anden part. 15 Tvister og lovvalg Uoverensstemmelser i forbindelse med kontrakten søges afgjort ved forhandling mellem parterne. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab. Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort af domstolene ved kommunens værneting. 7

8 Aftalen underskrives i 2 eksemplarer, og hver af parterne modtager 1 eksemplar. For Vordingborg Kommune Langebæk, den Vordingborg Kommune For Rådgiver / Leverandør X, den For Rådgiver Bilag A. Udbudsmateriale med tilhørende bilag af 18. februar 2015 B. Leverandørens tilbud af xx C. Tro- og loveerklæring 8

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere